PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych mgr inż. Edward Grzegorzewski EGZ nr 1 ul. Łódzka 46 / Piotrków Trybunalski PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z DROGA DOJAZDOWĄ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. TOPOLOWEJ I UL. SZYMANOWSKIEGO Teren inwestycji: DZIAŁKA O EWIDENCJI GRUNTÓW nr 310/8, 433/3 obręb: 0014 PIOTRKÓW TRYB. Inwestor: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. KASZTANOWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Projektant części drogowej: mgr inż. Edward Grzegorzewski upr. w spec. konstrukcyjno - inżynieryjnej UAN.V.8388/178/88 par. 2 ust.1, par. 13 ust.1 p3 l b Piotrków Trybunalski kwiecień 2014

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWA W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. TOPOLOWEJ I UL. SZYMANOWSKIEGO 1. Przedmiot inwestycji Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz drogą dojazdową w rejonie skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje działki położone w obrębie 0014 o nr: 310/8 i 433/3 będące własnością gminy Piotrków Trybunalski. Teren objęty budową oznaczono na Projekcie Zagospodarowania trenu kolorem czerwonym (rys. nr 1). 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Ulica Szymanowskiego jest ulicą dwukierunkową łączącą ul. Topolową z ul. Karolinowską. Szerokość ulicy 7,0m. Nawierzchnia bitumiczna. Obustronne chodniki z kostki brukowej o szerokości 1,50m. Odwodnienie ulicy poprzez istniejącą KD. Ulica Topolowa jest ulicą dojazdową do terenów przemysłowych, dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej KD. Rejon skrzyżowania ulic: ul. Topolowej i ul. Szymanowskiego położony na działce 310/8, jest pasem drogowym ul. Szymanowskiego. Teren pozostaje niezagospodarowany od chwili jej przebudowy. Uzbrojony jest w linię kablową oświetleniową i energetyczną, linię, gazociąg, wodociąg KD i KS. Dokładny przebieg urządzeń podziemnych i nadziemnych pokazano na rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu. 3. Projektowane Zagospodarowanie Terenu Przewiduje się budowę zatok parkingowych polegającą na: - korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne, - wykonaniu warstw podsypkowych i odcinających z piasku pod zatokę, - ustawieniu krawężników wibroprasowanych, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, - wykonaniu nawierzchni parkingów i drogi manewrowej z kostki brukowej, Szerokość drogi manewrowej 5,0 m, szerokość miejsc parkingowych 5m, Wydzielono 10 miejsc parkingowych plus jedno dla osoby niepełnosprawnej. Bilans powierzchni terenu: - parking plus droga manewrowa: 404m2 - krawężniki 123mb - zieleń 337m2 4. Informacje o terenie Teren znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej oraz poza strefą krajobrazowoprzyrodniczą.

3 5. Określenie wpływu eksploatacji górniczej Teren znajduje się poza strefą obszarów górniczych. 6. Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowana przebudowa nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 7. Usuwanie oraz utylizacja odpadów i substancji uciążliwych Nie przewiduje się. 8. Ochrona interesów osób trzecich Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 9. Zagospodarowanie zielenią Nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. W projekcie przewidziano wykonanie trawników. 10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Krawężniki i chodniki w rejonie przejść dla pieszych zaniżyć do 2 cm. 11. Uwagi koordynacyjne - Tomy i zeszyty składające się na Projekt Budowlano Wykonawczy są integralnymi jego częściami i należy czytać je łącznie. - W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem należy stosować przepisy Prawa Budowlanego i zasady sztuki budowlanej. - Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie budowy, zwłaszcza okoliczności nie przewidziane w niniejszym projekcie winny być konsultowane z jednostką projektującą w trybie nadzoru autorskiego. Opracował: mgr inż. Edward Grzegorzewski

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWA W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. TOPOLOWEJ I UL. SZYMANOWSKIEGO CZĘŚĆ DROGOWA 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1 Podstawa opracowania - Umowa nr 9/ZDiUM /DUD/2014 z dnia r. - Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500. Mapa aktualna na dzień Uzupełniające pomiary geodezyjne wykonane przez projektanta. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz. 430/. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120, poz.1133/ - Rozporządzenie Rady Ministrów z dniz r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zmianami/. 2. Stan istniejący Ulica Szymanowskiego jest ulicą dwukierunkową łączącą ul. Topolową z ul. Karolinowską. Szerokość ulicy 7,0m. Nawierzchnia bitumiczna. Obustronne chodniki z kostki brukowej o szerokości 1,50m. Odwodnienie ulicy poprzez istniejącą KD. Ulica Topolowa jest ulicą dojazdową do terenów przemysłowych, dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej KD. Rejon skrzyżowania ulic: ul. Topolowej i ul. Szymanowskiego położony jest na działce 310/8, jest pasem drogowym ul. Szymanowskiego. Teren pozostaje niezagospodarowany od chwili jej przebudowy. Uzbrojony jest w linię kablową oświetleniową i energetyczną, linię, gazociąg, wodociąg KD i KS. Dokładny przebieg urządzeń podziemnych i nadziemnych pokazano na rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu. 3. Parametry projektowe Parametry projektowe przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - spadek poprzeczny drogi jednostronny 2,0% - spadek poprzeczny zatoki parkingowej jednostronny 2,0%

5 - spadek podłużny 0, łuk pionowy wypukły nie występuje - łuk pionowy wklęsły nie występuje - łuk poziomy nie występuje 4. Rozwiązania sytuacyjne Projektuje się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na działce 310/8 w obrębie 0014 Piotrków Trybunalski. Projektuje się wjazd na parking od strony ul. Topolowej. Istniejące na wjeździe krawężniki o świetle 4 cm pozostają w obecnym stanie. Chodnik na wjeździe do rozbiórki. Przewiduje się wykonanie drogi manewrowej o szerokości 5,0m oraz 10 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,5m. Zaprojektowano także miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej o wymiarze 5,0x3,6m. Na końcu drogi manewrowej przewidziano miejsce do zawracania. Nawierzchnia parkingu oraz drogi manewrowej z kostki brukowej szarej grubości 8 cm. Miejsca parkingowe wydzielić kostką koloru grafitowego. Krawężnik zamykający parking wibroprasowany o świetle 10 cm. Na krawędzi droga manewrowa m-sca parkingowe zaprojektowano ściek z kostki brukowej. Wokół parkingu pas zieleni o zmiennej szerokości o nachyleniu umożliwiającym wpisanie parkingu w istniejący teren. Na wyokrągleniach krawędzi jezdni oraz krawędzi parkingów zaleca się zastosowanie krawężników łukowych. 5. Rozwiązania wysokościowe Rzędne projektowe nawierzchni zatok parkingowych dostosowano do istniejącego terenu i pokazano kolorem różowym. Spadek poprzeczny jezdni manewrowej 2% od działek osób trzecich. Spadek miejsc parkingowych 2% w kierunku jezdni. Na krawędzi drogi manewrowej i m-sc parkingowych ściek o spadku 0,0075 w kierunku ul. Topolowej. 6. Przekrój konstrukcyjny Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Konstrukcja projektowanej nawierzchni zatok parkingowych: - 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej szarej #8-3 cm warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa 1:4-20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63-15 cm warstwa odcinająca z piasku grubego. Zaprojektowano także ściek z kostki brukowej na ławie betonowej. Szczegóły dotyczące przekrojów konstrukcyjnych pokazano na rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne.

6 Projektowane koryto pod zatoki parkingowe i drogę manewrową zagęścić Ismin=1,00 nadając jednocześnie spadek poprzeczny zgodny z pokazanym na przekrojach konstrukcyjnych. 7. Odwodnienie Odwodnienie całego parkingu oraz drogi manewrowej odbywać się będzie poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody do projektowanego ścieku i dalej poprzez wpust zlokalizowany na krawędzi wjazdu do kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej. 8. Kolizje, roboty towarzyszące W pobliżu projektowanych robót ziemnych przebiegają kable energetyczne oraz gazociągi i wodociągi, Ksi KD. Przed przystąpieniem do robot należy je zinwentaryzować. Roboty w pobliżu kolizji prowadzić ręcznie pod nadzorem zarządców mediów. 9. Organizacja ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu pozostaje bez zmian. Oznakowanie parkingu zgodnie z rysunkiem. Opracował : mgr inż. Edward Grzegorzewski

7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWA W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. TOPOLOWEJ I UL. SZYMANOWSKIEGO PODSTAWA OPRACOWANIA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) CZĘŚĆ OPISOWA Zakres robót: a) nawierzchnie (wykonanie nawierzchni parkingów,) ; b) podbudowa (profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego oraz gruntu stabilizowanego cementem); c) roboty ziemne (usunięcie humusu, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne) d) roboty uzupełniające (roboty wykończeniowe). Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: a) rejon skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, działka nr 310/8 w obrębie 0014 Piotrków Tryb. Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót: -miejsce zagrożenia: rejon skrzyżowania oraz ul. Topolowa.. -czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót, a) rodzaje zagrożeń: zagrożenia wypadkowe: ruch pieszy i kołowy, praca maszyn i urządzeń (praca pod ruchem ) zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, pył. zagrożenia pożarowe: praca urządzeń spalinowych Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót: Zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim - projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy oznakowane,

8 wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi) Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: a) pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne. b) Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również: określa zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia: - wstrzymanie pracy, - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia, - zabezpieczenie miejsca zagrożenia - ewentualne usunięcie zagrożenia c) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi, specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne d) bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów. Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie: a) wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy a) sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy b) na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt p-poż. (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy. Uwaga: Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u kierownika budowy Opracował: mgr inż. Edward Grzegorzewski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce.

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce. 4 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Inwestor Adres obiektu Branża Egzemplarz Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce Drogowa Inwestora Autor

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA Nazwa inwestycji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Siemirowicach Działki: 484, 495 Inwestor: Wojskowa Agencia Mieszkaniowa ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Podstawę opracowania stanowi: - umowa nr BZP 3410/78/2010 z 27.04.2010 r. z Urzędem Miasta Pilchowice, - uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawę opracowania stanowi: - umowa nr BZP 3410/78/2010 z 27.04.2010 r. z Urzędem Miasta Pilchowice, - uzgodnienia z Inwestorem. OPIS TECHNICZNY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy targowiska w sołectwie Pilchowice w ramach zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA BIURO 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 48 m. 179 tel. (022) 822-46-00 NIP 526-22-07-555 PRACOWNIA ul. Korotyńskiego 23/4 tel. 0 693-99-77-80 tel./fax.(022) 895-06-09

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INWESTOR: GMINA WLEŃ Pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REMONT DROGI GMINNEJ UL. HENRYKA BRODATEGO WE WLENIU BRANŻA DROGOWA Opracowali: Andrzej Więcławski Tomasz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 PROJEKT BUDOWLANY Oświadczenie projektantów Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA 28 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

PROJEKT BUDOWLANY POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA 28 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org www.bpkonstruktor.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo