Uchwała Nr V l 1 l Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr V l 1 l 2015. Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 Uhwała Nr V l 1 l 2015 Rady Pwiatu Kśierskieg z dnia 30 styznia 2015 r. w sprawie przyjęia prgramu pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Na pdstawie art 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 zerwa 1998 r. sam rządz ie pwiatwym U.t. Dz. U r. pz ze zm.) raz art. 240a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh U.t. Dz. U. z 2013 r. pz. 885 ze zm.) Rada Pwiatu uhwala, następuje: 1. Przyjmuje się prgram pst ę pwani a naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata , st an wiąy załą znik d niniejszej u hwały. 2. Wyknanie uhwały pwierza s ię Zarządwi Pwiatu Kś ierskieg. 3. U hwała whdzi w żyie z dniem pdj ęia.

2 Uzasadnie.,aie Pwiat Kśierski nie spełnia wymgów art. 243 ustawy finansah publiznyh, w knsekwenji Rada Pwiatu nie mże uhwalić budżetu pwiatu na 2015 rk raz wielletniej prgnzy finanswej. Zgdnie z deyzją Zarządu Pwiatu z dniat 17 grudnia 2014 r. przystąpin d prawania prgramu pstępwan i a naprawzeg, parteg na aktualizaji pprzednieg prjektu. Prgram pstępwania naprawzeg zstał prawany i benie jest przedkładany d uhwalenia, by następnie mżna g był przedłżyć Reginalnej Izbie Obrahunkwej w Gdańsku elem zapiniwania. Prgram pstępwania naprawzeg prawan z inijatywy własnej Pwiatu, umżliwi skrzystanie z przewidzianyh ustaw<ą finansah publiznyh frm pmy jednstkm samrządu terytrialneg. które znal azły się w trudnej sytuaji finanswej. W związku z pwyższym zahdzi knieznść pdjęia przez Radę niniejszej uhwały.

3 Załąznik d Uhwały Nr V l 1. l 2015 Rady Pwiatu Kśierskieg z dnia 30 styznia 2015 r. Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Kśierzyna, styzeń 2015 rku ---- ~ ~

4 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata l Wstęp 3 2 Pdsumwanie i wniski 4 3 Analiza stanu finansów jednstki samrządu terytrialneg Dhdy, wydatki, przyhdy i rzhdy budżetu Pwiatu w latah Zbwiązania Pwiatu Kśierskieg Przyzyny zagrżenia realizaji zadań publiznyh Przyzyny aktualizaji prgramu pstępwania naprawzeg 18 4 Plan przedsięwzięć naprawzyh z harmngramem ih wprwadzania Działania zmierzająe d pprawy finansów Pwiatu pdejmwane przez Władze Pwiatu przed rzpzęiem prawania prgramu pstępwania naprawzeg Plan przedsięwzięć naprawzyh Harmngram wprwadzania działań naprawzyh 29 5 Przewidywane efekty finanswe pszzególnyh przedsięwzięć naprawzyh wraz z kreśleniem metdlgii ih blizania Efekty finanswe sprzedaży majątku Efekty finanswe restrukturyzaji zadłużenia (zmiany harmngramu wykupu bligaji) Efekty finanswe zmniejszenia wydatków majątkwyh 5.4 Efekty finanswe szzędnśi w wydatkah sbwyh 5.5 Efekty finanswe szzędnśi w wydatkah rzezwyh 5.6 Efekty finanswe pzstałyh szzędnśi 5.7 Pdsumwanie efektów finanswyh przedsięwzięć naprawzyh Prgnza budżetu Pwiatu Kśierskieg d rku Załżenia przyjęte d prgnzy budżetu 6.2 Pzstałe załżenia 6.3 Wyniki prgnzy budżetu 7 Spis załązników, tabel i rysunków 7.1 Spis załązników 7.2 Spis tabel 7.3 Spis rysunków

5 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu K śiersk ieg na lata Pdstawą d sprządzenia nm1e1szeg prawania jest umwa zawarta w dniu 2 styznia 2015 r. miedzy Pwiatem Kśierskim raz Drada Cnsultants Ltd., w pariu fertę przedstawiną przez wyknawę w dniu 30 września 2014 r. Przedmitem umwy jest prawanie prjektu aktualizaji prgramu pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg, zgdnie z wymgami art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh (tekst jednlity: Dz. U r. pz. 885 z późn. zm.). Zgdnie z zapisami art. 240a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh, rgan stanwiąy jednstki samrządu terytrialneg uhwala prgram pstępwania naprawzeg na kres nieprzekrazająy 3 klejnyh lat budżetwyh. Z przeprwadznyh analiz wynika jednak, że granizenie działań naprawzyh d trzeh lat byłby niewystarzająe, bwiem w klejnyh latah wielletniej prgnzy finanswej nie byłby mżliwe spełnienie warunku kreślneg w art. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, w niniejszym dkumenie zaprezentwan działania naprawze także pza hryzntem trzeh lat, które umżliwią uhwalenie wielletniej prgnzy finanswej spełniająej warunki kreślne wart ustawy finansah publiznyh. Ilekrć w niniejszym dkumenie jest mwa prgramie pstępwania naprawzeg, prgramie naprawzym lub planie naprawzym, należy przez t rzumieć prgram pstępwania naprawzeg, zgdn ie z zapisami art. 240a ustawy finansah publiznyh.

6 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Pds wanie 1 wniski W statnih latah sytuaja finanswa Pwiatu uległa znaznemu pgrszeniu. Wyski pzim zadłużenia, skutkująy dużymi wydatkami na spłatę dsetek raz na spłaty rat kapitałwyh kredytów i wykup bligaji, zmusiły Zarząd Pwiatu d restrukturyzaji zadłużen ia - renegjaji harmngramów spłat (wykupu bligaji) i zaiągnięia kredytu knslidayjneg. Pnadt wzrastająy d 2013 r. pzim wydatków, przy graniznyh mżliwśiah zwiększenia dhdów skutkwał ujemnymi sa ldami dhdów i wydatków budżetu. Widzna jest także wyższa dynamika wzrstu wydatków bieżąyh w prównaniu ze wzrstem dhdów bieżąyh. Skutkiem pgarszająeg się stanu finansów Pwiatu był zamknięie budżetu za 2013 r. z wydatkami bieżąymi przewyższająymi dhdy bieżąe. Wyski pzim wydatków bieżąyh, uniemżliwił także uhwalenie budżetu Pwiatu na 2014 r., s pełniająeg warunki zapisane wart. 242 ustawy finansah publiznyh. Następstwem teg był pdjęie uhwaty nr 014/p116/l/14 przez Klegium Reginalnej Izby Obrahunkwej w Gdańsku z dnia 16 styznia 2014 r., wzywająej Pwiat Kśierski d prawania i uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Stswny prgram zstał prawany, jednak nie zstał n przyjęty przez Radę Pwiatu. W związku z pwyższym, budżet na 2014 r. zstał ustalny przez Reginalną Izbę brahunkwą w Gdańsku. Budżet ten zakładał znaz ąe redukje wydatków (zarówn bieżąyh, jak i majątkwyh). Oszzędnśi w wydatkah były mżliwe dzięki pdjęiu przez Władze Pwiatu w statnih miesiąah 2013 r. raz w 2014 r. szeregu deyzji i działań skutkująyh ih bniżeniem. Pierwsze efekty pdjętyh działań są już widzne w pstai zrównważenia budżetu za 2014 r. Pmim znaząeg spadku wydatków i zrównważenia budżetu, w 2014 r. nie udał się wykupić bligaji wartśi 500 tys. z ł. Na rk 2015 przewidzian wykup bligaji wartśi S 000 tys. zł, a w 2016 r. wartść spłat rat kredytów i wykupu bligaji miałaby wynieść tys. zf. Knieznść przeznazenia tak dużyh kwt na bsługę zadłużenia skutkwałaby wyskim wskaźnikiem bsługi zadłużenia w stsunku d siąganyh dhdów, znaznie przekrazająym pzim dpuszzny ustawą. W związku z pwyższym, kniezne s tał się prawanie prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. W trakie pra nad prgramem pstępwania naprawzeg kazał się, ż e bjęi e działaniami naprawzymi kresu tylk trzeh lat, zgdnie z wymgami ustawy, nie zapewnia spełnienia w wielletniej prgnzie finanswej warunku kreślneg w art. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, kniezne byt zaplanwanie działań naprawzyh prwadząyh d uzdrwienia sytuaji finanswej Pwiatu w hryznie bjętym wielletnią prgnzą finanswą. 1 zgdnie z harmngramem spłat bwiązują ym przed wprw adzeniem prgramu pstępwa ni a naprawzeg

7 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata W ramah prgramu pstępwania naprawzeg, Władze Pwiatu przewidują pdjęie następująyh działań pprawiająyh sytuaję finanswą: zwiększenie dhdów ze sprzedaży majątku w latah ; wartść tyh dhdów szawan na tys. zł, w tym tys. zł w 2015 r. i 796 tys. zł w 2016 r.; zrestrukturyzwanie zadłużenia Pwiatu, pprzez dstswanie terminów wykupu bligaji d mżliwśi finanswyh budżetu; załżenia prgramu przewidują przesunięie terminów wykupu bligaji wartśi tys. zł 2 ; próz wykupu bligaji wartśi S 000 tys. zł w 2015 r., znaząe biążenie budżetu wykupem bligaji i spłatą kredytów będzie mieć miejse w latah (d tys. zł d tys. zł, łąznie tys. zł); skutkiem ubznym zmiany harmngramu bsługi zadłużenia będzie wzrst wartśi dsetek w kresie bwiązywania prgramu pstępwania naprawzeg ( 77 tys. zł) raz w kresie wielletniej prgnzy finanswej ( tys. zł); wprwadzenie szzędnśi w wydatkah majątkwyh - dpaswanie ih d mżliwśi finanswyh Pwiatu; w latah bjętyh prgramem pstępwania naprawzeg wydatki te zstaną znazą zredukwane - szzędnść wyniesie tys. zł; w hryznie WPF szzędnśi wynisą tys. zł; wprwadzenie szzędnśi w wydatkah sbwyh; szzędnśi te zaprgnzwan w kilku kategriah: szzędnśi wydatków związane ze zmniejszeniem zatrudnienia raz przehdzeniem prawników światy na emerytury; wartść szzędnśi z teg tytułu szawan na 599 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; szzędnśi związane z redukją wydatków na wynagrdzenia i składki d nih nalizane w 2015 r. w prównaniu z 2014 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu w kresie prgramu pstępwania naprawzeg szawan na tys. zł, a w hryznie WPF na tys. zł; szzędnśi związane z zamrżeniem wydatków na wynagrdzenia i phdne w 2016 r. (z wyjątkiem jednstek światy) na pzimie 2015 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu szawan na 727 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; wprwadzenie szzędnśi w wydatkah rzezwyh; szzędnśi te zaprgnzwan w dwóh kategriah szzędnśi związane z zamrżeniem w 2016 r. wydatków na zakup materiałów i wypsażenia, usług remntwyh, pzstałyh usług raz pzstałyh wydatków, na pzimie wydatków z 2015 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu wyniesie 392 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; szzędnśi związane z redukją wydatków na zakup materiałów i wypsażenia w 2015 r. w prównaniu z 2014 r.; wartść szzędnśi z teg tytułu szawan na l 835 tys. z ł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz tys. zł w hryznie WPF; 2 na pdstawie harmngramu bwiązuj ą eg d dnia uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg

8 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk i eg na lata wprwadzenie szzędnśi na wydatkah na prmję Pwiatu - wartść szzędnśi z teg tytułu wyniesie 150 tys. zł w kresie prgramu pstępwania naprawzeg raz 76 tys. zł w hryznie WPF; zmniejszenie wydatków na wynagrdzenie Zarządu Pwiatu raz zamrżenie diet radnyh na pzimie 2014 r., w kresie bwiązywania prgramu pstępwania naprawzeg; szzędnśi związane z bniżeniem wynagrdzeń Zarządu (Starsty, Wiestarsty) w 2015 r. 41,3 tys. zł, w prównaniu z wydatkami pniesinymi w 2014 r., są już ujęte w szzędnśiah związanyh z redukją wynagrdzeń ; szzędnśi związane z zamrżeniem wydatków na diety radnyh w latah na pzimie 2014 r. są nieznazne i zstały pminięte przy kalkulaji szzędnśi działań pdejmwanyh w ramah prgramu pstępwania naprawzeg; należy jednak wskazać, że wydatki na diety radnyh już d listpada 2013 r. z stały zmniejszne w prównaniu d wześniej bwiązująyh kł 30% 3. Łązny efekt działań naprawzyh zstał szawany na tys. zł d rku 2017 i tys. zł w hryznie wielletniej prgnzy finanswej. Przy przyjętyh załżeniah budżet Pwiatu będz ie spełnia ć w każdym rku prgnzy warunek kreślny w art. 242 ust. 1 ustawy finansah publiznyh, ale w latah nie będzie spełniać warunku kreślneg w art. 243 ustawy. Od rku 2018, warunki kreślne wart ustawy finansah publiznyh będą spełniane. 3 jak bazę d blizeń wszystkih sz zędnś i przyjęt rk 2014, stąd efekt szzędnśi na zamrżeniu diet radnyh na pzimie 2014 r. jest nieznazą y; wartść wydatków na diety w 2013 r. wynisła 250 tys. zł, a w 2014 r. 188 tys. zł

9 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Analiza stanu finansów jednstki samrządu terytrialneg 3 1 Dhdy, wydatki 1 przyhdy i rzhdy budżetu Pwlatu M latah W latah dhdy Pwiatu wzrsły 0,3%, przy zym dhdy bieżąe wzrsły 2,3% a majątkwe, ze względu na trudną sytuaję na rynku nieruhmśi, spadły blisk 79%. W tym samym kresie wydatki spa d ły 5,5% - w wyniku redukji wydatków majątkwyh 88% (wydatki bieżąe wzrsły w tym kresie 2, 7%). Ogranizenie wydatków majątkwyh pzwlił na wyprawanie ddatnieg salda budżetu w 2014 r. Bezpśrednią przyzyną granizenia wydatków majątkwyh w 2014 r. byty prblemy finanswe Pwiatu, które pjaw iły się w 2013 r. - Pwiat nie spełnił wymgów art. 242 ustawy finansah publiznyh, pnadt nie udał się uhwalić budżetu na 2014 r. spełniająeg wymgi kreślne w ustawie finansah publiznyh. Następstwem teg był pdjęie uhwały nr 014/p116/l/14 przez Klegium Reginalnej Izby Obrahunkwej w Gdańsku z dnia 16 styznia 2014 r., wzywająej Pwiat Kśierski d prawania i uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Stswny prgram zstał prawany, jednak nie zstał n przyjęty przez Radę Pwiatu. W związku z pwyższym, budżet na 2014 r. zstał narzuny przez R egina lną Izbę brahunkwą w Gdańsku. Budżet ten zakładał znaząe redukje wydatków w stsunku d 2013 r. (zarówn bież ą y h, jak i majątkwyh), pzw li ł na siągnięie w 2014 r. wspmnianeg ddatnieg salda raz nadwyż ki dhdów b ieżą yh nad wydatkami bieżąym i. Tabela 1. Dhdy i wydatki Pwiatu w latah (dane w tys. zł) Dhdy 65661, ,6 bieżąe , , majątkwe 1599,9 1206,1 339,7 Wydatki , , ,7 bieżąe , , ,6 majątkwe 6 315, ,1 Sald 3 904, ,4 145,9 Dhdy bieżąe minus wydatki bieżąe 811,5-989,7 567,2 Źródł : Sprwzdni finanswe Pwiatu Kśierskieg Największą pzyją w dhdah budżetu Pwiatu są subwenje (św iatwe, wyrównawze, równważąe) trzymywane z budżetu entralneg - w latah stanw iły d 56% d 58% dhdów gółem. Dtaje na zadania zlene z zakresu administraji rządwej stanwiły w analizwanym kresie d 10% d 12% dhdów gółem. Dtaje te w rzezywi stśi jedynie " przepływają " przez budżet - Władze Pwiatu nie mają mżliwśi wykrzystania tyh kwt na inne ele niż kreślne w dtaji. Znaząą pzyją w dhdah budżetu w latah były także udziały w dhdah z pdatku dhdweg d sób fizyznyh i prawnyh -stanwiły ne d 11% d 13% wszystkih dhdów. Pnadt duży udział w dhdah budżetu miały w pływy z usług - d 7% d 8%.

10 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Tabela 2. Główne źródła dhdów Pwiatu w latah (dane w tys. zł) Żródł dhdów Subwenje , , ,3 Dtaje elwe na zadania rządwe 6400, , ,9 Dtaje elwe na zadania własne 1988,8 1779, ,3 Dtaje rzwjwe 2 005, , ,4 Udział w pdatku dhdwym 7 332, , ,0 Pzstałe dhdy w tym: 9988, , ,7 wpływy z płaty kmunikayjnej 1602, , ,4 wpływy z usług 4 341,0 4522,0 5116,6 inne dhdy własne 4 045, , ,8 Razem , , ,6 dla 2014 r. suma par 211 i na dzień sparządzema ntnlejszega dkumentu Pwiat nie dyspanwaj jeszze sprawzdaniami RB50 za 2014 r. iródł: Sprawzdania finanswe Pawiatu KśCierskieg Strukturę dhdów Pwiatu w 2D14 r. zaprezentwan na wykresie. Rysunek l. Struktura dhdów Pwiatu w 2014 r. Dtaje elwe na zadania rządwe 11,9% Dtaje e lwe na Dtaje rzwjwe zadania wł as n e 2,6% 4,2% Ud z iał w pdatku dhdwym 12,8% wpływy z usług 7,8% Pzstałe 4,8% Subwenje 55,9% iródł: Analizy własne, n pdstw1e sprawzdań finanswyh Pwiatu Kśie rskieg Aż 86% - 89% dhdów był ewidenqnwanyh w p ięi u d z iałah. Największa zęść dhdów była ewidenjnwana w dziale różne rzlizenia, w którym są ujmwane subwenje (99,8% dhdów działu w latah ). Drugim działem, pd wzg lędem dhdów był dział dhdy d sób prawnyh, d sób fizyznyh i d innyh jednstek nieps i adająyh sbwś i prawnej raz wydatki związane z ih pbrem. O wartśi dhdów w tym dziale d eydują dhdy z ud ziału Pwiatu w pdatku dhdwym d sób fizyznyh (80% dhdów działu w latah

11 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata ) raz wpływy z płaty kmunikayjnej (17%- 18% dhdów działu w latah ). W dziale pm spłezna, największą pzyję dhdów stanwiły wpływy z dtaji elwyh trzymanyh na realizaję zadań własnyh Pwiatu {36% - 42% dhdów w latah ih udział spadał rznie) raz wpływy z usług {38% - 48% dhdów w latah ih udział w dhdah działu rósł rznie). W klejnym dziale pd względem dhdów (754 - Bezpiezeństw publizne i hrna przeiwpżarwa - d 5% d 6% dhdów w latah ), dminują dtaje elwe trzymane z budż etu państwa na zalania bieżąe z zakresu administraji rządwej raz inne zadania zlene ustawami realizwane przez pwiat - z przeznazeniem na pkryie wydatków funkjnwania Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej. W analizwanym kresie dhdy z teg tytułu stanwiły d 95% d 100% dhdów działu. W statnim, najważn i ejszym pd względem dhdów dziale {851 - Ohrna zdrwia - 4% dhdów budżetu w latah ) dminują dtaje z budżetu państwa, z przeznazeniem na składki na ubezpiezenie zdrwtne raz świadzenia dla sób nie bjętyh bwiązkiem ubezpiezenia zdrwtneg. Tabela 3. Zestawienie dhdów Pwiatu według działów, w latah (dane w tys. zł) Dział Rlnitw i łwietw 24,0 19,0 21, Leśnitw 287,3 293,6 298, Przetwórstw przemysłwe 107, ,1 14, T ransprt i łąznść 1 022,1 673,9 104, T u rystyka 86,9 0,0 0, Gspdarka mieszkaniwa 451,2 552,9 1104, Działalnść usługwa 1 081,2 982, , Administraja publizna 309,5 293,9 290, Urzędy nazelnyh rganówwładzy państwwej, kntrli i hrny prawa raz sądwnitwa 0,0 0,0 66, Bezpiezeństw publizne i hrna przeiwpżarwa 3 239, , , Dhdy d sób prawnyh, d sób fizyznyh i d innyh jednstek niepsiadająyh sbwśi prawnej raz wydatki 8 934,4 9409, ,3 związane z ih pbrem Różne rzlizenia 38078, , , Oświ ata i wyhwanie 374,9 424,5 385, Ohrna zdrwia 2 313, ,7 2665, Prn spłezna 4694, , , Pzstałe zadania w zakresie plityki s płeznej 2 284,4 2014, , Edukayjna pieka wyhwawza 1 974,1 2315,6 2168, Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska 364,9 117,2 167, Kułtura fizyzna i sprt 33,9 55,8 0,0 Razem , , ,6 Źródł : Sprawzdania finanswe Pwiatu Kasierskieg W analizwanym kresie, uzyska ne dhdy w największej zęśi były przeznazane na wynagrdzenia i phdne. Udział wynagrdzeń (w tym ddatkwyh wynagrdzeń rznyh), świadzeń na rzez prawników raz wydatków na ZFŚS stanwił w latah d 61% d 66% wydatków budżetu. Jl.

12 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Drugą dużą grupą wydatków były wydatki rzezwe, które stanwiły w analizwanym kresie d 26% d 29% wydatków gółe m. W wydatkah rzezwyh dminwały wydatki na zakup materiałów i wypsażenia, zakup energii raz zakup usług. Udział wydatków majątkwy h w wydatkah budżetu spadł w latah z 9% d 1%. Aż 53% wydatków majątkwyh w analizwanym kresie zstał przeznaznyh na drgi. Na światę i wyhwanie przeznazn 17% budżetu wydatków majątkwyh z lat , a na edukayjną p iekę wyhwawzą 18% wydatków. W dziale edukayjna pieka wyhwawza dminwały wydatki w rzdziale "szklne shrniska młd z ieżwe" {11% wszystkih wydatków majątkwyh budżetu z lat ). Tabela 4. Główn e kierunki wydat ków Pwiatu w latah (dane w tys. zł) Kierunki wydatków Wydalki bieżąe, w tym , , ,6 a) wynagrdzenia sbwe i phdne 37665, , ,4 b} ddatkwe wynagrdzenia rzne 2445, , ,1 ) wynagrdzenia bezsbwe 722,2 925,3 852,6 d) dpisy na ZFŚS 1586,0 1573,3 1553,2 e) dtaje udzielne z budżetu 2 653, , ,4 Q wydatki rzezwe, w tym: 18176, , ,9 zakup materialów i wypsaże nia 2 938,9 3922, ,1 zakup energii 1991,0 2069,1 1925,9 zakup uslug remntwyh 798,2 458,3 520,2 zakup uslug pzstalyh 2939,3 3500,1 3020,9 pzstale wydatki rzezwe 9 509, , ,8 Wydatki majątkwe, w tym: 6 315, ,7 761,1 a) w dziale transprt i łąznść 3 139, ,8 386,6 b) w dziale świata i wyhwanie 1332,3 444,6 0,0 ) w dziale edukayjna pieka wyhwawza 920,4 789,2 138,2 d) w pzstałyh działah 923,6 167,2 236,3 Razem wydatki 63249, , ,6 Źródł: Sprawzdania finanswe Pwiatu Kasierskieg

13 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk ieg na lata Strukturę wydatków Pwiatu w 2014 r. zaprezentwan na wykresie. Rysunek 2. Struktura wydatków Pwiatu w 2014 r. zakup energii 2 9% ' Zakup u sług Zakup materiałów i re mntwyh Zakup u sług 0,8% pzsta łyh 4,6% Dtaje udzielne z budżetu 4,1% Pzstałe wydatki rze zwe 15,9% Wydatki majątkwe 1,2% W ynagrdzenia i phdne raz dpisy na ZFŚS 65,5% Źródł: Analizy własne, na pdstawie sprawzdań finanswyh Pwiatu Kśierskieg Aż 77% - 80% wydatków był ewidenjnwanyh w pięiu działah. Największą zęść wydatków zaewidenjnwan w dziale świata i wyhwanie (35% - 37% wydatków w latah ) - w dziale tym największy udział miały wynagrdzenia i phdne d wynagrdzeń. Znaząe wydatki były także pnszne w dziale 852- pm spłezna, w szzególnśi na utrzymanie dmów pmy spłeznej (39% wydatków działu w latah ), z przeznazeniem dla rdzin zastęp zy h (25% wydatków działu w latah ) raz na utrzymanie plaówek piekuńz- wyhwawzyh (21% wydatków działu). Trzy pzstałe działy pd względem w a rtśi wydatków t: edukayjna pieka wyhwawza, w której przeważały wydatki na wynagrdzenia i phdne; w dziale tym dminwały wydatki w rzdziałah: spejalne śrdki szkln-wyhwawze, dmy wzasów dzieięyh raz szklne shrniska młdzieżw e; administraja publizna, w którym największy udział miały wynagrdzenia i phdne d wynagrdzeń ; Transprt i łąznść, w którym dminwały wydatki majątkwe zakup materiałów raz wydatki związane z zatrudnieniem prawników.

14 Prgram pstępwan ia naprawzeg dla Pwiatu Kśie rsk ieg na lata Tabela S. Zestawienie wydatków Pwiatu według działów, w latah (dane w tys. zł) Dział Rlnitw i łwietw 28,9 19,0 21, Leśnitw 506,8 470,4 588, Przetwórstw przemysłwe 105, ,7 34, T ransprt i łąznść 5 147, ,8 2238, T u rystyka 168,0 20,1 0, Gspdarka mieszkaniwa 45,2 281,2 619, Działalnść usługwa 721,0 708,9 782, Administraja publizna 6 789, , , Urzędy nazelnyh rganówwładzy państwwej, kntrli i hrny prawa raz sądwnitwa 0,0 0,0 66, Bezpiezeństw publizne i hrna przeiwpż arwa 3 282, , , Obsługa długu publizneg 1759, ,7 1579, Oświata i wyhwanie 25334, , , Ohrna zdrwia 2 320, , , Prn spłezna , , , Pzstałe zadania w zakresie plityki spłeznej 3 707, , , Edukayjna pieka wyhwawza 8 464, , , Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska 182,5 98,0 63, Kultura i hrna dziedzitwa nardweg 87,5 78,2 10, Kultura fizyzna i sprt 714,3 596,8 174,5 Razem , , ,7 Źródł: Sprawzdania finanswe Pwiatu Kśierskieg W latah Pwiat za i ągnął kredyty i wyemitwał bligaje łąznej wartśi ,3 tys. zł. Spłaty kredytów i wykup bligaji w latah wynisły 6 962,8 tys. zł. W 2014 r., w zw i ązk u z trudnią sytuają finanswą, Pwiat nie zaiągał kredytów ani nie e mitw a ł bligaji raz nie spłaał zaiągniętyh zbwiązań. Zatem w analizwanym kresie, zad ł uże nie Pwiatu z tytułu zaiągniętyh kredytów i wyemitwanyh bligaji wzrsł 7 117,45 tys.zł-d pzimu ,1 tys. zł. W tym samym kresie na wydatki majątkwe przeznazn łąznie ,8 tys. zł. Tabela 6. Dhdy, wydatki raz przyhdy i rzhdy Pwiatu, w latah (dane w tys. zł) Dhdy , , ,6 Wydatki , , ,7 Sald 3 904,5-3195,4 145,9 Przyhdy, w tym: 7 958, ,9 355,4 kredyty 2 153, ,9 0,0 bligaje 5 467, ,0 0,0 inne źródła 337,9 0,0 355,4 Rzhdy 4 053, ,1 0,0 Źródł: Sprawazdania finanswe Pwiatu Ksierskieg

15 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Zbwiązania Pwiatu Kśierskieg Zbwiązania Pwiatu Kśierslieg w latah Na knie 2014 r. zadłużenie Pwiatu wynsił ,8 tys. zł, w tym ,1 tys. zł dtyzył zadłużenia z tytułu zaiągniętyh kredytów i wyemitwanyh bligaji. Relaja wydatków i rzhdów przeznaznyh na bsługę długu, d dhdów budżetu, wahała się w latah w przedziale d 8,85% w 2012 r. d 2,40% w 2014 r. Niski pzim wydatków na bsługę długu w stsunku d dhdów w 2014 r. wynikał z trudnej sytuaji finanswej Pwiatu (nie spłaan rat kapitałwyh kredytów ani nie wykupywan bligaji). Relaja zadłużenia d dhdów budżetu wzrsła w analizwanym kresie z 55,44% d 60,48%. Tabela 7. Wartść zbwiązań Pwiatu z tytułu kredytów, pżyzek, wyemitwanyh papierów wartśiwyh i udzielnyh pręz eń na knie lat raz wydatki na bsługę tyh zbwiązań (dane w tys. zł) Łązna kwta przypadająyh d spłat kredytów, pżyzek, wykupu papierów wartśiwyh, udzielnyh pręzen wraz z dsetkami , , ,7 Łązne zadłużenie bejmująe zbwiązania z tyt. kredytów, pżyzek, papierów wartśiwyh i udzielnyh pręzen (bez , , ,1 zbwiązań z tytułu dstaw i usług i pzstałyh ) W tym pręzenia 0,0 0,0. W tym kredyty i bligaje , , ,1 Obsługa zadłużenia/ dhdy budżetu 8,85% 7,51% 2,40% Zadłużenie/ dhdy budżetu 55,44% 59,76% 60,48% Źródł: Sprwzdni finanswe Pwiatu Kśierskieg Zbwiązania Pwiatu Kśierskieg na dzień Na dzień r. wartść zbwiązań Pwiatu wynsiła ,16 zł. Z wyżej wymieninej kwty, ,36 zł dtyzył zbwiązań wymagalnyh z tytułu dstaw twarów i usług, a ,80 zł zbwiązań z tytułu zaiągniętyh kredytów raz wyemitwanyh bligaji. Szzegóły dtyząe zaiąg niętyh zbwiązań z tytułu zaiągniętyh kredytów raz wyemitwanyh bligaji prezentuje Tabela 8 na strnie 14. (" -..._

16 Prgram pstępwan ia naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Tabela 8. Zbwiązania Pwiatu z tytułu zaiągniętyh kredytów raz wyemitwanyh bligaji stan na dzień r. Pdmit udzielająy kredytu emitująy bligaje l rdzaj zbwiązan ia Zbwiązania z tytułu kredytów Wyskść Termin spłaty/ Częs ttliwść Data pdpisania umwy/ emisji zaiągnięteg Wartść jednej Stan zbwiązań na Oprentwanie wykupu płaenia rat! bligaji zbwiązania wg raty r. bligaji* wykupu bligaji umwy Uwagi Bank Spółdzielzy w Kśie rzynie r. Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) r. Bank Spół dzie lzy w Ksierzynie r. WIBOR 1M +marża banku 1,29 p.p. WIBOR 1M +marża banku 1,20 p.p, WIBOR 1M + marża banku 2,50 p.p r ,67 zł 122 raty p zł, statnia rata ,67 zl m ies ięznie kredyt knslidayjny d ług term inwy na pząwszy d ,67 zł spła tę kredytów zaiągniętyh w latah r. ubieg łyh Pierwsza rata miesięzni e kredyt brtwy długterminwy na r ,13 zł ,13 zł, 59 pząwszy d ,13 zl spłatę wześniej zaiągnięteg kredytu rat p zł r. krótkterminweg Pierwsza rata miesięznie kredyt brtwy długterminwy na r ,00 zł zł. ' 59 pząwszy d ,00 zł spłatę wześniej zaiągnięteg kredytu rat p zł r. krótkterminweg Razem kredyty 1 O ,80 zł 1 O ,80 zł Zbwiązania z ty tułu wyemitwanyh bligaji Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bsługę emisji ,00 zł ,00 zł bligaji z dnia 8 zerwa 2006 r. seria A emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu 1,40 p.p. dsetki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu w 2026 r. rznie seria C emisja z dnia r. WIBOR 3M + marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu 1,40 p.p. dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2026 r. kwartalnie seria D emisja z dnia r. średn i z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu 1Y+ marża 0,28 p.p. dsetki ,00 zł ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu w 2026 r. plane rznie seria E emisja z dnia r. średn i z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w 1Y+ m arża 0,28 p.p. dsetki ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu ,00 zł płane rznie ś redni z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu seria F emisja z dnia r. 1Y+ marża 0,28 p.p. dsetki ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w2015r. płane rznie średni z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu seria G emisja z dnia r. 1 Y+ marża 0,32 p.p. dsetki ,00 zl ,00 zl ,00 zł r. dniu wykupu w2017 r. plane rznie k

17 ~- Prgram ps tępwa n ia naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk i eg na lata Pdmit udzielająy kredytu emitująy bligaje l rdzaj zbwiązania Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Data pdpisania umwy/ emisji bligaji Oprentwanie Termin sp/a ty/ wykupu bligaji' Wyskść zaiągnięteg zbwiązania wg umwy Wattść jednej raty Częsttliwść płaenia rat/ wykupu bligaji Stan zbwiązań na r. śre dni z 10 ntwań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu seria H emisja z dnia r. 1 Y+ maria 0,32 p.p. dsetki ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2025 r. plane rznie ś redni z 10 n twań WIBOR wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu seria l emisja z dnia r. 1Y+ marża 0,32 p. p. dsetki ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2024 r. plane rznie umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bslugę emisji ,00 zł ,00 zł bligaji z dnia 29 zerwa 201 O r. seria A emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku 1,1 O p.p. dsetki plane pólrzme wykup w dniu r ,00 zl ,00 zl jednrazw, w dniu wykupu Uwagi d dnia r. prentwanie ,00 zl będzie równe WIBOR 3M +maria 1,40 p.p. seria B emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,1 O p.p. dsetkr plane zl ,00 zl r. dniu wykupu pólrznie ,00 zl seria C emisja z dnia O r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu 1,10 p.p. dselki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2015 r pólrznie seria D emrsja z dnra r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,30 p.p. dsetki plane ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu pólrznie ,00 zl seria E emisja z dnia O r. WIBOR 3M + marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu 1,30 p.p dsetki plane ,00 z l ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2015 r. pólrznie seria F. emisja z dnia O r. W l BOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakladana zmiana terminu wykupu 1,30 p.p dsetki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2015 r. pólrznie seria G emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakłada na zmiana terminu wykupu 1,30 p.p. dsetki plane ,00 zl ,00 zl ,00 zl r. dniu wykupu w 2025 r. pólrznie WIBOR 3M +marża banku zakładana zmiana terminu wykupu wykup w dniu jednrazw, w seria H emisja z dnia r. 1,30 p.p. dsetkl plane ,00 zl ,00 zł ,00 zł zl w 2022 r., zl r. dniu wykupu pólrznie w 2025 r., zl w 2026 r. ~

18 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśier skieg na lata Pdmi t udzielająy kredytu emitująy bligaje l rdzaj zbwiązania Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Data pdpisania umwy! emisji bligaji Oprentwanie Termin spłaty! wykupu bligaji* Wyskść zaiągnięteg zbwiązania wg umwy Wartść jednej raty Częsttliwść płaenia rat! wykupu bligaji Stan zbwiązań na r. umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bs ługę emisji ,00 z ł ,00 zł bligaji z dnia 26 kwietnia 2011 r. WIBOR 3M+ marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakłada na zmiana terminu wykupu - seriaa-emisja z dnia r. 0,85 p.p. - dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2024 r. półrznie seria B- emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakłada na zmiana terminu wykupu - 0,95 p.p.- dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2015 r. półrznie seriac - emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw. w zakładana zmiana terminu wykupu - 1,00 p.p. - dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2025 r. pólrznie seria D - emisja z dnia r. WIBOR 3M + marża banku zakładana zmiana terminu wykupu - wykup w dniu jednrazw, w 1,25 p.p. -dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł w 2021 r. i zł r. dniu wykupu pólrznie w 2024 r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seria E - emisja z dnia r. 1,45 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie urnwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bsługę emisji ,00 z ,00 zł bligaji z dnia 27 kwietnia 2012 r. seriaa-emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - 1,45 p.p. -dsetki płane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2015 r. pólrznie seria B -emisja z dnia r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,45 p.p. -dsetki płane ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie ,00 zł seria C- emisja z dnia r. WIBOR 3M + marża banku wykup w dniu jednrazw, w 1,45 p.p. - dsetki plane ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie ,00 zł seria D- emisja z dnia r. WIBOR 3M +ma rża banku zakładana zmiana terminu wykupu - wykup w dniu jednrazw, w 1,45 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł w 2023 r. i zł r. dniu wykupu pólrznie w 2026 r. WIBOR 3M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seria E- emisja z dnia r. 1,45 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie Uwagi l ~

19 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kś i ersk i eg na lata Pdmit udzielająy kredytu Data pdpisania umwy/ emisji emitująy bligaje l rdzaj Oprentwanie wykupu bligaji zbwiązania bligaji Nrdea Bank Plska S.A. (benie PKO BP) Termin spłaty/ Wyskść Częsttliwść zaiągnięteg Wartść jednej Stan zbwiązań na płaenia rat! zbwiązania wg raty r. wykupu bligaji umwy umwa na przygtwanie, przeprwadzenie i bsługę emisji ,00 zł ,00 zł bligaji z dnia 22 kwietnia 2013 r. WIBOR 3M +maria bankll wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - seriaa-emisja z dnia r. 1,35 p.p. -dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2024 r. kwartalnie d dnia r. prentwanie WIBOR 6M +maria banku wykup w dniu jednrazw, w będzie równe WIBOR 3M marża 1,35; seriab-emisja z dnia r. 1,00 p.p. -dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu półrznie zakładana zmiana terminu wykupu - w 2024 r. WIBOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - seria C - emisja z dnia r p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zl r. dniu wykupu w 2026 r. półrznie WIBOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - senad-emisja z dnia r. 1,20 p.p.- dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w 2017 r. l pólrznie ' W/BOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seria E- em1sja z dnia r p.p. -dsetki plane ,00 z/ ,00 z/ ,00 zł r. dniu wykupu plrznie W/BOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w zakładana zmiana terminu wykupu - seriaf-emisja z dnia r p.p, -dsetki plane ,00 z/ ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu w2016 r. pólrznie W/BOR 6M +marża banku wykup w dniu jednrazw, w seriag-emisja z dnia r. 1,50 p.p. -dsetki plane ,00 zł ,00 zł ,00 zł r. dniu wykupu pólrznie Razem zbwiązan ia z tytułu wyemitwanyh bligaji ,00 zł ,00 zł Uwagi Razem zbwiązania zgdnie z umwą tród/: Dane Pwiatu Kśierskieg ,80 zł l ,80 zł 4-

20 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Przyzyny zagrżenia realizaji zadań publiznyh Pdstawwą przyzyną trudnej sytuaji finanswej Pwiatu są : wyskie zadłużenie, skutkująe wyskimi wydatkami na jeg bsługę ; wzrst wydatków bieżąyh dhdów bieżąyh. d rku 2013, znaznie szybszy d wzrstu Na dzień r. Pwiat był znazą zadłużny. Wartś ć zaiągniętyh kredytów i wyemitwanyh bligaji wynisła ,1 tys. zł, przy dhdah na pzimie ,6 tys. zł, daje relaję zadłużenia d dhdów na pzimie 60,48%. Wydatki na bsługę zadłużenia w 2014 r. wy nisły wprawdzie zaledwie 2,40% dhdów, ale był t wynikiem trudnej sytuaji finanswej. Pwiat re negj wał harmngramy wykupu bligaji raz zaiągnął kredyt knslidayjny. Harmngram bsługi zadłużenia zstał dstswany d sytuaji finanswej budżetu, jednak pmim ww psunięć nie udał się wykupić bligaji wartśi 500 tys. zł. Należy wskazać, że zadłużenie Pwiatu rsł na przestrzeni wielu lat. Wzrst zadłużen i a w statnih trzeh latah wyniósł 7 117,45 tys. zł. Pzstała kwta zbwiązań, tj ,61 tys. zł zstała zaiągnięta przed 2012 r. Pzytywnym jest, ż e przyrst zbwiązań w statnih trzeh latah był niższy d wartśi pniesinyh wydatków majątkwyh (10 488,8 tys. zł), znaza, że wydatki majątkwe były zęśiw finanswane z dhdów bieżąyh, które były wyższe d wydatków bieżąyh w latah 2012 raz Wydatki bieżąe, w któryh dminują wynagrdzenia i phdne d wynagrdzeń, rsły w latah nieznaznie szybiej ( 2,7%) d dhdów bieżąyh ( 2,3%), także negatywnie wpłynęł na sytuaję budżetu. Wartym pdkreś l enia jest, że wartść subwenji trzymywanyh przez Pwiat, stanwiąyh najw iększe źródł dhdów budżetu, spadła w latah aż 1116 tys. zł, zyli 2,9%. W sytuaji rsnąej presji na wzrst wynagrdzeń (główna grupa wydatków, łąznie z phdnymi d wynagrdzeń) raz wzrastająyh ksztów mediów (energia elektryzna, ieplna) musiał t dprwadzić d napię ć w budż eie. Pnadt Pwiat bryka się z typwymi prblemami, które występują także w innyh pwiatah, tj.: wzrastająa lizba realizwanyh zadań; niewielki majątek; duży udział w wydatkah światy, w której system wynagradza nia nie jest za l eżn y d Władz Pwiatu; duże uzależnienie dhdów budżetu d subwenji i dtaji z budżetu entralneg. 3.4 Przyzyny aktualizaji prgramu pstępwania naprawzeg Trudna sytuaja finanswa, w jakiej znalazł się Pwiat na przełmie 2013 i 2014 r. skutkwała brakiem mżliwśi uhwalenia budżetu na 2014 r. spełniająym wymgi kreślne w ustawie finansah publiznyh. Następstwem teg był pdjęie uhwały nr 014/p116/l/14 przez Klegium Reginalnej Izby Obrahunkwej w Gdańsku z dnia 16 styznia 2014 r., wzywająej Pwiat Kśierski d prawania i uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Stswny prgram zstał prawany, jednak nie zstał n przyjęty przez

21 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Radę Pwiatu. W związku z pwyższym, budżet na 2014 r. zstał ustalny przez Reginalną Izbę brahunkwą w Gdańsku. Budżet ten zakładał znaząe redukje wydatków {zarówn bieżąyh, jak i majątkwyh). Pmim znaząeg spadku wydatków, w 2014 r. nie udał się wykupić bligaji wartśi 500 tys. zł. Harmngram bsługi zadłużenia przewiduje wykup w 2015 r. klejnyh serii bligaji, tym razem wartśi S 000 tys. zł. Przeprwadzne analizy wskazują, że w przypadku pwdzenia w sprzedaży majątku, zamiar ten uda sie zrealizwać. Zakładane znaząe wartśi wykupu bligaji raz spłaty kredytów w latah skutkwałyby wyskimi wskaźnikami wydatków pnsznyh na bsługę zadłużenia w relaji d dhdów budżetu. W tej sytuaji nie byłby mżliwe spełnienie przez Pwiat warunku kreślneg w art. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, kniezne stał się prawanie prgramu pstępwania naprawzeg, zgdnie z art. 240a ustawy finansah publiznyh. Birą pd uwagę, że w 2014 r. zstał prawany taki prgram, zdeydwan jeg aktualizaji, dstswują g d bieżąyh ptrzeb Pwiatu raz mżliwśi prwadzenia działań naprawzyh. 4 zgdnie z harmngramem bsługi zadłużen i a (przed uhwaleniem prgramu pstępwania naprawzeg), wartść rzhdów związanyh ze spłatą rat kredytu i wykupem bligaji wynisłaby w 2016 r zł

22 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Plan przedsięwzięć naprawzyh z harmngramem ih wprwadzania 4.1 Działania zmierzająe d pprawy finansów Pwiatu pdejmwane przez Władze Pwiatu przed rzpzęiem prawania prgramu pstępwania naprawzeg Przed rzpzęiem prawania prgramu pstępwania naprawzeg, Władze Pwiatu pdjęły działania zmierzająe d pprawy sytuaji finanswej Pwiatu. Działania zstały przeprwadzne w następująyh bszarah: l. Restrukturyzaja zadłużenia: a. Przesunięt termin wykupu bligaji dpaswują je d mż l iwśi finanswyh Pwiatu. b. zamienin 16 psiadanyh kredytów na jeden kredyt knslidayjny - uhwała Rady Pwiatu z dnia r. w sprawie zaiągnięia kredytu knslidayjneg; wartść kredytu p knslidaji wynisła ,67 zł (pierwszy kredyt wymieniny w tabeli na strnie 14). 2. Zmiany w plaówkah światwyh: a. zatwierdzn nwe arkusze rganizayjne plaówek światwyh, skutkuje spadkiem lizby ddziałów; b. zlikwidwan dwie defiytwe plaówki, tj. Pwiatwy Zespół Szkół w Staryh Plaszkah i Pwiatwy Zespół Szkół w Lubaniu; w wyniku teg psunięia nastąpił wzrst lizby uzniów szkół pnadgimnazjalnyh w mieśie Kśierzyna;. zniesin pdział na grupy językwe w klasah, skutkuje mntejszą lizbą gdzin dla nauzyieli. 3. Gspdarka nieruhmśiami: a. pdjęt uhwałę (w dniu r.) zamianie budynków z Gminą Miejską Kśierzyna; b. pdjęt uhwałę (w dniu r.) przekazaniu biektów p byłym Pwiatwym Zesple Szkół w Lubaniu na rzez Samrządu Wjewództwa Pmrskieg z przeznazeniem na siedzibę Pmrskieg Ośrdka Dradztwa Rlnizeg w Gdańsku, a następnie (w dniu r.) bezpśredni na rzez Pmrskieg Ośrdka Dradztwa Rlnizeg w Gdańsku (darwizna);. przekazan drgi pwiatwe na terenie miasta samrządwi Gminy Miejskiej; d. pdniesin kwty z tytułu najmu i dzierżawy nieruhmśi pwiatwyh; e. wyznazn nieruhmśi przeznazne d sprzedaży, zlen wyenę najważniejszyh nieruhmśi przeznaznyh d sprzedaży raz zrganizwan przetargi na sprzedaż wybranyh składników majątku.

23 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk ieg na lata Rajnalizaja wydatków rzezwyh: a. wymienin 2 szt. tabru samhdweg (przy pmy śrdków PFRON), wpłynęł na granizenie ksztów napraw; stare pjazdy zstały sprzedane przez jednstki w drdze liytaji; b. przeanalizwan kszty zużyia energii ieplnej, przynisł efekt w pstai zmniejszneg zaptrzebwania na energię;. granizn kszty dkształania prawników pprzez rezygnaję z dfinanswania studiów raz wysyłanie na szklenia wynikająe wyłąznie ze zmian w przepisah prawa; d. zrganizwan wspólny przetarg na dstawę energii elektryznej dla jednstek rganizayjnyh Pwiatu, dprwadził d bniżenia ksztów zużyia energii. 5. Zmiany w zatrudnieniu: a. w 2014 r. zmniejszn zatrudnienie w Starstwie i jednstkah pdległyh blisk 40 etatów; b. przygtwan załżenia d dalszej restrukturyzaji zatrudnienia w Starstwie i jednstkah pdległyh. 6. Pwstałe działania: a. dknan przeglądu psiadanyh nieruhmśi pd kątem elwśi i kaszthłnnśi ih utrzymywania; b. wprwadzn stały mnitring wydatków przez Skarbnika i Zarząd Pwiatu;. zbwiązan dyrektrów jednstek rganizayjnyh Pwiatu d przygtwania analizy swih plaówek pd kątem szzędnśi wydatków; d. pdjęt próbę zwiększenia dhdów budżetu Pwiatu pprzez: i. zwiększenie śrdków subwenji światwej z tytułu twaria przedszkla spejalneg w Spejalnym Ośrdku Szkln Wyhwawzym w Kśierzynie; ii. utwrzenie śrdka rewalidaji dla młdzieży kńząej gimnazjum w Spejalnym Ośrdku Szkln- Wyhwawzym w Kśierzynie; iii. zwiększenie bazy nlegwej w Pwiatwym Centrum Młdzieży w Garzynie 32 miejsa, pwinn wpłynąć na wzrst dhdów tej plaówki. Władze Pwiatu pdjęły takż e próbę uhwalenia prgramu pstępwania naprawzeg na pzątku 2014 r. Prgram wprawdzie nie zstał uhwalny, ale duża zęść działań zdefiniwanyh w prgramie była realizwana. Wymienine działania zstały pdjęt e przed rzpzęiem pra nad prgramem pstępwania naprawzeg, a ih efekty zstały uwzględnine w prjekie budżetu na 2015 r., przyjętym przez Zarząd.

24 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Pian przedsięwzięć naprawzyh W elu pprawy sytuaji budżetu Pwiatu, Zarząd Pwiatu Kśierskieg zamierza wprwadzić następująe działania naprawze: zwiększyć dhdy ze sprzedaży majątku w latah ; zrestrukturyzwać zadłużenie Pwiatu, pprzez dstswanie t erminów wykupu bligaji d mżliwśi finanswyh budżetu; wprwadzić szzędnśi w wydatkah majątkwyh, dpaswują je d mżliwśi finanswyh Pwiatu; wprwadzić szzędnśi w wydatkah sbwyh; wprwadzić szzędnśi w wydatkah rzezwyh. Pnadt, zgdnie z zapisami art. 240a ust. S i 6 Ustawy finansah publiznyh, w kresie realizaji pstępwania naprawzeg: nie będą pdejmwane nwe inwestyje finanswane kredytem, pżyzką emisją papierów wartśiwyh; nie będzie udzielana pm finanswa innym jednstkm samrządu terytrialneg; nie będą udzielane pręzenia, gwaranje i pżyzki; nie będą pnszne wydatki na prmję Pwiatu; zstanie granizna realizaja zadań innyh niż bligatryjne, finanswanyh ze śrdków własnyh; d dnia zakńzenia pstępwania naprawzeg wyskść wydatków na diety radnyh raz wynagrdzenie Zarządu Pwiatu nie będzie prze kraza ć wyskśi wydatków z teg tytułu z rku pprzedzająeg rk w którym zsta ła pdjęta uhwała w sprawie prgramu pstępwania naprawzeg; w rzezywistśi, załżenia prgramu przewidują redukję wydatków na wynagrdzenia dla Zarządu Pwiatu raz zamrżen i e wydatków na diety radnyh Zwiększenie dhdów ze sprzedaży majątku w latah lub W ramah prgramu naprawzeg zaplanwan następująe majątku: dhdy ze sprzedaży w 2015 r zł, w tym: wyska i niska zęść internatu przy PZS nr 3 ( z ł) raz budynek przy ul. Św i ętjańskiej (siedziba PINB)- p byłym labratrium ( zł); na dzień s prządzenia niniejszeg dkumentu, Zarząd Pwiatu dyspnwał peratami szaunkwymi dtyząym ww nieruhmśi (pdane kwty phdzą z peratów); nieruhmśi przeznazne d s przedaży są atrakyjnie płżne- w entrum Miasta; dz i ałka przy ul. Słneznej zł (na pdstawie peratu); budynek Wydziału Kmunikaji, pięć działek budwlan - usługwyh w Lubaniu raz dwie działki budwlane w Piehwiah; na dzień s prządzenia niniejszeg dkumentu Zarząd Pwiatu nie dyspnwał peratami szaunkwymi dla tyh n ie ru hmś i ; wartść tyh nieruhmśi wg szaunków Biura Gspdarki N i eruhmśiami wynsi 1150 tys. zł; mają na uwadze dświadzenia z 2014 r. związane ze

25 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśiersk ieg na lata zbywaniem nieruhmśi załżn, że uda się zbyć zęść ww nieruhmśi i siągnąć dhód z teg tytułu 666,3 tys. zł; w 2016 r ,3 tys. zł; dhód ten zstanie siągnięty dzięki sprzedaży działek rlnyh w Cisewiu (35 szt.); na dzień sprządzenia niniejszeg dkumentu, Zarząd Pwiatu psiadał nieaktualne peraty szaunkwe dla 16 działek; dhdy przewidziane d uzyskania ze sprzedaży wymieninyh działek szawan na pdstawie wspmnianyh peratów, z uwzględnieniem sytuaji na lkalnym rynku nieruhmśi. Zestawienie nieruhmśi przewidzianyh d sprzedaży zaprezentwan w tabeli. Tabela 9. Zestawienie nieruhmśi przewidzianyh d sprzedaży w latah Pwierzhnia L. p. Płżenie Nr działki Pw. użytkwa Gruntu (ha) (m2) Nieruhmśi przeznazne d sprzedaży w 2015 r. Opis 1 Kśierzyna. bręb 04 13/1 1 0, Niska ześć internatu PZS Nr 3 2 Kśierzyna, bręb 04 13/10 0, Wyska zęść internatu PZS Nr 3 3 Kśierzyna, bręb /3 0, ,7 Siedziba p1nb (budynek przy ul. Swiętjańskiej) 4 Kśierzyna, bręb 04 12/3 0,1508 Nieruhmść niezabudwana - (ul. Słnezna ) Budynek ul. Swiętjańska 5 5 Kś ierzyna, bręb /5 0, (Wydział Kmunikaji i Pradnia Psyhlgizn- Pedaggizna) 6 Lubań, gm. Nwa Karzma 217/49 0, Nieruhmść niezabudwana 7 Lubań, g m. Nwa Karzma 217/51 0, Nieruhmść niezabudwana 8 Lubań, gm. Nwa Karzma 217/72 0, Nieruh mść niezabudwana 9 Lubań, gm. Nwa Karzma 217/73 0, Nieruhmść niezabudwana 10 Lubań, g m. Nwa Karzma 217/ Nieruhmść niezabudwana 11 Piehwie, gm. Dziemiany 267/7 0, Nieruhmść niezabudwana 12 Piehwie, gm. Dziemiany 267/8 0, Nieruhmść niezabudwana Nieruhmśi przeznazne d sprzedaży w 2016 r. 13 Nieruhmśi niezabudwane- Cisewie (35 dzi ałek) działki rlne (szzegółwe zestawienie przedstawia Załązn i k nr 1) Źródł: Dane Pwiatu Kśierskieg W przypadku trudnśi ze sprzedażą wskazanyh nieruhmśi Zarząd, za uprzednią zgdą Rady Pwiatu, mże zaprpn wać uzupełnienie ww. nieruhmśi innymi, w elu siągnięia załżneg pzimu dhdów budżetu.

26 Prgram pstępwania naprawzeg dla Pwiatu Kśierskieg na lata Restrukturyzaja zadłuże n ia Pwiatu Przeprwadzne analizy wskazują, że przy harmngramie bsługi zadł użen ia, wynikająym z pdpisanyh umów kredytwyh raz emisji bligaji, nie byłby mżliwe spełnienie w wielletniej prgnzie finanswej warunku kreślneg wart. 243 ustawy finansah publiznyh. W związku z pwyższym, Zarząd Pwiatu pdjął deyzję pdjęiu rzmów z bankiem PKO BP, zmierzająyh d zmiany harmngramu wykupu bligaji. Zmiana harmngramu będzie dtyzyć tylk wybranyh emisji -pzwli t 11 a dpaswanie bsługi zadłużenia d mżli wśi finanswyh Pwiatu. Pdsumwanie dtyząe zmian w harmngramie bsługi zadłużenia zaprezentwan pniżej. Rysunek 3. Harmngram spłaty rat kapitałwyh kredytów i wykupu bligaji przed zmianą harmngramu i p zmianie harmngramu, zgdnie z prgramem pstępwania naprawzeg na lata mln zł 7 s Przed zm!a~ą harmngramu P z'llianie l]ar!t'~gramu (zgdnie z p gra't'em pstępwa~ia naprawzegl Źródł: Umwy kredytwe i emdji bligaji/ załżenia Zarządu Pwiatu Kśierskieg Łązna wartść wykupu bligaji raz spłat rat kapitałwyh kredytów w latah wyniesie, zgdnie z prgramem pstępwania naprawzeg, ,80 zł i będzie ,00 zł wyższa w prównaniu z planem przed uhwaleniem prgramu. Różnia 500 tys. zł pwstała, pnieważ Pwiat nie wykupił jednej serii bligaji w 2014 r. -ih wykup zstał przesunięty na 2017 rk. Łązna wartść emisji bligaji, któryh termin wykupu zstanie renegjwany wynsi zł 5 (w tym 500 ODO zł, które nie zstały wykupine w 2014 r.). Szzegółwy harmngram (w pdz!a!e na lata) wy!<upu wszyst!<!h ser!! dla wszyst!<!i-j en lisji przedstawia Załąznik nr 3. 5 w stsunku d harmngramu bsługi zadłużenia bwiązująeg bezpśredni przed uhwaleniem prgramu pstępwania naprawzeg; z prównania zaprpnwaneg harmngramu bsługi za dłuże nia z harmngramem pzątkwym (Tabela 8 na strnie 12) wynika, że przesun i ęty zstanie wykup bligaji wartśi zł S1 na,

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany) Wind Mbile S.A. KRAKÓW 15 maj 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skrygwany) 1 Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Prawo finansowe 2011/2012

Prawo finansowe 2011/2012 1 Mateusz Ppiel Praw finanswe 2011/2012 Prf. dr hab. Bgumił Brzeziński dr. Paweł Kryczk Wykład 1 (BB) Wiadmści wstępne/ Część gólna finansów publicznych...2 Wykład 2 (PK) Praw budżetwe wiadmści wstępne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Panie przewdniczący! Wyska rad! Szanwni gście! Zapytania radnych i słtysów z pprzedniej sesji: Odpwiadam na kilka najbardziej zasadnych

Bardziej szczegółowo