PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OGRÓDEK JORDANOWSKI (PLAC ZABAW DLA DZIECI) NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU - ETAP 2 NAZWA ZAMÓWIENIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SŁUPSK, REJON ULIC SOŁDKA-HERBSTA DZIAŁKA NR 15/67, OBRĘB 10 NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CVP WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW CVP ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW CVP WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI CVP MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI CVP ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA MIEJSKA SŁUPSK ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SŁUPSK, PLAC ZWYCIĘSTWA 3 ZAWARTOŚĆ: STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ INFORMACYJNA AUTOR OPRACOWANIA: MGR INŻ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr PO/KK/071/04 SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr 155/71/Wm ZATWIERDZAJĄCY: SŁUPSK WRZESIEŃ 2009

2 I. Spis treści II. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA:...4 III. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRACE PRZYGOTOWAWCZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA i WYPOSAŻENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZOSTAŁE WYMAGANIA...16 IV. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO USTAWY ROZPORZĄDZENIA NORMY

3 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

4 II. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA: CELEM SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO JEST PRZYGOTOWANIE OFERT NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRAC BUDOWLANYCH BUDOWY OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO (PLACU ZABAW DLA DZIECI) WRAZ Z PRZYLEGAJĄCYM CIĄGIEM PIESZYM (CHODNIK) NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO W REJONIE ULIC SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU - ETAP 2. 4

5 III. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest ogródek jordanowski (plac zabaw dla dzieci) wraz z pieszym ciągiem komunikacyjnym chodnik (zakres wg rysunku nr 1 pkt ) na potrzeby mieszkańców realizowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic SOŁDKA HERBSTA w Słupsku Ogródek jordanowski lokalizuje się zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla 2 etapu wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic SOŁDKA HERBSTA w Słupsku wykonanym przez jednostkę projektową ARCHIMEDIA ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE z siedzibą w Poznaniu i zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr 134/2007 z dnia Powierzchnię ogródka jordanowskiego określa się na około 311 m2 (wg projektu zagospodarowania terenu) Powierzchnia ciągu pieszego wynosić będzie około 56 m2 28 m długości x 2 m szerokości AKTUALNE ZAMÓWIENIA UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU Lokalizacja terenu inwestycji. a. Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części Słupska w rejonie ulic Sołdka i Herbsta, na terenie należącym do Gminy Miejskiej Słupsk (działka nr 15/67), na obszarze realizowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego (budynki w trakcie budowy, jak również oddane do użytkowania). b. Otoczenie terenu lokalizacji inwestycji Od zachodu teren sąsiaduje z projektowanym boiskiem sportowym (budowa w realizowanym obecnie trzecim etapie założeń projektowych). Od południa i strony wschodniej przebiegają istniejące ciągi 5

6 komunikacji pieszej (chodniki) oraz jezdnej (drogi wewnętrzne) wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Od strony południowej zlokalizowane są również zadaszone miejsca gromadzenia odpadów stałych (wiaty). Od północy znajduje się ukończony wielorodzinny budynek mieszkalny. Od tej strony bezpośrednio do terenu inwestycji przylega istniejący ciąg pieszy Dane informacyjne dla działki 15/67 a. Działka nr 15/67 stanowi nieruchomość komunalną Gminy Miejskiej Słupsk i jest objęta projektem zagospodarowania terenu wykonanym na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy nr 192/03 z dnia r. (pozwolenie na budowę nr 134/2007 z dnia ) b. Pozostałe dane informacyjne dla działki nr 15/67: obręb 10, właściciel - Gmina Miejska Słupsk, Słupsk, pl. Zwycięstwa 3 użytkowanie gruntów działka budowlana, zabudowa wielorodzinna powierzchnia działki 29719,26 m2, Istniejące zainwestowanie kubaturowe. a. Na terenie działki nr 15/67 znajdują się wielorodzinne budynki mieszkalne (ukończone lub w trakcie realizacji). Są to obiekty o czterech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej. b. Na terenie sąsiednich działek również znajduje się wielorodzinna zabudowa mieszkalna Infrastruktura i komunikacja. a. Na terenie działki 15/67 znajdują się następujące sieci i przyłącza (wykonane i projektowane): wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna, gazowa, cieplna. b. Bezpośrednio przez teren lokalizacji ogródka jordanowskiego przebiegają następujące sieci i przyłącza: cieplna, kanalizacji deszczowej, oświetleniowa, gazowa oraz wodna. c. Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji innych urządzeń infrastruktury, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji. d. Dojazd do terenu inwestycji układem dróg wewnętrznych, zgodnie z 6

7 projektem zagospodarowania terenu Ukształtowanie terenu inwestycji. a. Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, który bardzo łagodnie opada w kierunku wschodnim. W związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie nieznaczne korekty istniejącego terenu. b. Rzędne terenu dla terenu lokalizacji ogródka jordanowskiego wahają się w granicach od:54,47 54,75 m.n.p.m Istniejąca zieleń a. Na terenie inwestycji brak jest uporządkowanej zieleni. Teren porastają rzadkie trawy oraz chwasty (samosiejki) Inne elementy zagospodarowanie terenu wpływające na przedmiot zamówienia. a. Na terenie, na którym ma być powstać ogródek jordanowski, były zlokalizowane budynki gospodarstwa ogrodniczego. Pod powierzchnią terenu mogą znajdować się resztki budynków, czy budowli Zdjęcia terenu lokalizacji inwestycji 7

8 8

9 Zakres opracowania wg projektu zagospodarowania terenu 9

10 1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE Ogólny opis funkcjonalno użytkowy. a. Przedmiotem inwestycji jest projekt i wykonanie ogródka jordanowskiego, a także ciągu pieszego - chodnika na terenie realizowanego osiedla wielorodzinnego. b. Wyposażenie placów zabaw powinno zostać tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Tym samym należy zachować cechy integracyjnego placu zabaw. c. Ogródek jordanowski powinien być przeznaczony dla dzieci w wieku do 7 lat. d. Na teren ogródka jordanowskiego należy zapewnić swobodny dostęp osobom z dysfunkcjami ruchu (w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). e. Teren ogródka należy zabezpieczyć przed psami SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Orientacyjne dane powierzchniowo kubaturowe: a. Powierzchnia ogródka jordanowskiego około 311 m2 b. Powierzchnia ciągu pieszego wynosi około 56 m2 28 m długości x 2 m szerokości (dane z części graficznej rysunku zagospodarowania terenu) Powierzchnie użytkowe określeniem ich funkcji. a. Nie dotyczy kubaturowych). poszczególnych przedmiotu pomieszczeń zamówienia (brak wraz z obiektów Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. a. Nie dotyczy kubaturowych). przedmiotu zamówienia (brak obiektów Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. a. Nie dotyczy kubaturowych). przedmiotu zamówienia (brak obiektów 10

11 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W ramach prac przygotowawczych należy: a. Zapoznać się z dokumentacją techniczną obejmującą teren lokalizacji inwestycji. b. Dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany ogródek jordanowski. c. Uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania (rzędne powierzchni terenu inwestycji). d. W razie potrzeby dokonać badań gruntowo - wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb posadowienia urządzeń ogródka jordanowskiego i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie działki WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI Konstrukcja elementów wyposażenia ogródka jordanowskiego (w tym nawierzchnia syntetyczna) oraz ogrodzenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń i ogrodzenia Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom Konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej Wszystkie elementy wyposażenia ogródka jordanowskiego oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez 11

12 fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI Obiekt należy wyposażyć w: a. instalację zewnętrzną odprowadzenia wód opadowych z piaskownicy do kanalizacji deszczowej (istniejąca studnia) zgodnie z projektem sieci i instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, przy uwzględnieniu pozostałej istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej na terenie lokalizacji inwestycji oraz istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, Uwaga! Inwestor dysponuje aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych, która jednak może nie zawierać wszystkich elementów infrastruktury technicznej (np. sieci telekomunikacyjne, rtv, itp.) Wszystkie instalacje powinny charakteryzować sprawnością konwersji energii i transportu mediów. się wysoką W zakres zadania nie wchodzi instalacja oświetlenia terenu WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA i WYPOSAŻENIA Posadzki. a. Posadzka placu zabaw powinna być wykonana z nawierzchni syntetycznej dwuwarstwowej, złożonej z: warstwa spodnia (amortyzująca) z udziałem granulatu gumowego gr. min. 35 mm, warstwa wierzchnia (użytkowa) wykonywana metodą natryskową (o grubości nie mniejszej niż 13 mm) z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne. Nie dopuszcza się nawierzchni układanych z płyt. b. Posadzka placu zabaw powinna być przepuszczalna dla wód opadowych, wykonana na podłożu z kruszywa kamiennego wg wytycznych producenta posadzki. c. Posadzkę należy wykonać w betonowych obrzeżach chodnikowych w granicach ogrodzenia ogródka. d. Zaleca się, by posadzka w obrębie ogródka jordanowskiego była zróżnicowana kolorystycznie. 12

13 e. Posadzka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. f. Konstrukcja posadzki powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,7 m Wyposażenie. a. Ogródek jordanowski należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej dzieci. b. Zestawienie rodzaju i ilości urządzeń zabawowych: zjeżdżalnia 3 sztuki trap wejściowy 1 sztuka schodki 1 sztuka pomost ruchomy 1 sztuka huśtawki wiszące zróżnicowane pod względem wysokości, na sztywnym zawieszeniu (nie dopuszcza się zawieszenia na łańcuchach) 2 sztuki przeplotnia 1 sztuka huśtawka typu ważka 1 sztuka bujak na sprężynie 2 sztuki drabinka trójkątna 1 sztuka piaskownica z drenażem (odprowadzenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej), obramowana palisadą pokrytą gumą 1 sztuka Podane powyżej ilości urządzeń są wartościami minimalnymi. Przy doborze ostatecznej ilości urządzeń należy kierować się zasadami ekonomiki wykorzystania terenu. c. Poszczególne urządzenia zabawowe podane w zestawieniu mogą być wykonane jako wolnostojące lub występować w dowolnych zestawach, np. zjeżdżalnia + pomost ruchowy + schodki. d. Przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw należy bezwzględnie zachowywać strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta. e. Nie dopuszcza się wyposażenia ogórka jordanowskiego w ścianki wspinaczkowe oraz urządzenia zawierające elementy ścianek 13

14 wspinaczkowych. f. Urządzenia systemowymi. zabawowe powinny być gotowymi elementami g. Ogródek jordanowski należy wyposażyć w elementy dodatkowe w postaci: ławek z oparciem (siedziska i oparcia z drewna klejonego) sztuk 5, koszy na śmieci sztuk 3 stojaka na min. 5 rowerów sztuk 1 tablicy z regulaminem ogródka jordanowskiego (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych), Treść regulaminu Zamawiającym. przed montażem należy uzgodnić z h. Wszystkie urządzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne. i. Wszystkie elementy wyposażenia ogródka jordanowskiego oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia Ogrodzenia a. Teren ogródka jordanowskiego należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym trwale związanym z gruntem (np. panele ocynkowane, malowane proszkowo lub panele ocynkowane zabezpieczone folią PCV). b. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,2 m. c. Maksymalna odległość między słupkami ogrodzenia 2,5 m. d. Zabrania się stosowania ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosowania elementów niebezpiecznych dla użytkowników ogródka jordanowskiego. e. W ogrodzeniu ogródka należy przewidzieć furtkę z samozamykaczem o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 90 cm 14

15 (szerokość w świetle przejścia, przy czym grubość skrzydła furtki po całkowitym otwarciu nie powinna pomniejszać tej szerokości). Wejście na teren ogródka powinno posiadać rozwiązania uniemożliwiające psom dostanie się na teren ogródka (urządzenia STOP PIES ). f. Wszystkie elementy ogrodzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne Wymagania dotyczące wykończenia a. Elementy metalowe winny być wykonane z rur lub profili stalowych, ocynkowane metoda ogniową i malowane lakierem akrylowym (strukturalnym). b. Drewniane elementy konstrukcji urządzeń zabawowych powinny być wykonane z drewna klejonego (drewno klejone poprzecznie i podłużnie). c. Elementy drewniane powinny być impregnowane ciśnieniowo. d. Łańcuchy winny być ocynkowane. e. Wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone nakładkami. f. Drewniane elementy konstrukcyjne muszą być dodatkowo malowane farbami impregnującymi do drewna WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przy projektowaniu ogródka jordanowskiego należy nawiązać się do już wykonanych elementów zagospodarowania terenu Szczegółowa lokalizacja gródka jordanowskiego powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), tj. w odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi Wejście na teren ogródka jordanowskiego należy sytuować od strony ciągu pieszego zlokalizowanego między ogródkiem a projektowanym boiskiem. 15

16 Ciąg pieszy należy wykonać z drobnowymiarowych elementów betonowych (polbruk) gr. min. 6 cm i wykończyć obrzeżami betonowymi o minimalnych wymiarach (grubość x wysokość) 6x25 cm. Ciąg pieszy powinien być wykonany na odpowiedniej podbudowie zgodnej z warunkami geologicznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi POZOSTAŁE WYMAGANIA Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne. 16

17 IV. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 1.1. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Zamawiający (Gmina Miejska Słupsk) dysponuje decyzją o warunkach zabudowy oraz wykonanym na jej podstawie i zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projekt zagospodarowania terenu, które potwierdzają zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 2.1. PRAWO BUDOWLANE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE Zamawiający (Gmina Miejska Słupsk) oświadcza, że na podstawie posiadanych dokumentów, posiada prawo do dysponowania nieruchomością (działka nr 15/67) na cele budowlane. 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 3.1. USTAWY Ustawa z dnia r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.) Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) Ustawa z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.) Ustawa z dnia r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 ze zm.) 17

18 Ustawa z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360, ze zm.) USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U Nr 229, poz. 2275) 3.2. ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia Nr 202, poz.2072) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) 18

19 3.3. NORMY Normy zgodnie z wykazem dołączonym do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.) PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - Część 2: Zastosowanie do drewna litego 19

20 PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.) PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.) PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.) 20

21 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający jest w posiadaniu: a. ogólnej dokumentacji geologicznej dla całego terenu osiedla mieszkaniowego, b. dokumentacji technicznej PROJEKT WIELORODZINNEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU, c. inwentaryzacji podwykonawczej wykonalnych obiektów kubaturowych, sieci, przyłączy oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycji oraz bezpośrednio na tym terenie, d. mapy sytuacyjno wysokościowej do celów opiniodawczych terenu inwestycji DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO Do ofert na projekt i wykonanie ogródka jordanowskiego należy dołączyć karty techniczne proponowanych urządzeń, ogrodzenia i nawierzchni W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest: a. wykonanie zakresu prac przygotowawczych wg pkt 2.1, b. opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ogródka jordanowskiego wraz z wykazem urządzeń, pozostałego wyposażenia oraz kolorystyką i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego. c. opracowanie, na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej, projektów budowlano - wykonawczych w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji zewnętrznych zagospodarowania terenu, Uwaga! Ostateczną wersję projektu budowlano wykonawczego należy uzgodnić z Zamawiającym. 21

22 d. opracowanie przedmiarów robót, e. opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), f. dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń. g. W razie konieczności, dokonanie, w imieniu zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: a. Podmioty wykonujące roboty uprawnienia do ich wykonywania. powinny posiadać stosowne b. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia robót. c. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektora nadzoru. d. Wykonawca będzie wykonywania robót. odpowiedzialny za stosowane metody e. Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru. AUTOR OPRACOWANIA: MGR INŻ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr PO/KK/071/04 uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr 155/71/Wm ZATWIERDZAJĄCY: 22

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 11 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla zadania pn.: Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy ul. Zbyszka Godlewskiego 1 w Elblągu w ramach programu Radosna Szkoła Kody CPV: 45.11.27.23-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DUŻGO PLACU ZABAW WRAZ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA W LATACH 2009-2014 ORGANÓW PROWADZĄCYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI,

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY S T R O N A T Y T U Ł O W A P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O Ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp. www.iplaczabaw.pl INWESTOR ADRES BUDOWY OBIEKT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Gmina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOLA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

A.N.I. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

A.N.I. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY A.N.I. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A n n a S m ó l s k a 60-3 0 3 P O Z NA Ń, u l. O L S Z Y N K A 9 / 6, t el. 6 0 1 8 6 2 8 7 5, 5 1 2 5 7 7 6 6 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1) PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa zawarta z inwestorem: Urząd Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TRYBIE ART. 30 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Obiekt: PLAC ZABAW DLA DZIECI Adres lokalizacji: Marcinowice, działka nr 110/1,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zm) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOŁA DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RZESZOWIE 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr.4-10-09 Inwestor : Miasto

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

im. Zygmunta Glogera

im. Zygmunta Glogera Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo