Uchwała Nr VII/88/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr VII/88/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2003 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr VII/88/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej część sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139, z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Ustalenia planu obejmują: Rada Gminy Pawłowice uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą część sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice. ROZDZIAŁ 1 - przepisy ogólne, ROZDZIAŁ 2 - przepisy dotyczące przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, ROZDZIAŁ 3 - przepisy dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych, ROZDZIAŁ 4 - przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, ROZDZIAŁ 5 - przepisy dotyczące ogólnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania i podziału terenów na działki budowlane, ROZDZIAŁ 6 - przepisy przejściowe i końcowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca część sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, zwana dalej "planem", obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, o którym mowa w ust Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia: a) linie rozgraniczające drogi publiczne, b) linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu, c) symbol literowy przeznaczenia terenu, o którym mowa w 3, posiadający odniesienie w dalszych ustaleniach planu, d) nieprzekraczalna linia zabudowy. 2 Ilekroć w uchwale użyte są pojęcia wymienione w pkt 1) - 6), należy przez nie rozumieć: 1) plan - przepisy planu, o którym mowa w 1 uchwały; 2) rysunek planu - rysunek planu w skali 1:1000, sporządzony na podkładzie mapy sytuacyjnowysokościowej z naniesionymi granicami władania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; 3) przeznaczenie podstawowe - ustalony w planie sposób użytkowania terenu w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne; 4) przeznaczenie dopuszczalne - ustalony w planie sposób użytkowania terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie;

2 5) liczba kondygnacji - liczba kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych; 6) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia określająca maksymalny zasięg zabudowy na działce. Rozdział 2 Przepisy dotyczące przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach 3 1. Ustala się linie rozgraniczające obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem "UT,UG,UH" oraz przeznaczenie terenu w tym obszarze: 1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług turystyki, rekreacji i gastronomii wraz z towarzyszącymi urządzeniami komunikacji i infrastruktury technicznej oraz zabudowy mieszkaniowej, 2) przeznaczenie dopuszczalne - tereny usług towarzyszących wzbogacających funkcję podstawową, w tym handlu detalicznego, w obiektach o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 200 m². 2. Teren położony w obrębie obszaru, o którym mowa w ust. 1 może być zagospodarowany wyłącznie na cele zgodne z podstawowym przeznaczeniem, lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. W ramach przeznaczenia podstawowego mieści się funkcja mieszkaniowa. Rozdział 3 Przepisy dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych 4 Wyznacza się linię rozgraniczającą teren ulicy gminnej klasy L (ul. Borki), zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Rozdział 4 Przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 5 1. Ustala się zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej: 1) Zaopatrzenie w wodę należy realizować z istniejącej sieci wodociągowej, podlegającej rozbudowie stosownie do potrzeb. 2) Odprowadzenie ścieków: docelowo poprzez gminny system kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem do oczyszczalni komunalnej lub lokalnej, przy czym wody opadowe z parkingów, garaży i z placów manewrowych powinny być odprowadzane w sposób umożliwiający ich podczyszczenie przed wprowadzeniem do kanalizacji gminnej. 3) Do czasu realizacji systemu kanalizacji, odprowadzanie ścieków może być realizowane w formie indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem możliwości wywozu, przy czym minimalna pojemność zbiorników w momencie oddawania obiektu do użytku powinna wystarczać, na co najmniej 14-dniowy okres gromadzenia nieczystości, przy uwzględnieniu liczby użytkowników obiektu. 4) Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz należy realizować z istniejącej sieci elektroenergetycznej i gazowej, podlegającej rozbudowie stosownie do potrzeb. 5) Systemy grzewcze wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i uzyskania ciepłej wody użytkowej w nowobudowanych budynkach powinny zapewniać ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, poprzez wyposażenie w urządzenia takie jak: a) kotły opalane gazem lub olejem opałowym, b) kotły lub instalację grzewczą elektryczną, c) niskoemisyjne kotły opalane paliwem stałym posiadające świadectwo badań energetycznoemisyjnych wykonanych przez uprawniona jednostkę, lub poprzez wykorzystanie systemów opartych na niekonwencjonalnych źródłach energii, takich jak pompy ciepła lub baterie i kolektory słoneczne.

3 6) Odbiór odpadów - w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 7) Dojazd z ulicy gminnej klasy L (ulica Borki). 2. Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia budowy w przypadku, gdy działka budowlana będzie posiadać sieć wodociągową i elektroenergetyczną, pod warunkiem, że inwestycja będzie miała zapewnienie dostawy mediów niezbędnych do jej funkcjonowania oraz rozwiązany w projekcie zagospodarowania terenu sposób odprowadzania ścieków zgodnie z przepisami ust. 1 pkt Dopuszcza się zmiany przebiegu, a także lokalizację nowych, nie uwidocznionych w rysunku planu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania jednostki, w tym stacji transformatorowych, sieci elektroenergetycznych średniego napięcia, pompowni, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych oraz pod warunkiem uzyskania zgody właściciela nieruchomości. Rozdział 5 Przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania i podziału terenów na działki budowlane 6 Ustala się ogólne zasady zagospodarowania obszaru objętego planem ze względu na ochronę środowiska i krajobrazu: 1) Zakazuje się podejmowania przedsięwzięć prowadzących do pogorszenia jakości środowiska, w szczególności: a) działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, wymagającej sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na mocy prawa ochrony środowiska, b) podejmowania działalności gospodarczej, której prowadzenie wymaga zezwolenia starosty ze względu na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów. 2) Działalność usługowa prowadzona w obszarze "UT,UG,UH", zgodnie z przeznaczeniem terenu określonym w rozdziale 2, winna mieć charakter nieuciążliwy dla środowiska i nie przyczyniać się do obniżenia estetyki otoczenia. 3) Nakazuje się pozostawienie lub odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej na części terenu wynoszącej, co najmniej 20% powierzchni obszaru. 4) Minimum 10% powierzchni obszaru należy zagospodarować zielenią urządzoną. 5) Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki budowlanej wraz z innymi elementami zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń lub obiekty małej architektury, powinny być kształtowane w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającej zabudowy, w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniając widoczność terenu z ulicy publicznej oraz uniknięcia wrażenia stłoczenia zabudowy lub jej dominacji w stosunku do sąsiednich budynków. 7 Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu "UT,UG,UH": 1) Nakazuje się lokalizowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy. W pasie terenu pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą można realizować wyłącznie utwardzony wjazd na teren działki, dojścia do budynku, zadaszone i osłonięte miejsca na pojemniki na śmieci, ogrodzenia, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzoną ozdobną. 2) Nakazuje się stosowanie w obrębie działki budowlanej zharmonizowanych rozwiązań architektonicznych, w tym materiału i kolorystyki dla zabudowy i ogrodzeń, przy czym: a) wysokość budynków związanych z funkcją hotelarską i gastronomiczną nie może przekraczać trzech kondygnacji plus poddasze użytkowe i nie może być wyższa niż 15 m licząc od poziomu gruntu do najwyższego punktu przekrycia dachowego, b) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać jednej kondygnacji plus poddasze użytkowe i nie może być wyższa niż 6 m licząc od poziomu gruntu do najwyższego punktu przekrycia dachowego, c) należy stosować dachy dwu- lub czterospadowe o symetrycznych kątach spadku połaci: - dla budynków związanych z funkcją hotelarską i gastronomiczną od 30 do 45 stopni (tj. od 57% do 100%), - dla budynków gospodarczych i garaży od 15 do 45 stopni (tj. od 27% do 100%)

4 d) zakazuje się stosowania dachów płaskich oraz o połaciach przesuniętych w linii kalenicy, e) budynki gospodarcze powinny być lokalizowane w głębi działki, f) zakazuje się stosowania kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego nadmiernie kontrastującego z otoczeniem, przy czym zaleca się, aby stosować materiały tradycyjne: cegła, kamień, drewno, dachówka ceramiczna lub stosować materiały i kolory imitujące materiały tradycyjne i pochodne tych materiałów, a zakazuje się stosowania na elewacji materiałów sztucznych typu siding, blacha trapezowa lub falista; g) ogrodzenia widoczne od strony ulic publicznych nie mogą być realizowane przy użyciu prefabrykatów betonowych, materiałów odpadowych i siatek ogrodzeniowych. 3) W obrębie obszaru należy zapewnić garaże lub stałe miejsca postojowe w ilości odpowiedniej do funkcji terenu, przy czym: a) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe związane z funkcją mieszkalną należy przewidzieć w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na 1 mieszkanie, b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe związane z prowadzeniem działalności usługowej, należy przewidzieć w ilości: - dla działalności hotelarskiej nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal noclegowy, - dla działalności gastronomicznej 1 miejsce na 10 m 2 powierzchni ogólnej lokalu lub 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumenckie, - dla działalności handlowej 1 miejsce na 25 m 2 powierzchni sprzedażowej; c) nakazuje się wyposażenie parkingów w urządzenia zabezpieczające gleby i wody podziemne przed przenikaniem zanieczyszczeń oraz oświetlenie zapewniające odpowiednie warunki bezpieczeństwa publicznego. 4) Zakazuje się: a) lokalizowania obiektów kubaturowych pomiędzy linią rozgraniczającą od strony ulicy a nieprzekraczalną linią zabudowy, b) rozbudowy obiektów polegającej na dostawianiu przybudówek o formie niedostosowanej do istniejącego budynku. 8 Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w niniejszym rozdziale należy stosować również przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i odtworzeniu budynków. Ustala się zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane: 9 1. W wypadku podziału nieruchomości, działka budowlana winna być wydzielona zgodnie z liniami rozgraniczającymi obszaru "UT,UG,UH", z zastrzeżeniem ust W obszarze objętym planem mogą być wydzielane działki pod urządzenia infrastruktury technicznej. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe 10 Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę jednorazowej opłaty, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach jednostki objętej planem. Stawka opłaty wynosi 0%. 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5 13 Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc przepisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/350/2001 Rady Gminy Pawłowice z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 100 poz. 3230), dotyczące terenów położonych w granicach określonych w 1 niniejszej uchwały.

6

Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 26 września 2012 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 OPRACOWANIE: PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r.

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/792/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 maja 2006 roku

Uchwała Nr LV/792/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 maja 2006 roku Uchwała Nr LV/792/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ulic Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 14 października 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 14 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

SPAT. Piaseczno, maj 2015 PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ OKOPOWA

SPAT. Piaseczno, maj 2015 PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ OKOPOWA Piaseczno, maj 2015 PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ OKOPOWA Zespół autorski: Dr inż. arch. Małgorzata A. Mirecka WA-339 Dr inż. arch. Tomasz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

ZARZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZARZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Z M I A N A MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY M I Ń S K M A Z O W I E C K I cz. wsi: BUDY BARCZĄCKIE, BARCZĄCA, ZAKOLE WIKTOROWO i STARE ZAKOLE

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/219/10 RADY GMINY CIECHANÓW

UCHWAŁA NR XLIV/219/10 RADY GMINY CIECHANÓW UCHWAŁA NR XLIV/219/10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA EDYCJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 66 7565 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 maja 2006 r. Nr 66 Treść: Poz.: Uchwały Rad Gmin Str. 1769 Uchwała Nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA Sporządził: Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Opracował: Rafał Kozieł - Członek Południowej Okręgowej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonym przez Rad Gminy

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonym przez Rad Gminy MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonym przez Rad Gminy Mogilany Uchwa Nr XXX/271/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 grudnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 grudnia 2008r. UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Pogorzałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC. Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

ZARZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC. Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec ZARZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec opracowanie: Studio Projektowe REGION s.c. ul. Budziszyńska 29/9 54-434 Wrocław tel/fax: (071)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulic: Henrykowskiej, Bolesławieckiej,

Bardziej szczegółowo