J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A"

Transkrypt

1 J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A L U B L I N u l. C Z E C H O W S K A 4 P. 9 t e l / f a x m o b PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA : Rozbudowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną oraz modernizacja zagospodarowania terenu przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5 na działce nr: 99/20 - montaż zbiornika paliw- 50 m3 - montaż inst. paliwowej - montaż zbiornika gazu i dystrybutora LPG - montaż wiaty nad dystrybutorem LPG - montaż zewnętrznej instalacji elektrycznej,sygnalizacyjnej i uziemiającej. INWESTOR: MZK sp. z o.o. w Zamościu PROJEKTOWALI: ARCHITEKTURA: Projektował: mgr inż. arch. Jan Wojciech Kożuchowski upr. bud. 873/Lb/79 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Sprawdził: mgr inż. arch. Bartłomiej Jan Kożuchowski upr. bud. LBOIA68/10 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń KONSTRUKCJA: Projektował: mgr inż. Andrzej Rapa upr. bud. 2763/Lb/94 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej Sprawdził: mgr inż. Tadeusz Małek upr. bud. St/586/81 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... T/0 - T/9 - PROJEKT POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW PALIW I GAZU... 1/K 9/K - PROJEKT WIATY NAD DYSTRYBUTOREM LPG... 1/W 3/W PAŹDZIERNIK 2014

2 T/ OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu stacji paliw z infrastrukturą techniczną przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5 na działce nr: 99/20 Ark. 32 Projekt niniejszy przewiduje rozbudowę istniejącej stacji paliw : - montaż nowego, podziemnego zbiornika paliw 50 m 2 - montaż przewodów paliwowych i stanowiska zlewowego paliw, masztów oddechowych - dobudowę modułu LPG : podziemny zbiornik LPG 9,9 m 3, dystrybutor LPG, wiata nad dystrybutorem LPG, rurociągi LPG - zmianę układu terenu utwardzonego związanego z montażem dystrybutora LPG. - montaż zalicznikowych linii zasilających energii el. - montaż przepustów kablowych instalacji informatycznej - montaż instalacji uziemień - przebudowę studzienek kanalizacji sanit. i deszczowej likwidacja włazów 1. Materiały wyjściowe - Program przebudowy stacji paliw przekazany przez Inwestora i notatka o zakresie przebudowy - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana na dzień r. - Wypis i wyrys z MPZP Miasta Zamość - Wizja lokalna terenu - Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - Dokumentacja geotechniczna terenu stacji paliw z marca 2014r. - Projekt rozbudowy zadaszenia nad dystrybutorami opracowany w kwietniu 2014r. przez mgr inż. arch. Marię Gmyz. 2. Projekty związane - projekt technologii paliwowej i posadowienia zbiorników - projekt instalacji gazu płynnego i posadowienia zbiornika - projekt linii kablowych NN zalicznikowych - projekt zasilania i sterowania dystrybutora LPG - projekt sieci uziemiającej i ochrony katodowej - projekt przebudowy nawierzchni terenu - rysunki gotowych elementów zagospodarowania ( zadaszenie nad dystrybutorem gazu, itp.) 3. Dane techniczne inwestycji Stacja paliw położona jest na niewielkim fragmencie działki nr 99/20. Działka 99/20 zajęta jest pod urządzoną zajezdnię autobusową MZK. Stacja paliw położona jest w północno wschodnim narożu działki, poza ogrodzeniem czści działki przeznaczonej na zajezdnię.. Od północy teren stacji sąsiaduje z ul. Lipową, od wschodu z ul. Janka Krasickiego. Na terenie stacji paliw zaprojektowano: - montaż nowego, dwupłaszczowego, dwukomorowego, podziemnego zbiornika paliw 50 3 przeznaczonego do magazynowania 35m 3 oleju napędowego i 15 m 3 benzyny bezołowiowej 95 - montaż przewodów paliwowych, stanowiska zlewowego paliw i masztów oddechowych - dobudowę modułu LPG : podziemny zbiornik LPG 9,9 m 3, dystrybutor LPG, wiata nad dystrybutorem LPG - zmianę układu terenu utwardzonego związanego z montażem dystrybutora LPG. - montaż zalicznikowych linii zasilających energii el. - montaż przepustów kablowych instalacji informatycznej - montaż instalacji uziemień i ochrony katodowej - budowę nawierzchni chodnikowych dojście do studzienek nadzbiornikowych i pompy LPG - budowę nawierzchni żwirowej nad zbiornikiem LPG - przebudowę części nawierzchni jezdni w miejscu lokalizacji dystrybutora LPG- zamiana na teren zielony i chodnik - montaż odcinka kanału odwadniającego przy stanowisku zlewowym - przebudowę istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej na studzienki ślepe Z istniejącego zagospodarowania adaptuje się: - istniejący pawilon stacyjny i wiatę nad dystrybutorami - istniejący układ komunikacyjny stacji

3 T/ - istniejące dystrybutory paliw i CMG - istniejące 3 podziemne zbiorniki ON ( 3 x 20m 3 ) - istniejący układ przewodów paliwowych - istniejące przyłącza :energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu - istniejącą stację i dystrybutor CMG - istniejące drzewa 4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt niniejszy nie zmienia podstawowego układu zagospodarowania terenu stacji. Projektowane obiekty znajdują się poza układem jezdni stacji Zbiorniki paliw i LPG usytuowano na terenie zielonym pod istniejącym trawnikiem Stanowisko zlewowe paliw umieszczono przy krawężniku jezdni. Dystrybutor LPG i wiatę nad nim projektuje się po południowej stronie pawilonu. Przy pawilonie oraz na wysepce z dystrybutorami rozstawione będą przenośne kosze na śmiecie, pojemniki na ręczniki papierowe i rękawice jednorazowe i sprzęt ppoż. 5. Urządzenia i projektowane uzbrojenie terenu. W projekcie zastosowano w uzgodnieniu z Inwestorem najnowocześniejsze urządzenia i technologie dostępne i sprawdzone w użytkowaniu w Polsce, posiadające stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania 5.1. Technologia Instalacja technologiczna umożliwia przyjmowanie i wydawanie: -benzyny uniwersalnej Pb95, - oleju napędowego ON - gazu płynnego Propan-Butan Przewiduje się hermetyzację urządzeń technologicznych stacji paliw. W projekcie przewidziano system pomiaru i kontroli wycieków paliwa połączony ze sterownikiem sond stacji paliw. Pod terenem zielonym umieszczony zostanie dwupłaszczowy, dwudzielny zbiorniki paliw o pojemności 50 m 3, ze studzienkami nadzbiornikowymi. Adaptuje się istniejące trzy zbiorniki ON. Podziemny zbiorniki gazu 9,9 m 3 umieszczony zostanie poza podjazdem. Nad zbiornikiem LPG urządzone zostanie pole wysypane żwirem. Adaptuje się istniejące na wysepce pod wiatą dwa dystrybutory oleju napędowego i dystrybutor oleju napędowego i benzyny. Wysepka z dystrybutorami zabezpieczona jest przed możliwością najazdu pojazdem barierą ochronną. Studzienka spustowa paliw zostanie umieszczona przy krawężniku podjazdu do dystrybutorów. Maszty oddechowe usytuowano na terenie zielonym w odległości większej niż określone w 98 Rzoporządzenia w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych.... Szczegółowe rozwiązania patrz projekt technologiczny instalacji paliw i gazu płynnego. Zachowano wymagane przepisami odległości podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG - od krawędzi drogi i granicy działki ( 5,0 m), stanowisk parkingowych ( 5 m), zabudowy na sąsiednich działkach ( 15 i 30 m) i pawilonu stacyjnego (5m). Nie zasyfonowane studzienki kanalizacyjne istniejące w strefie odległości poniżej 8,0m od zbiornika i dystybutora LPG oraz 5 m od dystrybutorów paliw płynnych zostaną przebudowane na studzienki ślepe. Istniejące liniowe kanały odwadniajace są zasyfonowane. Zachowano odległość podziemnych zbiorników paliw większą niż 3 m od fundamentu budynku i 5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. W odległości 2 m od zbiorników nie ma przewodów kanalizacyjnych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nie służących do obsługi zbiorników. Zachowano strefy bezpieczeństwa od stacji CNG określone w Ocenie zagrożenia wybuchem stacji CNG przy ul. Lipowej 5 w Zamościu 5.2. Kanalizacja deszczowa Na terenie stacji istnieje kanalizacja deszczowa z separatorem substancji ropopochodnych. Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane są poprzez osadnik błota i separator substancji ropopochodnych o dużej wydajności do kanalizacji miejskiej. Separator umożliwia redukcję zanieczyszczeń przy ich zawartości w wodzie deszczowej do 20 mg/l o 99,68%. Kanałami typu Aco Drain otoczono powierzchnię o zwiększonym

4 ryzyku rozlania się produktów ropopochodnych. Woda deszczowa nie spływa na teren działek sąsiednich. Projekt niniejszy nie powoduje wzrostu ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej T/ 5.3. Instalacje elektryczne Na terenie stacji przewiduje się wykonanie: - zasilania( za licznikiem) oświetlenia wiaty LPG - kabli zasilających pompę LPG - kabli systemu monitoringu zbiorników paliwa i LPG - sieci uziemiającej i ochrony katodowej Szczegółowe rozwiązania patrz projekty branżowe Nawierzchnie Projektuje się budowę nawierzchni chodników przy dystrybutorze LPG z betonowej, prasowanej kostki brukowej typu Behaton, grubości 6 cm kolor szary. Krawężniki betonowe. Chodniki po północnej stronie pawilonu wyłożone będą betonowymi płytkami chodnikowymi 35 x 35 cm, szarymi w krawężniku typu lekkiego. Nawierzchnia nad podziemnym zbiornikiem LPG żwir frakcjonowany w oblamowaniu krawężnikiem lekkim Gospodarka odpadami bez zmian jak w stanie istniejącym Odpady komunalne nie stanowiące zagrożenia dla środowiska gromadzone będą selektywnie w pojemnikach ustawionych w osłonie śmietnikowej,a następnie wywożone w ramach zorganizowanego miejskiego systemu usuwania śmieci ( na podstawie stosownej umowy). Odpady niebezpieczne, w postaci płynnej takie jak szlamy z czyszczenia urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe powinny być wybierane i przewożone środkami transportu przeznaczonymi do tego celu, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy tych odpadów powinni posiadać zezwolenie, które zawierać będzie warunki mające na celu ochronęśrodowiska. Odpady niebezpieczne stałe np. zużyte świetlówki, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, wywożone będą przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia do odpowiedniego zakładu utylizacji. Obsługa stacji paliw winna być przeszkolona w zakresie przepisów przy obchodzeniu się z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w trakcie eksploatacji stacji. 6. Obiekt stacji paliw zaliczany jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Stację paliw zaprojektowano tak, że w normalnych warunkach pracy nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Elementy zagospodarowania terenu stacji paliw usytuowano w odległościach większych lub równych od granic działki niż wynika to z przepisów. W promieniu 30 m od podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG nie ma zabudowy nie związanej ze stacją. 7. Zieleń Drzewa istniejące na fragmencie działki związanej ze stacją paliw zostaną odpowiednio postrzyżone i odmłodzone. Nie przewiduje się wycinania drzew. Po wykonaniu robót budowlanych, montażowych i rozbiórkowych projektuje się rekultywację terenów przewidzianych pod zieleń, tj. rozłożenie na ukształtowanym terenie warstwy humusowej, obsianie trawą. 8. Obszar oddziaływania inwestycji Projektowana inwestycja wymaga ustanowienia strefy odległości od podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG. Dla zbiornika podziemnego wynosi ona 30 m do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej. W strefie odległości 30 m od podziemnego zbiornika LPG znajdą się działki sąsiednie położone po drugiej strony ul. Lipowej i Janka Krasickiego oraz fragmenty tych ulic. Działki przeznaczone są w MPZP Zamościa pod zabudowę jednorodzinną z usługami ( MN+U i zabudowę jednorodzinną MN. Przy takim przeznaczeniu terenu strefa oddziaływania wynosi 15 m i nie obejmuje działek sąsiednich. Obejmuje jedynie fragmenty ulic Lipowej i Janka Krasickiego. Przepisy nie ustalają jakichkolwiek ograniczeń dla ulic w strefie oddziaływania zbiornika i dystrybutora LPG. W obszarze strefy LPG poza działką MZK Zamość nr 99/20 znajdą się działki nr: - 99/9 ul. Lipowa, - 99/10 ul. Janka Krasickiego

5 9. Ochrona ppoż. Stację paliw zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U /2005 poz. 2063). Na terenie stacji paliw poza pomieszczeniami biurowymi obowiązywać będzie zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, o czym będą informować odpowiednie napisy. Obiekt został zaprojektowany z pełną hermetyzacją. Na terenie stacji magazynowane będą substancje tworzące mieszaniny wybuchowe: benzyna, olej napędowy, gaz Propan-Butan, gaz ziemny - klasa wybuchowości II A - klasa temperaturowa - Propan, gaz ziemny - T1 - Butan - T2 - Oleje i benzyny - T3 Na stacji występują strefy zagrożenia wybuchem: Z1: - wewnątrz studzienek nadzbiornikowych paliw i olejów - wewnątrz części hydraulicznej odmierzaczy (paliw i gazu) i w zagłębieniu pod nim - wewnątrz studzienki stanowiska spustowego - wewnątrz studzienki oczyszczalni wód opadowych Z2: - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa odmierzaczy paliw i gazu - 0,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego paliw - w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców naziemnego zbiornika gazu - w promieniu 1,5 m od przyłączy autocysterny ( gaz) - w promieniu 1,5 m od wylotu oddechowego odpowietrzania zbiorników - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół - wewnątrz dystrybutora CNG - klasa strefy 1 - grupa wybuchowości A - klasa temperaturowa T1 - obręb 20 cm wokół obudowy dystrybutora i 1 m do góry - klasa strefy 2 - grupa wybuchowości A - klasa temperaturowa T1 Ponadto w strefie o długości węża dystrybutora CNG + 1 m ustanowiono w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego strefę w której nie wolno stosować urządzeń i materiałów stanowiących potencjalne źródło zapłonu. ( wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego sporządzonego dla modułu CNG w grudniu 2013 przez mgr Piotra Pająka rzeczoznawcy zabezpieczeń ppoż.) Na terenie stacji istnieje moduł stacji CNG ( dystrybucja sprężonego gazu ziemnego), ogrodzony. Do całego terenu stacji istnieje dogodny dojazd spełniający wymogi dla dróg pożarowych. W sąsiedztwie stacji zamontowany jest hydrant hydrant ppoż. na wodociągu Ø100 w odległości 40 m od pawilonu. Stacje paliw należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy: - sprzęt w obrębie ogrodzenia stacji CNG jak w stanie istniejącym - 1 gaśnica GS-6X + koc gaśniczy przy stanowisku tankowania gazem ziemnym jak w stanie istniejącym - koce gaśnicze 3 sztuki, w tym 1 przy dystrybutorze LPG - gaśnice proszkowe 6 kg 2 sztuki umieszczone przy słupach wiat - ponadto gaśnice proszkowe 6 kg- 2 sztuki umieszczone przy stanowisku tankowania LPG i przy zbiorniku LPG - agregaty proszkowe przewoźne 25 kg 2 sztuki umieszczone przy pawilonie Na ścianie pawilonu stacyjnego istnieje główny wyłącznik prądu. Wszystkie urządzenia,budynki i budowla są uziemione. Obsługa stacji paliw winna być przeszkolona w zakresie przepisów BHP i PPOŻ. przy wykonywaniu prac przy produktach naftowych. Opracował: mgr inż. arch. Jan Wojciech Kożuchowski T/

6

7

8

9

10 1/K Rozbudowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną oraz modernizacja zagospodarowania terenu przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5, na działce nr: 99/20 (Nazwa zadania inwestycyjnego) INSTALACJA PALIW I GAZU- POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW (Nazwa obiektu) budowlana (Branża) 1.2 Projektant: 1.3. Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Rapa mgr inż. Tadeusz Małek ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI; - Posadowienie zbiorników: paliw V=50m 3 i gazu V10m 3 - rzut, przekroje 1/B - Fundament pod zbiornik V=50m 3 wraz z kotwieniem; 2/B - Fundament pod zbiornik V=50m 3 szczegół kotwienia; 3/B - Fundament pod zbiornik V=10m 3 wraz kotwieniem; 4/B - Fundament pod zbiornik V=10m 3 szczegół kotwienia; 5/B

11 2/K OPIS TECHNICZNY INSTALACJA PALIW I GAZU POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW (Nazwa obiektu) 1. DANE OGÓLNE budowlana (Branża) INWESTOR : MZK sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa Zamość 2. PODSTAWA OPRACOWANIA -Zlecenie Inwestora Geotechniczna ocena podłoża gruntowego wykonana w lutym 2008 r przez mgr inż. Adama Ciocha -Polskie normy i normatywy projektowania obowiązujące w RP. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są obiekty inżynierskie instalacji paliw i gazu 4. WARUNKI ZEWNĘTRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU 4.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną teren budują: - 0,00 1,60 m - nasyp niebudowlany (gleba,gruz,kamień) -1,60 4,40 m - gliny zwięzłe o konsystencji zwartej, prawie suchej ,00 m - glina próchnicza, wilgotna o konsystencji twardoplastycznej. Stopień plastyczności IL=0,20-5,00-6,70 m - glina pylasta o konsystencji twardoplastyczneji stopniu plastyczności IL 0,14 ustalonym przy wilgotności Wn=22,5% -6,7 8,8 m - pył piaszczysty małowilgotny o konsystencji półzwartej. Stopień plastyczności IL= 0,00 ustalony przy wilgotności naturalnej Wn=14,6% Woda gruntowa nawiercona i ustabilizowana na głębokości 6,08m p.p.t. Możliwe są okresowe znaczne wahania poziomu wód gruntowych zależne od poziomu wody w rzece Łabuńce. Ze względu na stan i genezę gruntów warunki gruntowo-wodne przyjęto jako proste, a projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby fundamenty projektowanych obiektów były posadowione na gruncie rodzimym po uprzednim wybraniu występujących nasypów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących warunków posadowienia należy powiadomić projektanta. Wszelkie prace związane z posadowieniem należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

12 3/K 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1 POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA PALIWO V=50m 3 Projektuje się posadowienie typowego zbiornika stalowego dwuściankowego produkcji CGH International S. A. Bydgoszcz w wykopie szerokoprzestrzennym. Ze względu na panujące na działce warunki gruntowe projektuje się posadowienie zbiornika na fundamencie żelbetowym gr. 50cm. Opaski kotwiące (3szt.) zbiornik do fundamentu stalowe zakończone nakrętkami napinającymi rzymskimi spawanymi. Pod fundamentem podkład z betonu B10 gr. 15cm. Studzienki nazbiornikowe stanowią wyposażenie technologiczne zbiornika zwieńczenie studzienki włazem katedralnym typu MONOS 40 produkcji Konstal PPUH Zygmunt Cieśla Trzeboszowice 6 tel. (77) Posadowienie zbiorników projektuje się w poziomie występowania gruntu rodzimego na rzędnej ok. 195,90 to jest 4,35 m pod projektowanym terenem. Zbiornik należy ustawić na fundamencie za pośrednictwem podkładu z piasku stabilizowanego cementem w postaci siodła o wyobleniu dostosowanym do średnicy zbiornika oraz nadać mu odpowiedni spadek zgodnie z opracowaniem technologicznym. Zbiorniki zasypać piaskiem o kontrolowanym zagęszczeniu I D 0,9 5.2 FUNDAMENT POD ZBIORNIK V=50m 3 Zaprojektowano fundament w postaci płytowej z betonu B20 W6 wodoszczelnego, zbrojonego prętami 12 co 25/30cm górą i dołem. Fundament zaprojektowano z uwzględnieniem 1/2 wyporu z uwagi na panujące na parceli warunki gruntowo-wodne. Obciążenia: - c. własny fundamentu zbiornika 13x2,80xO,5x(25-10) = 273,0 kn - c. własny zbiornika V=60m 3 110,4 kn - ciężar gruntu w pachwinach [1.25x2,8-0,5xπx1,252] x10x1,0]x10 = 105,0 kn wypór zbiornika Pw=60x10x0,5 =300 kn współczynnik bezpieczeństwa Σ=488,4kN n = 488,4 x0,9 300 = 1,47 1,35 przekrój opasek kotwiących Fp= [300:3]: 19,0= 5,26 cm 2 każda - przyjęto opaskę o przekroju 70x10mm i Fa=7,00cm 2 każda.

13 4/K 5.3 POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA GAZ V=10m 3 Projektuje się posadowienie typowego zbiornika stalowego na gaz płynny produkcji CHEMET Tarnowskie Góry w wykopie szerokoprzestrzennym. Studzienka nazbiornikowa stanowi wyposażenie technologiczne zbiornika. Ze względu na panujące na działce warunki gruntowe projektuje się posadowienie zbiornika na fundamencie żelbetowym gr. 50cm. Opaski kotwiące (2szt.) zbiornik do fundamentu stalowe zakończone nakrętkami napinającymi rzymskimi spawanymi. Pod fundamentem podkład z betonu B10 gr. 15cm. Zbiornik należy ustawić na fundamencie za pośrednictwem podkładu z piasku stabilizowanego cementem w postaci siodła o wyobleniu dostosowanym do średnicy zbiornika oraz nadać mu odpowiedni spadek zgodnie z opracowaniem technologicznym. Zbiorniki zasypać piaskiem o kontrolowanym zagęszczeniu I D 0,9 6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE 6.1 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Elementy stalowe opasek kotwiących zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie: farbą podkładową x2, a następnie zabezpieczyć powłoką bitumiczną lub za pomocą taśmy izolacyjnej np.: firmy ANTICOR Wieliczka ul. Wygoda tel/fax +48(12) lub firmy MERIT Płock ul. Kostrogaj 14b tel/fax +48(24) IZOLACJE Izolacje wykonać wg opisu na poszczególnych rysunkach. 7. UWAGI KOŃCOWE I ZAGADNIENIA BHP 1. W wypadku kiedy prace przy posadowieniu zbiornika wykonywane będą przy wysokim poziomie wód gruntowych należy zastosować do odwodnienia wykopu igłofiltry. 2. Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą posiadać : -aprobatę techniczną, -obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B lub -dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami ( PN, E, Q ) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatę techniczną. 3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami PN, których wykaz zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. /Dz.U. Nr 22 poz.209/ oraz w oparciu o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do sporządzania, którego zobowiązuje Wykonawcę ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 129 poz.1439 z 2001r.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. (Dz. U. Nr 151 poz z 2002r.). Sporządził: mgr inż. Andrzej Rapa

14

15

16

17

18

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY) I BOISKO

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE PROJEKTOWANIE NADZORY PRO-NAD Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 601 200 679 E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl Inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE Branża: drogowa,.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU:

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ Kraków 06.2010 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Grzegorz Grabowski MAP/0277/POOD/10 MAP/BD/0072/11 Branża drogowa

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Grzegorz Grabowski MAP/0277/POOD/10 MAP/BD/0072/11 Branża drogowa INWESTOR: Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Pana Jerzego Marcinko - dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 TEMAT: BUDOWA ULICY BUSZKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY aneks do projektu Pozwolenie na budowę: Decyzja nr AB.7351-1-0339/2009

PROJEKT BUDOWLANY aneks do projektu Pozwolenie na budowę: Decyzja nr AB.7351-1-0339/2009 Pozwolenie na budowę: Decyzja nr AB.7351-1-0339/2009 ADRES: 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego nr 2, działka nr 93, obręb Polkowice INWESTOR: OBIEKT: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi JEDNOSTA PROJETOWANIA URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISA DR INŻ. RYSZARD WENDA Lipków, ul. ontuszowa 19, 05-080 Izabelin Tom V INWESTOR BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi Nazwa opracowania: Egz. PROJEKT PRZEBUDOWY UL. TURKUSOWEJ, ODMULENIA ROWÓW I PRZEPUSTÓW WZDŁUŻ UL. DIAMENTOWEJ ORAZ OCENA TECHNICZNA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. OPALOWEJ W KAMIENIU Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOWIE Andrzej Skiba Autorska Pracownia Architektury, 20-356 Lublin, ul. Krańcowa 14, tel./fax (81) 744 00 75. PAWŁÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK KOMUNALNYCH 961/1, 962/2, 963 NA POTRZEBY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Plan syt. wys. 1:500. Rys. 3 Przekrój poprzeczny konstrukcja drogi 1:25. Rys. 4 Makroniwelacja terenu plan syt.-wys. 1:500

Rys. 1 Plan syt. wys. 1:500. Rys. 3 Przekrój poprzeczny konstrukcja drogi 1:25. Rys. 4 Makroniwelacja terenu plan syt.-wys. 1:500 ZAWARTOĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Warunki gruntowo wodne 5. Makroniwelacja 6. Roboty drogowe II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-505 PRAŻMÓW, UWIELINY, ul. Szkolna 2, dz. nr ewid. 10,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL. DĄBRÓWKI 8 I OPOLSKIEJ 40 W KATOWICACH OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna SOLEN Sp. z o.o. 51-317 Wrocław, ul.bierutowska 57/59 tel.: (+4871) 324-54-59 fax: (+4871) 324-58-71 email: solen@solen.wroc.pl www.solen.wroc.pl Dokumentacja techniczna Obiekt: Budynek wielorodzinny Adres:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Aleksandrów Kuj. 2010.03.22 GR-7624-3/2009/2010 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką.

PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. A K T U A L I Z A C J A PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. Zadanie I odcinek od ul.trzebnickiej do wiaduktu kolejowego. O r g a n i z a c j a r

Bardziej szczegółowo

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: gesiak@post.pl tel. 0 (48) 384 55 95, 0 (48) 363 30 13, fax 0 (48) 384 55 96 PROJEKT WYKONAWCZ Y Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Projekt Budowlany Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu SPIS TREŚCI 1. Zakres robót dla

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo