Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach"

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach Spis zawartości: 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 1. PROJEKT a) Grupy robót 71.2, 71.3, 71.4 b) Klasy robót 71.22, 71.32, c) Kategorie robót Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 2. ROBOTY BUDOWLANE a) Grupy robót 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 b) Klasy robót 45.10, 45.20, 45.30, c) Kategorie robót Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ADRES INWESTYCJI: ROPCZYCE, UL. SZKOLNA dz. nr 1682, obręb Ropczyce - Pietrzejowa INWESTOR: GMINA ROPCZYCE Ropczyce, ul. Krisego 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 2.2. Wymagania szczegółowe CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Informacje ogólne 2. Wykaz najważniejszych, ogólnobudowlanych przepisów prawnych do stosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz ważniejszych norm, według których należy wykonać przedmiot zamówienia. 3. Załączniki: zał. Nr 1 - Kopia mapy zasadniczej zał. Nr 2 Kopia decyzji o warunkach zabudowy zał. Nr 3a Warunki techniczne dostawy gazu zał. Nr 3b - Warunki techniczne dostawy prądu zał. Nr 3c - Warunki techniczne odbioru ścieków i dostawy wody zał. Nr 5 Oświadczenie gminy o dysponowaniu terenem na cele budowlane zał. Nr 6 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów zał. Nr 7 Kopia uprawnień architekta zał. Nr 8 Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów

3 Podstawa opracowania: CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Program funkcjonalno-użytkowy wykonano w oparciu o: a) Zlecenie Inwestora b) Wytyczne i materiały do projektowania przekazane przez Inwestora c) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 d) Polskie Normy i przepisy budowlane. 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedszkola w Ropczycach Witkowicach na działce nr 1682, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. projektami, w wyniku których ma powstać nowy budynek przedszkola. W ramach zmówienia należy wykonać również zagospodarowanie terenu wokół budynku. 1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: W budynku przedszkola należy zapewnić powierzchnię użytkową o wielkości 574 m² na jednej kondygnacji w tym powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Liczba pracowników wyniesie 10 osób. Liczba dzieci to 3 oddziały po 25 dzieci. Jednocześnie przebywających w budynku osób, razem z rodzicami odprowadzającymi może być 110 osób. Budynek ma powstać na działce nr 1682 w Ropczycach na terenie oznaczonym literami A, B, C, D, na załączonej kopii mapy w skali 1:500 (Załącznik Nr 1). Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wyniesie1500 m2. Dla pracowników i interesantów mają być zapewnione miejsca postojowe w ilości minimum 10szt. Do budynku muszą być wykonane przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu oraz prądu, rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych, a także dojścia utwardzone. Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Rozbiórkę oraz przeniesienie w inne miejsce kolidującego z planowaną inwestycją przyłącza wodociągowego zasilającego Szkołę Podstawową nr Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: a) Wykonanie badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr126,poz.893) b) Wykonanie projektu budowlanego łącznie z projektem zagospodarowania terenu wraz z

4 wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, c) Uzyskanie, w imieniu Inwestora, prawomocnego pozwolenia na budowę. 3. Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach. 4. Wykonanie innych dokumentacji niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 5. Budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu: a) Wykonanie zaprojektowanego budynku przedszkola, b) Budowy infrastruktury technicznej dla nowego przedszkola: - przyłącza wody i sieć wodociągowa ppoż., - przyłącza kanalizacji sanitarnej, - rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z budynku - oświetlenia budynku c) W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać następujące elementy: - drogi wewnętrzne i place podjazdowe dla samochodów straży pożarnej oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych - chodnik, opaski wokół budynku i tarasy utwardzone 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Uwaga: W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać (także uaktualnić lub zweryfikować w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawa Prawo budowlane Wykonawca przygotuje Zamawiającemu niezbędne dokumenty do wystąpienia o decyzje administracyjną o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określi decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Ropczyc, wraz z dołączonym załącznikiem graficznym w skali 1:1000 oraz analizą urbanistyczną. Frontowa ściana budynku nie może przekroczyć linii zabudowy od ul. Szkolnej. Wjazd drogowy na działkę zarówno w okresie budowy jak również funkcjonowania przedszkola możliwy jest od ul. Szkolnej (wjazd istniejący). Działka budowlana przeznaczona pod budowę przedszkola wymaga następującego przygotowania: - niwelacji terenu (ok. 0,5 1 m różnicy pomiędzy końcami terenu inwestycji), - rozbiórki oraz przełożenia kolidującego z projektowanym budynkiem przyłączem wody do Szkoły, - wykonania na czas budowy ogrodzenia oraz zaplecza placu budowy. Zgody gestorów mediów i warunki podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i układu drogowego określają załączniki Nr 3a, 3b, 3c. Stan istniejący: Teren działki przeznaczonej pod budowę przedszkola znajduje się przy ul. Szkolnej w Ropczycach Witkowicach na działce nr 1682 obręb Ropczyce - Pietrzejowa, która jest własnością gminy i znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 6 w

5 Ropczycach- Witkowicach. Teren opracowania przedszkola stanowi południowy fragment ww. działki. Od strony południowej znajduje się wjazd na działkę z drogi gminnej (ul. Szkolna działka nr 1683). Od strony zachodniej teren opracowania sąsiaduje z rzeką Wielopolką, od strony wschodniej z budynkiem Szkoły a od strony północnej z boiskami szkolnymi. Na terenie działki znajdują się następujące obiekty: - Budynek istniejącej Szkoły Podstawowej nr 6 znajduje się we wschodniej części działki. Budynek szkoły wyposażony jest w przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, gazowe, elektryczne i teletechniczne, - Teren działki jest ogrodzony siatką i stanowi przestrzeń rekreacyjną porośniętą trawą. Na północ od projektowanego przedszkola znajduje się boisko asfaltowe. Na wschód od projektowanego przedszkola znajduje się utwardzona wewnętrzna droga dojazdowa do szkoły. Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: Nowo zaprojektowany budynek przedszkola powinien być usytuowany wzdłuż ulicy Szkolnej w południowej części przedmiotowej działki. Zadaniem każdego z uczestników jest zaproponowanie własnego autorskiego projektu, który wzbogacałby oraz zaspakajałby potrzeby działania dzieci w różnych obszarach aktywności, dawał szanse rozwoju i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym oraz sprzyjał integracyjnemu charakterowi budynku przedszkola. Projektem tym objęte zostanie zagospodarowanie całej działki przedszkola, przy następujących uwarunkowaniach wymaganych przez inwestora: a) Przedszkole w zabudowie parterowej, bez podpiwniczenia, b) Wejście do budynku powinno być przystosowane do korzystania zarówno przez zdrowych, jak i przez niepełnosprawnych - szerokie, z łagodnym zjazdem dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, c) Rozwiązania architektury winny uwzględniać skalę i potrzeby dziecka, d) Należy przewidzieć sale zajęć dla każdego oddziału wraz z wydzielonymi pomieszczeniami lub strefami: - miejsce ze stolikami do konsumpcji posiłków, - łazienka i WC dostosowane również dla dziecka niepełnosprawnego, - pomieszczenie ze schowkiem na leżaki i zabawki, e) Każdy zespół powinien być zróżnicowany kolorystycznie (kolorystyka stonowana), aby ułatwić dzieciom orientację w przestrzeni, sale duże, przestronne z dobrą wentylacją i nasłonecznieniem, f) Szatnia wspólna dla wszystkich oddziałów z wydzielonymi boksami powinna uwzględniać miejsce dla rodziców pomagających dzieciom w ubieraniu oraz miejsce do ubierania się dla dzieci na wózkach, g) W rejonie szatni należy przewidzieć WC dostępny od strony holu głównego (męski, damski, dla niepełnosprawnych), h) Należy przewidzieć pokój dla personelu pedagogicznego z szatnią i wydzielonym pokojem dyrektora, i) Pomieszczenia kuchenne należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi technologicznymi

6 zakładając, że posiłki będą rozwożone do poszczególnych sal oddziałów, j) Niezbędne jest zaprojektowanie sali wielofunkcyjnej przeznaczonej na zajęcia rytmiki i występy dzieci oraz do ćwiczeń gimnastycznych, k) W ramach części technicznej przewidzieć należy miejsce na ustawienie pralki automatycznej, podręczny warsztat konserwatorski, magazyn mebli i magazyn sprzętu terenowego (może być w kotłowni), l) Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb dzieci, kształtując w nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa, ł) Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie, m) Należy przewidzieć miejsca na obsadzenie zieleni otaczającej obszar terenu przedszkolnego, o) W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz wjazd drogą wewnętrzną przystosowaną dla samochodów straży pożarnej. Projekt obejmował będzie również projekt dróg i chodników i wyposażenia stałego pomieszczeń. 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Zagospodarowanie terenu Nowoprojektowane przedszkole znajdować się będzie w południowej części przedmiotowej działki. Teren przedszkola, na którym mogą znajdować się dzieci w drugim etapie (poza obecnym opracowaniem) zostanie ogrodzony siatką powlekaną, na słupkach, kotwionych w stopach betonowych. Od północy przy drodze wewnętrznej zlokalizowana będzie strefa wejściowa do budynku przedszkola wraz z parkingami dla pracowników i rodziców. Należy wykorzystać istniejący wjazd na teren działki prowadzący do Szkoły Podstawowej. Na północ od nowoprojektowanego przedszkola znajdować się będzie plac dostaw wraz z ogrodzonym i zadaszonym kontenerem na odpadki. Kontener może znajdować się w odległości minimum 10m od najbliższego okna. Na południe, wschód i zachód od nowoprojektowanego przedszkola znajdować się będą taras rekreacyjny o powierzchni nieutwardzonej. Projekt nie ingeruje w ukształtowanie terenu północnej części działki. Teren wokół budynku zostanie wykorzystany jako przestrzeń rekreacyjna dla przedszkola. Bilans powierzchni terenu: Powierzchnia zabudowy 607,5 m 2 Powierzchnia utwardzona chodniki, przejazdy, parkingi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 300 m 2, Powierzchnia utwardzona drogi o nawierzchni asfaltowej 50 m 2 Zieleń niska (trawnik) 550 m 2 Łącznie teren objęty zadaniem inwestycyjnym 1500 m 2 Drogi dojazdowe, place manewrowe, ciągi piesze. W północnej części terenu przewiduje się 10 miejsc postojowych, wraz z dwukierunkową drogą dojazdową, oddzielonych ogrodzeniem od terenu przedszkola gdzie będą znajdować się dzieci. Miejsca postojowe znajdować się będą w odległości co najmniej 10 m od okien pomieszczeń, w których znajdować się będą dzieci. Dodatkową izolację od strony północnej i wschodniej stanowić będą szpalery żywopłotów zimozielonych (poza obecnym opracowaniem), oddzielające place rekreacyjne dla dzieci od przestrzeni ogólnodostępnych.

7 Droga dojazdowa przyłączona od południa do drogi gminnej z istniejącym wjazdem. Plac dostaw dla nowego przedszkola dostępny z nowoprojektowanej dwukierunkowej drogi wewnętrznej znajdującej się na północ od budynku. Ciągi komunikacyjne dla pieszych znajdować się będą przy drogach dojazdowych, od wschodu oraz od południa od drogi gminnej. Nawierzchnie: placu dostaw, chodników, miejsc postojowych w granicach opracowania, utwardzone betonową kostką brukową na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia drogi dojazdowej łączącej miejsca postojowe z drogą gminną z asfaltu. Przyłącz wodociągowy Przyłącz wody (w tym zaopatrzenie w wodę do celów p.poż.) powinien zostać wykonany zgodnie z zapewnieniami dostawy wody i technicznymi warunkami przyłączenia jakie zostały wydane przez PUK Sp. z o.o. (znak DWK-503/38/2009 załącznik 3a). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz kanalizacji deszczowej Wody deszczowe z wpustów ulicznych i rur spustowych winny być odprowadzane przyłączami kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki deszczowe powinny być odprowadzone zgodnie z zapewnieniami odbioru ścieków i technicznymi warunkami przyłączenia wydawanymi przez właściciela sieci tj. Szkołę Podstawową nr 6. Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne powinny być odprowadzone do komunalnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapewnieniami odbioru ścieków i technicznymi warunkami przyłączenia wydawanymi przez PUK Sp. z o.o. (znak DWK-503/38/2009 załącznik 3a). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz gazu Przyłącze gazu powinno zostać wykonane zgodnie z zapewnieniami i technicznymi warunkami przyłączenia wydawanymi przez Karpacką Spółkę Gazownictwa (znak 349/O/WP1/23/09 załącznik 3c). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Przyłącz elektroenergetyczny Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza elektroenergetyczny SN objęte innym opracowaniem i zostaną wykonane zgodnie z zapewnieniami dostawy wydawanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszów (znak RDE11/ZP/229/ załącznik 3d). Sposób podłączenia zaproponowany na załączonym rysunku planu zagospodarowania terenu jest wstępnym założeniem Zamawiającego. Instalacja oświetlenia terenu.

8 Oświetlenie zewnętrzne należy wykonać: - wokół budynku przedszkola na ścianach zewnętrznych co ok. 15 m, Sterowanie oświetleniem za pomocą czujnika zmierzchowego. Zapotrzebowanie na media dla przedszkola: - zapotrzebowanie wody 6,5 m3/dobę+ woda na cele ppoż., - odprowadzenie ścieków sanitarnych 6,5 m3/dobę, - odprowadzenie ścieków deszczowych 15 l / s, - zapotrzebowanie energii elektrycznej 30 kw, - zapotrzebowanie na moc cieplną dla kotłowni. 40 kw Pozostałe elementy projektu zagospodarowania terenu: - W zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić: schody, pochylnie, śmietnik - Rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu powinny uwzględniać zachowanie zieleni istniejącej. Uwagi ogólne - Od przyjętych wymiarów powierzchni utwardzonych dopuszcza się uzasadnione odstępstwa w granicach ±10%; - Do przyjętych wymiarów powierzchni zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej dopuszcza się uzasadnione odstępstwa w granicach ±10%; - Dla terenu objętego zamówieniem obowiązuje Decyzja o warunkach zabudowy, której postanowienia należy uwzględnić; Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów powierzchni są założeniem przyjętym przez projektantów. W przypadku ich przekroczenia wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego Konstrukcja. Konstrukcja główna budynku - stalowa z cienkościennych profili ocynkowanych obudowanych od zewnątrz płytą wiórowo-cementową a od środka płytą gipsowo-kartonową. Konstrukcja dachu również stalowa z wiązarów kratowych opartych na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych podłużnych. Budynek jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony bez stropów i schodów. Ściany wewnętrzne nośne oraz działowe z cienkościennych profili ocynkowanych obudowanych płytą gipsowo-kartonową. Wypełnienie szkieletu konstrukcyjnego stanowi wełna mineralna rozprężna Instalacje wewnętrzne. a) woda zimna b) ciepła woda użytkowa z cyrkulacją ze zbiornikiem buforowym c) kanalizacja sanitarna d) centralne ogrzewanie grzejnikowe gazowe z kotłem kondensacyjnym jednofunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania e) wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) f) instalacje elektryczne: oświetlenia, gniazd wtykowych, odgromowa

9 g) instalacja teletechniczna i multimedialna h) system monitoringu i sygnalizacji napadu Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. Budynek niski (N) do 10 m wysokości, zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII o klasie odporności pożarowej D. Nowoprojektowane przedszkole wraz z kotłownią stanowi jedną strefę pożarową. Odległość od budynków sąsiadujących i granicy działki prawidłowe. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Wszystkie materiały użyte do wykończenia budynku maja być nie rozprzestrzeniające ognia, a główne materiały konstrukcyjne niepalne. Klasa odporności ogniowej elementów budynku. -główna konstrukcja nośna R 30 -ściana zewnętrzna EI 30 -ściana zewnętrzna granicząca z kotłownią EI 60 -konstrukcja i przekrycie dachu bez wymagań Przewidywane gęstość obciążenia ogniowego. Nie określa się. Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach. Łącznie w jednym momencie - max 90 osób na pobyt stały + w godzinach przyprowadzania/odbierania dzieci falowo 20 rodziców. Drogi ewakuacyjne. Długości przejść i dojść ewakuacyjnych winny być zachowane. Ocena zagrożeniem wybuchem. Nie występuje zagrożenie wybuchem. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) i przeszkodowe. Natężenie oświetlenia 0,5lux, ciągłość pracy 3h. Szerokości przejść ewakuacyjnych zgodne co do ilości ludzi mogących przebywać w budynku nie mniejsze niż 1,4m. Instalacja hydrantowa. Hydranty zewnętrzne fi80 (minimum 2 szt.), hydranty wewnętrzne fi25. Instalacje: tryskaczowa, SAP, DSO i urządzenia oddymiające. Nie wymaga się.

10 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 obiektu. Oznakowanie lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego zgodne z PN. Oznakowanie p-poż, wyłącznik prądu. Główny wyłącznik prądu przewidzieć w holu przy głównym wejściu do budynku. Drogi pożarowe. Dłuższy bok budynku nie przekracza 60 m, w związku z czym wystarczy jedna droga pożarowa zlokalizowana wzdłuż krótszego boku budynku. Będzie nią ulica wewnętrzna obsługująca całą działkę o szer. 5m Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe. Powierzchnia zabudowy 607,5 m2 Powierzchnia użytkowa 574 m2 Kubatura brutto 3037 m3 Ilość kondygnacji 1 Wysokość max. 10 m Zestawienie powierzchni netto budynku m2 Sala zajęć ruchowych 64,9 Pomieszczenie gospodarcze 4,8 Pokój nauczycielski 17,7 Pokój dyrektora 17,7 Wc męski 5,7 Wc damski 3,1 Wc niepełnosprawny 4,6 Wiatrołap 8,2

11 Szatnia 35,6 Kotłownia 8 Magazyn bielizny czystej 8,3 Umywalnia 12 Kuchnia 22,22 Urządzenia chłodnicze 2,21 Magazyn żywności suchej 2,12 Pomieszczenie do dezynfekcji jaj 1,73 Wc 2,31 Korytarz 9,65 Pomieszczenie socjalne 7,82 Magazyn warzyw 2,86 Magazyn dobowy 3,98 Sala III 64 Pomieszczenie na leżaki 4,8 Zespół sanitarny 15,2 Sala II 64 Pomieszczenie na leżaki 4,8 Zespół sanitarny 15,2 Zespół sanitarny 15,2 Sala I 64 Pomieszczenie na leżaki 4,8 Korytarz 76,64 Razem powierzchnia netto: 574,14

12 Powierzchnia użytkowa 469,44m2 W tym: Powierzchnia użytkowa podstawowa 292,3m2 Powierzchnia użytkowa pomocnicza 177,14m2 Powierzchnia usługowa 10,21m2 Powierzchnia ruchu 94,49m2 Powierzchnia użytkowa razem: 574,14m2 Kubatura: Powierzchnia zabudowy 607,5 m 2 Uwagi ogólne 3340m3 - Od przyjętych powierzchni pomieszczeń dopuszcza się uzasadnione odstępstwa w granicach ±10%, a dla całego budynku ±5%. 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Zamawiający wymaga, aby koszt realizacji 1m² powierzchni użytkowej budynku nie przewyższał kwoty 3 000,00 zł. brutto. Budynek ma być elementem promocji i prestiżu gminy. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu, oznaczoną literami A,B,C,D na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik Nr 1. Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy Szkolnej, na działce jest energia elektryczna i woda (w budynku szkoły). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

13 - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia chodników i jezdni ul. Szkolnej od następstw związanych z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10t. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia konstrukcji, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji, Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

14 - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, tj.: - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, - fundamenty i stan zero, - pierwsza kondygnacja w stanie surowym z konstrukcja dachową - dach i pokrycie dachowe, stolarka okienna - elewacja zewnętrzna, - poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania, - montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji, - tynki, okładziny, glazury i malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne - przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne, - roboty drogowe i parkingi, Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmowała również zapłatę za wykonanie rysunków wykonawczych, związanych z realizacją robót objętych elementem rozliczeniowym. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy Wymagania szczegółowe W odniesieniu do przygotowania terenu budowy Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania lub usytuowania obiektów placu budowy zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do

15 późniejszego urządzenia zieleni. Ziemia z wykopów fundamentalnych winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do nowego ukształtowania terenu. Istniejące przyłącze energetyczne i wodociągowe z odrębnym opomiarowaniem (podliczniki) w szkole może być wykorzystane na potrzeby budowy. W odniesieniu do architektury Budynek przedszkola formą i rozwiązaniami powinien nawiązywać do najbardziej wartościowej architektury miejscowej oraz do budynku szkoły. Wysokość budynku nie powinna przekraczać 10 m i jednej kondygnacji. Dach czterospadowy o nachyleniu do 30 0 Elewacja frontowa budynku ma być od strony boiska szkolnego tj. od strony północnej. Kolory fasad pastelowe i ciepłe. Wejście główne do budynku powinno być zadaszone i posiadać tzw. wiatrołap. Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przedszkole 3-oddziałowe, każdy z oddziałów po dzieci, w sumie 75 dzieci w całym przedszkolu. 1 oddział dla 6-latków i 2 oddziały przeznaczone dla 2½, 3, 4 i 5-latków. Budynek parterowy i niepodpiwniczony o wymiarach w zewnętrznych osiach konstrukcyjnych 13,5 x 45 m, podzielony jest na trzy trakty, które są przystosowane do wykorzystania przez różnych użytkowników. a) Trakt południowy - sale dla dzieci z własnymi pomieszczeniami technicznymi i toaletami. Doświetlony od południa dużymi przeszkleniami b) Trakt środkowy stanowi część komunikacyjną łącząc trakty południowy i północny. c) Trakt północny (techniczny) to przede wszystkim zaplecze socjalne, magazynowe administracyjne i kuchenne, szatnia, pokoje nauczycieli oraz sala rekreacyjna dla dzieci. Każdy trakt doświetlony jest oknami. Wysokość pomieszczeń do sufitu - minimum 3,0 m. Oddziały przedszkola zaprojektowane będą jako niezależne zespoły, połączone traktem środkowym tworząc uporządkowaną całość. Wejście do budynku z drogi wewnętrznej od strony północnej. W holu wejściowym znajdują się poczekalnia dla rodziców. Z holu zapewniony dostęp bezpośrednio do szatni dla dzieci oraz do traktu środkowego, powiązanego funkcjonalnie ze wszystkimi działami przedszkola. Sanitariaty ogólnodostępne znajdują się w trakcie północnym dostępne z holu. Obiekt w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych Zwarta zabudowa, duże przeszklenia od strony południowej, oraz ich zminimalizowanie od strony północnej wpływają korzystnie na bilans energetyczny budynku. a) Zespół pomieszczeń dla dzieci To 3 oddziały dla dzieci oraz sala gimnastyczno-rekreacyjna. W każdym z 3 oddziałów przewiduje się 25 dzieci. Każdy z oddziałów składa się z sali zajęć, pomieszczenia na leżaki, zespołu sanitarnego (także dla niepełnosprawnych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

16 odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U nr 75, poz. 690). Zespoły sanitarne w oddziałach dla przedszkolaków projektowane oddzielnie dla każdego oddziału. Zespoły sanitarne są bezpośrednio dostępne z sal zajęć. Istnieje możliwość wglądu z sali do pomieszczeń sanitarnych przez otwór szklony o charakterze naświetla w ścianie dzielącej pomieszczenia. W zespołach przewidziano: - minimum 3 miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach (w tym jedna dla dziecka niepełnosprawnego) - minimum 3 umywalki o zmniejszonych wymiarach - 1 natrysk Miski ustępowe obudowane ściankami do wysokości 1,30m. Kabiny zamykane drzwiczkami dwuskrzydłowymi wahadłowymi o wysokości umożliwiającej wgląd personelu opiekuńczego. Natrysk zbudowany z płytkiej miski, umieszczonej na wys. 45cm nad posadzką i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem. Wysokość zawieszenia umywalek zależna od przewidzianego wzrostu dzieci w poszczególnych oddziałach wiekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U nr 75, poz. 690) b) Część administracyjna W skład pomieszczeń administracyjnych wchodzą: - pomieszczenie dyrektora - pomieszczenie dla nauczycieli wyposażone w umywalkę c) Pomieszczenia kuchenne Zlokalizowane w północnym trakcie z dostępem do strefy dostaw. Strefa brudna oddzielona od strefy czystej drzwiami w korytarzu. W skład pomieszczeń żywienia wchodzą: - korytarz gospodarczy - magazyn warzyw - magazyn - kuchnia wyposażenie: patelnia uchylna 1szt., kocioł warzelny 1szt., płyta elektryczna sześciopalnikowa 1szt., piec konwekcyjny 1szt, zlewozmywak 3 szt., lampa do naświetlania jajek 1szt., lodówki 3 szt., zamrażarka 1szt. - zmywalnia - obieralnia warzyw i wybijalnia jaj - schowek - szatnia personelu kuchennego - WC personelu kuchennego Projekt technologii kuchni wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze ( Dz. U. nr. 104/2004 poz ),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. ( Dz. U. Nr.8/2002 poz. 70 ),Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. W sprawie

17 ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 169/2003 poz ) d) Część gospodarczo - techniczna Pomieszczenia techniczne i magazynowe, kotłownię, magazyn czystej bielizny oraz kuchnię z całym zapleczem należy zlokalizować w północnym trakcie budynku z dostępem do strefy dostaw. e) Komunikacja i pomieszczenia dodatkowe Korytarz oraz szatnia - jedna szatnia dla wszystkich przedszkolaków, doświetlona światłem dziennym, wyposażona w 76 szafek. Szatnia połączona z holem wejściowym, udostępniona dla rodziców. Szatnie przedszkolaków zlokalizowana w trakcie północnym budynku i zorganizowano je tak, by szatnia działała jako pomieszczenie przechodnie, czyli przychodzące do przedszkola dzieci zostają do niej odprowadzone przez rodziców, skąd po zdjęciu nakryć wierzchnich i zmianie obuwia na czyste podążają samodzielnie lub są przez swoich opiekunów kierowane do poszczególnych oddziałów nie przechodząc przez komunikację, którą poruszały się w obuwiu brudnym. f) Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Obiekt swoją architekturą ma dostosowywać się od istniejących i projektowanych w pobliżu budynków. Dach i proste geometryczne kształty nawiązują do istniejącej obok szkoły i spajają oba obiekty w jedną całość. Podziały okienne, oraz prostokątne geometryczne bryły mają za zadanie wpływać na wyobraźnię dziecka, przypominając mu układankę z klocków. Także kolorystyka budynku czyli jasne płaszczyzny, oraz miejscami kolorowe szkło sprzyja pełnionej przez obiekt funkcji przedszkola. W odniesieniu do konstrukcji Fundamenty żelbetowe wylewane bezpośredni (ławy, stopy, ściany) z betonu B25. Izolację stóp, ścian i ław fundamentowych wykonać jako powierzchniową, pionową poprzez posmarowanie 2-krotnie środkiem np. DEITERMAN SUPERFLEX 10. Pomiędzy betonowymi ścianami fundamentowymi a ścianami parteru wykonać izolację poziomą z folii PE 0,3mm np. firmy EKOMAX lub pasków papy termozgrzewalnej. W pomieszczeniach sanitarnych izolacja z folii płynnej np. z wodoszczelnej elastycznej warstwy ochronnej np. PCI LASTOGUM. Zaleca się zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji stalowej budynku zabezpieczonej warstwa ocynku Przykładowy układ warstw przegród: a) ściana zewnętrzna tynk mineralny malowany farbą silikatową, styropian EPS70 gr. 10cm klejony i kołkowany, płyta cementowo-wiórowa gr. 12mm, szkielet stalowy cienkościenny, wełna mineralna gr. 15cm, paraizolacja 2x, płyta gips-karton.gkf 12,5mm malowana farbą akrylową b) ściana wewnętrzna - szkielet stalowy cienkościenny, wełna mineralna gr. 10cm, z obłożeniem obustronnym płytą gips-karton. 12,5mm malowana farbą akrylowa

18 c) podłoga wykładzina dywanowa lub PCV lub płytki ceramiczne, podłoże betonowe na siatce murarskiej wygładzone 4 cm, styropian FS-20 gr.8 cm, 2x papa na lepiku, chudy beton (15 cm), piasek zagęszczony (25 cm) d) więźba dachowa lekkie dźwigary kratowe z kształtowników zimnogiętych ocynkowanych, pokrycie blachodachówka gr. 0,55 mm na łatach 4x6 cm i kontrłatach np. z pasków płyty OSB-3 lub drewnianych, folia wiatroizolacyjna e) sufit - płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm mocowane do rusztu opuszczonego 20 cm od pasa dolnego dźwigarów dachowych, folia paroizolacyjna, ocieplenie wełna mineralna (unimata 12kg/m 3 ) gr. 20 cm ułożona na ruszcie stropu podwieszonego 20 cm poniżej dolnego pasa dźwigara stalowego W odniesieniu do instalacji Wentylacja mechaniczna, z uzdatnianiem powietrza, ma być zapewniona w całym obiekcie (w sanitariatach wentylacja wyciągowa). Zamawiający dopuszcza, wykonanie przewodów wentylacji mechanicznej z blachy stalowej ocynkowanej, ale wymaga, aby miały zainstalowane tłumiki i przegrody przeciwpożarowe. Wymaga również, aby poziom hałasu od wentylacji był niższy o 10% od danych określonych w przepisach. Wyloty wentylacji mechanicznej powinny posiadać kształt i wygląd dostosowany do charakteru pomieszczenia i ogólnego poziomu jakościowego formułowanego dla danego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne powinny być obudowane, a w pomieszczeniach reprezentacyjnych ukryte. Instalacja gazowa ma być doprowadzona tylko do kotłowni i do kuchni, Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia: oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być po 4 gniazdka wtykowe, a w pomieszczeniach technologiczno-usługowych dodatkowo według potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone wzdłuż korytarzy. Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów trujących podczas ewentualnego pożaru. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia. Instalacje wodne. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych może być wykonane jako plastikowe, ale o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach były kulowe. Przybory sanitarne i armatura powinny być jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu min. 15 lat. Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników płytowych stalowych, ale wymaga, aby zawory przygrzejnikowe pozawalały na swobodną regulację dopływu czynnika grzejnego. Kocioł grzewczy jednofunkcyjny z zasobnikiem kondensacyjny powinien zapewnić ciągłą dostawę ciepłej wody użytkowej dla potrzeb sanitarnych oraz do ogrzewania pomieszczeń w sezonie grzewczym. Wymaga się, aby kocioł grzewczy był sterowany automatycznie, a zakłócenia w jego funkcjonowaniu były sygnalizowane. Instalacja kanalizacyjna może być wykonana w orurowaniu z plastiku. Także poziomy kanalizacyjne mogą być wykonane z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do oczyszczaczy i odcinków rewizyjnych. Rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe z dachu mogą być wykonane z tworzywa sztucznego. Instalacja komputerowa ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, a komputery mają pracować w sieci. Dostawa komputerów nie wchodzi w zakres zamówienia.

19 W odniesieniu do wykończenia obiektu Dopuszcza się okna z PCV pięciokomorowego, parapety okienne również z tworzywa sztucznego szklone zestawami o współczynniku U=1,1. Szyby w oknach poniżej 90 cm oraz w drzwiach bezpieczne. Podłogi w całym obiekcie z wykładziny rolowej PCV nie gorszej niż Gamrat Norma 43. W salach wykładzina dywanowa nie gorsza niż Bonar Floors Flotex. Ściany i sufity pomieszczeń wykonane z tynku gipsowo-kartonowego, pomalowane farbą akrylową. Podłogi pomieszczeń sanitarnych wyłożone płytkami ceramicznymi w I gatunku. Ściany pomieszczeń WC wykończyć płytkami ceramicznymi 20,0x25,0 cm szkliwionymi z połyskiem do wysokości ok. 2,10m, powyżej malowanie farbą akrylową. Fugowanie fugą dopasowaną do kolorystyki płytek, cokolik wysokości 10,0cm. W pomieszczeniach socjalnych fartuszek z płytek pomiędzy blatem a szafkami. Drzwi wewnętrzne gładkie, wykonane z MDF, pokryte folią CPL grubości 0,7mm imitującą drewno. Ościeżnice drzwi regulowane dostosowane do ścianek działowych na całą grubość ściany w kolorze drzwi z uszczelką gumową. Drzwi mocowano do wzmocnień w konstrukcji ścianek szkieletowych. Drzwi wyposażone w klamki metalowe, chromowane okucia kryte (3 zawiasy), wyposażone w zamek patentowy z wkładką cylindryczną. Drzwi wyposażone dodatkowo w gumowe kołki odbojowe mocowane do posadzki. Drzwi przeszklone do pomieszczeń - szkło przezroczyste, bezpieczne. Drzwi do pomieszczeń sanitariatów, szatni, pomieszczeń socjalnych wyposażone w dolnej części w kratki wentylacyjne. W sanitariatach drzwi z samozamykaczami. Drzwi wejściowe do budynku z aluminium ciepłego szklone. Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w 2 zamki patentowe. Na zewnątrz budynku oraz w wiatrołapie należy wykonać wycieraczki wpuszczane. W przypadku wykonania przy wejściu pochylni dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć ją w wymagane obustronne poręcze z rur chromoniklowych. W odniesieniu do zagospodarowania terenu Na działce, określonej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przewidzieć zlokalizowanie projektowanego obiektu przedszkola. Projektowany budynek wyniesiony będzie ok. 30 cm powyżej przyległego terenu uformowanego ze spadkiem ok. 3% od budynku. Należy zaprojektować i wybudować dojazd drogowy do przedszkola od ulicy Szkolnej poprzez istniejący wjazd do Szkoły Podstawowej, układ drogowy na działce i dla ruchu pieszego oraz miejsca postojowe dla samochodów pracowników oraz i rodziców, w ilościach wynikających ze wskaźników określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projektowane utwardzenia wykonane będą np. z kostki brukowej betonowej np. typu Nostalit firmy Bruk-bet z betonu B30 grubości 8 cm (szara i czerwona). Krawędzie dróg należy zabezpieczyć krawężnikami betonowymi 15cm x 30cm na ławie betonowej B15. Przykładowa konstrukcja nawierzchni utwardzonych: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz płyty żelbetowe ażurowe gr cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm - podbudowa z tłucznia gr. 25 cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm Nawierzchnia układu drogowego powinna przenosić obciążenia 10 ton na m2. Może być wykonana jako asfaltowa w krawężnikach żelbetonowych. Chodniki mogą być wykonane w kostce betonowej wibroprasowanej. Również miejsca postojowe dla samochodów mogą być

20 wykonane w kostce betonowej. Wskazane jest wydzielenie miejsc postojowych kolorystycznie kostką. Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu obiektu i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniejących kanałów deszczowych przy Szkole Podstawowej lub na teren działki. Wody opadowe z parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich czystości. Przewody kanalizacji deszczowej mogą być wykonane z rur plastikowych. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie studni kanalizacyjnych z rur plastikowych. Wszystkie przyłącza do obiektu powinny być wykonane jako ziemne i prowadzone w pasie terenu równolegle do drogi dojazdowej i dojścia pieszego. Przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe mogą być wykonane jako plastikowe. Włączenie oświetlenia budynku powinno być samoczynne. Na działce terenu należy przewidzieć zieleń niską (trawnik). W odniesieniu do dokumentacji budowlanej: W skład przedmiotu zamówienia wchodzą projekty wykonania przedszkola w Ropczycach. Zakres prac w projektowych ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: - opracowanie w formie pisemnej i rysunkowej określające rodzaj zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych i przełożenia istniejącego przyłącza wody, w celu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 i 30 Prawa Budowlanego w il. 3 egz - projekt zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje oraz elewacje i wizualizację komputerową (minimum 4 widoki 3D) w il. 3 egz - projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programu funkcjonalno - użytkowego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U ), łącznie z projektem zagospodarowania terenu - w il. 5 egz. - projekt wykonawczy dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z projektem stałego wyposażenia obiektu - w il. 5 egz. - zapewnienie obsługi geodezyjnej (uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii ZUD) - opracowanie dokumentacji geotechnicznej - niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia na budowę, - inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych. Wszystkie opracowania, projekty i dokumentacje należy dostarczyć zamawiającemu w formie elektronicznej na płytach CD.

21 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy, która potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zamawiający oświadcza, że działka budowlana przeznaczona pod budynek przedszkola, stanowi własność gminy, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania niżej wymienionych aktów prawnych oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 1) Ustawa z dnia r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118), 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, (Dz. U nr 25, poz.133), 3) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, (M.P nr 19, poz. 231), 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz. U nr 107, poz. 679), 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, (Dz. U nr 126, poz. 839), 6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 199 nr 43, poz. 430), 7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, (Dz. U nr 120, poz. 1055), 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz. U nr 8, poz. 71),

22 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U nr 75, poz. 690), 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.U nr 108, poz. 953), 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U nr 33, poz. 270), 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U nr 10, poz. 1126), 13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji i pozwoleniu na budowę, (Dz. U nr 120, poz. 1127), 14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U nr 120, poz. 1133), 15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiażki obiektu budowlanego, (Dz. U nr 120, poz. 1134), 16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, (Dz.U nr 168, poz. 1641), 17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2004, nr 109, poz. 1156), 18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042), 19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych, (Dz. U nr 198, poz.2043), 20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

23 21) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 23) Ustawy z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r. Nr 30 poz. 163 z pózn. zm.), 24) Ustawy z dnia r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z pózn. zm.), 25) Ustawy z dnia r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pózn. zm.), 26) Ustawy z dnia r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: Wykonawca powinien zapewnić opracowanie: - harmonogramu realizacji inwestycji, - projektu zagospodarowania placu budowy, - projektu organizacji robót, - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), - planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. Uwarunkowania terminowe: Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczającej obiekt do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opracował: Mgr inż. arch. Tomasz Orłowski Upr. A-92/00

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

6) sporządzenie projektów budowlanych i pisemne uzgodnienie z Koncesjonodawcą przyjętych rozwiązań projektowych,

6) sporządzenie projektów budowlanych i pisemne uzgodnienie z Koncesjonodawcą przyjętych rozwiązań projektowych, OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca : Nazwa zadania: Gmina Murowana Goślina Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego 1. Opis przedmiotu koncesji Przedmiotem koncesji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL , FAX

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL , FAX PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie inwestycyjne: Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie ZAMAWIAJĄCY: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: URZĄD GMINY CZERWOANK Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie szkoły w Bolechowie

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA Autorzy projektu: Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Maciej Wiewióra nr upr.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice. INWESTOR: TEMAT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, 38-300 Gorlice. Garaż na maszyny i sprzęt rolniczy. Bystra dz. nr 866/11. Obręb ewidencyjny Bystra, jednostka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 4 W POZNANIU PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY INWESTOR: IV LO UL. SWOJSKA 6 POZNAŃ LOKALIZACJA: IV LO UL. SWOJSKA 6 POZNAŃ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY strona 1 z 8 - ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu I. Podstawa opracowania: II. Zlecenie i umowa z Inwestorem. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AUTiOŚ:7331/M/15/07. Wizje lokalne w terenie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych realizowanego w ramach zamówienia Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI A. Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna a Spółką Cywilną BUDMAR. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. D-01 Plan sytuacyjny 1:250. D-02 Przekroje charakterystyczne 1:50. D-03 Przekroje konstrukcyjne 1:10

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. D-01 Plan sytuacyjny 1:250. D-02 Przekroje charakterystyczne 1:50. D-03 Przekroje konstrukcyjne 1:10 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY RYSUNKI D-01 Plan sytuacyjny 1:250 D-02 Przekroje charakterystyczne 1:50 D-03 Przekroje konstrukcyjne 1:10 Opis techniczny str. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego branży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa altany drewnianej przy budynku Zakładu Nowych Mediów w Cieszynie, ul. Paderewskiego 13 wraz z utwardzeniem terenu, wykonaniem kostki brukowej, chodnika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna domu nr

Karta informacyjna domu nr Karta informacyjna domu nr 7B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DO DZIAŁKI NR 821/41 W MIEJSCOWOSCI RADŁÓW Z ULICY GLOWSKIEJ NALEŻĄCEJ DO SIECI DRÓG GMINNYCH Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO -

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem OPIS TECHNICZNY Spis treści : Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Zagospodarowanie terenu str.3 3. Przedmiot opracowania... str.4 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 ARCHIPLEX Pracownia Projektowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/27, 70-354 Szczecin PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 CPV: 45223300-9 TYTUŁ : REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Obiekt: Przyszkolna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Budowa: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

REMONT MURKÓW OPOROWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE

REMONT MURKÓW OPOROWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE Ministerstwo Finansów Biuro Administracyjne Wydział Inwestycji i Remontów Egz. nr P R O J E K T B U D O W L A N Y Nazwa obiektu: REMONT MURKÓW OPOROWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo