PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU. EGZ. Nr: UL. 3 MAJA 2, RYPIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU. EGZ. Nr: 1 2 3 4 UL. 3 MAJA 2, 87-500 RYPIN"

Transkrypt

1 EGZ. Nr: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU INWESTOR: SP ZOZ RYPIN UL. 3 MAJA 2, RYPIN ADRES INWESTYCJI: RYPIN UL. 3 MAJA 2 ` Dz. nr ewid. 765/10 Obręb RYPIN Nazwisko i Imie Podpis 2 mgr inż. Andrzej Oszal Upr. bud.. nr MAZ/0258/POOK/07 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WG SPISU DATA OPRACOWANIA: MAJ 2015 OPRACOWANIE ZAWIERA... PONUMEROWANE STRONY 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 2. INFORMACJA BIOZ 3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. MAPA DO CELÓW PROJ. BEZ NANIESIEŃ 6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1: RZUT POZIOMY I PRZEKRÓJ 1:200 ZAŁACZNIKI: WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOPIE UPRAWNIEŃ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ 2

3 Sierpc, dnia r. ANDRZEJ OSZAL OŚWIADCZENIE W świetle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 z 2003 r. z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający * projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWA PARKINGU RYPIN zlokalizowaną w miejscowości:... SP ZOZ RYPIN Inwestor: /10 na działce (działkach)* o nr ewidencyjnym gruntu:... o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjnej 1.. 3

4 INFORMACJA BIOZ WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU INWESTOR: SP ZOZ RYPIN UL. 3 MAJA 2, RYPIN ADRES INWESTYCJI: RYPIN UL. 3 MAJA 2 ` Dz. nr ewid. 765/10 Obręb RYPIN OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Oszal upr. nr MAZ/0258/POOK/07 upr. Nr MAZ/0229/ZOOA/09 4

5 Spis zawartości 1. Podstawa wykonania opracowania 2. Przedmiot opracowania i Inwestor 3. INFORMACJA BIOZ 3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 3.4Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 5

6 1. Podstawa wykonania opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 10 lipca 2003r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dn r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Projekt budowlany 2. Przedmiot opracowania i Inwestor: Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenia działki wraz z budową parkingu.. 3. INFORMACJA BIOZ: 3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych Zakres robót i kolejność prac przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności: Roboty przygotowawcze i porządkowe Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi Dostawa materiałów 6

7 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją Roboty ziemne Roboty betonowe Roboty brukarskie 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych Działka jest zabudowana zespołem budynków szpitalnych. 3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych Upadek z wysokości Uderzenie ciężkim elementem betonowym upadającym z wysokości przy pracach montażowych i transportowych Uszkodzenie ciała maszynami wibrującymi Kable energetyczne możliwe porażenie prądem w trakcie prac Ruch pojazdów Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych Zagrożenie związane z pracą dźwigu niebezpieczeństwo wypadku związanego z opuszczaniem przenoszonych elementów. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiału może stwarzać niebezpieczeństwo jego upadku z wysokości i tym samym powstanie zagrożenia zdrowia i życia ludzi Przebywanie człowieka w strefie pracy sprzętu ciężkiego związane jest z ryzykiem powstania urazów spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracującego sprzętu i transportowanego materiału 7

8 3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOŻ przed podjęciem pracy na obiekcie przez służby Użytkownika i przez kierownika budowy Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom Wykonanie harmonogramu prac uzgodnionego z Użytkownikiem Szczegółowy nadzór i koordynacja Dozór ze strony Wykonawcy Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem Organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych. Z uwagi na charakter budowy należy wygrodzić teren taśmami ostrzegawczymi i oznakować tablicami ostrzegawczymi Stosować odzież ochronną i roboczą oraz ochronne nakrycia głowy. 8

9 Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych) Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je bezzwłocznie zatrzymać i wyłączyć a następnie zawiadomić odpowiednie służby lub w zależności od sytuacji osobę nadzorującą prace Materiały składować na równym, twardym i stabilnym podłożu w sposób uniemożliwiający ich wywrócenie, zsunięcie lub rozsunięcie Kierownik budowy lub inna osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. OPRACOWAŁ: 9

10 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 765/10 zlokalizowanej w Rypinie W/w działka zlokalizowana jest w Rypinie przy ul. 3maja 2 i jest we władaniu SP ZOZ RYPIN. PRZEDMIOT INWESTYCJI Niniejsze opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania działki dla wykonania utwardzenia wraz z budową parkingu. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Działka o nr ewid. 765/10 jest działką zabudowaną zespołem budynków szpitalnych. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję aktualnie znajduje się parking, drogi wewnętrzne. Działka posiada uzbrojenie podziemne oraz istniejąca kanalizacje deszczową. PROJEKTOWANE ZAINWESTOWANIE Powierzchnia projektowanych dróg 1736 Powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych 688 Powierzchnia projektowanych chodników 260 WARUNKI GRUNTOWO WODNE Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza się w poziomie posadowienia, występowanie gruntów spełniających warunek nośności dla projektowanej inwestycji.. Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić rodzaj gruntu z założeniami projektowymi. 10

11 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Na przedmiotowej nieruchomości przewiduje się: wykonanie niezbędnych utwardzeń działki służących do komunikacji wykonanie miejsc parkingowych wykonanie chodnika wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji wewnętrznej wg oddzielnego opracowania - WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - zasilenie w energię elektryczną na warunkach zarządcy sieci - zasilenie w wodę nie dotyczy - odprowadzenie wód deszczowych na dotychczasowych warunkach - usuwanie odpadów pojemnik na odpady stałe opróżniany okresowo wywóz przez uprawnioną jednostkę za pokwitowaniem odbioru DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE Inwestycja nie ma ujemnego wpływu na środowisko. Nie przewiduję się wytwarzania odpadów szkodliwych dla środowiska oraz emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych. Projektowana inwestycja nie będzie emitowała hałasu oraz wibracji, a także promieniowania. Projektowana inwestycja nie spowoduje wycięcia drzewostanu. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Szkody górnicze nie występują. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych osuwaniem się mas 11

12 ziemnych. Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz z 2004 roku z późn. zm.) i poza zasięgiem przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. INNE DANE: Przedmiotowa nieruchomość o w/w nr ewid. działek nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków. Na działce nie stwierdzono położenia w obrębie działki udokumentowanych stanowisk archeologicznych. Opracował: 12

13 OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - mapa do celów projektowych - obowiązujące normy i przepisy - literatura fachowa 2. Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany utwardzenia działki dla dróg wewnętrznych i chodników oraz parkingu dla samochodów osobowych w liczbie: 47 miejsc dla samochodów osobowych o wymiarach 230x500cm 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 360x500cm Uwagi ogólne Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór a zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na własny koszt. 13

14 3.0 Istniejące zagospodarowanie działki i terenu Teren na którym zlokalizowano projektowany parking i utwardzenie zlokalizowany jest na obszarze terenu szpitala w Rypinie. Teren działki częściowo zagospodarowany jest na parking dla samochodów osobowych z istniejącą kanalizacją deszczową. 4.0 Podstawowy zakres inwestycji Podstawowy zakres inwestycji obejmuje utwardzenie działki dla celów komunikacji i manewrowania budowę 52 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wykonanie chodnika przy budynku szpitala W ramach oddzielnego opracowania będzie wykonany projekt kanalizacji deszczowej (przebudowa istniejącej kanalizacji wewnętrznej) 4.1 Utwardzenie działki i miejsca postojowe Parametry techniczne : prędkość projektowa: V p = 30 km/h, szerokość jezdni manewrowej dla samochodów osobowych usytuowanych prostopadle do jezdni 6,0m wymiar stanowisk postojowych dla samochodów osobowych - 2,3m x 5,0 m lub 3,6mx5,0m ( osoby niepełnosprawne) pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne lub dwustronne - 2% projektowane pochylenie podłużne i=3-8%, łączna ilość stanowisk dla samochodów osobowych: Przekroje konstrukcyjne Teren na którym projektowany jest parking jest terenem częściowo utwardzonym z częściowymi nasypami. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy ocenić stan nasypów i ich przydatności do wbudowania.. Dopuszcza się pozostawienie istniejących utwardzeń płytami betonowymi jeżeli parametry wysokościowe będą odpowiadające. Zaprojektowano następujące konstrukcje: 14

15 L p. Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia manewrowa i miejsca parkingowe Warstwy konstrukcji nawierzchni Grubo ść [cm] Uwagi Warstwa ścieralna 8 Kostka betonowa 2. Warstwa podsypkowa 3 podsypka cementowo-piaskowa 3. Warstwa podbudowy 20 tłuczeń kamienny 4. Warstwa odcinająca warstwa piasku (b żwiru lub pospółki ) grunt kwalifikowany wg PN S Razem konstrukcja nawierzchni L p. Warstwy konstrukcji nawierzchni Nawierzchnia z kostki betonowej chodnik Grubo ść [cm] Uwagi Warstwa ścieralna 6 Kostka betonowa 6. Warstwa podsypkowa 3 podsypka cementowo-piaskowa 7. Warstwa podbudowy 8 tłuczeń kamienny warstwa piasku (b żwiru lub pospółki ) 8. Warstwa odcinająca 20 grunt kwalifikowany wg PN S Razem konstrukcja nawierzchni 37 Parking i utwardzenie ograniczony jest krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B Włączenie do istniejących dróg Włączenie do istniejących wjazdów poprzez wykonanie krawężnika leżącego. Przebudowa zjazdów wg oddzielnego opracowania. Projekt zieleni wg oddzielnego opracowania. 15

16 4.1.4 Plan warstwicowy Rzędne wysokościowe parkingu należy wytyczyć wg projektu wykonawczego. 5.0Opis projektowanego odwodnienia terenu Projektuje się odwodnienie powierzchniowe do wpustów ulicznych projektowanych wg oddzielnego opracowania. Na włączeniu do drogi powiatowej wykonać odwodnienie liniowe wg oddzielnego opracowania. Opracował: 16

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce.

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce. 4 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Inwestor Adres obiektu Branża Egzemplarz Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce Drogowa Inwestora Autor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA Nazwa inwestycji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Siemirowicach Działki: 484, 495 Inwestor: Wojskowa Agencia Mieszkaniowa ul.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Data opracowania - maj 2009 r.

Data opracowania - maj 2009 r. em box 14-200 IŁAWA, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 Wiesław Malec egz. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamień Krajeński nr. str. 1 egz. nr. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: Branża: Stadium: MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Żabno Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1 tel.: +48 14 645 63 73 fax: +48 14 645 64 20 www.zabno.pl ugzabno@zabno.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej Adres: msc. SIEMIANY, gm. Iława

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA 28 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

PROJEKT BUDOWLANY POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA 28 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org www.bpkonstruktor.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa inwestycji: Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew Działki:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo