J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A"

Transkrypt

1 J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A L U B L I N u l. C Z E C H O W S K A 4 P. 9 t e l / f a x m o b PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA : Rozbudowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną oraz modernizacja zagospodarowania terenu przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5 na działce nr: 99/20 - montaż zbiornika paliw- 50 m3 - montaż inst. paliwowej - montaż zbiornika gazu i dystrybutora LPG - montaż wiaty nad dystrybutorem LPG - montaż zewnętrznej instalacji elektrycznej,sygnalizacyjnej i uziemiającej. INWESTOR: MZK sp. z o.o. w Zamościu PROJEKTOWALI: ARCHITEKTURA: Projektował: mgr inż. arch. Jan Wojciech Kożuchowski upr. bud. 873/Lb/79 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Sprawdził: mgr inż. arch. Bartłomiej Jan Kożuchowski upr. bud. LBOIA68/10 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń KONSTRUKCJA: Projektował: mgr inż. Andrzej Rapa upr. bud. 2763/Lb/94 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej Sprawdził: mgr inż. Tadeusz Małek upr. bud. St/586/81 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... T/0 - T/9 - PROJEKT POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW PALIW I GAZU... 1/K 9/K - PROJEKT WIATY NAD DYSTRYBUTOREM LPG... 1/W 3/W PAŹDZIERNIK 2014

2 T/ OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu stacji paliw z infrastrukturą techniczną przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5 na działce nr: 99/20 Ark. 32 Projekt niniejszy przewiduje rozbudowę istniejącej stacji paliw : - montaż nowego, podziemnego zbiornika paliw 50 m 2 - montaż przewodów paliwowych i stanowiska zlewowego paliw, masztów oddechowych - dobudowę modułu LPG : podziemny zbiornik LPG 9,9 m 3, dystrybutor LPG, wiata nad dystrybutorem LPG, rurociągi LPG - zmianę układu terenu utwardzonego związanego z montażem dystrybutora LPG. - montaż zalicznikowych linii zasilających energii el. - montaż przepustów kablowych instalacji informatycznej - montaż instalacji uziemień - przebudowę studzienek kanalizacji sanit. i deszczowej likwidacja włazów 1. Materiały wyjściowe - Program przebudowy stacji paliw przekazany przez Inwestora i notatka o zakresie przebudowy - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana na dzień r. - Wypis i wyrys z MPZP Miasta Zamość - Wizja lokalna terenu - Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - Dokumentacja geotechniczna terenu stacji paliw z marca 2014r. - Projekt rozbudowy zadaszenia nad dystrybutorami opracowany w kwietniu 2014r. przez mgr inż. arch. Marię Gmyz. 2. Projekty związane - projekt technologii paliwowej i posadowienia zbiorników - projekt instalacji gazu płynnego i posadowienia zbiornika - projekt linii kablowych NN zalicznikowych - projekt zasilania i sterowania dystrybutora LPG - projekt sieci uziemiającej i ochrony katodowej - projekt przebudowy nawierzchni terenu - rysunki gotowych elementów zagospodarowania ( zadaszenie nad dystrybutorem gazu, itp.) 3. Dane techniczne inwestycji Stacja paliw położona jest na niewielkim fragmencie działki nr 99/20. Działka 99/20 zajęta jest pod urządzoną zajezdnię autobusową MZK. Stacja paliw położona jest w północno wschodnim narożu działki, poza ogrodzeniem czści działki przeznaczonej na zajezdnię.. Od północy teren stacji sąsiaduje z ul. Lipową, od wschodu z ul. Janka Krasickiego. Na terenie stacji paliw zaprojektowano: - montaż nowego, dwupłaszczowego, dwukomorowego, podziemnego zbiornika paliw 50 3 przeznaczonego do magazynowania 35m 3 oleju napędowego i 15 m 3 benzyny bezołowiowej 95 - montaż przewodów paliwowych, stanowiska zlewowego paliw i masztów oddechowych - dobudowę modułu LPG : podziemny zbiornik LPG 9,9 m 3, dystrybutor LPG, wiata nad dystrybutorem LPG - zmianę układu terenu utwardzonego związanego z montażem dystrybutora LPG. - montaż zalicznikowych linii zasilających energii el. - montaż przepustów kablowych instalacji informatycznej - montaż instalacji uziemień i ochrony katodowej - budowę nawierzchni chodnikowych dojście do studzienek nadzbiornikowych i pompy LPG - budowę nawierzchni żwirowej nad zbiornikiem LPG - przebudowę części nawierzchni jezdni w miejscu lokalizacji dystrybutora LPG- zamiana na teren zielony i chodnik - montaż odcinka kanału odwadniającego przy stanowisku zlewowym - przebudowę istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej na studzienki ślepe Z istniejącego zagospodarowania adaptuje się: - istniejący pawilon stacyjny i wiatę nad dystrybutorami - istniejący układ komunikacyjny stacji

3 T/ - istniejące dystrybutory paliw i CMG - istniejące 3 podziemne zbiorniki ON ( 3 x 20m 3 ) - istniejący układ przewodów paliwowych - istniejące przyłącza :energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu - istniejącą stację i dystrybutor CMG - istniejące drzewa 4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt niniejszy nie zmienia podstawowego układu zagospodarowania terenu stacji. Projektowane obiekty znajdują się poza układem jezdni stacji Zbiorniki paliw i LPG usytuowano na terenie zielonym pod istniejącym trawnikiem Stanowisko zlewowe paliw umieszczono przy krawężniku jezdni. Dystrybutor LPG i wiatę nad nim projektuje się po południowej stronie pawilonu. Przy pawilonie oraz na wysepce z dystrybutorami rozstawione będą przenośne kosze na śmiecie, pojemniki na ręczniki papierowe i rękawice jednorazowe i sprzęt ppoż. 5. Urządzenia i projektowane uzbrojenie terenu. W projekcie zastosowano w uzgodnieniu z Inwestorem najnowocześniejsze urządzenia i technologie dostępne i sprawdzone w użytkowaniu w Polsce, posiadające stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania 5.1. Technologia Instalacja technologiczna umożliwia przyjmowanie i wydawanie: -benzyny uniwersalnej Pb95, - oleju napędowego ON - gazu płynnego Propan-Butan Przewiduje się hermetyzację urządzeń technologicznych stacji paliw. W projekcie przewidziano system pomiaru i kontroli wycieków paliwa połączony ze sterownikiem sond stacji paliw. Pod terenem zielonym umieszczony zostanie dwupłaszczowy, dwudzielny zbiorniki paliw o pojemności 50 m 3, ze studzienkami nadzbiornikowymi. Adaptuje się istniejące trzy zbiorniki ON. Podziemny zbiorniki gazu 9,9 m 3 umieszczony zostanie poza podjazdem. Nad zbiornikiem LPG urządzone zostanie pole wysypane żwirem. Adaptuje się istniejące na wysepce pod wiatą dwa dystrybutory oleju napędowego i dystrybutor oleju napędowego i benzyny. Wysepka z dystrybutorami zabezpieczona jest przed możliwością najazdu pojazdem barierą ochronną. Studzienka spustowa paliw zostanie umieszczona przy krawężniku podjazdu do dystrybutorów. Maszty oddechowe usytuowano na terenie zielonym w odległości większej niż określone w 98 Rzoporządzenia w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych.... Szczegółowe rozwiązania patrz projekt technologiczny instalacji paliw i gazu płynnego. Zachowano wymagane przepisami odległości podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG - od krawędzi drogi i granicy działki ( 5,0 m), stanowisk parkingowych ( 5 m), zabudowy na sąsiednich działkach ( 15 i 30 m) i pawilonu stacyjnego (5m). Nie zasyfonowane studzienki kanalizacyjne istniejące w strefie odległości poniżej 8,0m od zbiornika i dystybutora LPG oraz 5 m od dystrybutorów paliw płynnych zostaną przebudowane na studzienki ślepe. Istniejące liniowe kanały odwadniajace są zasyfonowane. Zachowano odległość podziemnych zbiorników paliw większą niż 3 m od fundamentu budynku i 5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. W odległości 2 m od zbiorników nie ma przewodów kanalizacyjnych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nie służących do obsługi zbiorników. Zachowano strefy bezpieczeństwa od stacji CNG określone w Ocenie zagrożenia wybuchem stacji CNG przy ul. Lipowej 5 w Zamościu 5.2. Kanalizacja deszczowa Na terenie stacji istnieje kanalizacja deszczowa z separatorem substancji ropopochodnych. Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane są poprzez osadnik błota i separator substancji ropopochodnych o dużej wydajności do kanalizacji miejskiej. Separator umożliwia redukcję zanieczyszczeń przy ich zawartości w wodzie deszczowej do 20 mg/l o 99,68%. Kanałami typu Aco Drain otoczono powierzchnię o zwiększonym

4 ryzyku rozlania się produktów ropopochodnych. Woda deszczowa nie spływa na teren działek sąsiednich. Projekt niniejszy nie powoduje wzrostu ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej T/ 5.3. Instalacje elektryczne Na terenie stacji przewiduje się wykonanie: - zasilania( za licznikiem) oświetlenia wiaty LPG - kabli zasilających pompę LPG - kabli systemu monitoringu zbiorników paliwa i LPG - sieci uziemiającej i ochrony katodowej Szczegółowe rozwiązania patrz projekty branżowe Nawierzchnie Projektuje się budowę nawierzchni chodników przy dystrybutorze LPG z betonowej, prasowanej kostki brukowej typu Behaton, grubości 6 cm kolor szary. Krawężniki betonowe. Chodniki po północnej stronie pawilonu wyłożone będą betonowymi płytkami chodnikowymi 35 x 35 cm, szarymi w krawężniku typu lekkiego. Nawierzchnia nad podziemnym zbiornikiem LPG żwir frakcjonowany w oblamowaniu krawężnikiem lekkim Gospodarka odpadami bez zmian jak w stanie istniejącym Odpady komunalne nie stanowiące zagrożenia dla środowiska gromadzone będą selektywnie w pojemnikach ustawionych w osłonie śmietnikowej,a następnie wywożone w ramach zorganizowanego miejskiego systemu usuwania śmieci ( na podstawie stosownej umowy). Odpady niebezpieczne, w postaci płynnej takie jak szlamy z czyszczenia urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe powinny być wybierane i przewożone środkami transportu przeznaczonymi do tego celu, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy tych odpadów powinni posiadać zezwolenie, które zawierać będzie warunki mające na celu ochronęśrodowiska. Odpady niebezpieczne stałe np. zużyte świetlówki, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, wywożone będą przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia do odpowiedniego zakładu utylizacji. Obsługa stacji paliw winna być przeszkolona w zakresie przepisów przy obchodzeniu się z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w trakcie eksploatacji stacji. 6. Obiekt stacji paliw zaliczany jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Stację paliw zaprojektowano tak, że w normalnych warunkach pracy nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Elementy zagospodarowania terenu stacji paliw usytuowano w odległościach większych lub równych od granic działki niż wynika to z przepisów. W promieniu 30 m od podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG nie ma zabudowy nie związanej ze stacją. 7. Zieleń Drzewa istniejące na fragmencie działki związanej ze stacją paliw zostaną odpowiednio postrzyżone i odmłodzone. Nie przewiduje się wycinania drzew. Po wykonaniu robót budowlanych, montażowych i rozbiórkowych projektuje się rekultywację terenów przewidzianych pod zieleń, tj. rozłożenie na ukształtowanym terenie warstwy humusowej, obsianie trawą. 8. Obszar oddziaływania inwestycji Projektowana inwestycja wymaga ustanowienia strefy odległości od podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG. Dla zbiornika podziemnego wynosi ona 30 m do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej. W strefie odległości 30 m od podziemnego zbiornika LPG znajdą się działki sąsiednie położone po drugiej strony ul. Lipowej i Janka Krasickiego oraz fragmenty tych ulic. Działki przeznaczone są w MPZP Zamościa pod zabudowę jednorodzinną z usługami ( MN+U i zabudowę jednorodzinną MN. Przy takim przeznaczeniu terenu strefa oddziaływania wynosi 15 m i nie obejmuje działek sąsiednich. Obejmuje jedynie fragmenty ulic Lipowej i Janka Krasickiego. Przepisy nie ustalają jakichkolwiek ograniczeń dla ulic w strefie oddziaływania zbiornika i dystrybutora LPG. W obszarze strefy LPG poza działką MZK Zamość nr 99/20 znajdą się działki nr: - 99/9 ul. Lipowa, - 99/10 ul. Janka Krasickiego

5 9. Ochrona ppoż. Stację paliw zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U /2005 poz. 2063). Na terenie stacji paliw poza pomieszczeniami biurowymi obowiązywać będzie zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, o czym będą informować odpowiednie napisy. Obiekt został zaprojektowany z pełną hermetyzacją. Na terenie stacji magazynowane będą substancje tworzące mieszaniny wybuchowe: benzyna, olej napędowy, gaz Propan-Butan, gaz ziemny - klasa wybuchowości II A - klasa temperaturowa - Propan, gaz ziemny - T1 - Butan - T2 - Oleje i benzyny - T3 Na stacji występują strefy zagrożenia wybuchem: Z1: - wewnątrz studzienek nadzbiornikowych paliw i olejów - wewnątrz części hydraulicznej odmierzaczy (paliw i gazu) i w zagłębieniu pod nim - wewnątrz studzienki stanowiska spustowego - wewnątrz studzienki oczyszczalni wód opadowych Z2: - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa odmierzaczy paliw i gazu - 0,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego paliw - w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców naziemnego zbiornika gazu - w promieniu 1,5 m od przyłączy autocysterny ( gaz) - w promieniu 1,5 m od wylotu oddechowego odpowietrzania zbiorników - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół - wewnątrz dystrybutora CNG - klasa strefy 1 - grupa wybuchowości A - klasa temperaturowa T1 - obręb 20 cm wokół obudowy dystrybutora i 1 m do góry - klasa strefy 2 - grupa wybuchowości A - klasa temperaturowa T1 Ponadto w strefie o długości węża dystrybutora CNG + 1 m ustanowiono w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego strefę w której nie wolno stosować urządzeń i materiałów stanowiących potencjalne źródło zapłonu. ( wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego sporządzonego dla modułu CNG w grudniu 2013 przez mgr Piotra Pająka rzeczoznawcy zabezpieczeń ppoż.) Na terenie stacji istnieje moduł stacji CNG ( dystrybucja sprężonego gazu ziemnego), ogrodzony. Do całego terenu stacji istnieje dogodny dojazd spełniający wymogi dla dróg pożarowych. W sąsiedztwie stacji zamontowany jest hydrant hydrant ppoż. na wodociągu Ø100 w odległości 40 m od pawilonu. Stacje paliw należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy: - sprzęt w obrębie ogrodzenia stacji CNG jak w stanie istniejącym - 1 gaśnica GS-6X + koc gaśniczy przy stanowisku tankowania gazem ziemnym jak w stanie istniejącym - koce gaśnicze 3 sztuki, w tym 1 przy dystrybutorze LPG - gaśnice proszkowe 6 kg 2 sztuki umieszczone przy słupach wiat - ponadto gaśnice proszkowe 6 kg- 2 sztuki umieszczone przy stanowisku tankowania LPG i przy zbiorniku LPG - agregaty proszkowe przewoźne 25 kg 2 sztuki umieszczone przy pawilonie Na ścianie pawilonu stacyjnego istnieje główny wyłącznik prądu. Wszystkie urządzenia,budynki i budowla są uziemione. Obsługa stacji paliw winna być przeszkolona w zakresie przepisów BHP i PPOŻ. przy wykonywaniu prac przy produktach naftowych. Opracował: mgr inż. arch. Jan Wojciech Kożuchowski T/

6

7

8

9

10 1/K Rozbudowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną oraz modernizacja zagospodarowania terenu przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5, na działce nr: 99/20 (Nazwa zadania inwestycyjnego) INSTALACJA PALIW I GAZU- POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW (Nazwa obiektu) budowlana (Branża) 1.2 Projektant: 1.3. Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Rapa mgr inż. Tadeusz Małek ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI; - Posadowienie zbiorników: paliw V=50m 3 i gazu V10m 3 - rzut, przekroje 1/B - Fundament pod zbiornik V=50m 3 wraz z kotwieniem; 2/B - Fundament pod zbiornik V=50m 3 szczegół kotwienia; 3/B - Fundament pod zbiornik V=10m 3 wraz kotwieniem; 4/B - Fundament pod zbiornik V=10m 3 szczegół kotwienia; 5/B

11 2/K OPIS TECHNICZNY INSTALACJA PALIW I GAZU POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW (Nazwa obiektu) 1. DANE OGÓLNE budowlana (Branża) INWESTOR : MZK sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa Zamość 2. PODSTAWA OPRACOWANIA -Zlecenie Inwestora Geotechniczna ocena podłoża gruntowego wykonana w lutym 2008 r przez mgr inż. Adama Ciocha -Polskie normy i normatywy projektowania obowiązujące w RP. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są obiekty inżynierskie instalacji paliw i gazu 4. WARUNKI ZEWNĘTRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU 4.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną teren budują: - 0,00 1,60 m - nasyp niebudowlany (gleba,gruz,kamień) -1,60 4,40 m - gliny zwięzłe o konsystencji zwartej, prawie suchej ,00 m - glina próchnicza, wilgotna o konsystencji twardoplastycznej. Stopień plastyczności IL=0,20-5,00-6,70 m - glina pylasta o konsystencji twardoplastyczneji stopniu plastyczności IL 0,14 ustalonym przy wilgotności Wn=22,5% -6,7 8,8 m - pył piaszczysty małowilgotny o konsystencji półzwartej. Stopień plastyczności IL= 0,00 ustalony przy wilgotności naturalnej Wn=14,6% Woda gruntowa nawiercona i ustabilizowana na głębokości 6,08m p.p.t. Możliwe są okresowe znaczne wahania poziomu wód gruntowych zależne od poziomu wody w rzece Łabuńce. Ze względu na stan i genezę gruntów warunki gruntowo-wodne przyjęto jako proste, a projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby fundamenty projektowanych obiektów były posadowione na gruncie rodzimym po uprzednim wybraniu występujących nasypów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących warunków posadowienia należy powiadomić projektanta. Wszelkie prace związane z posadowieniem należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

12 3/K 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1 POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA PALIWO V=50m 3 Projektuje się posadowienie typowego zbiornika stalowego dwuściankowego produkcji CGH International S. A. Bydgoszcz w wykopie szerokoprzestrzennym. Ze względu na panujące na działce warunki gruntowe projektuje się posadowienie zbiornika na fundamencie żelbetowym gr. 50cm. Opaski kotwiące (3szt.) zbiornik do fundamentu stalowe zakończone nakrętkami napinającymi rzymskimi spawanymi. Pod fundamentem podkład z betonu B10 gr. 15cm. Studzienki nazbiornikowe stanowią wyposażenie technologiczne zbiornika zwieńczenie studzienki włazem katedralnym typu MONOS 40 produkcji Konstal PPUH Zygmunt Cieśla Trzeboszowice 6 tel. (77) Posadowienie zbiorników projektuje się w poziomie występowania gruntu rodzimego na rzędnej ok. 195,90 to jest 4,35 m pod projektowanym terenem. Zbiornik należy ustawić na fundamencie za pośrednictwem podkładu z piasku stabilizowanego cementem w postaci siodła o wyobleniu dostosowanym do średnicy zbiornika oraz nadać mu odpowiedni spadek zgodnie z opracowaniem technologicznym. Zbiorniki zasypać piaskiem o kontrolowanym zagęszczeniu I D 0,9 5.2 FUNDAMENT POD ZBIORNIK V=50m 3 Zaprojektowano fundament w postaci płytowej z betonu B20 W6 wodoszczelnego, zbrojonego prętami 12 co 25/30cm górą i dołem. Fundament zaprojektowano z uwzględnieniem 1/2 wyporu z uwagi na panujące na parceli warunki gruntowo-wodne. Obciążenia: - c. własny fundamentu zbiornika 13x2,80xO,5x(25-10) = 273,0 kn - c. własny zbiornika V=60m 3 110,4 kn - ciężar gruntu w pachwinach [1.25x2,8-0,5xπx1,252] x10x1,0]x10 = 105,0 kn wypór zbiornika Pw=60x10x0,5 =300 kn współczynnik bezpieczeństwa Σ=488,4kN n = 488,4 x0,9 300 = 1,47 1,35 przekrój opasek kotwiących Fp= [300:3]: 19,0= 5,26 cm 2 każda - przyjęto opaskę o przekroju 70x10mm i Fa=7,00cm 2 każda.

13 4/K 5.3 POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA GAZ V=10m 3 Projektuje się posadowienie typowego zbiornika stalowego na gaz płynny produkcji CHEMET Tarnowskie Góry w wykopie szerokoprzestrzennym. Studzienka nazbiornikowa stanowi wyposażenie technologiczne zbiornika. Ze względu na panujące na działce warunki gruntowe projektuje się posadowienie zbiornika na fundamencie żelbetowym gr. 50cm. Opaski kotwiące (2szt.) zbiornik do fundamentu stalowe zakończone nakrętkami napinającymi rzymskimi spawanymi. Pod fundamentem podkład z betonu B10 gr. 15cm. Zbiornik należy ustawić na fundamencie za pośrednictwem podkładu z piasku stabilizowanego cementem w postaci siodła o wyobleniu dostosowanym do średnicy zbiornika oraz nadać mu odpowiedni spadek zgodnie z opracowaniem technologicznym. Zbiorniki zasypać piaskiem o kontrolowanym zagęszczeniu I D 0,9 6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE 6.1 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Elementy stalowe opasek kotwiących zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie: farbą podkładową x2, a następnie zabezpieczyć powłoką bitumiczną lub za pomocą taśmy izolacyjnej np.: firmy ANTICOR Wieliczka ul. Wygoda tel/fax +48(12) lub firmy MERIT Płock ul. Kostrogaj 14b tel/fax +48(24) IZOLACJE Izolacje wykonać wg opisu na poszczególnych rysunkach. 7. UWAGI KOŃCOWE I ZAGADNIENIA BHP 1. W wypadku kiedy prace przy posadowieniu zbiornika wykonywane będą przy wysokim poziomie wód gruntowych należy zastosować do odwodnienia wykopu igłofiltry. 2. Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą posiadać : -aprobatę techniczną, -obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B lub -dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami ( PN, E, Q ) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatę techniczną. 3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami PN, których wykaz zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. /Dz.U. Nr 22 poz.209/ oraz w oparciu o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do sporządzania, którego zobowiązuje Wykonawcę ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 129 poz.1439 z 2001r.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. (Dz. U. Nr 151 poz z 2002r.). Sporządził: mgr inż. Andrzej Rapa

14

15

16

17

18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej Adres: msc. SIEMIANY, gm. Iława

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa

PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, 38-400 Krosno NIP 684 137 10 63 tel. ( 0-13 ) 436 99 10 (12) tel. kom. 0601 148 823 PROJEKTY, NADZORY,

Bardziej szczegółowo

techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz

techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz Nr umowy PW-517 Nr archiwalny 6791/12 Pkt prel. Stadium PB+PW WARSZAWA Biuro Regionalne we WŁOCŁAWKU Biuro Regionalne w SOSNOWCU INWESTYCJA ZAGADNIENIE KOD CPV DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9,

Bardziej szczegółowo