REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Za łącznik do Zarz ądzenia Nr 6/2013 z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSI Ę BIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą w Kielcach Kielce, marzec 2013 rok

2 Spis tre ści Rozdzia ł L Zakres dzia łania i zasady funkcjonowania spó łki 3 Rozdzia ł II. Organizacja spó łki 4 Rozdzia ł III. Struktura organizacyjna spó łki 5 Rozdzia ł IV. Zakres czynno ści, uprawnie ń i odpowiedzialno ści poszczególnych stanowisk pracy 6 Rozdzia ł V. Zakres dzia łania dzia łów i samodzielnych jednoosobowych stanowisk pracy 10 Rozdzia ł VI. Podpisywanie pism i pe łnomocnictw 26 Rozdzia ł VII. Tworzenie i wydawanie aktów normatywnych 27 Rozdzia ł VIII. Skargi i wnioski 27 Rozdzia ł XI. Postanowienia ko ńcowe 28 Strona 2 z 28

3 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁ KI 1. Regulamin Organizacyjny MPEC Spó łka z o.o. w Kielcach, zwany w dalszej częś ci Regulaminem" określa organizacj ę pracy Spó łki, zasady i zakres funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Spó łki, a tak że inne postanowienia zwi ązane z realizacj ą zada ń Spó łki, wynikaj ące z obowi ązującego prawa. 2. Ilekro ć w Regulaminie jest mowa 0: 1) Spó łce - nale ży przez to rozumie ć Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Ciepinej Spó łka z o.o. w Kielcach". 2) Dyrektorach pionów organizacyjnych - nale ży przez to rozumie ć Dyrektora Naczelnego, Dyrektora d/s Eksploatacji, Dyrektora d/s Rozwoju. 3) Jednostce organizacyjnej Spó łki (komórce) - nale ży przez to rozumie ć: dzia ły, biuro, jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy utworzone do realizacji zada ń Spó łki, 4) Kierownikach jednostek organizacyjnych - nale ży przez to rozumie ć Kierowników Dzia łów komórek organizacyjnych w Spó łce, Dyrektora Technicznego, G łównego Ksi ęgowego, 5) Pe łnomocniku - nale ży przez to rozumie ć Pe łnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miejskie Przedsi ę biorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.o. w Kielcach zosta ło utworzone Uchwa łą nr 201/91 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spó łki z ograniczon ą od powiedzialno ścią Miasta Kielce. Zarząd Miasta Kielce realizuj ąc tę uchwa łę sporządzi ł akt za łożycielski w formie aktu notarialnego Rep. A 5605/92 z dnia roku, na mocy którego utworzono Spó ł kę z o.o. na czas nieoznaczony. Naby ła ona osobowość prawn ą na podstawie wpisu do rejestru s ądowego postanowieniem S ądu Rejonowego w Kielcach, S ądu Gospodarczego z dnia roku pod numerem RHB Spó łka zosta ła zarejestrowana w S ądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego w dniu 6 listopada 2001 roku pod numerem KRS Spó łka posiada nadany jej w dniu 18 czerwca 1993 przez Urz ąd Skarbowy w Kielcach numer identyfikacji podatkowej NIP oraz w dniu 18 pa ździernika 1996 roku przez Urz ąd Statystyczny w Kielcach statystyczny numer identyfikacyjny REGON Strona 3 Z 28

4 4. 1 Spó łka prowadzi dzia łalność gospodarczą na zasadach rozrachunku gospodarczego i posiada osobowo ść prawn ą. 2. Spó łka jest uprawniona do zawierania wszelkich umów i porozumie ń na własny rachunek związanych z dzia łalno ścią Spó łki. 5. Spó łka realizuje swoje cele i zadania mi ędzy innymi poprzez: 1. Realizacj ę zawartych umów na dostaw ę energii ciepinej i świadczone us ługi. 2. Doskonalenie organizacji sprzeda ży energii ciepinej i us ług, analizę ich efektywno ści, dbanie o rentowno ść prowadzonej dzia łalno ś ci. 3. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej zabezpieczaj ącej realizacj ę zada ń Spó łki. 4. Nawi ązywanie wspó łpracy z innymi podmiotami gospodarczymi w celu wykonywania planowanych zada ń. ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA SPÓŁKI Organami Spó łki są: 1) Zgromadzenie Wspólników, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. 2. Szczegó łowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizacj ę pracy organów Spó łki okre ś la: 1) Kodeks spó łek handlowych oraz przepisy prawne obowi ązujące w spó łkach prawa handlowego, 2) Umowa Spó łki, 3) Regulamin Rady Nadzorczej Spó łki, 4) Regulamin pracy Zarz ądu Spó łki. 3. Prezes Zarządu pe łni funkcj ę pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 4. Członkowie Zarz ądu, niezale żnie od pe łnionej funkcji, s ą pracownikami Spó łki, zatrudnionymi na stanowiskach Dyrektorów pionów organizacyjnych tj.: Prezes Zarządu - na stanowisku Dyrektora Naczelnego, Członkowie Zarządu - na stanowisku Dyrektora d/s Eksploatacji i Dyrektora d/s Rozwoju. 5. Spó łką kieruje Dyrektor Naczelny Spó łki z udzia łem Dyrektora d/s Eksploatacji, Dyrektora d/s Rozwoju, Dyrektora Technicznego, G łównego Ksi ęgowego. 6. Dyrektora Naczelnego w czasie jego nieobecno ści zast ępuje Dyrektor d/s Eksploatacji. Strona 4 z 28

5 7. Dyrektor Naczelny wykonuje uprawnienia zwierzchnika s łu żbowego w stosunku do pracowników Spó łki. 8. Przedstawicielem Zarz ądu w zakresie Sytemu Zarz ądzania Jako ścią jest Pe łnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Sytemu Zarz ądzania powo łany odrę bnym zarządzeniem. 9. Pe łnomocnik Zarz ądu ds. Zintegrowanego Sytemu Zarz ądzania dzia ła w zakresie spraw wyznaczonych przez Zarząd w odrę bnych zarządzeniach. ROZDZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACJA SPÓŁ KI 1. Komórki organizacyjne i stanowiska zgrupowane w pionie Dyrektora Naczelnego - symbol DN" 1) Dyrektor d/s Eksploatacji symbol DP" 2) Dyrektor d/s Rozwoju symbol DR" 3) Pe łnomocnik Zarz ądu ds. Zintegrowanego Systemu symbol Rl" Zarz ądzania 4) Dyrektor Techniczny, który kieruje prac ą : symbol DT" a) Dzia łu Technicznego symbol TT" b) Dzia łu Wykonawstwa symbol TW" c) Dzia łu Zamówie ń Publicznych symbol TZ" 4) G łówny Ksi ęgowy, który kieruje prac ą: symbol EG" a) Dzia łu Finansowo - Ksi ęgowego symbol EF" b) Dzia łu Obs ługi Klienta i Taryf symbol EA" 5) Dzia ł Kadr i P łac symbol NP" 6) Biuro Obs ługi Spó łki symbol NO" 7) Stanowisko ds. Marketingu symbol NM" 8) Stanowisko ds. Kontroli Wewn ętrznej i Obrony Cywilnej symbol NK" 9) Stanowisko ds. BHP i Ppoż symbol NB" 2. Komórki organizacyjne zgrupowane w pionie Dyrektora d/s Eksploatacji - symbol DP" 1) Dzia ł Obs ługi Eksploatacji Dyspozytor Sieci symbol PD" 2) Dział Magistrali Wschód symbol PW" 3) Dzia ł Magistrali Zachód symbol PZ" 4) Dzia ł Energetyczny symbol PE" 5) Dzia ł Informatyczny symbol PI" 6) Dzia ł Administracji i Logistyki symbol PA" 3. Komórki organizacyjne zgrupowane w pionie Dyrektora d/s Rozwoju - symbol DR" 1) Dzia ł Strategii i Rozwoju symbol RU" 2) Dzia ł Ochrony Ś rodowiska symbol RS" Strona 5 z 28

6 8. W MPEC Spó łka z o.o. w Kielcach tworzy si ę stanowisko Pe łnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania. 9. Strukturę organizacyjn ą Spó łki okre śla schemat organizacyjny stanowi ący integraln ą część Regulaminu. ROZDZIAŁ IV ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIE Ń I ODPOWIEDZIALNO ŚCI POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY Zadania i obowi ązki kierowników komórek organizacyjnych: 1) Zadania kierownicze zwi ązane s ą z wykonywaniem funkcji zarz ądzania tj. planowaniem, organizowaniem, motywacj ą i kontrol ą pracy podleg łej komórki. Równocze ś nie kierownik mo że uczestniczyć w realizacji zada ń specjalistycznych przydzielonych podleg łej komórce. 2) Podstawowymi zadaniami kierownika s ą: 2.1) planowanie i organizowanie pracy podleg łego zespo łu z zapewnieniem bezpiecze ń stwa i higieny pracy wraz z okre ś leniem czasu pracy jego cz łonków (w tym urlopów), 2.2) rozdzia ł prac i środków do ich wykonania mi ędzy pracowników z uwzgl ędnieniem rangi, priorytetu zada ń i kwalifikacji, 2.3) proponowanie wewn ętrznej struktury organizacyjnej kierowanej komórki oraz opracowywanie zakresów czynno ści i odpowiedzialno ści pracowników w kierowanej jednostce, 2.4) udzielanie, w miar ę potrzeb, instrukta żu i wskazówek podw ładnym, 2.5) systematyczny nadzór i kontrola sposobu, terminu i jako ści wykonywanych przez podwładnych zada ń, 2.6) przestrzeganie zasad ustanowionych w Zintegrowanym Systemie Zarz ądzania Jako ś cią Środowiskiem i BHP oraz nadzorowanie przestrzegania tych zasad przez podleg łych pracowników, 2.7) zapoznawanie podleg łych pracowników z celami zawartymi w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jako ś cią Środowiskiem i BHP MPEC Spó łka z o.o. w Kielcach oraz ustanowienie zbie żnych z nimi celów kierowanego dzia łu, a w szczególno ści: a) usprawnienie organizacji, metod i form pracy dzia łu, b) opracowywanie procedur post ępowania przy za łatwianiu poszczególnych spraw, c) podnoszenie jako ści us ług świadczonych przez dzia ł, 2.8) nadzór nad warunkami pracy podw ładnych, 2.9) ocena wyników pracy podw ładnych, Strona 6 z 28

7 2.10) wnioskowanie o nagrody, kary, przeszeregowania i zmiany stanowisk itp. w stosunku do bezpo średnio podleg łych pracowników, 2.11) wnioskowanie w sprawach wynagrodze ń i premii podleg łych pracowników, 2.12) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, skarg i odwo ła ń podleg łych pracowników, 2.13) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewn ętrznych aktów normatywnych i norm etycznych przez podleg łych pracowników, 2.14) analizowanie poziomu kwalifikacji podw ładnych i sk ładanie wniosków szkoleniowych, 2.15) nadzór nad racjonalnym wykorzystywaniem mienia Spó łki oraz jego zabezpieczaniem przed kradzie żą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2.16) kontrola dyscypliny pracy, 2.17) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppo ż, 2.18) prowadzenie ewidencji i gromadzenie niezb ędnej dokumentacji oraz przepisów dotyczących zakresu dzia łania komórki, ich aktualizowanie oraz odpowiednie zabezpieczenie, 2.19) bieżąca analiza pracy podleg łej komórki Uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych: 1) wydawanie podleg łym pracownikom polece ń s ł u żbowych w zakresie zada ń komórki, 2) żądanie udostępnienia przez w ła ściwe komórki i s ł u żby Spó łki środków rzeczowych i finansowych oraz informacji niezb ędnych dla terminowej I jako ściowej realizacji przydzielonych zada ń, 3) żądanie od prze łożonych niezb ędnych ś rodków dla realizacji zada ń, 4) żądanie przestrzegania drogi s ł u żbowej w zakresie kontaktów s łu żbowych z podleg łymi pracownikami, 5) opracowanie wniosków i wystajie ń wobec bezpo średnich zwierzchników w sprawach organizacji kierowanej komórki, obsady personalnej, systemu wynagrodze ń, wyró ż nie ń, nagród i sankcji dyscyplinarnych, 6) wnioskowanie o nagradzanie i karanie podleg łych pracowników zgodnie z regulaminem pracy, 7) reprezentowanie interesów podleg łych pracowników wobec zwierzchników, 8) decydowanie 0: a) sposobie wykonania zada ń przydzielonych komórce, b) organizacji pracy i jej podziale w podleg łej komórce, c) sposobie i formie obiegu dokumentacji wewn ątrz podleg łej komórki, d) zakresie i formie szkolenia podleg łych pracowników, e) zezwoleniu na opuszczenie stanowisk pracy przez bezpo średnio podleg łych pracowników w godzinach s łu żbowych, f) terminach udzielania urlopów, g) zlecaniu pracy w godzinach nadliczbowych w ramach obowi ązuj ących przepisów, Strona 7 z 28

8 9) podpisywanie korespondencji wewn ętrznej wychodz ącej z podleg łej komórki o charakterze informacyjnym, wyja ś niaj ącym, a nie wymagaj ącej podpisu zwierzchnika, 10) wyznaczanie swego zast ępcy i okresowe lub sta łe przenoszenie cz ęści posiadanych uprawnie ń oraz udzielanie upowa żnie ń do za łatwiania okre ślonych spraw podleg łym pracownikom Kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialno ść za: 1) realizacj ę powierzonych mu obowi ązków i prawid łowe wykorzystanie przyznanych uprawnie ń, 2) prawid łowe rozliczanie zada ń i polece ń wykonywanych w komórce, 3) racjonalno ść doboru pracowników do realizacji zada ń w podleg łej komórce, 4) wykonanie ka żdego polecenia prze łożonego o ile jest ono zgodne z prawem, regulaminem organizacyjnym oraz nie przewy ższa umiej ętno ści kwalifikacyjnych podleg łych mu pracowników, 5) poziom dyscypliny pracy oraz przestrzeganie przez podleg łych pracowników regulaminu pracy, przepisów BHP oraz przeciwpo żarowych, 6) stan i bezpiecze ń stwo powierzonego mienia, 7) racjonalno ść wykorzystania dysponowanego maj ątku oraz przydzielonych ś rodków rzeczowych, finansowych i dokumentacji, 8) terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz udzielanych informacji, 9) przestrzeganie tajemnicy przedsi ębiorstwa, 10) realizacj ę zalece ń pokontrolnych, 11) zachowanie ci ąg ło ści kierowania podleg łą komórk ą, 12) zgodno ść (legalno ść) dzia ła ń komórki z obowi ązuj ącymi przepisami prawa Obowi ązki wszystkich pracowników Spó łki: 1) kompetentne i terminowe wywi ązywanie si ę z przyj ętych obowi ązków w sposób zgodny z interesami Spó łki, 2) znajomo ść i przestrzeganie przepisów, zarz ądze ń, instrukcji i regulaminów dotycz ących powierzonego odcinka pracy, w tym równie ż przepisów bhp i p.po ż, 3) kompletowanie i przechowywanie dokumentów obowi ązujących na danym stanowisku pracy, 4) zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystanie powierzonego maj ątku Spó łki, zabezpieczenie go dost ępnymi środkami przed zniszczeniem lub nieuzasadnionym obni żeniem warto ś ci, 5) stosowanie si ę do polece ń prze łożonych dotyczących wykonywanej pracy, 6) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porz ądku, 7) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami prawnymi i regulacjami wewn ętrznymi, Strona 8 z 28

9 8) zg łaszanie Administratorowi Bezpiecze ństwa Informacji o nieprawid łowo ściach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 9) zapewnienie utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania, wg normy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N : Uprawnienia pracowników: 1) żądanie formalnego okre ślenia zakresu obowi ązków, uprawnie ń i odpowiedzialno ś ci, 2) żądanie umo żliwienia mu dost ępu do ś rodków dzia łania niezb ędnych do wywi ązywania si ę z przyj ętych zada ń, 3) żądanie zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 4) podj ęcie dzia ła ń niezbędnych do wykonania zadania w tym: dobór sposobu, czasu i miejsca realizacji zada ń o ile nie s ą one ograniczone decyzjami prze łożonego i obowi ązuj ącymi procedurami, 5) zwracanie si ę o pomoc do prze ło żonego w przypadku niemo żno ści samodzielnego wywi ązania si ę z zada ń, 6) zwracania si ę do prze łożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygni ętych przez bezpo średniego prze łożonego. 7) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z upowa żnieniem Pracownik ponosi odpowiedzialno ść za 1) jako ść, termin i ilo ść wykonywanych zada ń stosownie do posiadanych uprawnie ń dotyczących doboru ś rodków i warunków dzia łania, 2) stan i sposób wykorzystania powierzonego maj ątku stosownie do b ęd ących w jego dyspozycji ś rodków materialnych, finansowych i organizacyjnych, 3) przestrzeganie obowi ązującego prawa i procedur dzia łania, 4) zgodne z wytycznymi obowi ązującymi w Spó łce przetwarzanie danych osobowych, 5) stosowanie metod i form za łatwiania poszczególnych spraw, zgodnie z opracowanymi procedurami oraz podnoszenie jako ści świadczonych us ług wynikaj ących z zasad ustanowionych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania Jako ś cią Ś rodowiskiem i BHP". IL 1. Szczegó łowe obowi ązki pracowników Spó łki okre ś laj ą indywidualne zakresy czynno ś ci. 2. W przypadku powierzenia pracownikowi mienia Spó łki, sk łada on o świadczenie o odpowiedzialno ści materialnej za powierzone mienie. W razie powierzenia mienia łącznie kilku pracownikom, zawierana jest umowa o wspólnej odpowiedzialno ści materialnej. 3. Kopie zakresów czynno ści, o świadcze ń i umów o odpowiedzialno ści materialnej przechowywane są w aktach osobowych pracownika. Strona 9 Z 28

10 17 Wszystkie jednostki organizacyjne Spó łki zobowi ązane są: 1. Do wzajemnego uzgadniania swych dzia ła ń oraz ścis łej wspó łpracy niezb ędnej dla zapewnienia koordynacji dzia ła ń Spó łki. 2. Informowania si ę wzajemnie o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygni ęciach i innych opracowaniach maj ących zwi ązek z ich dzia łalno ś cią, których znajomo ść jest niezb ędna dla spójno ści w funkcjonowaniu Spó łki W zakresie organizacji wewn ętrznej obowi ązuje w Spó łce zasada jednoosobowego kierownictwa tzn.: 1) wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Spó łki komórką organizacyjn ą pod nazwą Dzia ł u kieruje kierownik, 2) ka żdy pracownik podlega jednemu prze łożonemu, od którego otrzymuje polecenia s ł u żbowe, przed którym odpowiada za ca łokszta łt powierzonych prac. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Spó łki kieruj ą ca łokszta łtem spraw b ędących w zakresie dzia łania swojej komórki, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, ponosząc odpowiedzialno ść przed swoimi zwierzchnikami s łu żbowymi. 3. Samodzielne stanowiska pracy mog ą być wyłącznie jednoosobowe. 4. W komórce organizacyjnej nie mo że być utworzone wi ęcej ni ż jedno stanowisko zast ę pcy kierownika. 5. W razie nieobecno ści kierownika jednostki organizacyjnej zast ępuje go sta ły zastępca, a w przypadku braku sta łego zast ępcy wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej pracownik. 6. Zgodnie z zasad ą jednoosobowego kierownictwa polecenia s łu żbowe podleg łym kierownikom i jednoosobowym stanowiskom pracy wydaj ą Dyrektorzy i G łówny Ksi ęgowy. Polecenia s ł u żbowe pracownikom danej komórki organizacyjnej wydaje jej kierownik lub upowa żnieni przez niego pracownicy. ROZDZIAŁ V ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH JEDNOOSOBOWYCH STANOWISK PRACY 19. PION DYREKTORA NACZELNEGO (DN) 1. Dyrektor Naczelny kieruje Spó łką oraz ponosi odpowiedzialno ść za ca łokszta łt dzia łalno ści zgodnie z Aktem za ło życielskim spó łki. 2. Dyrektor Naczelny dzia łaj ąc zgodnie z przepisami prawa: 1) realizuje wszystkie sprawy zwi ązane z prowadzeniem Spó łki, 2) pe łni funkcj ę pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Strona 10 z 28

11 3) zarządza Spó łką zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zapewniaj ący realizacj ę celów dzia łalno ści Spó łki, 4) reprezentuje Spó łk ę na zewnątrz w sprawach s ądowych i pozas ądowych, 5) wydaje przepisy wewn ętrzne dotyczące Spó łki, 6) wspó łdzia ła z organizacjami zwi ązkowymi w sprawach okre ś lonych przepisami prawa, 7) dokonuje czynno ści prawnych w zakresie stosunku pracy, 8) ustala rozk ład czasu pracy, 9) podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, 10) udziela nagród, wyró żnie ń i kar porz ądkowych, 11) sprawuje nadzór nad stanem finansów Spó ł ki, 12) zatwierdza strategi ę i plany rozwoju Spó łki, 13) nadzoruje przygotowanie i zatwierdza wniosek Taryfowy dla ciep ła, 14) nadzoruje przygotowanie i zatwierdza umowy Spó ł ki, 15) nadzoruje dzia łania marketingowe Spó łki, 16) nadzoruje sprawy kontroli wewn ętrznej, bhp, ppo ż oraz obrony cywilnej, 17) nadzoruje prac ę Komisji przetargowej, 18) pe łni funkcj ę administratora danych zgodnie z Ustaw ą o ochronie danych osobowych, 19) koordynuje dzia łalno ść Spó łki w zakresie: - dystrybucji energii ciepinej i eksploatacji sieci ciep łowniczej, - realizacji zada ń inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontów urz ądze ń ciep łowniczych, - post ępu technicznego, 17) ukierunkowuje zadania perspektywiczne i wieloletnie w zakresie rozszerzenia dzia łalno ści produkcyjnej i technicznej, 18) koordynuje i nadzoruje dzia łalno ść bezpo ś rednio podleg łych mu komórek organizacyjnych. 20. Dyrektor Techniczny (DT) Do obowi ązków Dyrektora Technicznego należy w szczególno ści: 1. Sprawowanie bezpo średniego nadzoru nad prac ą podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Spó łki zgrupowanych w kierowanym pionie. 2. Nadzór nad utrzymaniem instalacji i urz ądze ń w pe łnej gotowo ści technicznej. 3. Opracowywanie planów inwestycyjnych i planów remontów kapitalnych jednorocznych i wieloletnich oraz nadzór nad ich realizacj ą. 4. Pełnienie funkcji koordynacyjno- opiniuj ącej ze strony Spó łki przy opracowywaniu koncepcji pokrycia potrzeb ciep łowniczych, projektowanych obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemys łowego na terenie Miasta Kielce. 5. Nadzorowanie kosztów dzia łalno ści ciep łowniczej, remontów bie żących i kapitalnych oraz inwestycji. 6. Nadzorowanie inwestycji zewn ętrznych realizowanych przez Spó łkę. Strona 11 z 28

12 7. Nadzorowanie wykonawstwa zada ń inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bie żących w zakresie potrzeb w łasnych i zleconych realizowanych przez Dzia ł Wykonawstwa. 8. Nadzorowanie organizacji przetargów i procedur wynikaj ącymi z Prawa Zamówie ń Publicznych. 21. Dzia ł Techniczny (TT) Do podstawowych zada ń Dzia łu Technicznego nale ży w szczególno ści: 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej z zakresu sieci ciep łowniczych, węzłów ciepinych, kot łowni i instalacji wewn ętrznych centralnego ogrzewania oraz innych wynikaj ących z potrzeby Spó łki. 2. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji inwestycji ciep łowniczych opracowywanej przez obce jednostki w rejonie dzia łania Spó łki w zakresie jw. 3. Uzyskiwanie wymaganych prawem pozwole ń na budowę lub dokonywanie zg łosze ń realizowanych przez Spó łkę inwestycji i remontów. Uzyskiwanie zgód w ła ścicieli terenu na przej ście sieci ciep łowniczych przez ich teren. 4. Opiniowanie SIWZ i umów kierowanych do dzia łu. 5. Prawid łowe ustalenie wycen robót zlecanych przez dzia ł (prac projektowych, geodezyjnych I innych). 6. Opracowywanie bilansów ciepinych dla potrzeb Spó łki. 7. Opracowywanie analiz technicznych pracy sieci ciep łowniczej b ę d ącej w eksploatacji Spó łki. 8. Wydawanie warunków technicznych przy łączania obiektów do sieci ciep łowniczej Spó łki. 9. Ustalanie warunków odbiorów i uczestnictwo w naradach dotycz ących odbiorów technicznych obiektów ciep łowniczych. 10. Wprowadzanie post ę pu technicznego z zakresu gospodarki energi ą ciepin ą, inicjowanie nowych rozwi ąza ń technicznych, wdra żanie ich do technicznego procesu. 11. Wspó łdzia łanie w typowaniu obiektów ciep łowniczych b ęd ących w eksploatacji Spó łki do remontów, adaptacji i modernizacji. 12. Przygotowywanie planów inwestycji i remontów kapitalnych rocznych i wieloletnich. 13. Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej Spó ł ki. 14. Nadzór inwestorski nad realizacj ą zada ń inwestycyjnych i remontowych. 15. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów zada ń zleconych. 16. Prowadzenie spraw zwi ązanych z budowami w stosownych urz ędach a także z osobami prawnymi i fizycznymi (mi ędzy innymi zgody na dysponowanie nieruchomo ściami przy realizacji zada ń inwestycyjnych i remontowych). 17. Udzia ł w przygotowywaniu zlece ń, umów, nadzór i koordynacja robót inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez spó łkę. 18. Organizowanie i przeprowadzanie odbiorów robót, sieci ciep łowniczych i innych. 19. Prowadzenie ewidencji ś rodków trwa łych. Strona 12 z 28

13 20. Prowadzenie rejestracji i ewidencji urz ądze ń wymagaj ących zg łoszenia w Urzędzie Dozoru Technicznego. 21. Sprawdzanie prawid łowo ści rozlicze ń materia łów zu żytych do remontów i inwestycji przez wszystkie jednostki organizacyjne Spó łki. 22. Organizowanie oraz wykonywanie okresowych przegl ądów obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 23. Opracowywanie kosztorysów i aktualizacja kosztorysów w niezb ędnym zakresie. 24. Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonywanych przez inne jednostki organizacyjne. 25. Wykonywanie przegl ądów obiektów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnie ń i wspó łdzia łanie w typowaniu obiektów do remontów kapitalnych, adaptacji i modernizacji. 26. Udzia ł w komisjach odbiorowych sieci ciep łowniczych, węzłów ciepinych, instalacji wewn ętrznych i obiektów budowlanych. Dzia ł Wykonawstwa (TW) 22. Do podstawowych zada ń Dzia łu Wykonawstwa nale ży w szczególno ś ci: 1. Zabezpieczenie ci ło ści ruchu urządze ń technologicznych do produkcji, przesy łu, dystrybucji i sprzeda ży ciep ła poprzez usuwanie awarii w ramach potrzeb w łasnych i zleconych. 2. Wykonawstwo zada ń inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bie żących w/w urządze ń w zakresie potrzeb w łasnych i zleconych. 3. Wykonawstwo remontów kot łów i urządze ń ci ś nieniowych podleg łych dozorowi UDT w zakresie potrzeb w łasnych i zleconych. 4. Wykonawstwo części zamiennych dla potrzeb Dzia łów Eksploatacyjnych. 5. Wykonawstwo remontów i konserwacji obiektów budowlanych. 23 Dzia ł Zamówie ń Publicznych (TZ) Do podstawowych zada ń Dzia łu Zamówie ń Publicznych nale ży w szczególno ś ci: 1. Opracowanie rocznego planu zamówie ń publicznych Spó łki, dla których b ędzie konieczno ść stosowania przepisów ustawy Prawo zamówieniach publicznych na podstawie Planu Gospodarczego Spó łki. 2. Opracowanie rocznego planu zamówie ń sektorowych Spó łki, dla których nie b ędzie konieczno ści stosowania przepisów ustawy Prawo zamówie ń publicznych na podstawie Planu Gospodarczego Spó łki. 3. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Strona 13 z 28

14 4. Kompletowanie odpowiednich dokumentów wchodzących w sk ład specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustaw ą Prawo zamówie ń publicznych. 5. Przygotowywanie dla Zarz ądu Spó łki wniosków o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia wraz z pe łną dokumentacj ą postępowania, zgodnie z ustawą Prawo zamówie ń publicznych i regulaminami udzielania zamówie ń na dostawy, us ługi i roboty budowlane. 6. Przygotowywanie odpowiednich og łosze ń w sprawie post ępowania o udzielenie zamówienia w zależno ści od warto ści szacunkowej zamówienia 7. Przygotowywanie dokumentacji z post ępowania przetargowego oraz protokó łu postę powania 8. Przygotowywanie projektu umowy z wybranym wykonawc ą lub dostawcą 9. Przygotowywanie zapytania ofertowego dla zamówienia warto ś ci szacunkowej EURObez stosowania ustawy Prawo zamówie ń publicznych, godnie z obowi ązuj ącym w Spó łce Regulaminem udzielania zamówie ń. 10.Archiwizowanie dokumentacji z post ępowania przetargowego. 11. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. 12. Uczestnictwo w spotkaniach roboczych Komisji Przetargowych oraz w sprawie oceny 1 wyboru najkorzystniejszej oferty. 24. G łówny Ksi ęgowy (EG) Do obowi ązków pracownika na stanowisku G łównego Ksi ęgowego nale ży w szczególno ś ci: 1. Opracowanie i nadzór nad realizacj ą Polityki Rachunkowo ści w Spó łce. 2. Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie ekonomii I finansów Spó łki. 3. Nadzór nad pionem finansowo - ksi ęgowym w zakresie: - sporządzania sprawozda ń finansowych Spó łki, - prowadzenia dokumentacji finansowo - ksi ęgowej zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, - gospodarki przedmiotami stanowi ącymi środki trwa łe i obrotowe, - gospodarki finansowej, kasowej oraz stanem wierzytelno ści i zobowi ąza ń, - opracowywania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów i planu kont, - funkcjonowania systemu ewidencji ksi ęgowej, - wspó łpracy z bankami w zakresie zaciania i sp łat kredytów, - windykacji nale żno ś ci - zobowiąza ń podatkowych. 3. Sprawowanie kontroli nad prawid łowym i terminowym wykonywaniem czynno ści wchodzących w zakres gospodarki finansowej i rachunkowo ści Spó łki, a mianowicie: - realizacj ą obrotu pieni ężnego, - regulowaniem zobowi ąza ń Spó ł ki, - ewidencj ą majątku obrotowego i trwa łego, - bieżącą analizą przychodów i kosztów zysków i strat; itp. Strona 14 z 28

15 4. Nadzór nad prowadzonymi rozliczeniami za us ługi wykonywane przez Spó łkę zgodnie z posiadanymi koncesjami. 5. Kontrola procesów przygotowania i zatwierdzania Taryf dla ciep ła. 6. Kontrola procesów zawierania umów o dostawę ciep ła. 7. Kontrola dzia ła ń marketingowych Spó łki. 25. Dzia ł Finansowo- Ksi ęgowy (EF) Do podstawowych zada ń Dzia łu Finansowo- Ksi ęgowego należy w szczególno ś ci: 1. Ewidencja ksi ęgowa w zakresie: - zobowiąza ń z tytu łu zakupu us ług i materia łów (rozliczanie kosztów na dzia łalno ści z tytu łu sprzeda ży ciep ła, pozosta łej sprzeda ży, kosztów wytwarzania produktów na własne potrzeby) - nale żno ści z tytu łu sprzeda ży ciep ła i pozosta łej sprzeda ży - ś rodków trwa łych - rozrachunków zwi ązanych z dzia łalno ś ci ą socjalno- bytową - materia łów - pozosta łych kosztów i przychodów operacyjnych, pozosta łych kosztów i przychodów finansowych, strat i zysków nadzwyczajnych - rozrachunków z pracownikami ( z tyt. wynagrodze ń, po życzek, zaliczek i innych obci ąże ń ) 2. Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, od nieruchomo ści i ś rodków transportowych, op łat koncesyjnych i inne. 3. Windykacja nale żno ś ci. 4. Ustalanie i analiza wyniku finansowego. 5. Sporządzanie sprawozdawczo ści finansowej. 6. Prowadzenie kasy. 7. Rozrachunki z bankami. 26. Dzia ł Obs ługi Klienta i Taryf (EA) Do podstawowych zada ń Dzia łu Obs ługi Klienta i Taryf nale ży w szczególno ści: 1. Sporządzanie umów (aneksów i za łączników) sprzeda ży ciep ła z odbiorcami energii ciepinej. 2. Opracowywanie umów o przyłączenie do miejskiej sieci ciep łowniczej zgodnie z warunkami przy łączenia do sieci ciep łowniczej i obowiązuj ącymi przepisami. 3. Bieżąca wspó łpraca z Dzia łem Obs ługi Eksploatacji, Dzia łem Technicznym w zakresie zagadnie ń zwi ązanych z dokumentacj ą dotyczącą zawierania umów. 4. Sporządzanie faktur sprzeda ży ciep ła i us ług przesy łowych. 5. Fakturowanie sprzeda ży żu żla, z łomu i innych materia łów. Strona 15 z 28

16 6. Opracowywanie Planu Gospodarczego Spó łki. 7. Opracowywanie taryf dla ciep ła. 8. Sporządzanie sprawozda ń rocznych i miesi ęcznych z dzia łalno ś ci energetycznej i gospodarczej Spó łki (URE-Ci, DG-1). 9. Sporządzanie bieżących analiz z realizacji planu, symulacji i informacji ekonomicznych. 10.Bieżąca analiza kosztów w poszczególnych komórkach Spó łki wraz ze wskazaniem mo żliwo ści ich minimalizowania. li. Ścis ła wspó łpraca z Dzia łem Finansowo-Ksi ęgowym I Dzia łem Obs ługi Eksploatacji w zakresie monitorowania kosztów dzia łalno ści podstawowej (ciep łowniczej) ze szczególnym uwzgl ędnieniem obowiązujących przepisów prawa energetycznego, Planu Gospodarczego i taryfy dla ciep ła. 12. Przygotowywanie informacji dla Zarz ądu Spó łki oraz Dzia łów Eksploatacji o kszta łtowaniu si ę wska źników ekonomicznych i ich wp ływie na sytuacj ę ekonomiczno-finansow ą Spó łki. 13.Sporządzanie kalkulacji stawek za świadczone us ługi przesy łowe ciep ła z węz łów zlokalizowanych w pomieszczeniach odbiorcy ciep ła, dzier żawionych przez Spó łkę. 14.Sporządzanie analiz oraz skutków dla odbiorców ciep ła z tytu łu wprowadzenia nowych cen i stawek op łat przez dostawców (wytwórców). 15.Analiza kosztów przy łączenia do miejskiej sieci ciep łowniczej. 16.Analiza sprzeda ży ciep ła z uwzgl ędnieniem wska źnika wykorzystania zamówionej mocy ciepinej w uk ładzie źróde ł ciep ła (sieci ciep łowniczych) oraz grup taryfowych. 17. Sporządzanie deklaracji wp łat na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych. 18.Bieżące informowanie odbiorców ciep ła o zmianach dotyczących sposobu rozlicze ń, okresów ich wprowadzania, taryf dla ciep ła oraz aktualizowanie danych maj ących wp ływ na rozliczenia dostaw ciep ła i us ług przesy łowych. 27. Dzia ł Kadr i P łac (NP) Do podstawowych zada ń Dzia łu Kadr I P łac nale ży w szczególno ś ci: 1. Realizacja polityki kadrowej w Spó łce. 2. Kompletowanie i aktualizacja przepisów normatywnych dotycz ących zasad wynagradzania, taryfikatorów, stawek p łac. 3. Opracowywanie aktów normatywnych do wyp łat wynagrodze ń ( Zak ładowy Uk ład Zbiorowy Pracy, regulamin pracy, itp.). 4. Sporządzanie list wynagrodze ń pracowników. 5. Nadzór nad przestrzeganiem ustawodawstwa pracy ze szczególnym uwzgl ędnieniem pracy nieletnich, kobiet, osób niepe łnosprawnych. 6. Opracowywanie planów zatrudnienia i funduszu wynagrodze ń. 7. Prowadzenie i archiwizacja indywidualnych akt osobowych pracowników. 8. Rozliczanie sk ładek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Strona 16 z 28

17 9. Zg łaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia spo łecznego oraz zdrowotnego członków ich rodzin i aktualizacja danych w tym zakresie. 10. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych. 11. Prowadzenie i ewidencja spraw zwi ązanych ze szkoleniami zawodowymi, uprawnieniami kwalifikacyjnymi. 12. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentów, ustalanie uprawnie ń do nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno - rentowych, odpraw po ś miertnych itp. 13. Planowanie oraz administrowanie zak ładowym funduszem świadcze ń socjalnych oraz wspó łdzia łanie z Zakładowymi Organizacjami Zwi ązkowymi i Komisj ą Socjaln ą w tym zakresie. 14. Sporządzanie obowi ązkowej sprawozdawczo ści w zakresie zatrudnienia i wynagrodze ń dla GUS oraz innych jednostek. 15. Nadzór nad ochron ą danych osobowych pracowników. 28. Biuro Obs ługi Spó łki (NO) W sk ład biura wchodz ą stanowiska: 1) Stanowisko Radcy Prawnego Pracownik na stanowisku Radcy Prawnego prowadzi sprawy prawnos ądowe wystę pujące w przedsi ę biorstwie. Do podstawowych zada ń nale ży świadczenie kompleksowej pomocy prawnej dla Spó łki, a w szczególno ści: a) Udzielanie porad i konsultacji prawnych, b) Prowadzenie I za łatwianie spraw s ądowych, wydawanie opinii prawnych, c) Opiniowanie zawieranych umów, regulaminów i instrukcji, d) Sporządzanie pozwów i pism procesowych. e) Reprezentowanie Spó łki w s ądach. 2) Stanowisko ds. Organizacji i Zarz ądzania Do podstawowych zada ń pracownika na stanowisku ds. Organizacji i Zarządzania nale ży w szczególno ści: a) Obs ługa posiedze ń organów Spó łki i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (protoko ły, uchwa ły, sprawozdania z dzia łalno ści Zarządu), b) Koordynacja w opracowywaniu projektów aktów wewn ętrznych (zarządzenia, polecenia s łu żbowe, regulaminy itp.), c) Kompletowanie i ewidencja wewn ętrznych i zewn ętrznych aktów normatywnych, d) Sporządzanie informacji i sprawozda ń z zakresu powierzonego odcinka pracy dla potrzeb Zarządu Spó łki, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników i innych instytucji, Strona 17 z 28

18 e) Informowanie komórek organizacyjnych Spó łki w porozumieniu z Radc ą Prawnym o ukazaniu si ę nowych przepisów prawnych, f) Kreowanie pozytywnego wizerunku Spó łki. 29. Stanowisko ds. Marketingu (NM) Do podstawowych zada ń pracownika na stanowisku ds. Marketingu nale ży w szczególno ści: a) Prowadzenie dzia ła ń marketingowych, ich planowanie koordynacja i realizacja, b) Opracowywanie materia łów reklamowych i promocyjnych, c) Wdra żanie narz ędzi marketingowych i reklamowych, d) Przygotowywanie publikacji m.in. promuj ących ofertę Spó łki; e) Dotarcie do mo żliwie jak najwi ększej rzeszy potencjalnych odbiorców za pomoc ą dostępnych kana łów komunikacyjnych, f) Budowanie bazy danych, kreowanie i rozwój portalu, g) Poszukiwanie nowych sposobów promowania Spó łki zarówno w Internecie, jak i za pomocą innych no ś ników reklamy, h) Analizowanie rynku, przygotowywanie analiz ilo ściowych i jako ściowych danych. 30. Stanowisko ds. Kontroli Wewn ętrznej i Obrony Cywilnej (NK) 1. Podstawowe zadania w zakresie kontroli wewn ętrznej to: a) Opracowywanie planu kontroli wewn ętrznej Spó łki, b) Przeprowadzanie kontroli problemowych oraz pe łnych obejmuj ących dzia łalno ść okre ślonych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Zarząd Spó łki, c) Przeprowadzanie kontroli dora źnych, sprawdzaj ących na polecenie Zarz ądu Spó łki lub organów statutowych, d) Kontrola realizacji funkcjonuj ących wewn ętrznych aktów normatywnych w Spó łce, e) Koordynacja spraw zwi ązanych z kontrolami przeprowadzanymi w Spó łce przez jednostki kontroli zewn ętrznej, f) Koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków. 2. Podstawowe zadania w zakresie obronno ści i obrony cywilnej to w szczególno ś ci: a) Koordynowanie i podejmowanie zada ń na rzecz ochrony pracowników przed ś rodkami ra żenia, b) Organizacja ochrony zak ładu pracy oraz obiektów i urz ądze ń u żyteczno ści publicznej przed dzia łaniem środków ra żenia, Strona 18 z 28

19 C) Opracowywanie planów obrony cywilnej i przeprowadzanie (koordynacja) szkole ń i ćwicze ń z formacjami i zespo łami kierowniczymi OC oraz za łogą d) Prowadzenie spraw zwi ązanych z powo ływaniem formacji i zespo łów OC, e) Prowadzenie zaopatrzenia w sprz ęt OC, w tym organizacja magazynowa, konserwacja i eksploatacja, f) Prowadzenie ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczo ści z ca łokszta łtu dzia łalno ści obrony cywilnej, g) Prowadzenie kancelarii tajnej w przypadkach przewidzianych prawem. 31. Stanowisko ds. BHP i Ppo ż. (NB) Zasadniczym dzia łaniem i podstawowym obowi ązkiem pracownika na stanowisku pracy ds. BHP i Ppoż. jest czuwanie nad bezpiecznymi warunkami pracy w Spó łce. Do podstawowych zada ń nale ży w szczególno ś ci: 1. Sporządzanie i przedstawianie, co najmniej raz w roku, analizy stanu bezpiecze ń stwa i higieny pracy oraz ochrony p/po żarowej, zawieraj ącej propozycje przedsi ęwzi ęć organizacyjnych i technicznych maj ących na celu zapobieganie zagro żeniom oraz popraw ę warunków pracy. 2. Przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy, stanu ochrony Ppo ż., wyposa żenia w instrukcje, u żytkowania przez pracowników odzie ży i sprzętu ochrony osobistej oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów w tym zakresie. 3. Wspó łudzia ł w organizacji i przebiegu szkole ń w zakresie Bhp i Ppo ż. /szkolenia wstępne, okresowe!. 4. Prowadzenie spraw zwi ązanych z wypadkami i chorobami zawodowymi pracowników /udzia ł w komisjach powypadkowych, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w tym zakresie/. 5. Organizowanie bada ń w środowisku pracy oraz przechowywanie wyników bada ń wykonywanych na stanowiskach pracy. 6. Wspó łdzia łanie w opracowywaniu szczegó łowych instrukcji Bhp i Ppo ż. na poszczególnych stanowiskach pracy. lmá PION DYREKTORA DIS EKSPLOATACJI (DP) Dyrektor d/s Eksploatacji - ponosi odpowiedzialno ść za: 1. Sprawowanie bezpo średniego nadzoru nad prac ą podporządkowanych komórek organizacyjnych Spó łki zgrupowanych w kierowanym pionie. 2. Kierowanie pracą systemu ciep łowniczego eksploatowanego przez Spó łkę. 3. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji ruchowej ca łego systemu ciep łowniczego. Strona 19 z 28

20 4. Wydawanie polece ń w przypadku wystąpienia awarii b ąd ź zagro żenia dla bezpiecznej pracy systemów ciep łowniczych. 5. Nadzorowanie realizacji umów sprzeda ży i umów o świadczenie us ług przesy łowych w zakresie postanowie ń dotyczących wielko ści poboru mocy ciepinej, a w szczególno ś ci natężenia przep ływu i parametrów no śnika ciep ła. 6. Nadzorowanie gospodarki paliwami, energi ą ciepin ą i elektryczn ą wod ą i odpadami. 7. Nadzorowanie zaopatrzenia w materia ły i surowce niezb ędne do realizacji zada ń w zakresie produkcji i sprzeda ży ciep ła. 8. Nadzorowanie gospodarki środkami transportowo - sprz ętowymi w Spó łce. 9. Nadzorowanie nad komputeryzacj ą i informatyzacj ą w Spó łce. 10. Nadzór nad prawid łową eksploatacj ą maszyn i urz ądze ń energetycznych. 11. Nadzorowanie ci ąg ło ści ruchu urządze ń technologicznych do produkcji, przesytu, dystrybucji sprzeda ży ciep ła. 33. Dzia ł Obs ługi Eksploatacji, Dyspozytor Sieci (PD) 1. Do podstawowych zada ń Dzia łu Obs ługi Eksploatacji nale ży w szczególno ś ci: 1) Prowadzenie spraw zwi ązanych z umowami na zakup energii ciepinej z EC Kielce oraz z KSM. 2) Ustalanie rocznych w uk ładzie miesi ęcznym wska źników produkcji, zakupu i sprzeda ży ciep ła w poszczególnych systemach ciep łowniczych dla potrzeb planu gospodarczego Spó łki. 3) Prowadzenie zmian poboru mocy ciepinej ze źróde ł eksploatowanych przez Spó łkę. 4) Ustalanie rocznych w okresach miesi ęcznych potrzeb paliwa oraz sporz ądzanie wymaganych sprawozda ń ze zu życia i stanu zapasów paliwa spalanego w źród łach eksploatowanych przez Spó łkę. 5) Uczestniczenie w tworzeniu planu gospodarczego Spó łki w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych. 6) Uczestniczenie w zagadnieniach zwi ązanych z zaopatrzeniem w ciep ło powstaj ących nowych obiektów oraz wspó łpraca z odpowiednimi jednostkami Spó łki w powyższej sprawie. 7) Opiniowanie przedk ładanych do uzgodnie ń umów sprzeda ży ciep ła, dokumentacji, programów w zakresie dostawy ciep ła, instrukcji itp. 8) Prowadzenie spraw zwi ązanych z wynajmem pomieszcze ń i gruntów Spó łki. 9) Prowadzenie spraw w łasno ściowych gruntów i obiektów Spó łki. 10) Uczestniczenie w sprawach dotyczących ubezpieczenia maj ątku Spó łki i roszcze ń odszkodowawczych. 11) Opracowywanie instrukcji, programów wymaganych stosownymi przepisami z zakresu prawa energetycznego. 12) Nadzorowanie i za łatwianie reklamacji odbiorców ciep ła przez s ł u żby eksploatacyjne. 13) Wspó łpraca z Dzia łami Eksploatacji. Strona 20 Z 28

21 2. Funkcj ę Dyspozytora Sieci pe łni kierownik Dzia łu Obs ługi Eksploatacji. Do podstawowych zada ń Dyspozytora Sieci należy w szczególno ści: 1) Opracowywanie programu pracy sieci ciep łowniczych. 2) Opracowywanie instrukcji eksploatacji sieci ciep łowniczych. 3) Wykonywanie okresowych analiz pracy sieci ciep łowniczych. 4) Ustalanie terminów rozpocz ęcia i zako ńczenia dostawy ciep ła dla obiektów na podstawie zlecenia odbiorców. 5) Kontrolowanie na bie żąco ilo ści ubytków ciep ła (strat) I czynnika grzewczego w systemach ciep łowniczych. 6) Wspó łpraca w sprawach pracy systemów ciep łowniczych z w ła ściwymi s łu żbami EC I KSM. 7) Sporządzanie dobowych i miesi ęcznych raportów pracy systemów. 34. Dzia ł Magistrali Wschód (PW) W sk ład Dzia łu Magistrali Wschód wchodz ą: 1) Obwód Grzewczy Szyd łówek" 2) Obwód Grzewczy Świ ętokrzyskie" 3) Obwód Grzewczy Ko ściuszki 4) Obwód Grzewczy Hauke- Bosaka" Do podstawowych zada ń Dzia ł u Magistrali Wschód nale ży w szczególno ś ci: - przesy ł i dystrybucja ciep ła dla osiedli: Herby, Sady, Szyd łówek, Uroczysko, S łoneczne Wzgórze, Świ ętokrzyskie, Na Stoku, Nowy Świat, obiektów Politechniki Świ ętokrzyskiej, Urzędu Wojewódzkiego, UJK, Exbudu, szkó ł ś rednich I rejonu zasilanego z kot łowni KSM obejmuj ący obszar ulicy Źród łowej, Ko ściuszki, Zagórskiej, Seminaryjskiej, Żeromskiego. - produkcja i dystrybucja ciep ła z ciep łowni opalanej mia łem węglowym przy ulicy Hauke - Bosaka 2a dla osiedli: Barwinek, Kochanowskiego, Ściegiennego oraz zak ładów przemys łowych przy ul. Hauke Bosaka, Jana Karskiego I Wapiennikowej, - produkcja i dystrybucja ciep ła z kotłowni gazowych zlokalizowanych przy ulicach: Okrzel 9 119/23, Bodzenty ń ska 56/58, Czerwonego Krzyża 3, S łowackiego 8/10, Weso ła 31, Zdrojowa Dzia ł Magistra Zachód (PZ) W sk ład Dzia łu Magistrali Zachód wchodz ą : 1) Obwód Grzewczy Dzielnica Zachód" 2) Obwód Grzewczy Czarnów" Strona 21 z 28

22 Do podstawowych zada ń Dzia łu Magistrali Zachód nale ży w szczególno ś ci: - przesy ł i dystrybucja ciep ła dla osiedli: Ś lichowice 1, Ślichowice II, Dalnia, Jagiello ńskie, Podkarczówka, Czarnów, Ś ródmie ście, Ch ęci ńskie. 36. Dzia ł Energetyczny (PE) Do podstawowych zada ń Dzia łu Energetycznego nale ży w szczególno ś ci: 1. Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla potrzeb Spó łki. 2. Prowadzenie spraw formalnych i rozliczeniowych zwi ązanych z dostawą energii elektrycznej 3. Ustalanie planów poboru mocy elektrycznej w poszczególnych latach. 4. Przygotowywanie wniosków i koncepcji dla nowopowstaj ących inwestycji w zakresie urz ądze ń elektroenergetycznych i automatyki. 5. Opiniowanie dokumentacji technicznej dla nowoprojektowanych obiektów w zakresie urz ądze ń elektroenergetycznych. 6. Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach prowadzonych przetargów w zakresie modernizacji urz ądze ń elektroenergetycznych i automatyki. 7. Sporządzanie dokumentacji formalnoprawnej niezb ędnej dla realizacji remontów, modernizacji lub prac projektowych w zakresie instalacji i urz ądze ń elektroenergetycznych. 8. Opracowywanie projektów, wytycznych, instrukcji w zakresie optymalnej i bezpiecznej eksploatacji urządze ń elektroenergetycznych. 9. Pe łnienie nadzoru oraz kontroli technicznej przy prowadzeniu modernizacji, remontów bieżących i kapitalnych instalacji elektroenergetycznych, automatyki, w obiektach Spó łki oraz zwi ązanej z tym dokumentacji. 10. Sporządzanie harmonogramów przeprowadzania przegl ądów, prób i pomiarów, remontów bie żących urządze ń elektroenergetycznych. 11. Dokonywanie oceny stanu technicznego urz ądze ń, ich zdolno ści do dalszej niezawodnej pracy, prawid łowych warunków eksploatacji na podstawie prowadzonych okresowo przegl ądów oraz prób i pomiarów. 12. Prowadzenie spraw zwi ązanych ze zleceniami us ług specjalistycznych na zewn ątrz przedsi ębiorstwa niezb ędnych dla prawid łowego funkcjonowania urządze ń elektroenergetycznych. 13. Prowadzenie spraw zwi ązanych z legalizacj ą ciep łomierzy. 14. Sporządzanie kosztorysów, kalkulacji, rozliczanie kontynuowanych zada ń. 15. Prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektroenergetycznych. 16. Utrzymanie ruchu urządze ń elektroenergetycznych i AKP w poszczególnych obiektach. 17. Naprawy wewn ętrznych sieci telefonicznych. Strona 22 Z 28

23 18. Wykonywanie pomiarów kontrolnych urządze ń i instalacji elektroenergetycznych. 19. Wykonywanie porn iarów jako ści izolacji sieci preizolowanych. 20. Wykonywanie pomiarów przep ływów w sieciach i instalacjach ciepinych. 21. Sprawdzanie poprawno ści wskaza ń ciep łomierzy w miejscu zainstalowania. 37. Dział Informatyczny (P1) Do podstawowych zada ń Dzia łu Informatycznego nale ży w szczególno ś ci: 1. Zapewnienie obs ługi i serwisu przedsi ębiorstwa w zakresie sprz ętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2. Nadzór nad wykorzystaniem sprz ętu, oprogramowania i materia łów eksploatacyjnych zwi ązanych z systemem komputerowym. 3. Wspomaganie poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie wdra żania aplikacji specjalistycznych. 4. Archiwizacja, ochrona i przechowywanie komputerowych baz danych. 5. Nadzór nad systemem sieciowym Spó łki; przydzielanie praw dost ępu do programów, baz danych oraz zasobów sieciowych. 6. Obs ługa i nadzór nad sieci ą wewn ętrzn ą LAN, nad dost ępem do Internetu i do poczty elektronicznej. 7. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego i telewizj ą przemys łową. 8. Nadzór nad wykorzystaniem łączno ści przewodowej i bezprzewodowej Spó łki. 38. Dzia ł Administracji i Logistyki (PA) Do podstawowych zada ń Działu Administracji i Logistyki nale ży w szczególno ś ci: 1. Wnioskowanie o przeprowadzenie post ępowania przetargowego na dostawy opa łu i na us ługi transportu opa łu. 2. Wspó łpraca z dostawcami opa łu i przewo źnikami w zakresie realizacja zaopatrzenia Spó łki w opa ł. 3. Organizacja i realizacja zakupów materia łów, sprzętów i urz ądze ń zgodnie z regulaminami udzielania zamówie ń na dostawy, us ługi i roboty budowlane w Spó łce. 4. Ewidencja ruchu (przychody, rozchody, likwidacje) środków trwa łych i innego sprz ętu u żytkowanego w budynku Zarz ądu. 5. Planowanie, realizowanie prac remontowych i napraw sprz ętów technicznych w budynku Zarządu i magazynach. 6. Obs ługa kancelarii ogólnej, sekretariatu, centrali telefonicznej, zlecanie us ług kurierskich. 7. Prowadzenie archiwum zak ładowego. 8. Prenumerata czasopism i innych wydawnictw. 9. Nadzór nad ochron ą mienia obiektów Spó łki. Strona 23 Z 28

24 10. Utrzymanie czysto ści i porządku w obiektach Spó łki, piel ęgnacja terenów zielonych. 11. Zaopatrzenie pracowników w środki higieny osobistej, materia ły biurowe, środki ochrony indywidualnej, odzie ż, obuwie robocze i napoje. 12. Sporządzanie miesi ęcznych planów zaopatrzenia materia łowego na podstawie otrzymanych zapotrzebowa ń. 13. Prowadzenie gospodarki materia łowo - magazynowej. Ewidencja ilo ściowo - warto ściowa stanów i obrotów magazynowych. 14. Wykonywanie us ługi wa żenia zgodnie z podpisanymi umowami. 15. Realizacja potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Spó łki w zakresie: a) przewozu osób i materia łów b) prac ładunkowych związanych z opa łem i innymi materia łami c) prac ziemnych wymagaj ących u życia specjalistycznego sprz ętu 16. Prawid łowa gospodarka środkami transportowo sprz ętowymi oraz utrzymywanie tych ś rodków w sprawno ści technicznej 17. Wykonywanie niezb ędnych prac remontowych z wykorzystaniem w łasnego zaplecza warsztatowego 18. Prowadzenie zaopatrzenia w zakresie niezb ędnym dla eksploatacji i napraw w łasnych środków transportowo - sprz ętowych. 39. PION DYREKTORA DIS Rozwoju (DR) 3. Dyrektor d/s Rozwoju - ponosi odpowiedzialno ść za: 1. Sprawowanie bezpo średniego nadzoru nad prac ą podporządkowanych komórek organizacyjnych Spó łki zgrupowanych w kierowanym pionie. 2. Nadzór i koordynacja opracowania strategii i planów rozwoju Spó łki. 3. Nadzorowanie prac zwi ązanych z koordynacj ą kontrol ą i realizacj ą pozyskiwania funduszy zewn ętrznych. 4. Nadzór nad realizacj ą przyj ętych projektów. 5. Nadzorowanie spraw zwi ązanych z ochron ą ś rodowiska. 40. Dzia ł Strategii i Rozwoju (RU) Do podstawowych zada ń Dzia łu Strategii i Rozwoju nale ży w szczególno ś ci: 1. Wytypowanie i przygotowanie propozycji zada ń inwestycyjnych, które mog ą uzyska ć zewn ętrzne wsparcie finansowe ( ś rodki unijne, z NFO Ś igw, WFO Ś igw, inne fundusze pomocowe). 2. Okre ś lenie jakie wnioski winna przygotowa ć Spó łka aby ubiega ć si ę o zakwalifikowanie zada ń do programów pomocowych. 3. Ścis ła wspó łpraca z Urzędem Miasta, Urz ędem Marsza łkowskim, NFO Ś igw, WFO Ś igw, innymi urzędami bąd ź instytucjami w sprawie dofinansowania projektów realizowanych przez Spó łkę. 4. Pozyskiwanie zewn ętrznych źróde ł finansowania na realizacj ę projektów. Strona 24 z 28

25 5. Koordynacja czynno ści s łużących aplikacji o uzyskanie wsparcia z funduszy zewn ętrznych na potrzeby przedsi ębiorstwa. 6. Weryfikacja Przej ściowych Świadectw P łatno ś ci. 7. Koordynacja dzia ła ń informacyjnych i promocyjnych dotycz ących projektu. 8. Wspó łpraca z podmiotami zewn ętrznymi na etapie przygotowania wniosku o wsparcie z funduszy zewn ętrznych. 9. Pozyskiwanie, kompletowanie wiarygodnych dokumentów (informacji) pochodz ących z komórek organizacyjnych Spó łki przekazywanych dla wynaj ętych firm zewn ętrznych pracuj ących przy wykonywaniu zamówionych opracowa ń. 10. Ewidencja projektu umo żliwiaj ąca monitorowanie jego realizacji. 11. Prowadzenie dokumentacji finansowo- rozliczeniowej w zakresie pozyskanych ś rodków. 41. Dzia ł Ochrony Ś rodowiska (RS) Do podstawowych zada ń Dzia łu Ochrony Środowiska nale ży w szczególno ści: 1. Prowadzenie ca łokszta łtu spraw w zakresie ochrony ś rodowiska w tym: - prowadzenie bie żącej dokumentacji dotycz ącej dopuszczalnych emisji dla eksploatowanych kotłowni, - zlecanie wymaganych bada ń emisji zanieczyszcze ń, - ustalanie i przekazywanie op łat za korzystanie ze ś rodowiska, - ustalanie i przekazywanie op łat za odprowadzanie wód roztopowych 1 opadowych na terenie Spó łki, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej handlu emisjami. 2. Prowadzenie ca łokszta łtu spraw zwi ązanych z powstaj ącymi w Spó łce odpadami, w tym - - przekazywanie wymaganych informacji i sprawozda ń dotyczących produkcji i rozchodu odpadów, - przekazywanie odpadów do utylizacji uprawnionym firmom. 3. Prowadzenie sprawozda ń z zakresu wykonywanych dzia ła ń. 4. Inicjowanie i wdra żanie postępu technicznego z zakresu chemii w ogrzewnictwie. 5. Wdra żanie bada ń zmierzaj ących do zwalczania korozji urz ądze ń ciep łowniczych. 6. Wdra żanie bada ń i prac nad zwalczaniem kamienia kot łowego. 7. Prowadzenie laboratorium chemicznego Spó łki. 8. Wspó łpraca z WFO ŚiGW w zakresie finansowania projektów zwi ązanych z ochron ą środowiska i ciep łownictwem. Strona 25 z 28

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szko łach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN Standardy kontroli zarządczej: 1. Środowisko wewnętrzne: 1) Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2016.

UCHWAŁA NR /V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2016. UCHWAŁA NR 1312016/V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2016. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. Działaj ą na podstawie 8 Statutu

Bardziej szczegółowo

23. Kk 20 "5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej

23. Kk 20 5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej UCHWAŁA NR 11.5- - RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia 23. Kk 20 "5 w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorz ądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego 0.1350 125'140 Zarządzenie nr 25 /10 Starosty Bydgoskiego z dnia 25 maja 2010 w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust 2

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

Hasło klasyfikacyjne. Symbole klasyfikacyjne I II III IV

Hasło klasyfikacyjne. Symbole klasyfikacyjne I II III IV Symbole klasyfikacyjne I II III IV Hasło klasyfikacyjne 1 2 3 4 5 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Udział w obradach organów kolegialnych Gminy 001 Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne) 002

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie - młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ. w RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ. w RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Rozdział I Postanowienie ogólne 1. Regulamin określa: 1. Strukturę organizacyjną PKS w Radzyniu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zał cznik do Zarz dzenia nr 37/2011 Rektora UKSW z dnia 19 wrze nia 2011 r. REGULAMIN Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011.

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011. INFORMACJA DODATKOWA 01.01.2011-31.12.2011 ROK I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Informacje porz ądkowe. Barlinecki O środek Kultury jest samorz ądową instytucj ą kultury dzia łaj ącą w oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie jest jednoosobową spółką

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Informacja opisowa dotycz ąca kszta łtowania si ę zaleg łości czynszowych, ich windykacji oraz wielko ści udzielnych ulg w 2014 roku. Str. I Zestawienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KARPACKA SPÓ Ł KA GAZOWNICTWA. Grontml) Polska Biuro Projektów Transport Oddzia ł w Krakowie oho

KARPACKA SPÓ Ł KA GAZOWNICTWA. Grontml) Polska Biuro Projektów Transport Oddzia ł w Krakowie oho Karpacka Spó łka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddzia ł Zak ład Gazowniczy w Tarnowie ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów tel. 014 632 31 00, faks 014 632 32 11 KARPACKA SPÓ Ł KA GAZOWNICTWA Groutni

Bardziej szczegółowo

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz o 4 10-44 U Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2008r.

z dnia 30 kwietnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr. 21/2008 Dyrektora WORD w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice". REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, zwane "SCK" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia Nr 08/2006 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej z dnia 28.09.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarz ądzenie Nr 27/2016

Zarz ądzenie Nr 27/2016 Zarz ądzenie Nr 27/2016 Burmistrza Tolkmicka z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zasad scentralizowania rozlicze ń podatku VAT w Gminie Tolkmicko i jej jednostek bud żetowych oraz zak ładu bud żetowego

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo