W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 161/XIV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2004 ZARZĄDZENIE NR 36/2004 ================================ Burmistrza Woźnik z dnia 26 marca 2004 roku W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r. Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. zmiany Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz i Nr 189, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje: 1. Przyjąć informację z wykonanie budŝetu gminy za 2003 r. i przedłoŝyć ją niezwłocznie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 2. Przyjąć informacje z wykonania planów przychodów i wydatków gospodarki pozabudŝetowej za 2003 r. 3. Informację przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1

2 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2003 rok I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2003 rok przedstawia się następująco: Plan po stronie dochodów w tym: - dochody własne udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - subwencja dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania w ramach porozumień dotacja na zadania własne dotacja z funduszu SAPARD Plan po stronie wydatków w tym: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym: dotacja dla zakładów budŝetowych (przedszkole) Ustalono spłatę kredytów i poŝyczek w kwocie Jako źródło sfinansowania deficytu budŝetowego w kwocie określono: kredyty i poŝyczki Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zmniejszenie: 1) po stronie dochodów o (-) zł do kwoty Na kwotę wzrostu wpłynęło: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (-) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opieki społecznej administracji publicznej urzędy naczelnych organów władzy państwowej

3 oświata i wychowanie - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu: oświata i wychowanie ochrona zdrowia opieki społecznej edukacyjna opieka wychowawcza kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień transport i łączność obrona narodowa subwencje część oświatowa część podstawowa (-) 961 część rekompensująca dochody ze źródeł pozabudŝetowych (-) środki funduszu SAPARD )1 68 (-) dochody własne dostarczanie wody transport (wpłaty mieszkańców ) gospodarka mieszkaniowa czynsze za lokale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje z funduszy celowych transport i łączność (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wpływy z podatku rolnego, leśnego (ulgi inwestycyjne) ) po stronie wydatków o (-) zł do kwoty w tym: a) wydatki bieŝące wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę -dostarczanie wody transport drogi publiczne wojewódzkie drogi publiczne powiatowe (-) drogi wewnętrzne gospodarka mieszkaniowa róŝne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej oświata i wychowanie szkoły podstawowe gimnazja

4 - licea ogólnokształcące pozostała działalność opieka społeczna składki na ubezp. zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne pozostała działalność - doŝywianie usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych wyprawki szkolne administracja publiczna urzędy wojewódzkie urzędy naczelnych organów władzy referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne obrona narodowa pozostałe wydatki obronne 530 edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne pomoc materialna dla uczniów pozostała działalność ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) oświetlenie ulic (-) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury pozostała działalność 500 b) wydatki inwestycyjne (-) rolnictwo i leśnictwo (-) infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi (-) wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę (-) dostarczanie wody (-) transport i łączność drogi publiczne gminne ul. Harcerska w Woźnikach ul. Podgórna w Kamienicy

5 opieka społeczna ośrodki pomocy społecznej ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza na wydatki bieŝące rolnictwo i leśnictwo zwalczanie chorób zakaźnych 500 transport pozostała działalność turystyka pozostała działalność 700 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝ remont straŝnicy OSP Piasek OSP Babienica jednostki terenowe policji oświata i wychowanie - dowoŝenie uczniów opieka społeczna - zasiłki i pomoc w naturze gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona i konserwacja zabytków pozostała działalność 800 kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na wydatki inwestycyjne gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budŝetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami. 5

6 4. Wykonanie budŝetu za 2003 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniŝsza tabela: Plan wg BudŜet po wykonanie Wyszczególnienie uchwały budŝ zmianach za % na 2003 rok. za 2003 r. za 2003 r. I. Przychody ,97 1.Dochody roku budŝetowego ,47 w tym: - dochody własne ,60 - udział w podatkach stanowiący dochód ,53 budŝetu państwa - subwencje ,00 - dotacja na zadania zlecone ,96 - dotacja na pod. porozumień między ,00 jednostkami samorządu - dotacja na zadania własne ,79 - dotacje z funduszy celowych ,78 - Środki ze źródeł pozabudŝetowych ,00 2. NadwyŜka budŝetowa /deficyt ,00 3. Kredyty i poŝyczki ,11 II. Rozchody ,34 1.Wydatki roku budŝetowego ,80 w tym: - bieŝące ,03 - wynagrodzenia ,54 - pochodne od wynagrodzeń ,12 - dotacje ,47 - wydatki na obsługę długu ,53 - pozostałe wydatki bieŝące ,49 - majątkowe ,35 - inwestycyjne ,35 w tym: dotacja dla zakładu budŝetów ,71 6

7 2. Spłata kredytów i poŝyczek ,96 BudŜet po stronie dochodów został wykonany tylko w 93,47%. Na takie wykonanie miały wpływy z dochodów własnych wykonanie 83,60% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w wysokości 90,53 %. BudŜet po stronie wydatków zrealizowano w 91,80%, z tego wydatki bieŝące 95,03%, wydatki inwestycyjne 79,35%. Na tak niskie wykonanie wydatków miał wpływ nie zrealizowane dochody. Analizując powyŝsze dane naleŝy stwierdzić, Ŝe rok budŝetowy zamknął się wynikiem ujemnym na kwotę (-) zł. Natomiast z uwagi na zaciągnięte kredyty i poŝyczki uzyskano wolne środki w kwocie zł, które pokryły deficyt roku W roku budŝetowym zaciągnięto kredyty i poŝyczki w kwocie w tym: z BS Myszków O/Woźniki (modernizacja gimnazjum w Psarach) BGś z EFRWP na budowę gimnazjum BOŚ na budowę wodociągu ul. Obrony Narodowej w Woźnikach BS Myszków O/Woźniki na wydatki bieŝące Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych poŝyczek i kredytów w wys w tym: Fundacja Rozwoju Śląska - oczyszczalnia w Woźnikach Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach II etap kanalizacji w Woźnikach modernizacja gimnazjum w Psarach modernizacja C.O. i docieplenie przedszkola w Woźnikach BISE - kanalizacja w Woźnikach BISE budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝelaziacze na ujęciu wody w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja sanit. II etap BGś Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - modernizacja gimnazjum w Psarach BIG Bank Gdański - modernizacja ul. Korczaka w Psarach Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Burmistrza dokonał umorzenia poŝyczek na kwotę zł ; w tym: oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach zł; modernizacja gimnazjum w Psarach zł; Do spłaty w latach następnych pozostały poŝyczki i kredyty z tego: BGś budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ budowa wodociągu w Woźnikach BS Woźniki wydatki bieŝące Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7

8 - kanalizacja sanit. II etap Woźniki c.o w gimnazjum w Woźnikach modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝelaziacze na ujęciu w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja II etap Woźniki BGś modernizacja gimnazjum w Psarach BIG modernizacja ul. Korczaka w Psarach BS Myszków O/Woźniki modern. gimnazjum w Psarach II. DOCHODY 1. Dochody zostały wykonane w 93,47% - plan zł; wykonanie zł; i do działów przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,43 za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt , Leśnictwo , Pozostała działalność ,36 czynsz dzierŝawny za obwody łowieckie , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,32 za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach ,57 środki społeczne ,00 środki z funduszu SAPARD , Pozostała działalność ,20 czynsz za wodociąg Woźniki i Lubsza , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie dotacje na zad. w ramach porozumień , Drogi publiczne powiatowe dotacje na zad. w ramach porozumień ,00 8

9 60016 Drogi publiczne gminne ,56 środki Społ. Komitetu - ul. Harcerska ,42 pozost. nie wykorzystanych środków zabezpieczeń na wydatki nie wygasające - ciąg rowerowo pieszy Dyrdy Sośnica Drogi wewnętrzne - dotacje z Państw. Fund. Ochrony Gruntów Rol , Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,51 czynsz za lokale mieszkalne i uŝytkowe ,83 odsetki ,40 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,71 czynsz dzierŝawny z mienia ,79 sprzedaŝ mienia gminnego ,85 opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste ,27 odsetki Działalność usługowa , Cmentarze - dotacje w ramach porozumień , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone , Urzędy gmin ,97 czynsz za wynajem pomieszczeń , Urzędy nacz. organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy nacz. organów władzy państw, ,00 kontroli i ochrony prawa-dotacje Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dot. na zad. zlec , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania zlecone , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŝarowa ,00 9

10 75414 Obrona cywilna - dotacje , Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej , Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych ,32 wpływy z karty podatkowej ,32 odsetki Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. praw. i innych jednostek organ ,79 podatek rolny ,93 podatek leśny ,06 podatek od nieruchomości ,77 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilno prawnych ,65 odsetki ,58 dotacja z tytułu ulg ustawowych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,34 podatek rolny ,93 podatek leśny ,48 podatek od nieruchomości ,92 od środków transportowych ,13 podatek od spadków i darowizn ,12 opłata targowa i administracyjna ,67 podatek od posiadania psa ,67 wpływy z innych opłat lokalnych ,04 podatek od czynności cywilno prawnych ,61 odsetki i opłata prolongacyjna , Wpływy z opłaty skarbowej ,42 opłata skarbowa ,19 opłata za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , Wpływy z róŝnych rozliczeń ,53 opłata eksploatacyjna ,99 odsetki Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,53 wpływy z podatku dochodowego osób praw ,07 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,33 10

11 758 RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej , Część podstawowa subwencji ogólnej , Część rekompensująca subwencji ogólnej , RóŜne rozliczenia finansowe ,77 odsetki bankowe od środków na rachunku ,38 wpływy z róŝnych dochodów ,67 prowizje US. i odsetki Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,69 czynsz za mieszkanie ,39 dotacje na zadania zlecone (wyprawka szkolna) ,00 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Pozostała działalność ,00 dotacja na zadania własne (fundusz socj. nauczycieli emerytów) ,00 wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieŝące ,00 (dotacja na olimpiadę geograficzną z Urzędu Marszałkowskiego) 851 Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,05 dotacja celowa- na zakupy inwestycyjne - ZOZ Woźniki ,91 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone , Zasiłki i pom.w natu.oraz skł.na ubez.zd. - dot. na zad. zlecone , Dodatki mieszkaniowe - dotacje na zadania własne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dot. na zad. zlecone , Ośrodki pomocy społecznej ,00 dotacje na zadania zlecone ,00 środki na inwestycje , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - dot. na zad. zlecone , Pozostała działalność-dotacje ,00 dotacje na zadania zlecone (wyprawki szkolne) ,00 dotacje na zadania własne (doŝywianie) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne , Pozostała działalność - dotacja na zadania własne , Gospodarka komunalna 11

12 i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa ,68 wpływy z usług - opłata za kanalizację , Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacja na zad. zlecone , Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat produkt wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,33 czynsz za lokal mieszkalny ,56 wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ,00 OGÓŁEM ,47 Do planu nie zostały wykonane między innymi dochody z tytułu: Wyszczególnienie Wykonanie % Brak do planu w zł - czynsz za wodociągi 32, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 73, podatek od nieruchomości 94, podatek od środków transportowych 80, podatek od spadków i darowizn 67, opłata skarbowa 65, sprzedaŝ mienia gminnego 11, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 90, odsetki od środków na rachunku bankowym 43, wpływy z usług za kanalizację 50, OGÓŁEM Te braki w planowanych dochodach spowodowały nie wykonanie planowanych wydatków. Porównanie realizacji dochodów za okres 2003 roku do 2002 roku. Wyszczególnienie Wykonanie 2002 % Wykonanie 2003 % dochody własne 100,06 83,60 udział w podatkach stanowiących dochód budŝet pań. 91,67 90,53 subwencje 100,00 100,00 dotacje 99,51 99,95 Ogółem dochody 98,58 93,47 kredyty i poŝyczki 72,67 80,11 Porównując te okresy sprawozdawcze naleŝy stwierdzić, Ŝe realizacja planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego spadła o około 5%. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty zł. 12

13 2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco: a) zuŝycie wody w sołectwach w 2003 roku przedstawia się następująco: z ujęcia wody w Psarach : Miejscowość Ilość przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł.(netto) w tym abonament Nadpłaty Zaległości Psary Babienica Grojec Mzyki Piasek Smolana Buda Kamienica EKO-SAN (-) Lubsza OGÓŁEM z ujęcia wody w Pakułach Miejscowość Ilość Przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł.(netto) w tym abonament Nadpłaty Zaległości Drogobycza Niwy Okrąglik Kam. Młyny Huta Karola Pakuły Ligota Woźnicka Skrzesówka Czarny Las Górale Niegolewka OGÓŁEM RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY b) Czynsz za dzierŝawę wodociągu w Woźnikach i Lubszy naliczono w kwocie zł ( za wodociąg w Woźnikach ,20 zł; za wodociąg w Lubszy zł) i w okresie sprawozdawczym wpłynęło zł c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i uŝytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2003 roku 98,83% - plan zł; wykonanie zł; Wystąpiły zaległości w kwocie ,22 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków połoŝonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy (z tego zaległości z lat ubiegłych 5 825,18 zł; zaległości 2003 roku 8 582,14 zł. ). Lokatorom, którzy zalegają w płaceniu czynszu za okres powyŝej 6 miesięcy przesłano oprócz wielokrotnych upomnień, propozycji ugody informację o wypowiedzeniu umowy najmu. 13

14 d) Realizacja w 2003 roku zobowiązań pienięŝnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA Wpływy 2003 r. w tym: na zaległe KAMIENICA KAMIEŃSKI E MŁYNY LUBSZA - osoby fizycz LUBSZA - os. pr. i inne jedn. org. PIASEK PSARY OGÓŁEM (-) (-) % realizacji przypisu Kwota zaległości Ilość zalegających Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg , , , , , , , , , , , Jak wynika z powyŝszego zestawienia łączne zobowiązanie pienięŝne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 92,86% (przypis netto zł; wykonanie zł.) W okresie sprawozdawczym ściągnięto zaległe naleŝności w kwocie zł. Zaległości ogółem wynoszą zł ; w tym: z lat ubiegłych zł; z 2003 roku zł. Część zaległości nie moŝna ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są uŝytkowane. e) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto Wpływy w 2003 r. w tym: na % realizacji przypisu Kwota zaległoś ci Ilość zalegają -cych.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg 14

15 DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKI E MŁYNY LUBSZA PIASEK PSARY OGÓŁEM zaległe , , , , , , , , , , , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,44 % (przypis netto zł; wykonanie zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł. e) Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Podatek Przypis netto ROLNY LEŚNY Wpływy w 2003 r. w tym: na zaległe % realizacji przypisu Kwota zaległoś ci Ilość zalegają -cych.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg , , f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Przypis Wpływy % Kwota Ilość.Kwota Kwota Ilość 15

16 netto w 2003 r. w tym: na zal. realizacji przypisu zaległości zalegających odroczeń ulg i umorzeń udziel. ulg , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 96,29% (przypis netto zł; wykonanie zł;). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł. g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis Wpłaty % Zaległość Ilość Odrocz Ulgi i umorzenia netto. ogółem zaległe ilość kwota DYRDY , CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA , WOŹNIKI , BABIENICA , KAMIENICA , KAM. MŁYN , LUBSZA , PIASEK PSARY , OGÓŁEM , Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 89,46% ( przypis netto zł; wykonanie zł.) Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym: zaległości z lat ubiegłych ; zaległości z roku zł. 16

17 Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Tytuły egzekucyjne wystawione Ilość Na kwotę w 2003 r. osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne Łączne zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Upomnienia wystawione Ilość Na kwotę w 2003 r. osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne Łączne zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Skutki obniŝek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2003 roku: Wyszczególnienie Skutki obniŝek górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odrocz. 1. podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości podatek od środków transport OGÓŁEM Realizacja podatków i opłat na przestrzeni lat w stosunku do przypisu netto: L.p. Wyszczególnienie Łączne zobowiązania pienięŝne 100,42 94,44 92,06 91,91 92,86 2. Nieruchomość nieuspołeczniona 97,57 97,94 92,77 90,67 90,44 3. Nieruchomość od os. praw. - 97,94 95,90 96,21 96,38 4. Podatek od środków transportu 96,24 87,88 91,43 91,35 89,46 17

18 Analizując powyŝsze dane moŝna stwierdzić, Ŝe ściągalność podatków i opłat obniŝa się pomimo duŝej ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych. Struktura dochodów w latach oraz realizacja dochodów ogółem w % L.p. Wyszczególnienie Dochody własne 27,04 25,83 26,28 29,56 29,10 2. Udział w podatkach stan. dochód budŝetu państwa 22,57 23,06 20,81 15,26 12,17 3. Subwencje 39,61 36,93 37,19 39,69 47,72 4. Dotacje 10,78 14,18 15,72 15,49 11,01 Ogółem realizacja dochodów 100,79 95,65 96,49 98,58 93,47 Porównujące te dane zauwaŝa się wyraźny spadek udziału w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa i dotacji, natomiast wzrasta subwencja. III. WYDATKI Wydatki budŝetowe zostały wykonane w 91,80% ( plan zł; wykonanie zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco: Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne- dotacja przekaz , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,69 w tym: inwestycje , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit , Izby rolnicze , Pozostała działalność ,74 w tym: wynagrodzenia , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,09 pozostałe wydatki bieŝące ,00 inwestycje: wymiana wodociągu w Woźnikach ,00 18

19 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne powiatowe ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne gminne ,52 pozostałe wydatki bieŝące ,27 wydatki inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,60 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Turystyka , Pozostała działalność ,29 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,54 wynagrodzenia ,66 pochodne od wynagrodzeń ,43 pozostałe wydatki bieŝące , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,94 pozostałe wydatki bieŝące ,61 zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,33 pozostałe wydatki bieŝące , Cmentarze ,39 pozostałe wydatki bieŝące ,85 wydatki bieŝące - z zadań w ramach porozumień , Administracja publiczna ,32 19

20 75011 Urzędy wojewódzkie - z dotacji otrzymanej na zadania zlec ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Rady gminy ,27 pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gminy ,68 wynagrodzenia ,11 pochodne od wynagrodzeń ,15 ZFŚS ,44 pozostałe wydatki bieŝące , Pobór podatków ,28 wynagrodzenia ,56 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,38 wynagrodzenia ,16 pochodne od wynagrodzeń ,38 pozostałe wydatki bieŝące ,85 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - z dotacji otrzym ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne - z dotacji otrzymanej , Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoŝarowa , Jednostki terenowe Policji ,68 pozostałe wydatki bieŝące , Ochotnicze straŝe poŝarne ,96 pochodne od wynagrodzeń ,95 pozostałe wydatki bieŝące ,88 wydatki bieŝące - dotacje przekazane ,00 wydatki inwestycyjne , Obrona cywilna ,01 20

21 wynagrodzenia - z dotacji otrzymanej ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek ,53 odsetki od kredytów , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 dotacja dla niepublicznej szkoły w Kamieńskich Młynach ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,00 Wydatki inwestycyjne , Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach ,59 wynagrodzenia ,20 pochodne od wynagrodzeń ,59 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,07 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Gimnazja ,92 wynagrodzenia ,83 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,84 inwestycje , DowoŜenie uczniów do szkół ,76 wynagrodzenia ,67 pochodne od wynagrodzeń ,17 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Licea ogólnokształcące ,71 wynagrodzenia ,26 pochodne od wynagrodzeń ,75 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli ,98 21

22 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 inwestycje , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,83 pozostałe wydatki bieŝące , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne ,99 ubezpieczenie zdrowotne ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,99 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Dodatki mieszkaniowe ,07 pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,45 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ośrodki pomocy społecznej ,48 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,95 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,15 zakupy inwestycyjne , Usługi opiekuńcze ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Edukacyjna opieka wychowawcza ,16 22

23 85401 Świetlice szkolne ,16 wynagrodzenia ,32 pochodne od wynagrodzeń ,04 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,52 dotacja przekazana z budŝetu ,60 dotacja na inwestycje , Pomoc materialna dla uczniów - środki z dotacji , Pozostała działalność - środki z dotacji , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa ,17 wynagrodzenia ,53 pochodne od wynagrodzeń ,79 ZFŚS ,13 pozostałe wydatki bieŝące , Oczyszczanie miast i wsi ,09 pozostałe wydatki bieŝące , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,78 pozostałe wydatki bieŝące ,78 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Oświetlenie ulic, placów i dróg ,37 pozostałe wydatki bieŝące ,79 wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,65 pozostałe wydatki bieŝące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,46 pozostałe wydatki bieŝące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,62 wynagrodzenia ,89 pochodne od wynagrodzeń ,83 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,16 wydatki inwestycyjne , Biblioteki ,61 dotacja dla bibliotek , Ochrona i konserwacja zabytków ,78 pozostałe wydatki bieŝące ,78 23

24 92195 Pozostała działalność ,60 pozostałe wydatki bieŝące , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,93 pozostałe wydatki bieŝące ,91 wydatki inwestycyjne ,99 OGÓŁEM ,80 Wydatki bieŝące zrealizowano w 95,03%, a wydatki majątkowe inwestycyjne w 79,35%. PoniŜsza tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków. 1. Wydatki bieŝące ogółem 82,19% Wynagrodzenia 37,30% pochodne od wynagrodzeń 7,72% dotacje 5,91% wydatki na obsługę długu 0,77% pozostałe wydatki bieŝące 30,49% 2. Wydatki majątkowe 17,81% wydatki inwestycyjne 17,81% 1. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące pod względem finansowym tak z budŝetu gminy jak i zadań zleconych oraz powierzonych wykonano w 95,03 % - plan zł; wykonanie zł. z tego: Plan Wykonanie % z dotacji na zadania zlecone ,79 z dotacji na zadania własne ,78 z dotacji na podst. porozumień między jedn. sam ,00 z dotacji na podst. porozumień z adm. rząd ,00 W ogólnej kwocie wydatków bieŝących tj zł - wynagrodzenia stanowią 45,38 % - pochodne od wynagrodzeń 9,39 % - dotacje 7,19 % - wydatki na obsługę długu 0,94 % - pozostałe wydatki bieŝące 37,10 % Wydatki bieŝące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: a) rolnictwo i łowiectwo - Plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 87,70% 1. Spółki wodne planowana dotacja w wysokości zł; wykonanie zł 100,00%. 2. Izby Rolnicze plan zł; wykonanie zł; tj. 76,50% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego), 24

25 3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe - plan 501 zł; wykonanie 501 zł; tj. 100,00 % 4. Pozostała działalność - plan zł, wykonanie zł ; tj. 95,74 % w tym: prowizja za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt zł; zakup kolczyków zł; druki świadectw 116 zł. b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. dostarczanie wody plan zadań własnych zł; wykonanie zł, tj. 90,00%; środki te wydatkowano na utrzymanie wodociągów z ujęcia wody w Psarach i Pakułach tj.: odczyty kontrolne liczników, inne przejazdy, materiały biurowe, opłaty pocztowe 567 energia elektryczna gospodarcze korzystanie ze środowiska usunięcie awarii, wymiana pomp ujęcie wody w Psarach dozór techniczny i przegląd OGÓŁEM WYDATKI c) transport i łączność Plan zadań własnych zł; wykonanie zł ; tj. 79,84 % Plan zadań w ramach porozumień zł; wykonanie zł; tj. 100,00 %. 1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi plan zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100% zimowe utrzymanie dróg zł naprawy bieŝące i remont cząstkowy nawierzchni zł ubezpieczenie dróg 150 zł wykonanie chodnika w Lubszy przy ul. Lompy zł oznakowanie dróg zł 2remont sygnalizatora świetlnego zł utrzymanie rowów i poboczy, remonty kanalizacji deszczowej zł naprawa awaryjna przepustu w Woźnikach ul. Dworcowa zł nadzór, paliwo, mapy, kosztorys zł 2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami - plan zł. wydatkowano zł. tj. 100,00 %, między innymi na: zimowe utrzymanie dróg zł 2likwidacja zapadliska w chodniku - ul. Główna w Psarach zł naprawy bieŝące i remont cząstkowy nawierzchni zł oznakowanie dróg zł ubezpieczenie dróg 312 zł remont odwodnienia ul. Koziegłowska Woźniki 929 zł koszenie trawy z poboczy zł opłata środowiskowa za wprowadzanie wód opadowych 25

26 z kanalizacji deszczowej nadzór zł 563 zł 3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych plan zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 82,27 % między innymi na: zimowe utrzymanie dróg zł remonty cząstkowe, wykonanie podbudowy i inne remonty zł remont mostu ul. Modrzewiowa w Woźnikach zł oznakowanie dróg zł opłata za wprowadzanie do kanalizacji wód opadowych zł projekt budowlany chodnika w Lubszy i inne projekty oraz aktualizacje map zł czyszczenie rowów i zakup rur zł remonty kanalizacji i studzienek zł nadzór zł - droga polna w Lubszy (zobowiązanie zasądzone przez sąd na rzecz firmy CARBOTRANS) zł ubezpieczenie dróg 513 zł paliwo na jazdy lokalne 531 zł Ponadto pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie zł. 4. Utrzymanie dróg wewnętrznych polnych - plan zadań własnych zł wydatkowano kwotę zł; tj. 82,27 %. W ramach powyŝszych środków wykonano remonty dróg polnych: w sołectwie Kamienica (zobowiązania roku poprzedniego) zł w sołectwie Babienica zł w sołectwie Lubsza zł w sołectwie Psary zł w mieście Woźniki zł Ponadto pozostało zobowiązań do zapłaty w kwocie zł. 5. Pozostała działalność plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 100,00%, są to; wydatki związane z dopłatami do przejazdów PKS na trasie do Czarnego Lasu, Kamienicy i Tarnowskich Gór zł wymiana szyby przy wiacie przystankowej 107 zł wywóz nieczystości z przystanków zł d) turystyka - plan zadań własnych 700 zł; wykonanie 527 zł; tj. 75,29 % i są to wydatki związane z udziałem w targach turystycznych GLOB. e) gospodarka mieszkaniowa - plan zadań własnych zł; wykonanie zł tj. 89,36 % 1. RóŜne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 91,54 % z tego na: wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy i Ligocie) odzieŝ i pranie ZFŚS

27 ubezpieczenie budynków energia elektryczna i woda remonty remont dachu ośrodek zdrowia w Woźnikach wymiana instalacji elektrycznej w bud. komunalnych remont budynku Solarnia 2 remont bloku Solarnia 35A remont bloku w Śliwie oświetlenie przy budynkach komunalnych wywóz nieczystości węgiel (Lubsza, Ligota) zakup pieców węglowych Lompy, Solarnia usługi kominiarskie materiały do remontów budynków pozostałe wydatki ( pojemniki na śmieci, paliwo, farby i inne materiały do napraw bieŝących) OGÓŁEM PowyŜsze wydatki nie obejmują wydatków na obsługę administracyjną. 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł, tj. 73,61% między innymi na wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrysy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, operatu szacunkowego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (grunt pod oczyszczalnię ścieków w Piasku). f) działalność usługowa - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 13,49 %, plan zadań w ramach porozumień zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 100%. 1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 2. Cmentarze plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 90,85%, wydatki te są związane z bieŝącym utrzymaniem i konserwacją grobów; plan zadań w ramach porozumień zł; - wykonane renowacji nagrobków. g) administracja publiczna plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 93,13%, plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00%, 1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00% i są to wynagrodzenia zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zł; zakup druków i komputera zł; delegacje słuŝbowe zł; wydatki te obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego. 2. Rada gminy - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 99,27% z tego między innymi na: diety dla Przewodniczącego Rady zł 27

28 diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji zakup materiałów biurowych, publikacji, nagród wydawanie biuletynu Wiadomości Ziemi Woźnickiej delegacje promocja gminy zł zł zł zł zł 3. Urząd gminy - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 93,68 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej. 2 środki BHP zł wynagrodzenie radcy prawnego zł wynagrodzenia pracowników zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenie społeczne zł składka na fundusz pracy zł odpisy na ZFŚS zł zakup tonerów i tuszy zł zakup opału zł druki zł prenumerata i publikacje zł materiały biurowe zł sprzęt komputerowy zł zakup innego sprzętu 640 zł woda zł energia elektryczna zł rozmowy telefoniczne zł opłaty pocztowe zł programy komputerowe i licencje zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego zł materiały do remontu budynku zł części do samochodu i sprzętu zł środki czystości zł usługi kominiarskie 406 zł inne zakupy 832 zł wywóz nieczystości zł obsługa informatyczna, bhp i opłata melioracyjna zł szkolenia zł oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów zł prowizje 79 zł naprawa sprzętu i samochodu zł podróŝe słuŝbowe, ryczałty samochodowe zł ubezpieczenia budynków 192 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne zł inne drobne wydatki 391zł 4. Pobór podatków - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 87,28% między innymi na: diety dla sołtysów zł za inkaso podatków zł 28

29 prowizje od wpłat i opłaty komornicze dostarczanie nakazów zł zł 5. Pozostała działalność - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 83,38%, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych: środki bhp 873 zł wynagrodzenia osobowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenie społeczne zł zł składki na fundusz pracy zł zakup drobnego sprzętu i inne zakupy 423 zł odpis na ZFŚS zł składki na Związek Gmin zł h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 96,65% 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan zadań zleconych zł; wydatkowano zł; tj. 100,00%; są to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców. 2. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan zadań zleconych zł; wydatkowano zł; tj. 100,00% : diety dla komisji zł składki ZUS 136 zł zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia zł opłaty pocztowe, telefoniczne, wynajem lokali zł delegacje słuŝbowe 726 zł i) obrona narodowa plan zadań własnych 530 zł; zł; wydatkowano kwotę 530 zł; tj. 100,00% jest to dotacja na zadania własne. PowyŜsze środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową na utrzymanie agregatów prądotwórczych. j) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 92,31%. 1. Jednostki terenowe policji - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł na utrzymanie Rewiru Dzielnicowego w Woźnikach, w tym: zakup paliwa i opału zł wywóz nieczystości 480 zł 2. Ochotnicze StraŜe PoŜarne plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj.91,83%, między innymi na: zakup paliwa, olejów do samochodów (zakupiono l paliwa; zuŝyto l) zł zakup oleje i płyny do samochodów zł 29

30 zakup sprzętu środki gminy zł - środki Zarządu Wojewódzkiego zł - środki z funduszu ubezpieczeń zł - środki z WFOŚiGW w Katowicach zł ryczałt komendanta i kierowców zł organizacja turnieju wiedzy p. p 586 zł zakup materiałów do remontów samochodów zł materiały do remontów straŝnic (OSP Psary,Piasek, Babienica) zł zakup opału zł remonty straŝnic (Osp Babienica, Piasek) zł publikacje i czasopisma 503 zł remont samochodów straŝackich 750 zł energia elektryczna zł za wodę 532 zł opłata za c.o i palacze zł ubezpieczenia samochodów i druŝyn zł kursy i szkolenia zł opłaty telefoniczne zł przeglądy samochodów i badania techniczne zł opłata za zanieczyszczanie środowiska 592 zł ćwiczenia zł szkolenia 500 zł 3. Obrona cywilna plan zadań własnych zł; wykonanie 758 zł; tj. 75,80%; są to koszty: zakup kart telefonicznych 132 zł materiały biurowe 438 zł mapy i publikacje 188 zł plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00%, są to wynagrodzenia dla 0,5 etatu pracownika obrony cywilnej. k) obsługa długu publicznego plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł, tj. 84,53% i są to odsetki od zaciągniętych poŝyczek i kredytów: Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokal zł Bank MILLENNIUM (ul. Korczaka w Psarach) zł WFOŚiGW (oczyszczalnia i kanalizacja) zł WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Przedszkolu W-ki ) 405 zł WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Psarach) zł NFOŚiGW (kanalizacja) zł BOŚ (wodociąg Woźniki) zł BOŚ (stacja uzdatniania wody w Psarach) zł BISE (kanalizacja) zł WFOŚiGW (gimnazjum Woźniki) 965 zł BGś (gimnazjum Psary) zł BS (gimnazjum Psary) zł 30

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3 Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 26 rok. 1. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan po stronie dochodów 19 833 618

Plan po stronie dochodów 19 833 618 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2008 rok. I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2008 rok przedstawiał się następująco: Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Woźniki za 2002 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028.

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/139/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 grudnia 2004 r. Dochody budżetu Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2005 1. 2. 3. 5. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV /12 /2007 RADY GMINY ROSSOSZ z dnia 06. marca. 2007. w sprawie: uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA NR IV /12 /2007 RADY GMINY ROSSOSZ z dnia 06. marca. 2007. w sprawie: uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok. UCHWAŁA NR IV /12 /2007 RADY GMINY ROSSOSZ z dnia 06. marca. 2007 w sprawie: uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4, pkt. 9 lit d oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo