wg rozdzielnika dotyczy: realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wg rozdzielnika dotyczy: realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku"

Transkrypt

1 RGŚ /10 Wisła, dnia 2 lipca 2010 roku wg rozdzielnika dotyczy: realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku Burmistrz Miasta Wisły zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy. Oferty powinny zawierać: 1. określenie oferenta, 2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych, 3. cenę brutto (z VAT), 4. termin realizacji, 5. parafowany projekt umowy, 6. inne uwarunkowania (istotne dla oferenta). Prosimy o złożenie oferty do dnia 12 lipca 2010 roku godz osobiście, faksem (33/ ) lub pocztą elektroniczną Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego Pani Anna Bujok i Pan Damian Cieślar (tel. 33/ ). Załączniki: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych, 2. projekt umowy, 3. audyt energetyczny. Otrzymują: 1. Biuletyn Informacji Publicznej, 2. a/a.

2 RGŚ /10 OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności nie spełniamy żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, którego treść jest następująca: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu pieczęć firmowa Podpisy i pieczęci osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym..., dnia... miejscowość data

3 RGŚ /10: projekt umowy 1 UMOWA NR RGŚ /10-CRU/.../10 do zamówienia publicznego RGŚ /10 zawarta w dniu roku w Urzędzie Miejskim w Wiśle [Pl. B. Hoffa 3] pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Andrzeja Molina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle, Wisła, Plac B. Hoffa 3 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a... legitymującym się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w... pod nr... [do prowadzonej przez...ewidencji działalności gospodarczej pod numerem...] co stwierdzono na podstawie..., z siedzibą w..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami), na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia roku oraz zgodnie z przygotowaną na jego podstawie ofertąwykonawcyzłożonąwdniu...dokumentytesązałącznikamido niniejszejumowy stanowiąc jej integralną część Zamawiający na podstawie złożonej oferty zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku, co stanowi przedmiot umowy. 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 2.1.opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, 2.2.prowadzenie spraw formalnych w zastępstwie inwestora, 2.3.uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określonego dokumentacją projektową, wydanego przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej, 2.4. przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu. 3. Uszczegółowienie zakresu przedmiotu umowy zostało określone w załączniku do umowy. 4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień... (nie później niż 31 stycznia 2011 roku) 5. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami (w szczególności zgodnie z ustawami Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do nich), normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

4 RGŚ /10: projekt umowy 2 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy w szczególności: 2.1.wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie; 2.2.wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 2.3.poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub niedotrzymaniem terminu realizacji; 2.4.nieodpłatne usuwanie usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w toku robót budowlanych, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 2.5.udzielanie bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotu umowy, kierowane do Zamawiającego przez oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane określone przedmiotem umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy jest Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 2. Przedstawicielami Zamawiającego są: 2.1.Damian Cieślar (pracownik Urzędu Miejskiego) nadzorujący realizację umowy, a w szczególności upoważniony do prowadzenia bieżącej korespondencji z Wykonawcą; 2.2.Anna Bujok (pracownik Urzędu Miejskiego), działający łącznie, nadzorujący realizację umowy, a w szczególności upoważnieni do podpisania protokołów odbioru dokumentacji. 3. Przedstawiciele Zamawiającego nie są upoważnieni do zmian zakresu przedmiotu umowy, w tym również do zlecania wykonania usług/dostaw dodatkowych lub uzupełniających Wykonawca może zlecić wykonanie części prac projektowych i usług objętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami: 1.1.nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania umowy ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie. 1.2.nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej i usług, 2. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac jak za działania własne. 3. Wykonawca podzlecając wykonanie usług lub prac projektowych innej jednostce zobowiązuje się w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz przyjęcie zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi na warunkach zgodnych z zaoferowanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 2. Po przejściu majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do nieodpłatnego korzystania z dzieła, którym jest przedmiot umowy, a Zamawiającemu prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. 3. Nieodpłatne korzystanie z dzieła obejmuje wykorzystywanie fragmentów dokumentacji do celów prezentacji działalności Wykonawcy i do celów promocyjnych bez odnoszenia korzyści finansowych. [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

5 RGŚ /10: projekt umowy Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (tj. z podatkiem VAT) w kwocie.. PLN [słownie złotych: ]. 2. Wynagrodzenie podlega zmniejszeniu o wszelkie opłaty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, jeżeli do ich wniesienia na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany będzie Zamawiający. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, co nie jest rozumiane jako odstąpienie od umowy. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres usług. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie stosownego oświadczenia woli Zamawiającego na piśmie. 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w następujących transzach: 4.1.pierwsza transza, tj. 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu budowlanego, 4.2.druga transza, tj. 40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto po przekazaniu Zamawiającemu kompletu prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięcia wydanych przez właściwy organu administracji architektoniczno-budowlanej, 4.3.trzecia transza, tj. w pozostałej do wypłaty kwocie, po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej. 5. Wykonawcy przysługuje prawo do udzielenia upustu, co zostanie potwierdzone odpowiednim zapisem w protokole odbioru przedmiotu umowy Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, w formie poleceń przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 2. Terminem płatności faktury jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy, na rzecz osoby trzeciej Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania objęte przedmiotem umowy, wskazane w załączniku, zwane dalej dokumentacją. 2. Miejscem przekazania dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 3. Wykonawca opatrzy dokumentację w pisemne oświadczenie o jej kompletności, wykonaniu zgodnie z umową, przepisami oraz normami obowiązującymi w dniu przekazania. Oświadczenie to stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji. 4. Przy przekazaniu dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jej jakości. 5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie jednego tygodnia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć ten termin 6. Odbiór będzie obejmował w szczególności sprawdzenie: 6.1.kompletności dokumentacji, [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

6 RGŚ /10: projekt umowy zgodności dokumentacji z wytycznymi realizacji, 6.3.kompletności uzgodnień, w tym z dysponentem nieruchomości i ich implementacji w dokumentacji. 7. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji jest protokół odbioru - przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez strony umowy Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji wygasającej w dniu utraty ważności zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określonego dokumentacją projektową. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady projektowe (także przedmiarów robót), obejmujące również wady i błędy ujawnione w okresie gwarancji. 3. Zamawiający w razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy może w stosunku do Wykonawcy: 3.1.żądać bezpłatnego usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą i umożliwiającym usunięcie wad, 3.2.odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady w przedmiocie umowy uniemożliwiają realizację inwestycji. 4. O zauważonych wadach w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 5. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji wygasającej w dniu utraty ważności zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określonego dokumentacją projektową. 6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót zrealizowanych na podstawie przedmiotu umowy Wykonawca oświadcza, że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP... i jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 2. Zamawiający oświadcza, że płatnikiem faktury będzie Gmina Wisła, Wisła, Pl. B. Hoffa 3, która posiada nr NIP Wykonawca nie będzie wnosił zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 1.2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 1.3. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 2.1. za zwłokę w zapłacie faktury, w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, 2.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

7 RGŚ /10: projekt umowy 5 4. W przypadku, gdy łączna wartość kar umownych wynikających z pkt. 1.2 i 1.3 przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający może odstąpić od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. W przypadku nieodstąpienia od umowy naliczane są kary umowne powyżej 10% wynagrodzenia umownego brutto. 5. W wypadku, gdy Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w pkt 1.1, Zamawiający odstąpi od roszczenia o zapłatę kar umownych wynikających z pkt 1.2 i Z innych tytułów, bądź gdy wysokość kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron. 14 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych(dz. U. nr 223 poz z 2007 roku ze zmianami). 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je nie wnosząc zastrzeżeń,..., dnia miejscowość data podpis Wykonawcy [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

8 RGŚ /10: projekt umowy 6 Załącznik do umowy nr RGŚ /10-CRU/.../10 1. Kompleksowość dokumentacji projektowej oznacza: 1.1.sporządzenie wszelkich koniecznych opracowań niezbędnych do uzyskania prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięcia, wydanych przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej, w tym: a) map zaktualizowanych dla celów projektowych, b) ekspertyzy technicznej, w tym dotyczącej stanu fundamentów, wentylacji grawitacyjnej, c) projektów budowlanego, wykonawczego, branżowych m.in. przyłączy mediów (gazu), drogowych, instalacji itp. 1.2.uzyskanie pozytywnej opinii Dyrektora Szkoły, w szczególności w zakresie estetyki rozwiązań, 1.3.uzyskanie wszystkich uzgodnień, wypisów itp. niezbędnych do uzyskania prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięć, wydanych przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej, 1.4.sporządzenie opracowań koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami) i przepisami wykonawczymi, w tym: a) projektów wykonawczych, b) specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarów robót, d) kosztorysów inwestorskich (z podziałem na etapy/zakresy uzgodnione z Zamawiającym). 2. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje: 2.1.modernizację kompleksową budynku wynikającą z audytu energetycznego opracowanego przez inż. Bogumiła Konopkę (49 stron + załączniki analizy przepływów pieniężnych), 2.2.remont pokrycia dachowego (problem: dach pokryty blachą trapezową /wysoki trapez/ - przy silnych opadach widoczne przecieki na poddaszu, z uwagi na brak podwójnego zakładu fali), 2.3.wymiana przegnitej krokwi na dachu, 2.4.malowanie dachu na budynku szkoły, 2.5.wykonanie 5 zadaszeń nad schodami wejściowymi do szkoły(problem: ich brak powoduje niszczenie schodów oraz balustrad, a w okresie zimy stwarza niebezpieczeństwo upadków z powodu oblodzeń) 3. Nieruchomość jest włączona do aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany, tzn ujawnionym w księgach wieczystych właścicielem jest Gmina Wisła. 5. W rozwiązaniach projektowych należy: 5.1.stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wskazanie ich parametrów, a nie nazw handlowych wyrobów; 5.2.stosować wyroby i rozwiązania optymalizowane pod względem kosztów funkcjonowania oraz braku uciążliwości dla środowiska naturalnego. 6. Uzyskanie prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięć oznacza: 6.1.przygotowanie wniosku (wraz z wszystkimi załącznikami) do organu administracji architektonicznobudowlanej o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia, 6.2.złożenie wniosku, 6.3.uzyskanie klauzuli stwierdzających prawomocność zezwoleń. 7. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu oznacza dostarczenie do siedziby Zamawiającego następujących opracowań: Lp. Nazwa opracowania Ilość kompletów przekazywanych Zamawiającemu 1. Projekt budowlany 4 2. Projekt wykonawczy 4 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4 [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

9 RGŚ /10: projekt umowy 7 Lp. Nazwa opracowania Ilość kompletów przekazywanych Zamawiającemu 4. Przedmiar robót 1 5. Kosztorysy inwestorskie 1 6. Wykaz wszystkich zobowiązań inwestora, których musi dopełnić przed rozpoczęciem inwestycji, a wynikających ze szczegółowych uzgodnień branżowych itp. 7. Próbki kolorystyki elewacji (rzeczywiste, nie wzornik) 1 8. Wersja elektroniczna bez zabezpieczeń w/w opracowań: 1. w formacie PDF w układzie zgodnym z wersją papierową (w przypadku kilku plików nazwy muszą wskazywać kolejność części) 2. w formacie edytora tekstu: część opisowa 3. w formacie wektorowym: część graficzna 9. Prawomocna decyzja zezwalająca na realizację przedsięwzięcia Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami i wytycznymi prawa obowiązującymi w momencie jego odbioru, a w szczególności zgodnie z: 10.1.ustawą Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej, m.in: a) Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego (Dz.U ze zmianami), b) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U ), c) Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz.U ), d) Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz.U ze zmianami), 10.2.ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej: a) Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U ), b) Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U ), 10.3.ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej, 10.4.ustawą Prawo wodne (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej, 10.5.ustawą Odpady (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej. 1 1 Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (załącznik) i akceptujemy je nie wnosząc zastrzeżeń,..., dnia miejscowość data podpis Wykonawcy [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

10 Bogumił Konopka Chorzów, ul. Ryszki 57/21 i fax (0 32) , (0 32) , Konto: PKO BP O/Chorzów nr NIP neostrada.pl A U D Y T E N E R G E T Y C Z N Y modernizacji gospodarki cieplnej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku Inwestor: Gmina Wisła Wisła, Plac B. Hoffa 3 tel opracował: Chorzów, 2006.

11 2 Karta nr 1 Audytu - dane ogólne 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1. Rodzaj budynku 1.3. Właściciel lub zarządca Budynek szkolny 1.2. Rok budowy 1980 Gmina Wisła 1.4. Adres budynku Wisła, ul. Jawornik Nazwa i adres firmy wykonującej Audyt inŝ. Bogumił Konopka Chorzów, ul. Ryszki 57/21, tel./fax audytor KAPE, uprawnienia budowlane nr KA 844/92 3. Imię i nazwisko oraz adres koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis inŝ. Bogumił Konopka Chorzów, ul. Ryszki 57/21, tel./fax audytor KAPE, uprawnienia budowlane nr KA 844/92 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 1. Posiadane kwalifikacje Miejscowość Data wykonania opracowania Chorzów Spis treści Rozdział Strona I Wykaz jednostek miar i oznaczeń 6 II Ustalenia ogólne 8 III Dane klimatyczne 10 IV Stan istniejący charakterystyka i koszty 12 V ZałoŜenia zamierzeń termomodernizacyjnych 14 VI Optymalizacja termorenowacji i bilans mocy 15 VII Prognoza zuŝycia energii i ponoszonych kosztów dla stanu istniejącego 36 VIII Przedsięwzięcia termomodernizacyjne 41 IX Analiza finansowa wykonalności 47 X Wnioski 48 Załącznik nr 1 - Analiza przepływów pienięŝnych dla finansowania własnego Załącznik nr 1 - Analiza przepływów pienięŝnych z uwzględnieniem dofinansowania zewnętrznego

12 3 A Dane ogólne 1 Wnioskodawca Gmina Wisła 2 Nazwa zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle 3 Adres budynku Wisła, ul. Jawornik 58 4 Przeznaczenie budynku szkoła 5 Konstrukcja/technologia budynku Szkoła Podstawowa składa się z dwóch segmentów: - części szkolnej - sali gimnastycznej Segmenty są konstrukcji tradycyjnej, murowanej. 6 Liczba kondygnacji Część szkolna posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczona Sala gimnastyczna posiada jedną kondygnację nadziemną i jest podpiwniczona Segment mieszkalny posiada jedną kondygnację nadziemną 7 Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] Pow. części ogrzewanej [m 2 ] B System grzewczy Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Źródło ciepła a rodzaj źródła ciepła kotłownia wodna do 100 o C kotłownia wodna do 100 o C b producent Bepis, Niemczewski - c typ KGGW8, ELKA kondensacyjny d ilość sztuk 3 2 e moc [kw] 229,0 170,0 f rok produkcji g wysokość komina [m] Sieć i instalacja c.o. a typ sieci cieplnej - - b typ instalacji c.o. wodna 90/70 o C wodna 90/70 o C c typ grzejników Ŝeliwne, rury oŝebrowane panelowe d zawory termostatyczne brak standard e stan przewodów sieci cieplnej - - f stan przewodów instalacji c.o. do wymiany nowe 3 Zapotrzebowanie mocy [kw] 225,9 122,7 4 Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Sprawność wytwarzania 0,82 1,00 6 Sprawność przesyłu 0,97 0,98 7 Sprawność regulacji 0,90 0,98 8 Sprawność wykorzystania 0,90 0,95 9 Wsp. ograniczania ogrzewania w ciągu doby 0,91 0,91 10 Wsp. ograniczania ogrzewania w ciągu tygodnia 0,85 0,85 11 Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a]

13 4 C Przegrody budowlane oddzielające część ogrzewaną od powietrza zewnętrznego i części nieogrzewanej Stan przed termomodernizacją Powierzchnia Wsp. przegrody U [m 2 ] [W/m 2 K] Stan po termomodernizacji Wsp. λ izolacji [W/mK] Grubość izolacji [cm] Wsp. U [W/m 2 K] 1 Ściany nadziemia do ocieplenia styropianem , ,045 0,289 2 Ściany piwnic do ocieplenia polistyrenem 229 1, ,045 0,392 3 Stropodach sali gimnastycznej 533 0, ,314 4 Strop ostatniego piętra przechodni do 271 1, ,045 0,283 ocieplenia styropianem 5 Strop ostatniego piętra ocieplony 551 0, ,315 6 Strop Sali gimnastycznej - zaplecze 132 0, ,273 7 Podłoga w gruncie I strefa 105 0, ,87 8 Podłoga w gruncie II strefa , ,60 9a Okna PCV 66 1, ,30 9b Okna drewniane do wymiany na PCV 237 3, ,30 9c Okna stalowe poj. do wymiany na okna PCV 2 5, ,30 9d Okna stalowe zesp. do wymiany na okna PCV 64 3, ,30 9e Okna stalowe zesp. do zamurowania 16 3, ,290 9f Luksfery kolorowe 4 3, ,50 9g Luksfery standardowe do wymiany na okna 7 3, ,30 PCV 10a Drzwi nowe 18 1, ,50 10b Drzwi drewniane do wymiany na drzwi Alu 15 3, ,50 10c Drzwi stalowe do wymiany na drzwi ocieplone 6 5, , Kryterium wyboru grubości izolacji SPBT D Wentylacja grawitacyjna Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Liczba wymian powietrza [1/h] Strumień powietrza [m 3 /h] E Ciepła woda uŝytkowa Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Sposób przygotowania c.w.u. kotłownia własna kotłownia własna 2 Liczba osób korzystających z c.w.u Dobowe zapotrzebowanie c.w.u. [m 3 /d] 0,9 0,9 4 Roczne zapotrzebowanie c.w.u. [m 3 /a] Zapotrzebowanie mocy [kw] 34,9 34,9 6 Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Sprawność wytwarzania 0,82 1,00 8 Sprawność instalacji (przesył, regulacja, cyrk.) 0,70 0,80 9 Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] F Wentylacja mechaniczna Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia - - powietrza 2 Sposób wytwarzania i dostarczania ciepła Liczba wymian powietrza [1/h] Strumień powietrza [m 3 /h] Stopień odzysku ciepła Zapotrzebowanie mocy [kw] Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Sprawność wytwarzania Sprawność instalacji (przesył, regulacja, wykorz.) Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] - -

14 5 G Zestawienie zbiorcze Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Zapotrzebowanie mocy [kw] 260,8 157,6 2 Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] Rodzaj paliwa gaz ziemny gaz ziemny 5 Wartość opałowa paliwa [MJ/m 3 ] 35,0 35,0 6 Ilość paliwa [tys. m 3 ] 69,8 25,4 7 Zawartość siarki w paliwie [%] 0,0 0,0 8 Zawartość popiołu w paliwie [%] 0,0 0,0 9 Moc zamówiona [kw] - 10 Średnie zuŝycie paliwa [tys. m 3 ] 51,0 11 Cena jednostkowa paliwa Roczny koszt całkowity paliwa zł Stawka opłaty stałej za ogrzewanie [zł/mw m-c] Roczny koszt opłaty stałej [zł/a] Roczny koszt obsługi [zł/a] Roczny koszt całkowity eksploatacji [zł/a] Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł] Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] Prosty czas zwrotu (SPBT) lata 12,1 20 Wartość bieŝąca NPV przy załoŝeniach: a/ stopa dyskonta r = 6 % b/ okres analizy t = 15 lat c/ finansowanie: - środki własne ,- zł 21 Wartość bieŝąca NPV przy załoŝeniach: a/ stopa dyskonta r = 6 % b/ okres analizy t = 15 lat c/ finansowanie: - środki własne ,- zł - dotacja WFOŚiGW ,- zł - poŝyczka WFOŚiGW ,- zł razem ,- zł d/ parametry poŝyczki: - oprocentowanie 3,5 % - czas spłaty 4,0 lat - umorzenie 50,0 % 22 Wartość bieŝąca NPV przy załoŝeniach: a/ stopa dyskonta r = 6 % b/ okres analizy t = 15 lat c/ finansowanie: - środki własne ,- zł - dotacja Fun. Norweskiego zł razem ,- zł Koszty podane są w cenach brutto z podatkiem VAT 22 % Oświadczam, Ŝe dane przedstawione w karcie audytu są zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym. podpis osoby sporządzającej kartę audytu pieczęć i podpis kierownika jednostki

15 6 Rozdział I Wykaz jednostek miar i oznaczeń 1. Jednostki miar: długość m powierzchnia m 2 kubatura, objętość m 3 sekunda godzina doba zmiana miesiąc kwartał rok s h d zm m-c kw a energia cieplna i elektryczna J ( kj, MJ i GJ) moc W (kw, MW) masa g (kg i Mg) temperatura C ciśnienie Pa (kpa, MPa) szybkość m/s współczynnik przenikania ciepła U W(m 2 K) 1.2. Skróty i oznaczenia dane podstawowe: obwód obiektu powierzchnia zabudowy obiektu powierzchnia uŝytkowa obiektu kubatura obiektu całkowita kubatura obiektu ogrzewana ciepła woda uŝytkowa + 55 o C centralne ogrzewanie wentylacja grawitacyjna wentylacja mechaniczna L A Au Vv V c.w.u. c.o. w g w m krotność wentylacji: wentylacja grawitacyjna n g [1/h] wentylacja mechaniczna n m [1/h]

16 7 temperatury: obliczeniowa zewnętrzna t zo [ o C] obliczeniowa gruntu t go [ o C] obliczeniowa wewnętrzna t wi [ o C] (dla kubatury i ) róŝnica temperatur t [ o C] parametry paliwa: wartość opałowa Wd [MJ/kg lub MJ/m 3 ] zawartość popiołu A r [%] zawartość siarki s [%] zawartość węgla C c [%] sprawność chwilowa η c [%] roczna sprawność eksploatacyjna η a [%] zuŝycie paliwa: roczne Ga [Mg/a lub m 3 /a] godzinowe Gh [Mg/h lub m 3 /h] koszty: inwestycyjne Ki [zł lub tys. zł] eksploatacyjne Ke [zł lub tys. zł] energia: całkowita Q [GJ] straty energii cieplnej na przegrodach Qp [GJ] energia wentylacji grawitacyjnej Qwg [GJ] energia centralnego ogrzewania (Qp + Qwg) Qco [GJ] energia wentylacji mechanicznej Qwm [GJ] energia c.w.u. Qcwu [GJ] energia na potrzeby technologiczne Qtech [GJ] straty energii Qst [GJ] moc: całkowita Φ [kw] straty mocy cieplnej na przegrodach Φp [kw] wentylacja grawitacyjna Φwg [kw] centralne ogrzewanie (Φp + Φwg) Φco [kw]

17 8 Rozdział II Ustalenia ogólne 1. Cel pracy Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązań technicznych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. 2. Materiały źródłowe Podstawą opracowania audytu jest: Dane techniczne i eksploatacyjne udostępnione przez Inwestora Inwentaryzacja własna 3. Podstawa prawna 3.1. Akty prawne 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. z nowelizacją z dnia (Dz.U. 79/99) oraz z dnia (Dz.U. 12/02) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a takŝe wzorów kart audytu energetycznego. 2. Ustawa z dnia (Dz. U. nr 162/98) o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. nr 75/2002) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Normy Obowiązkowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. nr 22/99) w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.) 1. Polska Norma PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 2. Polska Norma PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 3. Polska Norma PN-87/B Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

18 Nieobowiązkowe 1. Polska Norma PN-EN-ISO 6946/98 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń. 2. Polska Norma PN-B-02025/2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i uŝyteczności publicznej. 3. Polska Norma PN-91/B Ochrona cieplna budynków. 4. Polska Norma PN-B-03406/84 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m Polska Norma PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. 4. Ceny i koszty 4.1. Podatek VAT Analizy kosztów zostały wykonane w cenach brutto z podatkiem VAT Podstawa wycen Kalkulacje własne oraz ceny lokalne 4.3. Poziom cen I kw r.

19 10 Rozdział III Dane klimatyczne 1. Podstawowe dane Wisła znajduje się w IV strefie klimatycznej wg PN-82/B Szczegółowe dane klimatyczne wg stacji meteorologicznej w Lesku znajdującej się równieŝ w IV strefie klimatycznej zamieszczone w PN-B-02025/2001: Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T e (m.) -3,2-1,9 2,4 7,2 12,0 15,3 16,6 16,0 12,5 8,3 3,6-0,8 Ld(m.) Czas sezonu grzewczego Ld a = 232 dni Średnia temperatura roczna t śra = 7,3 o C Średnia temperatura sezonu grzewczego t śrs = 3,1 o C Temperatura obliczeniowa zewnętrzna t zo = - 22,0 o C Ilość stopniodni Sd = Wskaźniki zapotrzebowania energii cieplnej 2.1 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii cieplnej W celu usprawnienia obliczeń sezonowego zuŝycia energii cieplnej na potrzeby c.o. wprowadzono wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii cieplnej dla stacji meteorologicznej Lesko: Ld a *( two túrs )* *(20,0 3,1) * Wsco = = = 8,07 *10 [ kj / kw ] = t t 20 ( 22) wo zo Jest to wskaźnik wieloletni. Nie uwzględnia on ocieplenia klimatu w ostatnich latach. 8,07[ GJ /( kw * a)] 2.2. Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację Wartość rocznego zapotrzebowania energii cieplnej na podgrzanie niepoŝądanego strumienia powietrza przepływającego przez nieszczelności w stolarce, wynosi: Q inf = 1,43 * 10-6 * a * l * gdzie: L g m= 1 [t wo - t e (m)] 5/3 * Ld m [GJ] L g ilość miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym Ld m ilość dni grzewczych w miesiącu a [m 3 /(m* h*dapa 2/3 )] współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny l [mb] długość przylgni w stolarce

20 11 W celu usprawnienia obliczeń strat energii cieplnej spowodowanej infiltracją poprzez szczeliny w stolarce wprowadzono indywidualny jednostkowy wskaźnik infiltracji W s inf : - długość przylgni l = 1 mb - współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny a = 1 m 3 /(m* h*dapa 2/3 ) - temperatura obliczeniowa wewnętrzna t wo = 20,0 o C Wskaźnik dla stacji meteorologicznej Lesko odpowiadającej klimatycznie miejscowości Jaworzynka. Ws inf = 1,43 * 10-6 * a * l * L g m= 1 [t wo - t e (m)] 5/3 Ld m Ws inf = 1,43 * 10-6 *1* 1 * {[20,0 - (-3,2)] 5/3 * 31 + [20,0 - (-1,9)] 5/3 * 28 + [20,0-2,4)] 5/3 * 31 + [20,0-7,2)] 5/3 * 30 + [20,0-12,0)] 5/3 *10 + [20,0-12,5)] 5/3 * 10 + [20,0-8,3)] 5/3 * 31 + [20,0-3,6)] 5/3 * 30 + [20,0 - (-0,8)] 5/3 * 31} = 1,43 * 10-6 * ( ) = 1,43 * 10-6 * = 0,0390 GJ/(a * m * rok) 2.3. Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację Mając dane: - wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii cieplnej dla stacji meteorologicznej Lesko Ws co = 8,07 GJ/(kW*rok) - wskaźnik infiltracji szczelin dla stacji meteorologicznej Lesko. Ws inf = 0,0390 GJ/(a * m * rok) ustalono wskaźnik zwiększonego zapotrzebowania mocy cieplnej na pokrycie strat ciepła z niepoŝądanej infiltracji: φ inf = Ws inf / Ws co = = 0,0390/8,07 = 4,8 W/(a * m * rok)

21 12 Rozdział IV Stan istniejący - charakterystyka i koszty 1. Charakterystyka ogólna Zakresem niniejszego opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. W skład budynku wchodzi część dydaktyczna, łącznik i sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna została dobudowana w latach dziewięćdziesiątych. Nr Obiekt Pow. Pow. Kubatura Rok zabudowy uŝytkowa całkowita ogrzewana budowy m 2 m 2 m 3 m 3 1 Część dydakt. z łącznikiem Sala gimnastyczna Razem Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja murowana z Ŝelbetowymi stropami. Stan techniczny budynku jest dobry, umoŝliwiający dalszą jego eksploatację. 2. Zasilanie w energię cieplną 2.1. Źródło ciepła Źródłem ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest kotłownia gazowa wbudowana wyposaŝona w kotły: Lp. Producent kotła Typ kotła Ilość Łączna moc Sprawność chwilowa ηc roczna ηc średnica Dn Emitor wysokość H Rok budowy szt. kw - - m m 1 Niemczewski ELKA 1 43,0 0,88 0,82 0, Bepis KGGW ,0 0,88 0,82 0, Razem 3 229,0 Kotłownia nie posiada automatyki pogodowej i sterującej. Kotły i osprzęt są przestarzałe i wyeksploatowane. Kotłownia kwalifikuje się do modernizacji. Jako paliwo stosowany gaz ziemny GZ Zakup i koszty zakupu gazu w latach : Rok Średnio Zakup gazu ziemnego tys. m 3 43,058 51,788 51,421 48,756 Koszt zakupu gazu zł Średnia cena zakupu gazu zł/m 3 1,03 1,02 1,09 1, Instalacja wewnętrzna c.o. Instalacja wewnętrzna c.o. jest wyeksploatowana i kwalifikuje się do wymiany. Grzejniki nie są wyposaŝone w zawory termostatyczne. Część pomieszczeń jest niedogrzewanych, w szczególności sala gimnastyczna.

22 Instalacja c.w.u. Obiekt posiada instalację c.w.u. Instalacja znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje się wymiany instalacji c.w.u. 3. Koszty gospodarki cieplnej 3.1. Koszty eksploatacji źródła ciepła za 2005 r.: Produkcja energii cieplnej w 2005 r. Q = 51,4 tys. m 3 * 35,0 GJ/ tys. m 3 * 0,82 = GJ gdzie: 0,82 średnia sprawność kotłowni Zestawienie kosztów Zestawienie kosztów eksploatacyjnych "Ke" Lp. Wyszczególnienie Koszt w tys. zł 1 Zakup gazu 56,261 2 Ryczałt na regulację i konserwacje 2,000 3 Energia elektryczna 1,000 4 Remonty bieŝące 0,000 5 Inne 1,000 6 Ochrona środowiska 0,000 Razem "Ke" 60,261 Produkcja energii cieplnej GJ Jednostkowy koszt produkcji energii cieplnej w cenach 2006 zł/gj 40, Koszty prognozowane Przyjęto, Ŝe obiekt zasilany będzie z własnej kotłowni, a paliwo gazowe podroŝeje w 2006 r. Prognozowany koszt zakupu energii cieplnej kj = 45,0 zł/gj.

23 14 Rozdział V ZałoŜenia zamierzeń termomodernizacyjnych 1. Zasilanie i koszty zasilania Przyjęto: Źródło ciepła własne Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj pkt Rozdział IV Wskaźnik zuŝycia energii 8,07 GJ/kW pkt Rozdział III 2. Skala ocen efektywności Przyjęto: SBBT < 5 lat SBBT 5-10 lat SBBT lat SBBT > 15 lat zamierzenie bardzo opłacalne zamierzenie opłacalne zamierzenie mało opłacalne zamierzenie nieopłacalne

24 15 Rozdział VI Optymalizacja termorenowacji i bilans mocy 1. Budynek szkoły t w = +20 o C 1.1. Opis Ogólna charakterystyka obiektu Jest to obiekt konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W piwnicach znajduje się kotłownia, kuchnia i stołówka. Podstawowe wymiary obiektu - powierzchnia zabudowy A = m 2 - powierzchnia uŝytkowa Au = m 2 - kubatura całkowita V = m 3 - kubatura ogrzewana V ogrz = m Optymalizacja ocieplenia przegród budowlanych Stolarka i przegrody przeźroczyste Stan aktualny Okna Budynek posiada okna stare drewniane, okna stalowe, luksfery i nowe okna PCV. Okna drewniane Zestawienie okien drewnianych starych nadziemia Lp. Wyszczególnienie Wymiary Ilość Przy- Pow. Pow. Suma okien szer. wys. ośc.. lgnia ościeŝy przylgnia pow. m m m szt. mb m 2 m 2 mb m 2 1 Okno 1,10 1,25 0,24 1 9,4 1,38 0,9 9,4 1,4 2 Okno 2,30 2,05 0, ,4 4,72 46,1 522,0 141,5 3 Okno 1,65 2,05 0, ,8 3,38 17,9 192,4 44,0 4 Okno 2,30 0,80 0,24 5 9,4 1,84 4,7 47,0 9,2 5 Okno 1,10 1,10 0,24 1 4,4 1,21 0,8 4,4 1,2 6 Okno 0,85 0,95 0, ,5 0,81 13,2 110,0 16,2 7 Okno 1,65 1,65 0,24 1 9,9 2,72 1,2 9,9 2,7 Razem 71 84,

25 16 Zestawienie okien drewnianych starych piwnic Lp. Wyszczególnienie Wymiary Ilość Przy- Pow. Pow. Suma okien szer. wys. ość. lgnia ościeŝy przylgnia pow. m m m szt. mb m 2 m 2 mb m 2 1 Okno 0,80 0,75 0, ,1 0,60 16, ,0 2 Okno 1,50 0,85 0,24 2 6,4 1,28 1,5 12,8 2,6 3 Okno 1,10 0,75 0,24 1 5,9 0,83 0,6 5,9 0,8 Razem 33 18, Okna stare drewniane są całkowicie zuŝyte i powypaczane. Szczeliny w oknach dochodzą do 5 mm, co w istotny sposób zwiększa zuŝycie energii cieplnej na niekontrolowaną infiltrację. Współczynnik przenikania ciepła określono na: Uo =1,20 * 2,60 = 3,12 W/m 2 K (gdzie 1,2 mnoŝnik uwzględniający stan techniczny) Współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Okna kwalifikują się do wymiany. Okna PCV Zestawienie okien PCV nadziemia Lp. Wyszczególnienie Wymiary Ilość Przy- Pow. Pow. Suma okien szer. wys. węg. lgnia węgarków przylgnia pow. m m m szt. mb m 2 m 2 mb m 2 1 Okno 2,30 2,05 0, ,1 4,72 29,2 365,4 66,0 Razem 14 29, Współczynnik przenikania ciepła dla okien PCV określono na: Uo = 1,30 W/m 2 K Okna stalowe Budynek posiada okna stalowe: a/ piwnice - szklone pojedynczo A = 2 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla okien piwnic określono na: Uo = 5,60 W/m 2 K b/ sala gimnastyczna - z szybami zespolonymi starej generacji A = 80 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla okien sali gimnastycznej określono na: Uo = 3,50 W/m 2 K

26 17 Luksfery Budynek posiada luksfery: a/ kolorowe A = 4 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla luksferów kolorowych określono na: Uo = 3,50 W/m 2 K b/ standardowe A = 7 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla luksferów standardowych określono na: Uo = 3,50 W/m 2 K Drzwi Budynek posiada drzwi: a/ piwnice - stalowe nieocieplone A = 6 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 5,60 W/m 2 K współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) b/ piwnice - stare drewniane A = 4 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 3,00 W/m 2 K współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) c/ nadziemie - stare drewniane A = 11 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 3,00 W/m 2 K współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) d/ nadziemie - nowe drewniane A = 3 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 1,50 W/m 2 K

27 18 e/ nadziemie - nowe Alu A = 15 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 1,50 W/m 2 K Efektywność wymiany okien Proponuje się wymienić okna drewniane stare, okna stalowe i luksfery standardowe na okna PCV z szybami zespolonymi oraz ograniczyć o 20 % przeszklenie w sali gimnastycznej. Projektowany współczynnik przenikania ciepła okien PCV: Uo = 1,30 W/m 2 K Wymiana okien drewnianych RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena wymiany okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,12 1,30 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 50,4 15,4 35,0 407,7 124,06 283,7 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 18,3 5,6 12,76 130,35 10,21 Zamierzenie jest mało opłacalne SPBT> 10 lat

28 19 Wymiana okien stalowych szklonych pojedynczo RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena wymiany okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,60 1,30 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 0,5 0,1 0,4 3,8 0,88 2,9 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 0,2 0,0 0,13 1,10 8,39 Zamierzenie jest opłacalne SPBT< 10 lat

29 20 Wymiana okien stalowych z szybami zespolonymi (80 % powierzchni) RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena wymiany okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,50 1,30 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 10,4 3,6 6,8 83,7 29,17 54,5 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 3,8 1,3 2,45 35,20 14,34 Zamierzenie jest mało opłacalne SPBT> 10 lat

30 21 Zamurowanie okien stalowych z szybami zespolonymi (20 % powierzchni) przegrodą nieprzeźroczystą. RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena zamurowania okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,50 0,29 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 2,5 0,2 2,3 20,5 1,77 18,8 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 0,9 0,1 0,84 8,80 10,42 Zamierzenie jest mało opłacalne SPBT> 10 lat

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/13/2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI ISTNIEJĄCEJ NA TERENIE SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 Załącznik Nr 6 UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 W dniu...2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 450

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Wzór oferty WZÓR: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ..., dnia... roku Miejscowość Data Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dodatek Nr 1 do SIWZ. Znak: DOA.III-3323-31/10

FORMULARZ OFERTOWY. Dodatek Nr 1 do SIWZ. Znak: DOA.III-3323-31/10 Znak: DOA.III-3323-31/10 Dodatek Nr 1 do SIWZ... Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014

dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014 !! Zamawiający: PHU PROGRES ul. Poznańska 275a 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014 Sporządził: Maciej Szewczykowski Ilość stron:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania Projekt UMOWA Nr../PK/2015 Załącznik Nr 7 w dniu. 2015 r. w Rojewie pomiędzy: Gminą Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo NIP 556-256-28-69 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Rafała Żurowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

a>s. QłA.~ ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE

a>s. QłA.~ ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE Ośrodek a>s. QłA.~ Pomocy Społecznej 62-240 Trzemeszno ul. Kościuszki 35 Tel. 61-415-41-65 ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2009 (wzór)

UMOWA NR..2009 (wzór) UMOWA NR..2009 (wzór) ZAŁĄCZNIK NR 1 Nr sprawy: P3/1/2009 na wykonanie robót modernizacyjnych bloku żywieniowego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Jaś i Małgosia ul.jankowskiego 10a w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do ZO UMOWA zawarta w dniu..r. w....pomiędzy: Cellco Communications Sp. z o.o., ul.zamiejska 12, 70-832 Szczecin, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Transport wewnętrzny Inkubatora.

OFERTA PRZETARGOWA. Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Transport wewnętrzny Inkubatora. pieczęć wykonawcy OFERTA PRZETARGOWA znak pisma Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń transportowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie Załącznik Nr 5 U M O W A N R /2010 dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie zawarta w dniu... 2010 r pomiędzy Gminą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł)

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego....... nazwa firmy, pieczęć miejscowość, data O F E R T A Wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. a.., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

Umowa projekt. a.., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: RRG.272.4.2015.RC Umowa projekt zawarta w dniu. roku pomiędzy Gminą Giżycko z siedzibą w Giżycku przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowaną przez Pana Marka Jasudowicz Wójta Gminy Giżycko,

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo