W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 161/XIV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2004 ZARZĄDZENIE NR 36/2004 ================================ Burmistrza Woźnik z dnia 26 marca 2004 roku W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budŝetu gminy za 2003 r. Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. zmiany Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz i Nr 189, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje: 1. Przyjąć informację z wykonanie budŝetu gminy za 2003 r. i przedłoŝyć ją niezwłocznie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 2. Przyjąć informacje z wykonania planów przychodów i wydatków gospodarki pozabudŝetowej za 2003 r. 3. Informację przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1

2 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2003 rok I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2003 rok przedstawia się następująco: Plan po stronie dochodów w tym: - dochody własne udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - subwencja dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania w ramach porozumień dotacja na zadania własne dotacja z funduszu SAPARD Plan po stronie wydatków w tym: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym: dotacja dla zakładów budŝetowych (przedszkole) Ustalono spłatę kredytów i poŝyczek w kwocie Jako źródło sfinansowania deficytu budŝetowego w kwocie określono: kredyty i poŝyczki Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zmniejszenie: 1) po stronie dochodów o (-) zł do kwoty Na kwotę wzrostu wpłynęło: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (-) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opieki społecznej administracji publicznej urzędy naczelnych organów władzy państwowej

3 oświata i wychowanie - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu: oświata i wychowanie ochrona zdrowia opieki społecznej edukacyjna opieka wychowawcza kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień transport i łączność obrona narodowa subwencje część oświatowa część podstawowa (-) 961 część rekompensująca dochody ze źródeł pozabudŝetowych (-) środki funduszu SAPARD )1 68 (-) dochody własne dostarczanie wody transport (wpłaty mieszkańców ) gospodarka mieszkaniowa czynsze za lokale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje z funduszy celowych transport i łączność (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wpływy z podatku rolnego, leśnego (ulgi inwestycyjne) ) po stronie wydatków o (-) zł do kwoty w tym: a) wydatki bieŝące wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę -dostarczanie wody transport drogi publiczne wojewódzkie drogi publiczne powiatowe (-) drogi wewnętrzne gospodarka mieszkaniowa róŝne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej oświata i wychowanie szkoły podstawowe gimnazja

4 - licea ogólnokształcące pozostała działalność opieka społeczna składki na ubezp. zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne pozostała działalność - doŝywianie usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych wyprawki szkolne administracja publiczna urzędy wojewódzkie urzędy naczelnych organów władzy referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne obrona narodowa pozostałe wydatki obronne 530 edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne pomoc materialna dla uczniów pozostała działalność ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) oświetlenie ulic (-) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury pozostała działalność 500 b) wydatki inwestycyjne (-) rolnictwo i leśnictwo (-) infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi (-) wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę (-) dostarczanie wody (-) transport i łączność drogi publiczne gminne ul. Harcerska w Woźnikach ul. Podgórna w Kamienicy

5 opieka społeczna ośrodki pomocy społecznej ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza na wydatki bieŝące rolnictwo i leśnictwo zwalczanie chorób zakaźnych 500 transport pozostała działalność turystyka pozostała działalność 700 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝ remont straŝnicy OSP Piasek OSP Babienica jednostki terenowe policji oświata i wychowanie - dowoŝenie uczniów opieka społeczna - zasiłki i pomoc w naturze gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona i konserwacja zabytków pozostała działalność 800 kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na wydatki inwestycyjne gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budŝetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami. 5

6 4. Wykonanie budŝetu za 2003 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniŝsza tabela: Plan wg BudŜet po wykonanie Wyszczególnienie uchwały budŝ zmianach za % na 2003 rok. za 2003 r. za 2003 r. I. Przychody ,97 1.Dochody roku budŝetowego ,47 w tym: - dochody własne ,60 - udział w podatkach stanowiący dochód ,53 budŝetu państwa - subwencje ,00 - dotacja na zadania zlecone ,96 - dotacja na pod. porozumień między ,00 jednostkami samorządu - dotacja na zadania własne ,79 - dotacje z funduszy celowych ,78 - Środki ze źródeł pozabudŝetowych ,00 2. NadwyŜka budŝetowa /deficyt ,00 3. Kredyty i poŝyczki ,11 II. Rozchody ,34 1.Wydatki roku budŝetowego ,80 w tym: - bieŝące ,03 - wynagrodzenia ,54 - pochodne od wynagrodzeń ,12 - dotacje ,47 - wydatki na obsługę długu ,53 - pozostałe wydatki bieŝące ,49 - majątkowe ,35 - inwestycyjne ,35 w tym: dotacja dla zakładu budŝetów ,71 6

7 2. Spłata kredytów i poŝyczek ,96 BudŜet po stronie dochodów został wykonany tylko w 93,47%. Na takie wykonanie miały wpływy z dochodów własnych wykonanie 83,60% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w wysokości 90,53 %. BudŜet po stronie wydatków zrealizowano w 91,80%, z tego wydatki bieŝące 95,03%, wydatki inwestycyjne 79,35%. Na tak niskie wykonanie wydatków miał wpływ nie zrealizowane dochody. Analizując powyŝsze dane naleŝy stwierdzić, Ŝe rok budŝetowy zamknął się wynikiem ujemnym na kwotę (-) zł. Natomiast z uwagi na zaciągnięte kredyty i poŝyczki uzyskano wolne środki w kwocie zł, które pokryły deficyt roku W roku budŝetowym zaciągnięto kredyty i poŝyczki w kwocie w tym: z BS Myszków O/Woźniki (modernizacja gimnazjum w Psarach) BGś z EFRWP na budowę gimnazjum BOŚ na budowę wodociągu ul. Obrony Narodowej w Woźnikach BS Myszków O/Woźniki na wydatki bieŝące Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych poŝyczek i kredytów w wys w tym: Fundacja Rozwoju Śląska - oczyszczalnia w Woźnikach Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach II etap kanalizacji w Woźnikach modernizacja gimnazjum w Psarach modernizacja C.O. i docieplenie przedszkola w Woźnikach BISE - kanalizacja w Woźnikach BISE budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝelaziacze na ujęciu wody w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja sanit. II etap BGś Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - modernizacja gimnazjum w Psarach BIG Bank Gdański - modernizacja ul. Korczaka w Psarach Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Burmistrza dokonał umorzenia poŝyczek na kwotę zł ; w tym: oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach zł; modernizacja gimnazjum w Psarach zł; Do spłaty w latach następnych pozostały poŝyczki i kredyty z tego: BGś budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ budowa wodociągu w Woźnikach BS Woźniki wydatki bieŝące Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7

8 - kanalizacja sanit. II etap Woźniki c.o w gimnazjum w Woźnikach modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach BOŚ odŝelaziacze na ujęciu w Psarach NFOŚ i GW kanalizacja II etap Woźniki BGś modernizacja gimnazjum w Psarach BIG modernizacja ul. Korczaka w Psarach BS Myszków O/Woźniki modern. gimnazjum w Psarach II. DOCHODY 1. Dochody zostały wykonane w 93,47% - plan zł; wykonanie zł; i do działów przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,43 za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt , Leśnictwo , Pozostała działalność ,36 czynsz dzierŝawny za obwody łowieckie , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,32 za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach ,57 środki społeczne ,00 środki z funduszu SAPARD , Pozostała działalność ,20 czynsz za wodociąg Woźniki i Lubsza , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie dotacje na zad. w ramach porozumień , Drogi publiczne powiatowe dotacje na zad. w ramach porozumień ,00 8

9 60016 Drogi publiczne gminne ,56 środki Społ. Komitetu - ul. Harcerska ,42 pozost. nie wykorzystanych środków zabezpieczeń na wydatki nie wygasające - ciąg rowerowo pieszy Dyrdy Sośnica Drogi wewnętrzne - dotacje z Państw. Fund. Ochrony Gruntów Rol , Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,51 czynsz za lokale mieszkalne i uŝytkowe ,83 odsetki ,40 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,71 czynsz dzierŝawny z mienia ,79 sprzedaŝ mienia gminnego ,85 opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste ,27 odsetki Działalność usługowa , Cmentarze - dotacje w ramach porozumień , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone , Urzędy gmin ,97 czynsz za wynajem pomieszczeń , Urzędy nacz. organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy nacz. organów władzy państw, ,00 kontroli i ochrony prawa-dotacje Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dot. na zad. zlec , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania zlecone , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŝarowa ,00 9

10 75414 Obrona cywilna - dotacje , Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej , Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych ,32 wpływy z karty podatkowej ,32 odsetki Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. praw. i innych jednostek organ ,79 podatek rolny ,93 podatek leśny ,06 podatek od nieruchomości ,77 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilno prawnych ,65 odsetki ,58 dotacja z tytułu ulg ustawowych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,34 podatek rolny ,93 podatek leśny ,48 podatek od nieruchomości ,92 od środków transportowych ,13 podatek od spadków i darowizn ,12 opłata targowa i administracyjna ,67 podatek od posiadania psa ,67 wpływy z innych opłat lokalnych ,04 podatek od czynności cywilno prawnych ,61 odsetki i opłata prolongacyjna , Wpływy z opłaty skarbowej ,42 opłata skarbowa ,19 opłata za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , Wpływy z róŝnych rozliczeń ,53 opłata eksploatacyjna ,99 odsetki Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,53 wpływy z podatku dochodowego osób praw ,07 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,33 10

11 758 RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej , Część podstawowa subwencji ogólnej , Część rekompensująca subwencji ogólnej , RóŜne rozliczenia finansowe ,77 odsetki bankowe od środków na rachunku ,38 wpływy z róŝnych dochodów ,67 prowizje US. i odsetki Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,69 czynsz za mieszkanie ,39 dotacje na zadania zlecone (wyprawka szkolna) ,00 Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie zmianach 2003 r. % Pozostała działalność ,00 dotacja na zadania własne (fundusz socj. nauczycieli emerytów) ,00 wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieŝące ,00 (dotacja na olimpiadę geograficzną z Urzędu Marszałkowskiego) 851 Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,05 dotacja celowa- na zakupy inwestycyjne - ZOZ Woźniki ,91 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone , Zasiłki i pom.w natu.oraz skł.na ubez.zd. - dot. na zad. zlecone , Dodatki mieszkaniowe - dotacje na zadania własne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dot. na zad. zlecone , Ośrodki pomocy społecznej ,00 dotacje na zadania zlecone ,00 środki na inwestycje , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - dot. na zad. zlecone , Pozostała działalność-dotacje ,00 dotacje na zadania zlecone (wyprawki szkolne) ,00 dotacje na zadania własne (doŝywianie) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne , Pozostała działalność - dotacja na zadania własne , Gospodarka komunalna 11

12 i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa ,68 wpływy z usług - opłata za kanalizację , Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacja na zad. zlecone , Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat produkt wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,33 czynsz za lokal mieszkalny ,56 wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ,00 OGÓŁEM ,47 Do planu nie zostały wykonane między innymi dochody z tytułu: Wyszczególnienie Wykonanie % Brak do planu w zł - czynsz za wodociągi 32, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 73, podatek od nieruchomości 94, podatek od środków transportowych 80, podatek od spadków i darowizn 67, opłata skarbowa 65, sprzedaŝ mienia gminnego 11, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 90, odsetki od środków na rachunku bankowym 43, wpływy z usług za kanalizację 50, OGÓŁEM Te braki w planowanych dochodach spowodowały nie wykonanie planowanych wydatków. Porównanie realizacji dochodów za okres 2003 roku do 2002 roku. Wyszczególnienie Wykonanie 2002 % Wykonanie 2003 % dochody własne 100,06 83,60 udział w podatkach stanowiących dochód budŝet pań. 91,67 90,53 subwencje 100,00 100,00 dotacje 99,51 99,95 Ogółem dochody 98,58 93,47 kredyty i poŝyczki 72,67 80,11 Porównując te okresy sprawozdawcze naleŝy stwierdzić, Ŝe realizacja planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego spadła o około 5%. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty zł. 12

13 2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco: a) zuŝycie wody w sołectwach w 2003 roku przedstawia się następująco: z ujęcia wody w Psarach : Miejscowość Ilość przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł.(netto) w tym abonament Nadpłaty Zaległości Psary Babienica Grojec Mzyki Piasek Smolana Buda Kamienica EKO-SAN (-) Lubsza OGÓŁEM z ujęcia wody w Pakułach Miejscowość Ilość Przyłączy ZuŜycie w m 3 Wpływy w zł.(netto) w tym abonament Nadpłaty Zaległości Drogobycza Niwy Okrąglik Kam. Młyny Huta Karola Pakuły Ligota Woźnicka Skrzesówka Czarny Las Górale Niegolewka OGÓŁEM RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY b) Czynsz za dzierŝawę wodociągu w Woźnikach i Lubszy naliczono w kwocie zł ( za wodociąg w Woźnikach ,20 zł; za wodociąg w Lubszy zł) i w okresie sprawozdawczym wpłynęło zł c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i uŝytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2003 roku 98,83% - plan zł; wykonanie zł; Wystąpiły zaległości w kwocie ,22 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków połoŝonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy (z tego zaległości z lat ubiegłych 5 825,18 zł; zaległości 2003 roku 8 582,14 zł. ). Lokatorom, którzy zalegają w płaceniu czynszu za okres powyŝej 6 miesięcy przesłano oprócz wielokrotnych upomnień, propozycji ugody informację o wypowiedzeniu umowy najmu. 13

14 d) Realizacja w 2003 roku zobowiązań pienięŝnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA Wpływy 2003 r. w tym: na zaległe KAMIENICA KAMIEŃSKI E MŁYNY LUBSZA - osoby fizycz LUBSZA - os. pr. i inne jedn. org. PIASEK PSARY OGÓŁEM (-) (-) % realizacji przypisu Kwota zaległości Ilość zalegających Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg , , , , , , , , , , , Jak wynika z powyŝszego zestawienia łączne zobowiązanie pienięŝne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 92,86% (przypis netto zł; wykonanie zł.) W okresie sprawozdawczym ściągnięto zaległe naleŝności w kwocie zł. Zaległości ogółem wynoszą zł ; w tym: z lat ubiegłych zł; z 2003 roku zł. Część zaległości nie moŝna ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są uŝytkowane. e) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto Wpływy w 2003 r. w tym: na % realizacji przypisu Kwota zaległoś ci Ilość zalegają -cych.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg 14

15 DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKI E MŁYNY LUBSZA PIASEK PSARY OGÓŁEM zaległe , , , , , , , , , , , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,44 % (przypis netto zł; wykonanie zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł. e) Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Podatek Przypis netto ROLNY LEŚNY Wpływy w 2003 r. w tym: na zaległe % realizacji przypisu Kwota zaległoś ci Ilość zalegają -cych.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg , , f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Przypis Wpływy % Kwota Ilość.Kwota Kwota Ilość 15

16 netto w 2003 r. w tym: na zal. realizacji przypisu zaległości zalegających odroczeń ulg i umorzeń udziel. ulg , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 96,29% (przypis netto zł; wykonanie zł;). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł. g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis Wpłaty % Zaległość Ilość Odrocz Ulgi i umorzenia netto. ogółem zaległe ilość kwota DYRDY , CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA , WOŹNIKI , BABIENICA , KAMIENICA , KAM. MŁYN , LUBSZA , PIASEK PSARY , OGÓŁEM , Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 89,46% ( przypis netto zł; wykonanie zł.) Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł; w tym: zaległości z lat ubiegłych ; zaległości z roku zł. 16

17 Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Tytuły egzekucyjne wystawione Ilość Na kwotę w 2003 r. osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne Łączne zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Upomnienia wystawione Ilość Na kwotę w 2003 r. osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne Łączne zobowiązania pienięŝne Nieruchomość nieuspołeczniona Podatek od środków transportu Skutki obniŝek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2003 roku: Wyszczególnienie Skutki obniŝek górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odrocz. 1. podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości podatek od środków transport OGÓŁEM Realizacja podatków i opłat na przestrzeni lat w stosunku do przypisu netto: L.p. Wyszczególnienie Łączne zobowiązania pienięŝne 100,42 94,44 92,06 91,91 92,86 2. Nieruchomość nieuspołeczniona 97,57 97,94 92,77 90,67 90,44 3. Nieruchomość od os. praw. - 97,94 95,90 96,21 96,38 4. Podatek od środków transportu 96,24 87,88 91,43 91,35 89,46 17

18 Analizując powyŝsze dane moŝna stwierdzić, Ŝe ściągalność podatków i opłat obniŝa się pomimo duŝej ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych. Struktura dochodów w latach oraz realizacja dochodów ogółem w % L.p. Wyszczególnienie Dochody własne 27,04 25,83 26,28 29,56 29,10 2. Udział w podatkach stan. dochód budŝetu państwa 22,57 23,06 20,81 15,26 12,17 3. Subwencje 39,61 36,93 37,19 39,69 47,72 4. Dotacje 10,78 14,18 15,72 15,49 11,01 Ogółem realizacja dochodów 100,79 95,65 96,49 98,58 93,47 Porównujące te dane zauwaŝa się wyraźny spadek udziału w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa i dotacji, natomiast wzrasta subwencja. III. WYDATKI Wydatki budŝetowe zostały wykonane w 91,80% ( plan zł; wykonanie zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco: Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne- dotacja przekaz , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,69 w tym: inwestycje , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit , Izby rolnicze , Pozostała działalność ,74 w tym: wynagrodzenia , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,09 pozostałe wydatki bieŝące ,00 inwestycje: wymiana wodociągu w Woźnikach ,00 18

19 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne powiatowe ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Drogi publiczne gminne ,52 pozostałe wydatki bieŝące ,27 wydatki inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,60 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Turystyka , Pozostała działalność ,29 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ,54 wynagrodzenia ,66 pochodne od wynagrodzeń ,43 pozostałe wydatki bieŝące , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,94 pozostałe wydatki bieŝące ,61 zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,33 pozostałe wydatki bieŝące , Cmentarze ,39 pozostałe wydatki bieŝące ,85 wydatki bieŝące - z zadań w ramach porozumień , Administracja publiczna ,32 19

20 75011 Urzędy wojewódzkie - z dotacji otrzymanej na zadania zlec ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Rady gminy ,27 pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gminy ,68 wynagrodzenia ,11 pochodne od wynagrodzeń ,15 ZFŚS ,44 pozostałe wydatki bieŝące , Pobór podatków ,28 wynagrodzenia ,56 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,38 wynagrodzenia ,16 pochodne od wynagrodzeń ,38 pozostałe wydatki bieŝące ,85 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - z dotacji otrzym ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne - z dotacji otrzymanej , Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoŝarowa , Jednostki terenowe Policji ,68 pozostałe wydatki bieŝące , Ochotnicze straŝe poŝarne ,96 pochodne od wynagrodzeń ,95 pozostałe wydatki bieŝące ,88 wydatki bieŝące - dotacje przekazane ,00 wydatki inwestycyjne , Obrona cywilna ,01 20

21 wynagrodzenia - z dotacji otrzymanej ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek ,53 odsetki od kredytów , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 dotacja dla niepublicznej szkoły w Kamieńskich Młynach ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,00 Wydatki inwestycyjne , Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach ,59 wynagrodzenia ,20 pochodne od wynagrodzeń ,59 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,07 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Gimnazja ,92 wynagrodzenia ,83 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,84 inwestycje , DowoŜenie uczniów do szkół ,76 wynagrodzenia ,67 pochodne od wynagrodzeń ,17 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół ,00 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Licea ogólnokształcące ,71 wynagrodzenia ,26 pochodne od wynagrodzeń ,75 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli ,98 21

22 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 inwestycje , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,83 pozostałe wydatki bieŝące , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne ,99 ubezpieczenie zdrowotne ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,99 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Dodatki mieszkaniowe ,07 pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,45 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej , Ośrodki pomocy społecznej ,48 wynagrodzenia ,00 pochodne od wynagrodzeń ,95 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,15 zakupy inwestycyjne , Usługi opiekuńcze ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Edukacyjna opieka wychowawcza ,16 22

23 85401 Świetlice szkolne ,16 wynagrodzenia ,32 pochodne od wynagrodzeń ,04 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,52 dotacja przekazana z budŝetu ,60 dotacja na inwestycje , Pomoc materialna dla uczniów - środki z dotacji , Pozostała działalność - środki z dotacji , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa ,17 wynagrodzenia ,53 pochodne od wynagrodzeń ,79 ZFŚS ,13 pozostałe wydatki bieŝące , Oczyszczanie miast i wsi ,09 pozostałe wydatki bieŝące , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,78 pozostałe wydatki bieŝące ,78 Dział Rozdz. Plan Wykonanie Treść po zmianach 2003 r. % na 2003 r Oświetlenie ulic, placów i dróg ,37 pozostałe wydatki bieŝące ,79 wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,65 pozostałe wydatki bieŝące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,46 pozostałe wydatki bieŝące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,62 wynagrodzenia ,89 pochodne od wynagrodzeń ,83 ZFŚS ,00 pozostałe wydatki bieŝące ,16 wydatki inwestycyjne , Biblioteki ,61 dotacja dla bibliotek , Ochrona i konserwacja zabytków ,78 pozostałe wydatki bieŝące ,78 23

24 92195 Pozostała działalność ,60 pozostałe wydatki bieŝące , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,93 pozostałe wydatki bieŝące ,91 wydatki inwestycyjne ,99 OGÓŁEM ,80 Wydatki bieŝące zrealizowano w 95,03%, a wydatki majątkowe inwestycyjne w 79,35%. PoniŜsza tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków. 1. Wydatki bieŝące ogółem 82,19% Wynagrodzenia 37,30% pochodne od wynagrodzeń 7,72% dotacje 5,91% wydatki na obsługę długu 0,77% pozostałe wydatki bieŝące 30,49% 2. Wydatki majątkowe 17,81% wydatki inwestycyjne 17,81% 1. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące pod względem finansowym tak z budŝetu gminy jak i zadań zleconych oraz powierzonych wykonano w 95,03 % - plan zł; wykonanie zł. z tego: Plan Wykonanie % z dotacji na zadania zlecone ,79 z dotacji na zadania własne ,78 z dotacji na podst. porozumień między jedn. sam ,00 z dotacji na podst. porozumień z adm. rząd ,00 W ogólnej kwocie wydatków bieŝących tj zł - wynagrodzenia stanowią 45,38 % - pochodne od wynagrodzeń 9,39 % - dotacje 7,19 % - wydatki na obsługę długu 0,94 % - pozostałe wydatki bieŝące 37,10 % Wydatki bieŝące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: a) rolnictwo i łowiectwo - Plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 87,70% 1. Spółki wodne planowana dotacja w wysokości zł; wykonanie zł 100,00%. 2. Izby Rolnicze plan zł; wykonanie zł; tj. 76,50% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego), 24

25 3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe - plan 501 zł; wykonanie 501 zł; tj. 100,00 % 4. Pozostała działalność - plan zł, wykonanie zł ; tj. 95,74 % w tym: prowizja za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt zł; zakup kolczyków zł; druki świadectw 116 zł. b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. dostarczanie wody plan zadań własnych zł; wykonanie zł, tj. 90,00%; środki te wydatkowano na utrzymanie wodociągów z ujęcia wody w Psarach i Pakułach tj.: odczyty kontrolne liczników, inne przejazdy, materiały biurowe, opłaty pocztowe 567 energia elektryczna gospodarcze korzystanie ze środowiska usunięcie awarii, wymiana pomp ujęcie wody w Psarach dozór techniczny i przegląd OGÓŁEM WYDATKI c) transport i łączność Plan zadań własnych zł; wykonanie zł ; tj. 79,84 % Plan zadań w ramach porozumień zł; wykonanie zł; tj. 100,00 %. 1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi plan zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100% zimowe utrzymanie dróg zł naprawy bieŝące i remont cząstkowy nawierzchni zł ubezpieczenie dróg 150 zł wykonanie chodnika w Lubszy przy ul. Lompy zł oznakowanie dróg zł 2remont sygnalizatora świetlnego zł utrzymanie rowów i poboczy, remonty kanalizacji deszczowej zł naprawa awaryjna przepustu w Woźnikach ul. Dworcowa zł nadzór, paliwo, mapy, kosztorys zł 2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami - plan zł. wydatkowano zł. tj. 100,00 %, między innymi na: zimowe utrzymanie dróg zł 2likwidacja zapadliska w chodniku - ul. Główna w Psarach zł naprawy bieŝące i remont cząstkowy nawierzchni zł oznakowanie dróg zł ubezpieczenie dróg 312 zł remont odwodnienia ul. Koziegłowska Woźniki 929 zł koszenie trawy z poboczy zł opłata środowiskowa za wprowadzanie wód opadowych 25

26 z kanalizacji deszczowej nadzór zł 563 zł 3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych plan zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 82,27 % między innymi na: zimowe utrzymanie dróg zł remonty cząstkowe, wykonanie podbudowy i inne remonty zł remont mostu ul. Modrzewiowa w Woźnikach zł oznakowanie dróg zł opłata za wprowadzanie do kanalizacji wód opadowych zł projekt budowlany chodnika w Lubszy i inne projekty oraz aktualizacje map zł czyszczenie rowów i zakup rur zł remonty kanalizacji i studzienek zł nadzór zł - droga polna w Lubszy (zobowiązanie zasądzone przez sąd na rzecz firmy CARBOTRANS) zł ubezpieczenie dróg 513 zł paliwo na jazdy lokalne 531 zł Ponadto pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie zł. 4. Utrzymanie dróg wewnętrznych polnych - plan zadań własnych zł wydatkowano kwotę zł; tj. 82,27 %. W ramach powyŝszych środków wykonano remonty dróg polnych: w sołectwie Kamienica (zobowiązania roku poprzedniego) zł w sołectwie Babienica zł w sołectwie Lubsza zł w sołectwie Psary zł w mieście Woźniki zł Ponadto pozostało zobowiązań do zapłaty w kwocie zł. 5. Pozostała działalność plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 100,00%, są to; wydatki związane z dopłatami do przejazdów PKS na trasie do Czarnego Lasu, Kamienicy i Tarnowskich Gór zł wymiana szyby przy wiacie przystankowej 107 zł wywóz nieczystości z przystanków zł d) turystyka - plan zadań własnych 700 zł; wykonanie 527 zł; tj. 75,29 % i są to wydatki związane z udziałem w targach turystycznych GLOB. e) gospodarka mieszkaniowa - plan zadań własnych zł; wykonanie zł tj. 89,36 % 1. RóŜne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 91,54 % z tego na: wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy i Ligocie) odzieŝ i pranie ZFŚS

27 ubezpieczenie budynków energia elektryczna i woda remonty remont dachu ośrodek zdrowia w Woźnikach wymiana instalacji elektrycznej w bud. komunalnych remont budynku Solarnia 2 remont bloku Solarnia 35A remont bloku w Śliwie oświetlenie przy budynkach komunalnych wywóz nieczystości węgiel (Lubsza, Ligota) zakup pieców węglowych Lompy, Solarnia usługi kominiarskie materiały do remontów budynków pozostałe wydatki ( pojemniki na śmieci, paliwo, farby i inne materiały do napraw bieŝących) OGÓŁEM PowyŜsze wydatki nie obejmują wydatków na obsługę administracyjną. 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł, tj. 73,61% między innymi na wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrysy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, operatu szacunkowego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (grunt pod oczyszczalnię ścieków w Piasku). f) działalność usługowa - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 13,49 %, plan zadań w ramach porozumień zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 100%. 1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 2. Cmentarze plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj. 90,85%, wydatki te są związane z bieŝącym utrzymaniem i konserwacją grobów; plan zadań w ramach porozumień zł; - wykonane renowacji nagrobków. g) administracja publiczna plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł. tj. 93,13%, plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00%, 1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00% i są to wynagrodzenia zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zł; zakup druków i komputera zł; delegacje słuŝbowe zł; wydatki te obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego. 2. Rada gminy - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 99,27% z tego między innymi na: diety dla Przewodniczącego Rady zł 27

28 diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji zakup materiałów biurowych, publikacji, nagród wydawanie biuletynu Wiadomości Ziemi Woźnickiej delegacje promocja gminy zł zł zł zł zł 3. Urząd gminy - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 93,68 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej. 2 środki BHP zł wynagrodzenie radcy prawnego zł wynagrodzenia pracowników zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenie społeczne zł składka na fundusz pracy zł odpisy na ZFŚS zł zakup tonerów i tuszy zł zakup opału zł druki zł prenumerata i publikacje zł materiały biurowe zł sprzęt komputerowy zł zakup innego sprzętu 640 zł woda zł energia elektryczna zł rozmowy telefoniczne zł opłaty pocztowe zł programy komputerowe i licencje zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego zł materiały do remontu budynku zł części do samochodu i sprzętu zł środki czystości zł usługi kominiarskie 406 zł inne zakupy 832 zł wywóz nieczystości zł obsługa informatyczna, bhp i opłata melioracyjna zł szkolenia zł oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów zł prowizje 79 zł naprawa sprzętu i samochodu zł podróŝe słuŝbowe, ryczałty samochodowe zł ubezpieczenia budynków 192 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne zł inne drobne wydatki 391zł 4. Pobór podatków - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 87,28% między innymi na: diety dla sołtysów zł za inkaso podatków zł 28

29 prowizje od wpłat i opłaty komornicze dostarczanie nakazów zł zł 5. Pozostała działalność - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 83,38%, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych: środki bhp 873 zł wynagrodzenia osobowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenie społeczne zł zł składki na fundusz pracy zł zakup drobnego sprzętu i inne zakupy 423 zł odpis na ZFŚS zł składki na Związek Gmin zł h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 96,65% 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan zadań zleconych zł; wydatkowano zł; tj. 100,00%; są to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców. 2. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan zadań zleconych zł; wydatkowano zł; tj. 100,00% : diety dla komisji zł składki ZUS 136 zł zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia zł opłaty pocztowe, telefoniczne, wynajem lokali zł delegacje słuŝbowe 726 zł i) obrona narodowa plan zadań własnych 530 zł; zł; wydatkowano kwotę 530 zł; tj. 100,00% jest to dotacja na zadania własne. PowyŜsze środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową na utrzymanie agregatów prądotwórczych. j) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 92,31%. 1. Jednostki terenowe policji - plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł na utrzymanie Rewiru Dzielnicowego w Woźnikach, w tym: zakup paliwa i opału zł wywóz nieczystości 480 zł 2. Ochotnicze StraŜe PoŜarne plan zadań własnych zł; wykonanie zł; tj.91,83%, między innymi na: zakup paliwa, olejów do samochodów (zakupiono l paliwa; zuŝyto l) zł zakup oleje i płyny do samochodów zł 29

30 zakup sprzętu środki gminy zł - środki Zarządu Wojewódzkiego zł - środki z funduszu ubezpieczeń zł - środki z WFOŚiGW w Katowicach zł ryczałt komendanta i kierowców zł organizacja turnieju wiedzy p. p 586 zł zakup materiałów do remontów samochodów zł materiały do remontów straŝnic (OSP Psary,Piasek, Babienica) zł zakup opału zł remonty straŝnic (Osp Babienica, Piasek) zł publikacje i czasopisma 503 zł remont samochodów straŝackich 750 zł energia elektryczna zł za wodę 532 zł opłata za c.o i palacze zł ubezpieczenia samochodów i druŝyn zł kursy i szkolenia zł opłaty telefoniczne zł przeglądy samochodów i badania techniczne zł opłata za zanieczyszczanie środowiska 592 zł ćwiczenia zł szkolenia 500 zł 3. Obrona cywilna plan zadań własnych zł; wykonanie 758 zł; tj. 75,80%; są to koszty: zakup kart telefonicznych 132 zł materiały biurowe 438 zł mapy i publikacje 188 zł plan zadań zleconych zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00%, są to wynagrodzenia dla 0,5 etatu pracownika obrony cywilnej. k) obsługa długu publicznego plan zadań własnych zł; wydatkowano kwotę zł, tj. 84,53% i są to odsetki od zaciągniętych poŝyczek i kredytów: Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokal zł Bank MILLENNIUM (ul. Korczaka w Psarach) zł WFOŚiGW (oczyszczalnia i kanalizacja) zł WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Przedszkolu W-ki ) 405 zł WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Psarach) zł NFOŚiGW (kanalizacja) zł BOŚ (wodociąg Woźniki) zł BOŚ (stacja uzdatniania wody w Psarach) zł BISE (kanalizacja) zł WFOŚiGW (gimnazjum Woźniki) 965 zł BGś (gimnazjum Psary) zł BS (gimnazjum Psary) zł 30

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dział Przewidywane Plan Wynagrodz. Wydatki Wydatki Rozdział Nazwa klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

BudŜet na rok 2009 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały budŝetowej na 2009r. BudŜet na rok 2009 WYDATKI PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 150 01008 Melioracje wodne 4 000 Wydatki bieŝące

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo