SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 NA-27-3/08 Ostrołęka, dnia r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka ul. Zawadzkiego 4, Ostrołęka tel. (29) fax. (29) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP z 29 stycznia 2004 r. ( Dz..U. z 2006 r. Nr 164 poz z późniejszymi zmianami ) PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. kod CPV:

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (spis treści): 1. Nazwa Zamawiającego 2. Tryb udzielania zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 8. Wymagania dotyczące wadium. 9. Termin związania ofertą. 10. Opis sposobu przygotowywania oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Projekt umowy. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Umowa ramowa. 20. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 21. Oferty wariantowe. 22. Adresy poczty elektronicznej. 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 24. Aukcja elektroniczna 25. Powierzenie zamówienia podwykonawcom. 26. Załączniki do SIWZ 27. Odpłatność za SIWZ

3 1. Nazwa i adres Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Ostrołęka ul. Zawadzkiego 4, Ostrołęka tel. (29) fax. (29) /ostroleka/przetargi 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz z późniejszymi zmianami). 2) Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz U z 2006r. Nr 87 poz. 605). 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 241, poz. 1763) 3. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zadania PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. kod CPV: Zamówienie obejmuje: a) roboty budowlane: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączonym przedmiarze robót i dokumentacji projektowej 3. Na wykonane roboty Wykonawcy udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: r. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od bezusterkowego odbioru robót po sporządzeniu stosownych dokumentów. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

4 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) b) nie są wykluczeni z postępowania o zamówienia publiczne, zgodnie z art. 24 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami). c) złożą odpowiednie oświadczenia i dokumenty wynikające z SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a)wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). b)w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, c)wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do reprezentowania ich do zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d)wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. Uwaga: Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), e) Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie, została wybrana, przed zawarciem umowy przedstawią oni umowę regulującą współpracę Wykonawców. 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5 b)koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"; c)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńdołączyć uprawnienia kierownika branży budowlanej i drogowej z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby inżynierów, d)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert f)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: a)informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich dwóch lat tj a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; b)wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; gwarantujących wykonanie zamówienia w terminie wymaganym SIWZ. c)wykaz wszystkich osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wynikającego z przedmiaru robót., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności d)wykonawca udokumentuje, (załączając odpowiednie dokumenty) iż dysponuje osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje do wykonania zadań, w tym do prowadzenia pojazdów, oraz obsługi innych maszyn niezbędnych do realizacji zamówienia i załączy kserokopie uprawnień tych osób. e)wykazy wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zakres i wartość wykonanych robót w skali każdego z dwóch ostatnich lat ( 2006, 2007) musi odpowiadać swoim rodzajem i wartością w złotych w skali roku łącznie co najmniej robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca poda wartości oraz daty i miejsca wykonania robót z ostatnich trzech lat 2005, 2006, 2007 oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 3. W celu potwierdzenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

6 a)sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych 2006, 2007 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Wysokość obrotów za każdy z wymienionych lat nie może być niższa niż 200 tysięcy złotych. b)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł., wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c)polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wysokość polisy w zakresie OC od odpowiedzialności deliktowej 100 tys. zł) 4. Ponadto, Wykonawca załączy następujące dokumenty wynikające z niniejszej specyfikacji: a)oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, wynikające z art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 1-3. b)aktualne uprawnienia kierownika budowy branży budowlanej i drogowej potwierdzone aktualnym wpisem do właściwej izby c)oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuje treść zawartą w SIWZ bez zastrzeżeń. d)oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z przedmiotem przetargu i z terenem na którym obiekt ma być zrealizowany oraz zdobył wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 5. Wykonawca wypełni wszystkie pozycje z załączonego kosztorysu nakładczego. Brak wypełnienia jakiejkolwiek pozycji kosztorysu nakładczego w ofercie uważać się będzie, że koszty te zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu i nie zostaną one zapłacone. 6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo ma być przedstawione w oryginale oraz zawierać zakres umocowania pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli : wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

7 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy). 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Specyfikację istotnych warunków związane z przedmiotem zamówienia uzyskać można osobiście w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. budownictwa, Ewy Tyszki w Nadleśnictwie Ostrołęka w dni robocze w godz. 7:30 9:00. lub na stronie internetowej /Ostrołęka/przetargi Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania oferty, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym

8 przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Ewa Tyszka i Andrzej Niedźwiecki. tel. (29) , w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00. 8 Wymagania dotyczące wadium Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do złożenia wadium w kwocie 2000 zł (dwa tysiące zł), na cały okres związania ofertą w jednej z form określonych w art. 45. ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). Wadium wniesione w pieniądzu wpłacić należy na konto Zamawiającego B.G.Ż. S.A. OW Ostrołęka : Wadium wniesione w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego najpóźniej do godziny 10-tej dnia r. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: -upłynie termin związania ofertą, -zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, -zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia. -Wykonawca złożył wniosek o jego zwrot i wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, -Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona (złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wykonawcy prawa wniesienia protestu). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -uniemożliwi zawarcie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 9.Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni tj. dnia r. 10.Opis sposobu przygotowania ofert Każdy z uczestników postępowania może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Powinna zawierać wszystkie aktualne zaświadczenia i oświadczenia oraz inne dokumenty wynikające z niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Zastosowanie innych ilości robót skutkuje odrzuceniem oferty. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wynikających z niniejszej SIWZ będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty. 11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

9 Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętych kopertach zatytułowanych: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 67 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. Nie otwierać przed dniem r. osobiście w siedzibie zamawiającego Ostrołęka ul. Zawadzkiego 4, w sekretariacie Nadleśnictwa (pok. nr 21) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia r. godz. 10:00. Oferty wysyłane pocztą muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w ww. terminie, oferty które wpłyną do siedziby zamawiającego po 2008 r. godz. 10:00 nie będą rozpatrywane. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 4 w świetlicy, pok. nr Opis sposobu obliczenia ceny Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa wykonania zamówienia (wraz z należnym podatkiem VAT), powinna być ceną wyrażoną w złotych polskich i powinna: - obejmować wszystkie koszty i składniki, związane z wykonaniem zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszty w niej nie ujęte, bez których nie można byłoby wykonać właściwie zamówienie (będą to tzw. koszty ogólne Wykonawcy obejmujące wszelkie roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną budowy, roboty porządkowe zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy itp.). - uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko, wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia (ponieważ skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia, wskazane jest, aby oferenci zapoznali się w terenie z zakresem i warunkami wykonania robót). - Wynikać z wykonanego i załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego projekty techniczne i przedmiary robót budowlanych. - być ceną jednoskładnikową i stałą (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych upustów czy obniżek). - Sumy iloczynów cen jednostkowych i ilości poszczególnych jednostek z wszystkich pozycji kosztorysu nakładczego po zastosowaniu ewentualnych narzutów utworzą cenę oferty. W ofercie należy podać cenę zryczałtowaną całej oferty netto i brutto, która będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy. Cenę oferty należy podać w złotych polskich Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie będą one refundowane, niezależnie od wyników przetargu 13.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty Cena oferty 100% Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

10 Ocena ofert dokonana zostanie według kryterium cena zgodnie z formułą: cena najniższa wśród ofert punkty za cenę = x 100 pkt cena danej oferty Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto w PLN. Wykonawca nie będzie dopuszczony do uczestnictwa w przetargu jeżeli jest zagrożony upadłością, likwidacją lub inną podobną sytuacją, skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie wywiązał się z obowiązku płacenia składek i podatków wymienionych w SIWZ. 14.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Przed zawarciem umowy, po wyborze oferty. Wykonawca dostarczy do zamawiającego polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zadania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. (wysokość polisy w zakresie OC od odpowiedzialności kontraktowej 50 tys. zł) Przed zawarciem umowy, po wyborze oferty. Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz w porozumieniu z zamawiającym sporządzi harmonogram rzeczowo finansowy. Uwaga: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi Zamawiającemu ww. dokumentów lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Informacje dodatkowe zasady udostępniania dokumentów. a)protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. b)załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, przy czym oferty są jawne od chwili ich otwarcia. c)nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym

11 d)w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy będzie bezskuteczne. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy pzp.). e)ujawnianie treści protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad tj. Zamawiający: Udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; Wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji; Wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania; Umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie 0,60 zł za 1 kartkę. Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od godz. 8:00 do 10:00. Istotne dla stron postanowienia umowy: 1. Umowa z wybranym w Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się postępowania. 2. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich w formie bezgotówkowej na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjętego przez Zamawiającego. 3. Terminy płatności do 21 od daty otrzymania faktury sporządzonej na podstawie protokółu odbioru akceptowanego przez inspektora nadzoru. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 4. Kary umowne: a)za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, b)za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, c)za przerwanie prac na budowie z winy wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień licząc okres przerwy od dnia zaprzestania robót na budowie, 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP na budowie oraz odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót oraz ich następstwa. 15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wybrany w drodze przetargu Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej wartości zamówienia brutto w formie dopuszczonej art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

12 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). W razie nie wniesienia zabezpieczenia przed upływem terminu do zawarcia umowy lub uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, uznaje się, że Wykonawca odmówił podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wnoszone w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego. Na poczet zabezpieczenia, zaliczone może zostać również złożone w pieniądzu wadium przetargowe Wykonawcy ( na wniosek Wykonawcy, z tym jednak, że musi ono być, uzupełnione do pełnej kwoty zabezpieczenia, jeżeli jest niższe niż kwota zabezpieczenia). Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia zatrzymane zostaje na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i zwrócone zostanie najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego i dokonaniu bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego obiektu. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy. 16.Projekt Umowy Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach zawartych we wzorze umowy, który należy parafować i załączyć do oferty.umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne Środki ochrony prawnej, przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówienia, przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego, stosownie do postanowień art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną, Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. Protest winien wskazywać: - oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego, - żądanie Protestującego, - zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

13 c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, d) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie. 4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana. 5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: a) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania; b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione. 6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 19. Umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 21 Oferty wariantowe Zamawiający nie przewiduje możliwość zawierania ofert wariantowych. 22. Adres poczty elektronicznej /ostroleka/przetargi 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

14 24. Aukcja elektronicznej Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 25. Powierzanie zamówienia podwykonawcom Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania żadnej części zamówienia dla podwykonawców Załączniki do SIWZ Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 1. Projekt umowy. 2. Dokumentacja techniczna. 3. Przedmiary robót. 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 27. Odpłatność za SIWZ Odpłatność za SIWZ pobraną w Nadleśnictwie Ostrołęka wynosi 100,- zł

15 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE../08 Zawarta dniu. w Ostrołęce pomiędzy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce ul. Zawadzkiego 4, Ostrołęka woj. mazowieckie, reprezentowanym przez : 1.Nadleśniczego mgr inż. Marię Świętojańską 2.Głównego Księgowego Krystynę Deptułę zwanym dalej Zamawiającym a została zawarta umowa następującej treści: 1 Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. Zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania : PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA LEŚNICTWO KRUSZEWO. 1. Zamówienie obejmuje: a) roboty budowlane 2. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót. Integralną częścią umowy są: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przedmiar robót - kosztorys ofertowy - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dokumentacja techniczna drogi 3 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 1. Zamawiający przekaże protokólarnie plac budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy. 3. Zakończenie wykonania umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia r 4. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku: -opóźnienia przekazania przez Zamawiającego frontu robót, -przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 4 1. Wynagrodzenie w formie ryczałtowej dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie zł brutto słownie : złote. brutto w tym podatek VAT 22 % w kwocie. słownie:..złotych zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z przedmiarów robót. Wykonawca gwarantuje w okresie realizacji przedmiotu umowy stałość cen jednostkowych za wykonane roboty. 3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej. Dopuszcza się możliwość stosowania faktur przejściowych po zakończeniu i odbiorze poszczególnych etapów prac remontowych. 4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

16 5. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu faktury. Terminy płatności do 21 od daty otrzymania faktury sporządzonej na podstawie protokółu odbioru akceptowanego przez inspektora nadzoru. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 6. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty. 7. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia, wystąpi konieczność wykonania robót innego rodzaju niż określone w przedmiarach robót, niezbędnych do wykonania umowy, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy. 8.Ewentualna umowa na roboty uzupełniające zawarta będzie po przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawowali będą 2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót. 2. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dni podpisania protokółu odbioru końcowego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i ppoż. przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania prac. 6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy, od dnia przejęcia placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru robót 7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inwestora, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. 4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj... słownie:. na okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej wartości zamówienia brutto w formie dopuszczonej art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). W razie nie wniesienia zabezpieczenia przed upływem terminu do zawarcia umowy lub uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, uznaje się, że Wykonawca odmówił podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wnoszone w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego. Na poczet zabezpieczenia, zaliczone może zostać również złożone w pieniądzu wadium przetargowe Wykonawcy ( na wniosek Wykonawcy, z tym jednak, że musi ono być, uzupełnione do pełnej kwoty zabezpieczenia, jeżeli jest niższe niż kwota zabezpieczenia).

17 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% tj.. słownie : zabezpieczenia zatrzymane zostaje na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i zwrócone zostanie najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego i dokonaniu bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego obiektu. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres wykonywania robót. Brak ubezpieczenia OC może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem z tego tytułu kar umownych (10% wartości zamówienia brutto). 6.Wysokość polisy w zakresie OC kontraktowa minimum 50000,- zł. oraz od odpowiedzialności deliktowej zł 8 1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza zlecania części robót podwykonawcom Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne: -za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, -za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, -za przerwanie prac na budowie z winy wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni za każdy dzień licząc okres przerwy od dnia zaprzestania robót na budowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% w wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, -Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną -za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w $ 4, Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z należności dla Wykonawcy za wykonane roboty. 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Umowa z wybranym w Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się postępowania. 4. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich w formie bezgotówkowej na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjętego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP na budowie oraz odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót oraz ich następstwa Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie. 2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego następujące dokumenty: atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z przepisami i

18 obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 6. Zamawiający dokona w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, przeglądu wykonanych robót i ustali termin usunięcia ewentualnych wad i usterek o który przedłuża się okres gwarancji i rękojmi. 7. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lat gwarancji i 3 lat rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Przeprowadzić przeglądy gwarancyjne w obecności wykonawcy raz w roku i pod koniec upływu terminu gwarancji. 2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez wykonawcę wezwania do usunięcia usterek. 4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji w terminie określonym zgodnie z paragrafem 11 pkt..3, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej 2.Na mocy Ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 14 Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego 16 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

19 PROJEKT TECHNICZNY Tytuł projektu: Przebudowa leśnej drogi przeciwpożarowej nr 51 w Leśnictwie Kruszewo na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka Lokalizacja: Teren Nadleśnictwa Ostrołęka, Leśnictwo Kruszewo Inwestor: Nadleśnictwo Ostrołęka Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 4 KOD CPV Opracował : mgr inż. Mariusz Nadwodny zam Ostrołęka ul. Słoneczna 1/3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Podpis: Projektował: mgr inż. Wojciech Zając Uprawnienia: 67/94/Os MAZ/BD/6285/01 Podpis: OSTROŁĘKA styczeń 2008 R.

20 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 51 NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA, LEŚNICTWO KRUSZEWO INWESTOR: NADLEŚNICTWO OSTROŁĘKA. I. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Nadleśnictwa Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 4, Projekt opracowano w oparciu o: inwentaryzację istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej. mapy ewidencyjne terenu, obowiązujące przepisy i wytyczne projektowania dróg, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z r.) wymogi dotyczące projektowania dróg leśnych służących jako dojazdy pożarowe zawarte w Dzienniku Ustaw nr 58 poz 405 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. warunki określone w poradniku technicznym Drogi Leśne z 2006 r. opracowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania było określenie szczegółowego przebiegu drogi w planie sytuacyjnym w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, ustalenie typowego przekroju normalnego oraz ustalenie przedmiaru robót koniecznych do przebudowy drogi. Jednocześnie dokumentacja niniejsza ma służyć inwestorowi do załatwienia spraw formalno - prawnych tj. zgłoszenia o zamiarze przebudowy i przeprowadzenie przetargu publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zakres opracowania obejmuje w szczególności: ustalenie przebiegu trasy drogi, ustalenie przekroju normalnego, sporządzenie przedmiaru robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ślepego.

21 III. STAN ISTNIEJĄCEJ DROGI 1. Dane ogólne o drodze. Droga leśna nr 51 posiada utrwalony w terenie przebieg przez takie elementy jak: ograniczony pas drogowy sąsiadującymi oddziałami leśnymi, istniejąca korona drogi z nawierzchnią gruntową. Zgodnie z wymaganiami wytycznych projektowania dróg kl.vii zakładowych jest to droga wewnętrzna przeznaczona do obsługi przeciwpożarowej lasów, którą charakteryzuje między innymi to że: ma jedno pasmową jezdnię dwukierunkową, obsługuje przyległe oddziały leśne, jest przeznaczona do obsługi oddziałów leśnych i ruchu wewnętrznego o małym natężeniu. 2. Przebieg drogi w planie. 2.1 Początek drogi oddział nr (304 l ), 2.2 Przebieg przez oddziały nr 304 l, 304 k, 306a, 306b, 306 f, 306k, 306 i, 307d, 312c, 2.3 Koniec drogi oddział nr 312 c, 3. Istniejący przekrój poprzeczny drogi. Droga o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości 2,5-3,00 m. 4. Odwodnienie drogi Na całym odcinku drogi występuje odwodnienie powierzchniowe. 5. Warunki gruntowo - wodne. Poziom wody gruntowej na całym projektowanym odcinku kształtuje się na poziomie od 1,20 do 1,50 m. poniżej terenu. w podłożu drogi i otaczającego terenu zalegają grunty przepuszczalne tj. piaski średnie i grube. Uwzględniając istniejące warunki gruntowo - wodne nośność podłoża należy sklasyfikować do grupy nośności G1.

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych zadania p.n.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych zadania p.n.: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE z/s w ROGOŹNIKU tel. (0-32) 287 75 19 ul. Węgroda 59 faks (0-32) 287 78 85 42-582 Rogoźnik www.bip.starostwo.bedzin.pl POLSKA e-mail: http://zamowienia_b@interia.pl Nr

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-administracja)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Stryków, dnia 05.07.2012 r. ZP kanalizacja.2.2012

Stryków, dnia 05.07.2012 r. ZP kanalizacja.2.2012 ZP kanalizacja.2.2012 Stryków, dnia 05.07.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Pomiechowo poprzez budowę chodników i parkingów.

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Pomiechowo poprzez budowę chodników i parkingów. Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek tel.22 765-27-24, fax.22 765-27-10 www.pomiechówek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo