REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Za łącznik do Zarz ądzenia Nr 6/2013 z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSI Ę BIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą w Kielcach Kielce, marzec 2013 rok

2 Spis tre ści Rozdzia ł L Zakres dzia łania i zasady funkcjonowania spó łki 3 Rozdzia ł II. Organizacja spó łki 4 Rozdzia ł III. Struktura organizacyjna spó łki 5 Rozdzia ł IV. Zakres czynno ści, uprawnie ń i odpowiedzialno ści poszczególnych stanowisk pracy 6 Rozdzia ł V. Zakres dzia łania dzia łów i samodzielnych jednoosobowych stanowisk pracy 10 Rozdzia ł VI. Podpisywanie pism i pe łnomocnictw 26 Rozdzia ł VII. Tworzenie i wydawanie aktów normatywnych 27 Rozdzia ł VIII. Skargi i wnioski 27 Rozdzia ł XI. Postanowienia ko ńcowe 28 Strona 2 z 28

3 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁ KI 1. Regulamin Organizacyjny MPEC Spó łka z o.o. w Kielcach, zwany w dalszej częś ci Regulaminem" określa organizacj ę pracy Spó łki, zasady i zakres funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Spó łki, a tak że inne postanowienia zwi ązane z realizacj ą zada ń Spó łki, wynikaj ące z obowi ązującego prawa. 2. Ilekro ć w Regulaminie jest mowa 0: 1) Spó łce - nale ży przez to rozumie ć Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Ciepinej Spó łka z o.o. w Kielcach". 2) Dyrektorach pionów organizacyjnych - nale ży przez to rozumie ć Dyrektora Naczelnego, Dyrektora d/s Eksploatacji, Dyrektora d/s Rozwoju. 3) Jednostce organizacyjnej Spó łki (komórce) - nale ży przez to rozumie ć: dzia ły, biuro, jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy utworzone do realizacji zada ń Spó łki, 4) Kierownikach jednostek organizacyjnych - nale ży przez to rozumie ć Kierowników Dzia łów komórek organizacyjnych w Spó łce, Dyrektora Technicznego, G łównego Ksi ęgowego, 5) Pe łnomocniku - nale ży przez to rozumie ć Pe łnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miejskie Przedsi ę biorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.o. w Kielcach zosta ło utworzone Uchwa łą nr 201/91 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spó łki z ograniczon ą od powiedzialno ścią Miasta Kielce. Zarząd Miasta Kielce realizuj ąc tę uchwa łę sporządzi ł akt za łożycielski w formie aktu notarialnego Rep. A 5605/92 z dnia roku, na mocy którego utworzono Spó ł kę z o.o. na czas nieoznaczony. Naby ła ona osobowość prawn ą na podstawie wpisu do rejestru s ądowego postanowieniem S ądu Rejonowego w Kielcach, S ądu Gospodarczego z dnia roku pod numerem RHB Spó łka zosta ła zarejestrowana w S ądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego w dniu 6 listopada 2001 roku pod numerem KRS Spó łka posiada nadany jej w dniu 18 czerwca 1993 przez Urz ąd Skarbowy w Kielcach numer identyfikacji podatkowej NIP oraz w dniu 18 pa ździernika 1996 roku przez Urz ąd Statystyczny w Kielcach statystyczny numer identyfikacyjny REGON Strona 3 Z 28

4 4. 1 Spó łka prowadzi dzia łalność gospodarczą na zasadach rozrachunku gospodarczego i posiada osobowo ść prawn ą. 2. Spó łka jest uprawniona do zawierania wszelkich umów i porozumie ń na własny rachunek związanych z dzia łalno ścią Spó łki. 5. Spó łka realizuje swoje cele i zadania mi ędzy innymi poprzez: 1. Realizacj ę zawartych umów na dostaw ę energii ciepinej i świadczone us ługi. 2. Doskonalenie organizacji sprzeda ży energii ciepinej i us ług, analizę ich efektywno ści, dbanie o rentowno ść prowadzonej dzia łalno ś ci. 3. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej zabezpieczaj ącej realizacj ę zada ń Spó łki. 4. Nawi ązywanie wspó łpracy z innymi podmiotami gospodarczymi w celu wykonywania planowanych zada ń. ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA SPÓŁKI Organami Spó łki są: 1) Zgromadzenie Wspólników, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. 2. Szczegó łowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizacj ę pracy organów Spó łki okre ś la: 1) Kodeks spó łek handlowych oraz przepisy prawne obowi ązujące w spó łkach prawa handlowego, 2) Umowa Spó łki, 3) Regulamin Rady Nadzorczej Spó łki, 4) Regulamin pracy Zarz ądu Spó łki. 3. Prezes Zarządu pe łni funkcj ę pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 4. Członkowie Zarz ądu, niezale żnie od pe łnionej funkcji, s ą pracownikami Spó łki, zatrudnionymi na stanowiskach Dyrektorów pionów organizacyjnych tj.: Prezes Zarządu - na stanowisku Dyrektora Naczelnego, Członkowie Zarządu - na stanowisku Dyrektora d/s Eksploatacji i Dyrektora d/s Rozwoju. 5. Spó łką kieruje Dyrektor Naczelny Spó łki z udzia łem Dyrektora d/s Eksploatacji, Dyrektora d/s Rozwoju, Dyrektora Technicznego, G łównego Ksi ęgowego. 6. Dyrektora Naczelnego w czasie jego nieobecno ści zast ępuje Dyrektor d/s Eksploatacji. Strona 4 z 28

5 7. Dyrektor Naczelny wykonuje uprawnienia zwierzchnika s łu żbowego w stosunku do pracowników Spó łki. 8. Przedstawicielem Zarz ądu w zakresie Sytemu Zarz ądzania Jako ścią jest Pe łnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Sytemu Zarz ądzania powo łany odrę bnym zarządzeniem. 9. Pe łnomocnik Zarz ądu ds. Zintegrowanego Sytemu Zarz ądzania dzia ła w zakresie spraw wyznaczonych przez Zarząd w odrę bnych zarządzeniach. ROZDZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACJA SPÓŁ KI 1. Komórki organizacyjne i stanowiska zgrupowane w pionie Dyrektora Naczelnego - symbol DN" 1) Dyrektor d/s Eksploatacji symbol DP" 2) Dyrektor d/s Rozwoju symbol DR" 3) Pe łnomocnik Zarz ądu ds. Zintegrowanego Systemu symbol Rl" Zarz ądzania 4) Dyrektor Techniczny, który kieruje prac ą : symbol DT" a) Dzia łu Technicznego symbol TT" b) Dzia łu Wykonawstwa symbol TW" c) Dzia łu Zamówie ń Publicznych symbol TZ" 4) G łówny Ksi ęgowy, który kieruje prac ą: symbol EG" a) Dzia łu Finansowo - Ksi ęgowego symbol EF" b) Dzia łu Obs ługi Klienta i Taryf symbol EA" 5) Dzia ł Kadr i P łac symbol NP" 6) Biuro Obs ługi Spó łki symbol NO" 7) Stanowisko ds. Marketingu symbol NM" 8) Stanowisko ds. Kontroli Wewn ętrznej i Obrony Cywilnej symbol NK" 9) Stanowisko ds. BHP i Ppoż symbol NB" 2. Komórki organizacyjne zgrupowane w pionie Dyrektora d/s Eksploatacji - symbol DP" 1) Dzia ł Obs ługi Eksploatacji Dyspozytor Sieci symbol PD" 2) Dział Magistrali Wschód symbol PW" 3) Dzia ł Magistrali Zachód symbol PZ" 4) Dzia ł Energetyczny symbol PE" 5) Dzia ł Informatyczny symbol PI" 6) Dzia ł Administracji i Logistyki symbol PA" 3. Komórki organizacyjne zgrupowane w pionie Dyrektora d/s Rozwoju - symbol DR" 1) Dzia ł Strategii i Rozwoju symbol RU" 2) Dzia ł Ochrony Ś rodowiska symbol RS" Strona 5 z 28

6 8. W MPEC Spó łka z o.o. w Kielcach tworzy si ę stanowisko Pe łnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania. 9. Strukturę organizacyjn ą Spó łki okre śla schemat organizacyjny stanowi ący integraln ą część Regulaminu. ROZDZIAŁ IV ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIE Ń I ODPOWIEDZIALNO ŚCI POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY Zadania i obowi ązki kierowników komórek organizacyjnych: 1) Zadania kierownicze zwi ązane s ą z wykonywaniem funkcji zarz ądzania tj. planowaniem, organizowaniem, motywacj ą i kontrol ą pracy podleg łej komórki. Równocze ś nie kierownik mo że uczestniczyć w realizacji zada ń specjalistycznych przydzielonych podleg łej komórce. 2) Podstawowymi zadaniami kierownika s ą: 2.1) planowanie i organizowanie pracy podleg łego zespo łu z zapewnieniem bezpiecze ń stwa i higieny pracy wraz z okre ś leniem czasu pracy jego cz łonków (w tym urlopów), 2.2) rozdzia ł prac i środków do ich wykonania mi ędzy pracowników z uwzgl ędnieniem rangi, priorytetu zada ń i kwalifikacji, 2.3) proponowanie wewn ętrznej struktury organizacyjnej kierowanej komórki oraz opracowywanie zakresów czynno ści i odpowiedzialno ści pracowników w kierowanej jednostce, 2.4) udzielanie, w miar ę potrzeb, instrukta żu i wskazówek podw ładnym, 2.5) systematyczny nadzór i kontrola sposobu, terminu i jako ści wykonywanych przez podwładnych zada ń, 2.6) przestrzeganie zasad ustanowionych w Zintegrowanym Systemie Zarz ądzania Jako ś cią Środowiskiem i BHP oraz nadzorowanie przestrzegania tych zasad przez podleg łych pracowników, 2.7) zapoznawanie podleg łych pracowników z celami zawartymi w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jako ś cią Środowiskiem i BHP MPEC Spó łka z o.o. w Kielcach oraz ustanowienie zbie żnych z nimi celów kierowanego dzia łu, a w szczególno ści: a) usprawnienie organizacji, metod i form pracy dzia łu, b) opracowywanie procedur post ępowania przy za łatwianiu poszczególnych spraw, c) podnoszenie jako ści us ług świadczonych przez dzia ł, 2.8) nadzór nad warunkami pracy podw ładnych, 2.9) ocena wyników pracy podw ładnych, Strona 6 z 28

7 2.10) wnioskowanie o nagrody, kary, przeszeregowania i zmiany stanowisk itp. w stosunku do bezpo średnio podleg łych pracowników, 2.11) wnioskowanie w sprawach wynagrodze ń i premii podleg łych pracowników, 2.12) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, skarg i odwo ła ń podleg łych pracowników, 2.13) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewn ętrznych aktów normatywnych i norm etycznych przez podleg łych pracowników, 2.14) analizowanie poziomu kwalifikacji podw ładnych i sk ładanie wniosków szkoleniowych, 2.15) nadzór nad racjonalnym wykorzystywaniem mienia Spó łki oraz jego zabezpieczaniem przed kradzie żą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2.16) kontrola dyscypliny pracy, 2.17) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppo ż, 2.18) prowadzenie ewidencji i gromadzenie niezb ędnej dokumentacji oraz przepisów dotyczących zakresu dzia łania komórki, ich aktualizowanie oraz odpowiednie zabezpieczenie, 2.19) bieżąca analiza pracy podleg łej komórki Uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych: 1) wydawanie podleg łym pracownikom polece ń s ł u żbowych w zakresie zada ń komórki, 2) żądanie udostępnienia przez w ła ściwe komórki i s ł u żby Spó łki środków rzeczowych i finansowych oraz informacji niezb ędnych dla terminowej I jako ściowej realizacji przydzielonych zada ń, 3) żądanie od prze łożonych niezb ędnych ś rodków dla realizacji zada ń, 4) żądanie przestrzegania drogi s ł u żbowej w zakresie kontaktów s łu żbowych z podleg łymi pracownikami, 5) opracowanie wniosków i wystajie ń wobec bezpo średnich zwierzchników w sprawach organizacji kierowanej komórki, obsady personalnej, systemu wynagrodze ń, wyró ż nie ń, nagród i sankcji dyscyplinarnych, 6) wnioskowanie o nagradzanie i karanie podleg łych pracowników zgodnie z regulaminem pracy, 7) reprezentowanie interesów podleg łych pracowników wobec zwierzchników, 8) decydowanie 0: a) sposobie wykonania zada ń przydzielonych komórce, b) organizacji pracy i jej podziale w podleg łej komórce, c) sposobie i formie obiegu dokumentacji wewn ątrz podleg łej komórki, d) zakresie i formie szkolenia podleg łych pracowników, e) zezwoleniu na opuszczenie stanowisk pracy przez bezpo średnio podleg łych pracowników w godzinach s łu żbowych, f) terminach udzielania urlopów, g) zlecaniu pracy w godzinach nadliczbowych w ramach obowi ązuj ących przepisów, Strona 7 z 28

8 9) podpisywanie korespondencji wewn ętrznej wychodz ącej z podleg łej komórki o charakterze informacyjnym, wyja ś niaj ącym, a nie wymagaj ącej podpisu zwierzchnika, 10) wyznaczanie swego zast ępcy i okresowe lub sta łe przenoszenie cz ęści posiadanych uprawnie ń oraz udzielanie upowa żnie ń do za łatwiania okre ślonych spraw podleg łym pracownikom Kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialno ść za: 1) realizacj ę powierzonych mu obowi ązków i prawid łowe wykorzystanie przyznanych uprawnie ń, 2) prawid łowe rozliczanie zada ń i polece ń wykonywanych w komórce, 3) racjonalno ść doboru pracowników do realizacji zada ń w podleg łej komórce, 4) wykonanie ka żdego polecenia prze łożonego o ile jest ono zgodne z prawem, regulaminem organizacyjnym oraz nie przewy ższa umiej ętno ści kwalifikacyjnych podleg łych mu pracowników, 5) poziom dyscypliny pracy oraz przestrzeganie przez podleg łych pracowników regulaminu pracy, przepisów BHP oraz przeciwpo żarowych, 6) stan i bezpiecze ń stwo powierzonego mienia, 7) racjonalno ść wykorzystania dysponowanego maj ątku oraz przydzielonych ś rodków rzeczowych, finansowych i dokumentacji, 8) terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz udzielanych informacji, 9) przestrzeganie tajemnicy przedsi ębiorstwa, 10) realizacj ę zalece ń pokontrolnych, 11) zachowanie ci ąg ło ści kierowania podleg łą komórk ą, 12) zgodno ść (legalno ść) dzia ła ń komórki z obowi ązuj ącymi przepisami prawa Obowi ązki wszystkich pracowników Spó łki: 1) kompetentne i terminowe wywi ązywanie si ę z przyj ętych obowi ązków w sposób zgodny z interesami Spó łki, 2) znajomo ść i przestrzeganie przepisów, zarz ądze ń, instrukcji i regulaminów dotycz ących powierzonego odcinka pracy, w tym równie ż przepisów bhp i p.po ż, 3) kompletowanie i przechowywanie dokumentów obowi ązujących na danym stanowisku pracy, 4) zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystanie powierzonego maj ątku Spó łki, zabezpieczenie go dost ępnymi środkami przed zniszczeniem lub nieuzasadnionym obni żeniem warto ś ci, 5) stosowanie si ę do polece ń prze łożonych dotyczących wykonywanej pracy, 6) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porz ądku, 7) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami prawnymi i regulacjami wewn ętrznymi, Strona 8 z 28

9 8) zg łaszanie Administratorowi Bezpiecze ństwa Informacji o nieprawid łowo ściach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 9) zapewnienie utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania, wg normy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N : Uprawnienia pracowników: 1) żądanie formalnego okre ślenia zakresu obowi ązków, uprawnie ń i odpowiedzialno ś ci, 2) żądanie umo żliwienia mu dost ępu do ś rodków dzia łania niezb ędnych do wywi ązywania si ę z przyj ętych zada ń, 3) żądanie zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 4) podj ęcie dzia ła ń niezbędnych do wykonania zadania w tym: dobór sposobu, czasu i miejsca realizacji zada ń o ile nie s ą one ograniczone decyzjami prze łożonego i obowi ązuj ącymi procedurami, 5) zwracanie si ę o pomoc do prze ło żonego w przypadku niemo żno ści samodzielnego wywi ązania si ę z zada ń, 6) zwracania si ę do prze łożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygni ętych przez bezpo średniego prze łożonego. 7) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z upowa żnieniem Pracownik ponosi odpowiedzialno ść za 1) jako ść, termin i ilo ść wykonywanych zada ń stosownie do posiadanych uprawnie ń dotyczących doboru ś rodków i warunków dzia łania, 2) stan i sposób wykorzystania powierzonego maj ątku stosownie do b ęd ących w jego dyspozycji ś rodków materialnych, finansowych i organizacyjnych, 3) przestrzeganie obowi ązującego prawa i procedur dzia łania, 4) zgodne z wytycznymi obowi ązującymi w Spó łce przetwarzanie danych osobowych, 5) stosowanie metod i form za łatwiania poszczególnych spraw, zgodnie z opracowanymi procedurami oraz podnoszenie jako ści świadczonych us ług wynikaj ących z zasad ustanowionych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania Jako ś cią Ś rodowiskiem i BHP". IL 1. Szczegó łowe obowi ązki pracowników Spó łki okre ś laj ą indywidualne zakresy czynno ś ci. 2. W przypadku powierzenia pracownikowi mienia Spó łki, sk łada on o świadczenie o odpowiedzialno ści materialnej za powierzone mienie. W razie powierzenia mienia łącznie kilku pracownikom, zawierana jest umowa o wspólnej odpowiedzialno ści materialnej. 3. Kopie zakresów czynno ści, o świadcze ń i umów o odpowiedzialno ści materialnej przechowywane są w aktach osobowych pracownika. Strona 9 Z 28

10 17 Wszystkie jednostki organizacyjne Spó łki zobowi ązane są: 1. Do wzajemnego uzgadniania swych dzia ła ń oraz ścis łej wspó łpracy niezb ędnej dla zapewnienia koordynacji dzia ła ń Spó łki. 2. Informowania si ę wzajemnie o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygni ęciach i innych opracowaniach maj ących zwi ązek z ich dzia łalno ś cią, których znajomo ść jest niezb ędna dla spójno ści w funkcjonowaniu Spó łki W zakresie organizacji wewn ętrznej obowi ązuje w Spó łce zasada jednoosobowego kierownictwa tzn.: 1) wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Spó łki komórką organizacyjn ą pod nazwą Dzia ł u kieruje kierownik, 2) ka żdy pracownik podlega jednemu prze łożonemu, od którego otrzymuje polecenia s ł u żbowe, przed którym odpowiada za ca łokszta łt powierzonych prac. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Spó łki kieruj ą ca łokszta łtem spraw b ędących w zakresie dzia łania swojej komórki, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, ponosząc odpowiedzialno ść przed swoimi zwierzchnikami s łu żbowymi. 3. Samodzielne stanowiska pracy mog ą być wyłącznie jednoosobowe. 4. W komórce organizacyjnej nie mo że być utworzone wi ęcej ni ż jedno stanowisko zast ę pcy kierownika. 5. W razie nieobecno ści kierownika jednostki organizacyjnej zast ępuje go sta ły zastępca, a w przypadku braku sta łego zast ępcy wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej pracownik. 6. Zgodnie z zasad ą jednoosobowego kierownictwa polecenia s łu żbowe podleg łym kierownikom i jednoosobowym stanowiskom pracy wydaj ą Dyrektorzy i G łówny Ksi ęgowy. Polecenia s ł u żbowe pracownikom danej komórki organizacyjnej wydaje jej kierownik lub upowa żnieni przez niego pracownicy. ROZDZIAŁ V ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH JEDNOOSOBOWYCH STANOWISK PRACY 19. PION DYREKTORA NACZELNEGO (DN) 1. Dyrektor Naczelny kieruje Spó łką oraz ponosi odpowiedzialno ść za ca łokszta łt dzia łalno ści zgodnie z Aktem za ło życielskim spó łki. 2. Dyrektor Naczelny dzia łaj ąc zgodnie z przepisami prawa: 1) realizuje wszystkie sprawy zwi ązane z prowadzeniem Spó łki, 2) pe łni funkcj ę pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Strona 10 z 28

11 3) zarządza Spó łką zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zapewniaj ący realizacj ę celów dzia łalno ści Spó łki, 4) reprezentuje Spó łk ę na zewnątrz w sprawach s ądowych i pozas ądowych, 5) wydaje przepisy wewn ętrzne dotyczące Spó łki, 6) wspó łdzia ła z organizacjami zwi ązkowymi w sprawach okre ś lonych przepisami prawa, 7) dokonuje czynno ści prawnych w zakresie stosunku pracy, 8) ustala rozk ład czasu pracy, 9) podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, 10) udziela nagród, wyró żnie ń i kar porz ądkowych, 11) sprawuje nadzór nad stanem finansów Spó ł ki, 12) zatwierdza strategi ę i plany rozwoju Spó łki, 13) nadzoruje przygotowanie i zatwierdza wniosek Taryfowy dla ciep ła, 14) nadzoruje przygotowanie i zatwierdza umowy Spó ł ki, 15) nadzoruje dzia łania marketingowe Spó łki, 16) nadzoruje sprawy kontroli wewn ętrznej, bhp, ppo ż oraz obrony cywilnej, 17) nadzoruje prac ę Komisji przetargowej, 18) pe łni funkcj ę administratora danych zgodnie z Ustaw ą o ochronie danych osobowych, 19) koordynuje dzia łalno ść Spó łki w zakresie: - dystrybucji energii ciepinej i eksploatacji sieci ciep łowniczej, - realizacji zada ń inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontów urz ądze ń ciep łowniczych, - post ępu technicznego, 17) ukierunkowuje zadania perspektywiczne i wieloletnie w zakresie rozszerzenia dzia łalno ści produkcyjnej i technicznej, 18) koordynuje i nadzoruje dzia łalno ść bezpo ś rednio podleg łych mu komórek organizacyjnych. 20. Dyrektor Techniczny (DT) Do obowi ązków Dyrektora Technicznego należy w szczególno ści: 1. Sprawowanie bezpo średniego nadzoru nad prac ą podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Spó łki zgrupowanych w kierowanym pionie. 2. Nadzór nad utrzymaniem instalacji i urz ądze ń w pe łnej gotowo ści technicznej. 3. Opracowywanie planów inwestycyjnych i planów remontów kapitalnych jednorocznych i wieloletnich oraz nadzór nad ich realizacj ą. 4. Pełnienie funkcji koordynacyjno- opiniuj ącej ze strony Spó łki przy opracowywaniu koncepcji pokrycia potrzeb ciep łowniczych, projektowanych obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemys łowego na terenie Miasta Kielce. 5. Nadzorowanie kosztów dzia łalno ści ciep łowniczej, remontów bie żących i kapitalnych oraz inwestycji. 6. Nadzorowanie inwestycji zewn ętrznych realizowanych przez Spó łkę. Strona 11 z 28

12 7. Nadzorowanie wykonawstwa zada ń inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bie żących w zakresie potrzeb w łasnych i zleconych realizowanych przez Dzia ł Wykonawstwa. 8. Nadzorowanie organizacji przetargów i procedur wynikaj ącymi z Prawa Zamówie ń Publicznych. 21. Dzia ł Techniczny (TT) Do podstawowych zada ń Dzia łu Technicznego nale ży w szczególno ści: 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej z zakresu sieci ciep łowniczych, węzłów ciepinych, kot łowni i instalacji wewn ętrznych centralnego ogrzewania oraz innych wynikaj ących z potrzeby Spó łki. 2. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji inwestycji ciep łowniczych opracowywanej przez obce jednostki w rejonie dzia łania Spó łki w zakresie jw. 3. Uzyskiwanie wymaganych prawem pozwole ń na budowę lub dokonywanie zg łosze ń realizowanych przez Spó łkę inwestycji i remontów. Uzyskiwanie zgód w ła ścicieli terenu na przej ście sieci ciep łowniczych przez ich teren. 4. Opiniowanie SIWZ i umów kierowanych do dzia łu. 5. Prawid łowe ustalenie wycen robót zlecanych przez dzia ł (prac projektowych, geodezyjnych I innych). 6. Opracowywanie bilansów ciepinych dla potrzeb Spó łki. 7. Opracowywanie analiz technicznych pracy sieci ciep łowniczej b ę d ącej w eksploatacji Spó łki. 8. Wydawanie warunków technicznych przy łączania obiektów do sieci ciep łowniczej Spó łki. 9. Ustalanie warunków odbiorów i uczestnictwo w naradach dotycz ących odbiorów technicznych obiektów ciep łowniczych. 10. Wprowadzanie post ę pu technicznego z zakresu gospodarki energi ą ciepin ą, inicjowanie nowych rozwi ąza ń technicznych, wdra żanie ich do technicznego procesu. 11. Wspó łdzia łanie w typowaniu obiektów ciep łowniczych b ęd ących w eksploatacji Spó łki do remontów, adaptacji i modernizacji. 12. Przygotowywanie planów inwestycji i remontów kapitalnych rocznych i wieloletnich. 13. Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej Spó ł ki. 14. Nadzór inwestorski nad realizacj ą zada ń inwestycyjnych i remontowych. 15. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów zada ń zleconych. 16. Prowadzenie spraw zwi ązanych z budowami w stosownych urz ędach a także z osobami prawnymi i fizycznymi (mi ędzy innymi zgody na dysponowanie nieruchomo ściami przy realizacji zada ń inwestycyjnych i remontowych). 17. Udzia ł w przygotowywaniu zlece ń, umów, nadzór i koordynacja robót inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez spó łkę. 18. Organizowanie i przeprowadzanie odbiorów robót, sieci ciep łowniczych i innych. 19. Prowadzenie ewidencji ś rodków trwa łych. Strona 12 z 28

13 20. Prowadzenie rejestracji i ewidencji urz ądze ń wymagaj ących zg łoszenia w Urzędzie Dozoru Technicznego. 21. Sprawdzanie prawid łowo ści rozlicze ń materia łów zu żytych do remontów i inwestycji przez wszystkie jednostki organizacyjne Spó łki. 22. Organizowanie oraz wykonywanie okresowych przegl ądów obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 23. Opracowywanie kosztorysów i aktualizacja kosztorysów w niezb ędnym zakresie. 24. Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonywanych przez inne jednostki organizacyjne. 25. Wykonywanie przegl ądów obiektów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnie ń i wspó łdzia łanie w typowaniu obiektów do remontów kapitalnych, adaptacji i modernizacji. 26. Udzia ł w komisjach odbiorowych sieci ciep łowniczych, węzłów ciepinych, instalacji wewn ętrznych i obiektów budowlanych. Dzia ł Wykonawstwa (TW) 22. Do podstawowych zada ń Dzia łu Wykonawstwa nale ży w szczególno ś ci: 1. Zabezpieczenie ci ło ści ruchu urządze ń technologicznych do produkcji, przesy łu, dystrybucji i sprzeda ży ciep ła poprzez usuwanie awarii w ramach potrzeb w łasnych i zleconych. 2. Wykonawstwo zada ń inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bie żących w/w urządze ń w zakresie potrzeb w łasnych i zleconych. 3. Wykonawstwo remontów kot łów i urządze ń ci ś nieniowych podleg łych dozorowi UDT w zakresie potrzeb w łasnych i zleconych. 4. Wykonawstwo części zamiennych dla potrzeb Dzia łów Eksploatacyjnych. 5. Wykonawstwo remontów i konserwacji obiektów budowlanych. 23 Dzia ł Zamówie ń Publicznych (TZ) Do podstawowych zada ń Dzia łu Zamówie ń Publicznych nale ży w szczególno ś ci: 1. Opracowanie rocznego planu zamówie ń publicznych Spó łki, dla których b ędzie konieczno ść stosowania przepisów ustawy Prawo zamówieniach publicznych na podstawie Planu Gospodarczego Spó łki. 2. Opracowanie rocznego planu zamówie ń sektorowych Spó łki, dla których nie b ędzie konieczno ści stosowania przepisów ustawy Prawo zamówie ń publicznych na podstawie Planu Gospodarczego Spó łki. 3. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Strona 13 z 28

14 4. Kompletowanie odpowiednich dokumentów wchodzących w sk ład specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustaw ą Prawo zamówie ń publicznych. 5. Przygotowywanie dla Zarz ądu Spó łki wniosków o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia wraz z pe łną dokumentacj ą postępowania, zgodnie z ustawą Prawo zamówie ń publicznych i regulaminami udzielania zamówie ń na dostawy, us ługi i roboty budowlane. 6. Przygotowywanie odpowiednich og łosze ń w sprawie post ępowania o udzielenie zamówienia w zależno ści od warto ści szacunkowej zamówienia 7. Przygotowywanie dokumentacji z post ępowania przetargowego oraz protokó łu postę powania 8. Przygotowywanie projektu umowy z wybranym wykonawc ą lub dostawcą 9. Przygotowywanie zapytania ofertowego dla zamówienia warto ś ci szacunkowej EURObez stosowania ustawy Prawo zamówie ń publicznych, godnie z obowi ązuj ącym w Spó łce Regulaminem udzielania zamówie ń. 10.Archiwizowanie dokumentacji z post ępowania przetargowego. 11. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. 12. Uczestnictwo w spotkaniach roboczych Komisji Przetargowych oraz w sprawie oceny 1 wyboru najkorzystniejszej oferty. 24. G łówny Ksi ęgowy (EG) Do obowi ązków pracownika na stanowisku G łównego Ksi ęgowego nale ży w szczególno ś ci: 1. Opracowanie i nadzór nad realizacj ą Polityki Rachunkowo ści w Spó łce. 2. Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie ekonomii I finansów Spó łki. 3. Nadzór nad pionem finansowo - ksi ęgowym w zakresie: - sporządzania sprawozda ń finansowych Spó łki, - prowadzenia dokumentacji finansowo - ksi ęgowej zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, - gospodarki przedmiotami stanowi ącymi środki trwa łe i obrotowe, - gospodarki finansowej, kasowej oraz stanem wierzytelno ści i zobowi ąza ń, - opracowywania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów i planu kont, - funkcjonowania systemu ewidencji ksi ęgowej, - wspó łpracy z bankami w zakresie zaciania i sp łat kredytów, - windykacji nale żno ś ci - zobowiąza ń podatkowych. 3. Sprawowanie kontroli nad prawid łowym i terminowym wykonywaniem czynno ści wchodzących w zakres gospodarki finansowej i rachunkowo ści Spó łki, a mianowicie: - realizacj ą obrotu pieni ężnego, - regulowaniem zobowi ąza ń Spó ł ki, - ewidencj ą majątku obrotowego i trwa łego, - bieżącą analizą przychodów i kosztów zysków i strat; itp. Strona 14 z 28

15 4. Nadzór nad prowadzonymi rozliczeniami za us ługi wykonywane przez Spó łkę zgodnie z posiadanymi koncesjami. 5. Kontrola procesów przygotowania i zatwierdzania Taryf dla ciep ła. 6. Kontrola procesów zawierania umów o dostawę ciep ła. 7. Kontrola dzia ła ń marketingowych Spó łki. 25. Dzia ł Finansowo- Ksi ęgowy (EF) Do podstawowych zada ń Dzia łu Finansowo- Ksi ęgowego należy w szczególno ś ci: 1. Ewidencja ksi ęgowa w zakresie: - zobowiąza ń z tytu łu zakupu us ług i materia łów (rozliczanie kosztów na dzia łalno ści z tytu łu sprzeda ży ciep ła, pozosta łej sprzeda ży, kosztów wytwarzania produktów na własne potrzeby) - nale żno ści z tytu łu sprzeda ży ciep ła i pozosta łej sprzeda ży - ś rodków trwa łych - rozrachunków zwi ązanych z dzia łalno ś ci ą socjalno- bytową - materia łów - pozosta łych kosztów i przychodów operacyjnych, pozosta łych kosztów i przychodów finansowych, strat i zysków nadzwyczajnych - rozrachunków z pracownikami ( z tyt. wynagrodze ń, po życzek, zaliczek i innych obci ąże ń ) 2. Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, od nieruchomo ści i ś rodków transportowych, op łat koncesyjnych i inne. 3. Windykacja nale żno ś ci. 4. Ustalanie i analiza wyniku finansowego. 5. Sporządzanie sprawozdawczo ści finansowej. 6. Prowadzenie kasy. 7. Rozrachunki z bankami. 26. Dzia ł Obs ługi Klienta i Taryf (EA) Do podstawowych zada ń Dzia łu Obs ługi Klienta i Taryf nale ży w szczególno ści: 1. Sporządzanie umów (aneksów i za łączników) sprzeda ży ciep ła z odbiorcami energii ciepinej. 2. Opracowywanie umów o przyłączenie do miejskiej sieci ciep łowniczej zgodnie z warunkami przy łączenia do sieci ciep łowniczej i obowiązuj ącymi przepisami. 3. Bieżąca wspó łpraca z Dzia łem Obs ługi Eksploatacji, Dzia łem Technicznym w zakresie zagadnie ń zwi ązanych z dokumentacj ą dotyczącą zawierania umów. 4. Sporządzanie faktur sprzeda ży ciep ła i us ług przesy łowych. 5. Fakturowanie sprzeda ży żu żla, z łomu i innych materia łów. Strona 15 z 28

16 6. Opracowywanie Planu Gospodarczego Spó łki. 7. Opracowywanie taryf dla ciep ła. 8. Sporządzanie sprawozda ń rocznych i miesi ęcznych z dzia łalno ś ci energetycznej i gospodarczej Spó łki (URE-Ci, DG-1). 9. Sporządzanie bieżących analiz z realizacji planu, symulacji i informacji ekonomicznych. 10.Bieżąca analiza kosztów w poszczególnych komórkach Spó łki wraz ze wskazaniem mo żliwo ści ich minimalizowania. li. Ścis ła wspó łpraca z Dzia łem Finansowo-Ksi ęgowym I Dzia łem Obs ługi Eksploatacji w zakresie monitorowania kosztów dzia łalno ści podstawowej (ciep łowniczej) ze szczególnym uwzgl ędnieniem obowiązujących przepisów prawa energetycznego, Planu Gospodarczego i taryfy dla ciep ła. 12. Przygotowywanie informacji dla Zarz ądu Spó łki oraz Dzia łów Eksploatacji o kszta łtowaniu si ę wska źników ekonomicznych i ich wp ływie na sytuacj ę ekonomiczno-finansow ą Spó łki. 13.Sporządzanie kalkulacji stawek za świadczone us ługi przesy łowe ciep ła z węz łów zlokalizowanych w pomieszczeniach odbiorcy ciep ła, dzier żawionych przez Spó łkę. 14.Sporządzanie analiz oraz skutków dla odbiorców ciep ła z tytu łu wprowadzenia nowych cen i stawek op łat przez dostawców (wytwórców). 15.Analiza kosztów przy łączenia do miejskiej sieci ciep łowniczej. 16.Analiza sprzeda ży ciep ła z uwzgl ędnieniem wska źnika wykorzystania zamówionej mocy ciepinej w uk ładzie źróde ł ciep ła (sieci ciep łowniczych) oraz grup taryfowych. 17. Sporządzanie deklaracji wp łat na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych. 18.Bieżące informowanie odbiorców ciep ła o zmianach dotyczących sposobu rozlicze ń, okresów ich wprowadzania, taryf dla ciep ła oraz aktualizowanie danych maj ących wp ływ na rozliczenia dostaw ciep ła i us ług przesy łowych. 27. Dzia ł Kadr i P łac (NP) Do podstawowych zada ń Dzia łu Kadr I P łac nale ży w szczególno ś ci: 1. Realizacja polityki kadrowej w Spó łce. 2. Kompletowanie i aktualizacja przepisów normatywnych dotycz ących zasad wynagradzania, taryfikatorów, stawek p łac. 3. Opracowywanie aktów normatywnych do wyp łat wynagrodze ń ( Zak ładowy Uk ład Zbiorowy Pracy, regulamin pracy, itp.). 4. Sporządzanie list wynagrodze ń pracowników. 5. Nadzór nad przestrzeganiem ustawodawstwa pracy ze szczególnym uwzgl ędnieniem pracy nieletnich, kobiet, osób niepe łnosprawnych. 6. Opracowywanie planów zatrudnienia i funduszu wynagrodze ń. 7. Prowadzenie i archiwizacja indywidualnych akt osobowych pracowników. 8. Rozliczanie sk ładek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Strona 16 z 28

17 9. Zg łaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia spo łecznego oraz zdrowotnego członków ich rodzin i aktualizacja danych w tym zakresie. 10. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych. 11. Prowadzenie i ewidencja spraw zwi ązanych ze szkoleniami zawodowymi, uprawnieniami kwalifikacyjnymi. 12. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentów, ustalanie uprawnie ń do nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno - rentowych, odpraw po ś miertnych itp. 13. Planowanie oraz administrowanie zak ładowym funduszem świadcze ń socjalnych oraz wspó łdzia łanie z Zakładowymi Organizacjami Zwi ązkowymi i Komisj ą Socjaln ą w tym zakresie. 14. Sporządzanie obowi ązkowej sprawozdawczo ści w zakresie zatrudnienia i wynagrodze ń dla GUS oraz innych jednostek. 15. Nadzór nad ochron ą danych osobowych pracowników. 28. Biuro Obs ługi Spó łki (NO) W sk ład biura wchodz ą stanowiska: 1) Stanowisko Radcy Prawnego Pracownik na stanowisku Radcy Prawnego prowadzi sprawy prawnos ądowe wystę pujące w przedsi ę biorstwie. Do podstawowych zada ń nale ży świadczenie kompleksowej pomocy prawnej dla Spó łki, a w szczególno ści: a) Udzielanie porad i konsultacji prawnych, b) Prowadzenie I za łatwianie spraw s ądowych, wydawanie opinii prawnych, c) Opiniowanie zawieranych umów, regulaminów i instrukcji, d) Sporządzanie pozwów i pism procesowych. e) Reprezentowanie Spó łki w s ądach. 2) Stanowisko ds. Organizacji i Zarz ądzania Do podstawowych zada ń pracownika na stanowisku ds. Organizacji i Zarządzania nale ży w szczególno ści: a) Obs ługa posiedze ń organów Spó łki i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (protoko ły, uchwa ły, sprawozdania z dzia łalno ści Zarządu), b) Koordynacja w opracowywaniu projektów aktów wewn ętrznych (zarządzenia, polecenia s łu żbowe, regulaminy itp.), c) Kompletowanie i ewidencja wewn ętrznych i zewn ętrznych aktów normatywnych, d) Sporządzanie informacji i sprawozda ń z zakresu powierzonego odcinka pracy dla potrzeb Zarządu Spó łki, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników i innych instytucji, Strona 17 z 28

18 e) Informowanie komórek organizacyjnych Spó łki w porozumieniu z Radc ą Prawnym o ukazaniu si ę nowych przepisów prawnych, f) Kreowanie pozytywnego wizerunku Spó łki. 29. Stanowisko ds. Marketingu (NM) Do podstawowych zada ń pracownika na stanowisku ds. Marketingu nale ży w szczególno ści: a) Prowadzenie dzia ła ń marketingowych, ich planowanie koordynacja i realizacja, b) Opracowywanie materia łów reklamowych i promocyjnych, c) Wdra żanie narz ędzi marketingowych i reklamowych, d) Przygotowywanie publikacji m.in. promuj ących ofertę Spó łki; e) Dotarcie do mo żliwie jak najwi ększej rzeszy potencjalnych odbiorców za pomoc ą dostępnych kana łów komunikacyjnych, f) Budowanie bazy danych, kreowanie i rozwój portalu, g) Poszukiwanie nowych sposobów promowania Spó łki zarówno w Internecie, jak i za pomocą innych no ś ników reklamy, h) Analizowanie rynku, przygotowywanie analiz ilo ściowych i jako ściowych danych. 30. Stanowisko ds. Kontroli Wewn ętrznej i Obrony Cywilnej (NK) 1. Podstawowe zadania w zakresie kontroli wewn ętrznej to: a) Opracowywanie planu kontroli wewn ętrznej Spó łki, b) Przeprowadzanie kontroli problemowych oraz pe łnych obejmuj ących dzia łalno ść okre ślonych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Zarząd Spó łki, c) Przeprowadzanie kontroli dora źnych, sprawdzaj ących na polecenie Zarz ądu Spó łki lub organów statutowych, d) Kontrola realizacji funkcjonuj ących wewn ętrznych aktów normatywnych w Spó łce, e) Koordynacja spraw zwi ązanych z kontrolami przeprowadzanymi w Spó łce przez jednostki kontroli zewn ętrznej, f) Koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków. 2. Podstawowe zadania w zakresie obronno ści i obrony cywilnej to w szczególno ś ci: a) Koordynowanie i podejmowanie zada ń na rzecz ochrony pracowników przed ś rodkami ra żenia, b) Organizacja ochrony zak ładu pracy oraz obiektów i urz ądze ń u żyteczno ści publicznej przed dzia łaniem środków ra żenia, Strona 18 z 28

19 C) Opracowywanie planów obrony cywilnej i przeprowadzanie (koordynacja) szkole ń i ćwicze ń z formacjami i zespo łami kierowniczymi OC oraz za łogą d) Prowadzenie spraw zwi ązanych z powo ływaniem formacji i zespo łów OC, e) Prowadzenie zaopatrzenia w sprz ęt OC, w tym organizacja magazynowa, konserwacja i eksploatacja, f) Prowadzenie ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczo ści z ca łokszta łtu dzia łalno ści obrony cywilnej, g) Prowadzenie kancelarii tajnej w przypadkach przewidzianych prawem. 31. Stanowisko ds. BHP i Ppo ż. (NB) Zasadniczym dzia łaniem i podstawowym obowi ązkiem pracownika na stanowisku pracy ds. BHP i Ppoż. jest czuwanie nad bezpiecznymi warunkami pracy w Spó łce. Do podstawowych zada ń nale ży w szczególno ś ci: 1. Sporządzanie i przedstawianie, co najmniej raz w roku, analizy stanu bezpiecze ń stwa i higieny pracy oraz ochrony p/po żarowej, zawieraj ącej propozycje przedsi ęwzi ęć organizacyjnych i technicznych maj ących na celu zapobieganie zagro żeniom oraz popraw ę warunków pracy. 2. Przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy, stanu ochrony Ppo ż., wyposa żenia w instrukcje, u żytkowania przez pracowników odzie ży i sprzętu ochrony osobistej oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów w tym zakresie. 3. Wspó łudzia ł w organizacji i przebiegu szkole ń w zakresie Bhp i Ppo ż. /szkolenia wstępne, okresowe!. 4. Prowadzenie spraw zwi ązanych z wypadkami i chorobami zawodowymi pracowników /udzia ł w komisjach powypadkowych, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w tym zakresie/. 5. Organizowanie bada ń w środowisku pracy oraz przechowywanie wyników bada ń wykonywanych na stanowiskach pracy. 6. Wspó łdzia łanie w opracowywaniu szczegó łowych instrukcji Bhp i Ppo ż. na poszczególnych stanowiskach pracy. lmá PION DYREKTORA DIS EKSPLOATACJI (DP) Dyrektor d/s Eksploatacji - ponosi odpowiedzialno ść za: 1. Sprawowanie bezpo średniego nadzoru nad prac ą podporządkowanych komórek organizacyjnych Spó łki zgrupowanych w kierowanym pionie. 2. Kierowanie pracą systemu ciep łowniczego eksploatowanego przez Spó łkę. 3. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji ruchowej ca łego systemu ciep łowniczego. Strona 19 z 28

20 4. Wydawanie polece ń w przypadku wystąpienia awarii b ąd ź zagro żenia dla bezpiecznej pracy systemów ciep łowniczych. 5. Nadzorowanie realizacji umów sprzeda ży i umów o świadczenie us ług przesy łowych w zakresie postanowie ń dotyczących wielko ści poboru mocy ciepinej, a w szczególno ś ci natężenia przep ływu i parametrów no śnika ciep ła. 6. Nadzorowanie gospodarki paliwami, energi ą ciepin ą i elektryczn ą wod ą i odpadami. 7. Nadzorowanie zaopatrzenia w materia ły i surowce niezb ędne do realizacji zada ń w zakresie produkcji i sprzeda ży ciep ła. 8. Nadzorowanie gospodarki środkami transportowo - sprz ętowymi w Spó łce. 9. Nadzorowanie nad komputeryzacj ą i informatyzacj ą w Spó łce. 10. Nadzór nad prawid łową eksploatacj ą maszyn i urz ądze ń energetycznych. 11. Nadzorowanie ci ąg ło ści ruchu urządze ń technologicznych do produkcji, przesytu, dystrybucji sprzeda ży ciep ła. 33. Dzia ł Obs ługi Eksploatacji, Dyspozytor Sieci (PD) 1. Do podstawowych zada ń Dzia łu Obs ługi Eksploatacji nale ży w szczególno ś ci: 1) Prowadzenie spraw zwi ązanych z umowami na zakup energii ciepinej z EC Kielce oraz z KSM. 2) Ustalanie rocznych w uk ładzie miesi ęcznym wska źników produkcji, zakupu i sprzeda ży ciep ła w poszczególnych systemach ciep łowniczych dla potrzeb planu gospodarczego Spó łki. 3) Prowadzenie zmian poboru mocy ciepinej ze źróde ł eksploatowanych przez Spó łkę. 4) Ustalanie rocznych w okresach miesi ęcznych potrzeb paliwa oraz sporz ądzanie wymaganych sprawozda ń ze zu życia i stanu zapasów paliwa spalanego w źród łach eksploatowanych przez Spó łkę. 5) Uczestniczenie w tworzeniu planu gospodarczego Spó łki w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych. 6) Uczestniczenie w zagadnieniach zwi ązanych z zaopatrzeniem w ciep ło powstaj ących nowych obiektów oraz wspó łpraca z odpowiednimi jednostkami Spó łki w powyższej sprawie. 7) Opiniowanie przedk ładanych do uzgodnie ń umów sprzeda ży ciep ła, dokumentacji, programów w zakresie dostawy ciep ła, instrukcji itp. 8) Prowadzenie spraw zwi ązanych z wynajmem pomieszcze ń i gruntów Spó łki. 9) Prowadzenie spraw w łasno ściowych gruntów i obiektów Spó łki. 10) Uczestniczenie w sprawach dotyczących ubezpieczenia maj ątku Spó łki i roszcze ń odszkodowawczych. 11) Opracowywanie instrukcji, programów wymaganych stosownymi przepisami z zakresu prawa energetycznego. 12) Nadzorowanie i za łatwianie reklamacji odbiorców ciep ła przez s ł u żby eksploatacyjne. 13) Wspó łpraca z Dzia łami Eksploatacji. Strona 20 Z 28

21 2. Funkcj ę Dyspozytora Sieci pe łni kierownik Dzia łu Obs ługi Eksploatacji. Do podstawowych zada ń Dyspozytora Sieci należy w szczególno ści: 1) Opracowywanie programu pracy sieci ciep łowniczych. 2) Opracowywanie instrukcji eksploatacji sieci ciep łowniczych. 3) Wykonywanie okresowych analiz pracy sieci ciep łowniczych. 4) Ustalanie terminów rozpocz ęcia i zako ńczenia dostawy ciep ła dla obiektów na podstawie zlecenia odbiorców. 5) Kontrolowanie na bie żąco ilo ści ubytków ciep ła (strat) I czynnika grzewczego w systemach ciep łowniczych. 6) Wspó łpraca w sprawach pracy systemów ciep łowniczych z w ła ściwymi s łu żbami EC I KSM. 7) Sporządzanie dobowych i miesi ęcznych raportów pracy systemów. 34. Dzia ł Magistrali Wschód (PW) W sk ład Dzia łu Magistrali Wschód wchodz ą: 1) Obwód Grzewczy Szyd łówek" 2) Obwód Grzewczy Świ ętokrzyskie" 3) Obwód Grzewczy Ko ściuszki 4) Obwód Grzewczy Hauke- Bosaka" Do podstawowych zada ń Dzia ł u Magistrali Wschód nale ży w szczególno ś ci: - przesy ł i dystrybucja ciep ła dla osiedli: Herby, Sady, Szyd łówek, Uroczysko, S łoneczne Wzgórze, Świ ętokrzyskie, Na Stoku, Nowy Świat, obiektów Politechniki Świ ętokrzyskiej, Urzędu Wojewódzkiego, UJK, Exbudu, szkó ł ś rednich I rejonu zasilanego z kot łowni KSM obejmuj ący obszar ulicy Źród łowej, Ko ściuszki, Zagórskiej, Seminaryjskiej, Żeromskiego. - produkcja i dystrybucja ciep ła z ciep łowni opalanej mia łem węglowym przy ulicy Hauke - Bosaka 2a dla osiedli: Barwinek, Kochanowskiego, Ściegiennego oraz zak ładów przemys łowych przy ul. Hauke Bosaka, Jana Karskiego I Wapiennikowej, - produkcja i dystrybucja ciep ła z kotłowni gazowych zlokalizowanych przy ulicach: Okrzel 9 119/23, Bodzenty ń ska 56/58, Czerwonego Krzyża 3, S łowackiego 8/10, Weso ła 31, Zdrojowa Dzia ł Magistra Zachód (PZ) W sk ład Dzia łu Magistrali Zachód wchodz ą : 1) Obwód Grzewczy Dzielnica Zachód" 2) Obwód Grzewczy Czarnów" Strona 21 z 28

22 Do podstawowych zada ń Dzia łu Magistrali Zachód nale ży w szczególno ś ci: - przesy ł i dystrybucja ciep ła dla osiedli: Ś lichowice 1, Ślichowice II, Dalnia, Jagiello ńskie, Podkarczówka, Czarnów, Ś ródmie ście, Ch ęci ńskie. 36. Dzia ł Energetyczny (PE) Do podstawowych zada ń Dzia łu Energetycznego nale ży w szczególno ś ci: 1. Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla potrzeb Spó łki. 2. Prowadzenie spraw formalnych i rozliczeniowych zwi ązanych z dostawą energii elektrycznej 3. Ustalanie planów poboru mocy elektrycznej w poszczególnych latach. 4. Przygotowywanie wniosków i koncepcji dla nowopowstaj ących inwestycji w zakresie urz ądze ń elektroenergetycznych i automatyki. 5. Opiniowanie dokumentacji technicznej dla nowoprojektowanych obiektów w zakresie urz ądze ń elektroenergetycznych. 6. Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach prowadzonych przetargów w zakresie modernizacji urz ądze ń elektroenergetycznych i automatyki. 7. Sporządzanie dokumentacji formalnoprawnej niezb ędnej dla realizacji remontów, modernizacji lub prac projektowych w zakresie instalacji i urz ądze ń elektroenergetycznych. 8. Opracowywanie projektów, wytycznych, instrukcji w zakresie optymalnej i bezpiecznej eksploatacji urządze ń elektroenergetycznych. 9. Pe łnienie nadzoru oraz kontroli technicznej przy prowadzeniu modernizacji, remontów bieżących i kapitalnych instalacji elektroenergetycznych, automatyki, w obiektach Spó łki oraz zwi ązanej z tym dokumentacji. 10. Sporządzanie harmonogramów przeprowadzania przegl ądów, prób i pomiarów, remontów bie żących urządze ń elektroenergetycznych. 11. Dokonywanie oceny stanu technicznego urz ądze ń, ich zdolno ści do dalszej niezawodnej pracy, prawid łowych warunków eksploatacji na podstawie prowadzonych okresowo przegl ądów oraz prób i pomiarów. 12. Prowadzenie spraw zwi ązanych ze zleceniami us ług specjalistycznych na zewn ątrz przedsi ębiorstwa niezb ędnych dla prawid łowego funkcjonowania urządze ń elektroenergetycznych. 13. Prowadzenie spraw zwi ązanych z legalizacj ą ciep łomierzy. 14. Sporządzanie kosztorysów, kalkulacji, rozliczanie kontynuowanych zada ń. 15. Prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektroenergetycznych. 16. Utrzymanie ruchu urządze ń elektroenergetycznych i AKP w poszczególnych obiektach. 17. Naprawy wewn ętrznych sieci telefonicznych. Strona 22 Z 28

23 18. Wykonywanie pomiarów kontrolnych urządze ń i instalacji elektroenergetycznych. 19. Wykonywanie porn iarów jako ści izolacji sieci preizolowanych. 20. Wykonywanie pomiarów przep ływów w sieciach i instalacjach ciepinych. 21. Sprawdzanie poprawno ści wskaza ń ciep łomierzy w miejscu zainstalowania. 37. Dział Informatyczny (P1) Do podstawowych zada ń Dzia łu Informatycznego nale ży w szczególno ś ci: 1. Zapewnienie obs ługi i serwisu przedsi ębiorstwa w zakresie sprz ętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2. Nadzór nad wykorzystaniem sprz ętu, oprogramowania i materia łów eksploatacyjnych zwi ązanych z systemem komputerowym. 3. Wspomaganie poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie wdra żania aplikacji specjalistycznych. 4. Archiwizacja, ochrona i przechowywanie komputerowych baz danych. 5. Nadzór nad systemem sieciowym Spó łki; przydzielanie praw dost ępu do programów, baz danych oraz zasobów sieciowych. 6. Obs ługa i nadzór nad sieci ą wewn ętrzn ą LAN, nad dost ępem do Internetu i do poczty elektronicznej. 7. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego i telewizj ą przemys łową. 8. Nadzór nad wykorzystaniem łączno ści przewodowej i bezprzewodowej Spó łki. 38. Dzia ł Administracji i Logistyki (PA) Do podstawowych zada ń Działu Administracji i Logistyki nale ży w szczególno ś ci: 1. Wnioskowanie o przeprowadzenie post ępowania przetargowego na dostawy opa łu i na us ługi transportu opa łu. 2. Wspó łpraca z dostawcami opa łu i przewo źnikami w zakresie realizacja zaopatrzenia Spó łki w opa ł. 3. Organizacja i realizacja zakupów materia łów, sprzętów i urz ądze ń zgodnie z regulaminami udzielania zamówie ń na dostawy, us ługi i roboty budowlane w Spó łce. 4. Ewidencja ruchu (przychody, rozchody, likwidacje) środków trwa łych i innego sprz ętu u żytkowanego w budynku Zarz ądu. 5. Planowanie, realizowanie prac remontowych i napraw sprz ętów technicznych w budynku Zarządu i magazynach. 6. Obs ługa kancelarii ogólnej, sekretariatu, centrali telefonicznej, zlecanie us ług kurierskich. 7. Prowadzenie archiwum zak ładowego. 8. Prenumerata czasopism i innych wydawnictw. 9. Nadzór nad ochron ą mienia obiektów Spó łki. Strona 23 Z 28

24 10. Utrzymanie czysto ści i porządku w obiektach Spó łki, piel ęgnacja terenów zielonych. 11. Zaopatrzenie pracowników w środki higieny osobistej, materia ły biurowe, środki ochrony indywidualnej, odzie ż, obuwie robocze i napoje. 12. Sporządzanie miesi ęcznych planów zaopatrzenia materia łowego na podstawie otrzymanych zapotrzebowa ń. 13. Prowadzenie gospodarki materia łowo - magazynowej. Ewidencja ilo ściowo - warto ściowa stanów i obrotów magazynowych. 14. Wykonywanie us ługi wa żenia zgodnie z podpisanymi umowami. 15. Realizacja potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Spó łki w zakresie: a) przewozu osób i materia łów b) prac ładunkowych związanych z opa łem i innymi materia łami c) prac ziemnych wymagaj ących u życia specjalistycznego sprz ętu 16. Prawid łowa gospodarka środkami transportowo sprz ętowymi oraz utrzymywanie tych ś rodków w sprawno ści technicznej 17. Wykonywanie niezb ędnych prac remontowych z wykorzystaniem w łasnego zaplecza warsztatowego 18. Prowadzenie zaopatrzenia w zakresie niezb ędnym dla eksploatacji i napraw w łasnych środków transportowo - sprz ętowych. 39. PION DYREKTORA DIS Rozwoju (DR) 3. Dyrektor d/s Rozwoju - ponosi odpowiedzialno ść za: 1. Sprawowanie bezpo średniego nadzoru nad prac ą podporządkowanych komórek organizacyjnych Spó łki zgrupowanych w kierowanym pionie. 2. Nadzór i koordynacja opracowania strategii i planów rozwoju Spó łki. 3. Nadzorowanie prac zwi ązanych z koordynacj ą kontrol ą i realizacj ą pozyskiwania funduszy zewn ętrznych. 4. Nadzór nad realizacj ą przyj ętych projektów. 5. Nadzorowanie spraw zwi ązanych z ochron ą ś rodowiska. 40. Dzia ł Strategii i Rozwoju (RU) Do podstawowych zada ń Dzia łu Strategii i Rozwoju nale ży w szczególno ś ci: 1. Wytypowanie i przygotowanie propozycji zada ń inwestycyjnych, które mog ą uzyska ć zewn ętrzne wsparcie finansowe ( ś rodki unijne, z NFO Ś igw, WFO Ś igw, inne fundusze pomocowe). 2. Okre ś lenie jakie wnioski winna przygotowa ć Spó łka aby ubiega ć si ę o zakwalifikowanie zada ń do programów pomocowych. 3. Ścis ła wspó łpraca z Urzędem Miasta, Urz ędem Marsza łkowskim, NFO Ś igw, WFO Ś igw, innymi urzędami bąd ź instytucjami w sprawie dofinansowania projektów realizowanych przez Spó łkę. 4. Pozyskiwanie zewn ętrznych źróde ł finansowania na realizacj ę projektów. Strona 24 z 28

25 5. Koordynacja czynno ści s łużących aplikacji o uzyskanie wsparcia z funduszy zewn ętrznych na potrzeby przedsi ębiorstwa. 6. Weryfikacja Przej ściowych Świadectw P łatno ś ci. 7. Koordynacja dzia ła ń informacyjnych i promocyjnych dotycz ących projektu. 8. Wspó łpraca z podmiotami zewn ętrznymi na etapie przygotowania wniosku o wsparcie z funduszy zewn ętrznych. 9. Pozyskiwanie, kompletowanie wiarygodnych dokumentów (informacji) pochodz ących z komórek organizacyjnych Spó łki przekazywanych dla wynaj ętych firm zewn ętrznych pracuj ących przy wykonywaniu zamówionych opracowa ń. 10. Ewidencja projektu umo żliwiaj ąca monitorowanie jego realizacji. 11. Prowadzenie dokumentacji finansowo- rozliczeniowej w zakresie pozyskanych ś rodków. 41. Dzia ł Ochrony Ś rodowiska (RS) Do podstawowych zada ń Dzia łu Ochrony Środowiska nale ży w szczególno ści: 1. Prowadzenie ca łokszta łtu spraw w zakresie ochrony ś rodowiska w tym: - prowadzenie bie żącej dokumentacji dotycz ącej dopuszczalnych emisji dla eksploatowanych kotłowni, - zlecanie wymaganych bada ń emisji zanieczyszcze ń, - ustalanie i przekazywanie op łat za korzystanie ze ś rodowiska, - ustalanie i przekazywanie op łat za odprowadzanie wód roztopowych 1 opadowych na terenie Spó łki, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej handlu emisjami. 2. Prowadzenie ca łokszta łtu spraw zwi ązanych z powstaj ącymi w Spó łce odpadami, w tym - - przekazywanie wymaganych informacji i sprawozda ń dotyczących produkcji i rozchodu odpadów, - przekazywanie odpadów do utylizacji uprawnionym firmom. 3. Prowadzenie sprawozda ń z zakresu wykonywanych dzia ła ń. 4. Inicjowanie i wdra żanie postępu technicznego z zakresu chemii w ogrzewnictwie. 5. Wdra żanie bada ń zmierzaj ących do zwalczania korozji urz ądze ń ciep łowniczych. 6. Wdra żanie bada ń i prac nad zwalczaniem kamienia kot łowego. 7. Prowadzenie laboratorium chemicznego Spó łki. 8. Wspó łpraca z WFO ŚiGW w zakresie finansowania projektów zwi ązanych z ochron ą środowiska i ciep łownictwem. Strona 25 z 28

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą", reprezentowanym przez: 1. 2.

UMOWA - wzór. NIP, REGON, KRS mającym swą siedzibę w. ), przy ul, zwanym dalej w tekście Wykonawc ą, reprezentowanym przez: 1. 2. Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: 13/U/odpady medyczne/2015 UMOWA - wzór zawarta dniu 2015 r. w Szczecinie, pomi ędzy: Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Soko łowskiego, NIP 955-16-94-463, KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAśU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S. A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Katowice - listopad 2008 roku SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne działania Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Regulamin organizacyjny 2007-10-17 Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Zarządu PK Pegimek sp. z o.o. w Świdniku Nr V/2012 z dnia 14.02.2012 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek w Świdniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Konopnickiej 3

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE

WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZ RZGW NZR-4-51-5 l 4/G/79/10 WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE ZARZĄ D ZLEWNI WISŁOKI i WISŁOKA z siedzib ą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 2 35-311 Rzeszów Tel-fax 8541918

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 01/10/2011 z dnia 14 października 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr. Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin Organizacyjny PKP CARGO S.A., zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo