PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LASZKI. INWESTOR : GMINA LASZKI Laszki, Laszki 36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LASZKI. INWESTOR : GMINA LASZKI 37-543 Laszki, Laszki 36"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LASZKI INWESTOR : ADRES BUDOWY : LASZKI, DZ. NR EW. GR. 1719/1, 1720/1, 1722/1 OPRACOWANIE PROJEKTU ZESPÓŁ PROJEKTOWY : Opracował Sprawdził ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA MAJ 2012 r.

2 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : BIEŻNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LASZKI INWESTOR : ADRES BUDOWY : LASZKI, DZ. NR EW. GR. 1719/1, 1720/1, 1722/1 OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że projekt budowlany bieżni sportowej został wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i przepisami techniczno - budowlanymi. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA MAJ 2012 r.

3 BUDOWY BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ - LASZKI BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA Gmina Laszki Lokalizacja Działka nr ew. gr. 1719/1, 1720/1, 1722/1 - Laszki Jarosław - Maj 2012 Strona 1

4 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego budowy bieżni lekkoatletycznej PROJEKT BUDOWLANY: 1. Opis techniczny 2. Projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1: Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bieżni lekkoatletycznej 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Strona 2

5 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy bieżni lekkoatletycznej I. Dane ogólne. 1. Przedmiot i zakres zadania. Przedmiotem zadania jest budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej typu natrysk. Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót: Roboty przygotowawcze z pracami pomiarowymi. Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię bieżni Budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej powierzchnia 1512,31 m2 Ułożenie obrzeży betonowych. Roboty towarzyszące obejmujące: odwodnienie bieżni z wód opadowych. 2. Gmina Laszki 3. Podstawa opracowania. Projekt techniczny opracowano na zlecenie Zamawiającego. Za podstawę do opracowania przyjęto następujące materiały: Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne. Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z em. Wizja lokalna w terenie; Mapę sytuacyjno-wysokościową działek. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego NEUFERT, wydanie polskie ARKADY, wydanie II 1996r. Urządzenia sportowe pola gier. Ilustrowana Encyklopedia Sportu. Wydanie I. Warszawa 2001 r. 4. Stan istniejący Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu. Obszar prac mieści się przy Zespole Szkół w Laszkach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1719/1, 1720/1, 1722/1. Działka porośnięta jest krzewami ozdobnymi - częściowo przeznaczonymi do usunięcia. Istniejące dojście i dojazd do projektowanego boiska od strony szkoły. Teren działki jest będzie uzbrojony w kanalizację deszczową, kanalizację wod-kan i kabel energetyczny ziemny enn przy wykonaniu Zespołu Boisk Sportowych Moje Boisko "ORLIK 2012" - prace rozpoczęte, wg. odrębnego opracowania. Z uwagi na to, że projektowana bieżnia zaprojektowana została na warstwie przepuszczalnej przeprowadzono badania geologiczne stwierdzające dostateczną nośność podłoża Informacje dotyczące ochrony terenu wynikające z rejestru zabytków, ochrony przyrody lub zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki nie są objęte ochroną konserwatorską, nie są również położone na terenach ochrony przyrody oraz na terenach objętycheksploatacją górniczą Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska. Inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Strona 3

6 II. Podstawowe rozwiązania projektowe. o nawierzchni syntetycznej typu natrysk o powierzchni 1512,31 m2. Technologia typu NATRYSK na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr mm z granulatu EPDM z recyklingu, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Wyniki badań akredytowanego laboratorium potwierdzające zawartość metali ciężkich w granulacie EPDM warstwy użytkowej nie wyższe niż: Ołów Kadm Chrom Rtęć Cynk Cyna DOC (Nierozpuszczalnych Substancji Aromatycznych) EOX (Związków fluoropochodnych): PAH (Policyklicznych Węglowodorów Aromatycznych) 0,04 mg/l 0,005 mg/l 0,05 mg/l 0,001 mg/l 0,5 mg/l 0,05 mg/l 20 mg/l 10 mg/kg < 0,1 mg/kg Planowane roboty przy budowie bieżni. Roboty pomiarowe i przygotowawcze. Obramowanie bieżni o nawierzchni syntetycznej obrzeżem betonowym o wymiarach koloru szarego na ławie betonowej z oporem z betonu C 7,5/10 z wypełnieniem spoin piaskiem. Wykonanie drenażu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Wykonanie podbudowy bieżni. Nawierzchnia syntetyczna zbudowana jest z następujących warstw: - Piasek gr. 10 cm. - Kruszywo 31,5-63 mm gr.10 cm - Kliniec 0-31,5 mm gr.5 cm - Warstwa Wyrównująca 0,075-4 mm gr. 2-3 cm - Systemowa nawierzchnia syntetyczna cztero torowa szerokości toru 1,20m, o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym. Bieżnia powinna być oznakowana liniami szerokości 5 cm. Dopuszczalny spadek podłużny nie może przekroczyć 0,4%, a poprzeczny 1%. Strona 4

7 U W A G A : Roboty w obrębie kabla energetycznego wykonanego przy budowie Zespołu Boisk Sportowych "Orlik 2012" wykonywać ręcznie. Istniejący kabel elektroenergetyczny należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu Arot lub HDPE o średnicy 160 mm. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża do współczynnika zagęszczenia 0,95; Obramowanie bieżni o nawierzchni tartanowej obrzeżem betonowym z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 7,5/10 Opracował : Strona 5

8 l N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty związane z budowa bieżni lekkoatletycznej obejmują: roboty pomiarowe z przygotowaniem podłoża, wykonanie drenażu, wykonanie podbudowy bieżni, montaż obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni syntetycznej. Teren objęty budową właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, wywiesić tablice informacyjną i oznakować. "ROBOTY BUDOWLANE NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY" Wymagania warunkujące zatrudnienie pracownika na budowie: 1. Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy, przypadkach uzasadnionych przepisami posiadanie uprawnień specjalistycznych do obsługi sprzętu lub wykonywania robót specjalistycznych /np. energetycznych, spawalniczych/. 2. Ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP. Którego ważnym elementem jest zaznajomienie pracownika z zagrożeniami mogącymi wystąpić w warunkach normalnych oraz w razie awarii. 3. Posiadanie aktualnych wyników badań lekarskich stwierdzających zdolność do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak przeciwwskazań do jej wykonywania. 4. Posiadanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej odpowiednich do wykonywanej pracy. 5. Znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p. poż. schematów alarmowych, oraz miejsc, w których znajduje się podręczny sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy. 6. Znajomość fundamentalnych i praktycznych zasad BHP stanowiących, że: wszystkie ruchome części maszyn i urządzeń technicznych, za wyjątkiem elementów maszyn bezpośrednio wykonujących pracę, których całkowicie osłonić się nie da, powinny być ze wszystkich dostępnych stron na całej długości do wysokości 2.5 m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone osłonami, w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać żadnych czynności pomocniczych takich jak: usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie drobnych napraw itp. Ochrona osobista pracowników Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu w/w robót. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą preparat zmyć wodą i mydłem. Zaleca się używanie rękawic okularów i odzieży ochronnej. W czasie pracy nie spożywać posiłków ani nie palić papierosów. W sąsiedztwie prowadzonych prac nie używać otwartego ognia ani nie prowadzić robót powodujących iskrzenie. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, oraz inne szkodliwe czynniki powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać odpowiednie atesty. Opracował: Strona 6

9 Jerzy Gniady Jarosław, r. imię i nazwisko UAN/II/7342/54/94 L. dz. 5/76 nr uprawnień PDK/BO/0178/01 nr członkowski izby zawodowej OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany : - PROJKET BUDOWLANY BIEŻNI SPORTOWEJ dla inwestycji lokalizowanej na działce nr ew. gr. 1719/1, 1720/1, 1722/1 - Laszki (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) Sporządzony dla : Gmina Laszki, (podać a) zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (pieczęć wraz z podpisem)

10

11

1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA 93-410 Łódź, Ul. Łukowa 16 lok.4 www.e-architekt.pl tel. 0 601 36 10 66 PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamień Krajeński nr. str. 1 egz. nr. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: Branża: Stadium: MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zadania Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie przy ul.11 Listopada, położonej na działce oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TRYBIE ART. 30 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Obiekt: PLAC ZABAW DLA DZIECI Adres lokalizacji: Marcinowice, działka nr 110/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU OPIS TECHNICZNY Nazwa zadania: BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU Lokalizacja: Królewiec- dz. nr 143 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO ul. Starobojarska 20/13 tel. kom. 728 335 277 15-073 Białystok e-mail: biuro@architektmanko.pl NIP 2910754304 strona internetowa: REGON 200301400 www.architektmanko.pl PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH. STARE SIOŁKOWICE, UL.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH. STARE SIOŁKOWICE, UL. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH. STARE SIOŁKOWICE, UL. KLAPACZ 62 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z Inwestorem Gminą Popielów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót BUDOWA BOISK WIELOFUNCYJNYCH PRZY ZESPOŁACH SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 i 3 W LIMANOWEJ Zamawiający: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa Limanowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: nr. str. 1 egz. nr. 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: Branża: Stadium: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Data opracowania - maj 2009 r.

Data opracowania - maj 2009 r. em box 14-200 IŁAWA, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 Wiesław Malec egz. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW 1. Podstawa formalno -prawna 1.1.Mapa sytuacyjna terenu objętego opracowaniem (skala 1:500), 1.2.Uzgodnienie z Urzędem Miejskim w Zakliczynie

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Lokalizacja: 64-316 Kuślin, Śliwno, działka nr ewid. 404/2. Inwestor: Gmina Kuślin, 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4

T E C H N I C Z N Y. Lokalizacja: 64-316 Kuślin, Śliwno, działka nr ewid. 404/2. Inwestor: Gmina Kuślin, 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4 O P I S T E C H N I C Z N Y Przedmiot opracowania: Budowa Boiska wielofunkcyjnego Lokalizacja: 64-316 Kuślin, Śliwno, działka nr ewid. 404/2 Inwestor: Gmina Kuślin, 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo