PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA"

Transkrypt

1 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY Stawnica / Złotów dz. nr 468/11 Jednostka ewidencyjna: _2 Złotów- Ob. wiejski Obręb ewidencyjny: 0037 Stawnica MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów Projektant Architektury Sprawdzający Architektury mgr inż. arch. Leszek Lasota Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr WP- OIA/OKK/UpB/27/2006 mgr inż. arch. Paweł Misiórny Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr WP- OIA/OKK/UpB/52/2011 Projektant Konstrukcji mgr inż. Marek Turek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr WKP/0049/P00K/07 Sprawdzający Konstrukcji inż. Piotr Krystek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr WKP/0044/P00K/07 Data : Październik 2014 Egz. nr 1 STAROSTWO Egz. nr 2 NADZÓR Egz. nr 3 INWESTOR Egz. nr 4 INWESTOR 1 S t r o n a

2 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEJ: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej...str.3, 3A, 3B Opis do projektu zagospodarowania działki... str.4-7 Rysunek PB-Z Projekt zagospodarowania działki 1: str.8 Oryginał mapy do celów projektowych (w egzemplarzu nr1)... str.8a Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetyczne ENEA Operator Sp. z o.o.str.9-11 Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.str Kopia decyzji na lokalizacje zjazdu..str.15a Opis techniczny do projektu budowlanego branży architektonicznej...str Opis techniczny do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej...str II. KOPIE AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW mgr inż. arch. Leszek Lasota...str.34 mgr inż. arch. Paweł Misiórny...str.35 mgr inż. Marek Turek...str.36 inż. Piotr Krystek...str.37 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ARCHITEKTURA PB-A ELEWACJE 1:100..str.38 PB-A RZUT PRZYZIEMIA 1:50..str.39 PB-A PRZEKRÓJ A-A 1:50..str.40 PB-A RZUT DACHU 1:100..str.41 KONSTRUKCJA PB-K RZUT FUNDAMENTÓW 1:100..str.42 PB-K RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU 1:50..str.43 PB-K WIEŃCE 1:25..str.44 PB-K PŁATEW P1 1:10..str.45 PB-K RYGIEL R-1 1:10..str.46 PB-K WYMIAN WM1 1:10..str.47

3 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY SANITARNEJ: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 1.0. Podstawa i zakres opracowania....str Rozwiązanie techniczne...str Kanalizacja sanitarna..str Instalacja zimnej wody. str Instalacja wody ciepłej. str Instalacja ogrzewcza.. str Wentylacja mechaniczna.str Wentylacja grawitacyjna...str Warunki geotechniczne str Uwaga końcowa.str Karta informacyjna instalacji c.o.str Obliczenia str Charakterystyka energetyczna..str Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii..str Zestawienie materiałów str Załączniki str II. KOPIE AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW inż. Paweł Kopacz...str.70 mgr inż. Małgorzata Gugała...str.71 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PB-S Rzut przyziemia - instalacje wod-kan. PB-S Rzut przyziemia instalacja ogrzewcza PB-S Rzut przyziemia instalacja wentylacji PB-S Rzut dachu instalacja wentylacji PB-S Aksonometria wody PB-S Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej PB-S Przekrój A-A 1 : 50..str.72 1 : 50..str.73 1 : 50..str.74 1 : 50..str.75 1 : 50..str.76 1 : str.77 1 : 50..str.78

4 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 3.1 przedmiot opracowania...str podstawa opracowania. str zakres opracowania.str Zasilanie elektroenergetyczne.str charakterystyka elektroenergetyczna bilans mocy..str Pożarowy główny wyłącznik prądowy...str Rozdzielnica główna str Wewnętrzna, zalicznikowa linia zasilająca..str Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjnego... str Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V... str Instalacja ochrony odgromowej..str Ochrona od przepięć...str Ochrona od porażeń prądem elektrycznym... str Uwagi końcowe.. str informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...str II. KOPIE AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW mgr inż. Tomasz Lach...str.86 mgr inż. Wojciech Kosiba...str.87 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA E-1 Instalacja elektryczna gniazd 230V, siły i oświetlenia rzut przyziemia 1 : 50..str.88 E-2 Schemat ideowy i widok rozdzielnicy R..str.89 E-3 Instalacja ochrony odgromowej rzut dachu..str.90 SPIS ZAWARTOŚCI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA Opis Bioz.....str II. KOPIA AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW mgr inż. arch. Leszek Lasota...str.96

5 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (art. 20 ustawy Prawo budowlane) Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt budowlany budynku administracyjnosocjalnego przewidzianego do realizacji w Stawnicy gm. Złotów na działce o numerze ewidencyjnym 468/11 (inwestor: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.; ul. Szpitalna 38; Złotów) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: mgr inż. arch. Leszek Lasota mgr inż. Marek Turek Sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Misiórny inż. Piotr Krystek

6 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY ADRES: STAWNICA/ gm.złotów dz. nr 468/11 INWESTOR MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa opracowana przez uprawnionego geodetę Jerzy Wójcik nr 8760; Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych; Aktualnie obowiązujące przepisy i normy budowlane; Koncepcja architektoniczna układu pomieszczeń obiektu socjalnego, wykonana przez jednostkę projektową PROGEO Sp. z o.o. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki dla projektowanego budynku administracjo-socjalnego - I etap inwestycji w ramach większego zadania pn. Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie pełniącego funkcję instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych obejmującego dodatkowo: wiaty na surowce wtórne, halę sortowni, boksy buforowe, place dojrzewania, parkingi i tunele kompostowe w miejscowości Stawnica, na działce o numerze ewidencyjnym 468/11. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i umiejscowienie budynku na działce (mogącego

7 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY samodzielnie funkcjonować). 3. LOKALIZACJA I OTOCZENIE ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Działka budowlana inwestora nr ew. 468/11 położona jest w miejscowości Stawnica na terenie gminy Złotów. Działka na której zlokalizowano przedmiotowy budynek administracyjno-socjalny jest nie zabudowana i nie zagospodarowana oraz nie użytkowana od jakiegoś czasu. Teren działki jest równomiernie ukształtowany ze spadkiem w kierunku południowo - zachodnim. Teren Inwestycji graniczy od strony: a) południowej z działką nr ew.468/10 działka nie zabudowana - nie użytkowana b) północnej z działką nr ew. 468/6- działka nie zabudowana - nie użytkowana c) zachodniej z działką nr ew. 468/10 - działka nie zabudowana - nie użytkowana d) wschodniej z działką nr ew. 468/9 i 51 droga powiatowa nr 1022P 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Analiza warunków gruntowo-wodnych przedstawiona jest w branży konstrukcyjnej. 5. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Na terenie, na którym projektuje się budynek administracyjno-socjalny nie znajdują się żadne elementy infrastruktury technicznej. U W A G A: NA TERENIE INWESTYCJI MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NIEZINWENTARYZOWANE SIECI LUB POŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI MOŻE BYĆ NIEZGODNE Z MAPĄ - NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZIEMNYCH. 6. INSTALACJE Obiekt będzie wyposażony w instalacje: Elektryczną (szczegóły wg projektu arch-bud. branży elektrycznej); Odgromową (szczegóły wg projektu arch-bud. branży elektrycznej); Kanalizacji sanitarnej (szczegóły wg projektu arch-bud. branży sanitarnej); Wodociągową i ochrony p-poż (szczegóły wg projektu arch-bud. branży sanitarnej); Wentylacyjną (szczegóły wg projektu arch-bud. branży sanitarnej); Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej budynek nie zostanie przyłączony do sieci a woda zostanie odprowadzona na teren własny. Przyłącze elektryczne z istniejących sieci, wodociągowe z miejskiej sieci oraz odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania realizowane na

8 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY podstawie art. 29 lub 29a ustawy Prawo budowlane; 7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 7.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zakres opracowania ograniczony został do terenu w najbliższym otoczeniu projektowanego budynku UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren w obrębie projektowanej inwestycji jest utwardzony nawierzchnią betonową przy wejściach do budynku. Przewiduje się niewielką niwelację terenu w najbliższym otoczeniu projektowanej bryły budynku UKŁAD KOMUNIKACYJNY Obsługa w zakresie komunikacji odbywać się będzie poprzez projektowany zjazd na działkę z drogi powiatowej nr 1022P. Drogi, parkingi wewnętrzne oraz zjazd wg odrębnego opracowania i pozwolenia na budowę NAWIERZCHNIE Nawierzchnia w obrębie projektowanej inwestycji utwardzona w II etapie ZIELEŃ Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje nowych nasadzeń. Po zakończeniu prac budowlanych w obszarze objętym opracowaniem, należy uporządkować teren, zniwelować go, usunąć resztki budowlane, kamienie, gruz, dziko rosnące trawy w pobliżu istniejącego budynku. 8. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA Całościowy bilans terenu wg odrębnego opracowania dla całościowego zamierzenia inwestycyjnego Powierzchnia działki ,0 m 2 Powierzchnia zabudowy projektowana a) Powierzchnia I etapu ( objęta opracowaniem ) - 248,5 m 2 b) Powierzchnia II etapu około 7280,0 m 2 (powierzchnia może ulec zmianie ze względu na prace projektowe II etapu, które są w toku); powierzchnia utwardzona a) Powierzchnia II etapu - około 7835,0 m 2 (powierzchnia może ulec zmianie ze względu na prace projektowe II etapu, które są w toku);

9 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY powierzchnia biologicznie czynna ,5 m 2 9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI. Projektowana inwestycja w obrębie działki nr ew 468/11 jest przyjazna dla środowiska sama nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać zasad wynikających z przepisów uwzględniających zasady ochrony powierzchni ziemi. Nie mniej jednak całe zadnie jest inwestycją znacząco mogąco oddziaływać na środowisko. Inwestor posiada decyzję nr OŚ- 7624/3/10 z dn oraz decyzję nr OŚ z dn wydane przez Wójta Gminy Złotów. 10. INFORMACJE I DANE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Działka inwestora nr ew 468/11 nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nie wymaga również uzyskania pozwolenia WWKZ na badania archeologiczne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie mniej realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami/. 11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Teren objęty inwestycją tj nr ew. 468/11 nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 12. GOSPODARKA ODPADAMI Odpady komunalne gromadzone będą w szczelnych pojemnikach, umieszczonych w projektowanej osłonie śmietnikowej, zlokalizowanej na terenie działki wg odrębnego opracowania. Usuwanie odpadów przebiegać będzie zgodnie z ustawą o odpadach /Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami/. 13. UWAGI KOŃCOWE Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracował: mgr inż. arch. Leszek Lasota

10 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY ADRES: STAWNICA/gm. ZŁOTÓW dz. nr 468/11 INWESTOR MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów 1. DANE PODSTAWOWE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa opracowana przez uprawnionego geodetę Jerzy Wójcik nr 8760; Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych; Aktualnie obowiązujące przepisy i normy budowlane; Koncepcja architektoniczna układu pomieszczeń obiektu socjalnego, wykonana przez jednostkę projektową PROGEO Sp. z o.o LOKALIZACJA OBIEKTÓW Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Stawnica gm. Złotów na działce o numerze geodezyjnym 468/ OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem lekkim stalowym pokrytym płytą warstwową, tworzący w rzucie bryłę o kształcie prostokąta. Obiekt jest funkcjonalnie podzielony na dwie części. Część pierwsza obejmująca pomieszczenia zaplecza socjalnego dla pracowników produkcyjnych zakładu oraz narożnikowo usytuowaną stróżówkę (dostępna jest od strony

11 zachodniej budynku). W obrębie tej części zaprojektowano dostępne z wewnętrznego korytarza: szatnię przepustową dla kobiet, szatnię przepustową dla mężczyzn, jadalnię dla pracowników, wc damskie, wc męskie, pomieszczenie porządkowe i suszarnię odzieży oraz przylegającą do tej części stróżówkę. Cześć druga obejmująca pomieszczenia administracji, dostępna jest od strony wschodniej budynku. W obrębie tej części zaprojektowano dostępne z wewnętrznego korytarza dwa pomieszczenia biurowe oraz wc pracowników przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych DOSTĘP DO BUDYNKU Wejścia do budynków zaprojektowano z poziomu terenu w postaci drzwi. Na terenie zakładu, nie przewiduje sie pracy osób niepełnosprawnych (pracownicy produkcyjni). Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych: wejście do obiektu przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych; zaprojektowano pomieszczenie wc pracowników biurowych przystosowane również dla osób niepełnosprawnych poprzez: o zapewnienie przestrzeni manewrowej 1.5x1.5m, o zastosowanie drzwi bez progów, o zainstalowanie miski ustępowej oraz umywalki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, o zainstalowanie uchwytów stałych i ruchomych-poręczy ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych (poręcze umywalkowe stałe, poręcz wc stała oraz ruchoma) o posadzki - płytki ceramiczne trudnościeralne, trwałe, nieśliskie OŚWIETLENIE NATURALNE - obiekty posiadają naturalne oświetlenie poprzez naświetla ścienne SZTUCZNE - budynek wyposażony będzie w oświetlenie sztuczne, zgodnie z PN - szczegóły w opracowaniu branżowym elektrycznym PARAMETRY BUDYNKÓW Powierzchnia zabudowy: 248,5 m 2 Powierzchnia użytkowa: 209,3 m 2 Kubatura: 1197,66 m 3 Długość : 19,91m

12 Szerokość : 12,48m Wysokość budynku: 4,82m 1.8. POZIOM POSADZKI PPP=0.00=124,8m npm 1.9. STRUKTURA ZATRUDNIENIA Łączna ilość pracowników produkcyjnych 47 osób, w tym: - I zmiana: 30 osób -16 kobiet oraz 14 mężczyzn; - II zmiana: 17 osób -12 kobiet oraz 5 mężczyzn; Łączna ilość pracowników administracji: 4 osoby - w tym dwie kobiety, dwóch mężczyzn; 2.0. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. bezpieczeństwa konstrukcji - budynek został zaprojektowany zgodnie z Polskimi Normami na podstawie wykonanych obliczeń statycznych bezpieczeństwa pożarowego - zgodnie z postanowieniami przepisów w zakresie ochrony p.poż.: o budynek sklasyfikowany jako niski ZLIII (zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje); o klasa odporności pożarowej D, bezpieczeństwo użytkowania o nawierzchnie dojść do budynków i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku należy wykonać z materiałów nie powodujących poślizgu, budowa budynku administracyjno-socjalnego nie jest sklasyfikowana jako mogąca pogorszyć stan środowiska naturalnego ochrony przed hałasem i drganiami zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania instalacyjne zapewniają odpowiednią izolacyjność akustyczną pomieszczeń oszczędności energii elektrycznej - zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania instalacyjne zapewniają odpowiednią oszczędność energii odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród wg danych technicznych producentów użytych w projekcie, zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania instalacyjne zapewniają odpowiednią oszczędność energii cieplnej.

13 warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu (czyli funkcji administracyjnosocjalnej) - wymagania poz. [1]* spełnione możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego - zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania techniczne spełniają wymagania stawiane dla obiektów użytkowanych całorocznie, przy czym właściciel obowiązany jest utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o których mowa w art. 5 ust.2, oraz w rozdziale 6 Utrzymanie obiektów budowlanych), niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne - na terenie zakładu znajdują się WC dla osób niepełnosprawnych; wymagania poz. [1]* spełnione; warunków bezpieczeństwa i higieny pracy - wymagania poz. [1]* spełnione ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej nie dotyczy ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską - nie dotyczy odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; obiekt usytuowano z zachowaniem zgodnie z przepisami zawartymi w [1]* oraz wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej projektowany budynek znajduje się w dużym oddaleniu od granic sąsiednich nieruchomości na których nie znajdują się żadne inne budynki bowiem są to nieruchomości rolne w związku z czym nie oddziaływuje negatywnie i nie narusza tych interesów albowiem odległości budynku od innych budynków zostały zachowane. warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy na podstawie sporządzonej Informacji BIOZ. [1] * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE 3.1 Fundamenty - ławy wylewane żelbetowe; wg opisu branży konstrukcyjnej Uziomy fundamentów wykonać wg projektu branży elektrycznej.

14 3.3. Ściany fundamentowe - do poziomu +0,30 murowane z bloczków betonowych typu M6 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Grubość ścian 25,0 cm. Przejścia instalacji wykonać w rurach osłonowych wg projektów branżowych. UWAGA: Wszystkie fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo zgodnie z opisem na przekrojach. Pod ściany, na poziomie +0,30, ułożyć 1x warstwę papy na lepiku z wystawieniem zakładów do połączenia z izolacją poziomą posadzki. Ściany fundamentowe izolować termicznie polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm (np SYNTHOS XPS) Ściany nadziemia - zewnętrzne jednowarstwowe murowane z bloczków gazobetonowych odmiany 600 gr.24cm, wewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 24.0cm i 12.0cm na zaprawie systemowej klejowej (ze względu na "pomieszczenia mokre" należy wykonać systemowe zabezpieczenie ścian przed wilgocią); dopuszcza się wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków silikatowych lub z elementów ceramicznych; 3.5. Konstrukcja stalowa dachu - płatwie stalowe IPE 140 ze stali S235, rygle R-1 z dwuteownika IPE 220 ze stali S235; Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm; do płatwi podwieszony jest sufit z płyt G-K (z płyt wodoodpornych w pomieszczeniach mokrych); 3.6. Nadproża - prefabrykowane typu L Wieńce żelbetowe wylewane żelbetowe - zgodnie z opisem konstrukcyjnym Odprowadzanie wód deszczowych- odwodnienie dachów zaprojektowano za pomocą rynien Ø150 i rur spustowych Ø100 bezpośrednio na teren własny. 4. IZOLACJE 4.1. Izolacje termiczne ściany fundamentowe- polistyren ekstrudowany, SYNTHOS XPS gr. 10,0 cm, ściany murowane zewnętrzne - styropian FS 15 gr. 12,0cm, 4.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne posadzka na gruncie 2x folia budowlana gr. 0,2 mm, pozioma ław i ścian fundamentowych - izolacja bitumiczna w technologii systemowej np firmy Botament, stropodachu folia paroizolacyjna PE,

15 5. STOLARKA 5.1. Drzwi Zastosować drzwi z PCV i drzwi drewniane 5.2. Okna okna PCV [szklenie podwójne, zespolone U o =1,1 W/(m 2 K)], zastosować nawiewniki w oknach w pomieszczeniu biurowym 1/12 i stróżówce 1/18, 6. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO 6.1. Ściany tynki wewnętrzne - gipsowe; 6.2. Posadzki - wykonać zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń płytki ceramiczne; 6.3. Parapety wewnętrzne - PCV; 7. ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 7.1. Ściany murowane w poziomie ścian fundamentowych wykończone tynkiem mineralnym mozaikowym o drobnym uziarnieniu; ściany nadziemia wykończone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce tynkowane na gładko o drobnym uziarnieniu, malowane 2x farbami silikonowymi; 7.2. Dach w technologii płyt warstwowych - z płyt warstwowych układanych poziomo gr. 12,0cm z rdzeniem poliuretanowym; 7.3. Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 7.4. Opierzenia, obróbki - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 7.5. Rynny i rury spustowe- z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach x 12.48, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem lekkim stalowym. Wysokość max +4.82m. Powierzchnia zabudowy 248,5 m 2 Powierzchnia użytkowa 209,3 m 2 Liczba kondygnacji 1 - obiekt niepodpiwniczony

16 8.2. ODLEGŁOŚĆ OD BUDYNKÓW SĄSIADUJĄCYCH Obiekt usytuowano w odległości powyżej 20 m od innych obiektów zakładu PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH Materiały pożarowo niebezpieczne nie występują. Występujące materiały można zaliczyć do trudno-zapalnych PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO W obiekcie będą się znajdować materiały w ilościach nie powodujących przekroczenia obciążenia ogniowego 500 MJ/m KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBĘ OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH. Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi OCENĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH. Zagrożenie wybuchem nie występuje PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE Obiekt stanowi jedna strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 10000m2. (pow. użytkowa 209.3m 2 ) 8.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Poszczególne części obiektu (strefy pożarowe) powinny posiadać elementy konstrukcyjnobudowlane odpowiadające co najmniej: klasie D odporności pożarowej. Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów konstrukcyjnobudowlanych w obiektach przedstawiają się następująco: Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop ściany zewnętrzne ściany wewnętrzne D (R30) (-) (REI30) (EI30) (-) (-) przekrycie dachu Projektowaną klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów ustalono na podstawie projektu oraz instrukcji:

17 główna konstrukcja nośna ściany murowane spełniają minimalną klasę odporności ogniowej (klasa odporności ogniowej REI 60); konstrukcja stalowa dachu stanowi wyłącznie podparcie dla płyt dachowych - elementy nierozprzestrzeniające ognia (klasa odporności ogniowej R 0), ściana zewnętrzna spełnia minimalną klasę odporności ogniowej (klasa odporności ogniowej REI 60); 8.9. WARUNKI EWAKUACJI Drzwi wejściowe do budynku - zastosowano drzwi szerokości w świetle 130cm wysokości 200cm, Należy wykonać oznakowanie dróg ewakuacyjnych, Na czas eksploatacji należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wyposażyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy wraz z rozmieszczeniem - zgodnie z odrębnym opracowaniem nie wchodzącym w zakres niniejszego opracowania SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ; Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji użytkowych nie są wymagane DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Zabezpieczenie p-poż stanowi podręczny sprzęt gaśniczy. Dodatkowo projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz oświetlenie awaryjne WYPOSAŻENIE W GAŚNICE; Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości -jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej kategorii ZL ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU; Do zewnętrznego zaopatrzenia w wodę z istniejącego hydrantu przy drodze na działce nr 429. Odległość od istniejącego hydrantu do budynku około 190m. Na terenie planowanej inwestycji w II etapie zostanie wykonana sieć hydrantowa wg odrębnego opracowania DROGI POŻAROWE Zagospodarowanie terenu przewiduje dojazd spełniający wymogi dojazdu pożarowego wg II etapu inwestycji (wg odrębnego opracowania). 9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 9.1. WARTOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

18 ściana zewnętrzna murowana z bloczków gazobetonowych gr.24cm i styropian gr.12cm U= 0,25 W/m 2 K dach z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.12cm U=0,20 W/ (m 2 x K) okna dwuszybowe, U=1,1 W/ (m 2 x K) 9.2. PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI. Sprawność systemu ogrzewania c.o. ηh,tot = ηh,d x ηh,s x ηh,g x ηh,e ηh,tot = 1,0 x 1,0 x 0,99 x 0,97 = 0,97 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody w umywalniach: ηw,tot = ηw,g x ηw,d x ηw,s x ηw,e ηw,tot = 0,97 x 1,0 x 0,86 x 1,0 = 0,83 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody w pozostałych pomieszczeniach: ηw,tot = ηw,g x ηw,d x ηw,s x ηw,e ηw,tot = 0,97 x 0,80 x 0,86 x 1,0 = 0,67 Sprawność wentylacji wentylator 0,7 10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO (W niniejszym punkcie zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokonano analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, oraz pompy ciepła.) Analizy tej dokonano pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym Z analizy tej wynika, że na terenie przewidzianym pod zabudowę oraz przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane wykluczają zastosowanie energii wiatrowej, słonecznej jako jedynych źródeł ciepła jest nie możliwe techniczne i środowiskowo Wykorzystanie energii z paliwa stałego jest nie uzasadnione środowiskowo za duża emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

19 10.4. Wykorzystanie skojarzonych źródeł ciepła, kogeneracji ogrzewania lub chłodzenia lokalnego lub blokowego a także pomp ciepła jest nie uzasadnione ekonomicznie Jedynym źródłem możliwym do zastosowania jest nośnik energii elektrycznej, który jest uzasadnionym ekonomicznie, środowiskowo i technicznie. 11. UWAGI KOŃCOWE Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi Opis techniczny rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową, z którą stanowi integralną całość Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być obowiązkowo konsultowane z projektantem Zmiany rozwiązań materiałowo-użytkowo-konstrukcyjnych wymagają zgody/akceptacji Projektanta Roboty ziemne i fundamentowe można wykonywać tylko i wyłącznie pod nadzorem uprawnionego geologa Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: mgr inż. arch. Leszek Lasota

20 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJA OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY ADRES: INWESTOR STAWNICA/gm. ZŁOTÓW dz. nr 468/11 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów 1. DANE PODSTAWOWE Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa opracowana przez uprawnionego geodetę Jerzy Wójcik nr 8760; Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych; Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Aktualnie obowiązujące przepisy i normy budowlane; Koncepcja architektoniczna układu pomieszczeń obiektu socjalnego, wykonana przez jednostkę projektową PROGEO Sp. z o.o. Projekt budowlany konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy i założenia obliczeniowe: PN-82/B-02000;/ B-02001;/ B Obciążenia budowli PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia wiatrem I strefa wiatrowa; charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q k =0,30 kpa PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia śniegiem III strefa śniegowa; obciążenie

21 charakterystyczne śniegiem Q k =1,2 kn/m 2 PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03002: Konstrukcje murowe PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli umowna minimalna głębokość przemarzania h z =0,8m 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Na podstawie wykonanej dokumentacji badań podłoża gruntowego przez jednostkę projektową progeo sp. z o.o. z Wrocławia stwierdzono zaleganie pod warstwą gleby piasków średnich, średniozagęszczonych o uogólnionym stopniu zagęszczenia I D =0.60 (IIc), lokalnie przechodzących w piaski zapylone o I D =0.60 (IIIc). Poniżej nawiercono półzwarte i twardoplastyczne piaski gliniaste i piaski zailone (C1 o I L =0.00 i C2 o I L =0.20). Warsztwy te zalegają na połzwartch i twardoplastycznych gliach pylastych (B1 o I L =0.00 i B2 o I L =0.15). W miejscu projektowanego przedsięwzięcia pod warstwa gleby o miąższości około 0.50m zalega warstwa piasków średnio zagęszczonych o grubości około 20-30cm, pod którą występują gliny pylaste o miąższości około 2.0m. Do głębokości prowadzonych robót geologoicznych nie nawiercono poziomu zwierciadła wody gruntowej. 3. OPINIA GEOTECHNICZNA Na podstawie wykonanej dokumentacji badań podłoża gruntowego przez jednostkę projektową progeo sp. z o.o. z Wrocławia. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podłoża gruntowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U r. Nr 126, poz. 839: określa się proste warunki gruntowe obiekt budowlany kwalifikujemy jako pierwszą kategorię geotechniczną, UWAGI: W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub innych gruntów niż założone w projekcie należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania fundamentów do nowych warunków gruntowych. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy. str. 21

22 4. PRZYJĘTE SCHEMATY OBLICZENIOWE I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ 4.1. Przyjęte schematy statyczne: Konstrukcja tradycyjna murowana; Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych; Główne dźwigary stalowe belki dwuprzęsłowe Płatwie stalowe w układzie wieloprzęsłowym 4.2. Podstawowe wyniki obliczeń: Ławy i stopy (bloki) fundamentowe - obliczeniowe obciążenie podłoża w poziomie warstw nośnych do 150 kpa Rygle stalowe stopień wykorzystania nośności SGN do 84%; Płatwie stalowe stopień wykorzystania nośności SGN do 95%; 5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE: 5.1 Fundamenty: Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych wylewanych z betonu klasy C16/20 (B20), zbrojone podłużnie prętami 4Ø12 ze stali klasy A-IIIN (B500SP), podbeton klasy C8/10 gr.min. 10cm. Poziom posadowienia ław -0,97. Uziomy fundamentów wg projektu branży elektrycznej. Przejścia instalacji wykonać w rurach osłonowych wg projektów branżowych. Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia ław w ich narożach poprzez zespawanie prętów lub poprzez wykonanie zakładów prętów (min. 45xd). Otulina zbrojenia c=50 mm, Beton C16/20 (B20), w/c=0,5, min zawartość cementu portlandzkiego 280 kg/m³ Ściany Zaprojektowano ściany w następującym układzie warstw: Ściana fundamentowa do poz mur gr.25cm z bloczków żwirobetonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowej M5. poliuretan ekstrudowany XPS 10cm; izolacja pionowa-dyspersyjna hydroizolacyjna; Ściana nadziemia od poz str. 22

23 tynk cementowo-wapienny; mur gr.24cm z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie systemowej klejowej; izolacja termiczna: styropian 12cm; tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce; 5.3. Wieńce wylewane na mokro z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojenie prętami 4Ø12 oraz strzemionami Ø6 co 25cm ze stali klasy A-IIIN (B500SP) Nadproża prefabrykowane typu L Dach płatwie stalowe IPE 140 ze stali S235, rygle R-1 z dwuteownika IPE220 ze stali S235 ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej. czyszczenie do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO , chropowatość: R=40mm, odtłuszczanie, malowanie farbami epoksydowymi lub alkidowymi (gr. min 120mm). pokrycie dachu z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm 6.UWAGI DO UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienie: Obciążenie śniegiem na dachu hali, przyjęto zgodnie z normą PN-80/B-02010/Az1. Niezależnie od tego, nie należy dopuszczać do sytuacji, w której obciążenie śniegiem na dachu budynku przekraczać będzie wartość 0,96 kn/m2 (obciążenie charakterystyczne; III strefa) w odniesieniu do powierzchni całego dachu. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane uchwalonej dnia 10 maja 2007r. (Dz.U. Nr99, poz. 665) Inwestor odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego nie tylko w aspekcie sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych. W związku z powyższym usuwanie nadmiaru śniegu jest obowiązkiem. Podczas usuwania śniegu z dachu zabrania się jego pryzmowania, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych obciążeń. Każdorazowo po wystąpieniu opadów śniegu, jego nadmiar należy niezwłocznie usuwać. Należy pamiętać przy ocenie ciężaru zalegającej pokrywy śnieżnej, że grubość pokrywy nie umożliwia wprost określenia jej ciężaru, gdyż istnieje kilka rodzajów śniegu o różnej gęstości. Biorąc pod uwagę, że ocena ciężaru pokrywy śnieżnej nie jest zadaniem łatwym, zaleca się każdorazowo str. 23

24 skorzystanie z pomocy osoby uprawnionej posiadającej odpowiednią wiedzę i kwalifikację, która pomoże obliczyć ciężar zalegającej pokrywy na dachu. Odśnieżanie dachu należy prowadzić pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 7. UWAGI OGÓLNE 7.1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH TOM I, WYDANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ MINISTERSTWA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 7.2. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA WINNY MIEĆ OBOWIĄZUJĄCE ATESTY, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA W ZAKRESIE WYMAGAŃ PPOŻ., SANITARNO-HIGIENICZNYCH, BHP W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA WARUNKÓW ODMIENNYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU PODANIA AKTUALNEGO ROZWIĄZANIA 7.4. ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-UŻYTKOWO-KONSTRUKCYJNYCH WYMAGAJĄ ZGODY I AKCEPTACJI PROJEKTANTA ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE MOŻNA WYKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA OBLICZENIA STATYCZNE ZNAJDUJĄ SIĘ W ARCHIWUM JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 7.7. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Opracował: mgr inż. Marek Turek str. 24

25 ZAŁ. 1. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ Nazwa pliku: DACH_1.rm3 str. 25

26 Z 6 Y X Pręty: Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. A: B: Imperfekcje [deg] L[m]: F [m]: Przekrój: Pozycja nr P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 12,004 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 12,004 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE Pozycja nr A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne str. 26

27 14 0, , , , Z Y 6 X Obciążenia: Nr Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie Rodzaj: Nazwa: pręta Pa: Pb: f1: f2: d: [deg] [deg] xa: xb: CW: Ciężar własny - Stałe f=1,1 Sn: ŚNIEG - Zmienne (Znaczenie: 1) Powierzch. 0,96 0,96 1,50 1,00 Powierzchniowe St: Stałe (Znaczenie: 1) 11 Skupione 3,50 1,20 1,00 1,8 0,0 2,00 Skupione Powierzch. 0,40 0,40 1,20 1,00 Powierzchniowe Wyniki wymiarowania wg PN-90/B Nr pręta: Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc. 9 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,832 2 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,773 8 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,690 4 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,680 3 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,676 7 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,672 Nr pręta: Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc. 11 Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0,500 6 Pozycja nr I 140 PE Ściskanie ze zginaniem (58) 0,486 str. 27

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkami biurowymi, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo