Budowa Kompleksu sportowego w miejscowości Mniów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Kompleksu sportowego w miejscowości Mniów"

Transkrypt

1 1 Znak sprawy: BIGP.III.341/9/2010 Mniów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na : Budowa Kompleksu sportowego w miejscowości Mniów Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty euro Zatwierdzam: W/z Wójta Gminy Czesław Pytel Z-ca Wójta

2 I. Zamawiający. 2 Gmina Mniów, ul. Centralna 9, Mniów Tel. (041) Fax (041) Godziny otwarcia urzędu: Poniedziałek - piątek Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: II. Przedmiot zamówienia. Nazwa nadana zamówieniowi: Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mniów 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mniów. a. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - budynku zaplecza socjalno-magazynowego kompleksu sportowego o wymiarach 25,48m x 11,48m x 7,00m, jako budynek parterowy niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, - pełnowymiarowe boisko piłkarskie z trawy naturalnej wraz z kanalizacją drenażową o wymiarach 105 x 68 m z strefą wybiegu o szerokości 3m, - trybuny obejmujące: trybuny głównej boiska piłkarskiego zadaszonej na 350 osób, trybun bocznych 2 x 135 osób i trybuny obustronnej na 192 osoby zlokalizowanej pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a kortem tenisowym, - boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, o wymiarach 20,0 x 40,0 m z dodatkową strefą wybiegu szerokości 2 m o nawierzchni poliuretanowej, - kortu tenisowego o wymiarach 18,2 x 36,5 m o nawierzchni jak przy boisku wielofunkcyjnym, - boiska do koszykówki o wymiarach 32,0 x 19 m nawierzchni sztucznej jak przy boisku wielofunkcyjnym, - boiska do piłki plażowej o wymiarach 36,0 x 27 m z dodatkową strefą wbiegu wokół boiska o szerokości 1,25m, - wiaty z grilem jako otwarta w kształcie wachlarza o kącie rozwarcia 120 stopni i promieniu 5m, o powierzchni zabudowy 28,3 m 2, - łapaczy piłek i ogrodzenia o wysokości 1,8 m i o długości ogrodzenia 425 mb wraz z bramą samonośną o szerokości 4,8 m, - infrastruktury technicznej obejmującej wykonanie: - instalacji elektrycznych do zasilania kompleksu wraz z wykonaniem napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 z transformatorem 100kVA i oświetleniem zewnętrznym powyższych obiektów, - przyłącza kanalizacji sanitarnej, - bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 9,82 m 3 o konstrukcji z kręgów żelbetowych Ø2800/2500mm, - przyłącza do wody, - kanalizacji deszczowej, - ciągów komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej w tym place, parkingi i chodniki, - przebudowy drogi dojazdowej, - zieleń, wraz wyposażeniem obiektów, o którym mowa w dokumentacji projektowej. Teren inwestycji ,00 m 2 w tym: - budynek, trybuny wiata 849,30 m 2, - komunikacja 3.159,40 m 2, - boiska sportowe czynne biologicznie 8.249,60 m 2, - boiska sportowe nieczynne biologicznie 3.483,60 m 2, - zieleń 6.121,00 m 2, - inne 539,10 m 2,

3 3 b. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. wraz wniesieniem do zasobów na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. 3) Organizację ruchu i oznakowanie budowy. 4) Oznaczeniem inwestycji realizowanej przy współfinansowaniu funduszy unijnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. 5) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 6) Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, jeżeli taki przypadek wystąpi i poniesienie opłat z tym związanych, w tym pierwszej rocznej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 7) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku i poniesienia opłat z tym związanych. 8) Urządzenie terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz poniesienia ich kosztów, jeżeli taka konieczność wystąpi. 9) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 10) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowopowstałych obiektów budowlanych. 11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp... 12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 13) Ubezpieczenia budowy (robót budowlanych), zgodnie z 38 wzoru umowy 14) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego, zakończonego uzyskaniem wymaganych parametrów, potwierdzonych badaniami właściwych instytucji w tym zakresie, jeżeli przepisy wymagają takich badań, 15) Opracowanie instrukcji wraz z instrukcjami stanowiskowymi, w tym instrukcji p.poż. dla nowego obiektu zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów w tym zakresie, 16) Uzyskanie na własny koszt i przedłożenie Zamawiającemu świadectwa energetycznego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 17) Uzyskanie w imieniu i na własny koszt pozwolenia na użytkowanie obiektów jeżeli jest to wymagane prawem, wraz z stosownymi opiniami stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, 18) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń wraz ze szkoleniami stanowiskowymi. 19) Pozostałych zadań prac i robót wymienionych w niniejszej SIWZ i załącznikach, c. Szczegółowy zakres robot budowalnych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja techninczno - projektowa opracowana przez Firmę ARCH-GEO Sp. Z o.o., ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. 2. Pozwolenie na budowę decyzja nr 1937/209 z dnia Starosty Kieleckiego - kserokopia 3.Studium wykonalności. 4. Projekt budowlany:

4 A. projekt zagospodarowania terenu, 4 B. projekt architektoniczno budowlany budynku zaplecza kompleksu sportowego, C. projekt architektoniczno budowlany trybun, D. projekt budowalny przebudowy drogi dojazdowej 5. Projekt wykonawczy: A. projekt zagospodarowania terenu, B. projekt budynku zaplecza kompleksu spotowego, C. projekt trybun, D. projekt kanalizacji deszczowej, E. projekt kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, F. przyłącze wodociągowe, G. instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej, H. kanalizacja sanitarna wewnętrzna budynku, I. instalacje elektryczne. 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: A. Roboty architektoniczno budowlane, B. Instalacje elektryczne, C. Instalacje sanitarne, D. Roboty drogowe i terenowe. 7. Przedmiary: A. Boisko piłkarskie w Mniowie, B. Budynek zaplecza kompleksu sportowego, C. Droga dojazdowa, D. Kanalizacja deszczowa kompleksu sportowego w Mniowie, E. Ogrodzenie terenu kompleksu sportowego, F. Parkingi i ciągi pieszo jezdne G. Przyłącze elektroenergetyczne H. Przyłącze wody Mniów, I. Trybuny kompleksu sportowego w Mniowie, J. Zasilanie, oświetlenie terenu i boisk, K. Zespół boisk Mniów Przedmiary mają wyłacznie charakter informacyjny - pomocniczy. 8. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia

5 5 będą zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Wykonawca stosując materiały i urządzenia równoważne zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. W sytuacji gdy wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie) wraz załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych urządzeń i materiałów. 10. Dokumentacja, o której mowa w powyższym pkt.4 jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna wersji elektronicznej, w formie odrębnych plików do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. W ramach załączonej dokumentacji opublikowane zostały jako integralna część niniejszej SIWZ odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienia treści SIWZ ( dotyczące dokumentacji projektowej) udzielone w unieważnionym postępowaniu ogłoszonym w BZP w nr dniu r. 11. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do INTERNETU, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego, lub na jego pisemny wniosek przekazana w wersji papierowej z dokumentacją projektową w wersji elektronicznej na nośniku DVD. Koszty specyfikacji z uwzględnieniem dokumentacji na nośniku DVD 20,00 zł. W przypadku, dokumentacji projektowej w formie papierowej koszt 1000,00 zł. 12. Przedmiot zamówienia według kodu CPV: Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi Roboty sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne. 13. Przewiduje się następujący wartościowy zakres realizacji zadania: 2010r. ca 5 % wartości zamówienia, 2011r. ca 35 % wartości zamówienia, 2012r. 35 % wartości zamówienia, 2013r. 25 % wartości zamówienia, 14. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.). III. Zlecanie robót podwykonawcom. 1 Wykonawca wskaże części zamówienia, które powierzy do wykonania podwykonawcom, wypełniając formularz oświadczenia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 2 Szczegółowe postanowienia dotyczące zlecenia robót podwykonawcom zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

6 IV. Oferty częściowe i wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 6 VI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. VIII. Termin realizacji zamówienia. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30 maja 2013r. W ramach tego terminu zakończenia przedmiotu umowy należy dokonać także wszystkich odbiorów wymaganych Prawem budowlanym wraz z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki dotyczące: 1. potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy stosownie do art. 44 ustawy; Należy złożyć dokumenty wymienione w SIWZ w rozdz. XI pkt dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: 2.1. Kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz posiadającego doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub/i kierownika robót, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami przy budowie co najmniej jednego boiska piłkarskiego. Dla udokumentowania doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub/i kierownika robót, dla w/w zakresu robót należy w dokumencie wymienionym w rozdz. XI pkt. 2.1 niniejszej SIWZ ( Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w kol. 3 lub w odrębnym załączniku do tego wykazu) podać na jakim obiekcie osoba ta kierowała wykonaniem roboty w zakresie budowy boiska piłkarskiego Kierownikami robót: robót sanitarnych posiadającego uprawnienia w specjalności, co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, obejmujący także swoim zakresem instalacje i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, wen-

7 tylacyjne i klimatyzacyjne, robót elektrycznych posiadającego uprawnienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, robót drogowych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi. Można łączyć tą funkcję z funkcją kierownika budowy, o ile uprawnienia tych osób uprawniają do kierowania robotami drogowymi, 2.3. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy złożyć dokumenty wymienione w SIWZ w rozdz. XI pkt. 2.1 do posiadania wiedzy i doświadczenia, w realizacji robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj.: 3.1. Posiadania doświadczenia w realizacji robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednego zadania (roboty budowlanej) o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto, polegającej na budowie boiska piłkarskiego Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć dokumenty wymienione w SIWZ w rozdz. XI pkt. 3.1 i sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają zdolność ekonomiczno-finansową do realizacji przedmiotowego zamówienia: 4.1. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości ,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć dokumenty wymienione w SIWZ w rozdz. XI pkt Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć dokumenty wymienione w SIWZ w rozdz. XI pkt braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp; Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć dokumenty wymienione w SIWZ w rozdz. XI pkt.: od 1.2 do Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia dokumentu, o którym mowa w rozdz. XI pkt.4.1.

8 8 8. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału: 8.1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ 8.2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców którzy: nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która wypełni dyspozycję art. 24 ust. 4 i art. 89 Pzp. X. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowania postanowienia SIWZ w zakresie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, a także muszą łącznie spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp. 5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców występujących wspólnie określa rozdz. X SIWZ. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IX pkt. 1 i pkt. 5 niniejszej specyfikacji muszą być: 1.1. na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępo-

9 9 waniu na mocy art. 44 Pzp we wzorze określonym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, składane jest jedno oświadczenie, które podpisuje ustanowiony pełnomocnik, jeżeli wynika to z udzielonego pełnomocnictwa, lub wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, każdy Wykonawca składający wspólnie ofertę składa oddzielnie takie oświadczenie i sam je podpisuje. Wymagana forma dokumentu oryginał aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp. ( ramach oświadczenia, o którym mowa w powyższym pkt. 1.2 złożonego odrębnie przez każdą osobę fizyczną ( w tym odrębnie przez każdego wspólnika spółki cywilnej ( przedsiębiorcy ) - nie dotyczy spółek jawnych ujawnionych we właściwych rejestrach np. w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym przypadku Wykonawca składa jedno oświadczenie, o którym mowa w w/w pkt. 1.2 w imieniu spółki jawnej. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. Wymagana forma dokumentu ( aktualny odpis z rejestru) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika dla aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Zaś w przypadku oświadczenia, o którym mowa w w/w pkt. 1.2 należy złożyć w formie oryginału aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. W przypadku spółek jawnych do oferty należy złączyć zaświadczenie na spółkę aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. W przypadku spółek jawnych do oferty należy złączyć zaświadczenie na spółkę aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych dokonanej ustawą z dnia 05 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. nr 206, poz obowiązuje od dnia r.). W przypadku gdy w takiej informacji jest odwołanie do art. 24 Pzp lub do ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument ten winien być wystawiony w tym zakresie z datą co najmniej lub po r. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

10 10 Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r., nr 197, poz z póź. zm.). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w: pkt 1.3, 1.4, 1.5 i 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a.- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b.- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c.- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument(y) pod lit. a i c - winien(y) być wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaś dokument wymieniony pod lit. b nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert pkt. 1.6, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 Pzp. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt i zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt i w tym zakresie. 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ muszą być: 2.1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniający wymagania określone w rozdz. IX pkt. 2.1 i 2.2 SIWZ we wzorze stanowiącym załączniki nr 5 do SIWZ wraz z informacją o sposobie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy udokumentować doświadczenie, w stosunku do osoby, wymienionej w rozdz. IX pkt. 2.1 SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony

11 11 łącznie. Wymagana forma dokumentu oryginał, 2.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień we wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do oferty. 3. dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 3 SIWZ muszą być: 3.1. sporządzony przez Wykonawcę Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i posiadania doświadczenia w zakresie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzielności jest krótszy w tym okresie we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W wykazie tym należy potwierdzić spełnienie warunków określonych w rozdz. IX pkt W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentów oryginał dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wykazie zrealizowanych zadań zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika, 4. dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 4 SIWZ muszą być: 4.1. warunek w zakresie pkt. 4.1 rozdz. IX SIWZ - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku określonego w rozdz. IX pkt. 4.1, Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 4.1 rozdz. IX SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji o której mowa w wyżej, dotyczącej tych podmiotów warunek w zakresie pkt. 4.2 rozdz. IX SIWZ - opłaconej polisy a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. Przedłożony dokument winien potwierdzać spełnienie warunku określonego w rozdz. IX pkt. 4.2 SIWZ.

12 Stosownie do art. 26 ust. 2c Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić w/w dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 5. Inne dokumenty wymagane postępowaniu przez Zamawiającego: 5.1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu oryginał Oświadczenie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp we wzorze określonym w załączniku nr 8 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu oryginał Pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy nie dotyczy pełnomocnictwa w zakresie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie Pełnomocnictwo w przypadku oferty Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. X SIWZ. Forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona notarialnie W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej gdy jest więcej niż jeden przedsiębiorca ( wspólnik) należy do oferty załączyć kserokopię umowy spółki poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. Warunek nie ma zastosowania w odniesieniu do spółek jawnych w przypadku załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ujawniono w nim wspólników spółki, oraz sposób reprezentowania spółki (składania oświadczeń woli) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Do kosztorysu należy załączyć wykaz wyrobów ( materiały i urządzania) przewidzianych do wbudowania Wykonawca niezależnie od powyższego, dla wyrobów równoważnych, stosownie do zapisy w rozdz. II pkt. 5 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do kosztorysu ofertowego załącza także opisy urządzeń technicznych i wyrobów równoważnych wraz z ich parametrami technicznymi przewidzianych do wbudowania ( zamontowania) w ramach realizacji zamówienia odpowiadających co najmniej wymaganiom techniczno jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. Forma dokumentu oryginał. 6. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezałączoną z ofertą w sposób trwały. 7. Wszystkie dokumenty przedkładane do oferty a sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Obowiązuje w niniejszym postępowaniu wersja w języku polskim. 8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty w zakresie objętym art. 25 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i

13 13 dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez strony pisemnie lub za pomocą faksu z wyłączeniem przypadku wykonania przez Wykonawcę (na wezwanie przekazane faksem przez Zamawiającego) dyspozycji art. 26 ust. 3, która następuje tylko w formie pisemnej 2. Strona, która otrzymuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, zobowiązana jest bez wezwania Strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania takiego faksu. 3. Za datę powzięcia wiadomości otrzymanej faksem uznaje się dzień, w którym Strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu. W przypadku otrzymania faksu po oficjalnych godzinach urzędowania, za dzień zapoznania się z treścią faksu uznaje się najbliższy dzień roboczy. Za urzędowe godziny pracy Zamawiającego przyjmuje się pracę w dni robocze (poniedziałek piątek) od godz. 7:30 do 15: Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres jak w rozdz. I niniejszej SIWZ 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, na warunkach art. 38 ust. 1 Pzp, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami upoważnionymi w Imieniu Zamawiającego są przedstawiciela Inżyniera Kontraktu tj. Przedsiębiorstwa Inwestycji i Budownictwa w Kielcach, Kielce, ul. Sienkiewicza 53 do kontaktowania się z Wykonawcami. Edward Białobrzeski tel.: (0-41) XIV. Wadium. 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: ,00 PLN (słownie: złotych: siedemdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przez wniesienie wadium w pieniądzu uważa się datę ich wpływu na konto Zamawiającego (uznania rachunku bankowego Zamawiającego). 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu,

14 14 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Skarbnik Gminy pok. nr 18 w formie oryginału oddzielnie (nie załączać do oferty). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Mniów numer konta: z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksu sportowego w miejscowości Mniów 6. Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym Wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku Wykonawcy jak i banku Zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku Zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwoty wadium pod rygorem wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, tj. na koncie zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 7. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu musi być wystawione na Zamawiającego i muszą w nim być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a Pzp, tj., jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń objętych dyspozycją art. 25 ust. 21 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt.7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 9. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie wadium wniesione przez dowolnego Wykonawcę składającego ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo.

15 Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na warunkach określonych w art. 46 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. XV. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, na warunkach określonych w art. 85 ust. 4 Pzp. XVI. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wymogi formalne: 1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w sposób czytelny, w języku polskim, wg załączonego wzoru /zał. Nr 2/. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdz. XI niniejszej SIWZ. 3) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ. 4) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 7) Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy w sposób wskazany w powyższym pkt.6. 8) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 9) Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę. 10) Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy w sposób wskazany w powyższym pkt ) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), wykonawca

16 16 winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 12) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 13) Wykonawca winien dokonać wizji terenu budowy i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do złożenia oferty, podpisania umowy i wykonania zamówienia. 14) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wyłącznie Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów z tytułu jakichkolwiek wydatków czy strat niezależnie od ich rodzaju, jakie może ponieść Wykonawca z tytułu jakiegokolwiek aspektu niniejszego zamówienia. 15) Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią SIWZ włącznie z załącznikami, wymogami Zamawiającego, wszelkich wyjaśnień do SIWZ sporządzonych podczas procedury przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub realizację dostawy. W sytuacji, kiedy Wykonawca wygrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości oferty na podstawie błędów czy zaniedbania w świetle zobowiązań Wykonawcy określonych powyżej nie będą rozpatrywane. 2. Opakowanie oferty: 1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego adres jak w rozdz. I SIWZ, 2) Na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: a) koperta zewnętrzna: - "OFERTA" - nie otwierać przed dniem 20 sierpnia 2010 r. godz. 11:00. - Nazwa i adres Zamawiającego: - Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Mniów, ul. Centralna 9, Mniów, -napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksu sportowego w miejscowości Mniów b) koperta wewnętrzna: - powinna oprócz oznaczeń określonych w pkt. a) zawierać nazwę i dokładny adres oferenta wraz z numerami telefonów i faksem. 3) W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert. 3. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upły-

17 17 wem terminu do składania ofert, określonym w rozdz. XVI pkt. 2 niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie na warunkach określonych w powyższym pkt.2 ppkt.1 i 2 oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. 2. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, 3. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złożyć. 4. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, złożoną po terminie. XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mniów, ul. Centralna 9, Mniów pokój nr 20 (sekretariat). 2. Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2010 r. o godz. 11: Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej, stosownie do art. 84 ust. 2 Pzp. 4. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Mniów, ul. Centralna 9, Mniów w dniu 20 sierpnia 2010 r. o godzinie 11:30, sala nr 14 Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminów płatności i okresów rękojmi i gwarancji. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.). 2. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt robót nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia między innymi koszty związane z: - wykonaniem wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykonaniem wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych w tym zagospodarowania, utrzymania i później likwidacji zaplecza budowy, wraz z kosztami podłączenia i

18 18 likwidacji oraz użytkowania mediów, - zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w tym pierwszej rocznej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, jeżeli taki przypadek wystąpi., - koszty: - odwodnienia i ewentualnego pompowania wody, - wywozu nadmiaru gruntów, dowozu ziemi z jej zakupem, ewentualnej wymiany gruntów lub ich zagęszczania, jak i nakładów na roboty w związku ze zmianą kategorii gruntu. - przekopów kontrolnych z tym wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, - ewentualnej wycinki drzew, wraz uzyskaniem stosownych decyzji w imieniu Zamawiającego, jeżeli taka konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu zamówienia. - wykonania niezbędnych rusztowań, - odtworzenia dróg i chodników, - pełnej obsługi geologicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - związane z odbiorami robót budowlanych, w tym koszty ekspertyz, badań, decyzji czy opinii wymaganych przez przepisy prawa w zakresie odbiorów, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ( z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót, - kosztów rozruchu technologicznego ( obejmujących m.in.,: koszty prowadzenia i sporządzenia dokumentacji, koszty mediów, zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badań przez odpowiednie instytucje w tym zakresie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa), - uzyskania i podłożenia Zamawiającemu świadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego, - odbiorem końcowym przedmiotu umowy, w tym w zakresie art. 56 i 29 ust. 1 Prawa budowlanego oraz związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, - opracowanie instrukcji użytkowania obiektów wraz instrukcjami stanowiskowymi, - przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzęń Obiektów wraz ze szkoleniami stanowiskowymi, - wszystkich kosztów- odszkodowań z tytułu pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. - wszystkich kosztów - odszkodowań z tytułu pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. - kosztów prowadzenia robót w okresie zimowym, i innych czynności wynikających z umowy jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 3. Kalkulacja ceny winna uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych zawarte w projektach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma wkalkulować w cenę oferty ryzyko robót nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca, w związku z powyższym przed sporządzeniem oferty winien zapoznać się z terenem przyszłej inwestycji i szczegółowo sprawdzić warunki zamówienia. 5. Załączone przedmiary robót mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią podstawy do wyceny oferty (wyceny robót). Ustalenie zakresu robót i ilości robót do wyceny oferty należy do Wykonawcy. W tym także przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji. 6. Kosztorys/y/ należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej. Na stronie tytułowej kosztorysu należy wykazać zastosowane w pozycjach kosztorysowych narzuty i stawkę roboczogodziny.

19 19 Ze względu na fakt, że cena oferty ma charakter ryczałtu, której sposób liczenia wymieniono powyżej, kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ze strony zamawiającego weryfikacji (sprawdzeniu) w procedurze przetargowej. W świetle powyższego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców. Kosztorys będzie miał zastosowanie dla potrzeb realizacji robót tj. np.: ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego, wyceny ewentualnych robót zamiennych. Do kosztorysu/ów/ należy załączyć wykazy, o których w rozdz. XI pkt. 5.6 i 5.7 niniejszej SIWZ. 7. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie parametrów kosztowych i cen czynników produkcji przyjętych w dokumentach, o którym mowa w powyższym pkt. 6, a w przypadku ich braku ceny te zostaną przyjęte nie wyższe, niż średnie z publikacji Biuletyn Cen SEKOCENBUD w poziomie kwartału poprzedzającego konieczność wykonania tych robót przy uwzględnieniu parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny oferty, a w wyjątkowych przypadkach na podstawie indywidualnej wyceny Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego. 8. Podstawą wykonania koniecznych robót zamiennych jest podpisany aneks do umowy. W innym przypadku wykonanie tych robót odbywa się na ryzyko Wykonawcy bez prawa żądania wynagrodzenia. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozlicze - nia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN). XX. Kryteria i sposób oceny ofert. 1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: cena 100 % 2. Sposób oceny ofert Ilość punktów dla każdej oferty nieodrzuconej zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: gdzie: C min. C = x 100 %, C bad. 1 % - 1 punkt C ilość punktów oferty badanej C min. cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert C bad. cena oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki po legające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powo

20 20 dujących istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, któ rych oferty zostały poprawione. 6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 7. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XXI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: aa wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, aa wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, aa wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, aa terminie po upływie, którego może być zawarta umowa. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.1 lit. a) na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w rozdz. I niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, b) przedłożenia umowy regulującej współpracę w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje, d) Przedłoży polisę w zakresie ubezpieczenia robót na kwotę ceny oferty brutto. 4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki"

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki" Łukasz Sikora, 11.06.2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Numer ogłoszenia: 224294-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych : 78686-2016 Data publikacji 06.044.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017. Lubartów: Budowa kompleksu sportowego Za parkiem MOSiR Lubartów. Boisko i parking Numer ogłoszenia: 226006-2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156303-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 95-156303 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. ZP.272.AN.28.92.2011.LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach.

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach. Page 1 of 5 Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach Numer ogłoszenia: 225335-2008; data zamieszczenia: 18.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Było brzmienie pkt 5 :

Było brzmienie pkt 5 : Było brzmienie pkt 5 : 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-01-23 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamionkawielka.pl Kamionka Wielka: Zaprojektowanie i wykonanie studni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: WYKONANIE ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wrocław: WYKONANIE ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: WYKONANIE ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ Numer ogłoszenia: 345052-2012;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Znak sprawy: MJ I-3112/1/2013 Jarosław, dnia 10. 05. 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp Muzeum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks Cieszków: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie Numer ogłoszenia: 110416-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: 116448-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo