OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA; Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod kan, c.o, gazu na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Cichawce. Opracowanie obejmuje: wewnętrzną instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej dla budynku; zewnętrzna instalacje kanalizacji sanitarnej dla budynku; wewnętrzną instalacje gazu: zewnętrzną instalacje gazu; wewnętrzną instalacje C.O. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA; Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500; Dokumentacja techniczna architektoniczno budowlana przedmiotowego budynku; Polskie Normy Budowlane, obowiązujące przepisy i literatura techniczna; Uzgodnienia międzybranżowe; 3. STAN ISTNIEJACY Teren pod planowaną inwestycje stanowi częściowo zabudowana działka nr 193 szkołą podstawową. Na działce istnieje sieć wodociągowa, gazu.

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów Przyjęte rozwiązania: doprowadzenie wody, doprowadzona woda powinna odpowiadać warunkom jak dla wody pitnej i potrzeb gospodarczych, woda będzie doprowadzona do wszystkich urządzeń sanitarnych budynku, źródłem ciepłej wody będzie kocioł gazowy c.o. z zasobnikiem cwc, Obliczenia. bilans wody zimnej i ścieków: Założenia: Jednostkowe zapotrzebowanie wody na l osobę (MK) q = 40 dm 3 /MK/d (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie określenie przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. z 2002 r. Nr 8 póz. 70). ilość osób, przyjęto U = 200 osób o średnie dobowe qdśr = U*q = 200*40 = 8000 [dm 3 /d] = 8,0 [m 3 /d] o maksymalne dobowe qdmax = qdśr*1,1 = 8,0*1,1 = 8,8 [m 3 /d] o maksymalne godzinowe qhmax = qhśr * Nh [dm 3 /h] Nh = 9,32*U -0,244 = 9,32*200-0,244 = 2,6 qhmax = (8,0/12)*2,6 =1,73 [m 3 /h] ilość ścieków bytowo-gospodarczych. Przyjmuj e się, że ilość ścieków sanitarnych będzie równa 90% zapotrzebowania wody na przygotowanie posiłków: o średnie dobowe qdśr = 8,0 *0,9 = 7,2 [m 3 /d]

3 o maksymalne dobowe qdmax = 8,8 *0,9 = 7,9 [m 3 /d] o maksymalne godzinowe qhrnax = 1,73* 0,9 = 1,6 [m 3 /h] Zapotrzebowanie wody ciepłej dla budynku. jednostkowe zapotrzebowanie cieplej wody na 1 osobę (MK) q = 15 dm 3 /MK/d ilość osób U = 200 osób o średnie dobowe qdśr = U*q = 200*15 = 3000 [dm 3 /d] o średnie godzinowe qhśr = qdśr/ / [dm 3 /h] o maksymalne godzinowe qhmax = qhśr * Nh [dm 3 /h] Nh = 9,32 * U - 0,244 = 9,32 * 200 0,244 = 2,6 qhmax = 250 * 2,6 = 650 [dm 3 /h] Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepła q max h = q h max * c w * p * (t c t z ) 650 4,2 1 (60 5) q max h = = [W] 3600 Przepływ obliczeniowy wody zimnej wg PN-92/B-01706: o umywalka o zawór dn15 dla zmywarki o zlewozmywak o wc dolnopłuk 8 x 0,07 l/s 3 x 0,15 l/s 6 x 0,07 l/s 5 x 0,13 l/s Urządzenia i materiały. instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur i kształtek polietylenowych, posiadających dopuszczenie PZH do wody pitnej, łączonych metoda zaciskową,

4 rury polietylenowe mogą być ułożone w warstwie izolacyjnej posadzki, rurociągi w posadzce prowadzić w peszlu ochronnym, armatura odcinająca na ciepłą i zimną wodę mufowa, zawory kulowe na ciśnienie 0,6 Mpa, armatura wypływowa musi być mosiężna chromowana, podejścia do armatury wypływowej powinny być elastyczne. Uwagi końcowe: Roboty wykonac zgodnie z przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano montażowych cz. II Instalacje Sanitarne o Przemysłowe. Przewody i urządzenia montować zgodnie z instrukcjami producentów.

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI KANALIZACJI DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów Przyjęte Rozwiązania: odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego okresowo wybieralnego, Urządzenia i materiały: węzły sanitarne łazienek wyposażone będą w typowe węzły sanitarne, taki jak umywalki, miski ustępowe oraz kratki ściekowe, w kuchni oraz pomieszczeniach technicznych zamontowane będą zlewozmywaki jedno i dwukomorowe z ociekaczem oraz młynkiem koloidalnym, zmywarko wyważarki. ścieki z przyborów odprowadzone podejściami odpływowymi do pionu sprowadzającego ścieki do przewodu odpływowego, wprowadzającego ścieki przykanalikiem do zbiornika bezodpływowego, instalację wewnętrzną wykonac z ruc i kształtek PVC (Ø40, Ø50, Ø75, Ø110, Ø160), o połączeniach kielichowych na wcisk i uszczelkę gumową, spadki podejść odpływowych nie mogą być mniejsze od 3%, pion wyposażyć w czyszczak u podstawy oraz w rurę wywiewną nad dachem, podejścia odpływowe prowadzić w bruzdach, a piony w szachtach kanalizacyjnych poziomy kanalizacyjne w piwnicy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm, ścieki z budynku poprzez kanalizację wewnętrzną należy odprowadzić; do zbiornika szczelnego okresowo opróżnianego, instalację należy wykonać zgodnie z PN-92/B i zasadami instalowania przyborów sanitarnych wg normy PN-81/B-10700/01 i PN-88/b-01058, trasy prowadzenia ciągów kanalizacyjnych, średnice, spadki i uzbrojenie jak na rysunkach. Uwagi końcowe. Roboty wykonać zgodnie z przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". Przewody i urządzenia montować zgodnie z instrukcjami producentów.

6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów Przyjęte rozwiązania: instalacja gazowa zasilana będzie gazem ziemnym z sieci gazowej, skrzynka przyłączna gazu do zainstalowania kurka głównego, gazomierza i, w zależności od ciśnienia w sieci, reduktora gazu, zlokalizowana jest na zewnętrznej ścianie budynku. parametry gazu: gaz ziemny suchy Gz-50, PN-87/C-96001, o cieple spalania około 38 MJ/m 3 i wartości opałowej 33,5 MJ/m 3 ; gęstość gazu - 0,78 kg/ m 3, ciśnienie gazu -1,8 kpa wyposażenia budynku: KG - 4p - kuchenka gazowa 4-ro palnikowa Kocioł gazowy c.o. z zasobnikiem cwu TG Taboret gazowy 1 szt. 1 szt. 1 szt. Obliczenia. zapotrzebowanie gazu wynosi: kuchenka gazowa 4-ro palnikowa 1,2 m 3 /h taboret gazowy 1,2 m 3 /h kocioł c.o. + c.w.u. 2.8 m 3 /h razem: Bh = 5,2 m 3 /h Urządzenia i materiały. w skrzynce przyłącznej zainstalowanie kurka głównego - sferycznego, reduktora domowego średniego ciśnienia oraz gazomierza i kurka kulowego, odległość skrzynki od terenu 0,8m, przewód gazowy ze skrzynki prowadzić ziemią a następnie wprowadzić do budynku w stalowej tulei ochronnej, układać po wierzchu ścian mocując hakami lub uchwytami; na przejściach przez ściany konstrukcyjne i stropy na rurociąg zakładać tuleje ochronne stalowe,

7 wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H , rurociąg łączyć ze sobą za pomocą spawania gazowego, przybory gazowe łączyć z instalacją na sztywno, a przed każdym zamontować zawór kulowy oraz połączenie rozbieralne - śrubunek gazowy, każde pomieszczenie, w którym będzie zainstalowany przybór gazowy, musi mieć czynny przewód wywiewnej wentylacji grawitacyjnej o wymiarach min. 14 x 14 cm lub Ø140, odprowadzenie spalin z kotła przewodem kominowym z wkładem kwasoodpornym, nawiew do kotłowni otworem osiatkowanym w ścianie zewnętrznej, przy układaniu rur gazowych należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zachowania bezpiecznych odległości od innych instalacji wykonać próbę szczelności i próbę ciśnienia przed i po zamontowaniu przyborów, po wykonaniu prób szczelności rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie, dokładnie oczyścić i pomalować farbą olejną ftalową dwukrotnie, sprawność i przydatność przewodów wentylacyjnych i spalinowych musi być pisemnie potwierdzona przez uprawniony Zakład Kominiarski, Uwagi końcowe. Po wykonaniu i oddaniu do eksploatacji, instalacja gazowa musi być sprawdzona przynajmniej raz w roku przez wykonawcę posiadającego uprawnienia budowlane oraz energetyczne w zakresie eksploatacji czynnych instalacji gazowych. W pomieszczeniach z odbiornikami gazu zaleca się instalowanie detektorów gazu ziemnego. Roboty wykonać zgodnie z przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. H Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". Przewody i urządzenia montować zgodnie z instrukcjami producentów.

8 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI C.O. DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów Przyjęte rozwiązania. wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodną niskotemperaturową (70/55 C), dwururową w obiegu wymuszoną, z rozdziałem dolnym, źródłem ciepła dla instalacji będzie kocioł gazowy. Obliczenia. obliczenia strat ciepła dokonano w oparciu o normę PN-EN , PN-B i normy związane PN-B-02025, PN-B-02020, PN-82/B i PN-82/B-03430, zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane i na wentylację wynosi: Qco = W Urządzenia i materiały. źródło ciepła: rury: dla celów ogrzewania i przygotowania c.w.u. projektuje się zabudowę kotła gazowego c.o., o wydajności Q = 28,0 kw, z zasobnikiem (podgrzewaczem) c.w.u. o pój. 180 l, o charakterystyce: o odprowadzanie spalin przewodem Ø130 mm, o kocioł wyposażony jest w urządzenia zabezpieczające instalacje c.o., c.w.u. i gazową oraz w regulator temperatury, o lokalizacja kotła w wydzielonej części korytarza na parterze budynku; instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur grzewczych z polietylenu sieciowego,

9 rury prowadzić pod posadzką w warstwie ocieplenia i układać w peszlu ochronnym, grzejniki będą zasilane poprzez rozdzielacze mosiężne do c.o. Ø25 mm z zaworami odpowietrzającymi i spustowymi, umieszczone w szafkach, trasy prowadzenia przewodów podano na rysunkach; grzejniki: jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe stalowe ( C11); armatura: przy kotle - zawory odcinające kulowe Ø20 przy grzejnikach na zabudowanych fabrycznie zaworach zamontować głowice termostatyczne; odbiór techniczny instalacji: Po zakończeniu prac montażowych, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno i próbę szczelności na gorąco; ciśnienie próbne 0,6 Mpa wg PN-64/B-10400, maksymalna temperatura czynnika grzewczego +90 C, uzupełnieniem próby ciśnieniowej jest 72 godzinna próbna praca zamontowanej instalacji c.o.; podczas próby należy sprawdzić, czy: wszystkie grzejniki są równomiernie nagrzane, wszystkie elementy instalacji, a w szczególności armatura, są szczelne, z uwagi na dużą wrażliwość zaworów termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne w wodzie, instalację należy wypłukać szczególnie starannie. Uwagi końcowe. Roboty wykonać zgodnie z przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. H Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". Przewody i urządzenia montować zgodnie z instrukcjami producentów

10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów 4. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA; Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod kan, c.o, gazu na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Cichawce. Opracowanie obejmuje: wewnętrzną instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej dla budynku; zewnętrzna instalacje kanalizacji sanitarnej dla budynku; wewnętrzną instalacje gazu: zewnętrzną instalacje gazu; wewnętrzną instalacje C.O. 5. PODSTAWA OPRACOWANIA; Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500; Dokumentacja techniczna architektoniczno budowlana przedmiotowego budynku; Polskie Normy Budowlane, obowiązujące przepisy i literatura techniczna; Uzgodnienia międzybranżowe; 6. STAN ISTNIEJACY Teren pod planowaną inwestycje stanowi częściowo zabudowana działka nr 193 szkołą podstawową. Na działce istnieje sieć wodociągowa, gazu.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej 1 PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnym budynek A Adres: Białogard ul. Piłsudskiego dz. Nr 247,248, 249,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Opis techniczny do projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Spokojnej w Giełczynie k. Łomży, dz nr ewid.: 213, 214, 215, 216, 217 instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM.

Bardziej szczegółowo

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna De projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ. Jędrzej Myszka tel. 609 511 959; 687 11 59 77-100 Bytów ul. Ceynowy 12 biuro:

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Materiały do opracowania 3.0 Zakres opracowania 4.0 Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. 5.0 Wewnętrzna instalacja wody zimnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera:

Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny 2. Załączniki -pisma 3. Rysunki 3.1. Plan sytuacyjny 1:500 - Rys. Nr 1. 3.2. Rzut przyziemia - poradnia- gabinety 1:50 - Rys. Nr 2. 3.3. Rzut przyziemia - WC - segment

Bardziej szczegółowo