Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 POWIATOWY ARĄD DRÓG w Nowym Targu JEDNOSTKA ORGANIACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO Specyfikacja Istotnych Warunków amówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PREPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8. USTAWY PRAWO AMÓWIEŃ PUBLICNYCH. na Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych powiatu nowotarskiego u l. S z p i t a l n a 1 4, N o w y T a r g tel./ fax. (18) ,

2 SPIS TREŚCI I. DANE DOTYCĄCE POSTĘPOWANIA NAWA I ADRES AMAWIAJĄCEGO ONACENIE POSTĘPOWANIA TRYB POSTĘPOWANIA IFORMACJA O OGŁOSENIU PRETARGU...4 II. PREDMIOT AMÓWIENIA OPIS PREDMIOTU AMÓWIENIA FINANSOWANIE AMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA AMÓWIENIA INFORMACJA O AMÓWIENIACH UUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 7 III. WARUNKI UDIAŁU W POSTEPOWANIU ORA OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 7 IV. WYKA OŚWIADCEŃ LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDIAŁU W POSTĘPOWANIU ORA NIEPODLEGANIA WYKLUCENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY A TAKŻE POOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCEŃ.8 V PODSTAWY WYKLUCENIA WYKONAWCY POSTĘPOWANIA O UDIELENIE AMÓWIENIA PUBLICNEGO VI. INSTRUKCJA SPORĄDENIA OFERTY WYMAGANIA I ALECENIA DOTYCĄCE WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDIAŁ W POSTĘPOWANIU INFORMACJE DOT. SKŁADANIA DANYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICE PREDSIĘBIORSTWA W ROUMIENIU PREPISÓW USTAWY O WALCANIU NIEUCCIWEJ KONKURENCJI INFORMACJA DOT. WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDIELENIE AMÓWIENIA INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORE NAJKORYSTNIEJSEJ OFERTY W CELU AWARCIA UMOWY W SPRAWIE AMÓWIENIA PUBLICNEGO WYMAGANIA DOTYCĄCE WADIUM WYMAGANIA DOTYCĄCE ABEPIECENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY INFORMACJA DOTYCĄCA UDIELANIA ALICEK NA POCET WYKONANIA AMÓWIENIA INFORMACJA DOTYCĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADONE ROLICENIA MIĘDY AMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ INFORMACJA O OBOWIAKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRE WYKONAWCĘ KLUCOWYCH CĘŚCI AMÓWIENIA INFORMACJA O CĘŚCI AMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA AMIERA POWIERYĆ PODWYKONAWCY WYMAGANIA I ALECENIA DOTYCĄCE OFERTY OPIS SPOSOBU PRYGOTOWANIA OFERTY TERMIN WIĄANIA OFERTĄ INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT WARIANTOWYCH INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT CĘŚCIOWYCH INFORMACJA DOT. DIALOGU TECHNICNEGO MIEJSCE ORA TERMIN SKŁADANIA OFERT MIEJSCE ORA TERMIN OTWARCIA OFERT VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI AMAWIAJACY BĘDIE SIĘ KIEROWAŁ PRY WYBORE OFERTY, WRA PODANIEM NACENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT VIII. OPIS SPOSOBU OBLICENIA CENY

3 IX. SPRAWY PROCEDURALNE DOKONYWANIE MIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW AMÓWIENIA PRE AMAWIAJACEGO DOKONYWANIE MIAN W AWARTEJ UMOWIE UDIELANIE WYJAŚNIEŃ INFORMACJA O SPOSOBIE POROUMIEWANIA SIĘ AMAWIAJĄCEGO WYKONAWCAMI ORA PREKAYWANIA OŚWIADCEŃ LUB DOKUMENTÓW OSOBY UPOWAŻNIONE RAMIENIA AMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU WYKONAWCAMI MIEJSCE I SPOSÓB UYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW AMÓWIENIA Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, prowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne AŁĄCNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW AMÓWIENIA ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE OSTANĄ WPROWADONE DO TREŚCI AWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE AMÓWIENIA PUBLICNEGO POUCENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA O UDIELENIE AMÓWIENIA PUBLICNEGO FORMULAR OFERTY OŚWIADCENIE WYKONAWCY OŚWIADCENIE WYKONAWCY INFORMACJA WYKONAWCY WYKA USŁUG - DOŚWIADCENIE AWODOWE UMOWA /PROJEKT/ WYKA DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH USŁUGAMI TABELA ELEMENTÓW ROLICENIOWYCH

4 I. DANE DOTYCĄCE POSTĘPOWANIA 1.1 NAWA I ADRES AMAWIAJĄCEGO Powiatowy arząd Dróg w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 woj. małopolskie tel./ fax: , ONACENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie przetargowe, którego częścią jest przedmiotowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz oznaczone zostało znakiem [PD.P.PN.U ]. Wykonawcy kontaktując się z amawiającym we wszystkich sprawach związanych z tym postępowaniem zobowiązani są podać wspomniane wyżej oznaczenie. 1.3 TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej Ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy prawo zamówień publicznych. Do czynności podejmowanych przez amawiającego i Wykonawców, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.4 IFORMACJA O OGŁOSENIU PRETARGU Ogłoszenie o zamówieniu przedmiotowego postępowania zostało zamieszczone /miejsce i data publikacji/: w Biuletynie amówień Publicznych w dniu r. pod nr , na tablicy ogłoszeń w siedzibie amawiającego w dniu r. na stronie internetowej amawiającego w dniu r. II. PREDMIOT AMÓWIENIA 2.1 OPIS PREDMIOTU AMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych polegających na koszeniu traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych powiatu nowotarskiego. Koszenie traw w pasie drogowym obejmuje następujące elementy: pobocza, skarpy i przeciwskarpy rowów, wysepki, pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi. W okresie obowiązywania umowy amawiający przewiduje min. 2-krotne koszenie na każdym ciągu drogi. amówienie zostało podzielone na 6 zadań podanych poniżej. amawiający informuje, ze przedmiotowe zamówienie w zakresie podanym poniżej wykonywane będzie jedynie do wyczerpania odpowiednio kwoty: ,64 zł brutto dla adania nr 1, ,58 zł brutto dla adania nr 2, ,08 zł brutto dla adania nr 3, ,22 zł brutto dla adania nr 4, ,74 zł brutto dla adania nr 5, ,30 zł brutto dla adania nr 6. 4

5 Przedstawione w tabelach ilości /zakresy/ danego elementu przedstawiają jedynie ich szacunkową ilość /zakres/ ustaloną na potrzeby oszacowania przedmiotu zamówienia. adanie nr 1. Czas realizacji wykonania zadnia nr 1 wynosi maksymalnie 11 dni roboczych. l.p. Nr drogi Nazwa drogi Długość odcinka (km) powierzchnia do wykoszenia (m2) max czas wykonania robót 1-krotnego koszenia (dni robocze) K Groń Trybsz Niedzica 20, ,00 3, K Łapsze Wyżne Jurgów 7, ,00 1, K Niedzica Kacwin 3, ,00 1, K Wygon Niedzica 1, ,00 1, K Krośnica Sromowce Niżne 13, ,00 2, K Dębno Niedzica Gr. Państwa 15, ,00 3,00 Razem: 61, ,00 11 adanie nr 2. Czas realizacji wykonania zadnia nr 2 wynosi maksymalnie 6 dni roboczych. l.p. Nr drogi Nazwa drogi Długość odcinka (km) powierzchnia do wykoszenia (m2) max czas wykonania robót 1-krotnego koszenia (dni robocze) K Krościenko Szczawnica 11, ,00 2, K Harklowa Tylmanowa 25, ,00 4,00 Razem: 36, ,00 6,00 adanie nr 3. Czas realizacji wykonania zadnia nr 3 wynosi maksymalnie 16 dni roboczych. l.p. Nr drogi Nazwa drogi Długość odcinka (km) powierzchnia do wykoszenia (m2) K Lasek Stacja PKP 0, , K Trute Klikuszowa Obidowa 9, ,00 max czas wykonania robót 1-krotnego koszenia (dni robocze) K Raba Wyżna Klikuszowa 8, ,00 2, K Raba Wyżna Podwilk 13, ,00 2, K Ludźmierz Pyzówka 8, ,00 2, K Ponice Rdzawka 3, , K Rabka Ponice 6, , K Rabka Skawa Naprawa 9, , K Baza UM Kościół 0, , K Skawa Raba Wyżna 8, , K Jordanów Spytkowice 2, ,00 3,00 Razem: 71, ,00 16,00 2,00 2,00 3,00 5

6 adanie nr 4. Czas realizacji wykonania zadnia nr 4 wynosi maksymalnie 12 dni roboczych. l.p Nr drogi Nazwa drogi Długość odcinka (km) powierzchnia do wykoszenia (m2) max czas wykonania robót 1-krotnego koszenia (dni robocze) K Gronków Bukowina Tatrzańska 1, ,00 1, K Nowa Biała Białka Tatrzańska 3, ,00 1, K Łopuszna Dursztyn 8, ,00 2, K Krempachy Frydman 4, ,00 1, K ul. Św. Anny Kowaniec w N.T. 4, , K ul. Szaflarska w N.T. 2, ,00 2, K ul. Waksmundzka w N.T. 2, , K Skrzypne Szaflary Ostrowsko 18, ,00 3, K Szaflary ąb 7, ,00 2,00 Razem: 54, ,00 12,00 adanie nr 5. Czas realizacji wykonania zadnia nr 5 wynosi maksymalnie 12 dni roboczych. l.p. Nr drogi Nazwa drogi Długość odcinka (km) powierzchnia do wykoszenia (m2) max czas wykonania robót 1-krotnego koszenia (dni robocze) K ubrzyca Górna Sidzina 4, ,00 1, K Lipnica Wielka Przywarówka 9, ,00 2, K Jabłonka Lipnica Mała 9, ,00 2, K Harkabuz Piekielnik 11, ,00 2, K Długopole Pieniążkowice Piekielnik 11, ,00 3, K Podszkle Podwilk 6, ,00 2,00 Razem: 54, ,00 12,00 adanie nr 6. Czas realizacji wykonania zadnia nr 6 wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. max czas wykonania robót l.p. Nr drogi Nazwa drogi Długość odcinka (km) powierzchnia do wykoszenia (m2) 1-krotnego koszenia (dni robocze) K Maruszyna Ludźmierz Cz. Dunajec 16, ,00 3, K Szaflary Ludźmierz 3, ,00 1,00 ąb Ratułów Ciche K Chochołów 13, ,00 3, K Ciche Dzianisz 6, ,00 2, K Czarny Dunajec Poronin 12, ,00 3, K Rogoźnik Ciche 6, ,00 2,00 Razem: 60, ,00 14,00 6

7 Szczegóły zamówienia zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych /SST/, stanowiącej załącznik do siwz. Uwagi: Podany powyżej dla każdego zadania maksymalny czas jednokrotnego koszenia (w dniach roboczych) może zostać w ramach k bgzryterium Skrócenie terminu realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego skrócony przez Wykonawcę o ustaloną przez Wykonawcę liczbę dni podaną w formularzu oferty. W zależności od długości skrócenia tego terminu Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów. W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Nomenklatura CPV: Rodzaj zamówienia: Usługi 2.2 FINANSOWANIE AMÓWIENIA amówienie finansowane jest z budżetu powiatu nowotarskiego. 2.3 TERMIN WYKONANIA AMÓWIENIA Od dnia zawarcia umowy do r. 1.1 INFORMACJA O AMÓWIENIACH UUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 amawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. III. WARUNKI UDIAŁU W POSTEPOWANIU ORA OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę oraz: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: 2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: amawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 7

8 Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował, co najmniej zamówienia, w zakresie obejmującym: świadczył usługi sprzętowe w zakresie letniego utrzymania dróg, polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg kategorii co najmniej powiatowej, o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto w zakresie dot. ADANIA NR 1, świadczył usługi sprzętowe w zakresie letniego utrzymania dróg, polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg kategorii co najmniej powiatowej, o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto w zakresie dot. ADANIA NR 2, świadczył usługi sprzętowe w zakresie letniego utrzymania dróg, polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg kategorii co najmniej powiatowej, o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto w zakresie dot. ADANIA NR 3, świadczył usługi sprzętowe w zakresie letniego utrzymania dróg, polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg kategorii co najmniej powiatowej, o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto w zakresie dot. ADANIA NR 4, świadczył usługi sprzętowe w zakresie letniego utrzymania dróg, polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg kategorii co najmniej powiatowej, o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto w zakresie dot. ADANIA NR 5, świadczył usługi sprzętowe w zakresie letniego utrzymania dróg, polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg kategorii co najmniej powiatowej, o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto w zakresie dot. ADANIA NR 6. Wykonawca poprzez załączenie dowodów dotyczących głównych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane winien wykazać, że wszystkie wskazane powyżej usługi zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić amawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: amawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: amawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: amawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków wymienionych w pkt 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców lub wszyscy ci wykonawcy wspólnie. IV. WYKA OŚWIADCEŃ LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDIAŁU W POSTĘPOWANIU ORA NIEPODLEGANIA WYKLUCENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 8

9 USTAWY A TAKŻE POOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCEŃ. 1. Wykaz dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnioną i podpisaną ofertą: 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć: 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3) składa odpowiednie dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.4) lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na wzorze druku wg załącznika nr 4 do siwz. 5. Inne dokumenty i oświadczenia 6) Wypełniony i podpisany formularz oferty na wzorze druku wg załącznika nr 1 do siwz, 7) Oświadczenie złożone na podstawie art. 44 Ustawy, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy na wzorze druku wg załącznika nr 2 do siwz. 8) Dowodami, o których mowa w wykazie usług /druk doświadczenie zawodowe/ jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia to w przypadku zamówień na usługi i dostawy Wykonawca może złożyć stosowne oświadczenie. W przypadku gdy amawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości amawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, amawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio amawiającemu. 9

10 9) godnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną ofertę. Dokumenty wymienione w pkt. 2 (w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. V PODSTAWY WYKLUCENIA WYKONAWCY POSTĘPOWANIA O UDIELENIE AMÓWIENIA PUBLICNEGO godnie art. 24 Ustawy: 1. postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 10

11 przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 2. postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. amawiający zgodnie z art. 24 ust. 2a. przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. amawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. amawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 11

12 VI. INSTRUKCJA SPORĄDENIA OFERTY 6.1. WYMAGANIA I ALECENIA DOTYCĄCE WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDIAŁ W POSTĘPOWANIU INFORMACJE DOT. SKŁADANIA DANYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICE PREDSIĘBIORSTWA W ROUMIENIU PREPISÓW USTAWY O WALCANIU NIEUCCIWEJ KONKURENCJI godnie z art. 8 Ustawy informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTEPNIAĆ INNYM UCESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PREDSIĘBIORSTWA W ROUMIENIU ART. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 ze zm.) i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w szczególności w art. 86 ust. 4 Ustawy INFORMACJA DOT. WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDIELENIE AMÓWIENIA godnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty wymienione w rozdziale IV pkt 2 siwz (w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy), winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORE NAJKORYSTNIEJSEJ OFERTY W CELU AWARCIA UMOWY W SPRAWIE AMÓWIENIA PUBLICNEGO Podpisanie umowy z wybranym przez amawiającego Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nastąpi w terminie wyznaczonym przez amawiającego. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy, winni przed podpisaniem Umowy dostarczyć amawiającemu Umowę regulującą ich współpracę. amawiający, może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony WYMAGANIA DOTYCĄCE WADIUM amawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 12

13 6.1.5 WYMAGANIA DOTYCĄCE ABEPIECENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY amawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy INFORMACJA DOTYCĄCA UDIELANIA ALICEK NA POCET WYKONANIA AMÓWIENIA. Działając na podstawie art. 151a Ustawy amawiający informuje, że nie przewiduje podczas realizacji przedmiotowego zamówienia udzielenia zaliczek na poczet jego wykonania INFORMACJA DOTYCĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADONE ROLICENIA MIĘDY AMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Jedyną walutą, w której będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a amawiającym jest PLN INFORMACJA O OBOWIAKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRE WYKONAWCĘ KLUCOWYCH CĘŚCI AMÓWIENIA amawiający informuje, że nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia INFORMACJA O CĘŚCI AMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA AMIERA POWIERYĆ PODWYKONAWCY amawiający informuje, że nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy ani podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b WYMAGANIA I ALECENIA DOTYCĄCE OFERTY OPIS SPOSOBU PRYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. Wymagane w siwz dokumenty (oświadczenia) oraz dokumenty (oświadczenia) składane w toku toczącego się postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem zapisu podanego w rozdz. VI pkt siwz. godnie z 7 ust. 3 ROPORĄDENIA PREESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, amawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. godnie z art. 9 ust. 2 Ustawy postępowanie prowadzone jest tylko w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę sporządza się i składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na wzorze formularza oferty (stanowiącym załącznik do siwz). Oferta sporządzona w oparciu o wzór formularza dołączonego do siwz musi zawierać wszystkie dane zawarte we wzorze formularza (Wykonawca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i treści). ałączniki powinny zostać 13

14 wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i treści. łożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami w swojej treści musi być zgodna z treścią siwz. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone wraz z ofertą o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oferta musi zostać złożona w kopercie trwale zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. W przypadku wskazania przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego w walucie innej niż PLN, amawiający dokona przeliczenia wartości z podanej waluty na PLN po kursie NBP na dzień ogłoszenia (opublikowania) ogłoszenia o przetargu. 2. aleca się, aby oferta była złożona w kopercie oznaczonej napisem PRETARG: USŁUGI SPRĘTOWE KOSENIE POBOCY oraz posiadała dokładny adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia przez amawiającego, że została złożona po terminie składania ofert, bowiem takie oferty nie podlegają rozpatrzeniu. aleca się sporządzenie oferty, długopisem, nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego. W interesie Wykonawcy pozostaje ponumerowanie wszystkich strony oferty wraz z umieszczeniem stosownej adnotacji o całkowitej liczbie stron oferty. Wszystkie zmiany w treści oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie zostaną uwzględnione. Nie spełnienie zaleceń podanych w ust. 2 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, ale wszystkie negatywne konsekwencje, które mogą wyniknąć z niezachowania tych zaleceń będą obciążały Wykonawcę. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty amawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedterminowe otwarcie lub złe skierowanie. godnie z art. 84 ust. 1 Ustawy Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić bądź wycofać jednak tylko przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wymagania w stosunku do dokumentów, w których Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich. W dokumentach, w których Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich (np. zobowiązanie), w zakresie wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób będzie realnie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia TERMIN WIĄANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT WARIANTOWYCH amawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT CĘŚCIOWYCH amawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każde z poszczególnych zadań INFORMACJA DOT. DIALOGU TECHNICNEGO amawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego MIEJSCE ORA TERMIN SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ofert przed upływem tego terminu. Oferty należy składać w siedzibie amawiającego w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 (budynek kotłowni szpitala), 14

15 w sekretariacie (II piętro). Oferty można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Ofertę uważa się za złożoną prawidłowo i w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona przed upływem terminu składania ofert do miejsca w siedzibie amawiającego wskazanego powyżej MIEJSCE ORA TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie amawiającego w budynku PD, ul. Szpitalna 14, sala konferencyjna (parter). Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, którzy nie będą obecni na otwarciu ofert, mogą zwrócić się z na piśmie do amawiającego z prośbą o podanie informacji odczytanych podczas otwarcia ofert. VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI AMAWIAJACY BĘDIE SIĘ KIEROWAŁ PRY WYBORE OFERTY, WRA PODANIEM NACENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, amawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 1) Cena (brutto) - 96 % 2) Skrócenie terminu realizacji danego zadania w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego - 4% amawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujące wzory: Kryterium: cena (brutto) - waga 96 % amawiający dokona obliczenia ceny oferty stosując następujący wzór: (C min /C dana ) x 96= C C min najmniejsza suma wartości brutto jednokrotnego koszenia dla danego zadania, C dana dana suma wartości brutto jednokrotnego koszenia dla danego zadania, C ocena łączna za kryterium cena, Kryterium: Skrócenie terminu realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego 4% (S dane /S max ) x 4= S gdzie: S dane - dane skrócenie terminu realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego, S max - największe skrócenie terminu realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego, S- ocena łączna za kryterium skrócenie terminu realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego. Ocena łączna: S + C = O gdzie: O - suma ocen łącznych za skrócenie terminu realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego oraz cenę Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt. 2. amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert są: skrócenie terminu realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego; 4% oraz cena; 96%. 3. Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać o ile dni skróci termin realizacji danego zadania (jednokrotnego koszenia) w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez amawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poda w 15

16 ofercie skrócenia terminu amawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienia w zakresie danego zadania w czasie maksymalnym podanym przez amawiającego w siwz. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 6. godnie z art. 26 ust. 3 Ustawy amawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez amawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez amawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. łożone na wezwanie amawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez amawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. amawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 8. amawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. VIII. OPIS SPOSOBU OBLICENIA CENY 1. Wycenę przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać na podstawie informacji zawartych w swiz a także kalkulacji własnej. 2. Przy wycenie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania amawiającego w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia podane siwz. 3. Podana w formularzu oferty cena wyrażona w złotówkach winna być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, przedstawiona z dokładnością do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 4. Podana w formularzu oferty cena określa wartość wykonania przedmiotu zamówienia określonego w siwz na dzień jego wydania amawiającemu zgodnie z ustalonym w siwz terminem wykonania. 5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). 6. amawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny. 7. godnie z art. 87. ust. 1 Ustawy w toku badania i oceny ofert amawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 8. amawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 16

17 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty pod warunkiem, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na poprawienie omyłki. W przypadku nie wyrażenia zgody oferta zostanie odrzucona o poprawieniu omyłek w ofercie amawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. godnie z art. 90 Ustawy w sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, amawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. amawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. IX. SPRAWY PROCEDURALNE 9.1 DOKONYWANIE MIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW AMÓWIENIA PRE AMAWIAJACEGO. godnie z art. 38 ust. 4 Ustawy w uzasadnionych przypadkach amawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz opublikuje na stronie Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, amawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie amówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, amawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej DOKONYWANIE MIAN W AWARTEJ UMOWIE. W związku z art. 144 Ustawy amawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1. miany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, osób realizujących zamówienie przedstawionych w złożonej ofercie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na wniosek amawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody amawiającego. 2. mian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody amawiającego. 3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody amawiającego. 4. amiany sprzętu wskazanego w ofercie na sprzęt inny równoważny spełniający wymagania określone w siwz, 5. miany sposobu płatności w szczególności ilości faktur przejściowych z wyłącznej inicjatywy amawiającego. 6. miany rozliczenia zamówienia na inny niż podany w projekcie umowy - z wyłącznej inicjatywy amawiającego. 7. amian przewidzianych w Ustawie na wniosek Wykonawcy (lub amawiającego) w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i/lub amawiającego. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego). 17

18 9.3 UDIELANIE WYJAŚNIEŃ Wykonawca może zwrócić się do amawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. amawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz z dn. 7 grudnia 2009r.) - udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do amawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. amawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść udzielonych wyjaśnień zostanie również opublikowana na stronie amawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9.4 INFORMACJA O SPOSOBIE POROUMIEWANIA SIĘ AMAWIAJĄCEGO WYKONAWCAMI ORA PREKAYWANIA OŚWIADCEŃ LUB DOKUMENTÓW Wszelkie zapytania, zawiadomienia, zaświadczenia oraz informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie przesyłając je pocztą na adres amawiającego z podaniem oznaczenia postępowania. amawiający dopuszcza również możliwość korespondencji między Wykonawcą a amawiającym za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty wymagane jest (pod rygorem nieważności) w formie pisemnej. Treść pozostałej korespondencji przesłanej za pomocą faksu lub poczty elektronicznej musi zostać niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. Numer faksu amawiającego: Adres poczty elektronicznej amawiającego: 9.5 OSOBY UPOWAŻNIONE RAMIENIA AMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU WYKONAWCAMI Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1 Marcin Ligas (w siedzibie amawiającego) w godz ; (18) , 2 Józef Kowalkowski (w siedzibie amawiającego) w godz ; (18) MIEJSCE I SPOSÓB UYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW AMÓWIENIA Specyfikacje w przedmiotowej sprawie można otrzymać wysyłając zamówienie pocztą na adres: Powiatowy arząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ amawiający w takim przypadku wyśle pocztą specyfikację na adres podany przez Wykonawcę w zamówieniu. Specyfikacje można również odebrać osobiście w siedzibie amawiającego tj. w budynku Powiatowego arządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ, w dziale zamówień publicznych. amawiający pobiera opłatę za materiały przetargowe w wersji papierowej w wysokości 12 zł - koszt druku ( 7 zł) oraz przesłania (5 zł). SIW MOŻNA POBRAĆ NIEODPŁATNIE W WERSJI ELEKTRONICNEJ E STRONY INTERNETOWEJ zakładka przetargi i ogłoszenia. 18

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.niwa.info.pl/ Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: 20876 2016; data

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa i montaż koszy do zbierania psich nieczystości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Wykonanie przez Wykonawcę programu funkcjonalnoużytkowego istniejącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Lublin: Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Wykonanie przez Wykonawcę pełnobranżowej budowlano wykonawczej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-08-17 13:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Kompleksowa organizacja 2-dniowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1, oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA Numer ogłoszenia: 47134-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.3.2016 Zamówienie na wykonanie modernizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla potrzeb programu terapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy 16 PKO POZNAŃ MARATON Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-07-14 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzd.bielsko.pl Bielsko-Biała: Budowa parkingu przy ulicy Skowronków w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Świadczenie usług outsourcingu pracowniczego polegających na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-09-22 09:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość realizacji usługi

Częstotliwość realizacji usługi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PK-A /21/2/2015 Załącznik nr 1 Częstotliwość realizacji usługi Lp. Przedmiot zamówienia Ilość użytkowników 1 Ilość w obrocie Częstotliwość usługi Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-07-09 10:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo