W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 161/XIV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2004 ZARZĄDZENIE NR 36/2004 ================================ Burmistrza Woźnik z dnia 26 marca 2004 roku W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r. Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. zmiany Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz i Nr 189, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje: 1. Przyjąć informację z wykonanie budŝetu gminy za 2003 r. i przedłoŝyć ją niezwłocznie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 2. Przyjąć informacje z wykonania planów przychodów i wydatków gospodarki pozabudŝetowej za 2003 r. 3. Informację przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1

2 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2003 rok I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2003 rok przedstawia się następująco: Plan po stronie dochodów w tym: - dochody własne udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - subwencja dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania w ramach porozumień dotacja na zadania własne dotacja z funduszu SAPARD Plan po stronie wydatków w tym: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym: dotacja dla zakładów budŝetowych (przedszkole) Ustalono spłatę kredytów i poŝyczek w kwocie Jako źródło sfinansowania deficytu budŝetowego w kwocie określono: kredyty i poŝyczki Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zmniejszenie: 1) po stronie dochodów o (-) zł do kwoty Na kwotę wzrostu wpłynęło: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (-) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opieki społecznej administracji publicznej urzędy naczelnych organów władzy państwowej

3 oświata i wychowanie - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu: oświata i wychowanie ochrona zdrowia opieki społecznej edukacyjna opieka wychowawcza kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień transport i łączność obrona narodowa subwencje część oświatowa część podstawowa (-) 961 część rekompensująca dochody ze źródeł pozabudŝetowych (-) środki funduszu SAPARD )1 68 (-) dochody własne dostarczanie wody transport (wpłaty mieszkańców ) gospodarka mieszkaniowa czynsze za lokale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje z funduszy celowych transport i łączność (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wpływy z podatku rolnego, leśnego (ulgi inwestycyjne) ) po stronie wydatków o (-) zł do kwoty w tym: a) wydatki bieŝące wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę -dostarczanie wody transport drogi publiczne wojewódzkie drogi publiczne powiatowe (-) drogi wewnętrzne gospodarka mieszkaniowa róŝne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej oświata i wychowanie szkoły podstawowe gimnazja

4 - licea ogólnokształcące pozostała działalność opieka społeczna składki na ubezp. zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne pozostała działalność - doŝywianie usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych wyprawki szkolne administracja publiczna urzędy wojewódzkie urzędy naczelnych organów władzy referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne obrona narodowa pozostałe wydatki obronne 530 edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne pomoc materialna dla uczniów pozostała działalność ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) oświetlenie ulic (-) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury pozostała działalność 500 b) wydatki inwestycyjne (-) rolnictwo i leśnictwo (-) infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi (-) wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę (-) dostarczanie wody (-) transport i łączność drogi publiczne gminne ul. Harcerska w Woźnikach ul. Podgórna w Kamienicy

5 opieka społeczna ośrodki pomocy społecznej ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza na wydatki bieŝące rolnictwo i leśnictwo zwalczanie chorób zakaźnych 500 transport pozostała działalność turystyka pozostała działalność 700 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝ remont straŝnicy OSP Piasek OSP Babienica jednostki terenowe policji oświata i wychowanie - dowoŝenie uczniów opieka społeczna - zasiłki i pomoc w naturze gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona i konserwacja zabytków pozostała działalność 800 kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na wydatki inwestycyjne gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budŝetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami. 5

6 4. Wykonanie budŝetu za 2003 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniŝsza tabela: Plan wg BudŜet po wykonanie Wyszczególnienie uchwały budŝ zmianach za % na 2003 rok. za 2003 r. za 2003 r. I. Przychody ,97 1.Dochody roku budŝetowego ,47 w tym: - dochody własne ,60 - udział w podatkach stanowiący dochód ,53 budŝetu państwa - subwencje ,00 - dotacja na zadania zlecone ,96 - dotacja na pod. porozumień między ,00 jednostkami samorządu - dotacja na zadania własne ,79 - dotacje z funduszy celowych ,78 - Środki ze źródeł pozabudŝetowych ,00 2. NadwyŜka budŝetowa /deficyt ,00 3. Kredyty i poŝyczki ,11 II. Rozchody ,34 1.Wydatki roku budŝetowego ,80 w tym: - bieŝące ,03 - wynagrodzenia ,54 - pochodne od wynagrodzeń ,12 - dotacje ,47 - wydatki na obsługę długu ,53 - pozostałe wydatki bieŝące ,49 - majątkowe ,35 - inwestycyjne ,35 w tym: dotacja dla zakładu budŝetów ,71 6

7 2. Spłata kredytów i poŝyczek ,96 BudŜet po stronie dochodów został wykonany tylko w 93,47%. Na takie wykonanie miały wpływy z dochodów własnych wykonanie 83,60% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w wysokości 90,53 %. BudŜet po stronie wydatków zrealizowano w 91,80%, z tego wydatki bieŝące 95,03%, wydatki inwestycyjne 79,35%. Na tak niskie wykonanie wydatków miał wpływ nie zrealizowane dochody. Analizując powyŝsze dane naleŝy stwierdzić, Ŝe rok budŝetowy zamknął się wynikiem ujemnym na kwotę (-) zł. Natomiast z uwagi na zaciągnięte kredyty i poŝyczki uzyskano wolne środki w kwocie zł, które pokryły deficyt roku W roku budŝetowym zaciągnięto kredyty i poŝyczki w kwocie w tym: z BS Myszków O/Woźniki (modernizacja gimnazjum w Psarach) BGś z EFRWP na budowę gimnazjum BOŚ na budowę wodociągu ul. Obrony Narodowej w Woźnikach BS Myszków O/Woźniki na wydatki bieŝące Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych poŝyczek i kredytów w wys w tym: Fundacja Rozwoju Śląska - oczyszczalnia w Woźnikach Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach II etap kanalizacji w Woźnikach modernizacja gimnazjum w Psarach modernizacja C.O. i docieplenie przedszkola w Woźnikach BISE - kanalizacja w Woźnikach BISE budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝelaziacze na ujęciu wody w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja sanit. II etap BGś Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - modernizacja gimnazjum w Psarach BIG Bank Gdański - modernizacja ul. Korczaka w Psarach Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Burmistrza dokonał umorzenia poŝyczek na kwotę zł ; w tym: oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach zł; modernizacja gimnazjum w Psarach zł; Do spłaty w latach następnych pozostały poŝyczki i kredyty z tego: BGś budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ budowa wodociągu w Woźnikach BS Woźniki wydatki bieŝące Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7

8 - kanalizacja sanit. II etap Woźniki c.o w gimnazjum w Woźnikach modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝelaziacze na ujęciu w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja II etap Woźniki BGś modernizacja gimnazjum w Psarach BIG modernizacja ul. Korczaka w Psarach BS Myszków O/Woźniki modern. gimnazjum w Psarach II. DOCHODY 1. Dochody zostały wykonane w 93,47% - plan zł; wykonanie zł; i do działów przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,43 za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt , Leśnictwo , Pozostała działalność ,36 czynsz dzierŝawny za obwody łowieckie , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,32 za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach ,57 środki społeczne ,00 środki z funduszu SAPARD , Pozostała działalność ,20 czynsz za wodociąg Woźniki i Lubsza , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie dotacje na zad. w ramach porozumień , Drogi publiczne powiatowe dotacje na zad. w ramach porozumień ,00 8

9 60016 Drogi publiczne gminne ,56 środki Społ. Komitetu - ul. Harcerska ,42 pozost. nie wykorzystanych środków zabezpieczeń na wydatki nie wygasające - ciąg rowerowo pieszy Dyrdy Sośnica Drogi wewnętrzne - dotacje z Państw. Fund. Ochrony Gruntów Rol , Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,51 czynsz za lokale mieszkalne i uŝytkowe ,83 odsetki ,40 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,71 czynsz dzierŝawny z mienia ,79 sprzedaŝ mienia gminnego ,85 opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste ,27 odsetki Działalność usługowa , Cmentarze - dotacje w ramach porozumień , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone , Urzędy gmin ,97 czynsz za wynajem pomieszczeń , Urzędy nacz. organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy nacz. organów władzy państw, ,00 kontroli i ochrony prawa-dotacje Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dot. na zad. zlec , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania zlecone , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŝarowa ,00 9

10 75414 Obrona cywilna - dotacje , Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej , Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych ,32 wpływy z karty podatkowej ,32 odsetki Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. praw. i innych jednostek organ ,79 podatek rolny ,93 podatek leśny ,06 podatek od nieruchomości ,77 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilno prawnych ,65 odsetki ,58 dotacja z tytułu ulg ustawowych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,34 podatek rolny ,93 podatek leśny ,48 podatek od nieruchomości ,92 od środków transportowych ,13 podatek od spadków i darowizn ,12 opłata targowa i administracyjna ,67 podatek od posiadania psa ,67 wpływy z innych opłat lokalnych ,04 podatek od czynności cywilno prawnych ,61 odsetki i opłata prolongacyjna , Wpływy z opłaty skarbowej ,42 opłata skarbowa ,19 opłata za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , Wpływy z róŝnych rozliczeń ,53 opłata eksploatacyjna ,99 odsetki Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,53 wpływy z podatku dochodowego osób praw ,07 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,33 10

11 758 RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej , Część podstawowa subwencji ogólnej , Część rekompensująca subwencji ogólnej , RóŜne rozliczenia finansowe ,77 odsetki bankowe od środków na rachunku ,38 wpływy z róŝnych dochodów ,67 prowizje US. i odsetki Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,69 czynsz za mieszkanie ,39 dotacje na zadania zlecone (wyprawka szkolna) ,00 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Pozostała działalność ,00 dotacja na zadania własne (fundusz socj. nauczycieli emerytów) ,00 wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieŝące ,00 (dotacja na olimpiadę geograficzną z Urzędu Marszałkowskiego) 851 Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,05 dotacja celowa- na zakupy inwestycyjne - ZOZ Woźniki ,91 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone , Zasiłki i pom.w natu.oraz skł.na ubez.zd. - dot. na zad. zlecone , Dodatki mieszkaniowe - dotacje na zadania własne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dot. na zad. zlecone , Ośrodki pomocy społecznej ,00 dotacje na zadania zlecone ,00 środki na inwestycje , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - dot. na zad. zlecone , Pozostała działalność-dotacje ,00 dotacje na zadania zlecone (wyprawki szkolne) ,00 dotacje na zadania własne (doŝywianie) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne , Pozostała działalność - dotacja na zadania własne , Gospodarka komunalna 11

12 i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa ,68 wpływy z usług - opłata za kanalizację , Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacja na zad. zlecone , Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat produkt wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,33 czynsz za lokal mieszkalny ,56 wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ,00 OGÓŁEM ,47 Do planu nie zostały wykonane między innymi dochody z tytułu: Wyszczególnienie Wykonanie % Brak do planu w zł - czynsz za wodociągi 32, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 73, podatek od nieruchomości 94, podatek od środków transportowych 80, podatek od spadków i darowizn 67, opłata skarbowa 65, sprzedaŝ mienia gminnego 11, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 90, odsetki od środków na rachunku bankowym 43, wpływy z usług za kanalizację 50, OGÓŁEM Te braki w planowanych dochodach spowodowały nie wykonanie planowanych wydatków. Porównanie realizacji dochodów za okres 2003 roku do 2002 roku. Wyszczególnienie Wykonanie 2002 % Wykonanie 2003 % dochody własne 100,06 83,60 udział w podatkach stanowiących dochód budŝet pań. 91,67 90,53 subwencje 100,00 100,00 dotacje 99,51 99,95 Ogółem dochody 98,58 93,47 kredyty i poŝyczki 72,67 80,11 Porównując te okresy sprawozdawcze naleŝy stwierdzić, Ŝe realizacja planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego spadła o około 5%. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty zł. 12

13 2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco: a) zuŝycie wody w sołectwach w 2003 roku przedstawia się następująco: z ujęcia wody w Psarach : Miejscowość Ilość przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł.(netto) w tym abonament Nadpłaty Zaległości Psary Babienica Grojec Mzyki Piasek Smolana Buda Kamienica EKO-SAN (-) Lubsza OGÓŁEM z ujęcia wody w Pakułach Miejscowość Ilość Przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł.(netto) w tym abonament Nadpłaty Zaległości Drogobycza Niwy Okrąglik Kam. Młyny Huta Karola Pakuły Ligota Woźnicka Skrzesówka Czarny Las Górale Niegolewka OGÓŁEM RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY b) Czynsz za dzierŝawę wodociągu w Woźnikach i Lubszy naliczono w kwocie zł ( za wodociąg w Woźnikach ,20 zł; za wodociąg w Lubszy zł) i w okresie sprawozdawczym wpłynęło zł c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i uŝytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2003 roku 98,83% - plan zł; wykonanie zł; Wystąpiły zaległości w kwocie ,22 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków połoŝonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy (z tego zaległości z lat ubiegłych 5 825,18 zł; zaległości 2003 roku 8 582,14 zł. ). Lokatorom, którzy zalegają w płaceniu czynszu za okres powyŝej 6 miesięcy przesłano oprócz wielokrotnych upomnień, propozycji ugody informację o wypowiedzeniu umowy najmu. 13

14 d) Realizacja w 2003 roku zobowiązań pienięŝnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA Wpływy 2003 r. w tym: na zaległe KAMIENICA KAMIEŃSKI E MŁYNY LUBSZA - osoby fizycz LUBSZA - os. pr. i inne jedn. org. PIASEK PSARY OGÓŁEM (-) (-) % realizacji przypisu Kwota zaległości Ilość zalegających Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg , , , , , , , , , , , Jak wynika z powyŝszego zestawienia łączne zobowiązanie pienięŝne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 92,86% (przypis netto zł; wykonanie zł.) W okresie sprawozdawczym ściągnięto zaległe naleŝności w kwocie zł. Zaległości ogółem wynoszą zł ; w tym: z lat ubiegłych zł; z 2003 roku zł. Część zaległości nie moŝna ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są uŝytkowane. e) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto Wpływy w 2003 r. w tym: na % realizacji przypisu Kwota zaległoś ci Ilość zalegają -cych.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg 14

15 DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKI E MŁYNY LUBSZA PIASEK PSARY OGÓŁEM zaległe , , , , , , , , , , , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,44 % (przypis netto zł; wykonanie zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł. e) Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Podatek Przypis netto ROLNY LEŚNY Wpływy w 2003 r. w tym: na zaległe % realizacji przypisu Kwota zaległoś ci Ilość zalegają -cych.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg , , f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Przypis Wpływy % Kwota Ilość.Kwota Kwota Ilość 15

16 netto w 2003 r. w tym: na zal. realizacji przypisu zaległości zalegających odroczeń ulg i umorzeń udziel. ulg , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 96,29% (przypis netto zł; wykonanie zł;). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł. g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis Wpłaty % Zaległość Ilość Odrocz Ulgi i umorzenia netto. ogółem zaległe ilość kwota DYRDY , CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA , WOŹNIKI , BABIENICA , KAMIENICA , KAM. MŁYN , LUBSZA , PIASEK PSARY , OGÓŁEM , Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 89,46% ( przypis netto zł; wykonanie zł.) Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym: zaległości z lat ubiegłych ; zaległości z roku zł. 16

17 Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Tytuły egzekucyjne wystawione Ilość Na kwotę w 2003 r. osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne Łączne zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Upomnienia wystawione Ilość Na kwotę w 2003 r. osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne Łączne zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Skutki obniŝek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2003 roku: Wyszczególnienie Skutki obniŝek górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odrocz. 1. podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości podatek od środków transport OGÓŁEM Realizacja podatków i opłat na przestrzeni lat w stosunku do przypisu netto: L.p. Wyszczególnienie Łączne zobowiązania pienięŝne 100,42 94,44 92,06 91,91 92,86 2. Nieruchomość nieuspołeczniona 97,57 97,94 92,77 90,67 90,44 3. Nieruchomość od os. praw. - 97,94 95,90 96,21 96,38 4. Podatek od środków transportu 96,24 87,88 91,43 91,35 89,46 17

18 Analizując powyŝsze dane moŝna stwierdzić, Ŝe ściągalność podatków i opłat obniŝa się pomimo duŝej ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych. Struktura dochodów w latach oraz realizacja dochodów ogółem w % L.p. Wyszczególnienie Dochody własne 27,04 25,83 26,28 29,56 29,10 2. Udział w podatkach stan. dochód budŝetu państwa 22,57 23,06 20,81 15,26 12,17 3. Subwencje 39,61 36,93 37,19 39,69 47,72 4. Dotacje 10,78 14,18 15,72 15,49 11,01 Ogółem realizacja dochodów 100,79 95,65 96,49 98,58 93,47 Porównujące te dane zauwaŝa się wyraźny spadek udziału w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa i dotacji, natomiast wzrasta subwencja. III. WYDATKI Wydatki budŝetowe zostały wykonane w 91,80% ( plan zł; wykonanie zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco: Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne- dotacja przekaz , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,69 w tym: inwestycje , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit , Izby rolnicze , Pozostała działalność ,74 w tym: wynagrodzenia , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,09 pozostałe wydatki bieŝące ,00 inwestycje: wymiana wodociągu w Woźnikach ,00 18

19 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne powiatowe ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne gminne ,52 pozostałe wydatki bieŝące ,27 wydatki inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,60 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Turystyka , Pozostała działalność ,29 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,54 wynagrodzenia ,66 pochodne od wynagrodzeń ,43 pozostałe wydatki bieŝące , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,94 pozostałe wydatki bieŝące ,61 zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,33 pozostałe wydatki bieŝące , Cmentarze ,39 pozostałe wydatki bieŝące ,85 wydatki bieŝące - z zadań w ramach porozumień , Administracja publiczna ,32 19

20 75011 Urzędy wojewódzkie - z dotacji otrzymanej na zadania zlec ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Rady gminy ,27 pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gminy ,68 wynagrodzenia ,11 pochodne od wynagrodzeń ,15 ZFŚS ,44 pozostałe wydatki bieŝące , Pobór podatków ,28 wynagrodzenia ,56 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,38 wynagrodzenia ,16 pochodne od wynagrodzeń ,38 pozostałe wydatki bieŝące ,85 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - z dotacji otrzym ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne - z dotacji otrzymanej , Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoŝarowa , Jednostki terenowe Policji ,68 pozostałe wydatki bieŝące , Ochotnicze straŝe poŝarne ,96 pochodne od wynagrodzeń ,95 pozostałe wydatki bieŝące ,88 wydatki bieŝące - dotacje przekazane ,00 wydatki inwestycyjne , Obrona cywilna ,01 20

21 wynagrodzenia - z dotacji otrzymanej ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek ,53 odsetki od kredytów , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 dotacja dla niepublicznej szkoły w Kamieńskich Młynach ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,00 Wydatki inwestycyjne , Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach ,59 wynagrodzenia ,20 pochodne od wynagrodzeń ,59 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,07 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Gimnazja ,92 wynagrodzenia ,83 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,84 inwestycje , DowoŜenie uczniów do szkół ,76 wynagrodzenia ,67 pochodne od wynagrodzeń ,17 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Licea ogólnokształcące ,71 wynagrodzenia ,26 pochodne od wynagrodzeń ,75 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli ,98 21

22 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 inwestycje , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,83 pozostałe wydatki bieŝące , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne ,99 ubezpieczenie zdrowotne ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,99 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Dodatki mieszkaniowe ,07 pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,45 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ośrodki pomocy społecznej ,48 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,95 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,15 zakupy inwestycyjne , Usługi opiekuńcze ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Edukacyjna opieka wychowawcza ,16 22

23 85401 Świetlice szkolne ,16 wynagrodzenia ,32 pochodne od wynagrodzeń ,04 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,52 dotacja przekazana z budŝetu ,60 dotacja na inwestycje , Pomoc materialna dla uczniów - środki z dotacji , Pozostała działalność - środki z dotacji , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa ,17 wynagrodzenia ,53 pochodne od wynagrodzeń ,79 ZFŚS ,13 pozostałe wydatki bieŝące , Oczyszczanie miast i wsi ,09 pozostałe wydatki bieŝące , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,78 pozostałe wydatki bieŝące ,78 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Oświetlenie ulic, placów i dróg ,37 pozostałe wydatki bieŝące ,79 wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,65 pozostałe wydatki bieŝące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,46 pozostałe wydatki bieŝące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,62 wynagrodzenia ,89 pochodne od wynagrodzeń ,83 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,16 wydatki inwestycyjne , Biblioteki ,61 dotacja dla bibliotek , Ochrona i konserwacja zabytków ,78 pozostałe wydatki bieŝące ,78 23

24 92195 Pozostała działalność ,60 pozostałe wydatki bieŝące , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,93 pozostałe wydatki bieŝące ,91 wydatki inwestycyjne ,99 OGÓŁEM ,80 Wydatki bieŝące zrealizowano w 95,03%, a wydatki majątkowe inwestycyjne w 79,35%. PoniŜsza tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków. 1. Wydatki bieŝące ogółem 82,19% Wynagrodzenia 37,30% pochodne od wynagrodzeń 7,72% dotacje 5,91% wydatki na obsługę długu 0,77% pozostałe wydatki bieŝące 30,49% 2. Wydatki majątkowe 17,81% wydatki inwestycyjne 17,81% 1. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące pod względem finansowym tak z budŝetu gminy jak i zadań zleconych oraz powierzonych wykonano w 95,03 % - plan zł; wykonanie zł. z tego: Plan Wykonanie % z dotacji na zadania zlecone ,79 z dotacji na zadania własne ,78 z dotacji na podst. porozumień między jedn. sam ,00 z dotacji na podst. porozumień z adm. rząd ,00 W ogólnej kwocie wydatków bieŝących tj zł - wynagrodzenia stanowią 45,38 % - pochodne od wynagrodzeń 9,39 % - dotacje 7,19 % - wydatki na obsługę długu 0,94 % - pozostałe wydatki bieŝące 37,10 % Wydatki bieŝące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: a) rolnictwo i łowiectwo - Plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 87,70% 1. Spółki wodne planowana dotacja w wysokości zł; wykonanie zł 100,00%. 2. Izby Rolnicze plan zł; wykonanie zł; tj. 76,50% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego), 24

25 3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe - plan 501 zł; wykonanie 501 zł; tj. 100,00 % 4. Pozostała działalność - plan zł, wykonanie zł ; tj. 95,74 % w tym: prowizja za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt zł; zakup kolczyków zł; druki świadectw 116 zł. b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. dostarczanie wody plan zadań własnych zł; wykonanie zł, tj. 90,00%; środki te wydatkowano na utrzymanie wodociągów z ujęcia wody w Psarach i Pakułach tj.: odczyty kontrolne liczników, inne przejazdy, materiały biurowe, opłaty pocztowe 567 energia elektryczna gospodarcze korzystanie ze środowiska usunięcie awarii, wymiana pomp ujęcie wody w Psarach dozór techniczny i przegląd OGÓŁEM WYDATKI c) transport i łączność Plan zadań własnych zł; wykonanie zł ; tj. 79,84 % Plan zadań w ramach porozumień zł; wykonanie zł; tj. 100,00 %. 1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi plan zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100% zimowe utrzymanie dróg zł naprawy bieŝące i remont cząstkowy nawierzchni zł ubezpieczenie dróg 150 zł wykonanie chodnika w Lubszy przy ul. Lompy zł oznakowanie dróg zł 2remont sygnalizatora świetlnego zł utrzymanie rowów i poboczy, remonty kanalizacji deszczowej zł naprawa awaryjna przepustu w Woźnikach ul. Dworcowa zł nadzór, paliwo, mapy, kosztorys zł 2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami - plan zł. wydatkowano zł. tj. 100,00 %, między innymi na: zimowe utrzymanie dróg zł 2likwidacja zapadliska w chodniku - ul. Główna w Psarach zł naprawy bieŝące i remont cząstkowy nawierzchni zł oznakowanie dróg zł ubezpieczenie dróg 312 zł remont odwodnienia ul. Koziegłowska Woźniki 929 zł koszenie trawy z poboczy zł opłata środowiskowa za wprowadzanie wód opadowych 25

26 z kanalizacji deszczowej nadzór zł 563 zł 3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych plan zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 82,27 % między innymi na: zimowe utrzymanie dróg zł remonty cząstkowe, wykonanie podbudowy i inne remonty zł remont mostu ul. Modrzewiowa w Woźnikach zł oznakowanie dróg zł opłata za wprowadzanie do kanalizacji wód opadowych zł projekt budowlany chodnika w Lubszy i inne projekty oraz aktualizacje map zł czyszczenie rowów i zakup rur zł remonty kanalizacji i studzienek zł nadzór zł - droga polna w Lubszy (zobowiązanie zasądzone przez sąd na rzecz firmy CARBOTRANS) zł ubezpieczenie dróg 513 zł paliwo na jazdy lokalne 531 zł Ponadto pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie zł. 4. Utrzymanie dróg wewnętrznych polnych - plan zadań własnych zł wydatkowano kwotę zł; tj. 82,27 %. W ramach powyŝszych środków wykonano remonty dróg polnych: w sołectwie Kamienica (zobowiązania roku poprzedniego) zł w sołectwie Babienica zł w sołectwie Lubsza zł w sołectwie Psary zł w mieście Woźniki zł Ponadto pozostało zobowiązań do zapłaty w kwocie zł. 5. Pozostała działalność plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 100,00%, są to; wydatki związane z dopłatami do przejazdów PKS na trasie do Czarnego Lasu, Kamienicy i Tarnowskich Gór zł wymiana szyby przy wiacie przystankowej 107 zł wywóz nieczystości z przystanków zł d) turystyka - plan zadań własnych 700 zł; wykonanie 527 zł; tj. 75,29 % i są to wydatki związane z udziałem w targach turystycznych GLOB. e) gospodarka mieszkaniowa - plan zadań własnych zł; wykonanie zł tj. 89,36 % 1. RóŜne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 91,54 % z tego na: wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy i Ligocie) odzieŝ i pranie ZFŚS

27 ubezpieczenie budynków energia elektryczna i woda remonty remont dachu ośrodek zdrowia w Woźnikach wymiana instalacji elektrycznej w bud. komunalnych remont budynku Solarnia 2 remont bloku Solarnia 35A remont bloku w Śliwie oświetlenie przy budynkach komunalnych wywóz nieczystości węgiel (Lubsza, Ligota) zakup pieców węglowych Lompy, Solarnia usługi kominiarskie materiały do remontów budynków pozostałe wydatki ( pojemniki na śmieci, paliwo, farby i inne materiały do napraw bieŝących) OGÓŁEM PowyŜsze wydatki nie obejmują wydatków na obsługę administracyjną. 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł, tj. 73,61% między innymi na wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrysy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, operatu szacunkowego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (grunt pod oczyszczalnię ścieków w Piasku). f) działalność usługowa - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 13,49 %, plan zadań w ramach porozumień zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 100%. 1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 2. Cmentarze plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 90,85%, wydatki te są związane z bieŝącym utrzymaniem i konserwacją grobów; plan zadań w ramach porozumień zł; - wykonane renowacji nagrobków. g) administracja publiczna plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 93,13%, plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00%, 1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00% i są to wynagrodzenia zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zł; zakup druków i komputera zł; delegacje słuŝbowe zł; wydatki te obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego. 2. Rada gminy - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 99,27% z tego między innymi na: diety dla Przewodniczącego Rady zł 27

28 diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji zakup materiałów biurowych, publikacji, nagród wydawanie biuletynu Wiadomości Ziemi Woźnickiej delegacje promocja gminy zł zł zł zł zł 3. Urząd gminy - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 93,68 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej. 2 środki BHP zł wynagrodzenie radcy prawnego zł wynagrodzenia pracowników zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenie społeczne zł składka na fundusz pracy zł odpisy na ZFŚS zł zakup tonerów i tuszy zł zakup opału zł druki zł prenumerata i publikacje zł materiały biurowe zł sprzęt komputerowy zł zakup innego sprzętu 640 zł woda zł energia elektryczna zł rozmowy telefoniczne zł opłaty pocztowe zł programy komputerowe i licencje zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego zł materiały do remontu budynku zł części do samochodu i sprzętu zł środki czystości zł usługi kominiarskie 406 zł inne zakupy 832 zł wywóz nieczystości zł obsługa informatyczna, bhp i opłata melioracyjna zł szkolenia zł oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów zł prowizje 79 zł naprawa sprzętu i samochodu zł podróŝe słuŝbowe, ryczałty samochodowe zł ubezpieczenia budynków 192 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne zł inne drobne wydatki 391zł 4. Pobór podatków - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 87,28% między innymi na: diety dla sołtysów zł za inkaso podatków zł 28

29 prowizje od wpłat i opłaty komornicze dostarczanie nakazów zł zł 5. Pozostała działalność - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 83,38%, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych: środki bhp 873 zł wynagrodzenia osobowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenie społeczne zł zł składki na fundusz pracy zł zakup drobnego sprzętu i inne zakupy 423 zł odpis na ZFŚS zł składki na Związek Gmin zł h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 96,65% 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan zadań zleconych zł; wydatkowano zł; tj. 100,00%; są to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców. 2. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan zadań zleconych zł; wydatkowano zł; tj. 100,00% : diety dla komisji zł składki ZUS 136 zł zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia zł opłaty pocztowe, telefoniczne, wynajem lokali zł delegacje słuŝbowe 726 zł i) obrona narodowa plan zadań własnych 530 zł; zł; wydatkowano kwotę 530 zł; tj. 100,00% jest to dotacja na zadania własne. PowyŜsze środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową na utrzymanie agregatów prądotwórczych. j) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 92,31%. 1. Jednostki terenowe policji - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł na utrzymanie Rewiru Dzielnicowego w Woźnikach, w tym: zakup paliwa i opału zł wywóz nieczystości 480 zł 2. Ochotnicze StraŜe PoŜarne plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj.91,83%, między innymi na: zakup paliwa, olejów do samochodów (zakupiono l paliwa; zuŝyto l) zł zakup oleje i płyny do samochodów zł 29

30 zakup sprzętu środki gminy zł - środki Zarządu Wojewódzkiego zł - środki z funduszu ubezpieczeń zł - środki z WFOŚiGW w Katowicach zł ryczałt komendanta i kierowców zł organizacja turnieju wiedzy p. p 586 zł zakup materiałów do remontów samochodów zł materiały do remontów straŝnic (OSP Psary,Piasek, Babienica) zł zakup opału zł remonty straŝnic (Osp Babienica, Piasek) zł publikacje i czasopisma 503 zł remont samochodów straŝackich 750 zł energia elektryczna zł za wodę 532 zł opłata za c.o i palacze zł ubezpieczenia samochodów i druŝyn zł kursy i szkolenia zł opłaty telefoniczne zł przeglądy samochodów i badania techniczne zł opłata za zanieczyszczanie środowiska 592 zł ćwiczenia zł szkolenia 500 zł 3. Obrona cywilna plan zadań własnych zł; wykonanie 758 zł; tj. 75,80%; są to koszty: zakup kart telefonicznych 132 zł materiały biurowe 438 zł mapy i publikacje 188 zł plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00%, są to wynagrodzenia dla 0,5 etatu pracownika obrony cywilnej. k) obsługa długu publicznego plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł, tj. 84,53% i są to odsetki od zaciągniętych poŝyczek i kredytów: Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokal zł Bank MILLENNIUM (ul. Korczaka w Psarach) zł WFOŚiGW (oczyszczalnia i kanalizacja) zł WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Przedszkolu W-ki ) 405 zł WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Psarach) zł NFOŚiGW (kanalizacja) zł BOŚ (wodociąg Woźniki) zł BOŚ (stacja uzdatniania wody w Psarach) zł BISE (kanalizacja) zł WFOŚiGW (gimnazjum Woźniki) 965 zł BGś (gimnazjum Psary) zł BS (gimnazjum Psary) zł 30

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Woźniki za 2002 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody 81.247.165 zł wydatki 85.262.578 zł przychody 8.337.913 zł rozchody 4.322.

BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody 81.247.165 zł wydatki 85.262.578 zł przychody 8.337.913 zł rozchody 4.322. I. Część ogólna BudŜet miasta Dębicy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budŝetową Nr XXIII/291/05 w dniu 28 stycznia 2005r. BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku

Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku Zarządzenie 02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 10110 - poz. 2214 Województwa Lubuskiego Nr 122

Dziennik Urzędowy - 10110 - poz. 2214 Województwa Lubuskiego Nr 122 Dziennik Urzędowy - 10110 - poz. 2214 - osoby fizyczne - 77.798zł; 2) podatku rolnego - 23.191zł; 3) podatku od środków transportowych - 4.601zł. Na okoliczność powstałych zaległości wystawiono 284 tytułów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka realizacji budżetu za 2008 rok.

Ogólna charakterystyka realizacji budżetu za 2008 rok. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu za 2008 rok. Plan budżetowy gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie dochodów wynosił 11.299.847,00 zł, a po stronie wydatków 12.496.879,00 zł. Różnica między

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK 1 SPIS TREŚCI Wstęp od 4 do 6 Dochody budŝetu część opisowa od 7 do 28 Wydatki budŝetu część opisowa od 29 do 72 Przychody i wydatki samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo