PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA"

Transkrypt

1 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY Stawnica / Złotów dz. nr 468/11 Jednostka ewidencyjna: _2 Złotów- Ob. wiejski Obręb ewidencyjny: 0037 Stawnica MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów Projektant Architektury Sprawdzający Architektury mgr inż. arch. Leszek Lasota Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr WP- OIA/OKK/UpB/27/2006 mgr inż. arch. Paweł Misiórny Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr WP- OIA/OKK/UpB/52/2011 Projektant Konstrukcji mgr inż. Marek Turek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr WKP/0049/P00K/07 Sprawdzający Konstrukcji inż. Piotr Krystek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr WKP/0044/P00K/07 Data : Październik 2014 Egz. nr 1 STAROSTWO Egz. nr 2 NADZÓR Egz. nr 3 INWESTOR Egz. nr 4 INWESTOR 1 S t r o n a

2 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEJ: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej...str.3, 3A, 3B Opis do projektu zagospodarowania działki... str.4-7 Rysunek PB-Z Projekt zagospodarowania działki 1: str.8 Oryginał mapy do celów projektowych (w egzemplarzu nr1)... str.8a Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetyczne ENEA Operator Sp. z o.o.str.9-11 Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.str Kopia decyzji na lokalizacje zjazdu..str.15a Opis techniczny do projektu budowlanego branży architektonicznej...str Opis techniczny do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej...str II. KOPIE AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW mgr inż. arch. Leszek Lasota...str.34 mgr inż. arch. Paweł Misiórny...str.35 mgr inż. Marek Turek...str.36 inż. Piotr Krystek...str.37 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ARCHITEKTURA PB-A ELEWACJE 1:100..str.38 PB-A RZUT PRZYZIEMIA 1:50..str.39 PB-A PRZEKRÓJ A-A 1:50..str.40 PB-A RZUT DACHU 1:100..str.41 KONSTRUKCJA PB-K RZUT FUNDAMENTÓW 1:100..str.42 PB-K RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU 1:50..str.43 PB-K WIEŃCE 1:25..str.44 PB-K PŁATEW P1 1:10..str.45 PB-K RYGIEL R-1 1:10..str.46 PB-K WYMIAN WM1 1:10..str.47

3 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY SANITARNEJ: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 1.0. Podstawa i zakres opracowania....str Rozwiązanie techniczne...str Kanalizacja sanitarna..str Instalacja zimnej wody. str Instalacja wody ciepłej. str Instalacja ogrzewcza.. str Wentylacja mechaniczna.str Wentylacja grawitacyjna...str Warunki geotechniczne str Uwaga końcowa.str Karta informacyjna instalacji c.o.str Obliczenia str Charakterystyka energetyczna..str Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii..str Zestawienie materiałów str Załączniki str II. KOPIE AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW inż. Paweł Kopacz...str.70 mgr inż. Małgorzata Gugała...str.71 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PB-S Rzut przyziemia - instalacje wod-kan. PB-S Rzut przyziemia instalacja ogrzewcza PB-S Rzut przyziemia instalacja wentylacji PB-S Rzut dachu instalacja wentylacji PB-S Aksonometria wody PB-S Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej PB-S Przekrój A-A 1 : 50..str.72 1 : 50..str.73 1 : 50..str.74 1 : 50..str.75 1 : 50..str.76 1 : str.77 1 : 50..str.78

4 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 3.1 przedmiot opracowania...str podstawa opracowania. str zakres opracowania.str Zasilanie elektroenergetyczne.str charakterystyka elektroenergetyczna bilans mocy..str Pożarowy główny wyłącznik prądowy...str Rozdzielnica główna str Wewnętrzna, zalicznikowa linia zasilająca..str Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjnego... str Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V... str Instalacja ochrony odgromowej..str Ochrona od przepięć...str Ochrona od porażeń prądem elektrycznym... str Uwagi końcowe.. str informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...str II. KOPIE AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW mgr inż. Tomasz Lach...str.86 mgr inż. Wojciech Kosiba...str.87 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA E-1 Instalacja elektryczna gniazd 230V, siły i oświetlenia rzut przyziemia 1 : 50..str.88 E-2 Schemat ideowy i widok rozdzielnicy R..str.89 E-3 Instalacja ochrony odgromowej rzut dachu..str.90 SPIS ZAWARTOŚCI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA Opis Bioz.....str II. KOPIA AKTUALNYCH WPISÓW DO IZB PROJEKTANTÓW mgr inż. arch. Leszek Lasota...str.96

5 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (art. 20 ustawy Prawo budowlane) Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt budowlany budynku administracyjnosocjalnego przewidzianego do realizacji w Stawnicy gm. Złotów na działce o numerze ewidencyjnym 468/11 (inwestor: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.; ul. Szpitalna 38; Złotów) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: mgr inż. arch. Leszek Lasota mgr inż. Marek Turek Sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Misiórny inż. Piotr Krystek

6 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY ADRES: STAWNICA/ gm.złotów dz. nr 468/11 INWESTOR MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa opracowana przez uprawnionego geodetę Jerzy Wójcik nr 8760; Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych; Aktualnie obowiązujące przepisy i normy budowlane; Koncepcja architektoniczna układu pomieszczeń obiektu socjalnego, wykonana przez jednostkę projektową PROGEO Sp. z o.o. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki dla projektowanego budynku administracjo-socjalnego - I etap inwestycji w ramach większego zadania pn. Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie pełniącego funkcję instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych obejmującego dodatkowo: wiaty na surowce wtórne, halę sortowni, boksy buforowe, place dojrzewania, parkingi i tunele kompostowe w miejscowości Stawnica, na działce o numerze ewidencyjnym 468/11. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i umiejscowienie budynku na działce (mogącego

7 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY samodzielnie funkcjonować). 3. LOKALIZACJA I OTOCZENIE ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Działka budowlana inwestora nr ew. 468/11 położona jest w miejscowości Stawnica na terenie gminy Złotów. Działka na której zlokalizowano przedmiotowy budynek administracyjno-socjalny jest nie zabudowana i nie zagospodarowana oraz nie użytkowana od jakiegoś czasu. Teren działki jest równomiernie ukształtowany ze spadkiem w kierunku południowo - zachodnim. Teren Inwestycji graniczy od strony: a) południowej z działką nr ew.468/10 działka nie zabudowana - nie użytkowana b) północnej z działką nr ew. 468/6- działka nie zabudowana - nie użytkowana c) zachodniej z działką nr ew. 468/10 - działka nie zabudowana - nie użytkowana d) wschodniej z działką nr ew. 468/9 i 51 droga powiatowa nr 1022P 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Analiza warunków gruntowo-wodnych przedstawiona jest w branży konstrukcyjnej. 5. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Na terenie, na którym projektuje się budynek administracyjno-socjalny nie znajdują się żadne elementy infrastruktury technicznej. U W A G A: NA TERENIE INWESTYCJI MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NIEZINWENTARYZOWANE SIECI LUB POŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI MOŻE BYĆ NIEZGODNE Z MAPĄ - NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZIEMNYCH. 6. INSTALACJE Obiekt będzie wyposażony w instalacje: Elektryczną (szczegóły wg projektu arch-bud. branży elektrycznej); Odgromową (szczegóły wg projektu arch-bud. branży elektrycznej); Kanalizacji sanitarnej (szczegóły wg projektu arch-bud. branży sanitarnej); Wodociągową i ochrony p-poż (szczegóły wg projektu arch-bud. branży sanitarnej); Wentylacyjną (szczegóły wg projektu arch-bud. branży sanitarnej); Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej budynek nie zostanie przyłączony do sieci a woda zostanie odprowadzona na teren własny. Przyłącze elektryczne z istniejących sieci, wodociągowe z miejskiej sieci oraz odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania realizowane na

8 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY podstawie art. 29 lub 29a ustawy Prawo budowlane; 7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 7.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zakres opracowania ograniczony został do terenu w najbliższym otoczeniu projektowanego budynku UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren w obrębie projektowanej inwestycji jest utwardzony nawierzchnią betonową przy wejściach do budynku. Przewiduje się niewielką niwelację terenu w najbliższym otoczeniu projektowanej bryły budynku UKŁAD KOMUNIKACYJNY Obsługa w zakresie komunikacji odbywać się będzie poprzez projektowany zjazd na działkę z drogi powiatowej nr 1022P. Drogi, parkingi wewnętrzne oraz zjazd wg odrębnego opracowania i pozwolenia na budowę NAWIERZCHNIE Nawierzchnia w obrębie projektowanej inwestycji utwardzona w II etapie ZIELEŃ Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje nowych nasadzeń. Po zakończeniu prac budowlanych w obszarze objętym opracowaniem, należy uporządkować teren, zniwelować go, usunąć resztki budowlane, kamienie, gruz, dziko rosnące trawy w pobliżu istniejącego budynku. 8. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA Całościowy bilans terenu wg odrębnego opracowania dla całościowego zamierzenia inwestycyjnego Powierzchnia działki ,0 m 2 Powierzchnia zabudowy projektowana a) Powierzchnia I etapu ( objęta opracowaniem ) - 248,5 m 2 b) Powierzchnia II etapu około 7280,0 m 2 (powierzchnia może ulec zmianie ze względu na prace projektowe II etapu, które są w toku); powierzchnia utwardzona a) Powierzchnia II etapu - około 7835,0 m 2 (powierzchnia może ulec zmianie ze względu na prace projektowe II etapu, które są w toku);

9 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY powierzchnia biologicznie czynna ,5 m 2 9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI. Projektowana inwestycja w obrębie działki nr ew 468/11 jest przyjazna dla środowiska sama nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać zasad wynikających z przepisów uwzględniających zasady ochrony powierzchni ziemi. Nie mniej jednak całe zadnie jest inwestycją znacząco mogąco oddziaływać na środowisko. Inwestor posiada decyzję nr OŚ- 7624/3/10 z dn oraz decyzję nr OŚ z dn wydane przez Wójta Gminy Złotów. 10. INFORMACJE I DANE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Działka inwestora nr ew 468/11 nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nie wymaga również uzyskania pozwolenia WWKZ na badania archeologiczne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie mniej realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami/. 11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Teren objęty inwestycją tj nr ew. 468/11 nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 12. GOSPODARKA ODPADAMI Odpady komunalne gromadzone będą w szczelnych pojemnikach, umieszczonych w projektowanej osłonie śmietnikowej, zlokalizowanej na terenie działki wg odrębnego opracowania. Usuwanie odpadów przebiegać będzie zgodnie z ustawą o odpadach /Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami/. 13. UWAGI KOŃCOWE Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracował: mgr inż. arch. Leszek Lasota

10 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. BUDYNEK ADMINISTRACYJO - SOCJALNY OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY ADRES: STAWNICA/gm. ZŁOTÓW dz. nr 468/11 INWESTOR MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów 1. DANE PODSTAWOWE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa opracowana przez uprawnionego geodetę Jerzy Wójcik nr 8760; Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych; Aktualnie obowiązujące przepisy i normy budowlane; Koncepcja architektoniczna układu pomieszczeń obiektu socjalnego, wykonana przez jednostkę projektową PROGEO Sp. z o.o LOKALIZACJA OBIEKTÓW Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Stawnica gm. Złotów na działce o numerze geodezyjnym 468/ OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem lekkim stalowym pokrytym płytą warstwową, tworzący w rzucie bryłę o kształcie prostokąta. Obiekt jest funkcjonalnie podzielony na dwie części. Część pierwsza obejmująca pomieszczenia zaplecza socjalnego dla pracowników produkcyjnych zakładu oraz narożnikowo usytuowaną stróżówkę (dostępna jest od strony

11 zachodniej budynku). W obrębie tej części zaprojektowano dostępne z wewnętrznego korytarza: szatnię przepustową dla kobiet, szatnię przepustową dla mężczyzn, jadalnię dla pracowników, wc damskie, wc męskie, pomieszczenie porządkowe i suszarnię odzieży oraz przylegającą do tej części stróżówkę. Cześć druga obejmująca pomieszczenia administracji, dostępna jest od strony wschodniej budynku. W obrębie tej części zaprojektowano dostępne z wewnętrznego korytarza dwa pomieszczenia biurowe oraz wc pracowników przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych DOSTĘP DO BUDYNKU Wejścia do budynków zaprojektowano z poziomu terenu w postaci drzwi. Na terenie zakładu, nie przewiduje sie pracy osób niepełnosprawnych (pracownicy produkcyjni). Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych: wejście do obiektu przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych; zaprojektowano pomieszczenie wc pracowników biurowych przystosowane również dla osób niepełnosprawnych poprzez: o zapewnienie przestrzeni manewrowej 1.5x1.5m, o zastosowanie drzwi bez progów, o zainstalowanie miski ustępowej oraz umywalki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, o zainstalowanie uchwytów stałych i ruchomych-poręczy ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych (poręcze umywalkowe stałe, poręcz wc stała oraz ruchoma) o posadzki - płytki ceramiczne trudnościeralne, trwałe, nieśliskie OŚWIETLENIE NATURALNE - obiekty posiadają naturalne oświetlenie poprzez naświetla ścienne SZTUCZNE - budynek wyposażony będzie w oświetlenie sztuczne, zgodnie z PN - szczegóły w opracowaniu branżowym elektrycznym PARAMETRY BUDYNKÓW Powierzchnia zabudowy: 248,5 m 2 Powierzchnia użytkowa: 209,3 m 2 Kubatura: 1197,66 m 3 Długość : 19,91m

12 Szerokość : 12,48m Wysokość budynku: 4,82m 1.8. POZIOM POSADZKI PPP=0.00=124,8m npm 1.9. STRUKTURA ZATRUDNIENIA Łączna ilość pracowników produkcyjnych 47 osób, w tym: - I zmiana: 30 osób -16 kobiet oraz 14 mężczyzn; - II zmiana: 17 osób -12 kobiet oraz 5 mężczyzn; Łączna ilość pracowników administracji: 4 osoby - w tym dwie kobiety, dwóch mężczyzn; 2.0. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. bezpieczeństwa konstrukcji - budynek został zaprojektowany zgodnie z Polskimi Normami na podstawie wykonanych obliczeń statycznych bezpieczeństwa pożarowego - zgodnie z postanowieniami przepisów w zakresie ochrony p.poż.: o budynek sklasyfikowany jako niski ZLIII (zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje); o klasa odporności pożarowej D, bezpieczeństwo użytkowania o nawierzchnie dojść do budynków i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku należy wykonać z materiałów nie powodujących poślizgu, budowa budynku administracyjno-socjalnego nie jest sklasyfikowana jako mogąca pogorszyć stan środowiska naturalnego ochrony przed hałasem i drganiami zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania instalacyjne zapewniają odpowiednią izolacyjność akustyczną pomieszczeń oszczędności energii elektrycznej - zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania instalacyjne zapewniają odpowiednią oszczędność energii odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród wg danych technicznych producentów użytych w projekcie, zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania instalacyjne zapewniają odpowiednią oszczędność energii cieplnej.

13 warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu (czyli funkcji administracyjnosocjalnej) - wymagania poz. [1]* spełnione możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego - zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania techniczne spełniają wymagania stawiane dla obiektów użytkowanych całorocznie, przy czym właściciel obowiązany jest utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o których mowa w art. 5 ust.2, oraz w rozdziale 6 Utrzymanie obiektów budowlanych), niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne - na terenie zakładu znajdują się WC dla osób niepełnosprawnych; wymagania poz. [1]* spełnione; warunków bezpieczeństwa i higieny pracy - wymagania poz. [1]* spełnione ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej nie dotyczy ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską - nie dotyczy odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; obiekt usytuowano z zachowaniem zgodnie z przepisami zawartymi w [1]* oraz wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej projektowany budynek znajduje się w dużym oddaleniu od granic sąsiednich nieruchomości na których nie znajdują się żadne inne budynki bowiem są to nieruchomości rolne w związku z czym nie oddziaływuje negatywnie i nie narusza tych interesów albowiem odległości budynku od innych budynków zostały zachowane. warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy na podstawie sporządzonej Informacji BIOZ. [1] * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE 3.1 Fundamenty - ławy wylewane żelbetowe; wg opisu branży konstrukcyjnej Uziomy fundamentów wykonać wg projektu branży elektrycznej.

14 3.3. Ściany fundamentowe - do poziomu +0,30 murowane z bloczków betonowych typu M6 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Grubość ścian 25,0 cm. Przejścia instalacji wykonać w rurach osłonowych wg projektów branżowych. UWAGA: Wszystkie fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo zgodnie z opisem na przekrojach. Pod ściany, na poziomie +0,30, ułożyć 1x warstwę papy na lepiku z wystawieniem zakładów do połączenia z izolacją poziomą posadzki. Ściany fundamentowe izolować termicznie polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm (np SYNTHOS XPS) Ściany nadziemia - zewnętrzne jednowarstwowe murowane z bloczków gazobetonowych odmiany 600 gr.24cm, wewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 24.0cm i 12.0cm na zaprawie systemowej klejowej (ze względu na "pomieszczenia mokre" należy wykonać systemowe zabezpieczenie ścian przed wilgocią); dopuszcza się wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków silikatowych lub z elementów ceramicznych; 3.5. Konstrukcja stalowa dachu - płatwie stalowe IPE 140 ze stali S235, rygle R-1 z dwuteownika IPE 220 ze stali S235; Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm; do płatwi podwieszony jest sufit z płyt G-K (z płyt wodoodpornych w pomieszczeniach mokrych); 3.6. Nadproża - prefabrykowane typu L Wieńce żelbetowe wylewane żelbetowe - zgodnie z opisem konstrukcyjnym Odprowadzanie wód deszczowych- odwodnienie dachów zaprojektowano za pomocą rynien Ø150 i rur spustowych Ø100 bezpośrednio na teren własny. 4. IZOLACJE 4.1. Izolacje termiczne ściany fundamentowe- polistyren ekstrudowany, SYNTHOS XPS gr. 10,0 cm, ściany murowane zewnętrzne - styropian FS 15 gr. 12,0cm, 4.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne posadzka na gruncie 2x folia budowlana gr. 0,2 mm, pozioma ław i ścian fundamentowych - izolacja bitumiczna w technologii systemowej np firmy Botament, stropodachu folia paroizolacyjna PE,

15 5. STOLARKA 5.1. Drzwi Zastosować drzwi z PCV i drzwi drewniane 5.2. Okna okna PCV [szklenie podwójne, zespolone U o =1,1 W/(m 2 K)], zastosować nawiewniki w oknach w pomieszczeniu biurowym 1/12 i stróżówce 1/18, 6. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO 6.1. Ściany tynki wewnętrzne - gipsowe; 6.2. Posadzki - wykonać zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń płytki ceramiczne; 6.3. Parapety wewnętrzne - PCV; 7. ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 7.1. Ściany murowane w poziomie ścian fundamentowych wykończone tynkiem mineralnym mozaikowym o drobnym uziarnieniu; ściany nadziemia wykończone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce tynkowane na gładko o drobnym uziarnieniu, malowane 2x farbami silikonowymi; 7.2. Dach w technologii płyt warstwowych - z płyt warstwowych układanych poziomo gr. 12,0cm z rdzeniem poliuretanowym; 7.3. Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 7.4. Opierzenia, obróbki - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 7.5. Rynny i rury spustowe- z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach x 12.48, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem lekkim stalowym. Wysokość max +4.82m. Powierzchnia zabudowy 248,5 m 2 Powierzchnia użytkowa 209,3 m 2 Liczba kondygnacji 1 - obiekt niepodpiwniczony

16 8.2. ODLEGŁOŚĆ OD BUDYNKÓW SĄSIADUJĄCYCH Obiekt usytuowano w odległości powyżej 20 m od innych obiektów zakładu PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH Materiały pożarowo niebezpieczne nie występują. Występujące materiały można zaliczyć do trudno-zapalnych PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO W obiekcie będą się znajdować materiały w ilościach nie powodujących przekroczenia obciążenia ogniowego 500 MJ/m KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBĘ OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH. Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi OCENĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH. Zagrożenie wybuchem nie występuje PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE Obiekt stanowi jedna strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 10000m2. (pow. użytkowa 209.3m 2 ) 8.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Poszczególne części obiektu (strefy pożarowe) powinny posiadać elementy konstrukcyjnobudowlane odpowiadające co najmniej: klasie D odporności pożarowej. Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów konstrukcyjnobudowlanych w obiektach przedstawiają się następująco: Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop ściany zewnętrzne ściany wewnętrzne D (R30) (-) (REI30) (EI30) (-) (-) przekrycie dachu Projektowaną klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów ustalono na podstawie projektu oraz instrukcji:

17 główna konstrukcja nośna ściany murowane spełniają minimalną klasę odporności ogniowej (klasa odporności ogniowej REI 60); konstrukcja stalowa dachu stanowi wyłącznie podparcie dla płyt dachowych - elementy nierozprzestrzeniające ognia (klasa odporności ogniowej R 0), ściana zewnętrzna spełnia minimalną klasę odporności ogniowej (klasa odporności ogniowej REI 60); 8.9. WARUNKI EWAKUACJI Drzwi wejściowe do budynku - zastosowano drzwi szerokości w świetle 130cm wysokości 200cm, Należy wykonać oznakowanie dróg ewakuacyjnych, Na czas eksploatacji należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wyposażyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy wraz z rozmieszczeniem - zgodnie z odrębnym opracowaniem nie wchodzącym w zakres niniejszego opracowania SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ; Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji użytkowych nie są wymagane DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Zabezpieczenie p-poż stanowi podręczny sprzęt gaśniczy. Dodatkowo projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz oświetlenie awaryjne WYPOSAŻENIE W GAŚNICE; Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości -jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej kategorii ZL ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU; Do zewnętrznego zaopatrzenia w wodę z istniejącego hydrantu przy drodze na działce nr 429. Odległość od istniejącego hydrantu do budynku około 190m. Na terenie planowanej inwestycji w II etapie zostanie wykonana sieć hydrantowa wg odrębnego opracowania DROGI POŻAROWE Zagospodarowanie terenu przewiduje dojazd spełniający wymogi dojazdu pożarowego wg II etapu inwestycji (wg odrębnego opracowania). 9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 9.1. WARTOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

18 ściana zewnętrzna murowana z bloczków gazobetonowych gr.24cm i styropian gr.12cm U= 0,25 W/m 2 K dach z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr.12cm U=0,20 W/ (m 2 x K) okna dwuszybowe, U=1,1 W/ (m 2 x K) 9.2. PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI. Sprawność systemu ogrzewania c.o. ηh,tot = ηh,d x ηh,s x ηh,g x ηh,e ηh,tot = 1,0 x 1,0 x 0,99 x 0,97 = 0,97 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody w umywalniach: ηw,tot = ηw,g x ηw,d x ηw,s x ηw,e ηw,tot = 0,97 x 1,0 x 0,86 x 1,0 = 0,83 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody w pozostałych pomieszczeniach: ηw,tot = ηw,g x ηw,d x ηw,s x ηw,e ηw,tot = 0,97 x 0,80 x 0,86 x 1,0 = 0,67 Sprawność wentylacji wentylator 0,7 10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO (W niniejszym punkcie zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokonano analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, oraz pompy ciepła.) Analizy tej dokonano pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym Z analizy tej wynika, że na terenie przewidzianym pod zabudowę oraz przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane wykluczają zastosowanie energii wiatrowej, słonecznej jako jedynych źródeł ciepła jest nie możliwe techniczne i środowiskowo Wykorzystanie energii z paliwa stałego jest nie uzasadnione środowiskowo za duża emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

19 10.4. Wykorzystanie skojarzonych źródeł ciepła, kogeneracji ogrzewania lub chłodzenia lokalnego lub blokowego a także pomp ciepła jest nie uzasadnione ekonomicznie Jedynym źródłem możliwym do zastosowania jest nośnik energii elektrycznej, który jest uzasadnionym ekonomicznie, środowiskowo i technicznie. 11. UWAGI KOŃCOWE Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi Opis techniczny rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową, z którą stanowi integralną całość Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być obowiązkowo konsultowane z projektantem Zmiany rozwiązań materiałowo-użytkowo-konstrukcyjnych wymagają zgody/akceptacji Projektanta Roboty ziemne i fundamentowe można wykonywać tylko i wyłącznie pod nadzorem uprawnionego geologa Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: mgr inż. arch. Leszek Lasota

20 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJA OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY ADRES: INWESTOR STAWNICA/gm. ZŁOTÓW dz. nr 468/11 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, Złotów 1. DANE PODSTAWOWE Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa opracowana przez uprawnionego geodetę Jerzy Wójcik nr 8760; Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych; Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Aktualnie obowiązujące przepisy i normy budowlane; Koncepcja architektoniczna układu pomieszczeń obiektu socjalnego, wykonana przez jednostkę projektową PROGEO Sp. z o.o. Projekt budowlany konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy i założenia obliczeniowe: PN-82/B-02000;/ B-02001;/ B Obciążenia budowli PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia wiatrem I strefa wiatrowa; charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q k =0,30 kpa PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia śniegiem III strefa śniegowa; obciążenie

21 charakterystyczne śniegiem Q k =1,2 kn/m 2 PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03002: Konstrukcje murowe PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli umowna minimalna głębokość przemarzania h z =0,8m 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Na podstawie wykonanej dokumentacji badań podłoża gruntowego przez jednostkę projektową progeo sp. z o.o. z Wrocławia stwierdzono zaleganie pod warstwą gleby piasków średnich, średniozagęszczonych o uogólnionym stopniu zagęszczenia I D =0.60 (IIc), lokalnie przechodzących w piaski zapylone o I D =0.60 (IIIc). Poniżej nawiercono półzwarte i twardoplastyczne piaski gliniaste i piaski zailone (C1 o I L =0.00 i C2 o I L =0.20). Warsztwy te zalegają na połzwartch i twardoplastycznych gliach pylastych (B1 o I L =0.00 i B2 o I L =0.15). W miejscu projektowanego przedsięwzięcia pod warstwa gleby o miąższości około 0.50m zalega warstwa piasków średnio zagęszczonych o grubości około 20-30cm, pod którą występują gliny pylaste o miąższości około 2.0m. Do głębokości prowadzonych robót geologoicznych nie nawiercono poziomu zwierciadła wody gruntowej. 3. OPINIA GEOTECHNICZNA Na podstawie wykonanej dokumentacji badań podłoża gruntowego przez jednostkę projektową progeo sp. z o.o. z Wrocławia. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podłoża gruntowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U r. Nr 126, poz. 839: określa się proste warunki gruntowe obiekt budowlany kwalifikujemy jako pierwszą kategorię geotechniczną, UWAGI: W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub innych gruntów niż założone w projekcie należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania fundamentów do nowych warunków gruntowych. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy. str. 21

22 4. PRZYJĘTE SCHEMATY OBLICZENIOWE I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ 4.1. Przyjęte schematy statyczne: Konstrukcja tradycyjna murowana; Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych; Główne dźwigary stalowe belki dwuprzęsłowe Płatwie stalowe w układzie wieloprzęsłowym 4.2. Podstawowe wyniki obliczeń: Ławy i stopy (bloki) fundamentowe - obliczeniowe obciążenie podłoża w poziomie warstw nośnych do 150 kpa Rygle stalowe stopień wykorzystania nośności SGN do 84%; Płatwie stalowe stopień wykorzystania nośności SGN do 95%; 5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE: 5.1 Fundamenty: Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych wylewanych z betonu klasy C16/20 (B20), zbrojone podłużnie prętami 4Ø12 ze stali klasy A-IIIN (B500SP), podbeton klasy C8/10 gr.min. 10cm. Poziom posadowienia ław -0,97. Uziomy fundamentów wg projektu branży elektrycznej. Przejścia instalacji wykonać w rurach osłonowych wg projektów branżowych. Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia ław w ich narożach poprzez zespawanie prętów lub poprzez wykonanie zakładów prętów (min. 45xd). Otulina zbrojenia c=50 mm, Beton C16/20 (B20), w/c=0,5, min zawartość cementu portlandzkiego 280 kg/m³ Ściany Zaprojektowano ściany w następującym układzie warstw: Ściana fundamentowa do poz mur gr.25cm z bloczków żwirobetonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowej M5. poliuretan ekstrudowany XPS 10cm; izolacja pionowa-dyspersyjna hydroizolacyjna; Ściana nadziemia od poz str. 22

23 tynk cementowo-wapienny; mur gr.24cm z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie systemowej klejowej; izolacja termiczna: styropian 12cm; tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce; 5.3. Wieńce wylewane na mokro z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojenie prętami 4Ø12 oraz strzemionami Ø6 co 25cm ze stali klasy A-IIIN (B500SP) Nadproża prefabrykowane typu L Dach płatwie stalowe IPE 140 ze stali S235, rygle R-1 z dwuteownika IPE220 ze stali S235 ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej. czyszczenie do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO , chropowatość: R=40mm, odtłuszczanie, malowanie farbami epoksydowymi lub alkidowymi (gr. min 120mm). pokrycie dachu z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm 6.UWAGI DO UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienie: Obciążenie śniegiem na dachu hali, przyjęto zgodnie z normą PN-80/B-02010/Az1. Niezależnie od tego, nie należy dopuszczać do sytuacji, w której obciążenie śniegiem na dachu budynku przekraczać będzie wartość 0,96 kn/m2 (obciążenie charakterystyczne; III strefa) w odniesieniu do powierzchni całego dachu. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane uchwalonej dnia 10 maja 2007r. (Dz.U. Nr99, poz. 665) Inwestor odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego nie tylko w aspekcie sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych. W związku z powyższym usuwanie nadmiaru śniegu jest obowiązkiem. Podczas usuwania śniegu z dachu zabrania się jego pryzmowania, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych obciążeń. Każdorazowo po wystąpieniu opadów śniegu, jego nadmiar należy niezwłocznie usuwać. Należy pamiętać przy ocenie ciężaru zalegającej pokrywy śnieżnej, że grubość pokrywy nie umożliwia wprost określenia jej ciężaru, gdyż istnieje kilka rodzajów śniegu o różnej gęstości. Biorąc pod uwagę, że ocena ciężaru pokrywy śnieżnej nie jest zadaniem łatwym, zaleca się każdorazowo str. 23

24 skorzystanie z pomocy osoby uprawnionej posiadającej odpowiednią wiedzę i kwalifikację, która pomoże obliczyć ciężar zalegającej pokrywy na dachu. Odśnieżanie dachu należy prowadzić pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 7. UWAGI OGÓLNE 7.1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH TOM I, WYDANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ MINISTERSTWA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 7.2. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA WINNY MIEĆ OBOWIĄZUJĄCE ATESTY, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA W ZAKRESIE WYMAGAŃ PPOŻ., SANITARNO-HIGIENICZNYCH, BHP W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA WARUNKÓW ODMIENNYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU PODANIA AKTUALNEGO ROZWIĄZANIA 7.4. ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-UŻYTKOWO-KONSTRUKCYJNYCH WYMAGAJĄ ZGODY I AKCEPTACJI PROJEKTANTA ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE MOŻNA WYKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA OBLICZENIA STATYCZNE ZNAJDUJĄ SIĘ W ARCHIWUM JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 7.7. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Opracował: mgr inż. Marek Turek str. 24

25 ZAŁ. 1. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ Nazwa pliku: DACH_1.rm3 str. 25

26 Z 6 Y X Pręty: Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. A: B: Imperfekcje [deg] L[m]: F [m]: Przekrój: Pozycja nr P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 12,004 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 12,004 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,002 2 I 220 PE Pozycja nr A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne A:y B:y Wyr. Dół -1,8 19,000 1 I 140 PE P.P.: Sztywne str. 26

27 14 0, , , , Z Y 6 X Obciążenia: Nr Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie Rodzaj: Nazwa: pręta Pa: Pb: f1: f2: d: [deg] [deg] xa: xb: CW: Ciężar własny - Stałe f=1,1 Sn: ŚNIEG - Zmienne (Znaczenie: 1) Powierzch. 0,96 0,96 1,50 1,00 Powierzchniowe St: Stałe (Znaczenie: 1) 11 Skupione 3,50 1,20 1,00 1,8 0,0 2,00 Skupione Powierzch. 0,40 0,40 1,20 1,00 Powierzchniowe Wyniki wymiarowania wg PN-90/B Nr pręta: Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc. 9 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,832 2 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,773 8 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,690 4 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,680 3 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,676 7 Pozycja nr I 220 PE Zginanie (54) 0,672 Nr pręta: Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc. 11 Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0, Pozycja nr I 140 PE Zginanie (54) 0,500 6 Pozycja nr I 140 PE Ściskanie ze zginaniem (58) 0,486 str. 27

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie Adres: Głuchów, dz. nr 443, gmina Głuchów, powiat skierniewicki Inwestor: Gmina Głuchów Zespół Usług Projektowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO NA SAMOCHODY DOSTAWCZE, OSOBOWE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO NA SAMOCHODY DOSTAWCZE, OSOBOWE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY Egz. 5 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO NA SAMOCHODY DOSTAWCZE, OSOBOWE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY na działce ewidencyjnej nr 18/7 położonej w Starachowicach, przy ul. Iglastej, obręb 02 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY WIATY NA KONTENERY NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Poznań, ul. Junacka 11-13, obręb Górczyn dz. nr ewid. 92,93,94,106,109,111,113, ark.1 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Junacka 11-21 60-152 Poznań ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 0501-53-66-37 e-mail archisize@wp.pl NR. 01 PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Wykonanie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 7, dz. nr 10668. Obiekt: Adres: Inwestor: Szkoła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa opracowania. Opis PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na działce nr ewid. 1619 w Szamotułach przy ul. Plac Sienkiewicza 20 Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły Adres : 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWÓRKA

OPIS BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWÓRKA OPIS BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWÓRKA W RAMACH PROGRAMU "WSPÓLNE PODWÓRKO" 1.0 Materiały wyjściowe a) mapa sytuacyjno wysokościowa, b) wytyczne Inwestora c) regulacje prawne programu "Wspólne

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie Egz. nr 1 Strona tytułowa PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104286L - ul. Przechodnia we Włodawie Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania : Branża: Obiekt: Nazwa inwestycji Adres inwestycji Dane techniczne: Projekt architektoniczno - budowlany Architektoniczna Budynek W.C. Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZ BUDYNKU, PRZEBUDOWIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (ELEKTRYCZNEJ, WOD-KAN, C.O), OSIEK 79B, OLKUSZ

WEWNĄTRZ BUDYNKU, PRZEBUDOWIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (ELEKTRYCZNEJ, WOD-KAN, C.O), OSIEK 79B, OLKUSZ V / 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Opis techniczny Spis treści Podstawy opracowania...4 Inwestor...4 Przedmiot i zakres opracowania...5 Lokalizacja...5 Projektowany układ funkcjonalny...5 Elementy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy,,uprawnienia projektowe i wpisy do izb zawodowych. Informacja BIOZ

Decyzja o warunkach zabudowy,,uprawnienia projektowe i wpisy do izb zawodowych. Informacja BIOZ 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji 4. Opis projektowanego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1.III III OPIS TECHNICZNY WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH ŁUKOWICA, działka nr ew. 1071/4,

Bardziej szczegółowo