PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OGRÓDEK JORDANOWSKI (PLAC ZABAW DLA DZIECI) NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU - ETAP 2 NAZWA ZAMÓWIENIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SŁUPSK, REJON ULIC SOŁDKA-HERBSTA DZIAŁKA NR 15/67, OBRĘB 10 NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CVP WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW CVP ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW CVP WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI CVP MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI CVP ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA MIEJSKA SŁUPSK ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SŁUPSK, PLAC ZWYCIĘSTWA 3 ZAWARTOŚĆ: STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ INFORMACYJNA AUTOR OPRACOWANIA: MGR INŻ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr PO/KK/071/04 SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr 155/71/Wm ZATWIERDZAJĄCY: SŁUPSK WRZESIEŃ 2009

2 I. Spis treści II. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA:...4 III. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRACE PRZYGOTOWAWCZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA i WYPOSAŻENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZOSTAŁE WYMAGANIA...16 IV. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO USTAWY ROZPORZĄDZENIA NORMY

3 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

4 II. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA: CELEM SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO JEST PRZYGOTOWANIE OFERT NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRAC BUDOWLANYCH BUDOWY OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO (PLACU ZABAW DLA DZIECI) WRAZ Z PRZYLEGAJĄCYM CIĄGIEM PIESZYM (CHODNIK) NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO W REJONIE ULIC SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU - ETAP 2. 4

5 III. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest ogródek jordanowski (plac zabaw dla dzieci) wraz z pieszym ciągiem komunikacyjnym chodnik (zakres wg rysunku nr 1 pkt ) na potrzeby mieszkańców realizowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic SOŁDKA HERBSTA w Słupsku Ogródek jordanowski lokalizuje się zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla 2 etapu wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic SOŁDKA HERBSTA w Słupsku wykonanym przez jednostkę projektową ARCHIMEDIA ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE z siedzibą w Poznaniu i zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr 134/2007 z dnia Powierzchnię ogródka jordanowskiego określa się na około 311 m2 (wg projektu zagospodarowania terenu) Powierzchnia ciągu pieszego wynosić będzie około 56 m2 28 m długości x 2 m szerokości AKTUALNE ZAMÓWIENIA UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU Lokalizacja terenu inwestycji. a. Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części Słupska w rejonie ulic Sołdka i Herbsta, na terenie należącym do Gminy Miejskiej Słupsk (działka nr 15/67), na obszarze realizowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego (budynki w trakcie budowy, jak również oddane do użytkowania). b. Otoczenie terenu lokalizacji inwestycji Od zachodu teren sąsiaduje z projektowanym boiskiem sportowym (budowa w realizowanym obecnie trzecim etapie założeń projektowych). Od południa i strony wschodniej przebiegają istniejące ciągi 5

6 komunikacji pieszej (chodniki) oraz jezdnej (drogi wewnętrzne) wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Od strony południowej zlokalizowane są również zadaszone miejsca gromadzenia odpadów stałych (wiaty). Od północy znajduje się ukończony wielorodzinny budynek mieszkalny. Od tej strony bezpośrednio do terenu inwestycji przylega istniejący ciąg pieszy Dane informacyjne dla działki 15/67 a. Działka nr 15/67 stanowi nieruchomość komunalną Gminy Miejskiej Słupsk i jest objęta projektem zagospodarowania terenu wykonanym na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy nr 192/03 z dnia r. (pozwolenie na budowę nr 134/2007 z dnia ) b. Pozostałe dane informacyjne dla działki nr 15/67: obręb 10, właściciel - Gmina Miejska Słupsk, Słupsk, pl. Zwycięstwa 3 użytkowanie gruntów działka budowlana, zabudowa wielorodzinna powierzchnia działki 29719,26 m2, Istniejące zainwestowanie kubaturowe. a. Na terenie działki nr 15/67 znajdują się wielorodzinne budynki mieszkalne (ukończone lub w trakcie realizacji). Są to obiekty o czterech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej. b. Na terenie sąsiednich działek również znajduje się wielorodzinna zabudowa mieszkalna Infrastruktura i komunikacja. a. Na terenie działki 15/67 znajdują się następujące sieci i przyłącza (wykonane i projektowane): wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna, gazowa, cieplna. b. Bezpośrednio przez teren lokalizacji ogródka jordanowskiego przebiegają następujące sieci i przyłącza: cieplna, kanalizacji deszczowej, oświetleniowa, gazowa oraz wodna. c. Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji innych urządzeń infrastruktury, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji. d. Dojazd do terenu inwestycji układem dróg wewnętrznych, zgodnie z 6

7 projektem zagospodarowania terenu Ukształtowanie terenu inwestycji. a. Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, który bardzo łagodnie opada w kierunku wschodnim. W związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie nieznaczne korekty istniejącego terenu. b. Rzędne terenu dla terenu lokalizacji ogródka jordanowskiego wahają się w granicach od:54,47 54,75 m.n.p.m Istniejąca zieleń a. Na terenie inwestycji brak jest uporządkowanej zieleni. Teren porastają rzadkie trawy oraz chwasty (samosiejki) Inne elementy zagospodarowanie terenu wpływające na przedmiot zamówienia. a. Na terenie, na którym ma być powstać ogródek jordanowski, były zlokalizowane budynki gospodarstwa ogrodniczego. Pod powierzchnią terenu mogą znajdować się resztki budynków, czy budowli Zdjęcia terenu lokalizacji inwestycji 7

8 8

9 Zakres opracowania wg projektu zagospodarowania terenu 9

10 1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE Ogólny opis funkcjonalno użytkowy. a. Przedmiotem inwestycji jest projekt i wykonanie ogródka jordanowskiego, a także ciągu pieszego - chodnika na terenie realizowanego osiedla wielorodzinnego. b. Wyposażenie placów zabaw powinno zostać tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Tym samym należy zachować cechy integracyjnego placu zabaw. c. Ogródek jordanowski powinien być przeznaczony dla dzieci w wieku do 7 lat. d. Na teren ogródka jordanowskiego należy zapewnić swobodny dostęp osobom z dysfunkcjami ruchu (w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). e. Teren ogródka należy zabezpieczyć przed psami SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Orientacyjne dane powierzchniowo kubaturowe: a. Powierzchnia ogródka jordanowskiego około 311 m2 b. Powierzchnia ciągu pieszego wynosi około 56 m2 28 m długości x 2 m szerokości (dane z części graficznej rysunku zagospodarowania terenu) Powierzchnie użytkowe określeniem ich funkcji. a. Nie dotyczy kubaturowych). poszczególnych przedmiotu pomieszczeń zamówienia (brak wraz z obiektów Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. a. Nie dotyczy kubaturowych). przedmiotu zamówienia (brak obiektów Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. a. Nie dotyczy kubaturowych). przedmiotu zamówienia (brak obiektów 10

11 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W ramach prac przygotowawczych należy: a. Zapoznać się z dokumentacją techniczną obejmującą teren lokalizacji inwestycji. b. Dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany ogródek jordanowski. c. Uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania (rzędne powierzchni terenu inwestycji). d. W razie potrzeby dokonać badań gruntowo - wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb posadowienia urządzeń ogródka jordanowskiego i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie działki WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI Konstrukcja elementów wyposażenia ogródka jordanowskiego (w tym nawierzchnia syntetyczna) oraz ogrodzenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń i ogrodzenia Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom Konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej Wszystkie elementy wyposażenia ogródka jordanowskiego oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez 11

12 fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI Obiekt należy wyposażyć w: a. instalację zewnętrzną odprowadzenia wód opadowych z piaskownicy do kanalizacji deszczowej (istniejąca studnia) zgodnie z projektem sieci i instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, przy uwzględnieniu pozostałej istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej na terenie lokalizacji inwestycji oraz istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, Uwaga! Inwestor dysponuje aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych, która jednak może nie zawierać wszystkich elementów infrastruktury technicznej (np. sieci telekomunikacyjne, rtv, itp.) Wszystkie instalacje powinny charakteryzować sprawnością konwersji energii i transportu mediów. się wysoką W zakres zadania nie wchodzi instalacja oświetlenia terenu WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA i WYPOSAŻENIA Posadzki. a. Posadzka placu zabaw powinna być wykonana z nawierzchni syntetycznej dwuwarstwowej, złożonej z: warstwa spodnia (amortyzująca) z udziałem granulatu gumowego gr. min. 35 mm, warstwa wierzchnia (użytkowa) wykonywana metodą natryskową (o grubości nie mniejszej niż 13 mm) z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne. Nie dopuszcza się nawierzchni układanych z płyt. b. Posadzka placu zabaw powinna być przepuszczalna dla wód opadowych, wykonana na podłożu z kruszywa kamiennego wg wytycznych producenta posadzki. c. Posadzkę należy wykonać w betonowych obrzeżach chodnikowych w granicach ogrodzenia ogródka. d. Zaleca się, by posadzka w obrębie ogródka jordanowskiego była zróżnicowana kolorystycznie. 12

13 e. Posadzka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. f. Konstrukcja posadzki powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,7 m Wyposażenie. a. Ogródek jordanowski należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej dzieci. b. Zestawienie rodzaju i ilości urządzeń zabawowych: zjeżdżalnia 3 sztuki trap wejściowy 1 sztuka schodki 1 sztuka pomost ruchomy 1 sztuka huśtawki wiszące zróżnicowane pod względem wysokości, na sztywnym zawieszeniu (nie dopuszcza się zawieszenia na łańcuchach) 2 sztuki przeplotnia 1 sztuka huśtawka typu ważka 1 sztuka bujak na sprężynie 2 sztuki drabinka trójkątna 1 sztuka piaskownica z drenażem (odprowadzenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej), obramowana palisadą pokrytą gumą 1 sztuka Podane powyżej ilości urządzeń są wartościami minimalnymi. Przy doborze ostatecznej ilości urządzeń należy kierować się zasadami ekonomiki wykorzystania terenu. c. Poszczególne urządzenia zabawowe podane w zestawieniu mogą być wykonane jako wolnostojące lub występować w dowolnych zestawach, np. zjeżdżalnia + pomost ruchowy + schodki. d. Przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw należy bezwzględnie zachowywać strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta. e. Nie dopuszcza się wyposażenia ogórka jordanowskiego w ścianki wspinaczkowe oraz urządzenia zawierające elementy ścianek 13

14 wspinaczkowych. f. Urządzenia systemowymi. zabawowe powinny być gotowymi elementami g. Ogródek jordanowski należy wyposażyć w elementy dodatkowe w postaci: ławek z oparciem (siedziska i oparcia z drewna klejonego) sztuk 5, koszy na śmieci sztuk 3 stojaka na min. 5 rowerów sztuk 1 tablicy z regulaminem ogródka jordanowskiego (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych), Treść regulaminu Zamawiającym. przed montażem należy uzgodnić z h. Wszystkie urządzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne. i. Wszystkie elementy wyposażenia ogródka jordanowskiego oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia Ogrodzenia a. Teren ogródka jordanowskiego należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym trwale związanym z gruntem (np. panele ocynkowane, malowane proszkowo lub panele ocynkowane zabezpieczone folią PCV). b. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,2 m. c. Maksymalna odległość między słupkami ogrodzenia 2,5 m. d. Zabrania się stosowania ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosowania elementów niebezpiecznych dla użytkowników ogródka jordanowskiego. e. W ogrodzeniu ogródka należy przewidzieć furtkę z samozamykaczem o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 90 cm 14

15 (szerokość w świetle przejścia, przy czym grubość skrzydła furtki po całkowitym otwarciu nie powinna pomniejszać tej szerokości). Wejście na teren ogródka powinno posiadać rozwiązania uniemożliwiające psom dostanie się na teren ogródka (urządzenia STOP PIES ). f. Wszystkie elementy ogrodzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne Wymagania dotyczące wykończenia a. Elementy metalowe winny być wykonane z rur lub profili stalowych, ocynkowane metoda ogniową i malowane lakierem akrylowym (strukturalnym). b. Drewniane elementy konstrukcji urządzeń zabawowych powinny być wykonane z drewna klejonego (drewno klejone poprzecznie i podłużnie). c. Elementy drewniane powinny być impregnowane ciśnieniowo. d. Łańcuchy winny być ocynkowane. e. Wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone nakładkami. f. Drewniane elementy konstrukcyjne muszą być dodatkowo malowane farbami impregnującymi do drewna WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przy projektowaniu ogródka jordanowskiego należy nawiązać się do już wykonanych elementów zagospodarowania terenu Szczegółowa lokalizacja gródka jordanowskiego powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), tj. w odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi Wejście na teren ogródka jordanowskiego należy sytuować od strony ciągu pieszego zlokalizowanego między ogródkiem a projektowanym boiskiem. 15

16 Ciąg pieszy należy wykonać z drobnowymiarowych elementów betonowych (polbruk) gr. min. 6 cm i wykończyć obrzeżami betonowymi o minimalnych wymiarach (grubość x wysokość) 6x25 cm. Ciąg pieszy powinien być wykonany na odpowiedniej podbudowie zgodnej z warunkami geologicznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi POZOSTAŁE WYMAGANIA Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne. 16

17 IV. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 1.1. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Zamawiający (Gmina Miejska Słupsk) dysponuje decyzją o warunkach zabudowy oraz wykonanym na jej podstawie i zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projekt zagospodarowania terenu, które potwierdzają zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 2.1. PRAWO BUDOWLANE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE Zamawiający (Gmina Miejska Słupsk) oświadcza, że na podstawie posiadanych dokumentów, posiada prawo do dysponowania nieruchomością (działka nr 15/67) na cele budowlane. 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 3.1. USTAWY Ustawa z dnia r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.) Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) Ustawa z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.) Ustawa z dnia r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 ze zm.) 17

18 Ustawa z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360, ze zm.) USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U Nr 229, poz. 2275) 3.2. ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia Nr 202, poz.2072) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) 18

19 3.3. NORMY Normy zgodnie z wykazem dołączonym do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.) PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - Część 2: Zastosowanie do drewna litego 19

20 PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.) PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.) PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.) 20

21 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający jest w posiadaniu: a. ogólnej dokumentacji geologicznej dla całego terenu osiedla mieszkaniowego, b. dokumentacji technicznej PROJEKT WIELORODZINNEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO SOŁDKA-HERBSTA W SŁUPSKU, c. inwentaryzacji podwykonawczej wykonalnych obiektów kubaturowych, sieci, przyłączy oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycji oraz bezpośrednio na tym terenie, d. mapy sytuacyjno wysokościowej do celów opiniodawczych terenu inwestycji DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO Do ofert na projekt i wykonanie ogródka jordanowskiego należy dołączyć karty techniczne proponowanych urządzeń, ogrodzenia i nawierzchni W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest: a. wykonanie zakresu prac przygotowawczych wg pkt 2.1, b. opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ogródka jordanowskiego wraz z wykazem urządzeń, pozostałego wyposażenia oraz kolorystyką i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego. c. opracowanie, na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej, projektów budowlano - wykonawczych w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji zewnętrznych zagospodarowania terenu, Uwaga! Ostateczną wersję projektu budowlano wykonawczego należy uzgodnić z Zamawiającym. 21

22 d. opracowanie przedmiarów robót, e. opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), f. dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń. g. W razie konieczności, dokonanie, w imieniu zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: a. Podmioty wykonujące roboty uprawnienia do ich wykonywania. powinny posiadać stosowne b. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia robót. c. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektora nadzoru. d. Wykonawca będzie wykonywania robót. odpowiedzialny za stosowane metody e. Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru. AUTOR OPRACOWANIA: MGR INŻ. ARCH. PIOTR BOCKENHEIM SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BOCKENHEIM uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr PO/KK/071/04 uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektura nr 155/71/Wm ZATWIERDZAJĄCY: 22

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SŁUPSKU NAZWA ZAMÓWIENIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 76-200 SŁUPSK, UL. STEFANA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 31 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY. Budowa

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni Adres zamierzenia budowlanego: Zespół Szkół nr 7 ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia Działka nr 525/307

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE WŁASNE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa boisk sportowych Moje boisko-orlik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 1.3. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY

P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOLNY PLAC ZABAW w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 0 24-03 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn KOSZTORYS OFERTOWY I. Etap przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DERKACZY W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw usytuowanego na terenie przedszkola nr 47 Leśny ludek przy al. L. Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Adres obiektu budowlanego: Urząd Miejski Gołdap Droga gminna działka nr 140/10 ul. Plac Zwycięstwa 14 drogi dojazdowe o dł. 278 m 19-500 Gołdap w m. Grabowo

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn.: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobieszu w ramach programu Radosna Szkoła Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) :

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Tworzanice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach Program Funkcjonalno-Użytkowy Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach Brzeziny, czerwiec 2015 1 Nazwa zamówienia: Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DATA: 01.2013

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 01 Przekrój terenowy A-A rys. nr 02 Ogrodzenie frontowe rys. nr 03 Pergola rys.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE PROJEKTOWANIE NADZORY PRO-NAD Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 601 200 679 E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl Inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE Branża: drogowa,.

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

inŝ. Michał Andrzejczyk

inŝ. Michał Andrzejczyk Strona 1 LOKALIZACJA: ul. Warszawskiej 19, 12-200 Pisz, INWESTOR: GMINA PISZ OPRACOWAŁ: inŝ. Michał Andrzejczyk SPIS TREŚCI Opis techniczny. 3 Rysunki..11 Strona 2 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo