PROJEKT DOTYCZY DZIAŁKI O NR.GEOD.280. Bł 27/01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT DOTYCZY DZIAŁKI O NR.GEOD.280. Bł 27/01"

Transkrypt

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 828, 827 I 276 NA POTRZEBY WYPOCZYNKU I REKREACJI NAD RZEKĄ ROSPUDĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 280 NA POTRZEBY WYPOCZYNKU I REKREACJI NAD JEZIOREM SUMOWO. BULWAR NAD RZEKĄ ROSPUDĄ PROJEKT DOTYCZY DZIAŁKI O NR.GEOD.280 Branża: Inwestor: Architektura Urząd Gminy Bakałarzewo Ul. Rynek Bakałarzewo Opracowanie projektu: GRAF Pracownia Architektoniczno - Graficzna Al.J. Piłsudskiego 22/34, Białystok Tel./fax (085) Projektowali: Branża Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Architektura mgr inż. arch. Piotr Kuczyński - architekt Bł 27/01 Konstrukcja mgr inż. Grzegorz Masoń SLK/0604/PWOK/04 Współpraca Inż. Anna Kopciewska -asystent projektanta Białystok PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE I REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA NIEDOZWOLONA

2 Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I : 1. STRONA TYTUŁOWA str.1 2. ZAWARTOŚĆ TECZKI str.2 I A R C H I T E K T U R A - 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI a) OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI str.3-4 b) MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1 : 500 str.5 c) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI SKALA 1 : 500 str.6 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY a) OPIS TECHNICZNY str.7-14 b) CZĘŚĆ RYSUNKOWA A/1. RZUT WIATY KOMINKOWEJ SKALA 1 : 100 str.15 A/2. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ SKALA 1 : 100 str.16 A/3. RZUT DACHU SKALA 1 : 100 str.17 A/4. PRZEKRÓJ A-A SKALA 1 : 100 str.18 A/5. RZUT KOLORYSTYKA SKALA 1 : 100 str.19 A/6. WIDOKI ELEWACJI SKALA1: 100 str.20 A/7. RZUT FUNDAMENTÓW DESZCZOCHRONU SKALA 1 : 25 str.21 A/8. RZUT DESZCZOCHRONU SKALA 1 : 25 str.22 A/9. RZUT DACHU SKALA 1: 25 str.23 A/10. PRZEKRÓJ A-A SKALA 1: 25 str. 24 A/11. WIDOK DESZCZOCHRONU SKALA 1:100 str.25 A/12. RZUT I WIDOK DESZCZOCHRONU SKALA 1:25 str.26 A/13. PRZEKRÓJ A-A I WIDOKI OGRODZENIA SKALA 1:100 str.27 K/1. RZUT FUNDAMENTÓW WIATY KOMINKOWEJ SKALA 1:50 str.28 K/2 ZBROJENIE FUNDAMENTÓW SKALA 1:20 str.29 K/3 ZBROJENIE PŁYTY KOMINKA SKALA 1:20 str.30 4.OPIS TECHNICZNY- CZĘŚC DROGOWA str A/14. PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:250 str.35 A/15. PLAN WYMIAROWY SKALA 1:250 str.36 A/16. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:50 str ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE: str DECYZJA NR.7330/10/2004 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - OŚWIADCZENIE ARCHITEKTA I KONSTRUKTORA - ODPIS UPRAWNIEŃ ARCHITEKTA - ODPIS O PRZYNALEŻNOŚCI ARCHITEKTA DO OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW - ODPIS UPRAWNIEŃ KONSTRUKTORA - ODPIS O PRZYNALEŻNOŚCI KONSTRUKTORA DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Ia.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI O NR. GEOD. 280 NAD JEZIOREM SUMOWO. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI : 1.1.Zlecenie inwestorem. 1.2.Decyzja nr 7330/10/2004 o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego Obowiązujące przepisy i normy branżowe w tym: - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane; - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 1.Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działki o nr. geod. 280 położonej w miejscowości Bakałażewo, nad Jeziorem Sumowo poprzez lokalizację na niej wiaty kominkowej, parkingu, plaży, miejsc przeznaczonych pod ognisko i ogólne zagospodarowanie terenu. 2.Istniejący stan zagospodarowania działki. Teren jest całkowicie zielony, mało zadrzewiony, nie występuje żadna zabudowa oraz utwardzenie terenu. 3.Projektowane zagospodarowanie działki nr. geod.280 nad jeziorem Sumowo Projekt przewiduje wykorzystanie terenu pod aktualnie wykorzystywany jako wypoczynkowy. Na działce o nr geod. 280 nad jeziorem Sumowo, projektuje się: - wiatę kominkową-1 sztuka - deszczochrony 6 osobowe 2 sztuki - ławki-7 sztuk - śmietniki 3sztuki - tablice informacyjne-1 sztuki - ogrodzenie-135,19 mb. - utwardzenie nawierzchni-dojścia i chodniki 4.Zestawienie powierzchni działki nr. geod. 280 (powierzchnie w granicach opracowania) działka nr.geod ,29m² powierzchnia utwardzona projektowana 153,86 m² powierzchnia projektowana żwir/kamień polny/tłuczeń kamienny 388,30 m² zieleń niska i trawniki 1737,13 m² RAZEM : 2279,29 m 2 6) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Inwestycja nie dotyczy obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków

4 7) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych nie dotyczy omawianej działki na podstawie ustaleń warunków zabudowy 8) Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu Dolina Rospudy w związku z tym zabrania się : -wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych, których forma jest obca architekturze regionalnej -wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi, -niszczenia linii brzegowej jezior, -prowadzenia działalności gospodarczej, wpływającej szkodliwie na środowisko lub powodującej degradację walorów krajobrazowych. Planowana inwestycja nie ma negatywnych wpływów na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów małej architektury. 9) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. Wiata kominkowa oraz deszczochrony zostały zaprojektowane w technologii ogólnie stosowanej. opracował: mgr inż. arch. Piotr Kuczyñski upr. nr BŁ/27/01

5 PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NA DZIAŁCE O NR. GEOD. 280 NAD JEZIOREM SUMOWO. 1).Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. Projekt przewiduje wykorzystanie terenu działki wykorzystywany aktualnie jako wypoczynkowy. Na działce o nr geod. 280 nad jeziorem Sumowo projektuje się: -wiatę kominkową-sztuk 1 -deszczochrony 6 osobowe-sztuk 2 -ławki-sztuk 7 -śmietniki sztuk 3 -tablice informacyjne-sztuk1 -ogrodzenie-135,19mb. -projektuje się także tereny utwardzone, chodniki i dojścia oraz plaże nad jeziorem. a)deszczochron Elementy małej architektury-deszczochron 6 osobowy zaprojektowano w technologii tradycyjnej-podstawowym materiałem jest drewno świerkowe. Dach pokryto blacho dachówką, kąt nachylenia dachu 30 stopni, wysokość 3,37cm. Elementy drewniane deszczochronu przed wmontowaniem zaimpregnować solnymi środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz zabezpieczającymi przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją producenta (OGNIOCHRON, Ocean 411B,KROMOS B-796 itp.) WSZYSTKIE PALNE(DREWNIANE) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE POWINNY BYĆ UODPORNIONE OGNIOWO DO STANU TRUDNO ZAPALNEGO. Projekt deszczochronu został przedstawiony na rysunkach graficznych zawartych w projekcie. b)wiata kominkowa Wiata pełni funkcję kominka z paleniskiem, grillem oraz rusztem pomocniczym ze stołami w formie lady barowej i siedziskami jako element wyposażenia. Budynek wiaty jest w konstrukcji szkieletowej, wykonana z drewna świerkowego. Wiata zaprojektowana jest na planie ośmiokąta, z nie regularnymi ścianami z bala osłaniającymi ruszt grilla od wiatru.w projektowanym obiekcie przewiduje się także dodatkową ściankę, murowaną z cegły na wysokość 1,10m umożliwiającą obsługę grilla. Wokół rusztu oraz na części nie zadaszonej projektuje się posadzkę z kamienia polnego, pod zadaszoną częścią podłogę z desek o gr.3,2cm, na legarach 10x16cm. Wiata jest podniesiona na 30cm ponad poziom terenu, jej wysokość to 5,56m,kąt nachylenia dachu 26 stopni. Dach planuje się pokryć blachodachowką, w kolorze brązu. Elementy drewniane wiaty kominkowej przed wmontowaniem zaimpregnować solnymi środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz zabezpieczającymi przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją producenta (OGNIOCHRON, Ocean 411B,KROMOS B-796 itp.) WSZYSTKIE PALNE(DREWNIANE) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE POWINNY BYĆ UODPORNIONE OGNIOWO DO STANU TRUDNO ZAPALNEGO. Projekt wiaty kominkowej został przedstawiony na rysunkach graficznych zawartych w projekcie.

6 Fundamenty pod konstrukcję zaprojektowano w postaci ław i stóp żelbetowych. Stopy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 60 x 60 cm oraz 75 x 75 cm i wysokości 30 cm, ławy fundamentowe pod ścianę zaprojektowano o szerokości 40 cm i wysokości 30 cm. Płytę pod kominek w kształcie ośmiokąta zaprojektowano o wymiarze zewnętrznym 2,80 m i grubości płyty 30 cm. Elementy wykonać przy użyciu betonu klasy C20/25 oraz stali żebrowanej A-III N RB500W o średnicy f 10 mm, f 12 mm i stali gładkiej A-0 St0S-b o średnicy f 6 mm. Ściany fundamentowe wykonać jako betonowe o grubości 25 cm z bloczków betonowych. Ławy, stopy oraz płytę wykonać na warstwie betonu C8/10 grubości 10 cm. Pod płytę kominka dodatkowo wykonać podbudowę z piasku o grubości minimum 40 cm. W przypadku posadowienia płyty na gruncie wysadzinowym należy do głębokości przemarzania wymienić grunt na niewysadzinowy z jego zagęszczeniem mechanicznym. Wszystkie elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując izolację np. 1x Abizol R+P. Na górnej powierzchni ław fundamentowych należy ułożyć izolację poziomą z papy na lepiku. Wsporniki słupów drewnianych zabetonować w słupach żelbetowych. Zestawienie powierzchni wiaty kominkowej Powierzchnia zabudowy 129,16 m² Powierzchnia użytkowa 84,57 m c)ławki, kosze, tablice informacyjne *Kosze na śmieci-firma PMO Kosze skonstruowane na bazie betonowych prefabrykatów z odsłoniętą warstwą kruszyw mineralnych (żwiry i grysy marmurowe) wytwarzane w technologii betonu płukanego. Kształt i masa koszy czynią je stabilnymi, wolnostojącymi elementami wyposażenia terenów zewnętrznych takich jak: osiedla, ulice, parki, skwery. *MATERIAŁY beton zbrojony, płukany wkład z blachy ocynkowanej z popielniczką *MONTAŻ -produkt wolnostojący *OPRÓŻNIANIE ZAWARTOŚCI KOSZY - wyjęcie i opróżnienie wkładu ocynkowanego DANE TECHNICZNE: -średnica/wysokość: fi 44 x 70 cm -pojemność: 45 l -waga: 110 kg *Ławki firma PMO Ławki skonstruowane na bazie betonowych prefabrykatów z odsłoniętą warstwą kruszyw mineralnych (żwiry i grysy marmurowe) wytwarzane w technologii betonu płukanego. *MATERIAŁY - beton zbrojony, płukany,deski świerkowe, impregnowane, malowane. *KOLORY POWIERZCHNI kolory desek: tik, mahoń, czarny, cedr, brąz jasny, zieleń, palisander.

7 *DANE TECHNICZNE-ławka bez fundamentu, produkt wolnostojący, długość /głębokość/wysokość: 200 x 57 x XXX cm, waga 270 kg. *Tablice informacyjne-firma Agora Dane techniczne. Tablica informacyjna wykonana z elementów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo lub z elementów żeliwnych, lakierowanych. Powierzchnia ekspozycyjna wykonana jest z płyty OSB a jej powierzchnia to: 150x125cm.Tablica może zostać wykonana w kolorze grafitowym lub czarnym. Tablica montowana jest poprzez zabetonowanie przedłużonych elementów kotwiących. Wysokość : 2,80 cm, szerokość 1,80cm, waga 65kg. d)ogrodzenie. Projektuje się ogrodzenie z drewna sosnowego z bramą wjazdową na parking (o szerokości 500cm). Konstrukcja ogrodzenia opierać się będzie na słupach stalowych Ø100, montowanych co 300 cm, które będą łączone za pomocą poziomych drewnianych desek o grubości 3,2 x16cm i długości 286cm, montowanych do słupów stalowych przy pomocy skręcania śrubami. Wysokość ogrodzenia 150cm, długość135,19mb. Deski należy zabejcować na kolor brązowy-malować farbą Tikkurila Valtti base.elementy drewniane wiaty przed wmontowaniem zaimpregnować solnymi środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz zabezpieczającymi przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją producenta (OGNIOCHRON, Ocean 411B,KROMOS B-796 itp.) 2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Forma architektoniczna projektowanego deszczochronu i wiaty kominkowej jest zabudową przeznaczoną do celów wypoczynkowych, jest idealnym miejscem postojowym dla korzystających z bulwaru. Forma deszczochronu nawiązuje do tradycyjnej zabudowy obiektów gospodarczych oraz leśnych, jest wykonany z drewna świerkowego i blachodachówki.

8 Wiata kominkowa pełni funkcję kominka z paleniskiem, grillem oraz rusztem pomocniczym ze stołami w formie lady barowej i siedziskami jako element wyposażenia. Obydwa obiekty wykonane są z naturalnych materiałów takich jak: drewno, kamień polny, cegła. 3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych Bryła projektowanego deszczochronu jest w formie prostokąta, w konstrukcji drewnianej, o kącie nachyleni 30 stopni i wysokości 3,37m. Ławy przewiduje się żelbetowe wylewane, ściany fundamentowe betonowe. Bryła wiaty kominkowej jest na planie ośmiokąta w konstrukcji drewnianej, szkieletowej. Podłogę projektuje się z desek na legarach oraz podłogę z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wapiennej. Ławy przewiduje się żelbetowe wylewane, ściany fundamentowe betonowe. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką, o kącie nachylenia 26stopni i wysokości 5,56m. 4.Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne. W celu zapewnienia dostępu z korzystania z atrakcji na jeziorem Sumowo projektuje się utwardzony parking, z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej z dojściami do wiaty kominkowej, deszczochronów, miejsca przeznaczonego na ognisko i plaży. 5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi Przewiduje się zagospodarowanie terenów nad jeziorem Sumowo w celach rekreacyjnowypoczynkowych. 6.Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne Wykopy pod fundamenty: Należy całkowicie wybrać z dna wykopów cienką warstwę nasypów niekontrolowanych oraz gruntów próchniczych. W przypadku wykopu w gruncie rodzimym należy uważać, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu należy usunąć ręcznie. Jeżeli zajdzie konieczność wyrównania podłoża do

9 projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) należy zastosować podsypkę piaskowo żwirową lub chudy beton. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Fundamenty, ściany fundamentowe: wylewane z betonu B 20 Ściany zewnętrzne: projektuje się w wiacie kominkowej ściany osłaniające ruszt grilla od wiatru o grubości 22cm. Dach Więźbę wykonać z drewna iglastego klasy K-27. Elementy więźby zabezpieczone środkiem owado - i grzybobójczym dopuszczonym do stosowania w budownictwie i spełniającym wymogi sanitarne odpowiednie dla budynków mieszkalnych np. zabezpieczyć przed korozją i przeciwpożarowo przez impregnację zanurzeniową Fobosem M-4 do odporności ogniowej REI 30. Całą powierzchnię dachu należy zabezpieczyć folią wstępnego krycia, wysoko paro przepuszczalną 1000g/m 2 /24h np. ANTIVIL super L. Wykonać na folii kontr łaty i łaty pod blacho dachówkę; rozstaw łat należy ustalić według zaleceń producentów pokrycia. Zastosowane elementy drewniane należy zaimpregnować. Współczynnik przenikalności cieplnej: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: nie dotyczy DACH: nie dotyczy Stan wykończeniowy: posadzka w wiacie kominkowej w części zadaszonej: -podłoga z desek gr.2cm -legary 10x16cm -folia 0,3mm -chudy beton B7,5 gr.4cm -gruz ubity na gruncie 15cm posadzka w wiacie kominkowej w części nie zadaszonej: -kamień polny gr.20cm -podkład cementowo-wapienny gr.2cm -gruz ubity na gruncie 15cm Schody: nie dotyczy Stolarka okienna : nie dotyczy Stolarka drzwiowa: nie dotyczy Parapety: nie dotyczy Obróbki blacharskie: z blachy płaskiej, ocynkowanej i pomalowane na kolor zbliżony do koloru dachu, w postaci pasa okapowego. Rynny i rury spustowe: nie dotyczy

10 Elewacje Projekty małej architektury zostały zaprojektowane w formie architektonicznej nawiązującej do architektury regionalnej, wykonane z tradycyjnych materiałów takich jak :drewno, kamień, polny, cegła. Szczegółowe informacje dotyczące wiaty kominkowej i deszczochronu podane zostały w formie graficznej Warunki gruntowo wodne Zakłada się proste warunki gruntowo wodne: w poziomie posadowienia występują piaski drobne z przewarstwieniami piasków pylastych średnio zagęszczonych o J d =0,31-0,35. Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia budynku. W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunków niż zapisane powyżej należy zaprzestać prac budowlanych i niezwłocznie skontaktować się z projektantem konstrukcji. 7.Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorun ochronnych. a)sanitarna: nie dotyczy b)wodociągowa: nie dotyczy c) grzewcza: nie dotyczy d) wentylacyjna: nie dotyczy e) klimatyzacyjna: nie dotyczy g) elektryczna: nie dotyczy h) telekomunikacyjna: nie dotyczy i)piorun ochronna: nie dotyczy 8) Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem Projektowane obiekty małej architektury : deszczochron i wiata kominkowa o prostych rozwiązaniach konstrukcyjnych i funkcjonalnych nie wymagają zainstalowania urządzeń i instalacji technicznych o charakterze przemysłowym. 9) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków: nie dotyczy b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i ilości wytwarzanych odpadów: nie dotyczy

11 c)rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: projektuje się kosze na odpadki na działkach inwestora.odbiór śmieci na bazie wewnętrznych umów inwestora zawartych z odbiorcą. e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami: nie dotyczy 11)Uwagi końcowe: Inwestycja nie ma negatywnych wpływów na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów. Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów. Projektant dopuszcza zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. Wykonanie prac i zastosowanie materiałów nie wyszczególnionych w przedmiarze i w opisie technicznym, a koniecznych ze względu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień wykonania projektu należy do obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych", z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, z aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa Wykaz niektórych norm obowiązujących przy realizacji inwestycji: PN-80/B PN-88/B PN-65/B PN-82/B PN-87/B PN-62/B PN-68/B PN-63/B PN-70/B PN-91/B Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Tynki szlachetne. Roboty tynkowe Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. Postanowienia ogólne. Tolerancje wymiarów w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów. Koordynacja wymiarowa w budownictwie Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.

12 PN-72/B PN-62/B PN-63/B PN-80/B PN-61/B PN-69/B PN-69/B PN-69/B PN-89/B PN-ISO :1994 PN-ISO :1994 PN-57/S Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki. Roboty okładzinowe Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej I cynkowej. Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Podstawowe zasady oceny i określenia. Tolerancja w budownictwie Kontrola wymiarowa robót budowlanych. Tolerancja w budownictwie. Warunki techniczne. Nawierzchnie z kostki Kamiennej. Drogi samochodowe. opracował: mgr inż. arch. Piotr Kuczyński upr. nr Bł. 27/01

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP CAD HELP PROJEKTY, RYSUNKI CAD, OBLICZENIA, KOSZTORYSY PROJEKT BUDOWLANY TREŚĆ OPRACOWANIA: BUDYNEK MIESZKALNY BRANŻA: BUDOWLANA NAZWA INWESTORA: CAD HELP OPRACOWAŁ: CAD HELP SPRAWDZIŁ: OCENA: SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1. Opracował: mgr inż. Paweł Hap SPIS ZAWARTOŚCI: 1. CEL OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW.

BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. ŚCIEŻKI ZDROWIA Z URZĄDZENIAMI DO REKREACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo