Uchwała Nr V l 1 l Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr V l 1 l 2015. Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 Uhwała Nr V l 1 l 2015 Rady Pwiatu Kśierskieg z dnia 30 styznia 2015 r. w sprawie przyjęia prgramu pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Na pdstawie art 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 zerwa 1998 r. sam rządz ie pwiatwym U.t. Dz. U r. pz ze zm.) raz art. 240a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh U.t. Dz. U. z 2013 r. pz. 885 ze zm.) Rada Pwiatu uhwala, następuje: 1. Przyjmuje się prgram pst ę pwani a naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata , st an wiąy załą znik d niniejszej u hwały. 2. Wyknanie uhwały pwierza s ię Zarządwi Pwiatu Kś ierskieg. 3. U hwała whdzi w żyie z dniem pdj ęia.

2 Uzasadnie.,aie Pwiat Kśierski nie spełnia wymgów art. 243 ustawy finansah publiznyh, w knsekwenji Rada Pwiatu nie mże uhwalić budżetu pwiatu na 2015 rk raz wielletniej prgnzy finanswej. Zgdnie z deyzją Zarządu Pwiatu z dniat 17 grudnia 2014 r. przystąpin d prawania prgramu pstępwan i a naprawzeg, parteg na aktualizaji pprzednieg prjektu. Prgram pstępwania naprawzeg zstał prawany i benie jest przedkładany d uhwalenia, by następnie mżna g był przedłżyć Reginalnej Izbie Obrahunkwej w Gdańsku elem zapiniwania. Prgram pstępwania naprawzeg prawan z inijatywy własnej Pwiatu, umżliwi skrzystanie z przewidzianyh ustaw<ą finansah publiznyh frm pmy jednstkm samrządu terytrialneg. które znal azły się w trudnej sytuaji finanswej. W związku z pwyższym zahdzi knieznść pdjęia przez Radę niniejszej uhwały.

3 Załąznik d Uhwały Nr V l 1. l 2015 Rady Pwiatu Kśierskieg z dnia 30 styznia 2015 r. Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Kśierzyna, styzeń 2015 rku ---- ~ ~

4 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata l Wstęp 3 2 Pdsumwanie i wniski 4 3 Analiza stanu finansów jednstki samrządu terytrialneg Dhdy, wydatki, przyhdy i rzhdy budżetu Pwiatu w latah Zbwiązania Pwiatu Kśierskieg Przyzyny zagrżenia realizaji zadań publiznyh Przyzyny aktualizaji prgramu pstępwania naprawzeg 18 4 Plan przedsięwzięć naprawzyh z harmngramem ih wprwadzania Działania zmierzająe d pprawy finansów Pwiatu pdejmwane przez Władze Pwiatu przed rzpzęiem prawania prgramu pstępwania naprawzeg Plan przedsięwzięć naprawzyh Harmngram wprwadzania działań naprawzyh 29 5 Przewidywane efekty finanswe pszzególnyh przedsięwzięć naprawzyh wraz z kreśleniem metdlgii ih blizania Efekty finanswe sprzedaży majątku Efekty finanswe restrukturyzaji zadłużenia (zmiany harmngramu wykupu bligaji) Efekty finanswe zmniejszenia wydatków majątkwyh 5.4 Efekty finanswe szzędnśi w wydatkah sbwyh 5.5 Efekty finanswe szzędnśi w wydatkah rzezwyh 5.6 Efekty finanswe pzstałyh szzędnśi 5.7 Pdsumwanie efektów finanswyh przedsięwzięć naprawzyh Prgnza budżetu Pwiatu Kśierskieg d rku Załżenia przyjęte d prgnzy budżetu 6.2 Pzstałe załżenia 6.3 Wyniki prgnzy budżetu 7 Spis załązników, tabel i rysunków 7.1 Spis załązników 7.2 Spis tabel 7.3 Spis rysunków

5 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu K śiersk ieg na lata Pdstawą d sprządzenia nm1e1szeg prawania jest umwa zawarta w dniu 2 styznia 2015 r. miedzy Pwiatem Kśierskim raz Drada Cnsultants Ltd., w pariu fertę przedstawiną przez wyknawę w dniu 30 września 2014 r. Przedmitem umwy jest prawanie prjektu aktualizaji prgramu pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg, zgdnie z wymgami art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh (tekst jednlity: Dz. U r. pz. 885 z późn. zm.). Zgdnie z zapisami art. 240a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh, rgan stanwiąy jednstki samrządu terytrialneg uhwala prgram pstępwania naprawzeg na kres nieprzekrazająy 3 klejnyh lat budżetwyh. Z przeprwadznyh analiz wynika jednak, że granizenie działań naprawzyh d trzeh lat byłby niewystarzająe, bwiem w klejnyh latah wielletniej prgnzy finanswej nie byłby mżliwe spełnienie warunku kreślneg w art. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, w niniejszym dkumenie zaprezentwan działania naprawze także pza hryzntem trzeh lat, które umżliwią uhwalenie wielletniej prgnzy finanswej spełniająej warunki kreślne wart ustawy finansah publiznyh. Ilekrć w niniejszym dkumenie jest mwa prgramie pstępwania naprawzeg, prgramie naprawzym lub planie naprawzym, należy przez t rzumieć prgram pstępwania naprawzeg, zgdn ie z zapisami art. 240a ustawy finansah publiznyh.

6 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Pds wanie 1 wniski W statnih latah sytuaja finanswa Pwiatu uległa znaznemu pgrszeniu. Wyski pzim zadłużenia, skutkująy dużymi wydatkami na spłatę dsetek raz na spłaty rat kapitałwyh kredytów i wykup bligaji, zmusiły Zarząd Pwiatu d restrukturyzaji zadłużen ia - renegjaji harmngramów spłat (wykupu bligaji) i zaiągnięia kredytu knslidayjneg. Pnadt wzrastająy d 2013 r. pzim wydatków, przy graniznyh mżliwśiah zwiększenia dhdów skutkwał ujemnymi sa ldami dhdów i wydatków budżetu. Widzna jest także wyższa dynamika wzrstu wydatków bieżąyh w prównaniu ze wzrstem dhdów bieżąyh. Skutkiem pgarszająeg się stanu finansów Pwiatu był zamknięie budżetu za 2013 r. z wydatkami bieżąymi przewyższająymi dhdy bieżąe. Wyski pzim wydatków bieżąyh, uniemżliwił także uhwalenie budżetu Pwiatu na 2014 r., s pełniająeg warunki zapisane wart. 242 ustawy finansah publiznyh. Następstwem teg był pdjęie uhwaty nr 014/p116/l/14 przez Klegium Reginalnej Izby Obrahunkwej w Gdańsku z dnia 16 styznia 2014 r., wzywająej Pwiat Kśierski d prawania i uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Stswny prgram zstał prawany, jednak nie zstał n przyjęty przez Radę Pwiatu. W związku z pwyższym, budżet na 2014 r. zstał ustalny przez Reginalną Izbę brahunkwą w Gdańsku. Budżet ten zakładał znaz ąe redukje wydatków (zarówn bieżąyh, jak i majątkwyh). Oszzędnśi w wydatkah były mżliwe dzięki pdjęiu przez Władze Pwiatu w statnih miesiąah 2013 r. raz w 2014 r. szeregu deyzji i działań skutkująyh ih bniżeniem. Pierwsze efekty pdjętyh działań są już widzne w pstai zrównważenia budżetu za 2014 r. Pmim znaząeg spadku wydatków i zrównważenia budżetu, w 2014 r. nie udał się wykupić bligaji wartśi 500 tys. z ł. Na rk 2015 przewidzian wykup bligaji wartśi S 000 tys. zł, a w 2016 r. wartść spłat rat kredytów i wykupu bligaji miałaby wynieść tys. zf. Knieznść przeznazenia tak dużyh kwt na bsługę zadłużenia skutkwałaby wyskim wskaźnikiem bsługi zadłużenia w stsunku d siąganyh dhdów, znaznie przekrazająym pzim dpuszzny ustawą. W związku z pwyższym, kniezne s tał się prawanie prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. W trakie pra nad prgramem pstępwania naprawzeg kazał się, ż e bjęi e działaniami naprawzymi kresu tylk trzeh lat, zgdnie z wymgami ustawy, nie zapewnia spełnienia w wielletniej prgnzie finanswej warunku kreślneg w art. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, kniezne byt zaplanwanie działań naprawzyh prwadząyh d uzdrwienia sytuaji finanswej Pwiatu w hryznie bjętym wielletnią prgnzą finanswą. 1 zgdnie z harmngramem spłat bwiązują ym przed wprw adzeniem prgramu pstępwa ni a naprawzeg

7 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata W ramah prgramu pstępwania naprawzeg, Władze Pwiatu przewidują pdjęie następująyh działań pprawiająyh sytuaję finanswą: zwiększenie dhdów ze sprzedaży majątku w latah ; wartść tyh dhdów szawan na tys. zł, w tym tys. zł w 2015 r. i 796 tys. zł w 2016 r.; zrestrukturyzwanie zadłużenia Pwiatu, pprzez dstswanie terminów wykupu bligaji d mżliwśi finanswyh budżetu; załżenia prgramu przewidują przesunięie terminów wykupu bligaji wartśi tys. zł 2 ; próz wykupu bligaji wartśi S 000 tys. zł w 2015 r., znaząe biążenie budżetu wykupem bligaji i spłatą kredytów będzie mieć miejse w latah (d tys. zł d tys. zł, łąznie tys. zł); skutkiem ubznym zmiany harmngramu bsługi zadłużenia będzie wzrst wartśi dsetek w kresie bwiązywania prgramu pstępwania naprawzeg ( 77 tys. zł) raz w kresie wielletniej prgnzy finanswej ( tys. zł); wprwadzenie szzędnśi w wydatkah majątkwyh - dpaswanie ih d mżliwśi finanswyh Pwiatu; w latah bjętyh prgramem pstępwania naprawzeg wydatki te zstaną znazą zredukwane - szzędnść wyniesie tys. zł; w hryznie WPF szzędnśi wynisą tys. zł; wprwadzenie szzędnśi w wydatkah sbwyh; szzędnśi te zaprgnzwan w kilku kategriah: szzędnśi wydatków związane ze zmniejszeniem zatrudnienia raz przehdzeniem prawników światy na emerytury; wartść szzędnśi z teg tytułu szawan na 599 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; szzędnśi związane z redukją wydatków na wynagrdzenia i składki d nih nalizane w 2015 r. w prównaniu z 2014 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu w kresie prgramu pstępwania naprawzeg szawan na tys. zł, a w hryznie WPF na tys. zł; szzędnśi związane z zamrżeniem wydatków na wynagrdzenia i phdne w 2016 r. (z wyjątkiem jednstek światy) na pzimie 2015 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu szawan na 727 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; wprwadzenie szzędnśi w wydatkah rzezwyh; szzędnśi te zaprgnzwan w dwóh kategriah szzędnśi związane z zamrżeniem w 2016 r. wydatków na zakup materiałów i wypsażenia, usług remntwyh, pzstałyh usług raz pzstałyh wydatków, na pzimie wydatków z 2015 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu wyniesie 392 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; szzędnśi związane z redukją wydatków na zakup materiałów i wypsażenia w 2015 r. w prównaniu z 2014 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu szawan na l 835 tys. z ł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; 2 na pdstawie harmngramu bwiązuj ą eg d dnia uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg

8 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk i eg na lata wprwadzenie szzędnśi na wydatkah na prmję Pwiatu - wartść szzędnśi z teg tytułu wyniesie 150 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz 76 tys. zł w hryznie WPF; zmniejszenie wydatków na wynagrdzenie Zarządu Pwiatu raz zamrżenie diet radnyh na pzimie 2014 r., w kresie bwiązywania prgramu pstępwania naprawzeg; szzędnśi związane z bniżeniem wynagrdzeń Zarządu (Starsty, Wiestarsty) w 2015 r. 41,3 tys. zł, w prównaniu z wydatkami pniesinymi w 2014 r., są już ujęte w szzędnśiah związanyh z redukją wynagrdzeń ; szzędnśi związane z zamrżeniem wydatków na diety radnyh w latah na pzimie 2014 r. są nieznazne i zstały pminięte przy kalkulaji szzędnśi działań pdejmwanyh w ramah prgramu pstępwania naprawzeg; należy jednak wskazać, że wydatki na diety radnyh już d listpada 2013 r. z stały zmniejszne w prównaniu d wześniej bwiązująyh kł 30% 3. Łązny efekt działań naprawzyh zstał szawany na tys. zł d rku 2017 i tys. zł w hryznie wielletniej prgnzy finanswej. Przy przyjętyh załżeniah budżet Pwiatu będz ie spełnia ć w każdym rku prgnzy warunek kreślny w art. 242 ust. 1 ustawy finansah publiznyh, ale w latah nie będzie spełniać warunku kreślneg w art. 243 ustawy. Od rku 2018, warunki kreślne wart ustawy finansah publiznyh będą spełniane. 3 jak bazę d blizeń wszystkih sz zędnś i przyjęt rk 2014, stąd efekt szzędnśi na zamrżeniu diet radnyh na pzimie 2014 r. jest nieznazą y; wartść wydatków na diety w 2013 r. wynisła 250 tys. zł, a w 2014 r. 188 tys. zł

9 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Analiza stanu finansów jednstki samrządu terytrialneg 3 1 Dhdy, wydatki 1 przyhdy i rzhdy budżetu Pwlatu M latah W latah dhdy Pwiatu wzrsły 0,3%, przy zym dhdy bieżąe wzrsły 2,3% a majątkwe, ze względu na trudną sytuaję na rynku nieruhmśi, spadły blisk 79%. W tym samym kresie wydatki spa d ły 5,5% - w wyniku redukji wydatków majątkwyh 88% (wydatki bieżąe wzrsły w tym kresie 2, 7%). Ogranizenie wydatków majątkwyh pzwlił na wyprawanie ddatnieg salda budżetu w 2014 r. Bezpśrednią przyzyną granizenia wydatków majątkwyh w 2014 r. byty prblemy finanswe Pwiatu, które pjaw iły się w 2013 r. - Pwiat nie spełnił wymgów art. 242 ustawy finansah publiznyh, pnadt nie udał się uhwalić budżetu na 2014 r. spełniająeg wymgi kreślne w ustawie finansah publiznyh. Następstwem teg był pdjęie uhwały nr 014/p116/l/14 przez Klegium Reginalnej Izby Obrahunkwej w Gdańsku z dnia 16 styznia 2014 r., wzywająej Pwiat Kśierski d prawania i uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Stswny prgram zstał prawany, jednak nie zstał n przyjęty przez Radę Pwiatu. W związku z pwyższym, budżet na 2014 r. zstał narzuny przez R egina lną Izbę brahunkwą w Gdańsku. Budżet ten zakładał znaząe redukje wydatków w stsunku d 2013 r. (zarówn bież ą y h, jak i majątkwyh), pzw li ł na siągnięie w 2014 r. wspmnianeg ddatnieg salda raz nadwyż ki dhdów b ieżą yh nad wydatkami bieżąym i. Tabela 1. Dhdy i wydatki Pwiatu w latah (dane w tys. zł) Dhdy 65661, ,6 bieżąe , , majątkwe 1599,9 1206,1 339,7 Wydatki , , ,7 bieżąe , , ,6 majątkwe 6 315, ,1 Sald 3 904, ,4 145,9 Dhdy bieżąe minus wydatki bieżąe 811,5-989,7 567,2 Źródł : Sprwzdni finanswe Pwiatu Kśierskieg Największą pzyją w dhdah budżetu Pwiatu są subwenje (św iatwe, wyrównawze, równważąe) trzymywane z budżetu entralneg - w latah stanw iły d 56% d 58% dhdów gółem. Dtaje na zadania zlene z zakresu administraji rządwej stanwiły w analizwanym kresie d 10% d 12% dhdów gółem. Dtaje te w rzezywi stśi jedynie " przepływają " przez budżet - Władze Pwiatu nie mają mżliwśi wykrzystania tyh kwt na inne ele niż kreślne w dtaji. Znaząą pzyją w dhdah budżetu w latah były także udziały w dhdah z pdatku dhdweg d sób fizyznyh i prawnyh -stanwiły ne d 11% d 13% wszystkih dhdów. Pnadt duży udział w dhdah budżetu miały w pływy z usług - d 7% d 8%.

10 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Tabela 2. Główne źródła dhdów Pwiatu w latah (dane w tys. zł) Żródł dhdów Subwenje , , ,3 Dtaje elwe na zadania rządwe 6400, , ,9 Dtaje elwe na zadania własne 1988,8 1779, ,3 Dtaje rzwjwe 2 005, , ,4 Udział w pdatku dhdwym 7 332, , ,0 Pzstałe dhdy w tym: 9988, , ,7 wpływy z płaty kmunikayjnej 1602, , ,4 wpływy z usług 4 341,0 4522,0 5116,6 inne dhdy własne 4 045, , ,8 Razem , , ,6 dla 2014 r. suma par 211 i na dzień sparządzema ntnlejszega dkumentu Pwiat nie dyspanwaj jeszze sprawzdaniami RB50 za 2014 r. iródł: Sprawzdania finanswe Pawiatu KśCierskieg Strukturę dhdów Pwiatu w 2D14 r. zaprezentwan na wykresie. Rysunek l. Struktura dhdów Pwiatu w 2014 r. Dtaje elwe na zadania rządwe 11,9% Dtaje e lwe na Dtaje rzwjwe zadania wł as n e 2,6% 4,2% Ud z iał w pdatku dhdwym 12,8% wpływy z usług 7,8% Pzstałe 4,8% Subwenje 55,9% iródł: Analizy własne, n pdstw1e sprawzdań finanswyh Pwiatu Kśie rskieg Aż 86% - 89% dhdów był ewidenqnwanyh w p ięi u d z iałah. Największa zęść dhdów była ewidenjnwana w dziale różne rzlizenia, w którym są ujmwane subwenje (99,8% dhdów działu w latah ). Drugim działem, pd wzg lędem dhdów był dział dhdy d sób prawnyh, d sób fizyznyh i d innyh jednstek nieps i adająyh sbwś i prawnej raz wydatki związane z ih pbrem. O wartśi dhdów w tym dziale d eydują dhdy z ud ziału Pwiatu w pdatku dhdwym d sób fizyznyh (80% dhdów działu w latah

11 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata ) raz wpływy z płaty kmunikayjnej (17%- 18% dhdów działu w latah ). W dziale pm spłezna, największą pzyję dhdów stanwiły wpływy z dtaji elwyh trzymanyh na realizaję zadań własnyh Pwiatu {36% - 42% dhdów w latah ih udział spadał rznie) raz wpływy z usług {38% - 48% dhdów w latah ih udział w dhdah działu rósł rznie). W klejnym dziale pd względem dhdów (754 - Bezpiezeństw publizne i hrna przeiwpżarwa - d 5% d 6% dhdów w latah ), dminują dtaje elwe trzymane z budż etu państwa na zalania bieżąe z zakresu administraji rządwej raz inne zadania zlene ustawami realizwane przez pwiat - z przeznazeniem na pkryie wydatków funkjnwania Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej. W analizwanym kresie dhdy z teg tytułu stanwiły d 95% d 100% dhdów działu. W statnim, najważn i ejszym pd względem dhdów dziale {851 - Ohrna zdrwia - 4% dhdów budżetu w latah ) dminują dtaje z budżetu państwa, z przeznazeniem na składki na ubezpiezenie zdrwtne raz świadzenia dla sób nie bjętyh bwiązkiem ubezpiezenia zdrwtneg. Tabela 3. Zestawienie dhdów Pwiatu według działów, w latah (dane w tys. zł) Dział Rlnitw i łwietw 24,0 19,0 21, Leśnitw 287,3 293,6 298, Przetwórstw przemysłwe 107, ,1 14, T ransprt i łąznść 1 022,1 673,9 104, T u rystyka 86,9 0,0 0, Gspdarka mieszkaniwa 451,2 552,9 1104, Działalnść usługwa 1 081,2 982, , Administraja publizna 309,5 293,9 290, Urzędy nazelnyh rganówwładzy państwwej, kntrli i hrny prawa raz sądwnitwa 0,0 0,0 66, Bezpiezeństw publizne i hrna przeiwpżarwa 3 239, , , Dhdy d sób prawnyh, d sób fizyznyh i d innyh jednstek niepsiadająyh sbwśi prawnej raz wydatki 8 934,4 9409, ,3 związane z ih pbrem Różne rzlizenia 38078, , , Oświ ata i wyhwanie 374,9 424,5 385, Ohrna zdrwia 2 313, ,7 2665, Prn spłezna 4694, , , Pzstałe zadania w zakresie plityki s płeznej 2 284,4 2014, , Edukayjna pieka wyhwawza 1 974,1 2315,6 2168, Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska 364,9 117,2 167, Kułtura fizyzna i sprt 33,9 55,8 0,0 Razem , , ,6 Źródł : Sprawzdania finanswe Pwiatu Kasierskieg W analizwanym kresie, uzyska ne dhdy w największej zęśi były przeznazane na wynagrdzenia i phdne. Udział wynagrdzeń (w tym ddatkwyh wynagrdzeń rznyh), świadzeń na rzez prawników raz wydatków na ZFŚS stanwił w latah d 61% d 66% wydatków budżetu. Jl.

12 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Drugą dużą grupą wydatków były wydatki rzezwe, które stanwiły w analizwanym kresie d 26% d 29% wydatków gółe m. W wydatkah rzezwyh dminwały wydatki na zakup materiałów i wypsażenia, zakup energii raz zakup usług. Udział wydatków majątkwy h w wydatkah budżetu spadł w latah z 9% d 1%. Aż 53% wydatków majątkwyh w analizwanym kresie zstał przeznaznyh na drgi. Na światę i wyhwanie przeznazn 17% budżetu wydatków majątkwyh z lat , a na edukayjną p iekę wyhwawzą 18% wydatków. W dziale edukayjna pieka wyhwawza dminwały wydatki w rzdziale "szklne shrniska młd z ieżwe" {11% wszystkih wydatków majątkwyh budżetu z lat ). Tabela 4. Główn e kierunki wydat ków Pwiatu w latah (dane w tys. zł) Kierunki wydatków Wydalki bieżąe, w tym , , ,6 a) wynagrdzenia sbwe i phdne 37665, , ,4 b} ddatkwe wynagrdzenia rzne 2445, , ,1 ) wynagrdzenia bezsbwe 722,2 925,3 852,6 d) dpisy na ZFŚS 1586,0 1573,3 1553,2 e) dtaje udzielne z budżetu 2 653, , ,4 Q wydatki rzezwe, w tym: 18176, , ,9 zakup materialów i wypsaże nia 2 938,9 3922, ,1 zakup energii 1991,0 2069,1 1925,9 zakup uslug remntwyh 798,2 458,3 520,2 zakup uslug pzstalyh 2939,3 3500,1 3020,9 pzstale wydatki rzezwe 9 509, , ,8 Wydatki majątkwe, w tym: 6 315, ,7 761,1 a) w dziale transprt i łąznść 3 139, ,8 386,6 b) w dziale świata i wyhwanie 1332,3 444,6 0,0 ) w dziale edukayjna pieka wyhwawza 920,4 789,2 138,2 d) w pzstałyh działah 923,6 167,2 236,3 Razem wydatki 63249, , ,6 Źródł: Sprawzdania finanswe Pwiatu Kasierskieg

13 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk ieg na lata Strukturę wydatków Pwiatu w 2014 r. zaprezentwan na wykresie. Rysunek 2. Struktura wydatków Pwiatu w 2014 r. zakup energii 2 9% ' Zakup u sług Zakup materiałów i re mntwyh Zakup u sług 0,8% pzsta łyh 4,6% Dtaje udzielne z budżetu 4,1% Pzstałe wydatki rze zwe 15,9% Wydatki majątkwe 1,2% W ynagrdzenia i phdne raz dpisy na ZFŚS 65,5% Źródł: Analizy własne, na pdstawie sprawzdań finanswyh Pwiatu Kśierskieg Aż 77% - 80% wydatków był ewidenjnwanyh w pięiu działah. Największą zęść wydatków zaewidenjnwan w dziale świata i wyhwanie (35% - 37% wydatków w latah ) - w dziale tym największy udział miały wynagrdzenia i phdne d wynagrdzeń. Znaząe wydatki były także pnszne w dziale 852- pm spłezna, w szzególnśi na utrzymanie dmów pmy spłeznej (39% wydatków działu w latah ), z przeznazeniem dla rdzin zastęp zy h (25% wydatków działu w latah ) raz na utrzymanie plaówek piekuńz- wyhwawzyh (21% wydatków działu). Trzy pzstałe działy pd względem w a rtśi wydatków t: edukayjna pieka wyhwawza, w której przeważały wydatki na wynagrdzenia i phdne; w dziale tym dminwały wydatki w rzdziałah: spejalne śrdki szkln-wyhwawze, dmy wzasów dzieięyh raz szklne shrniska młdzieżw e; administraja publizna, w którym największy udział miały wynagrdzenia i phdne d wynagrdzeń ; Transprt i łąznść, w którym dminwały wydatki majątkwe zakup materiałów raz wydatki związane z zatrudnieniem prawników.

14 Prgram pstępwan ia naprawzeg dla Pwiatu Kśie rsk ieg na lata Tabela S. Zestawienie wydatków Pwiatu według działów, w latah (dane w tys. zł) Dział Rlnitw i łwietw 28,9 19,0 21, Leśnitw 506,8 470,4 588, Przetwórstw przemysłwe 105, ,7 34, T ransprt i łąznść 5 147, ,8 2238, T u rystyka 168,0 20,1 0, Gspdarka mieszkaniwa 45,2 281,2 619, Działalnść usługwa 721,0 708,9 782, Administraja publizna 6 789, , , Urzędy nazelnyh rganówwładzy państwwej, kntrli i hrny prawa raz sądwnitwa 0,0 0,0 66, Bezpiezeństw publizne i hrna przeiwpż arwa 3 282, , , Obsługa długu publizneg 1759, ,7 1579, Oświata i wyhwanie 25334, , , Ohrna zdrwia 2 320, , , Prn spłezna , , , Pzstałe zadania w zakresie plityki spłeznej 3 707, , , Edukayjna pieka wyhwawza 8 464, , , Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska 182,5 98,0 63, Kultura i hrna dziedzitwa nardweg 87,5 78,2 10, Kultura fizyzna i sprt 714,3 596,8 174,5 Razem , , ,7 Źródł: Sprawzdania finanswe Pwiatu Kśierskieg W latah Pwiat za i ągnął kredyty i wyemitwał bligaje łąznej wartśi ,3 tys. zł. Spłaty kredytów i wykup bligaji w latah wynisły 6 962,8 tys. zł. W 2014 r., w zw i ązk u z trudnią sytuają finanswą, Pwiat nie zaiągał kredytów ani nie e mitw a ł bligaji raz nie spłaał zaiągniętyh zbwiązań. Zatem w analizwanym kresie, zad ł uże nie Pwiatu z tytułu zaiągniętyh kredytów i wyemitwanyh bligaji wzrsł 7 117,45 tys.zł-d pzimu ,1 tys. zł. W tym samym kresie na wydatki majątkwe przeznazn łąznie ,8 tys. zł. Tabela 6. Dhdy, wydatki raz przyhdy i rzhdy Pwiatu, w latah (dane w tys. zł) Dhdy , , ,6 Wydatki , , ,7 Sald 3 904,5-3195,4 145,9 Przyhdy, w tym: 7 958, ,9 355,4 kredyty 2 153, ,9 0,0 bligaje 5 467, ,0 0,0 inne źródła 337,9 0,0 355,4 Rzhdy 4 053, ,1 0,0 Źródł: Sprawazdania finanswe Pwiatu Ksierskieg

15 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Zbwiązania Pwiatu Kśierskieg Zbwiązania Pwiatu Kśierslieg w latah Na knie 2014 r. zadłużenie Pwiatu wynsił ,8 tys. zł, w tym ,1 tys. zł dtyzył zadłużenia z tytułu zaiągniętyh kredytów i wyemitwanyh bligaji. Relaja wydatków i rzhdów przeznaznyh na bsługę długu, d dhdów budżetu, wahała się w latah w przedziale d 8,85% w 2012 r. d 2,40% w 2014 r. Niski pzim wydatków na bsługę długu w stsunku d dhdów w 2014 r. wynikał z trudnej sytuaji finanswej Pwiatu (nie spłaan rat kapitałwyh kredytów ani nie wykupywan bligaji). Relaja zadłużenia d dhdów budżetu wzrsła w analizwanym kresie z 55,44% d 60,48%. Tabela 7. Wartść zbwiązań Pwiatu z tytułu kredytów, pżyzek, wyemitwanyh papierów wartśiwyh i udzielnyh pręz eń na knie lat raz wydatki na bsługę tyh zbwiązań (dane w tys. zł) Łązna kwta przypadająyh d spłat kredytów, pżyzek, wykupu papierów wartśiwyh, udzielnyh pręzen wraz z dsetkami , , ,7 Łązne zadłużenie bejmująe zbwiązania z tyt. kredytów, pżyzek, papierów wartśiwyh i udzielnyh pręzen (bez , , ,1 zbwiązań z tytułu dstaw i usług i pzstałyh ) W tym pręzenia 0,0 0,0. W tym kredyty i bligaje , , ,1 Obsługa zadłużenia/ dhdy budżetu 8,85% 7,51% 2,40% Zadłużenie/ dhdy budżetu 55,44% 59,76% 60,48% Źródł: Sprwzdni finanswe Pwiatu Kśierskieg Zbwiązania Pwiatu Kśierskieg na dzień Na dzień r. wartść zbwiązań Pwiatu wynsiła ,16 zł. Z wyżej wymieninej kwty, ,36 zł dtyzył zbwiązań wymagalnyh z tytułu dstaw twarów i usług, a ,80 zł zbwiązań z tytułu zaiągniętyh kredytów raz wyemitwanyh bligaji. Szzegóły dtyząe zaiąg niętyh zbwiązań z tytułu zaiągniętyh kredytów raz wyemitwanyh bligaji prezentuje Tabela 8 na strnie 14. (" -..._

16 Prgram pstępwan ia naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Tabela 8. Zbwiązania Pwiatu z tytułu zaiągniętyh kredytów raz wyemitwanyh bligaji stan na dzień r. Pdmit udzielająy kredytu emitująy bligaje l rdzaj zbwiązan ia Zbwiązania z tytułu kredytów Wyskść Termin spłaty/ Częs ttliwść Data pdpisania umwy/ emisji zaiągnięteg Wartść jednej Stan zbwiązań na Oprentwanie wykupu płaenia rat! bligaji zbwiązania wg raty r. bligaji* wykupu bligaji umwy Uwagi Bank Spółdzielzy w Kśie rzynie r. Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) r. Bank Spół dzie lzy w Ksierzynie r. WIBOR 1M +marża banku 1,29 p.p. WIBOR 1M +marża banku 1,20 p.p, WIBOR 1M + marża banku 2,50 p.p r ,67 zł 122 raty p zł, statnia rata ,67 zl m ies ięznie kredyt knslidayjny d ług term inwy na pząwszy d ,67 zł spła tę kredytów zaiągniętyh w latah r. ubieg łyh Pierwsza rata miesięzni e kredyt brtwy długterminwy na r ,13 zł ,13 zł, 59 pząwszy d ,13 zl spłatę wześniej zaiągnięteg kredytu rat p zł r. krótkterminweg Pierwsza rata miesięznie kredyt brtwy długterminwy na r ,00 zł zł. ' 59 pząwszy d ,00 zł spłatę wześniej zaiągnięteg kredytu rat p zł r. krótkterminweg Razem kredyty 1 O ,80 zł 1 O ,80 zł Zbwiązania z ty tułu wyemitwanyh bligaji Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bsługę emisji ,00 zł ,00 zł bligaji z dnia 8 zerwa 2006 r. seria A emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu 1,40 p.p. dsetki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu w 2026 r. rznie seria C emisja z dnia r. WIBOR 3M + marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu 1,40 p.p. dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2026 r. kwartalnie seria D emisja z dnia r. średn i z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu 1Y+ marża 0,28 p.p. dsetki ,00 zł ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu w 2026 r. plane rznie seria E emisja z dnia r. średn i z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w 1Y+ m arża 0,28 p.p. dsetki ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu ,00 zł płane rznie ś redni z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu seria F emisja z dnia r. 1Y+ marża 0,28 p.p. dsetki ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w2015r. płane rznie średni z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu seria G emisja z dnia r. 1 Y+ marża 0,32 p.p. dsetki ,00 zl ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu w2017 r. plane rznie k

17 ~- Prgram ps tępwa n ia naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk i eg na lata Pdmit udzielająy kredytu emitująy bligaje l rdzaj zbwiązania Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Data pdpisania umwy/ emisji bligaji Oprentwanie Termin sp/a ty/ wykupu bligaji' Wyskść zaiągnięteg zbwiązania wg umwy Wattść jednej raty Częsttliwść płaenia rat/ wykupu bligaji Stan zbwiązań na r. śre dni z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu seria H emisja z dnia r. 1 Y+ maria 0,32 p.p. dsetki ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2025 r. plane rznie ś redni z 10 n twań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu seria l emisja z dnia r. 1Y+ marża 0,32 p. p. dsetki ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2024 r. plane rznie umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bslugę emisji ,00 zł ,00 zł bligaji z dnia 29 zerwa 201 O r. seria A emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku 1,1 O p.p. dsetki plane pólrzme wykup w dniu r ,00 zl ,00 zl jednrazw, w dniu wykupu Uwagi d dnia r. prentwanie ,00 zl będzie równe WIBOR 3M +maria 1,40 p.p. seria B emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,1 O p.p. dsetkr plane zl ,00 zl r. dniu wykupu pólrznie ,00 zl seria C emisja z dnia O r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu 1,10 p.p. dselki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2015 r pólrznie seria D emrsja z dnra r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,30 p.p. dsetki plane ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu pólrznie ,00 zl seria E emisja z dnia O r. WIBOR 3M + marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu 1,30 p.p dsetki plane ,00 z l ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2015 r. pólrznie seria F. emisja z dnia O r. W l BOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu 1,30 p.p dsetki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2015 r. pólrznie seria G emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakłada na zmiana terminu wykupu 1,30 p.p. dsetki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2025 r. pólrznie WIBOR 3M +marża banku zakładana zmiana terminu wykupu wykup w dniu jednrazw, w seria H emisja z dnia r. 1,30 p.p. dsetkl plane ,00 zl ,00 zł ,00 zł zl w 2022 r., zl r. dniu wykupu pólrznie w 2025 r., zl w 2026 r. ~

18 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśier skieg na lata Pdmi t udzielająy kredytu emitująy bligaje l rdzaj zbwiązania Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Data pdpisania umwy! emisji bligaji Oprentwanie Termin spłaty! wykupu bligaji* Wyskść zaiągnięteg zbwiązania wg umwy Wartść jednej raty Częsttliwść płaenia rat! wykupu bligaji Stan zbwiązań na r. umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bs ługę emisji ,00 z ł ,00 zł bligaji z dnia 26 kwietnia 2011 r. WIBOR 3M+ marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakłada na zmiana terminu wykupu - seriaa-emisja z dnia r. 0,85 p.p. - dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2024 r. półrznie seria B- emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakłada na zmiana terminu wykupu - 0,95 p.p.- dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2015 r. półrznie seriac - emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw. w zakładana zmiana terminu wykupu - 1,00 p.p. - dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2025 r. pólrznie seria D - emisja z dnia r. WIBOR 3M + marża banku zakładana zmiana terminu wykupu - wykup w dniu jednrazw, w 1,25 p.p. -dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł w 2021 r. i zł r. dniu wykupu pólrznie w 2024 r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seria E - emisja z dnia r. 1,45 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie urnwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bsługę emisji ,00 z ,00 zł bligaji z dnia 27 kwietnia 2012 r. seriaa-emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - 1,45 p.p. -dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2015 r. pólrznie seria B -emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,45 p.p. -dsetki płane ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie ,00 zł seria C- emisja z dnia r. WIBOR 3M + marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,45 p.p. - dsetki plane ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie ,00 zł seria D- emisja z dnia r. WIBOR 3M +ma rża banku zakładana zmiana terminu wykupu - wykup w dniu jednrazw, w 1,45 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł w 2023 r. i zł r. dniu wykupu pólrznie w 2026 r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seria E- emisja z dnia r. 1,45 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie Uwagi l ~

19 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kś i ersk i eg na lata Pdmit udzielająy kredytu Data pdpisania umwy/ emisji emitująy bligaje l rdzaj Oprentwanie wykupu bligaji zbwiązania bligaji Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Termin spłaty/ Wyskść Częsttliwść zaiągnięteg Wartść jednej Stan zbwiązań na płaenia rat! zbwiązania wg raty r. wykupu bligaji umwy umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bsługę emisji ,00 zł ,00 zł bligaji z dnia 22 kwietnia 2013 r. WIBOR 3M +maria bankll wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - seriaa-emisja z dnia r. 1,35 p.p. -dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2024 r. kwartalnie d dnia r. prentwanie WIBOR 6M +maria banku wykup w dniu jednrazw, w będzie równe WIBOR 3M marża 1,35; seriab-emisja z dnia r. 1,00 p.p. -dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu półrznie zakładana zmiana terminu wykupu - w 2024 r. WIBOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - seria C - emisja z dnia r p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zl r. dniu wykupu w 2026 r. półrznie WIBOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - senad-emisja z dnia r. 1,20 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2017 r. l pólrznie ' W/BOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seria E- em1sja z dnia r p.p. -dsetki plane ,00 z/ ,00 z/ ,00 zł r. dniu wykupu plrznie W/BOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - seriaf-emisja z dnia r p.p, -dsetki plane ,00 z/ ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w2016 r. pólrznie W/BOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seriag-emisja z dnia r. 1,50 p.p. -dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie Razem zbwiązan ia z tytułu wyemitwanyh bligaji ,00 zł ,00 zł Uwagi Razem zbwiązania zgdnie z umwą tród/: Dane Pwiatu Kśierskieg ,80 zł l ,80 zł 4-

20 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Przyzyny zagrżenia realizaji zadań publiznyh Pdstawwą przyzyną trudnej sytuaji finanswej Pwiatu są : wyskie zadłużenie, skutkująe wyskimi wydatkami na jeg bsługę ; wzrst wydatków bieżąyh dhdów bieżąyh. d rku 2013, znaznie szybszy d wzrstu Na dzień r. Pwiat był znazą zadłużny. Wartś ć zaiągniętyh kredytów i wyemitwanyh bligaji wynisła ,1 tys. zł, przy dhdah na pzimie ,6 tys. zł, daje relaję zadłużenia d dhdów na pzimie 60,48%. Wydatki na bsługę zadłużenia w 2014 r. wy nisły wprawdzie zaledwie 2,40% dhdów, ale był t wynikiem trudnej sytuaji finanswej. Pwiat re negj wał harmngramy wykupu bligaji raz zaiągnął kredyt knslidayjny. Harmngram bsługi zadłużenia zstał dstswany d sytuaji finanswej budżetu, jednak pmim ww psunięć nie udał się wykupić bligaji wartśi 500 tys. zł. Należy wskazać, że zadłużenie Pwiatu rsł na przestrzeni wielu lat. Wzrst zadłużen i a w statnih trzeh latah wyniósł 7 117,45 tys. zł. Pzstała kwta zbwiązań, tj ,61 tys. zł zstała zaiągnięta przed 2012 r. Pzytywnym jest, ż e przyrst zbwiązań w statnih trzeh latah był niższy d wartśi pniesinyh wydatków majątkwyh (10 488,8 tys. zł), znaza, że wydatki majątkwe były zęśiw finanswane z dhdów bieżąyh, które były wyższe d wydatków bieżąyh w latah 2012 raz Wydatki bieżąe, w któryh dminują wynagrdzenia i phdne d wynagrdzeń, rsły w latah nieznaznie szybiej ( 2,7%) d dhdów bieżąyh ( 2,3%), także negatywnie wpłynęł na sytuaję budżetu. Wartym pdkreś l enia jest, że wartść subwenji trzymywanyh przez Pwiat, stanwiąyh najw iększe źródł dhdów budżetu, spadła w latah aż 1116 tys. zł, zyli 2,9%. W sytuaji rsnąej presji na wzrst wynagrdzeń (główna grupa wydatków, łąznie z phdnymi d wynagrdzeń) raz wzrastająyh ksztów mediów (energia elektryzna, ieplna) musiał t dprwadzić d napię ć w budż eie. Pnadt Pwiat bryka się z typwymi prblemami, które występują także w innyh pwiatah, tj.: wzrastająa lizba realizwanyh zadań; niewielki majątek; duży udział w wydatkah światy, w której system wynagradza nia nie jest za l eżn y d Władz Pwiatu; duże uzależnienie dhdów budżetu d subwenji i dtaji z budżetu entralneg. 3.4 Przyzyny aktualizaji prgramu pstępwania naprawzeg Trudna sytuaja finanswa, w jakiej znalazł się Pwiat na przełmie 2013 i 2014 r. skutkwała brakiem mżliwśi uhwalenia budżetu na 2014 r. spełniająym wymgi kreślne w ustawie finansah publiznyh. Następstwem teg był pdjęie uhwały nr 014/p116/l/14 przez Klegium Reginalnej Izby Obrahunkwej w Gdańsku z dnia 16 styznia 2014 r., wzywająej Pwiat Kśierski d prawania i uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Stswny prgram zstał prawany, jednak nie zstał n przyjęty przez

21 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Radę Pwiatu. W związku z pwyższym, budżet na 2014 r. zstał ustalny przez Reginalną Izbę brahunkwą w Gdańsku. Budżet ten zakładał znaząe redukje wydatków {zarówn bieżąyh, jak i majątkwyh). Pmim znaząeg spadku wydatków, w 2014 r. nie udał się wykupić bligaji wartśi 500 tys. zł. Harmngram bsługi zadłużenia przewiduje wykup w 2015 r. klejnyh serii bligaji, tym razem wartśi S 000 tys. zł. Przeprwadzne analizy wskazują, że w przypadku pwdzenia w sprzedaży majątku, zamiar ten uda sie zrealizwać. Zakładane znaząe wartśi wykupu bligaji raz spłaty kredytów w latah skutkwałyby wyskimi wskaźnikami wydatków pnsznyh na bsługę zadłużenia w relaji d dhdów budżetu. W tej sytuaji nie byłby mżliwe spełnienie przez Pwiat warunku kreślneg w art. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, kniezne stał się prawanie prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Birą pd uwagę, że w 2014 r. zstał prawany taki prgram, zdeydwan jeg aktualizaji, dstswują g d bieżąyh ptrzeb Pwiatu raz mżliwśi prwadzenia działań naprawzyh. 4 zgdnie z harmngramem bsługi zadłużen i a (przed uhwaleniem prgramu pstępwania naprawzeg), wartść rzhdów związanyh ze spłatą rat kredytu i wykupem bligaji wynisłaby w 2016 r zł

22 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Plan przedsięwzięć naprawzyh z harmngramem ih wprwadzania 4.1 Działania zmierzająe d pprawy finansów Pwiatu pdejmwane przez Władze Pwiatu przed rzpzęiem prawania prgramu pstępwania naprawzeg Przed rzpzęiem prawania prgramu pstępwania naprawzeg, Władze Pwiatu pdjęły działania zmierzająe d pprawy sytuaji finanswej Pwiatu. Działania zstały przeprwadzne w następująyh bszarah: l. Restrukturyzaja zadłużenia: a. Przesunięt termin wykupu bligaji dpaswują je d mż l iwśi finanswyh Pwiatu. b. zamienin 16 psiadanyh kredytów na jeden kredyt knslidayjny - uhwała Rady Pwiatu z dnia r. w sprawie zaiągnięia kredytu knslidayjneg; wartść kredytu p knslidaji wynisła ,67 zł (pierwszy kredyt wymieniny w tabeli na strnie 14). 2. Zmiany w plaówkah światwyh: a. zatwierdzn nwe arkusze rganizayjne plaówek światwyh, skutkuje spadkiem lizby ddziałów; b. zlikwidwan dwie defiytwe plaówki, tj. Pwiatwy Zespół Szkół w Staryh Plaszkah i Pwiatwy Zespół Szkół w Lubaniu; w wyniku teg psunięia nastąpił wzrst lizby uzniów szkół pnadgimnazjalnyh w mieśie Kśierzyna;. zniesin pdział na grupy językwe w klasah, skutkuje mntejszą lizbą gdzin dla nauzyieli. 3. Gspdarka nieruhmśiami: a. pdjęt uhwałę (w dniu r.) zamianie budynków z Gminą Miejską Kśierzyna; b. pdjęt uhwałę (w dniu r.) przekazaniu biektów p byłym Pwiatwym Zesple Szkół w Lubaniu na rzez Samrządu Wjewództwa Pmrskieg z przeznazeniem na siedzibę Pmrskieg Ośrdka Dradztwa Rlnizeg w Gdańsku, a następnie (w dniu r.) bezpśredni na rzez Pmrskieg Ośrdka Dradztwa Rlnizeg w Gdańsku (darwizna);. przekazan drgi pwiatwe na terenie miasta samrządwi Gminy Miejskiej; d. pdniesin kwty z tytułu najmu i dzierżawy nieruhmśi pwiatwyh; e. wyznazn nieruhmśi przeznazne d sprzedaży, zlen wyenę najważniejszyh nieruhmśi przeznaznyh d sprzedaży raz zrganizwan przetargi na sprzedaż wybranyh składników majątku.

23 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk ieg na lata Rajnalizaja wydatków rzezwyh: a. wymienin 2 szt. tabru samhdweg (przy pmy śrdków PFRON), wpłynęł na granizenie ksztów napraw; stare pjazdy zstały sprzedane przez jednstki w drdze liytaji; b. przeanalizwan kszty zużyia energii ieplnej, przynisł efekt w pstai zmniejszneg zaptrzebwania na energię;. granizn kszty dkształania prawników pprzez rezygnaję z dfinanswania studiów raz wysyłanie na szklenia wynikająe wyłąznie ze zmian w przepisah prawa; d. zrganizwan wspólny przetarg na dstawę energii elektryznej dla jednstek rganizayjnyh Pwiatu, dprwadził d bniżenia ksztów zużyia energii. 5. Zmiany w zatrudnieniu: a. w 2014 r. zmniejszn zatrudnienie w Starstwie i jednstkah pdległyh blisk 40 etatów; b. przygtwan załżenia d dalszej restrukturyzaji zatrudnienia w Starstwie i jednstkah pdległyh. 6. Pwstałe działania: a. dknan przeglądu psiadanyh nieruhmśi pd kątem elwśi i kaszthłnnśi ih utrzymywania; b. wprwadzn stały mnitring wydatków przez Skarbnika i Zarząd Pwiatu;. zbwiązan dyrektrów jednstek rganizayjnyh Pwiatu d przygtwania analizy swih plaówek pd kątem szzędnśi wydatków; d. pdjęt próbę zwiększenia dhdów budżetu Pwiatu pprzez: i. zwiększenie śrdków subwenji światwej z tytułu twaria przedszkla spejalneg w Spejalnym Ośrdku Szkln Wyhwawzym w Kśierzynie; ii. utwrzenie śrdka rewalidaji dla młdzieży kńząej gimnazjum w Spejalnym Ośrdku Szkln- Wyhwawzym w Kśierzynie; iii. zwiększenie bazy nlegwej w Pwiatwym Centrum Młdzieży w Garzynie 32 miejsa, pwinn wpłynąć na wzrst dhdów tej plaówki. Władze Pwiatu pdjęły takż e próbę uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg na pzątku 2014 r. Prgram wprawdzie nie zstał uhwalny, ale duża zęść działań zdefiniwanyh w prgramie była realizwana. Wymienine działania zstały pdjęt e przed rzpzęiem pra nad prgramem pstępwania naprawzeg, a ih efekty zstały uwzględnine w prjekie budżetu na 2015 r., przyjętym przez Zarząd.

24 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Pian przedsięwzięć naprawzyh W elu pprawy sytuaji budżetu Pwiatu, Zarząd Pwiatu Kśierskieg zamierza wprwadzić następująe działania naprawze: zwiększyć dhdy ze sprzedaży majątku w latah ; zrestrukturyzwać zadłużenie Pwiatu, pprzez dstswanie t erminów wykupu bligaji d mżliwśi finanswyh budżetu; wprwadzić szzędnśi w wydatkah majątkwyh, dpaswują je d mżliwśi finanswyh Pwiatu; wprwadzić szzędnśi w wydatkah sbwyh; wprwadzić szzędnśi w wydatkah rzezwyh. Pnadt, zgdnie z zapisami art. 240a ust. S i 6 Ustawy finansah publiznyh, w kresie realizaji pstępwania naprawzeg: nie będą pdejmwane nwe inwestyje finanswane kredytem, pżyzką emisją papierów wartśiwyh; nie będzie udzielana pm finanswa innym jednstkm samrządu terytrialneg; nie będą udzielane pręzenia, gwaranje i pżyzki; nie będą pnszne wydatki na prmję Pwiatu; zstanie granizna realizaja zadań innyh niż bligatryjne, finanswanyh ze śrdków własnyh; d dnia zakńzenia pstępwania naprawzeg wyskść wydatków na diety radnyh raz wynagrdzenie Zarządu Pwiatu nie będzie prze kraza ć wyskśi wydatków z teg tytułu z rku pprzedzająeg rk w którym zsta ła pdjęta uhwała w sprawie prgramu pstępwania naprawzeg; w rzezywistśi, załżenia prgramu przewidują redukję wydatków na wynagrdzenia dla Zarządu Pwiatu raz zamrżen i e wydatków na diety radnyh Zwiększenie dhdów ze sprzedaży majątku w latah lub W ramah prgramu naprawzeg zaplanwan następująe majątku: dhdy ze sprzedaży w 2015 r zł, w tym: wyska i niska zęść internatu przy PZS nr 3 ( z ł) raz budynek przy ul. Św i ętjańskiej (siedziba PINB)- p byłym labratrium ( zł); na dzień s prządzenia niniejszeg dkumentu, Zarząd Pwiatu dyspnwał peratami szaunkwymi dtyząym ww nieruhmśi (pdane kwty phdzą z peratów); nieruhmśi przeznazne d s przedaży są atrakyjnie płżne- w entrum Miasta; dz i ałka przy ul. Słneznej zł (na pdstawie peratu); budynek Wydziału Kmunikaji, pięć działek budwlan - usługwyh w Lubaniu raz dwie działki budwlane w Piehwiah; na dzień s prządzenia niniejszeg dkumentu Zarząd Pwiatu nie dyspnwał peratami szaunkwymi dla tyh n ie ru hmś i ; wartść tyh nieruhmśi wg szaunków Biura Gspdarki N i eruhmśiami wynsi 1150 tys. zł; mają na uwadze dświadzenia z 2014 r. związane ze

25 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk ieg na lata zbywaniem nieruhmśi załżn, że uda się zbyć zęść ww nieruhmśi i siągnąć dhód z teg tytułu 666,3 tys. zł; w 2016 r ,3 tys. zł; dhód ten zstanie siągnięty dzięki sprzedaży działek rlnyh w Cisewiu (35 szt.); na dzień sprządzenia niniejszeg dkumentu, Zarząd Pwiatu psiadał nieaktualne peraty szaunkwe dla 16 działek; dhdy przewidziane d uzyskania ze sprzedaży wymieninyh działek szawan na pdstawie wspmnianyh peratów, z uwzględnieniem sytuaji na lkalnym rynku nieruhmśi. Zestawienie nieruhmśi przewidzianyh d sprzedaży zaprezentwan w tabeli. Tabela 9. Zestawienie nieruhmśi przewidzianyh d sprzedaży w latah Pwierzhnia L. p. Płżenie Nr działki Pw. użytkwa Gruntu (ha) (m2) Nieruhmśi przeznazne d sprzedaży w 2015 r. Opis 1 Kśierzyna. bręb 04 13/1 1 0, Niska ześć internatu PZS Nr 3 2 Kśierzyna, bręb 04 13/10 0, Wyska zęść internatu PZS Nr 3 3 Kśierzyna, bręb /3 0, ,7 Siedziba p1nb (budynek przy ul. Swiętjańskiej) 4 Kśierzyna, bręb 04 12/3 0,1508 Nieruhmść niezabudwana - (ul. Słnezna ) Budynek ul. Swiętjańska 5 5 Kś ierzyna, bręb /5 0, (Wydział Kmunikaji i Pradnia Psyhlgizn- Pedaggizna) 6 Lubań, gm. Nwa Karzma 217/49 0, Nieruhmść niezabudwana 7 Lubań, g m. Nwa Karzma 217/51 0, Nieruhmść niezabudwana 8 Lubań, gm. Nwa Karzma 217/72 0, Nieruh mść niezabudwana 9 Lubań, gm. Nwa Karzma 217/73 0, Nieruhmść niezabudwana 10 Lubań, g m. Nwa Karzma 217/ Nieruhmść niezabudwana 11 Piehwie, gm. Dziemiany 267/7 0, Nieruhmść niezabudwana 12 Piehwie, gm. Dziemiany 267/8 0, Nieruhmść niezabudwana Nieruhmśi przeznazne d sprzedaży w 2016 r. 13 Nieruhmśi niezabudwane- Cisewie (35 dzi ałek) działki rlne (szzegółwe zestawienie przedstawia Załązn i k nr 1) Źródł: Dane Pwiatu Kśierskieg W przypadku trudnśi ze sprzedażą wskazanyh nieruhmśi Zarząd, za uprzednią zgdą Rady Pwiatu, mże zaprpn wać uzupełnienie ww. nieruhmśi innymi, w elu siągnięia załżneg pzimu dhdów budżetu.

26 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Restrukturyzaja zadłuże n ia Pwiatu Przeprwadzne analizy wskazują, że przy harmngramie bsługi zadł użen ia, wynikająym z pdpisanyh umów kredytwyh raz emisji bligaji, nie byłby mżliwe spełnienie w wielletniej prgnzie finanswej warunku kreślneg wart. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, Zarząd Pwiatu pdjął deyzję pdjęiu rzmów z bankiem PKO BP, zmierzająyh d zmiany harmngramu wykupu bligaji. Zmiana harmngramu będzie dtyzyć tylk wybranyh emisji -pzwli t 11 a dpaswanie bsługi zadłużenia d mżli wśi finanswyh Pwiatu. Pdsumwanie dtyząe zmian w harmngramie bsługi zadłużenia zaprezentwan pniżej. Rysunek 3. Harmngram spłaty rat kapitałwyh kredytów i wykupu bligaji przed zmianą harmngramu i p zmianie harmngramu, zgdnie z prgramem pstępwania naprawzeg na lata mln zł 7 s Przed zm!a~ą harmngramu P z'llianie l]ar!t'~gramu (zgdnie z p gra't'em pstępwa~ia naprawzegl Źródł: Umwy kredytwe i emdji bligaji/ załżenia Zarządu Pwiatu Kśierskieg Łązna wartść wykupu bligaji raz spłat rat kapitałwyh kredytów w latah wyniesie, zgdnie z prgramem pstępwania naprawzeg, ,80 zł i będzie ,00 zł wyższa w prównaniu z planem przed uhwaleniem prgramu. Różnia 500 tys. zł pwstała, pnieważ Pwiat nie wykupił jednej serii bligaji w 2014 r. -ih wykup zstał przesunięty na 2017 rk. Łązna wartść emisji bligaji, któryh termin wykupu zstanie renegjwany wynsi zł 5 (w tym 500 ODO zł, które nie zstały wykupine w 2014 r.). Szzegółwy harmngram (w pdz!a!e na lata) wy!<upu wszyst!<!h ser!! dla wszyst!<!i-j en lisji przedstawia Załąznik nr 3. 5 w stsunku d harmngramu bsługi zadłużenia bwiązująeg bezpśredni przed uhwaleniem prgramu pstępwania naprawzeg; z prównania zaprpnwaneg harmngramu bsługi za dłuże nia z harmngramem pzątkwym (Tabela 8 na strnie 12) wynika, że przesun i ęty zstanie wykup bligaji wartśi zł S1 na,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl Kunice: Udzielenie długterminweg kredytu w kwcie 2.850.000,00 zł na pkrycie planwaneg deficytu

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia Radm, dnia 24.02.2015 r. L.dz. ZUK.662.15.JP Nr sprawy PN/1/2015 Zakład Usług Kmunalnych w Radmiu ul. Sucha 15 głasza przetarg niegraniczny pt,, Dekracja rślinna miasta Radmia Niniejsze głszenie zstał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, Szczuczyn: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN Numer głszenia: 135822-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Budowa szpitala w formule PPP struktura projektu, kluczowe wnioski prawne.

Budowa szpitala w formule PPP struktura projektu, kluczowe wnioski prawne. Budwa szpitala w frmule PPP struktura prjektu, kluczwe wniski prawne. wniski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla prjektu budwy nweg szpitala matki i dziecka w Pznaniu Warszawa, 22 października

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Grzów Wielkplski: USŁUGA OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mbp.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup wypsażenia budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 1 d Instrukcji kredytwania działalnści rlniczej w BS Tychy BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytbirca Imię i nazwisk...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stja.rg.pl Wrcław: Świadczenie usług transprtwych - regularneg przewzu specjalneg sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Zakpane: Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckieg Szpitala Ortpedyczn- Rehabilitacyjneg w Zakpanem Numer głszenia: 44590-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrd.radm.pl Radm: Dstawa paliwa d pjazdów służbwych Wjewódzkieg Ośrdka Ruchu Drgweg w Radmiu. Numer

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29 OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budwy Urządzeń Chemicznych Zakład Prdukcji Dświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskieg 29 Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32- Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach Numer głszenia: 44728-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg i jednstek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo