PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OGRÓDEK JORDANOWSKI (PLAC ZABAW DLA DZIECI) NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU - ETAP 2 NAZWA ZAMÓWIENIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SŁUPSK, REJON ULIC SOŁDKA-HERBSTA DZIAŁKA NR 15/67, OBRĘB 10 NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CVP WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW CVP ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW CVP WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI CVP MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI CVP ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA MIEJSKA SŁUPSK ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SŁUPSK, PLAC ZWYCIĘSTWA 3 ZAWARTOŚĆ: STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ INFORMACYJNA AUTOR OPRACOWANIA: MGR INŻ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr PO/KK/071/04 SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr 155/71/Wm ZATWIERDZAJĄCY: SŁUPSK WRZESIEŃ 2009

2 I. Spis treści II. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA:...4 III. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRACE PRZYGOTOWAWCZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA i WYPOSAŻENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZOSTAŁE WYMAGANIA...16 IV. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO USTAWY ROZPORZĄDZENIA NORMY

3 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

4 II. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA: CELEM SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO JEST PRZYGOTOWANIE OFERT NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRAC BUDOWLANYCH BUDOWY OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO (PLACU ZABAW DLA DZIECI) WRAZ Z PRZYLEGAJĄCYM CIĄGIEM PIESZYM (CHODNIK) NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO W REJONIE ULIC SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU - ETAP 2. 4

5 III. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest ogródek jordanowski (plac zabaw dla dzieci) wraz z pieszym ciągiem komunikacyjnym chodnik (zakres wg rysunku nr 1 pkt ) na potrzeby mieszkańców realizowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic SOŁDKA HERBSTA w Słupsku Ogródek jordanowski lokalizuje się zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla 2 etapu wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic SOŁDKA HERBSTA w Słupsku wykonanym przez jednostkę projektową ARCHIMEDIA ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE z siedzibą w Poznaniu i zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr 134/2007 z dnia Powierzchnię ogródka jordanowskiego określa się na około 311 m2 (wg projektu zagospodarowania terenu) Powierzchnia ciągu pieszego wynosić będzie około 56 m2 28 m długości x 2 m szerokości AKTUALNE ZAMÓWIENIA UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU Lokalizacja terenu inwestycji. a. Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części Słupska w rejonie ulic Sołdka i Herbsta, na terenie należącym do Gminy Miejskiej Słupsk (działka nr 15/67), na obszarze realizowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego (budynki w trakcie budowy, jak również oddane do użytkowania). b. Otoczenie terenu lokalizacji inwestycji Od zachodu teren sąsiaduje z projektowanym boiskiem sportowym (budowa w realizowanym obecnie trzecim etapie założeń projektowych). Od południa i strony wschodniej przebiegają istniejące ciągi 5

6 komunikacji pieszej (chodniki) oraz jezdnej (drogi wewnętrzne) wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Od strony południowej zlokalizowane są również zadaszone miejsca gromadzenia odpadów stałych (wiaty). Od północy znajduje się ukończony wielorodzinny budynek mieszkalny. Od tej strony bezpośrednio do terenu inwestycji przylega istniejący ciąg pieszy Dane informacyjne dla działki 15/67 a. Działka nr 15/67 stanowi nieruchomość komunalną Gminy Miejskiej Słupsk i jest objęta projektem zagospodarowania terenu wykonanym na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy nr 192/03 z dnia r. (pozwolenie na budowę nr 134/2007 z dnia ) b. Pozostałe dane informacyjne dla działki nr 15/67: obręb 10, właściciel - Gmina Miejska Słupsk, Słupsk, pl. Zwycięstwa 3 użytkowanie gruntów działka budowlana, zabudowa wielorodzinna powierzchnia działki 29719,26 m2, Istniejące zainwestowanie kubaturowe. a. Na terenie działki nr 15/67 znajdują się wielorodzinne budynki mieszkalne (ukończone lub w trakcie realizacji). Są to obiekty o czterech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej. b. Na terenie sąsiednich działek również znajduje się wielorodzinna zabudowa mieszkalna Infrastruktura i komunikacja. a. Na terenie działki 15/67 znajdują się następujące sieci i przyłącza (wykonane i projektowane): wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna, gazowa, cieplna. b. Bezpośrednio przez teren lokalizacji ogródka jordanowskiego przebiegają następujące sieci i przyłącza: cieplna, kanalizacji deszczowej, oświetleniowa, gazowa oraz wodna. c. Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji innych urządzeń infrastruktury, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji. d. Dojazd do terenu inwestycji układem dróg wewnętrznych, zgodnie z 6

7 projektem zagospodarowania terenu Ukształtowanie terenu inwestycji. a. Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, który bardzo łagodnie opada w kierunku wschodnim. W związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie nieznaczne korekty istniejącego terenu. b. Rzędne terenu dla terenu lokalizacji ogródka jordanowskiego wahają się w granicach od:54,47 54,75 m.n.p.m Istniejąca zieleń a. Na terenie inwestycji brak jest uporządkowanej zieleni. Teren porastają rzadkie trawy oraz chwasty (samosiejki) Inne elementy zagospodarowanie terenu wpływające na przedmiot zamówienia. a. Na terenie, na którym ma być powstać ogródek jordanowski, były zlokalizowane budynki gospodarstwa ogrodniczego. Pod powierzchnią terenu mogą znajdować się resztki budynków, czy budowli Zdjęcia terenu lokalizacji inwestycji 7

8 8

9 Zakres opracowania wg projektu zagospodarowania terenu 9

10 1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE Ogólny opis funkcjonalno użytkowy. a. Przedmiotem inwestycji jest projekt i wykonanie ogródka jordanowskiego, a także ciągu pieszego - chodnika na terenie realizowanego osiedla wielorodzinnego. b. Wyposażenie placów zabaw powinno zostać tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Tym samym należy zachować cechy integracyjnego placu zabaw. c. Ogródek jordanowski powinien być przeznaczony dla dzieci w wieku do 7 lat. d. Na teren ogródka jordanowskiego należy zapewnić swobodny dostęp osobom z dysfunkcjami ruchu (w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). e. Teren ogródka należy zabezpieczyć przed psami SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Orientacyjne dane powierzchniowo kubaturowe: a. Powierzchnia ogródka jordanowskiego około 311 m2 b. Powierzchnia ciągu pieszego wynosi około 56 m2 28 m długości x 2 m szerokości (dane z części graficznej rysunku zagospodarowania terenu) Powierzchnie użytkowe określeniem ich funkcji. a. Nie dotyczy kubaturowych). poszczególnych przedmiotu pomieszczeń zamówienia (brak wraz z obiektów Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. a. Nie dotyczy kubaturowych). przedmiotu zamówienia (brak obiektów Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. a. Nie dotyczy kubaturowych). przedmiotu zamówienia (brak obiektów 10

11 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W ramach prac przygotowawczych należy: a. Zapoznać się z dokumentacją techniczną obejmującą teren lokalizacji inwestycji. b. Dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany ogródek jordanowski. c. Uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania (rzędne powierzchni terenu inwestycji). d. W razie potrzeby dokonać badań gruntowo - wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb posadowienia urządzeń ogródka jordanowskiego i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie działki WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI Konstrukcja elementów wyposażenia ogródka jordanowskiego (w tym nawierzchnia syntetyczna) oraz ogrodzenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń i ogrodzenia Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom Konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej Wszystkie elementy wyposażenia ogródka jordanowskiego oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez 11

12 fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI Obiekt należy wyposażyć w: a. instalację zewnętrzną odprowadzenia wód opadowych z piaskownicy do kanalizacji deszczowej (istniejąca studnia) zgodnie z projektem sieci i instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, przy uwzględnieniu pozostałej istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej na terenie lokalizacji inwestycji oraz istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, Uwaga! Inwestor dysponuje aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych, która jednak może nie zawierać wszystkich elementów infrastruktury technicznej (np. sieci telekomunikacyjne, rtv, itp.) Wszystkie instalacje powinny charakteryzować sprawnością konwersji energii i transportu mediów. się wysoką W zakres zadania nie wchodzi instalacja oświetlenia terenu WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA i WYPOSAŻENIA Posadzki. a. Posadzka placu zabaw powinna być wykonana z nawierzchni syntetycznej dwuwarstwowej, złożonej z: warstwa spodnia (amortyzująca) z udziałem granulatu gumowego gr. min. 35 mm, warstwa wierzchnia (użytkowa) wykonywana metodą natryskową (o grubości nie mniejszej niż 13 mm) z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne. Nie dopuszcza się nawierzchni układanych z płyt. b. Posadzka placu zabaw powinna być przepuszczalna dla wód opadowych, wykonana na podłożu z kruszywa kamiennego wg wytycznych producenta posadzki. c. Posadzkę należy wykonać w betonowych obrzeżach chodnikowych w granicach ogrodzenia ogródka. d. Zaleca się, by posadzka w obrębie ogródka jordanowskiego była zróżnicowana kolorystycznie. 12

13 e. Posadzka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. f. Konstrukcja posadzki powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,7 m Wyposażenie. a. Ogródek jordanowski należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej dzieci. b. Zestawienie rodzaju i ilości urządzeń zabawowych: zjeżdżalnia 3 sztuki trap wejściowy 1 sztuka schodki 1 sztuka pomost ruchomy 1 sztuka huśtawki wiszące zróżnicowane pod względem wysokości, na sztywnym zawieszeniu (nie dopuszcza się zawieszenia na łańcuchach) 2 sztuki przeplotnia 1 sztuka huśtawka typu ważka 1 sztuka bujak na sprężynie 2 sztuki drabinka trójkątna 1 sztuka piaskownica z drenażem (odprowadzenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej), obramowana palisadą pokrytą gumą 1 sztuka Podane powyżej ilości urządzeń są wartościami minimalnymi. Przy doborze ostatecznej ilości urządzeń należy kierować się zasadami ekonomiki wykorzystania terenu. c. Poszczególne urządzenia zabawowe podane w zestawieniu mogą być wykonane jako wolnostojące lub występować w dowolnych zestawach, np. zjeżdżalnia + pomost ruchowy + schodki. d. Przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw należy bezwzględnie zachowywać strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta. e. Nie dopuszcza się wyposażenia ogórka jordanowskiego w ścianki wspinaczkowe oraz urządzenia zawierające elementy ścianek 13

14 wspinaczkowych. f. Urządzenia systemowymi. zabawowe powinny być gotowymi elementami g. Ogródek jordanowski należy wyposażyć w elementy dodatkowe w postaci: ławek z oparciem (siedziska i oparcia z drewna klejonego) sztuk 5, koszy na śmieci sztuk 3 stojaka na min. 5 rowerów sztuk 1 tablicy z regulaminem ogródka jordanowskiego (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych), Treść regulaminu Zamawiającym. przed montażem należy uzgodnić z h. Wszystkie urządzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne. i. Wszystkie elementy wyposażenia ogródka jordanowskiego oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia Ogrodzenia a. Teren ogródka jordanowskiego należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym trwale związanym z gruntem (np. panele ocynkowane, malowane proszkowo lub panele ocynkowane zabezpieczone folią PCV). b. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,2 m. c. Maksymalna odległość między słupkami ogrodzenia 2,5 m. d. Zabrania się stosowania ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosowania elementów niebezpiecznych dla użytkowników ogródka jordanowskiego. e. W ogrodzeniu ogródka należy przewidzieć furtkę z samozamykaczem o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 90 cm 14

15 (szerokość w świetle przejścia, przy czym grubość skrzydła furtki po całkowitym otwarciu nie powinna pomniejszać tej szerokości). Wejście na teren ogródka powinno posiadać rozwiązania uniemożliwiające psom dostanie się na teren ogródka (urządzenia STOP PIES ). f. Wszystkie elementy ogrodzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne Wymagania dotyczące wykończenia a. Elementy metalowe winny być wykonane z rur lub profili stalowych, ocynkowane metoda ogniową i malowane lakierem akrylowym (strukturalnym). b. Drewniane elementy konstrukcji urządzeń zabawowych powinny być wykonane z drewna klejonego (drewno klejone poprzecznie i podłużnie). c. Elementy drewniane powinny być impregnowane ciśnieniowo. d. Łańcuchy winny być ocynkowane. e. Wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone nakładkami. f. Drewniane elementy konstrukcyjne muszą być dodatkowo malowane farbami impregnującymi do drewna WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przy projektowaniu ogródka jordanowskiego należy nawiązać się do już wykonanych elementów zagospodarowania terenu Szczegółowa lokalizacja gródka jordanowskiego powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), tj. w odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi Wejście na teren ogródka jordanowskiego należy sytuować od strony ciągu pieszego zlokalizowanego między ogródkiem a projektowanym boiskiem. 15

16 Ciąg pieszy należy wykonać z drobnowymiarowych elementów betonowych (polbruk) gr. min. 6 cm i wykończyć obrzeżami betonowymi o minimalnych wymiarach (grubość x wysokość) 6x25 cm. Ciąg pieszy powinien być wykonany na odpowiedniej podbudowie zgodnej z warunkami geologicznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi POZOSTAŁE WYMAGANIA Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne. 16

17 IV. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 1.1. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Zamawiający (Gmina Miejska Słupsk) dysponuje decyzją o warunkach zabudowy oraz wykonanym na jej podstawie i zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projekt zagospodarowania terenu, które potwierdzają zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 2.1. PRAWO BUDOWLANE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE Zamawiający (Gmina Miejska Słupsk) oświadcza, że na podstawie posiadanych dokumentów, posiada prawo do dysponowania nieruchomością (działka nr 15/67) na cele budowlane. 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 3.1. USTAWY Ustawa z dnia r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.) Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) Ustawa z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.) Ustawa z dnia r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 ze zm.) 17

18 Ustawa z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360, ze zm.) USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U Nr 229, poz. 2275) 3.2. ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia Nr 202, poz.2072) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) 18

19 3.3. NORMY Normy zgodnie z wykazem dołączonym do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.) PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - Część 2: Zastosowanie do drewna litego 19

20 PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.) PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.) PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.) 20

21 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający jest w posiadaniu: a. ogólnej dokumentacji geologicznej dla całego terenu osiedla mieszkaniowego, b. dokumentacji technicznej PROJEKT WIELORODZINNEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU, c. inwentaryzacji podwykonawczej wykonalnych obiektów kubaturowych, sieci, przyłączy oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycji oraz bezpośrednio na tym terenie, d. mapy sytuacyjno wysokościowej do celów opiniodawczych terenu inwestycji DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO Do ofert na projekt i wykonanie ogródka jordanowskiego należy dołączyć karty techniczne proponowanych urządzeń, ogrodzenia i nawierzchni W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest: a. wykonanie zakresu prac przygotowawczych wg pkt 2.1, b. opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ogródka jordanowskiego wraz z wykazem urządzeń, pozostałego wyposażenia oraz kolorystyką i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego. c. opracowanie, na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej, projektów budowlano - wykonawczych w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji zewnętrznych zagospodarowania terenu, Uwaga! Ostateczną wersję projektu budowlano wykonawczego należy uzgodnić z Zamawiającym. 21

22 d. opracowanie przedmiarów robót, e. opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), f. dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń. g. W razie konieczności, dokonanie, w imieniu zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: a. Podmioty wykonujące roboty uprawnienia do ich wykonywania. powinny posiadać stosowne b. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia robót. c. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektora nadzoru. d. Wykonawca będzie wykonywania robót. odpowiedzialny za stosowane metody e. Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru. AUTOR OPRACOWANIA: MGR INŻ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr PO/KK/071/04 uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr 155/71/Wm ZATWIERDZAJĄCY: 22

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia

PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GILÓW W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie inwestycyjne: Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie ZAMAWIAJĄCY: Gmina

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Adres Gorzów Wlkp., kwartał ulic: Krzywoustego, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : MODERNIZACJA PLACU ZABAW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA budowy szkolnego Małego Placu Zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY -

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY NA DZIAŁCE NR 589/5 ORAZ MIEJSCE NA GRILLA NA DZIAŁCE NR 589/3 Inwestor Zamówienia: GMINA RZEZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : STREET PARK BUDOWLANKA LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno.

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno. ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY RR Mgr inż. Ryszard Jóźwik Ul. Teatralna 2 a 55-100 Trzebnica Regon 931191491 NIP 915-110-70-60 Tel. 387-08-28 Kom. 0693 126 804 Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SŁUPSKU NAZWA ZAMÓWIENIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 76-200 SŁUPSK, UL. STEFANA

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów Jednostka projektowa: proje K T Katarzyna Teusz, ul. Wańkowicza 1/8, Tel. Kom. 606 271 154 EGZ. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KAMIENNEJ GÓRZE ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu obiektów małej architektury oraz utwardzeniu części działki celem utworzenia małego szkolnego placu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI A. Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna a Spółką Cywilną BUDMAR. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy. na zadanie pn.: Utworzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Gnojnie i Raczycach

Program funkcjonalno użytkowy. na zadanie pn.: Utworzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Gnojnie i Raczycach Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy na zadanie pn.: Utworzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Gnojnie i Raczycach Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 71.00.00.00-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - URZĄDZENIA DO ZABAWY. Nr opracowania: SST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - URZĄDZENIA DO ZABAWY. Nr opracowania: SST-04 PPBB- - AARR CCHH GGRR AAŻŻYYNNAA RR AADDZZI IKK 5544- -220077 WRROOCCŁŁAAW NNAA OOSSTTAATTNNI IMM GGRROOSSZZUU 7700 /2233 / TTEELL: : 335511 0011 5522,,, 00 550011 117722 995533 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lokalizacja: Ul. B. Krzywoustego 17, 80-360 Gdańsk dz. nr 271/17, obręb ew. 16 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Krzywoustego 17 ul. B. Krzywoustego 17, 80-360 Gdańsk Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW INWESTOR: ADRES BUDOWY: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły Opracował: mgr inż. Radosław Małyszko

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający:, 06-415 Czernice Borowe, Nazwa zamówienia: Organizacja placu zabaw w ramach projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

REMONT CHODNIKA OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KONSTUTUCJI 3-GO MAJA W KARPACZU

REMONT CHODNIKA OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KONSTUTUCJI 3-GO MAJA W KARPACZU JKL PROJEKT Jacek Jakubczak 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74 REMONT CHODNIKA OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KONSTUTUCJI 3-GO MAJA W KARPACZU Inwestor: Gmina Karpacz 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa opracowania. Opis PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA POD NAZWĄ ADRES: Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej 43-100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni Adres zamierzenia budowlanego: Zespół Szkół nr 7 ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia Działka nr 525/307

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa altany drewnianej przy budynku Zakładu Nowych Mediów w Cieszynie, ul. Paderewskiego 13 wraz z utwardzeniem terenu, wykonaniem kostki brukowej, chodnika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : PLAC REKREACYJNY DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część II - Przebudowa pętli autobusowej przy ulicy Potockiego w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Potockiego Działka nr ewid. 1012/24, Obr 220 Rzeszów Załęże Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U) Program Funkcjonalno Użytkowy 1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U) Załącznik do SIWZ NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 w ramach II

Bardziej szczegółowo

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. /0 * 75/ 782 44 99 0 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Żernickiej, wiaty B&R z dojściem oraz przystanku autobusowego w sięgaczu ul. Żernickiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OBIEKT: Plac zabaw realizowany w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. ADRES OBIEKTU: Syców, ul. Mickiewicza nr

Bardziej szczegółowo

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów.

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Str. 1 Spis zawartości opracowania. Str. 7 Opis techniczny. Str. 8 Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu. Str. 9 Rys. nr Rozmieszczenie elementów. Str. 10 Rys. nr 3 Strefy bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU KREATYWNY PLAC ZABAW WRAZ Z ESTETYZACJĄ OGRODU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W GŁOGOWIE Lokalizacja: Inwestor: Aleja Wolności 17, 67-200 Głogów Nr działki:

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : PLAC DO STREET WORKOUTU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Utworzenie placu zabaw obiektów małej architektury w miejscowości Wola Drwińska. Działka nr 357 w Woli Drwińskiej, Gmina Drwinia

Utworzenie placu zabaw obiektów małej architektury w miejscowości Wola Drwińska. Działka nr 357 w Woli Drwińskiej, Gmina Drwinia Inwestor: Gmina Drwinia 32-709 Drwinia 57 Projekt: Utworzenie placu zabaw obiektów małej architektury w miejscowości Wola Drwińska Lokalizacja: Działka nr 357 w Woli Drwińskiej, Gmina Drwinia Projektant:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 31 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY. Budowa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W LUBIĄŻU INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES INWESTYCJI : GMINA WOŁÓW Rynek - Ratusz 56-100 WOŁÓW Autorska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

A R C H I K O P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W KOSZALINIE INWESTOR: OBIEKT:

A R C H I K O P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W KOSZALINIE INWESTOR: OBIEKT: A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 P R O

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania: "Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na os. Kochanowskiego - budżet obywatelski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania: Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na os. Kochanowskiego - budżet obywatelski DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: "Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na os. Kochanowskiego - budżet obywatelski 1. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia realizowany będzie w systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY WIATY NA KONTENERY NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Poznań, ul. Junacka 11-13, obręb Górczyn dz. nr ewid. 92,93,94,106,109,111,113, ark.1 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Junacka 11-21 60-152 Poznań ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU ZGŁOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH MAŁA ARCHITEKTURA PLAC ZABAW PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU Adres: DZIAŁKA NR EWID. 1911/1 JAROSŁAW OBRĘB 5 JAROSŁAW, UL. ORKANA Inwestor: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie Egz. nr 1 Strona tytułowa PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104286L - ul. Przechodnia we Włodawie Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Gmina Osiek Osiek 85, Osiek. Szkoła Podstawowa w Osieku. Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Gmina Osiek Osiek 85, Osiek. Szkoła Podstawowa w Osieku. Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Temat opracowania Zagospodarowanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Osieku Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SSTWiOR Inwestor : Gmina Osiek Osiek 85, 87-340 Osiek

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PROJEKT: Przedszkole w szkole - Gmina Bakałarzewo. 2. INWESTOR: Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, powiat suwalski, województwo podlaskie. 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Rzepinie. Inwestor zamówienia: Gmina Rzepin, 69-110

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo