J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A"

Transkrypt

1 J A N W O J C I E C H K O Ż U C H O W S K I A R C H I T E K T P R A C O W N I A A U T O R S K A L U B L I N u l. C Z E C H O W S K A 4 P. 9 t e l / f a x m o b PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA : Rozbudowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną oraz modernizacja zagospodarowania terenu przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5 na działce nr: 99/20 - montaż zbiornika paliw- 50 m3 - montaż inst. paliwowej - montaż zbiornika gazu i dystrybutora LPG - montaż wiaty nad dystrybutorem LPG - montaż zewnętrznej instalacji elektrycznej,sygnalizacyjnej i uziemiającej. INWESTOR: MZK sp. z o.o. w Zamościu PROJEKTOWALI: ARCHITEKTURA: Projektował: mgr inż. arch. Jan Wojciech Kożuchowski upr. bud. 873/Lb/79 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Sprawdził: mgr inż. arch. Bartłomiej Jan Kożuchowski upr. bud. LBOIA68/10 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń KONSTRUKCJA: Projektował: mgr inż. Andrzej Rapa upr. bud. 2763/Lb/94 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej Sprawdził: mgr inż. Tadeusz Małek upr. bud. St/586/81 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... T/0 - T/9 - PROJEKT POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW PALIW I GAZU... 1/K 9/K - PROJEKT WIATY NAD DYSTRYBUTOREM LPG... 1/W 3/W PAŹDZIERNIK 2014

2 T/ OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu stacji paliw z infrastrukturą techniczną przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5 na działce nr: 99/20 Ark. 32 Projekt niniejszy przewiduje rozbudowę istniejącej stacji paliw : - montaż nowego, podziemnego zbiornika paliw 50 m 2 - montaż przewodów paliwowych i stanowiska zlewowego paliw, masztów oddechowych - dobudowę modułu LPG : podziemny zbiornik LPG 9,9 m 3, dystrybutor LPG, wiata nad dystrybutorem LPG, rurociągi LPG - zmianę układu terenu utwardzonego związanego z montażem dystrybutora LPG. - montaż zalicznikowych linii zasilających energii el. - montaż przepustów kablowych instalacji informatycznej - montaż instalacji uziemień - przebudowę studzienek kanalizacji sanit. i deszczowej likwidacja włazów 1. Materiały wyjściowe - Program przebudowy stacji paliw przekazany przez Inwestora i notatka o zakresie przebudowy - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana na dzień r. - Wypis i wyrys z MPZP Miasta Zamość - Wizja lokalna terenu - Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - Dokumentacja geotechniczna terenu stacji paliw z marca 2014r. - Projekt rozbudowy zadaszenia nad dystrybutorami opracowany w kwietniu 2014r. przez mgr inż. arch. Marię Gmyz. 2. Projekty związane - projekt technologii paliwowej i posadowienia zbiorników - projekt instalacji gazu płynnego i posadowienia zbiornika - projekt linii kablowych NN zalicznikowych - projekt zasilania i sterowania dystrybutora LPG - projekt sieci uziemiającej i ochrony katodowej - projekt przebudowy nawierzchni terenu - rysunki gotowych elementów zagospodarowania ( zadaszenie nad dystrybutorem gazu, itp.) 3. Dane techniczne inwestycji Stacja paliw położona jest na niewielkim fragmencie działki nr 99/20. Działka 99/20 zajęta jest pod urządzoną zajezdnię autobusową MZK. Stacja paliw położona jest w północno wschodnim narożu działki, poza ogrodzeniem czści działki przeznaczonej na zajezdnię.. Od północy teren stacji sąsiaduje z ul. Lipową, od wschodu z ul. Janka Krasickiego. Na terenie stacji paliw zaprojektowano: - montaż nowego, dwupłaszczowego, dwukomorowego, podziemnego zbiornika paliw 50 3 przeznaczonego do magazynowania 35m 3 oleju napędowego i 15 m 3 benzyny bezołowiowej 95 - montaż przewodów paliwowych, stanowiska zlewowego paliw i masztów oddechowych - dobudowę modułu LPG : podziemny zbiornik LPG 9,9 m 3, dystrybutor LPG, wiata nad dystrybutorem LPG - zmianę układu terenu utwardzonego związanego z montażem dystrybutora LPG. - montaż zalicznikowych linii zasilających energii el. - montaż przepustów kablowych instalacji informatycznej - montaż instalacji uziemień i ochrony katodowej - budowę nawierzchni chodnikowych dojście do studzienek nadzbiornikowych i pompy LPG - budowę nawierzchni żwirowej nad zbiornikiem LPG - przebudowę części nawierzchni jezdni w miejscu lokalizacji dystrybutora LPG- zamiana na teren zielony i chodnik - montaż odcinka kanału odwadniającego przy stanowisku zlewowym - przebudowę istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej na studzienki ślepe Z istniejącego zagospodarowania adaptuje się: - istniejący pawilon stacyjny i wiatę nad dystrybutorami - istniejący układ komunikacyjny stacji

3 T/ - istniejące dystrybutory paliw i CMG - istniejące 3 podziemne zbiorniki ON ( 3 x 20m 3 ) - istniejący układ przewodów paliwowych - istniejące przyłącza :energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu - istniejącą stację i dystrybutor CMG - istniejące drzewa 4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt niniejszy nie zmienia podstawowego układu zagospodarowania terenu stacji. Projektowane obiekty znajdują się poza układem jezdni stacji Zbiorniki paliw i LPG usytuowano na terenie zielonym pod istniejącym trawnikiem Stanowisko zlewowe paliw umieszczono przy krawężniku jezdni. Dystrybutor LPG i wiatę nad nim projektuje się po południowej stronie pawilonu. Przy pawilonie oraz na wysepce z dystrybutorami rozstawione będą przenośne kosze na śmiecie, pojemniki na ręczniki papierowe i rękawice jednorazowe i sprzęt ppoż. 5. Urządzenia i projektowane uzbrojenie terenu. W projekcie zastosowano w uzgodnieniu z Inwestorem najnowocześniejsze urządzenia i technologie dostępne i sprawdzone w użytkowaniu w Polsce, posiadające stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania 5.1. Technologia Instalacja technologiczna umożliwia przyjmowanie i wydawanie: -benzyny uniwersalnej Pb95, - oleju napędowego ON - gazu płynnego Propan-Butan Przewiduje się hermetyzację urządzeń technologicznych stacji paliw. W projekcie przewidziano system pomiaru i kontroli wycieków paliwa połączony ze sterownikiem sond stacji paliw. Pod terenem zielonym umieszczony zostanie dwupłaszczowy, dwudzielny zbiorniki paliw o pojemności 50 m 3, ze studzienkami nadzbiornikowymi. Adaptuje się istniejące trzy zbiorniki ON. Podziemny zbiorniki gazu 9,9 m 3 umieszczony zostanie poza podjazdem. Nad zbiornikiem LPG urządzone zostanie pole wysypane żwirem. Adaptuje się istniejące na wysepce pod wiatą dwa dystrybutory oleju napędowego i dystrybutor oleju napędowego i benzyny. Wysepka z dystrybutorami zabezpieczona jest przed możliwością najazdu pojazdem barierą ochronną. Studzienka spustowa paliw zostanie umieszczona przy krawężniku podjazdu do dystrybutorów. Maszty oddechowe usytuowano na terenie zielonym w odległości większej niż określone w 98 Rzoporządzenia w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych.... Szczegółowe rozwiązania patrz projekt technologiczny instalacji paliw i gazu płynnego. Zachowano wymagane przepisami odległości podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG - od krawędzi drogi i granicy działki ( 5,0 m), stanowisk parkingowych ( 5 m), zabudowy na sąsiednich działkach ( 15 i 30 m) i pawilonu stacyjnego (5m). Nie zasyfonowane studzienki kanalizacyjne istniejące w strefie odległości poniżej 8,0m od zbiornika i dystybutora LPG oraz 5 m od dystrybutorów paliw płynnych zostaną przebudowane na studzienki ślepe. Istniejące liniowe kanały odwadniajace są zasyfonowane. Zachowano odległość podziemnych zbiorników paliw większą niż 3 m od fundamentu budynku i 5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. W odległości 2 m od zbiorników nie ma przewodów kanalizacyjnych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nie służących do obsługi zbiorników. Zachowano strefy bezpieczeństwa od stacji CNG określone w Ocenie zagrożenia wybuchem stacji CNG przy ul. Lipowej 5 w Zamościu 5.2. Kanalizacja deszczowa Na terenie stacji istnieje kanalizacja deszczowa z separatorem substancji ropopochodnych. Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane są poprzez osadnik błota i separator substancji ropopochodnych o dużej wydajności do kanalizacji miejskiej. Separator umożliwia redukcję zanieczyszczeń przy ich zawartości w wodzie deszczowej do 20 mg/l o 99,68%. Kanałami typu Aco Drain otoczono powierzchnię o zwiększonym

4 ryzyku rozlania się produktów ropopochodnych. Woda deszczowa nie spływa na teren działek sąsiednich. Projekt niniejszy nie powoduje wzrostu ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej T/ 5.3. Instalacje elektryczne Na terenie stacji przewiduje się wykonanie: - zasilania( za licznikiem) oświetlenia wiaty LPG - kabli zasilających pompę LPG - kabli systemu monitoringu zbiorników paliwa i LPG - sieci uziemiającej i ochrony katodowej Szczegółowe rozwiązania patrz projekty branżowe Nawierzchnie Projektuje się budowę nawierzchni chodników przy dystrybutorze LPG z betonowej, prasowanej kostki brukowej typu Behaton, grubości 6 cm kolor szary. Krawężniki betonowe. Chodniki po północnej stronie pawilonu wyłożone będą betonowymi płytkami chodnikowymi 35 x 35 cm, szarymi w krawężniku typu lekkiego. Nawierzchnia nad podziemnym zbiornikiem LPG żwir frakcjonowany w oblamowaniu krawężnikiem lekkim Gospodarka odpadami bez zmian jak w stanie istniejącym Odpady komunalne nie stanowiące zagrożenia dla środowiska gromadzone będą selektywnie w pojemnikach ustawionych w osłonie śmietnikowej,a następnie wywożone w ramach zorganizowanego miejskiego systemu usuwania śmieci ( na podstawie stosownej umowy). Odpady niebezpieczne, w postaci płynnej takie jak szlamy z czyszczenia urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe powinny być wybierane i przewożone środkami transportu przeznaczonymi do tego celu, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy tych odpadów powinni posiadać zezwolenie, które zawierać będzie warunki mające na celu ochronęśrodowiska. Odpady niebezpieczne stałe np. zużyte świetlówki, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, wywożone będą przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia do odpowiedniego zakładu utylizacji. Obsługa stacji paliw winna być przeszkolona w zakresie przepisów przy obchodzeniu się z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w trakcie eksploatacji stacji. 6. Obiekt stacji paliw zaliczany jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Stację paliw zaprojektowano tak, że w normalnych warunkach pracy nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Elementy zagospodarowania terenu stacji paliw usytuowano w odległościach większych lub równych od granic działki niż wynika to z przepisów. W promieniu 30 m od podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG nie ma zabudowy nie związanej ze stacją. 7. Zieleń Drzewa istniejące na fragmencie działki związanej ze stacją paliw zostaną odpowiednio postrzyżone i odmłodzone. Nie przewiduje się wycinania drzew. Po wykonaniu robót budowlanych, montażowych i rozbiórkowych projektuje się rekultywację terenów przewidzianych pod zieleń, tj. rozłożenie na ukształtowanym terenie warstwy humusowej, obsianie trawą. 8. Obszar oddziaływania inwestycji Projektowana inwestycja wymaga ustanowienia strefy odległości od podziemnego zbiornika i dystrybutora LPG. Dla zbiornika podziemnego wynosi ona 30 m do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej. W strefie odległości 30 m od podziemnego zbiornika LPG znajdą się działki sąsiednie położone po drugiej strony ul. Lipowej i Janka Krasickiego oraz fragmenty tych ulic. Działki przeznaczone są w MPZP Zamościa pod zabudowę jednorodzinną z usługami ( MN+U i zabudowę jednorodzinną MN. Przy takim przeznaczeniu terenu strefa oddziaływania wynosi 15 m i nie obejmuje działek sąsiednich. Obejmuje jedynie fragmenty ulic Lipowej i Janka Krasickiego. Przepisy nie ustalają jakichkolwiek ograniczeń dla ulic w strefie oddziaływania zbiornika i dystrybutora LPG. W obszarze strefy LPG poza działką MZK Zamość nr 99/20 znajdą się działki nr: - 99/9 ul. Lipowa, - 99/10 ul. Janka Krasickiego

5 9. Ochrona ppoż. Stację paliw zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U /2005 poz. 2063). Na terenie stacji paliw poza pomieszczeniami biurowymi obowiązywać będzie zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, o czym będą informować odpowiednie napisy. Obiekt został zaprojektowany z pełną hermetyzacją. Na terenie stacji magazynowane będą substancje tworzące mieszaniny wybuchowe: benzyna, olej napędowy, gaz Propan-Butan, gaz ziemny - klasa wybuchowości II A - klasa temperaturowa - Propan, gaz ziemny - T1 - Butan - T2 - Oleje i benzyny - T3 Na stacji występują strefy zagrożenia wybuchem: Z1: - wewnątrz studzienek nadzbiornikowych paliw i olejów - wewnątrz części hydraulicznej odmierzaczy (paliw i gazu) i w zagłębieniu pod nim - wewnątrz studzienki stanowiska spustowego - wewnątrz studzienki oczyszczalni wód opadowych Z2: - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa odmierzaczy paliw i gazu - 0,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego paliw - w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców naziemnego zbiornika gazu - w promieniu 1,5 m od przyłączy autocysterny ( gaz) - w promieniu 1,5 m od wylotu oddechowego odpowietrzania zbiorników - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół - wewnątrz dystrybutora CNG - klasa strefy 1 - grupa wybuchowości A - klasa temperaturowa T1 - obręb 20 cm wokół obudowy dystrybutora i 1 m do góry - klasa strefy 2 - grupa wybuchowości A - klasa temperaturowa T1 Ponadto w strefie o długości węża dystrybutora CNG + 1 m ustanowiono w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego strefę w której nie wolno stosować urządzeń i materiałów stanowiących potencjalne źródło zapłonu. ( wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego sporządzonego dla modułu CNG w grudniu 2013 przez mgr Piotra Pająka rzeczoznawcy zabezpieczeń ppoż.) Na terenie stacji istnieje moduł stacji CNG ( dystrybucja sprężonego gazu ziemnego), ogrodzony. Do całego terenu stacji istnieje dogodny dojazd spełniający wymogi dla dróg pożarowych. W sąsiedztwie stacji zamontowany jest hydrant hydrant ppoż. na wodociągu Ø100 w odległości 40 m od pawilonu. Stacje paliw należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy: - sprzęt w obrębie ogrodzenia stacji CNG jak w stanie istniejącym - 1 gaśnica GS-6X + koc gaśniczy przy stanowisku tankowania gazem ziemnym jak w stanie istniejącym - koce gaśnicze 3 sztuki, w tym 1 przy dystrybutorze LPG - gaśnice proszkowe 6 kg 2 sztuki umieszczone przy słupach wiat - ponadto gaśnice proszkowe 6 kg- 2 sztuki umieszczone przy stanowisku tankowania LPG i przy zbiorniku LPG - agregaty proszkowe przewoźne 25 kg 2 sztuki umieszczone przy pawilonie Na ścianie pawilonu stacyjnego istnieje główny wyłącznik prądu. Wszystkie urządzenia,budynki i budowla są uziemione. Obsługa stacji paliw winna być przeszkolona w zakresie przepisów BHP i PPOŻ. przy wykonywaniu prac przy produktach naftowych. Opracował: mgr inż. arch. Jan Wojciech Kożuchowski T/

6

7

8

9

10 1/K Rozbudowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną oraz modernizacja zagospodarowania terenu przy obiekcie MZK sp. z o.o. w Zamościu przy ul. Lipowej 5, na działce nr: 99/20 (Nazwa zadania inwestycyjnego) INSTALACJA PALIW I GAZU- POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW (Nazwa obiektu) budowlana (Branża) 1.2 Projektant: 1.3. Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Rapa mgr inż. Tadeusz Małek ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI; - Posadowienie zbiorników: paliw V=50m 3 i gazu V10m 3 - rzut, przekroje 1/B - Fundament pod zbiornik V=50m 3 wraz z kotwieniem; 2/B - Fundament pod zbiornik V=50m 3 szczegół kotwienia; 3/B - Fundament pod zbiornik V=10m 3 wraz kotwieniem; 4/B - Fundament pod zbiornik V=10m 3 szczegół kotwienia; 5/B

11 2/K OPIS TECHNICZNY INSTALACJA PALIW I GAZU POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW (Nazwa obiektu) 1. DANE OGÓLNE budowlana (Branża) INWESTOR : MZK sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa Zamość 2. PODSTAWA OPRACOWANIA -Zlecenie Inwestora Geotechniczna ocena podłoża gruntowego wykonana w lutym 2008 r przez mgr inż. Adama Ciocha -Polskie normy i normatywy projektowania obowiązujące w RP. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są obiekty inżynierskie instalacji paliw i gazu 4. WARUNKI ZEWNĘTRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU 4.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną teren budują: - 0,00 1,60 m - nasyp niebudowlany (gleba,gruz,kamień) -1,60 4,40 m - gliny zwięzłe o konsystencji zwartej, prawie suchej ,00 m - glina próchnicza, wilgotna o konsystencji twardoplastycznej. Stopień plastyczności IL=0,20-5,00-6,70 m - glina pylasta o konsystencji twardoplastyczneji stopniu plastyczności IL 0,14 ustalonym przy wilgotności Wn=22,5% -6,7 8,8 m - pył piaszczysty małowilgotny o konsystencji półzwartej. Stopień plastyczności IL= 0,00 ustalony przy wilgotności naturalnej Wn=14,6% Woda gruntowa nawiercona i ustabilizowana na głębokości 6,08m p.p.t. Możliwe są okresowe znaczne wahania poziomu wód gruntowych zależne od poziomu wody w rzece Łabuńce. Ze względu na stan i genezę gruntów warunki gruntowo-wodne przyjęto jako proste, a projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby fundamenty projektowanych obiektów były posadowione na gruncie rodzimym po uprzednim wybraniu występujących nasypów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących warunków posadowienia należy powiadomić projektanta. Wszelkie prace związane z posadowieniem należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

12 3/K 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1 POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA PALIWO V=50m 3 Projektuje się posadowienie typowego zbiornika stalowego dwuściankowego produkcji CGH International S. A. Bydgoszcz w wykopie szerokoprzestrzennym. Ze względu na panujące na działce warunki gruntowe projektuje się posadowienie zbiornika na fundamencie żelbetowym gr. 50cm. Opaski kotwiące (3szt.) zbiornik do fundamentu stalowe zakończone nakrętkami napinającymi rzymskimi spawanymi. Pod fundamentem podkład z betonu B10 gr. 15cm. Studzienki nazbiornikowe stanowią wyposażenie technologiczne zbiornika zwieńczenie studzienki włazem katedralnym typu MONOS 40 produkcji Konstal PPUH Zygmunt Cieśla Trzeboszowice 6 tel. (77) Posadowienie zbiorników projektuje się w poziomie występowania gruntu rodzimego na rzędnej ok. 195,90 to jest 4,35 m pod projektowanym terenem. Zbiornik należy ustawić na fundamencie za pośrednictwem podkładu z piasku stabilizowanego cementem w postaci siodła o wyobleniu dostosowanym do średnicy zbiornika oraz nadać mu odpowiedni spadek zgodnie z opracowaniem technologicznym. Zbiorniki zasypać piaskiem o kontrolowanym zagęszczeniu I D 0,9 5.2 FUNDAMENT POD ZBIORNIK V=50m 3 Zaprojektowano fundament w postaci płytowej z betonu B20 W6 wodoszczelnego, zbrojonego prętami 12 co 25/30cm górą i dołem. Fundament zaprojektowano z uwzględnieniem 1/2 wyporu z uwagi na panujące na parceli warunki gruntowo-wodne. Obciążenia: - c. własny fundamentu zbiornika 13x2,80xO,5x(25-10) = 273,0 kn - c. własny zbiornika V=60m 3 110,4 kn - ciężar gruntu w pachwinach [1.25x2,8-0,5xπx1,252] x10x1,0]x10 = 105,0 kn wypór zbiornika Pw=60x10x0,5 =300 kn współczynnik bezpieczeństwa Σ=488,4kN n = 488,4 x0,9 300 = 1,47 1,35 przekrój opasek kotwiących Fp= [300:3]: 19,0= 5,26 cm 2 każda - przyjęto opaskę o przekroju 70x10mm i Fa=7,00cm 2 każda.

13 4/K 5.3 POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA GAZ V=10m 3 Projektuje się posadowienie typowego zbiornika stalowego na gaz płynny produkcji CHEMET Tarnowskie Góry w wykopie szerokoprzestrzennym. Studzienka nazbiornikowa stanowi wyposażenie technologiczne zbiornika. Ze względu na panujące na działce warunki gruntowe projektuje się posadowienie zbiornika na fundamencie żelbetowym gr. 50cm. Opaski kotwiące (2szt.) zbiornik do fundamentu stalowe zakończone nakrętkami napinającymi rzymskimi spawanymi. Pod fundamentem podkład z betonu B10 gr. 15cm. Zbiornik należy ustawić na fundamencie za pośrednictwem podkładu z piasku stabilizowanego cementem w postaci siodła o wyobleniu dostosowanym do średnicy zbiornika oraz nadać mu odpowiedni spadek zgodnie z opracowaniem technologicznym. Zbiorniki zasypać piaskiem o kontrolowanym zagęszczeniu I D 0,9 6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE 6.1 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Elementy stalowe opasek kotwiących zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie: farbą podkładową x2, a następnie zabezpieczyć powłoką bitumiczną lub za pomocą taśmy izolacyjnej np.: firmy ANTICOR Wieliczka ul. Wygoda tel/fax +48(12) lub firmy MERIT Płock ul. Kostrogaj 14b tel/fax +48(24) IZOLACJE Izolacje wykonać wg opisu na poszczególnych rysunkach. 7. UWAGI KOŃCOWE I ZAGADNIENIA BHP 1. W wypadku kiedy prace przy posadowieniu zbiornika wykonywane będą przy wysokim poziomie wód gruntowych należy zastosować do odwodnienia wykopu igłofiltry. 2. Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą posiadać : -aprobatę techniczną, -obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B lub -dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami ( PN, E, Q ) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatę techniczną. 3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami PN, których wykaz zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. /Dz.U. Nr 22 poz.209/ oraz w oparciu o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do sporządzania, którego zobowiązuje Wykonawcę ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 129 poz.1439 z 2001r.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. (Dz. U. Nr 151 poz z 2002r.). Sporządził: mgr inż. Andrzej Rapa

14

15

16

17

18

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 tel. 033 862 21 10 e-mail: koziolek@epoczta.pl Tytuł opracowania: Inwestycja: Remont chodników, zjazdów indywidualnych oraz poprawa odwodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIAŁCE nr 63 obręb 3 miasto Szczytno drogowa

PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIAŁCE nr 63 obręb 3 miasto Szczytno drogowa Egz... PROJEKTOWANIE I NADZORY REMOST 12-100 Szczytno, ul. K.Tetmajera 16 NIP 745-103-27-73 Nazwa i adres obiektu: Branża: PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIAŁCE nr 63

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 0501-53-66-37 e-mail archisize@wp.pl NR. 01 PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok Zbiornik ścieków z przyłączem kanalizacyjnym Przyłącze wodociągowe Ogrodzenie działki Utwardzenia Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-01 Plan sytuacyjny 1:500. D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-01 Plan sytuacyjny 1:500. D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-01 Plan sytuacyjny 1:500 D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DO DZIAŁKI NR 821/41 W MIEJSCOWOSCI RADŁÓW Z ULICY GLOWSKIEJ NALEŻĄCEJ DO SIECI DRÓG GMINNYCH Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ośrodek Transportu Leśnego ul. Szpitalna Gorzów Wlkp. Inwestor:

PROJEKT WYKONAWCZY. Ośrodek Transportu Leśnego ul. Szpitalna Gorzów Wlkp. Inwestor: Pracownia Projektowa ROADWAY Mgr inż. Piotr Klepczyński Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec Tel. 693-892-043 pracownia.roadway@gmail.com PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Ośrodek Transportu Leśnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 ARCHIPLEX Pracownia Projektowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/27, 70-354 Szczecin PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 CPV: 45223300-9 TYTUŁ : REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Projekt zagospodarowania terenu - drogi 1:500 rys. 1 3. Przekroje normalne konstrukcyjne 1:50 rys. 2/1 rys.2/2 4. Szczegóły konstrukcyjne 1:10 rys. 3/1 - rys.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ

INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ STACJI PALIW WYMIANA ZBIORNIKA, BUDOWA WIATY ZADASZENIA W KROŚNIE NA DZ. NR: EWIDENCYJNYM : 2442. INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA (uzupełniona) USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN Tatary 40, 13-100 Nidzica tel:0896252665 NIP 745-107-81-95 PROJEKT WYKONAWCZY Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA kod wg CPV 45233140-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu I. Podstawa opracowania: II. Zlecenie i umowa z Inwestorem. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AUTiOŚ:7331/M/15/07. Wizje lokalne w terenie.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa opracowania. Opis PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków Adres inwestycji: działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15. upr. proj. Nr Bł 45/02. Białystok r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15. upr. proj. Nr Bł 45/02. Białystok r. OBIEKT: Projekt budowy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników dla pieszych i ukształtowania terenu do obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku przedszkola zlokalizowanego na działkach o

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice. INWESTOR: TEMAT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, 38-300 Gorlice. Garaż na maszyny i sprzęt rolniczy. Bystra dz. nr 866/11. Obręb ewidencyjny Bystra, jednostka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH KONTENERÓW NA ODPADY KOMUNALNE Na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Kielcach przy ul. Bocznej 15, na działkach: Nr 447/8 przy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY WIATY NA KONTENERY NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Poznań, ul. Junacka 11-13, obręb Górczyn dz. nr ewid. 92,93,94,106,109,111,113, ark.1 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Junacka 11-21 60-152 Poznań ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 68-200 śary Aleja Wojska Polskiego 98 tel. 661-936-630 OBIEKT: ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁKĘ NR. 180/2. LOKALIZACJA: GÓRKA GM. LIPINKI ŁUśYCKIE dz. nr 180/2. BRANśA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi STADIUM : Projekt Budowlany OBIEKT : Budynek wielofunkcyjny ADRES : 33-314 Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi OPRACOWANIE : Projekt dojazdów, placów i

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0. Podstawy opracowania - Zlecenie inwestora. - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... - Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Temat: Część: Zarząd Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie inwestycyjne: Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie ZAMAWIAJĄCY: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr proj. Stacja Paliw dz. nr 13/1 w m. Ujma Duża gm. Zakrzewo Zeszyt 1 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI I Branża technologiczna 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

przyłącza kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przyłącza kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Biuro Projektów INWEST 2D 06-400 CIECHANÓW, ul. Sikorskiego 2/44 tel./fax 502.663.256; e-mail: inwest@ci.home.pl Egz. przyłącza kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania OPIS TECHNICZNY 1 Dane Ogólne 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A 89 200 Szubin 1.2 Podstawy opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: - Umowa z Inwestorem, - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ Pisz Maldanin 18A NIP Regon Tel./fax. (087)

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ Pisz Maldanin 18A NIP Regon Tel./fax. (087) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ 12-200 Pisz Maldanin 18A NIP 849-121-65-28 Regon 510880510 Tel./fax. (087) 423-34-95 OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI KRAJOWEJ NR 58 DO MIEJSCOWOŚCI OSINIAK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY TERENOWEJ JEDNOSTKI EKSPLOATACJI W OPOLU - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projekt wykonawczy Roboty drogowe

BUDOWA SIEDZIBY TERENOWEJ JEDNOSTKI EKSPLOATACJI W OPOLU - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projekt wykonawczy Roboty drogowe Spis treści BUDOWA SIEDZIBY TERENOWEJ JEDNOSTKI EKSPLOATACJI W OPOLU I. Część opisowa 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Podstawy opracowania... 3 1.2. Przedmiot inwestycji... 3 2. OKREŚLENIE GRANIC TERENU

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1 BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok.1 Znak rej.: S66-2/2010 Zleceniodawca (Inwestor): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE PROJEKTOWANIE NADZORY PRO-NAD Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 601 200 679 E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl Inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE Branża: drogowa,.

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ULICY SPACEROWEJ I BIELAWSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM

MODERNIZACJA ULICY SPACEROWEJ I BIELAWSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA ULICY SPACEROWEJ I BIELAWSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM nazwa, lokalizacja obiektu: Piława Dolna, rejon ulic: Spacerowa obręb nr 0011-Piława Dolna, działki nr: 414, 433, 474 inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie Egz. nr 1 Strona tytułowa PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104286L - ul. Przechodnia we Włodawie Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA w miejscowości PRZECHLEWO działka Nr 1226/11, 1226/13, 1226/15, 1229/7, 723/3 i 487/2 przy ul. Człuchowskiej BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II

Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 1154/1 obręb Zgierz 124, gm.

Bardziej szczegółowo

Kielce PROJEKT BUDOWLANY

Kielce PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA INTERNAT ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo