SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 NA-27-3/08 Ostrołęka, dnia r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka ul. Zawadzkiego 4, Ostrołęka tel. (29) fax. (29) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP z 29 stycznia 2004 r. ( Dz..U. z 2006 r. Nr 164 poz z późniejszymi zmianami ) PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. kod CPV:

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (spis treści): 1. Nazwa Zamawiającego 2. Tryb udzielania zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 8. Wymagania dotyczące wadium. 9. Termin związania ofertą. 10. Opis sposobu przygotowywania oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Projekt umowy. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Umowa ramowa. 20. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 21. Oferty wariantowe. 22. Adresy poczty elektronicznej. 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 24. Aukcja elektroniczna 25. Powierzenie zamówienia podwykonawcom. 26. Załączniki do SIWZ 27. Odpłatność za SIWZ

3 1. Nazwa i adres Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Ostrołęka ul. Zawadzkiego 4, Ostrołęka tel. (29) fax. (29) /ostroleka/przetargi 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz z późniejszymi zmianami). 2) Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz U z 2006r. Nr 87 poz. 605). 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 241, poz. 1763) 3. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zadania PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. kod CPV: Zamówienie obejmuje: a) roboty budowlane: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączonym przedmiarze robót i dokumentacji projektowej 3. Na wykonane roboty Wykonawcy udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: r. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od bezusterkowego odbioru robót po sporządzeniu stosownych dokumentów. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

4 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) b) nie są wykluczeni z postępowania o zamówienia publiczne, zgodnie z art. 24 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami). c) złożą odpowiednie oświadczenia i dokumenty wynikające z SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a)wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). b)w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, c)wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do reprezentowania ich do zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d)wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. Uwaga: Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), e) Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie, została wybrana, przed zawarciem umowy przedstawią oni umowę regulującą współpracę Wykonawców. 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5 b)koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"; c)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńdołączyć uprawnienia kierownika branży budowlanej i drogowej z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby inżynierów, d)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert f)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: a)informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich dwóch lat tj a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; b)wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; gwarantujących wykonanie zamówienia w terminie wymaganym SIWZ. c)wykaz wszystkich osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wynikającego z przedmiaru robót., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności d)wykonawca udokumentuje, (załączając odpowiednie dokumenty) iż dysponuje osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje do wykonania zadań, w tym do prowadzenia pojazdów, oraz obsługi innych maszyn niezbędnych do realizacji zamówienia i załączy kserokopie uprawnień tych osób. e)wykazy wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zakres i wartość wykonanych robót w skali każdego z dwóch ostatnich lat ( 2006, 2007) musi odpowiadać swoim rodzajem i wartością w złotych w skali roku łącznie co najmniej robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca poda wartości oraz daty i miejsca wykonania robót z ostatnich trzech lat 2005, 2006, 2007 oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 3. W celu potwierdzenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

6 a)sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych 2006, 2007 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Wysokość obrotów za każdy z wymienionych lat nie może być niższa niż 200 tysięcy złotych. b)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł., wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c)polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wysokość polisy w zakresie OC od odpowiedzialności deliktowej 100 tys. zł) 4. Ponadto, Wykonawca załączy następujące dokumenty wynikające z niniejszej specyfikacji: a)oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, wynikające z art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 1-3. b)aktualne uprawnienia kierownika budowy branży budowlanej i drogowej potwierdzone aktualnym wpisem do właściwej izby c)oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuje treść zawartą w SIWZ bez zastrzeżeń. d)oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z przedmiotem przetargu i z terenem na którym obiekt ma być zrealizowany oraz zdobył wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 5. Wykonawca wypełni wszystkie pozycje z załączonego kosztorysu nakładczego. Brak wypełnienia jakiejkolwiek pozycji kosztorysu nakładczego w ofercie uważać się będzie, że koszty te zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu i nie zostaną one zapłacone. 6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo ma być przedstawione w oryginale oraz zawierać zakres umocowania pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli : wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

7 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy). 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Specyfikację istotnych warunków związane z przedmiotem zamówienia uzyskać można osobiście w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. budownictwa, Ewy Tyszki w Nadleśnictwie Ostrołęka w dni robocze w godz. 7:30 9:00. lub na stronie internetowej /Ostrołęka/przetargi Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania oferty, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym

8 przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Ewa Tyszka i Andrzej Niedźwiecki. tel. (29) , w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00. 8 Wymagania dotyczące wadium Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do złożenia wadium w kwocie 2000 zł (dwa tysiące zł), na cały okres związania ofertą w jednej z form określonych w art. 45. ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). Wadium wniesione w pieniądzu wpłacić należy na konto Zamawiającego B.G.Ż. S.A. OW Ostrołęka : Wadium wniesione w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego najpóźniej do godziny 10-tej dnia r. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: -upłynie termin związania ofertą, -zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, -zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia. -Wykonawca złożył wniosek o jego zwrot i wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, -Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona (złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wykonawcy prawa wniesienia protestu). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -uniemożliwi zawarcie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 9.Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni tj. dnia r. 10.Opis sposobu przygotowania ofert Każdy z uczestników postępowania może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Powinna zawierać wszystkie aktualne zaświadczenia i oświadczenia oraz inne dokumenty wynikające z niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Zastosowanie innych ilości robót skutkuje odrzuceniem oferty. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wynikających z niniejszej SIWZ będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty. 11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

9 Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętych kopertach zatytułowanych: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 67 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. Nie otwierać przed dniem r. osobiście w siedzibie zamawiającego Ostrołęka ul. Zawadzkiego 4, w sekretariacie Nadleśnictwa (pok. nr 21) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia r. godz. 10:00. Oferty wysyłane pocztą muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w ww. terminie, oferty które wpłyną do siedziby zamawiającego po 2008 r. godz. 10:00 nie będą rozpatrywane. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 4 w świetlicy, pok. nr Opis sposobu obliczenia ceny Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa wykonania zamówienia (wraz z należnym podatkiem VAT), powinna być ceną wyrażoną w złotych polskich i powinna: - obejmować wszystkie koszty i składniki, związane z wykonaniem zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszty w niej nie ujęte, bez których nie można byłoby wykonać właściwie zamówienie (będą to tzw. koszty ogólne Wykonawcy obejmujące wszelkie roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną budowy, roboty porządkowe zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy itp.). - uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko, wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia (ponieważ skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia, wskazane jest, aby oferenci zapoznali się w terenie z zakresem i warunkami wykonania robót). - Wynikać z wykonanego i załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego projekty techniczne i przedmiary robót budowlanych. - być ceną jednoskładnikową i stałą (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych upustów czy obniżek). - Sumy iloczynów cen jednostkowych i ilości poszczególnych jednostek z wszystkich pozycji kosztorysu nakładczego po zastosowaniu ewentualnych narzutów utworzą cenę oferty. W ofercie należy podać cenę zryczałtowaną całej oferty netto i brutto, która będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy. Cenę oferty należy podać w złotych polskich Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie będą one refundowane, niezależnie od wyników przetargu 13.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty Cena oferty 100% Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

10 Ocena ofert dokonana zostanie według kryterium cena zgodnie z formułą: cena najniższa wśród ofert punkty za cenę = x 100 pkt cena danej oferty Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto w PLN. Wykonawca nie będzie dopuszczony do uczestnictwa w przetargu jeżeli jest zagrożony upadłością, likwidacją lub inną podobną sytuacją, skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie wywiązał się z obowiązku płacenia składek i podatków wymienionych w SIWZ. 14.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Przed zawarciem umowy, po wyborze oferty. Wykonawca dostarczy do zamawiającego polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zadania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. (wysokość polisy w zakresie OC od odpowiedzialności kontraktowej 50 tys. zł) Przed zawarciem umowy, po wyborze oferty. Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz w porozumieniu z zamawiającym sporządzi harmonogram rzeczowo finansowy. Uwaga: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi Zamawiającemu ww. dokumentów lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Informacje dodatkowe zasady udostępniania dokumentów. a)protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. b)załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, przy czym oferty są jawne od chwili ich otwarcia. c)nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym

11 d)w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy będzie bezskuteczne. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy pzp.). e)ujawnianie treści protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad tj. Zamawiający: Udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; Wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji; Wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania; Umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie 0,60 zł za 1 kartkę. Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od godz. 8:00 do 10:00. Istotne dla stron postanowienia umowy: 1. Umowa z wybranym w Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się postępowania. 2. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich w formie bezgotówkowej na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjętego przez Zamawiającego. 3. Terminy płatności do 21 od daty otrzymania faktury sporządzonej na podstawie protokółu odbioru akceptowanego przez inspektora nadzoru. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 4. Kary umowne: a)za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, b)za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, c)za przerwanie prac na budowie z winy wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień licząc okres przerwy od dnia zaprzestania robót na budowie, 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP na budowie oraz odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót oraz ich następstwa. 15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wybrany w drodze przetargu Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej wartości zamówienia brutto w formie dopuszczonej art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

12 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). W razie nie wniesienia zabezpieczenia przed upływem terminu do zawarcia umowy lub uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, uznaje się, że Wykonawca odmówił podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wnoszone w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego. Na poczet zabezpieczenia, zaliczone może zostać również złożone w pieniądzu wadium przetargowe Wykonawcy ( na wniosek Wykonawcy, z tym jednak, że musi ono być, uzupełnione do pełnej kwoty zabezpieczenia, jeżeli jest niższe niż kwota zabezpieczenia). Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia zatrzymane zostaje na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i zwrócone zostanie najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego i dokonaniu bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego obiektu. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy. 16.Projekt Umowy Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach zawartych we wzorze umowy, który należy parafować i załączyć do oferty.umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne Środki ochrony prawnej, przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówienia, przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego, stosownie do postanowień art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną, Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. Protest winien wskazywać: - oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego, - żądanie Protestującego, - zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

13 c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, d) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie. 4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana. 5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: a) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania; b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione. 6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 19. Umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 21 Oferty wariantowe Zamawiający nie przewiduje możliwość zawierania ofert wariantowych. 22. Adres poczty elektronicznej /ostroleka/przetargi 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

14 24. Aukcja elektronicznej Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 25. Powierzanie zamówienia podwykonawcom Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania żadnej części zamówienia dla podwykonawców Załączniki do SIWZ Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 1. Projekt umowy. 2. Dokumentacja techniczna. 3. Przedmiary robót. 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 27. Odpłatność za SIWZ Odpłatność za SIWZ pobraną w Nadleśnictwie Ostrołęka wynosi 100,- zł

15 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE../08 Zawarta dniu. w Ostrołęce pomiędzy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce ul. Zawadzkiego 4, Ostrołęka woj. mazowieckie, reprezentowanym przez : 1.Nadleśniczego mgr inż. Marię Świętojańską 2.Głównego Księgowego Krystynę Deptułę zwanym dalej Zamawiającym a została zawarta umowa następującej treści: 1 Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. Zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania : PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. 1. Zamówienie obejmuje: a) roboty budowlane 2. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót. Integralną częścią umowy są: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przedmiar robót - kosztorys ofertowy - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dokumentacja techniczna drogi 3 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 1. Zamawiający przekaże protokólarnie plac budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy. 3. Zakończenie wykonania umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia r 4. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku: -opóźnienia przekazania przez Zamawiającego frontu robót, -przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 4 1. Wynagrodzenie w formie ryczałtowej dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie zł brutto słownie : złote. brutto w tym podatek VAT 22 % w kwocie. słownie:..złotych zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z przedmiarów robót. Wykonawca gwarantuje w okresie realizacji przedmiotu umowy stałość cen jednostkowych za wykonane roboty. 3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej. Dopuszcza się możliwość stosowania faktur przejściowych po zakończeniu i odbiorze poszczególnych etapów prac remontowych. 4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

16 5. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu faktury. Terminy płatności do 21 od daty otrzymania faktury sporządzonej na podstawie protokółu odbioru akceptowanego przez inspektora nadzoru. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 6. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty. 7. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia, wystąpi konieczność wykonania robót innego rodzaju niż określone w przedmiarach robót, niezbędnych do wykonania umowy, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy. 8.Ewentualna umowa na roboty uzupełniające zawarta będzie po przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawowali będą 2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót. 2. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dni podpisania protokółu odbioru końcowego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i ppoż. przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania prac. 6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy, od dnia przejęcia placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru robót 7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inwestora, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. 4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj... słownie:. na okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej wartości zamówienia brutto w formie dopuszczonej art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). W razie nie wniesienia zabezpieczenia przed upływem terminu do zawarcia umowy lub uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, uznaje się, że Wykonawca odmówił podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wnoszone w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego. Na poczet zabezpieczenia, zaliczone może zostać również złożone w pieniądzu wadium przetargowe Wykonawcy ( na wniosek Wykonawcy, z tym jednak, że musi ono być, uzupełnione do pełnej kwoty zabezpieczenia, jeżeli jest niższe niż kwota zabezpieczenia).

17 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% tj.. słownie : zabezpieczenia zatrzymane zostaje na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i zwrócone zostanie najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego i dokonaniu bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego obiektu. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres wykonywania robót. Brak ubezpieczenia OC może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem z tego tytułu kar umownych (10% wartości zamówienia brutto). 6.Wysokość polisy w zakresie OC kontraktowa minimum 50000,- zł. oraz od odpowiedzialności deliktowej zł 8 1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza zlecania części robót podwykonawcom Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne: -za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, -za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, -za przerwanie prac na budowie z winy wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni za każdy dzień licząc okres przerwy od dnia zaprzestania robót na budowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% w wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, -Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną -za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z należności dla Wykonawcy za wykonane roboty. 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Umowa z wybranym w Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się postępowania. 4. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich w formie bezgotówkowej na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjętego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP na budowie oraz odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót oraz ich następstwa Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie. 2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego następujące dokumenty: atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z przepisami i

18 obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 6. Zamawiający dokona w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, przeglądu wykonanych robót i ustali termin usunięcia ewentualnych wad i usterek o który przedłuża się okres gwarancji i rękojmi. 7. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lat gwarancji i 3 lat rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Przeprowadzić przeglądy gwarancyjne w obecności wykonawcy raz w roku i pod koniec upływu terminu gwarancji. 2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez wykonawcę wezwania do usunięcia usterek. 4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji w terminie określonym zgodnie z paragrafem 11 pkt..3, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej 2.Na mocy Ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 14 Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego 16 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

19 PROJEKT TECHNICZNY Tytuł projektu: Przebudowa leśnej drogi przeciwpożarowej nr 51 w Leśnictwie Kruszewo na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka Lokalizacja: Teren Nadleśnictwa Ostrołęka, Leśnictwo Kruszewo Inwestor: Nadleśnictwo Ostrołęka Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 4 KOD CPV Opracował : mgr inż. Mariusz Nadwodny zam Ostrołęka ul. Słoneczna 1/3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Podpis: Projektował: mgr inż. Wojciech Zając Uprawnienia: 67/94/Os MAZ/BD/6285/01 Podpis: OSTROŁĘKA styczeń 2008 R.

20 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA, LEŚNICTWO KRUSZEWO INWESTOR: NADLEŚNICTWO OSTROŁĘKA. I. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Nadleśnictwa Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 4, Projekt opracowano w oparciu o: inwentaryzację istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej. mapy ewidencyjne terenu, obowiązujące przepisy i wytyczne projektowania dróg, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z r.) wymogi dotyczące projektowania dróg leśnych służących jako dojazdy pożarowe zawarte w Dzienniku Ustaw nr 58 poz 405 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. warunki określone w poradniku technicznym Drogi Leśne z 2006 r. opracowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania było określenie szczegółowego przebiegu drogi w planie sytuacyjnym w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, ustalenie typowego przekroju normalnego oraz ustalenie przedmiaru robót koniecznych do przebudowy drogi. Jednocześnie dokumentacja niniejsza ma służyć inwestorowi do załatwienia spraw formalno - prawnych tj. zgłoszenia o zamiarze przebudowy i przeprowadzenie przetargu publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zakres opracowania obejmuje w szczególności: ustalenie przebiegu trasy drogi, ustalenie przekroju normalnego, sporządzenie przedmiaru robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ślepego.

21 III. STAN ISTNIEJĄCEJ DROGI 1. Dane ogólne o drodze. Droga leśna nr 51 posiada utrwalony w terenie przebieg przez takie elementy jak: ograniczony pas drogowy sąsiadującymi oddziałami leśnymi, istniejąca korona drogi z nawierzchnią gruntową. Zgodnie z wymaganiami wytycznych projektowania dróg kl.vii zakładowych jest to droga wewnętrzna przeznaczona do obsługi przeciwpożarowej lasów, którą charakteryzuje między innymi to że: ma jedno pasmową jezdnię dwukierunkową, obsługuje przyległe oddziały leśne, jest przeznaczona do obsługi oddziałów leśnych i ruchu wewnętrznego o małym natężeniu. 2. Przebieg drogi w planie. 2.1 Początek drogi oddział nr (304 l ), 2.2 Przebieg przez oddziały nr 304 l, 304 k, 306a, 306b, 306 f, 306k, 306 i, 307d, 312c, 2.3 Koniec drogi oddział nr 312 c, 3. Istniejący przekrój poprzeczny drogi. Droga o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości 2,5-3,00 m. 4. Odwodnienie drogi Na całym odcinku drogi występuje odwodnienie powierzchniowe. 5. Warunki gruntowo - wodne. Poziom wody gruntowej na całym projektowanym odcinku kształtuje się na poziomie od 1,20 do 1,50 m. poniżej terenu. w podłożu drogi i otaczającego terenu zalegają grunty przepuszczalne tj. piaski średnie i grube. Uwzględniając istniejące warunki gruntowo - wodne nośność podłoża należy sklasyfikować do grupy nośności G1.

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane NA-27

Roboty budowlane NA-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane NA-27 27-8-08 data publikacji: 2008.10.14 utworzony Termin składania ofert: 2008.11.17 godz. 10:00 Tytuł: Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i budowa

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK Warszawa: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK Numer ogłoszenia: 175702-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer nadany przez Zamawiającego RG.341/N-5/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Hala widowiskowo - sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Łasin: Przebudowa pomieszczeń garażowych na myjnię i dezynfekcję łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo