INSTYTUCJA DOBREGO SĄSIEDZTWA PRZY USTALANIU WARUNKÓW ZABUDOWY EWOLUCJA POGLĄDÓW DOKTRYNY I ORZECZNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUCJA DOBREGO SĄSIEDZTWA PRZY USTALANIU WARUNKÓW ZABUDOWY EWOLUCJA POGLĄDÓW DOKTRYNY I ORZECZNICTWA"

Transkrypt

1 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... Człowiek i Środowisko 34 (3-4) 2010, s Anna Fogel INSTYTUCJA DOBREGO SĄSIEDZTWA PRZY USTALANIU WARUNKÓW ZABUDOWY EWOLUCJA POGLĄDÓW DOKTRYNY I ORZECZNICTWA ABSTRAKT Przedmiotem artykułu jest analiza prawna jednego z podstawowych warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy, określanego jako dobre sąsiedztwo. Autorka wskazuje na wyraźne zmiany w interpretacji tego przepisu, dokonywane zarówno przez przedstawicieli doktryny, jak i sądy administracyjne. Tym niemniej nadal podstawowym elementem uwzględnianym przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jest ład przestrzenny. 1. Uwagi wstępne Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1, jest jednym z aktów administracyjnych dokonujących określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Decyzja ta wydawana jest jednak wyłącznie w sytuacji, gdy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 81

2 Anna Fogel Dodatkowo, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: 1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Jak wskazuje Z. Niewiadomski, decyzja o warunkach zabudowy, w odróżnieniu od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie kształtuje sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości, gdyż takie uregulowanie ustawodawca wprowadził w art. 6 ust. 1 ustawy wobec planu miejscowego 2. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy ma co do zasady związany charakter. Wynika to z art. 64 w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Natomiast zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy przepis art. 1 ust. 2 tej ustawy nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Regulacja ta ma odpowiednie zastosowanie do decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to, że organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest obowiązany ją wydać, jeżeli spełnione zostały wymogi określone w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (przede wszystkim tzw. zasady dobrego sąsiedztwa) oraz wniosek jest zgodny z przepisami odrębnymi. Zgodność należy przy tym określić jako spójność rozpatrywanych norm, ich jednokierunkowość 3. 2 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa 2009, s Por. Ibidem, s Z Niewiadomski wskazuje przy tym, że przyjęcie takiego rozumienia zgodności byłoby interpretacją godzącą w regułę mówiącą, że należy przyjmować wykładnię przepisów korzystna dla inwestora, który korzysta lub będzie korzystał z uprawnień właścicielskich. Należy jednak zauważyć, że przepisy Ustawy nie ustanawiają takiej reguły; jest ona odpowiednim przeniesieniem zasady wolności budowlanej wprowadzonej przez przepisy Prawa budowlanego. Uwzględnianie w procesie inwestycyjnym jedynie uprawnień właściciela, z pominięciem wymogów interesu publicznego oraz przykładowo ochrony środowiska (które korzystają ze szczególnych unormować zarówno w art. 74 Konstytucji RP jak i art. 3 oraz 4 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, prowadziły to wniosków dalece jednostronnych. 82

3 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... Wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od spełnienia łącznie przesłanek określonych art. 61 ust. 1 pkt. 1-5, to jest: a) kontynuacji funkcji oraz możliwości ustalenia wymogów dla nowej zabudowy na zasadach tzw. dobrego sąsiedztwa b) dostępności do drogi publicznej c) wystarczającego uzbrojenia terenu d) braku konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne e) zgodności z przepisami odrębnymi Zasada dobrego sąsiedztwa Jednym z głównych zagadnień wymagających interpretacji jest spełnienie warunku dobrego sąsiedztwa. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p., co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, ma być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Oznacza to, że jeżeli brak jest zabudowanej działki sąsiedniej dostępnej z tej samej drogi publicznej, organ powinien odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy, niezależnie od tego, że zamierzenie inwestycyjne w pozostałym zakresie jest zgodne z przepisami ustawy (np. teren ma zapewnione właściwe uzbrojenie) lub że jest zgodne z przepisami odrębnymi. Należy zauważyć, że instytucja prawna tzw. dobrego sąsiedztwa nie jest skonstruowana w sposób precyzyjny i dopuszcza pewien luz decyzyjny organu administracji, co nie oznacza uznaniowości. Dotyczy to przede wszystkim określenia w konkretnej sytuacji, które działki powinny być uznane za działki sąsiednie, w jaki sposób określać obszar analizowany oraz w jaki sposób określić wymagania dotyczące nowej zabudowy. Każdorazowo jednak organ obowiązany jest ocenić, czy zachodzą poszczególne przesłanki warunkujące tzw. dobre sąsiedztwo i dopiero łączne spełnienie 4 Trzy ostatnie przesłanki nie będą przedmiotem szczegółowych rozważań w niniejszym artykule. 83

4 Anna Fogel wszystkich przesłanek dobrego sąsiedztwa stanowi materialnoprawną podstawę wydania decyzji o warunkach zabudowy 5. Ustalenie spełnienia ustawowego wymogu zawartego w tym przepisie wymaga zatem analizy następujących pojęć: działka sąsiednia dostępność zabudowanej działki sąsiedniej z tej samej drogi publicznej działka zabudowana Pojęcie działki sąsiedniej Początkowo istniały wyraźne wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego pojęcia. Zarówno w doktrynie a także interpretacji dokonanej przez Ministerstwo Infrastruktury prezentowane było bardzo rygorystyczne stanowisko, uznające że przez działkę sąsiednią należy rozumieć działkę posiadającą przynajmniej jedną wspólną granicę z działką objętą wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 6. Przeważało jednak stanowisko oparte na zasadach wykładni funkcjonalnej, przyjmujące, że przez działki sąsiednie należy rozumieć nie tylko działki bezpośrednio graniczące z działką objętą wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ale również działki położone w dalszym sąsiedztwie, pojmowanym jako pewną urbanistyczną całość (tak zwłaszcza w komentarzach: T. Bąkowski i Z. Niewiadomski 7 ). Obecnie za utrwalony w orzecznictwie należy uznać pogląd, że za działkę sąsiednią należy uznać każdą działkę znajdującą się również w sąsiedztwie, o ile sąsiedztwo to tworzy pewną 5 Również J. Goździewicz-Biechońska, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (cechy szczególne), Państwo i Prawo 2010, nr 2, s , wskazuje na pewien element uznania w ustaleniu wymagań dla nowej zabudowy. Swoboda organu jest według tej Autorki związana nie tylko z interpretacją pojęcia działka sąsiednia, lecz również z ustaleniem warunków i zasad zagospodarowania terenu i zabudowy, zapewniających kontynuację jej funkcji oraz cech. 6 Por. M. Szewczyk W sprawie interpretacji pojęcia działka sąsiednia. Casus 2005, nr 1, s. 7 oraz interpretacja Ministerstwa Infrastruktury, Departament Ładu Przestrzennego pod datą r. tekst i odnośnik do strony internetowej (obecnie nieaktywny), w: Plany, decyzje i ochrona środowiska. Zeszyt ZOIU 2/05,Wrocław 2005, s Z. Niewiadomski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2005, s oraz T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze 2004, s Por. również: R. Kijowski, Zabudowa nieruchomości na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Casus 2005, nr 3, s. 11 i nast. 84

5 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... urbanistyczną całość. Sąsiedztwo to, jakkolwiek nie może być sprowadzane do sąsiedztwa bezpośredniego, jest jednak nadal sąsiedztwem bliskim czy wręcz najbliższym. Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w Wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 lipca 2009 r. IV SA/Wa 2102/08 LEX nr : Pojęcia działka sąsiednia nie można sprowadzać do pojęcia działki bezpośrednio graniczącej z terenem inwestycji, winno być ono utożsamiane z najbliższym sąsiedztwem, sąsiedztwem urbanistycznym, Wyroku WSA w Olsztynie z dnia 10 listopada 2009 r. II SA/Ol 869/09: Przez pojęcie działki sąsiedniej nie można rozumieć wyłącznie działki graniczącej bezpośrednio z terenem inwestycji, ale należy pojęcie to odnieść do terenów położonych w okolicy, tworzącej pewną urbanistyczną całość. Całość ta nie może być oczywiście pojmowana zbyt rozlegle, gdyż pojęcie sąsiedztwa narzuca pewną bliskość, ale nie może być ona wyznaczana tylko i wyłącznie przez linię graniczną. Na rozległość badanego terenu winny wpływać występujące na nim uwarunkowania faktyczne i prawne. Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy w kontekście ochrony istniejącego ładu przestrzennego. W związku z tym zadaniem właściwego organu jest ustalenie, czy nowa zabudowa będzie mogła obiektywnie i bezkolizyjnie współistnieć z obecną już funkcją istniejącej zabudowy, a także, czy charakter nowej zabudowy w przyszłości nie ograniczy zastanego sposobu użytkowania sąsiedniego terenu oraz wyroku NSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. II OSK 582/08: Choć z literalnego brzmienia art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. rzeczywiście wynika wymóg ( działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej ), to jednak niespełnienie go nie może być a limine przesłanką odmowy lokalizacji inwestycji, w sytuacji, jeżeli w okolicy tworzącej urbanistyczną całość znajdują się już zabudowania pozwalające na określenie wymagań zabudowy nowej Działka sąsiednia a obszar analizowany W orzecznictwie daje się przy tym zauważyć wyraźne utożsamienie pojęcia sąsiedztwa z obszarem analizowanym wyznaczanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji 8 Dz.U r., Nr 164, poz

6 Anna Fogel ustawowej zawartej w art. 61 ust. 6 i 7 ustawy 9. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, iż działką sąsiednią jest każda działka znajdująca się w obrębie obszaru analizowanego 10. Stanowisko takie budzi jednak zasadnicze wątpliwości co do prawidłowości dokonanej wykładni. Przede wszystkim wskazać należy, że art. 61 ust. 6 ustawy nie odnosi się do pojęcia obszaru analizowanego. Pojęcie obszaru analizowanego w ogóle nie zostało zdefiniowane przez ustawy, przez co utrudnione jest dokonanie systemowej analizy tego pojęcia. Termin ten został zdefiniowany w przywołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 2 pkt. 4, zgodnie z którym przez obszar analizowany należy rozumieć teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania. Należy przypomnieć, że wobec podnoszonych zarzutów co do konstytucyjności delegacji ustawowej do wydania tego rozporządzenia, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2010 r. orzekł o jej zgodności z Konstytucją. W uzasadnieniu wskazane zostało m.in., że nie da się zatem wykluczyć takiej możliwości, że w praktyce proces ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla danego zamierzenia 9 Art. 61 ust. 6: Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. 7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania: 1) linii zabudowy; 2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 3) szerokości elewacji frontowej; 4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). 10 Pogląd taki został między innymi wyrażony w Wyroku NSA z dnia 3 grudnia 2008 r. II OSK 1520/07 (z zastrzeżeniem, że obszar urbanistyczny ma tworzyć całość urbanistyczną) oraz wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OSK 657/06, publ. LEX nr (w tym wyroku wskazane zostało jednak, że pojęcie obszaru analizowanego w rozumieniu powołanego rozporządzenia, jest oczywiście szersze od pojęcia działki sąsiedniej, nie może być interpretowane w oderwaniu od przepisów ustawy i prowadzić do naruszenia jej postanowień). 86

7 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... inwestycyjnego odbywać się będzie częściej na podstawie stosowania przez organ administracji przepisów rozporządzenia, w tym pojęcia obszaru analizowanego, niż samych przepisów ustawy, w tym definicji działki sąsiedniej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, jest to jednak sytuacja występująca w mniejszym lub większym stopniu w przypadku każdego aktu wykonawczego wydanego na podstawie delegacji ustawowej 11. Istotne jest jednak, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury ma jedynie wykonawczy charakter i jako akt niższego rzędu nie może stanowić o rozszerzającej interpretacji art. 61 ustawy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury reguluje szczegółowe warunki określania cech nowej zabudowy, a nie zasady określania istnienia (lub nie) dobrego sąsiedztwa. Zgodnie z 3 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy. Przywołana wyżej definicja obszaru analizowanego wyraźnie wskazuje, że jest to element ustalania wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania, następczy wobec ustalenia samych podstaw do wskazania działki sąsiedniej, a nie tożsamy z pojęciem sąsiedztwa. Oznacza to, że art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy nie odnosi pojęcia działki sąsiedniej do obszaru analizowanego. Obszar analizowany ma służyć określaniu cech nowej zabudowy. Wynika to z redakcji przepisu zawierającego delegację ustawową do wydania rozporządzenia 12. Natomiast dla ustalenia wymagań takich jak kolorystyka, 11 Wyrok TK z dnia r. K 17/08 OTK-A 2010/6/61, Dz.U.RP 2010/137/ Jak wskazywał M. Szewczyk, op. cit., s. 8, wykazując różnice pomiędzy językowym i funkcjonalnym znaczeniem pojęć działka sąsiednia i obszar analizowany, na gruncie rozporządzenia z dnia r. każda działka sąsiednia jest działką położoną w granicach obszaru analizowanego, ale nie odwrotnie: nie każda działka położona w granicach obszaru analizowanego jest działką sąsiednią. Również K. Małysa-Sulińska stoi na stanowisku, że pojęcia działa sąsiednia i działka w obszarze analizowanym nie są synonimami. Jak wskazuje, Przez pojęcie działka sąsiednia należy rozumieć działkę znajdującą się w tworzącym pewną urbanistyczną całość otoczeniu terenu planowanej inwestycji, przy czym teren ten nie zawsze będzie pokrywał się z obszarem analizowanym wyznaczonym na potrzeby przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków określanych dla nowej zabudowy. Por. K. Małysa-Sulińska, Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy, Casus 2009, nr 1, s. 8 87

8 Anna Fogel geometria dachów, linia zabudowy, niezbędne jest odniesienie się do znacznie szerszego terenu, tak aby zagwarantować rzeczywistą harmonię i spójność kształtowanej przestrzeni 13. Orzecznictwo sądowo-administracyjne przyjmuje zatem taką wykładnię zasady dobrego sąsiedztwa, która umożliwia tworzenie nowej zabudowy jako uzupełnienia już istniejących całych przestrzennych układów urbanistycznych. Granice obszaru analizowanego, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowała się linia wykładni rozszerzającej, wskazującej, że przepis ten określa jedynie minimalną wielkość obszaru analizowanego, dopuszczając tym samym ustalenie obszaru analizowanego o promieniu przekraczającym 150 m, co pozwala na ustalenie rozległości badanego terenu dla każdego przypadku oddzielnie 14. Jednak również należy wskazać na linię orzecznic- 13 Por. uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2006 r. II OSK 1440/05: Nie oznacza to jednak, że tylko zabudowa jednej działki sąsiedniej wyznacza sposób zabudowania na działce, której ma dotyczyć decyzja o warunkach zabudowy. Z przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, który określa sposób zabudowania co najmniej jednej działki sąsiedniej, nie można wyprowadzać wniosku, iż tym samym sposób zabudowania tej jednej działki przesądza o wymaganiach dotyczących nowej zabudowy. Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, otwiera możliwość dokonania analizy zabudowy na większym obszarze, a nie tylko na jednej działce sąsiedniej, i to działce bezpośrednio graniczącej z działką, na której planowana jest nowa zabudowa. Temu celowi służy wyznaczenie obszaru analizowanego; obejmuje on teren, którego funkcje zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania. Takie rozumienie tego przepisu jest zgodne z celami ustawy, która nakazuje uwzględniać wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe (art. 1, ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy). Analogicznie: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 lutego 2008 r. II SA/Po 68/08: Analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu przeprowadza się, biorąc pod uwagę zagospodarowanie wszystkich działek znajdujących się w granicach obszaru analizowanego, a nie wyłącznie działek, które mają dostęp do tej samej drogi publicznej, do której dostęp ma działka objęta wnioskiem. Por. również wyrok WSA w Gdańsku z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Gd 690/08, Lex nr Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r. IV SA/Wa 742/07: Organ obowiązany jest maksymalnie szeroko określić możliwości zagospodarowania terenu, dając gwarancje zgodności z porządkiem planistyczno-przestrzennym określonego rodzaju inwestycji. Por. także wyrok NSA z r. II OSK 1440/05, ONSAiWSA 2007, nr 6, poz

9 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... twa ograniczającą rozszerzającą interpretację pojęcia działki sąsiedniej i obszaru analizowanego Uwzględnianie ładu przestrzennego przy interpretacji dobrego sąsiedztwa Jak zostało już wskazane, art. 56 ust. 2 ustawy, mający odpowiednio zastosowanie do decyzji o warunkach zabudowy, wprost stanowi, że przepis art. 1 ust. 2 ustawy nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 16. Jednak nawet w odniesieniu do inwestycji celu publicznego w orzecznictwie wskazuje się na konieczność uwzględniania ładu przestrzennego 17. Odpowiednie zastosowanie do decyzji o warunkach zabudowy regulacji, że przepis art. 1 ust. 2 ustawy nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie może być jednak stosowane dosłownie. Art. 61 ust. 1 ustawy nakazuje bowiem uwzględniać specyfikę dobrego sąsiedztwa, zawierającą w swojej warstwie normatywnej i aksjologicznej uwzględnienie ładu przestrzennego. Nie oznacza to zatem w żadnym wypadku całkowitego pominięcia normatywnej treści art. 1 ust. 2 ustawy. 15 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2010 r. II SA/Bk 637/09: Skoro obszar analizowany służyć ma do wskazania działek sąsiednich, spełniających warunki tzw. dobrego sąsiedztwa, interpretacja sposobu wyznaczenia granic tego obszaru przepisem 3 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy ( ) nie może abstrahować od pojęcia sąsiedztwa w języku potocznym. Logiczna interpretacja tego przepisu, jako przepisu wykonawczego do art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy nakazuje uznać, że określane w nim odległości pomimo użycia zwrotu w odległości nie mniejszej niż, stanowią w zasadzie limit (górną granicę) rozmiarów obszaru analizowanego, poza którymi inwestor może poszukiwać tzw. dobrego sąsiedztwa (działki sąsiedniej) jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. 16 Por. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 stycznia 2009 r. II SA/Kr 1117/08: Przyjęcie, iż podstawą odmowy ustalenia lokalizacji może być niezgodność z normami niedookreślonymi takimi jak przepisy art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 2 pkt 1 ustawy, jest sprzeczne z charakterem decyzji, pozostawiając nadmierny luz decyzyjny organom administracji publicznej. Oparcie decyzji negatywnej na klauzuli generalnej, jaką jest ład przestrzenny, jego kształtowanie i ochrona, czyniłoby z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego orzeczenie o charakterze zbliżonym do uznaniowego. 17 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 lutego 2009 r. II SA/Gd 842/08: W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, organ nie może zaniechać oceny planowanej inwestycji z punktu widzenia spełnienia wymogów ładu przestrzennego. 89

10 Anna Fogel Jak wskazuje się w doktrynie, pojęcie dobrego sąsiedztwa jest ściśle powiązane z zasadami planowania przestrzennego określonymi w art. 1 ustawy. W szczególności dobre sąsiedztwo dotyczy pewnych struktur urbanistycznych, które mieszczą się w pojęciu ładu przestrzennego i utrzymują ów ład przestrzenny. Celem tego przepisu jest zatem zagwarantowanie ładu przestrzennego, tak więc zastanawiając się nad szerokim pojęciem sąsiedztwa należy brać pod uwagę wpływ inwestycji na otoczenie w sensie urbanistycznym 18. W odniesieniu do wymogu zapewnienia ładu przestrzennego, jak również innych, omówionych niżej wartości, szczególnie istotne jest ustalenie zakresu obowiązywania przepisów nakładających taki obowiązek. Przede wszystkim należy określić, czy jest to przepis mający normatywną treść oraz czy jest to przepis zawierający pojęcie niedookreślone, czy też przepis odsyłający. Istotą przepisów odsyłających (inaczej przepisów regulujących zastosowanie innych przepisów) jest to, że znajdują się one w sekwencji przepisów prawnych, stanowiących podstawę rekonstrukcji norm prawnych, ze względu na funkcję łączenia poszczególnych przepisów, a nie ze względu na bezpośrednie treściowe odniesienie do przedmiotu regulacji. Z kolei, przepisy zawierające pojęcia niedookreślone kodują w sobie swobodę oceny stanu faktycznego z punktu widzenia danej wartości 19. Charakter przepisów odsyłających sprowadza się zgodnie z tą klasyfikacją do wskazania obszarów materialnego prawa administracyjnego, które uregulowane zostały odrębnymi ustawami, zawierającymi normy wiążące organy realizujące działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Pojęcia niedookreślone (nieostre) stanowią natomiast samoistną podstawę do rekonstrukcji norm prawnych i mają charakter bezpośrednio obowiązujący organy w procesie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Użyte bowiem pojęcia mają nie tylko znaczenie faktyczne, ale również znaczenie prawne. W konsekwencji sąd administracyjny ma możliwość kontroli interpretacji pojęcia niedookreślonego przez organ administracji na tle danego stanu faktycznego i zastąpienia oceny dokonanej przez organ własną oceną 20. Na gruncie takiego podziału należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że przepis art. 1 ustawy zawiera pojęcia niedookreślone, posiadające jednak 18 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2009, s Z. Cieślak, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa 2000, s Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie, s

11 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... treść normatywną. Takie stanowisko prezentuje większość przedstawicieli doktryny 21. Uwzględnianie ładu przestrzennego przy określaniu dobrego sąsiedztwa stanowi nie tylko ratio legis art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy, stanowiąc podstawę do dokonania wykładni celowościowej, lecz ma również wymiar normatywny. W orzecznictwie wskazuje się w szczególności, że funkcją zasady dobrego sąsiedztwa jest zagwarantowanie ładu przestrzennego, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 1 ustawy, jako ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno- -gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne 22. Stanowisko takie podzielają przedstawiciele doktryny 23. Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy uznać, że sąsiedztwo w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy oznacza sąsiedztwo urbanistyczne, mieszczące się w wymaganiach ładu przestrzennego, odnoszone nie tyle do umiejscowienia działek na mapie podziału geodezyjnego czy też prostego wyliczania odległości poziomych na mapie, ale przede wszystkim odniesienia wzajemnego oddziaływania zabudowanych 21 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie s. 8; M. Szewczyk, Prawne aspekty ładu przestrzennego, [w:] Problemy Planistyczne. Jesień 2008, Wrocław 2008, s Wyrok WSA w Szczecinie z dnia r. II SA/Sz 933/09, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 czerwca 2009 r. IV SA/Wa 530/09 Postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy służy ustaleniu, czy planowana inwestycja jest dopuszczalna z punktu widzenia ładu przestrzennego oraz Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2009 r. IV SA/Wa 295/09 LEX nr : Ratio legis art. 61 ustawy jest ochrona ładu przestrzennego. Ma on na celu powstrzymanie zabudowy nie dającej się pogodzić z już istniejącą na terenach, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Nie powinno to jednak doprowadzić do nadmiernego jej ograniczenia. 23 Por. K. Małysa-Sulińska, op. cit, s. 6: Przez dobre sąsiedztwo należy więc rozumieć takie zagospodarowanie danego terenu, którego funkcje, a także parametry i cechy istniejącej zabudowy mogą tworzyć harmonijną całość z planowaną inwestycją, której realizacja wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w formie decyzji wz. Innymi słowy można powiedzieć, że realizacja inwestycji objętej decyzją wz nie może zburzyć istniejącego w danym terenie ładu przestrzennego ; K. Świderski, Uwagi na temat prawnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego przez gminę, Casus 2006, nr 3, s. 27: Rola decyzji o warunkach zabudowy polega na potwierdzeniu, że konkretne zamierzenie inwestycyjne planowane do wykonania na danym terenie nie będzie naruszało przepisów prawa, a nadto 91

12 Anna Fogel działek do szerszego kontekstu, tworzenia pewnych struktur osadniczych, ale również terenów otaczających a więc istniejącej rzeźby terenu (przykładowo, położenie działek po dwóch stronach wyraźnego wzniesienia, rozdzielenie kompleksem leśnym czy zbiornikiem wodnym w oczywisty sposób ogranicza uznanie, że zachodzi sąsiedztwo urbanistyczne). Wiąże się to z definicją legalną ładu przestrzennego, która zakłada, jak już wskazano, kształtowanie przestrzeni jako harmonijnej całości oraz uwzględnianie m.in. uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych oraz kompozycyjno-estetycznych. Tak więc, o ile samo powoływanie się na naruszenie ładu przestrzennego czy też innych wartości wysoko cenionych, wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy, nie może być podstawą odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy, to organ obowiązany jest zastosować tę zasadę przy ustalaniu dobrego sąsiedztwa. Ustalenie kryterium uznawania poszczególnych działek za sąsiednie, niezgodnie z zasadą ładu przestrzennego, stanowić będzie o naruszeniu normy art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Należy również uwzględnić, że zapewnienie ładu przestrzennego przy ustalaniu działek sąsiednich powinno być dokonywane przez pryzmat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwarunkowań jest tzw. aktem kierownictwa wewnętrznego, wiąże organy gminy przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie może być samoistnie podstawą odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy. W dotychczasowej linii orzeczniczej co do zasady kwestionowano wpływ studium uwarunkowań na możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy 24. Zasadnicza zmiana stanowiska wyrażona została w wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 2009 r., II OSK 1250/08. W wyroku tym wskazano, że nakaz zgodności planu miejscowego ze studium nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne 24 Tak: wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 maja 2009, II SA/Kr 348/09: Nie jest dopuszczalnym uzgadnianie (tak pozytywne, jak i brak uzgodnienia) projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ten bowiem akt nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i nie może być podstawą nakładania obowiązków lub uprawnień, oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 marca 2008 r. II OSK 317/07: Podstawę do podjęcia rozstrzygnięcia administracyjnego może stanowić jedynie akt prawa powszechnie obowiązującego i nie zmienia tego fakt związania gminy ustaleniami studium przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do czasu, kiedy ustalenia studium nie znajdą się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wiążą powszechnie i nie mogą tworzyć materialnoprawnej podstawy do wydawania rozstrzygnięć administracyjnych. 92

13 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... z jego ustaleniami. ( ) Według prezentowanego w doktrynie poglądu, ( )studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi swego rodzaju aksjologiczną podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Odmienna interpretacja roli studium prowadziłaby do sprzeczności z podstawowymi zasadami zagospodarowania przestrzennego: zasadą spójności polityki przestrzennej państwa oraz zasadą wzajemnej spójności aktów planowania przestrzennego, przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszarów. Powodowałoby to sytuację, w której określony zapis studium musiałby być uwzględniony w uchwalonym dla danego terenu planie miejscowym (zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy), natomiast wydana dla tego samego terenu decyzja o warunkach zabudowy mogłaby być z tym zapisem stadium całkowicie sprzeczna. Taka wykładnia ( ) byłaby nie do pogodzenia z zasadami prawnego systemu planowania przestrzennego w Polsce i niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym, a przez to sprzeczna z Konstytucją. Wyrok ten spotkał się z aprobatą przedstawicieli doktryny. Jak wskazuje W. Szwajdler, decyzja o warunkach zabudowy nie może być sprzeczna ze studium. Chociaż studium nie może stanowić podstawy prawnej decyzji o warunkach zabudowy, to naruszeniem zasady ładu przestrzennego byłoby wydanie takiej decyzji sprzecznej ze studium 25. Również T. Bąkowski podnosi, że rada gminy, uchwalając studium uwarunkowań, dokonuje swoistego samoograniczenia w zakresie uchwalanych na jego podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz musi brać pod uwagę jego postanowienia przy ustalaniu warunków zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego, w szczególności w zakresie obszarów uznanych w tym akcie za wyłączone spod zabudowy 26. Przytoczona wyżej argumentacja potwierdza specyfikę normatywnych aspektów ustalania tzw. dobrego sąsiedztwa. Przy uznaniu, czy spełnia ono wymogi ustawy, należy bowiem brać pod uwagę nie wyizolowaną strukturę geograficzną układu budynków i dróg, ale przede wszystkim, czy takie określenie zasięgu działek zabudowanych, które mogą być uznane za 25 W. Szwajdler, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Samorząd Terytorialny 5/2010, s T. Bąkowski, Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora i K. Wąsowski, Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010, s

14 Anna Fogel sąsiednie, czyni zadość zasadom planowania przestrzennego określonym w art. 1 ust. 2. Rażąca sprzeczność ze studium uwarunkowań jest bardzo istotnym argumentem, że sąsiedztwo określone zostało w sposób naruszający te wymogi ustawowe. Przykładowo, poszukiwanie również w dalszej odległości działek sąsiednich będzie jak najbardziej dozwolone w sytuacji, jeżeli w studium uwarunkowań jest to teren przeznaczony pod zabudowę, znajdujący się pomiędzy większymi, ale odległymi strukturami urbanistycznymi. Zawężające ujmowanie sąsiedztwa byłoby w tym wypadku naruszeniem zasady ładu przestrzennego. I odwrotnie nadmiernie zliberalizowane określenie sąsiedztwa, poprzez zaakceptowanie całkowicie rozproszonej zabudowy jako sąsiedztwo urbanistyczne w sytuacji, gdy w studium uwarunkowań dla terenu został ustalony zakaz zabudowy będzie naruszeniem ustawowych wymogów określania dobrego sąsiedztwa. Podsumowując, należy wskazać, że mimo zauważalnej rozszerzającej interpretacji pojęcia działki sąsiedniej pojęcie to nie jest odnoszone do jakiegokolwiek dowolnego sąsiedztwa, ale tylko takiego sąsiedztwa, które daje się zdefiniować jako bliskie oraz przede wszystkim tworzące spójną całość urbanistyczną, mieszczącą się w pojęciu ładu przestrzennego. Z tego względu przyjęcie nadmiernie szerokiej (jak również a contrario zbyt zawężającej) interpretacji pojęcia działki sąsiedniej stanowi naruszenie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 61 ustawy Dostępność zabudowanej działki sąsiedniej z tej samej drogi publicznej Kolejnym warunkiem ustalenia, że zachodzą przesłanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest dostęp zabudowanej działki sąsiedniej do tej samej drogi publicznej. Pojęcie dostępu do drogi publicznej zostało zdefiniowane w art. 2 pkt. 14 ustawy, zgodnie z którym należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi, albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Oznacza to, że warunek dostępu do tej samej drogi publicznej nie musi oznaczać dostępu bezpośredniego, lecz również pośredniego, o ile ma to miejsce poprzez drogę wewnętrzną albo służebność przechodu lub przejazdu. Definicja ta jest zbieżna z pojęciem dostępu do drogi publicznej, określonego w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Tekst jedn. Dz. U. 2004, Nr 261, poz z późn. zm. 94

15 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... Pojęcie drogi publicznej powinno być określane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 28. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub przepisach szczególnych (art. 1 ustawy o drogach publicznych). Zgodnie z art. 2 ustawy o drogach publicznych drogi dzieli się ze względu na funkcje w sieci drogowej na kategorie: 1) drogi krajowe, 2) drogi wojewódzkie, 3) drogi powiatowe, 4) drogi gminne. Natomiast 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 29, wprowadza podział dróg na klasy, w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych (są to odpowiednio: autostrady, drogi: ekspresowe, główne ruchu przyspieszonego, główne, zbiorcze, lokalne oraz dojazdowe). Natomiast przez drogę wewnętrzną, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych należy rozumieć drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, a w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców ( ). Jak wskazał przy tym NSA w Warszawie w wyroku z dnia 8 lipca 2009 r. II OSK 1102/08, w związku z tym, że ustawa zawiera w art. 2 pkt 14 legalną definicję pojęcia dostępu do drogi publicznej, językowa wykładnia tego pojęcia jest niedopuszczalna. Art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy wprowadza zatem rygorystyczny wymóg dostępu z tej samej drogi publicznej, który wobec użycia szerszego pojęcia dostęp do drogi publicznej w art. 61 ust. 1 pkt 2 należy uznać za celowy zabieg Ustawodawcy. Wymóg ten pozostaje w wyraźnej spójności z omówioną wyżej zasadą uwzględniania ładu przestrzennego przy ustalaniu dobrego sąsiedztwa i pojmowaniu go jako całości urbanistycznej gdyż w istocie wprowadza zasadnicze ograniczenia w rozpraszaniu zabudowy. Należy uznać, że może być interpretowany rozszerzająco jedynie w wyjątkowych przypadkach (dodatkowo wydaje się, że powinno być odnoszone jedynie do nietożsamości nazwy ulicy). O ile, jak już wskazano, ustawa nie wprowadza wymogu dostępu bezpośredniego, to nie może on być interpretowany jako również dostęp pośredni przez inną drogę publiczną. Przy takiej interpretacji omawiany wymóg ustawowy byłby w istocie pu- 28 Tekst jedn.: Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm. 29 Dz.U Nr 43, poz. 430 z późn. zm. 95

16 Anna Fogel sty, gdyż drogi publiczne zawsze gdzieś łączą się ze sobą, a więc wówczas wystarczające byłoby jedynie wprowadzenie wymogu sąsiedztwa działki: Pojęcie tej samej drogi publicznej powinno być zatem interpretowane poprzez określenie tożsamości kategorii, klasy, nazwy oraz przebiegu (układu liniowego) drogi. Można zatem uznać, że nadal tą samą drogą będzie droga tej samej klasy i kategorii, ale nosząca inną nazwę, jednak pod warunkiem, że będzie to w istocie jedna i ta sama droga, a więc biegnąca w linii prostej lub nieznacznie zakrzywiona i że odcinek uznany za tę samą drogę będzie znajdował się w sąsiedztwie w rozumieniu wcześniej omówionym, a więc tworzącym spójną strukturę urbanistyczną. Uznanie, że tą samą drogą publiczną będą wszelkie sąsiadujące ze sobą drogi o odmiennych nazwach, ale tej samej klasy i kategorii, nawet jeżeli krzyżują się lub tworzą sieć dróg pod kątem, jest rażącym naruszeniem przywołanej normy. Stanowisko takie przeważa również w orzecznictwie sądów administracyjnych 30 oraz doktrynie 31. Należy przy tym zauważyć, że samo położenie nieruchomości przy drodze publicznej nie oznacza jeszcze automatycznie istnienia dostępu do drogi publicznej. Dostęp oznacza możliwość ustanowienia faktycznego 30 Por. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2009 r., II SA/Sz 933/09 LEX nr z tezą Dostępność z tej samej drogi publicznej w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. oznacza dostępność z jednej najbliższej drogi publicznej ; Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2009 r. II SA/Łd 933/08 z tezą Przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć zarówno bezpośredni dostęp do tej drogi, jak i dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej, Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2009 r. II SA/Bk 406/08 z tezą Działka sąsiednia musi mieć dostęp do konkretnej, tej samej drogi publicznej, co zapewnia jednak nie tylko bezpośrednie połączenie, ale również pośrednie. Pogląd dopuszczający rozszerzającą interpretację wyrażony został natomiast w wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r. NSA w Warszawie II OSK 1440/05 oraz wyroku NSA z dnia 3 kwietnia 2009 r. II OSK 582/ K. Małysa-Sulińska, op. cit. s. 7, wskazuje, że przyjąć można, że działka jest dostępna wyłącznie z tej drogi publicznej, przy której zlokalizowano bądź zaplanowano wjazd na jej teren. Można jednak uznać, że rozstrzygająca w tym zakresie jest realna możliwość powstania wjazdu na działkę, a więc potencjalna dostępność działki do drogi publicznej przyjęcie interpretacji, że za dostęp do drogi publicznej można uznać również obsługę komunikacyjną przez inna drogę publiczną jest rażąco sprzeczne z definicją dostępu do drogi publicznej zawartą w art. 2 pkt 14. Za dostęp do tej samej drogi publicznej należy zatem uznać wyłącznie dostęp bezpośredni do tej samej (tożsamej) drogi publicznej (ale bezpośredni), albo dostęp pośredni, ale tylko jeżeli jest zapewniony przez drogę wewnętrzną albo służebność przechodu lub przejazdu. 96

17 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... dojazdu (zjazdu, włączenia się do ruchu) do drogi publicznej. Brak dostępu dotyczyć będzie zarówno niemożliwości ustanowienia dojazdu z przyczyn prawnych (np. z uwagi na klasę drogi), jak i uwarunkowań terenowych (np. położenie na skarpie uniemożliwiającej przejazd) Pojęcie zabudowy Pojęcie działki zabudowanej nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy. Należy zatem rozstrzygnąć, czy wymóg taki wypełnia każda istniejąca faktycznie (w sensie fizycznym) zabudowa, czy też można oceniać spełnienie tego wymogu z punktu widzenia jej legalności. Nie budzi wątpliwości, że pojęcie działki zabudowanej dotyczy jedynie zabudowy już istniejącej, a nie zamierzenia budowlanego 32. Dokonując wykładni językowej należy zauważyć, że ustawodawca w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy mówi o działce zabudowanej budynkiem, a nie o działce, na której znajduje się budynek. Przy interpretacji pojęcia działki zabudowanej zasadne jest zatem odniesienie tego pojęcia do regulacji ustawy Prawo budowlane 33. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 34, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Zabudowa jest zatem wynikiem realizacji prawa podmiotu spełniającego wymogi określone w tym przepisie. Wskazywałoby to na konieczność pojmowania zabudowy jako stanu nie tylko faktycznego, ale również prawnego jako prowadzenia pro- 32 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 października 2008 r. II OSK 1130/07: Organ ocenia spełnienie wymogów nowej zabudowy według istniejącego stanu zabudowy i zagospodarowania terenu działki sąsiedniej według stanu faktycznego istniejącego w dniu wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Przyszłe zamierzenia zmiany zagospodarowania sąsiedniej działki nie mogą mieć znaczenia prawnego przy rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy ustalenia warunków zabudowy. 33 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. II SA/Wr 48/09 LEX nr : Przepisy regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz przepisy prawa budowlanego tworzą pewną funkcjonalną całość normatywną. Skoro więc przepisy z zakresu planowania przestrzennego nie definiują określonego pojęcia, a pojęcie to można ustalić na podstawie szeroko rozumianych przepisów z zakresu prawa budowlanego to zasadne jest posłużenie się tymi ostatnimi przepisami, przy ustaleniu treści danego pojęcia. 34 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz

18 Anna Fogel cesu inwestycyjnego podlegającego wyraźnym regulacjom określonym przepisami prawa 35. Interpretacja taka znajduje również umocowanie w zasadach wykładni funkcjonalnej. Skoro decyzja o warunkach zabudowy stwarza stan prawny, na podstawie którego strona nabywa prawo (to jest przede wszystkim publiczne podmiotowe prawo do żądania pozwolenia na budowę) 36, to takie kształtowanie sytuacji prawnej jednostki powinno być oparte o sytuację prawną działek sąsiednich (tym prawem jest możliwość nie tylko uzyskania pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego o określonych parametrach, ale również np. zalegalizowanie już wybudowanego obiektu budowlanego) 37. Na wymóg legalności zabudowy wskazuje też orzecznictwo sądów administracyjnych 38. Dopuszczenie ustalania warunków zabudowy w oparciu o działania faktyczne, niezgodne z przepisami prawa, nie tylko godziłoby w zasadę ładu przestrzennego, ale również stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego. Istotne jest to, że o ile powstanie zabudowy bez ważnych decyzji administracyjnych stanowi ujemną materialnoprawną przesłankę ustalenia dobrego sąsiedztwa, to w aspekcie formalnym organ prowadzący postępowanie nie jest władny na tym etapie ustalać, czy sytuacja taka zachodzi. Stanowisko takie zdecydowanie przeważa w orzecznictwie Por. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2008 r. II SA/Po 580/07: Do ustalenia warunków zabudowy konieczne jest istnienie co najmniej jednej działki sąsiedniej, dostępnej z drogi publicznej, przy czym pojęcie działki sąsiedniej w tym przepisie oznacza, że musi to być działka, na której roboty budowlane, polegające na budowie obiektów budowlanych, zostały już zrealizowane ( ) 36 J. Goździewicz-Biechońska, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (cechy szczególne), PiP, 2010, Nr 2, s Por. Wyroki: WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010 r. II SA/Kr 208/10 oraz WSA w Olsztynie z dnia r., II SA/Ol 881/ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2009 r. IV SA/Wa 1704/08: Do czasu, gdy w obiegu prawnym pozostają decyzje administracyjne, na podstawie których możliwe jest legalne użytkowanie obiektu, jego usytuowanie musi być uwzględnione (w stosownym zakresie) przy analizie cech zagospodarowania terenu, Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2007 r. II OSK 239/06: Na równi z działką sąsiednią zabudowaną, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla potrzeb ustalenia warunków zabudowy, należy traktować działkę, na której jest rozpoczęta budowa na podstawie ważnych decyzji lokalizacyjnych i pozwolenia na budowę. 39 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008 r. II SA/Bd 243/08: Nie jest rolą organów badanie w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy, czy 98

19 Instytucja dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy... Jednak zasadniczo inaczej przedstawia się interpretacja sytuacji, gdy zabudowa stanowiąca potencjalną podstawę ustalenia dobrego sąsiedztwa jest samowolą budowlaną stwierdzoną ostatecznie w postępowaniu administracyjnym. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie konsekwentnie wskazuje się, że taka zabudowa nie wypełnia wymogu z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy i nie może być brana pod uwagę Możliwość ustalenia warunków dla nowej zabudowy Zabudowa podlegająca analizie powinna umożliwić określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. istniejące w obszarze analizowanym obiekty zrealizowane zostały zgodnie z przepisami. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że w określonych w prawie budowlanym przypadkach samowola budowlana podlega legalizacji. Odmiennie jednak: Wyrok WSA w Warszawie z , IV SA/Wa 2606/07, LEX nr : Jeżeli w obszarze analizowanym znalazły się położone w sąsiedztwie planowanej inwestycji budynki usługowe o charakterze tymczasowym, to organy winny ustalić, czy są to budynki legalnie posadowione na gruncie, czy też posiadają charakter samowoli budowlanej. W sporządzonej analizie nie mogłyby być uwzględnione, jeśli zostały wzniesione bez stosownych zezwoleń. 40 Wyrok z dnia 10 września 2008 r. WSA w Poznaniu II SA/Po 167/08: Samowola budowlana powinna być prawomocnie stwierdzona w odrębnym postępowaniu, prowadzonym przez organy nadzoru budowlanego. Dopiero wtedy strona postępowania o ustalenie warunków zabudowy może powoływać się na to, że istniejąca na działce sąsiedniej zabudowa jest niezgodna z prawem, oraz Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r. II OSK 172/06 LEX nr : Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy nie ma obowiązku badania zgodności istniejącej zabudowy z przepisami Prawa budowlanego, a jedynie z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego. Samowola budowlana powinna być prawomocnie stwierdzona w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez organy nadzoru budowlanego. Dopiero wtedy strona postępowania o ustalenie warunków zabudowy może powoływać się na to, że istniejąca na działce sąsiedniej zabudowa jest niezgoda z prawem. Por. także: Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Warszawa 2005, 2 wydanie, s Autor ten wskazuje, że istniejąca zabudowa powinna być zgodna z porządkiem prawnym, tj. nie można za nią uznać np. samowoli budowlanej. Z drugiej strony, organ prowadzący postępowanie w sprawie warunków zabudowy nie ma obowiązku badania zgodności istniejącej zabudowy z Prawem budowlanym, a jedynie z przepisami dotyczącymi porządku przestrzennego. Fakt istnienia samowoli budowlanej musiałby być stwierdzony w stosownym postępowaniu, na które strona może powoływać się w trakcie ustalania warunków zabudowy. 99

20 Anna Fogel Przez funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań ( ) należy rozumieć należy sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrębnymi. Natomiast przez cechy zabudowy i zagospodarowania terenu należy rozumieć w szczególności gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych, usytuowanie linii zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu. Kontynuacja funkcji wg Z. Niewiadomskiego oznacza, że nowa zabudowa musi mieścić się w granicach zastanego w danym miejscu sposobu zagospodarowania terenu. Jest to taka zabudowa, która nie godzi w zastany stan rzeczy. Nowa zabudowa jest dopuszczalna o tyle, o ile można ją pogodzić z już istniejącą funkcją. W momencie wykazania sprzeczności przestaje być dopuszczalna. Przykładowo, jeżeli istniejąca zabudowa realizuje funkcję mieszkaniową, nie oznacza to, że nowy budynek może być tylko budynkiem mieszkalnym. Takim obiektom może towarzyszyć np. sklep osiedlowy, przychodnia lekarska czy urządzenia rekreacyjne. Nie powinien to być zakład produkcyjny czy obiekt handlowy wielkopowierzchniowy. Rozumienie kontynuacji zabudowy należy rozumieć szeroko, zgodnie z wykładnią systemową. Przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy może być natomiast projektowanie inwestycji sprzecznej z dotychczasową funkcją terenu 41. W analizie zabudowy należy bowiem uwzględnić nie tylko same parametry czy też cechy obiektu budowlanego, lecz również otaczającego je terenu, a więc przykładowo konieczność zapewnienia powierzchni utwardzonych, możliwości zapewnienia terenów biologicznie czynnych. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa się bowiem dla całej działki objętej wnioskiem, a nie tylko dla terenu, na którym usytuowany ma być obiekt budowlany. Również w tym przypadku organ wydający decyzję o warunkach zabudowy dokonuje w dozwolonym zakresie uznaniowej analizy elementów dotyczących istniejącej zabudowy Z. Niewiadomski (red. ), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2009, s Por. Wyrok z dnia 3 grudnia 2008 r. NSA w Warszawie II OSK 1520/07: Chaotyczna, zróżnicowana zabudowa istniejąca w czasie załatwiania wniosku o ustalenia warunków zabudowy, nie oznacza braku wzorca obowiązującego na analizowanym terenie i nie stanowi przeszkody w ustaleniu kierunków zabudowy na przyszłość, a tym samym nie uzasadnia odmowy ustalenia warunków zabudowy. W tej sytuacji organ załatwiający wniosek o ustalenie warunków zabudowy zobowiązany jest ustalić w ramach ustawowego swobodnego uznania, który z istniejących budynków czyni punktem odniesienia (w tej i następnych sprawach) dla ewentualnej decyzji o warunkach zabudowy. 100

Charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy

Charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy Charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy DR PAWEŁ DANIEL WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-750252-IV/13/MC 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (Wybrane zagadnienia)

ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (Wybrane zagadnienia) RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ZYGMUNT NIEWIADOMSKI ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (Wybrane zagadnienia) 1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 *

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * 84/8/A/2010 WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 *

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * 34 WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński przewodniczący Jerzy Ciemniewski Andrzej Mączyński sprawozdawca Marek Safjan Marian Zdyb, protokolant:

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Daniel K. Nowicki DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Stosowanie wybranych instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych

Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom IV Sulechów 2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stypendystka programu Stypendiów Doktoranckich PWSZ w Sulechowie finansowanego przez budżet państwa oraz UE

Bardziej szczegółowo

Jolanta WAW R ZY NI AK Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Jolanta WAW R ZY NI AK Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Jolanta WAW R ZY NI AK Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I DOSTĘP DO URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (artykuł dedykowany branży energetycznej) Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ pod redakcją Andrzeja Glinieckiego Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek Wydanie 2 Stan prawny na 25 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 22 stycznia 2014 roku Szanowny Pan Włodzimierz Albin Prezes Polskiej Izby Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka przewodniczący Teresa Liszcz Stanisław Rymar sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZĘDOWY Seria A Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Nr 7 (165) TREÂå poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 94 wyrok z dnia 24 września 2013 r., sygn. K 35/12...1283

Bardziej szczegółowo

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Adw. Mirosław Narolski Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci w Łodzi Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Bezpośrednią motywacją, która skłoniła

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Delegatura w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia 2012r. RLU-411-2/12/IM p.o. Decyzja RLU Nr 30/12

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Delegatura w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia 2012r. RLU-411-2/12/IM p.o. Decyzja RLU Nr 30/12 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-MAIL: LUBLIN@UOKIK.GOV.PL RLU-411-2/12/IM

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

WYROK. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 maja 1999 r. Sygn. K. 13/98

WYROK. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 maja 1999 r. Sygn. K. 13/98 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 431 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 maja 1999 r. Sygn. K. 13/98 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Stefan J. Jaworski

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-631137-IV/09/MC 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy:

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. PG VIII TK 57/14 P 23/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Agnieszka Bednarczyk-Płachta Streszczenie Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia e-learningu w programach nauczania szkół

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, 2012 r. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Autor: Wioleta

Bardziej szczegółowo

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka:

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka: 41/4/A/2012 WYROK z dnia 19 kwietnia 2012 r. Sygn. akt P 41/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo