Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150. e mail:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150. e mail: info@pkm-gliwice.com.pl"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, Gliwice, ul. Chorzowska 150, tel.: ; fax: adres strony internetowej: e mail: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nr sprawy: UZP/PN//TM/1/2014 Wrzesień 2014

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.1. SPIS TREŚCI Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Informacje o Zamawiającym Postanowienia ogólne Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy Sposób przygotowywania ofert Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Miejsce i termin składania ofert Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą Miejsce i termin otwarcia ofert Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej Rozdział III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział II. Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY... 1 Załącznik A1: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 4 Załącznik A2: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 5 Załącznik B: Cena oferty... 6 Załącznik C: Wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego... 9 Załącznik D: Doświadczenie zawodowe Załącznik E: Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia Załącznik F: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych... 13

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.2. Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Informacje o Zamawiającym Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, Gliwice, kapitał zakładowy: zł, nr KRS Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy; NIP: ; tel.: ; fax: ; adres strony internetowej: adres e mail: 2. Postanowienia ogólne 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy dotyczące zamówień sektorowych a w szczególności na podstawie przepisów art w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną również ustawą pzp. 2) Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ustawa pzp oraz inne obowiązujące akty prawne, w tym m.in.: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735); b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231). 3) Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. 4) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 5) Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 6) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy pzp. 7) Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.3. 9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.4 ustawy pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa m 3 oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji, o parametrach określonych w tabeli 1., zwanego dalej olejem napędowym. Kod CPV: ) Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: począwszy od daty zawarcia umowy przez okres kolejnych 18 miesięcy. 3) Oferowany olej napędowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania w zakresie parametrów fizyko chemicznych i metod badań: Tabela 1. Wymagania minimalne dla dostarczanego paliwa: Lp. Parametr Jednostka miary Wartość Metoda badań według 1 Liczba cetanowa 2 Zawartość siarki (mg/kg) nie mniej niż 51,0 nie więcej niż 10,0 EN ISO 5165 EN EN EN ISO EN ISO EN ISO Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych % (m/m) nie więcej niż 8,0 EN Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) % (V/V) nie więcej niż 7,0 EN ) Pozostałe parametry oleju napędowego, powinny być zgodne z: a) PN-EN 590:2013 Paliwa do pojazdów samochodowych Oleje napędowe Wymagania i metody badań, b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U r., poz.1058 z późniejszymi zmianami). Uwaga: wymagania zawarte w Rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie b) są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590: ) W celu potwierdzenia, że oferowany olej napędowy odpowiada wymaganiom zawartym w niniejszej specyfikacji, Zamawiający wymaga: a) dokumentu określającego nazwę producenta oraz wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego (załącznik C do Formularze ofertowego), potwierdzającego spełnianie wymagań stawianych przedmiotowemu olejowi napędowemu; b) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.4. lub specyfikacjom technicznym (np. świadectwo jakości wystawione przez certyfikowane laboratorium, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z normami oraz określające parametry fizyko-chemiczne paliwa). 6) W wypadku zmiany norm i przepisów określonych w pkt 4) oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami. 7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny dostaw. 8) Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi autocysternami, na jego koszt i ryzyko, do stacji paliw Zamawiającego w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach ) Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około litrów i będzie realizowana sporadycznie, jedynie w przypadku wystąpienia awarii na stacji paliw lub w okresie zimowym. 10) Zamawiający wymaga, aby przy każdej dostawie zawory spustowe lub skrzynia załadunkoworozładunkowa w autocysternach były zabezpieczone plombami. 11) Pozostałe warunki przedstawiono, w tym szczegółowy sposób realizacji dostaw i wymagane dokumenty określono we wzorze umowy. Rozdział II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1) Każdy Wykonawca przystępujący do wykonania niniejszego zamówienia musi spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, tj. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą (wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz posiadać koncesję na obrót paliwami płynnymi (wraz z dowodem uiszczenia aktualnej opłaty koncesyjnej lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej); b) posiadania wiedzy i doświadczenia, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykonanie/wykonywanie z należytą starannością dostaw oleju napędowego realizowanych autocysternami w okresie kolejnych 12 miesięcy w ilości minimum 400 m3 w każdym miesiącu (Załącznik D Formularza ofertowego). (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot); c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, przez co Zamawiający rozumie: i. posiadanie dostępu do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową pozwalającą na ubieganie się o kredyt do wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) (potwierdzoną w opinii bankowej);

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.5. ii. posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek musi spełniać każdy z podmiotów); Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, które są wykazane w ustępie 2 niniejszego rozdziału. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ustępie 2 pkt 2) Rozdziału II SIWZ. 4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. 5) Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w ustępie 2 pkt 2) od a) do f) Rozdziału II SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 1) W celu wykazania spełnienia warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca winien złożyć: a) oświadczenie wynikające z art. 44 ustawy pzp, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp (Załącznik nr A1 Formularza ofertowego); b) wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w ustępie 1 punkcie 1) b) Rozdziału II SIWZ, uwzględniający wymagania zawarte w tym punkcie (Załącznik nr D Formularza ofertowego); c) oświadczenie, wynikające z 1. ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik E do Formularza ofertowego);

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.6. d) informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (opinia powinna uwzględniać wymogi zawarte w ustępie 1, punkt 1) c) Rozdziału II SIWZ. UWAGA: w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr, zamiast jej pełnego ujawnienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. e) kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu; f) kopie aktualnych dokumentów koncesji na obrót paliwami płynnymi (tj. wraz z dowodem uiszczenia opłaty koncesyjnej lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej). 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz wymagań zawartych w 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.( Dz.U. z 2013 r., poz. 231), Wykonawca winien złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy pzp (Załącznik nr A2 Formularza ofertowego); b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.7. f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; UWAGA: jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik F do Formularza ofertowego). 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) ustępie 2 pkt 2) b) c) d) f) Rozdziału II SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); iii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) ustępie 2 pkt 2) e) Rozdziału II SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp; c) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie 2 pkt 3) a) b) Rozdziału II SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; d) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.8. w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ustępie 1 pkt 3) Rozdziału II SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) Jeżeli kwoty w dokumentach są w walucie innej niż zł, Zamawiający dokona ich przeliczenia na zł według kursu średniego, publikowanego przez NBP z dnia będącego ostatnim dniem terminu składania ofert. 9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełnia następujące wymagania: a) każdy z Wykonawców wchodzący w skład spółki cywilnej lub konsorcjum oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. przedstawić dokumenty wymienione w ustępie 2 pkt 2) a) b) c) d) e) f) Rozdziału II SIWZ oraz że spełnia warunek określony w ustępie 1 pkt 1) c) ii. Rozdziału II SIWZ, tj. przedstawi dokument wymieniony w ustępie 2 pkt 1 e) Rozdziału II SIWZ. W odniesieniu do dokumentu wymienionego w ustępie 2 pkt 1) a) Rozdziału II SIWZ oraz pozostałych dokumentów spółka cywilna lub konsorcjum winny złożyć jeden wspólny dokument; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami występującymi wspólnie lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą; d) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa ustępie 2 pkt 9) Rozdziału II SIWZ zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Sposób przygotowywania ofert 1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.9. 3) Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w dokumencie, o którym mowa w ustępie 2 pkt 2) b) Rozdziału II SIWZ. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne, niż wymienione w tym dokumencie, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4) Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach (Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2014). Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem: Nie otwierać przed dniem 4 listopada 2014 r. godz ) Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty. 6) Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa w ustępie 3 pkt 3) Rozdziału II SIWZ. 7) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego. 8) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron. 9) Oferta winna zawierać: a) wypełniony Formularz ofertowy; b) dokumenty wymienione w ustępie 2 Rozdziału II SIWZ; c) dokument potwierdzający wniesienie wadium (kserokopia polecenia przelewu lub dokumentu wniesienia wadium w innej formie). Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 10) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 11) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str ) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 13) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej. 4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 1) Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w Załącznikach "FORMULARZA OFERTOWEGO" przy uwzględnieniu następującego kryterium: Nr kryterium Nazwa kryterium Waga 1 Cena (C) oferty 100% 2) Punkty przyznane w kryterium nr 1 będą liczone wg następującego wzoru: gdzie: ilość punktów za Cenę (C) oferty = (W min. /W of ) x 100 x Waga W min. = najniższa wartość brutto dostawy [zł] spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, W of = wartość brutto dostawy [zł] podana w ofercie, Uwaga: wszystkie wartości [zł] powinny być skalkulowane dla oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 o C, wraz z transportem, na dzień 15 września 2014 roku 3) Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma uzyskanych punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 5) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (spośród wszystkich nieodrzuconych ofert). 6) Zamawiający zawrze umowę na dostawę oleju napędowego dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach z Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie pzp i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą poprzez uzyskanie największej liczby punktów. 5. Miejsce i termin składania ofert 1) Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Sekretariat Zarządu w dniach roboczych w godz

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.11. 2) Termin składania ofert upływa w dniu 04 listopada 2012 r. o godz ) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej. 6. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 90 dni od terminu składania ofert. 7. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2014 r. o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. 8. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1) Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje, będące przedmiotem oceny ofert. 2) Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert mogą wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 3) Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający: a) wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert; b) wzywa Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcą warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego; c) może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; d) poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a także Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, itp. (art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy pzp. 2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem pod warunkiem obligatoryjnego niezwłocznego przekazania ich w formie pisemnej. 3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Żądanie potwierdzenia może być przekazane faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Potwierdzenie otrzymania może być przekazane faksem, poprzez odwrotne przesłanie strony tytułowej korespondencji z dokonaną adnotacją o otrzymaniu zawierającą datę i podpis. 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazana została SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 6) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na swojej stronie internetowej. 9) Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: a) W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Specjalista ds. organizacji, zarządzania i zamówień publicznych Mirella MUSIOLIK Sposób porozumiewania się pisemnie: fax 32/ lub telefonicznie - tel. 32/ w dni robocze w godz b) W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Kierownik działu Zaopatrzenia i Magazynów Karina ORZEŁ Sposób porozumiewania się pisemnie: fax 32/ lub telefonicznie - tel. 32/ w dni robocze w godz

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str Wymagania dotyczące wadium 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) oraz że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 4) Wadium należy wnieść w terminie do 04 listopada 2014 r., do godz Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe: PNB PARIBAS BANK S.A. Gliwice , podając na poleceniu przelewu informację: Wadium " 5) Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4) (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). 6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie, niż w pieniądzu należy złożyć w Kasie Zamawiającego (parter Budynku Administracyjnego) w godzinach w terminie określonym w pkt 4). 7) Kopia dokumentu wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty. W przypadku złożenia w ofercie oryginalnego dokumentu wadium w formie niepieniężnej, nie będzie on podlegał zwrotowi. 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ww. ustawy pzp. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy pzp. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy pzp.

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym w pkt. 5) niniejszego ustępu (zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy pzp).

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 4 % wartości ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz PKM każdej kwoty do wysokości zł (słownie zł:.), na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub niewłaściwie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy lub że nie zapłacił w terminie kar umownych będąc do tego zobowiązanym. Gwarancja nie może zawierać zastrzeżenia, iż pisemne żądanie zapłaty beneficjenta gwarancji powinno zostać przesłane za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek. Termin ważności gwarancji winien obejmować okres nie krótszy niż okres wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone tylko w jednej lub kilku określonych wyżej formach. 5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy pzp. 7) Warunki dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej rozdział IV niniejszej specyfikacji. 13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy pzp. 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy pzp.

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.16. 6) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Rozdział III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1) Cenę dostawy należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert. 2) Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegała zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy 3) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 4) Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. 5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierającymi podatek VAT. Rozdział IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY PALIWA oleju napędowego... Zawarta w Gliwicach w dniu roku i obowiązująca od dnia roku pomiędzy: PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH z siedzibą w: Gliwicach, ul. Chorzowska 150, działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: zł

18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.17. w imieniu i na rzecz którego działają: HENRYK SZARY - Prezes Zarządu, MACIEJ KRAWCZYK - Wiceprezes Zarządu, zwanym dalej Odbiorcą, oraz:... z siedzibą w:... działającym na podstawie... NIP:..., kapitał zakładowy:... w imieniu i na rzecz którego działają:...,..., zwaną dalej Dostawcą. W rezultacie dokonania wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zostaje zawarta umowa o następującej treści: Przedmiotem umowy są: Art. 1. Przedmiot umowy 1. dostawy do Odbiorcy oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej o parametrach wzorcowych określonych w załączniku nr 1 do umowy, o nazwie handlowej......, zwanego w dalszej części umowy ON, spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590:2013 Paliwa do pojazdów samochodowych Oleje napędowe Wymagania i metody badań oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U r., poz.1058 z późniejszymi zmianami), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590: warunki dowozu ON od Dostawcy do siedziby Odbiorcy. 3. sposób rozliczenia finansowego za dostarczony produkt. Art. 2. Warunki dostawy 1. Dostawca oświadcza, że producentem dostarczanego ON jest firma... (zwana dalej Producentem). 2. Za zgodą Odbiorcy dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju paliwa, o którym mowa w Art. 1 ust. 1, jedynie w przypadku wycofania paliwa z asortymentu oferowanego przez Producenta.

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str Za zgodą Odbiorcy dopuszcza się możliwość zmiany Producenta, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż określone w Art. 1 ust W wypadku zmiany norm i przepisów określonych w Art. 1, ust 1 oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami. 5. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw ON do stacji paliw Odbiorcy i do realizowania jednostkowych dostaw ON w ciągu 24 godzin od chwili złożenia pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem fax-u na numer oraz do potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem fax-u na numer (32) Powyższy termin realizacji dostawy będzie utrzymany w przypadku, gdy Odbiorca prześle pisemne zamówienie w dni robocze do godziny Dostawca zobowiązuje się dostarczać ON w odmianie odpowiedniej dla danej pory roku, zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich własności niskotemperaturowych a w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) wg PN-EN 116: Dostawca zobowiązany jest do posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez cały okres obowiązywania umowy. 8. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Odbiorca będzie się kontaktował z przedstawicielami Dostawcy: nr tel./faxu:... Art. 1.Warunki dowozu i odbioru dostarczanego paliwa 1. Dostawca, na swój koszt i ryzyko, dostarczy zamówione przez Odbiorcę ilości ON, własnym lub wynajętym transportem, do stacji paliw Odbiorcy, znajdującej się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 (loco zbiorniki podziemne) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego ON - zgodnej z odpowiednimi normami, o których mowa w Art. 1. ust Dostawca zobowiązuje się, że zbiorniki magazynowe przeznaczone do przechowywania ON oraz zbiorniki cystern lub autocystern przeznaczonych do przewozu ON będą wyczyszczone przed pierwszym napełnieniem i nie będą używane naprzemiennie w celu gromadzenia lub przewożenia innych rodzajów olejów (względnie innych płynów). 4. Dostawca zobowiązuje się, że przy każdej dostawie zawory spustowe lub skrzynia załadunkoworozładunkowa w autocysternach będą odpowiednio zabezpieczone, np. plombami. 5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przy pierwszej dostawie Kartę Charakterystyki Substancji/Preparatu wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Dostawca zobowiązuje się dostarczać do każdej dostawy, przed każdym rozładunkiem autocysterny, komplet niezbędnych dokumentów dot. przywiezionego paliwa, zawierający co najmniej:

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str.19. (a) świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej następujące dane: nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych produktu (gęstość przy temp. 15 C, lepkość przy temp. 40 C, temp. zapłonu, zawartość siarki, zawartość zanieczyszczeń stałych, zawartość wody, pozostałość po spopieleniu, liczbę cetanową, temp. zimnego zablokowania filtru, parametry destylacji, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane; (b) dyspozycję dostawy (kartę nalewu), zawierającą co najmniej następujące dane: pełną nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada, ilość dostarczonego produktu i temperaturę produktu określoną w trakcie zalewu autocysterny w składzie Dostawcy, gęstość produktu przy temp.15 o C, nr rejestr. autocysterny, datę sporządzenia i podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane. Dokumenty te powinny być właściwie wypełnione pod względem formalnym i merytorycznym oraz posiadać podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy lub Producenta. Dopuszcza się możliwość dostarczenia ww. dokumentów bez podpisu upoważnionych osób tylko w przypadku generowania ich przez systemy komputerowe, w których elektroniczna technika dokumentowania zapisów księgowych identyfikuje upoważnioną osobę w formie podpisu elektronicznego. 7. Odbiorca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia (przed rozładunkiem autocysterny) kontroli wstępnej obejmującej: (a) sprawdzenie, czy zawory spustowe autocysterny są odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym spustem paliwa, np. sprawdzenie stanu plomb założonych na zawory spustowe lub skrzynię załadunkowo-rozładunkową autocysterny; (b) sprawdzenie, czy autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub śladów wycieków; (c) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny; (d) sprawdzenie, czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP i ppoż.; (e) pobranie próbek paliwa z każdego zaworu spustowego autocysterny w celu dokonania oceny wzrokowej, czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów ciał stałych lub wody. Graniczna wielkość, do której pobiera się próbki wynosi ok. 10 dm 3 ; (f) przygotowanie dwóch próbek paliwa, które przechowuje się przez okres pięciu kolejnych dostaw w zaplombowanych pojemnikach. Pojemniki muszą być oznakowane etykietami, na których podaje się: datę pobrania, produkt, dostawcę, numer zbiornika, atest (świadectwo jakości), temperaturę i gęstość, nazwisko i podpis kierowcy oraz nazwisko i podpis pracownika stacji paliw; (g) sprawdzenie gęstości i temperatury dostarczonego paliwa w celu porównania z wartościami podanymi w dokumencie dostawy. 8. Odbiory dostarczonego ON będą następowały na stacji paliw, przez komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Odbiorcy i osoba dostarczająca olej napędowy. Przyjęcie ON oleju napędowego będzie odnotowywane w Protokole przyjęcia dostawy oleju napędowego wg wzorca stosowanego w PKM Gliwice, Sp. z o.o.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO RIG 271.06.2012.BR PROJEKT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY Gmina Kłecko ul. Dworcowa 14 tel.: 061 4270125 fax: 061 4270221 Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo