PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH EGZ. 5. OBIEKT BUDOWLANY Remont pokrycia dachu budynku pałacowego - mieszkalnego dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych NAZWA I KOD wg CPV Remont starych budynków Roboty budowlane w zakresie domów opieki Wykonywanie pokryć dachowych ADRES BUDOWY NR EWID. DZIAŁKI INWESTOR ADRES INWESTORA Osiek 54, Pakosław 353, obręb Osiek Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54, Pakosław Oświadczenie Zgodnie z art. 20., ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. AUTOR PROJEKTU mgr inż. SEBASTIAN DUBICKI Specjalność: Konstrukcja Nr upr. WKP/0219/POOK/08 Rawicz, sierpień

2 SPIS TREŚCI PROJEKTU Strona tytułowa... 1 Spis treści... 2 Opis zagospodarowania działki... 3 Szkic sytuacyjny działki... 4 Opis techniczny do projektu remontu pokrycia dachu budynku pałacowegomieszkalnego Dokumentacja fotograficzna Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Rysunki architektoniczne remontu pokrycia dachu budynku pałacowegomieszkalnego Rys. 1 Rzut dachu - inwentaryzacja, skala 1: Rys. 2 Rozwinięcia połaci - inwentaryzacja, skala 1:

3 OPIS TECHNICZNY zagospodarowania działki budowlanej 1. Dane ogólne: Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Osieku Adres budowy: Osiek 54, Pakosław, dz. ewid. 353 Adres inwestora: Osiek 54, Pakosław 2. Podstawa opracowania: - szkic sytuacyjny w skali 1:1000, - wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem. 3. Lokalizacja: Przedmiotowa działka o nr ewid. 353 położona jest w Osieku w sąsiedztwie drogi asfaltowej, z której zapewnione są dojście i dojazd poprzez działkędrogę o nr ewid. 354/5 (w trwałym zarządzie Inwestora). Teren działki zabudowany m.in. budynkami mieszkalnymi Domu Pomocy Społecznej; płaski o gruncie piaszczysto-gliniastym zaliczonym do pierwszej kategorii geotechnicznej, nadającym się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. 4. Stan istniejący: Przedmiotowa działka jest nieruchomością zabudowaną m.in. budynkami mieszkalnymi Domu Pomocy Społecznej z podłączeniem do mediów: sieci energetycznej, gazowej oraz wodociągowej, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych powierzchniowo po terenie działki, z odprowadzeniem ścieków komunalnych poprzez przyłącze kanalizacyjne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 5. Stan projektowany: Na przedmiotowej działce o nr ewid. 353 zaprojektowano remont pokrycia dachu budynku pałacowego - mieszkalnego, który jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Remont polegać będzie na wymianie istniejącego pokrycia połaci dachu z gontów bitumicznych na papę termozgrzewalną, wraz z obróbkami blacharskimi oraz oknem i wyłazami dachowymi. Opracował: 3

4

5 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu pokrycia dachu budynku pałacowego - mieszkalnego dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych I. Dane ogólne: Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Osieku Adres budowy: Osiek 54, Pakosław, dz. ewid. 353 Adres inwestora: Osiek 54, Pakosław 1. Przeznaczenie: Zaprojektowano remont pokrycia dachu budynku pałacowego - mieszkalnego dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie Domu Pomocy Społecznej w Osieku. 2. Lokalizacja: Istniejący budynek pałacowy Domu Pomocy Społecznej w Osieku zlokalizowany jest na działce o nr ewid Usytuowanie budynku przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym 1:1000. Ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, projekt budowlany wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Przedmiotowa nieruchomość nie podlega wpływom oddziaływań szkód górniczych oraz projektowany remont nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska. 3. Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko: Projektowany remont pokrycia dachu nie powoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń (gazy, pary, pyły) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu przekraczającym ich dopuszczalne stężenia. Nowe pokrycie dachu zostało zaprojektowane w taki sposób, aby opady atmosferyczne oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania. 4. Dane charakterystyczne remontowanych połaci dachu: Powierzchnia istniejącego pokrycia gontem papowym: 613,8 m 2 Powierzchnia istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej: 91,9 m 2 Uwagi: Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U art. 21a ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami), ponieważ: - cykl budowy nie przekroczy 500 osobodni, - roboty budowlane prowadzone będą na wysokości powyżej 5,0 m. II. Opis elementów architektoniczno-konstrukcyjnych: Pokrycie dachu: Przewidziano rozbiórkę istniejącego pokrycia połaci dachu z gontów papowych wraz z demontażem okienek wyłazowych, wyłazu dachowego i okna połaciowego, a także rynien, pasów nadrynnowych, listew obróbek pasów elewacyjnych i kominów oraz ewentualnych luźnych, niezakotwionych obróbek blacharskich. Dodatkowo przewidziano rozbiórkę wszystkich warstw papy fragmentu połaci południowej w sąsiedztwie okna połaciowego (ze względu na korozję deskowania) oraz fragmentów połaci papowych przy rynnach i pasach nadrynnowych okapów. Materiały z rozbiórki wywieźć i zutylizować. Dokonać wymiany deskowania pełnego fragmentów połaci (deskowanie skorodowane) z desek impregnowanych gr. 32 mm na styk oraz wykonać wzmocnienie części elementów konstrukcji więźby dachowej (m.in. krokwi) 5

6 poprzez jednostronne nabicie desek impregnowanych grubości 32 mm pomiędzy podporami. Wszystkie elementy więźby dachowej oraz deskowania od spodu (dostęp od strony poddasza nieużytkowego) zabezpieczyć powierzchniowo metodą wielokrotnego smarowania bądź natrysku impregnatem solnym przed ogniem, grzybami i owadami (np. Ogniochron 30% roztwór wodny nanieść minimum 200 g soli na 1 m 2 powierzchni drewna - NRO). Wykonać nowe pokrycie połaci dachu budynku, uprzednio przygotowanej i zagruntowanej bitumicznym środkiem gruntującym, poprzez wykonanie dwóch warstw papy termozgrzewalnej [papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m 2 (PYE PV250 S5 SS) na papie podkładowej analogicznie modyfikowanej na włókninie poliestrowej (PYE PV250 S5)], wraz z obróbkami. Na fragmentach połaci, gdzie dokonano wymiany poszycia z desek wykonać dodatkowo warstwę papy asfaltowej na włókninie szklanej mocowaną mechanicznie. Przy rynnach i pasach nadrynnowych połaci papowych wykonać nowe pokrycie z papy podkładowej gr. 5 mm modyfikowanej SBS na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m 2 (PYE PV250 S5), natomiast na całości połaci papowych wykonać warstwę papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm modyfikowanej SBS na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m 2 (PYE PV250 S5 SS). Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm (rynny z nowymi hakami w rozstawie co ~50 60 cm, leje spustowe ze sztucerami do podłączenia rur spustowych 150/100, obróbki murków ogniowych, pasów elewacyjnych, kominów, czap kominowych, gzymsów podrynnowych pod rynny stojące, pasów okapowych nadrynnowych, wiatrownic, listew elewacyjnych i kominowych); dodatkowo pod fragmenty gzymsów okapowych i okapy wykonać obróbki usztywniające i likwidujące przeciwspadki z blachy stalowej ocynkowanej i papy termozgrzewalnej. Zamontować na połaciach stromych drabinki przeciwśniegowe ocynkowane; wymienić na nowe elementy i przewody instalacji odgromowej w kolorze naturalnym. Wymienić kominki dachowe wentylacyjne na izolowane termicznie ponad dachem Ø110 i 160 mm z docieplonymi rurami wywiewnymi wentylacyjnymi w przestrzeniach nieogrzewanych wełną mineralną (min. 4 cm), np. typu Isover 7300 Alu, z przyłączeniem do istniejących kanałów. Zamontować nowe okno dachowe tworzywowo-aluminiowe obrotowe typu Fakro PTP-V U3-03 o wymiarach cm, z nawiewnikiem o wydajności >35 m 3 /h, kompletne z kołnierzem do pokryć płaskich. Zamontować wyłaz dachowy typu Fakro WSS o wymiarach cm, kompletny z kołnierzem do pokryć płaskich. Zamontować wyłazy-naświetla dachowe typu Fakro WGI o wymiarach cm, kompletne z kołnierzami uniwersalnymi. Elewacja ponad dachem: Przewidziano przecieranie i uzupełnienie pasów tynków elewacyjnych i kominów przy wykonywanych obróbkach blacharskich, zagruntowanie podłoża, wklejenie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej oraz malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi jak elewacja istniejąca (kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej, wg wzornika Baumit: kolory Smile 3045 i Smile 3049). Instalacja odgromowa: Remont zwodów instalacji odgromowej polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego. Na dachu wykonać zwody poziome sztuczne z drutu cynkowanego 6

7 Ø8 mm układanego na wspornikach odstępowych służących do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich lub spadzistych o niewielkim nachyleniu, mocowanych do podłoża za pomocą pasa papy dachowej poprzez klejenie. Jako zwody poziome naturalne wykorzystać blachę opierzenia murków ogniowych (gr. >0,5 mm), do których należy przyłączyć zwody poziome sztuczne z drutu. Zapewnić metaliczną ciągłość blachy opierzenia. Kominy wyposażyć w zwody pionowe tzw. iglice kominowe 2 m tak, aby chroniony element objąć kątem ochronnym 45. Iglice przyłączyć do najbliższego zwodu poziomego. Uwagi końcowe: Teren wokół budynku należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wszystkie zastosowane materiały, używane zgodnie z instrukcjami producentów, powinny posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innymi wymaganiami właściwymi dla danej specyfiki robót, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej należy zweryfikować i skorygować na budowie, zgodnie z dokumentacjami branżowymi, danymi technicznymi rzeczywiście zastosowanych materiałów, środków i urządzeń oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. O wszelkiej niezgodności projektu czy założeń konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym należy niezwłocznie powiadomić projektanta w formie pisemnej. Wszelkie wątpliwości oraz odstępstwa od niniejszych założeń projektowych należy rozstrzygać na bieżąco przy udziale służb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania. Opracował: 7

8 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA do projektu remontu pokrycia dachu budynku pałacowego-mieszkalnego dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych Fot. 1. Fragment pokrycia ryzalitu południowo-zachodniego Fot. 2. Pokrycie baszty wschodniej 8

9 Fot. 3. Fragmenty połaci południowo-wschodnich Fot. 4. Pokrycie połaci południowej niższej 9

10 Fot. 5. Fragment pokrycia ryzalitu północno-wschodniego Fot. 6. Fragmenty pokrycia połaci północno-wschodnich 10

11 Fot. 7. Fragmenty pokrycia połaci północno-wschodnich Fot. 8. Fragmenty połaci od strony północnej 11

12 Fot. 9. Pokrycie baszty od strony północno-zachodniej Fot. 10. Fragmenty pokrycia od strony północno-zachodniej 12

13 INFORMACJA dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont pokrycia dachu budynku pałacowego - mieszkalnego dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie Osiek 54, Pakosław, dz. ewid. 353 IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54, Pakosław IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: Sebastian Dubicki Opracował 13

14 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: - zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostępem osób postronnych, - rozbiórka istniejącego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami, wyłazami i oknem dachowym oraz instalacji odgromowej na dachu, - wymiana deskowania i wzmocnienie elementów konstrukcji więźby dachowej wraz z impregnacją, - montaż nowych wyłazów i okna połaciowego, montaż nowych rynien z wymianą haków rynnowych, - wykonanie nowego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, - montaż nowej instalacji odgromowej na dachu, - przecieranie i wyprawki tynków elewacji ponad dachem i kominów, wykonanie szpachli cienkowarstwowych, malowanie, - uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, wywóz i utylizacja odpadów. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - działka zabudowana budynkami Domu Pomocy Społecznej w Osieku. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - sąsiedztwo Domu Pomocy Społecznej i wynikająca w tego faktu specyfika i zagrożenia. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: - ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokości powyżej 5 m, w tym przy pracy na rusztowaniach, - roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10 C, - praca przy użyciu elektronarzędzi zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przypadku niesprawnych narzędzi i nieprawidłowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - pracownicy wykonujący prace winni przez kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń i omówieniem sposobu wykonywania robót (szkolenie wstępne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogólnobudowlanych); miejsce prowadzonych prac powinno być właściwie wygrodzone i oznakowane. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: - teren prac zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i oznakować, - wyznaczyć i zabezpieczyć drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, - rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją producenta z elementów poddanych przez producenta badaniom zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów po względem bezpieczeństwa; montowane i demontowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia; odpowiednio oznaczone i uziemione, - wszyscy przebywający na terenie budowy są obowiązani posiadać wymagane środki ochrony indywidualnej, - drogi dojazdowe winne być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, - na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdować się apteczka i sprzęt ppoż. - dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia, - pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, - prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, - drabiny eksploatować tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem, - na wysokości pracować w szelkach bezpieczeństwa. 14

15

16

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa Adres: 47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A tel/fax: + 48 77 483 50 00 tel. kom.: +48 515 120 584 e-mail: patrykkawa@wp.pl METRYKA PROJEKTU Temat:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Adres budowy: dz nr ew. 4008/6;4008/10;4008/12 ul. Z. Morawskiej 29B 06-500 Mława Pow. Mławski, woj. mazowieckie Inwestor: Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego ul. Reymonta 6 06-500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Egz. nr 4 OBIEKT: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres: ul. Partyzantów 24-30 65-332 Zielona Góra Działka Nr: 273/4, 273/7 Obręb:

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWO - MIESZKALNEGO KMPSP W CHEŁMIE PRZY UL. PRYM. S. WYSZYŃSKIEGO 2B

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWO - MIESZKALNEGO KMPSP W CHEŁMIE PRZY UL. PRYM. S. WYSZYŃSKIEGO 2B FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)

Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) 1 Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) I WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Inwestor: GMINA ZARZECZE 37-205 ZARZECZE Obiekt, adres: Stadium: BUDYNEK ZABYTKOWEJ OFICYNY DWORSKIEJ DZIAŁKA NR 1644/4 W M. SIENNÓW, GM. ZARZECZE, POW. PRZEWORSK PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Przedmiot

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303

USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W GIŻYCKU PRZY UL. KONARSKIEGO 13 Inwestor: SPÓŁDZIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZST/1/2013

Znak sprawy ZST/1/2013 zasad obciążają Wykonawcę. Roboty w zakresie rozbiórek należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, i poniższymi wytycznymi: Rozbiórkę elementów instalacji odgromowej, o ile zajdzie konieczność jej zdemontowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 Zamawiający: Opracował: 1 Wspólnota Mieszkaniowa, Morcinka 19, Jastrzębie-Zdrój Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1/2014 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty remontowe dachu oraz roboty towarzyszące. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 ul. Osowska 81 04-351 Warszawa 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark.

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 1 PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 11 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim.

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora, - wizja lokalna obiektu, - dokumentacja architektoniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kategoria - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych - 45430000-0

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo