Załącznik do ustawy o planowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do ustawy o planowaniu"

Transkrypt

1 Załącznik do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU UWZGLĘDNIAJĄCE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ WIELKOŚĆ JEDNOSTKI OSIEDLEŃ

2 TABELA 1 Krajowe przepisy urbanistyczne w zakresie warunków zagospodarowania działek (odniesienie do art. 26b.,ust.1, pkt.1) 1 Maksymalna intensywność zabudowy 2 Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej gruntu rodzimego w odniesieniu do powierzchni zabudowanej działki budowlanej 2 3 Maksymalna wysokość zabudowy Powierzchnia całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej % powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zainwestowanej (zabudowa po obrysie ścian zewnętrznych + powierzchnie utwardzone, tj. dojazdy, parkingi, etc.) liczba metrów / ilość kondygnacji 200tys. wielorodzinna 1 1,6 1,2 0,8 0,5 1,0 1,2 1,0-1,2 0,8 0,6 0,5 1,0 1,0 0,8-0,8 0,6 0,4 0,4 0,8 0,8 0,6 - Tereny wiejskie - - 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4-200tys Tereny wiejskie /9 18/6 12/4 12/3 25/9 18/6 15/5 21/7 15/5 12/4 9/2,5 21/7 15/5 12/4 200tys. 18/6 15/5 12/4 9/2,5 18/6 15/5-9/2,5 Tereny wiejskie - - 9/2,5 9,2,5 12/4 9/2,5 9,2,5 1 Wg Prawa Budowlanego: zabudowa wysoka powyżej 9 kondygnacji i 25 m; zabudowa średniowysoka 9 kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej i 25 m dla innej; zabudowa niska 4 lub 5 kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej, jeśli są mieszkania dwupoziomowe dostępne z czwartej kondygnacji i 12 m dla innej zabudowy (wskaźnik nie dotyczy zabudowy w otoczeniu obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, a także przypadków, w których celem jest ochrona sylwety lub panoramy oraz obiektów użyteczności publicznej i kultu religijnego, a także obiektów wznoszonych na zasadzie sąsiedztwa. 2 Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, min. 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690.

3 c.d. TABELA 1 4 wielorodzinna Minimalna ilość miejsc do parkowania 3 Liczba miejsc w odniesieniu do jednostki użytkowania : - budownictwo mieszkaniowe 4 jedno mieszkanie 1 miejsce / mieszkanie 1 miejsce / mieszkanie biura i urzędy 100 zatrudnionych / obiekty handlowe 1000m 2 pow. użytkowej / obiekty gastronomiczne 100 miejsc / teatry kina 100 miejsc / szpitale 10 łóżek / hotele 100 łóżek / cmentarze m 2 pow szkoły, szkoły wyższe 100 zatrudn / studentów 20/40 - domy akademickie 100 łóżek / ogródki działkowe 100 działek / 20 - zakłady produkcyjne, składy, magazyny 100 zatrudn / magazyny dowóz, 1000 m 2 pow. użytkowej /40 - dystrybucja 3 Minimalne ilości miejsc parkingowych zostały podane (poza zabudową mieszkaniową) w dwóch wartościach dla zabudowy śródmiejskiej i pozostałego obszaru miasta lub gmin wiejskich 4 Nie dotyczy lokali socjalnych 5 1 miejsce / mieszkanie + odpowiednia liczba miejsc parkingowych zgodnie z przeznaczeniem terenu pod usługi

4 TABELA 2 Krajowe przepisy urbanistyczne (odniesienie do art. 26b.,ust.2) 1 Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę lub odstąpienie od pobierania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 % wzrostu / obniżenia wartości nieruchomości wielorodzinna 30% - 2 Minimalna wielkość nowo wydzielanych działek przy podziale nieruchomości m tys Tereny wiejskie tys. Tereny wiejskie 3 Obszary przestrzeni publicznych w tym osie i punkty widokowe 4 obszary przeznaczone na realizację inwestycji publicznego, określone w studium, poddane strategicznej ocenie środowiskowej, dla których ustala się zakaz realizacji innych przedsięwzięć niż określone w na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy chyba że w tym okresie wydana zostanie decyzja o zatwierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego dla inwestycji publicznego lub drogi w trybie ustawy Wyznaczone w Studium uwarunkowań osie i punkty widokowe są obowiązujące i muszą zostać uwzględnione przy sporządzaniu i zatwierdzaniu zgody urbanistycznej j.w.

5 TABELA 3 Krajowe przepisy urbanistyczne dla terenów planowanych na cele budownictwa mieszkaniowego (odniesienie do art. 26b.,ust.3) l.p. mieszkaniowo 1 Minimalny procentowy udział powierzchni terenów przeznaczonych na cele zieleni osiedlowej 6 i placów zabaw 7 2 Minimalna ilość miejsc, które będą zapewnione w ramach usług szkolnych i przedszkolnych w odniesieniu do kolejnych m 2 całkowitej powierzchni mieszkań 1.1 Minimalny % powierzchni terenów przeznaczonych na cele zieleni osiedlowej, urządzonej 1.2 Wielkość i ilość placów zabaw dla dzieci i młodzieży wielorodzinna 20% zieleni osiedlowej w odniesieniu do powierzchni terenu osiedla mieszkaniowego 25% z powierzchni zieleni osiedlowej (j.w. - pkt 1.1.) przeznaczone na place zabaw dla dzieci, 25% dla młodzieży (w wieku lat), place zabaw urządzone w liczbie 1 plac dla dzieci i 1 plac dla młodzieży powyżej m 2 całkowitej powierzchni mieszkań, na każde kolejne m Szkoły 6,0 4,0 2.2 Przedszkola 2,0 1,0 3 Minimalna powierzchnia w m 2 dla pomieszczeń POZ 8 wymagana powyżej m 2 całkowitej powierzchni mieszkań, na każde kolejne m 2 Podstawowa opieka zdrowotna 5 m 2 dla pomieszczeń POZ, powyżej 2500 m 2 całkowitej powierzchni mieszkań, na każde kolejne m 2 6 osiedlowa pod tym pojęciem rozumie się zieleń urządzoną czyli ukształtowaną przez człowieka pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków, stale pielęgnowaną na terenach wchodzących w skład jednostki mieszkaniowej. Poza zielenią urządzoną występuje roślinność rozwijająca się spontanicznie na dogodnych dla niej siedliskach - są to zazwyczaj zbiorowiska półnaturalne - łąki i roślinność nadrzeczna (w przypadku nieuregulowanych koryt rzecznych) oraz zieleń ruderalna - traktowana zazwyczaj jako chwasty. 7 Wartości przyjęto wg europejskich standardów 8 POZ (Podstawowa opieka zdrowotna, lekarze pierwszego kontaktu) to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce, sprawującego kompleksową opiekę nad populacją. Oznacza to leczenie oraz profilaktykę chorób, a także orzekanie o stanie zdrowia, porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych - wizyty domowe, funkcjonowanie gabinetu zabiegowego oraz punktu szczepień i profilaktykę chorób.

25PREZYDENT MIASTA GLIWICE

25PREZYDENT MIASTA GLIWICE 25PREZYDENT MIASTA GLIWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PO POŁUDNIOWEJ STRONIE AUTOSTRADY A-4, STANOWIĄCEGO DZIELNICĘ BOJKÓW W GLIWICACH TEKST UCHWAŁY PLANU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie: wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 OPRACOWANIE: PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZAKRES REGULACJI

ROZDZIAŁ 1 ZAKRES REGULACJI UCHWAŁA Nr XX / 223 / 04 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR LVII/1710/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego obszaru Rakowca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 listopada 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 1922 Nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007 r. w sprawie Miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2011 r. Nr 36 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYN: 614 Nr VII/62/11 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW

WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW PROJEKT ZMIANY PLANU WARSZAWA, październik 2014 2 3 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Grażyna Dąbrowska-Milewska

Grażyna Dąbrowska-Milewska Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych wybrane zagadnienia Grażyna Dąbrowska-Milewska Wydział Architektury, Politechnika Białostocka, ul. Grunwaldzka 11/15, 15-893 Białystok E-mail: gmilewska@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZANOWICE TEKST ZMIANY PLANU

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZANOWICE TEKST ZMIANY PLANU strona 1 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZANOWICE TEKST ZMIANY PLANU Zespół projektowy: Główny projektant: mgr inż. Przemysław M. Nowacki członek ZOIU - 372 mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 19 listopada 2008 r. Nr 86 U C H W A Ł Y R A D Y P O W I A T U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 19 listopada 2008 r. Nr 86 U C H W A Ł Y R A D Y P O W I A T U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 listopada 2008 r. Nr 86 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D Y P O W I A T U: 2055 - Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/186/08 z dnia 30 września 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/207/03 Rady Miasta Gdyni z 27 sierpnia 2003 roku

Uchwała Nr X/207/03 Rady Miasta Gdyni z 27 sierpnia 2003 roku Uchwała Nr X/207/03 Rady Miasta Gdyni z 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Głogowej i Walerianowej w Gdyni. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 grudnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 grudnia 2008r. UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Pogorzałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy

Bardziej szczegółowo