wg rozdzielnika dotyczy: realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wg rozdzielnika dotyczy: realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku"

Transkrypt

1 RGŚ /10 Wisła, dnia 2 lipca 2010 roku wg rozdzielnika dotyczy: realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku Burmistrz Miasta Wisły zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy. Oferty powinny zawierać: 1. określenie oferenta, 2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych, 3. cenę brutto (z VAT), 4. termin realizacji, 5. parafowany projekt umowy, 6. inne uwarunkowania (istotne dla oferenta). Prosimy o złożenie oferty do dnia 12 lipca 2010 roku godz osobiście, faksem (33/ ) lub pocztą elektroniczną Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego Pani Anna Bujok i Pan Damian Cieślar (tel. 33/ ). Załączniki: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych, 2. projekt umowy, 3. audyt energetyczny. Otrzymują: 1. Biuletyn Informacji Publicznej, 2. a/a.

2 RGŚ /10 OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności nie spełniamy żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, którego treść jest następująca: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu pieczęć firmowa Podpisy i pieczęci osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym..., dnia... miejscowość data

3 RGŚ /10: projekt umowy 1 UMOWA NR RGŚ /10-CRU/.../10 do zamówienia publicznego RGŚ /10 zawarta w dniu roku w Urzędzie Miejskim w Wiśle [Pl. B. Hoffa 3] pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Andrzeja Molina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle, Wisła, Plac B. Hoffa 3 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a... legitymującym się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w... pod nr... [do prowadzonej przez...ewidencji działalności gospodarczej pod numerem...] co stwierdzono na podstawie..., z siedzibą w..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami), na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia roku oraz zgodnie z przygotowaną na jego podstawie ofertąwykonawcyzłożonąwdniu...dokumentytesązałącznikamido niniejszejumowy stanowiąc jej integralną część Zamawiający na podstawie złożonej oferty zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku, co stanowi przedmiot umowy. 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 2.1.opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, 2.2.prowadzenie spraw formalnych w zastępstwie inwestora, 2.3.uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określonego dokumentacją projektową, wydanego przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej, 2.4. przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu. 3. Uszczegółowienie zakresu przedmiotu umowy zostało określone w załączniku do umowy. 4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień... (nie później niż 31 stycznia 2011 roku) 5. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami (w szczególności zgodnie z ustawami Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do nich), normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

4 RGŚ /10: projekt umowy 2 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy w szczególności: 2.1.wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie; 2.2.wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 2.3.poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub niedotrzymaniem terminu realizacji; 2.4.nieodpłatne usuwanie usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w toku robót budowlanych, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 2.5.udzielanie bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotu umowy, kierowane do Zamawiającego przez oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane określone przedmiotem umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy jest Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 2. Przedstawicielami Zamawiającego są: 2.1.Damian Cieślar (pracownik Urzędu Miejskiego) nadzorujący realizację umowy, a w szczególności upoważniony do prowadzenia bieżącej korespondencji z Wykonawcą; 2.2.Anna Bujok (pracownik Urzędu Miejskiego), działający łącznie, nadzorujący realizację umowy, a w szczególności upoważnieni do podpisania protokołów odbioru dokumentacji. 3. Przedstawiciele Zamawiającego nie są upoważnieni do zmian zakresu przedmiotu umowy, w tym również do zlecania wykonania usług/dostaw dodatkowych lub uzupełniających Wykonawca może zlecić wykonanie części prac projektowych i usług objętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami: 1.1.nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania umowy ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie. 1.2.nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej i usług, 2. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac jak za działania własne. 3. Wykonawca podzlecając wykonanie usług lub prac projektowych innej jednostce zobowiązuje się w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz przyjęcie zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi na warunkach zgodnych z zaoferowanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 2. Po przejściu majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do nieodpłatnego korzystania z dzieła, którym jest przedmiot umowy, a Zamawiającemu prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. 3. Nieodpłatne korzystanie z dzieła obejmuje wykorzystywanie fragmentów dokumentacji do celów prezentacji działalności Wykonawcy i do celów promocyjnych bez odnoszenia korzyści finansowych. [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

5 RGŚ /10: projekt umowy Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (tj. z podatkiem VAT) w kwocie.. PLN [słownie złotych: ]. 2. Wynagrodzenie podlega zmniejszeniu o wszelkie opłaty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, jeżeli do ich wniesienia na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany będzie Zamawiający. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, co nie jest rozumiane jako odstąpienie od umowy. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres usług. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie stosownego oświadczenia woli Zamawiającego na piśmie. 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w następujących transzach: 4.1.pierwsza transza, tj. 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu budowlanego, 4.2.druga transza, tj. 40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto po przekazaniu Zamawiającemu kompletu prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięcia wydanych przez właściwy organu administracji architektoniczno-budowlanej, 4.3.trzecia transza, tj. w pozostałej do wypłaty kwocie, po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej. 5. Wykonawcy przysługuje prawo do udzielenia upustu, co zostanie potwierdzone odpowiednim zapisem w protokole odbioru przedmiotu umowy Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, w formie poleceń przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 2. Terminem płatności faktury jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy, na rzecz osoby trzeciej Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania objęte przedmiotem umowy, wskazane w załączniku, zwane dalej dokumentacją. 2. Miejscem przekazania dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 3. Wykonawca opatrzy dokumentację w pisemne oświadczenie o jej kompletności, wykonaniu zgodnie z umową, przepisami oraz normami obowiązującymi w dniu przekazania. Oświadczenie to stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji. 4. Przy przekazaniu dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jej jakości. 5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie jednego tygodnia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć ten termin 6. Odbiór będzie obejmował w szczególności sprawdzenie: 6.1.kompletności dokumentacji, [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

6 RGŚ /10: projekt umowy zgodności dokumentacji z wytycznymi realizacji, 6.3.kompletności uzgodnień, w tym z dysponentem nieruchomości i ich implementacji w dokumentacji. 7. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji jest protokół odbioru - przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez strony umowy Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji wygasającej w dniu utraty ważności zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określonego dokumentacją projektową. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady projektowe (także przedmiarów robót), obejmujące również wady i błędy ujawnione w okresie gwarancji. 3. Zamawiający w razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy może w stosunku do Wykonawcy: 3.1.żądać bezpłatnego usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą i umożliwiającym usunięcie wad, 3.2.odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady w przedmiocie umowy uniemożliwiają realizację inwestycji. 4. O zauważonych wadach w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 5. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji wygasającej w dniu utraty ważności zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określonego dokumentacją projektową. 6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót zrealizowanych na podstawie przedmiotu umowy Wykonawca oświadcza, że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP... i jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 2. Zamawiający oświadcza, że płatnikiem faktury będzie Gmina Wisła, Wisła, Pl. B. Hoffa 3, która posiada nr NIP Wykonawca nie będzie wnosił zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 1.2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 1.3. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 2.1. za zwłokę w zapłacie faktury, w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, 2.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

7 RGŚ /10: projekt umowy 5 4. W przypadku, gdy łączna wartość kar umownych wynikających z pkt. 1.2 i 1.3 przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający może odstąpić od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. W przypadku nieodstąpienia od umowy naliczane są kary umowne powyżej 10% wynagrodzenia umownego brutto. 5. W wypadku, gdy Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w pkt 1.1, Zamawiający odstąpi od roszczenia o zapłatę kar umownych wynikających z pkt 1.2 i Z innych tytułów, bądź gdy wysokość kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron. 14 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych(dz. U. nr 223 poz z 2007 roku ze zmianami). 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je nie wnosząc zastrzeżeń,..., dnia miejscowość data podpis Wykonawcy [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

8 RGŚ /10: projekt umowy 6 Załącznik do umowy nr RGŚ /10-CRU/.../10 1. Kompleksowość dokumentacji projektowej oznacza: 1.1.sporządzenie wszelkich koniecznych opracowań niezbędnych do uzyskania prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięcia, wydanych przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej, w tym: a) map zaktualizowanych dla celów projektowych, b) ekspertyzy technicznej, w tym dotyczącej stanu fundamentów, wentylacji grawitacyjnej, c) projektów budowlanego, wykonawczego, branżowych m.in. przyłączy mediów (gazu), drogowych, instalacji itp. 1.2.uzyskanie pozytywnej opinii Dyrektora Szkoły, w szczególności w zakresie estetyki rozwiązań, 1.3.uzyskanie wszystkich uzgodnień, wypisów itp. niezbędnych do uzyskania prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięć, wydanych przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej, 1.4.sporządzenie opracowań koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami) i przepisami wykonawczymi, w tym: a) projektów wykonawczych, b) specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarów robót, d) kosztorysów inwestorskich (z podziałem na etapy/zakresy uzgodnione z Zamawiającym). 2. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje: 2.1.modernizację kompleksową budynku wynikającą z audytu energetycznego opracowanego przez inż. Bogumiła Konopkę (49 stron + załączniki analizy przepływów pieniężnych), 2.2.remont pokrycia dachowego (problem: dach pokryty blachą trapezową /wysoki trapez/ - przy silnych opadach widoczne przecieki na poddaszu, z uwagi na brak podwójnego zakładu fali), 2.3.wymiana przegnitej krokwi na dachu, 2.4.malowanie dachu na budynku szkoły, 2.5.wykonanie 5 zadaszeń nad schodami wejściowymi do szkoły(problem: ich brak powoduje niszczenie schodów oraz balustrad, a w okresie zimy stwarza niebezpieczeństwo upadków z powodu oblodzeń) 3. Nieruchomość jest włączona do aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany, tzn ujawnionym w księgach wieczystych właścicielem jest Gmina Wisła. 5. W rozwiązaniach projektowych należy: 5.1.stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wskazanie ich parametrów, a nie nazw handlowych wyrobów; 5.2.stosować wyroby i rozwiązania optymalizowane pod względem kosztów funkcjonowania oraz braku uciążliwości dla środowiska naturalnego. 6. Uzyskanie prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięć oznacza: 6.1.przygotowanie wniosku (wraz z wszystkimi załącznikami) do organu administracji architektonicznobudowlanej o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia, 6.2.złożenie wniosku, 6.3.uzyskanie klauzuli stwierdzających prawomocność zezwoleń. 7. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu oznacza dostarczenie do siedziby Zamawiającego następujących opracowań: Lp. Nazwa opracowania Ilość kompletów przekazywanych Zamawiającemu 1. Projekt budowlany 4 2. Projekt wykonawczy 4 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4 [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

9 RGŚ /10: projekt umowy 7 Lp. Nazwa opracowania Ilość kompletów przekazywanych Zamawiającemu 4. Przedmiar robót 1 5. Kosztorysy inwestorskie 1 6. Wykaz wszystkich zobowiązań inwestora, których musi dopełnić przed rozpoczęciem inwestycji, a wynikających ze szczegółowych uzgodnień branżowych itp. 7. Próbki kolorystyki elewacji (rzeczywiste, nie wzornik) 1 8. Wersja elektroniczna bez zabezpieczeń w/w opracowań: 1. w formacie PDF w układzie zgodnym z wersją papierową (w przypadku kilku plików nazwy muszą wskazywać kolejność części) 2. w formacie edytora tekstu: część opisowa 3. w formacie wektorowym: część graficzna 9. Prawomocna decyzja zezwalająca na realizację przedsięwzięcia Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami i wytycznymi prawa obowiązującymi w momencie jego odbioru, a w szczególności zgodnie z: 10.1.ustawą Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej, m.in: a) Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego (Dz.U ze zmianami), b) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U ), c) Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz.U ), d) Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz.U ze zmianami), 10.2.ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej: a) Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U ), b) Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U ), 10.3.ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej, 10.4.ustawą Prawo wodne (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej, 10.5.ustawą Odpady (Dz.U ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niej. 1 1 Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (załącznik) i akceptujemy je nie wnosząc zastrzeżeń,..., dnia miejscowość data podpis Wykonawcy [J:\INWESTYCJE\2010\SP5_TERMOMODERNIZACJA\dokumentacja\projekt_umowy.odt]

10 Bogumił Konopka Chorzów, ul. Ryszki 57/21 i fax (0 32) , (0 32) , Konto: PKO BP O/Chorzów nr NIP neostrada.pl A U D Y T E N E R G E T Y C Z N Y modernizacji gospodarki cieplnej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku Inwestor: Gmina Wisła Wisła, Plac B. Hoffa 3 tel opracował: Chorzów, 2006.

11 2 Karta nr 1 Audytu - dane ogólne 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1. Rodzaj budynku 1.3. Właściciel lub zarządca Budynek szkolny 1.2. Rok budowy 1980 Gmina Wisła 1.4. Adres budynku Wisła, ul. Jawornik Nazwa i adres firmy wykonującej Audyt inŝ. Bogumił Konopka Chorzów, ul. Ryszki 57/21, tel./fax audytor KAPE, uprawnienia budowlane nr KA 844/92 3. Imię i nazwisko oraz adres koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis inŝ. Bogumił Konopka Chorzów, ul. Ryszki 57/21, tel./fax audytor KAPE, uprawnienia budowlane nr KA 844/92 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 1. Posiadane kwalifikacje Miejscowość Data wykonania opracowania Chorzów Spis treści Rozdział Strona I Wykaz jednostek miar i oznaczeń 6 II Ustalenia ogólne 8 III Dane klimatyczne 10 IV Stan istniejący charakterystyka i koszty 12 V ZałoŜenia zamierzeń termomodernizacyjnych 14 VI Optymalizacja termorenowacji i bilans mocy 15 VII Prognoza zuŝycia energii i ponoszonych kosztów dla stanu istniejącego 36 VIII Przedsięwzięcia termomodernizacyjne 41 IX Analiza finansowa wykonalności 47 X Wnioski 48 Załącznik nr 1 - Analiza przepływów pienięŝnych dla finansowania własnego Załącznik nr 1 - Analiza przepływów pienięŝnych z uwzględnieniem dofinansowania zewnętrznego

12 3 A Dane ogólne 1 Wnioskodawca Gmina Wisła 2 Nazwa zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle 3 Adres budynku Wisła, ul. Jawornik 58 4 Przeznaczenie budynku szkoła 5 Konstrukcja/technologia budynku Szkoła Podstawowa składa się z dwóch segmentów: - części szkolnej - sali gimnastycznej Segmenty są konstrukcji tradycyjnej, murowanej. 6 Liczba kondygnacji Część szkolna posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczona Sala gimnastyczna posiada jedną kondygnację nadziemną i jest podpiwniczona Segment mieszkalny posiada jedną kondygnację nadziemną 7 Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] Pow. części ogrzewanej [m 2 ] B System grzewczy Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Źródło ciepła a rodzaj źródła ciepła kotłownia wodna do 100 o C kotłownia wodna do 100 o C b producent Bepis, Niemczewski - c typ KGGW8, ELKA kondensacyjny d ilość sztuk 3 2 e moc [kw] 229,0 170,0 f rok produkcji g wysokość komina [m] Sieć i instalacja c.o. a typ sieci cieplnej - - b typ instalacji c.o. wodna 90/70 o C wodna 90/70 o C c typ grzejników Ŝeliwne, rury oŝebrowane panelowe d zawory termostatyczne brak standard e stan przewodów sieci cieplnej - - f stan przewodów instalacji c.o. do wymiany nowe 3 Zapotrzebowanie mocy [kw] 225,9 122,7 4 Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Sprawność wytwarzania 0,82 1,00 6 Sprawność przesyłu 0,97 0,98 7 Sprawność regulacji 0,90 0,98 8 Sprawność wykorzystania 0,90 0,95 9 Wsp. ograniczania ogrzewania w ciągu doby 0,91 0,91 10 Wsp. ograniczania ogrzewania w ciągu tygodnia 0,85 0,85 11 Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a]

13 4 C Przegrody budowlane oddzielające część ogrzewaną od powietrza zewnętrznego i części nieogrzewanej Stan przed termomodernizacją Powierzchnia Wsp. przegrody U [m 2 ] [W/m 2 K] Stan po termomodernizacji Wsp. λ izolacji [W/mK] Grubość izolacji [cm] Wsp. U [W/m 2 K] 1 Ściany nadziemia do ocieplenia styropianem , ,045 0,289 2 Ściany piwnic do ocieplenia polistyrenem 229 1, ,045 0,392 3 Stropodach sali gimnastycznej 533 0, ,314 4 Strop ostatniego piętra przechodni do 271 1, ,045 0,283 ocieplenia styropianem 5 Strop ostatniego piętra ocieplony 551 0, ,315 6 Strop Sali gimnastycznej - zaplecze 132 0, ,273 7 Podłoga w gruncie I strefa 105 0, ,87 8 Podłoga w gruncie II strefa , ,60 9a Okna PCV 66 1, ,30 9b Okna drewniane do wymiany na PCV 237 3, ,30 9c Okna stalowe poj. do wymiany na okna PCV 2 5, ,30 9d Okna stalowe zesp. do wymiany na okna PCV 64 3, ,30 9e Okna stalowe zesp. do zamurowania 16 3, ,290 9f Luksfery kolorowe 4 3, ,50 9g Luksfery standardowe do wymiany na okna 7 3, ,30 PCV 10a Drzwi nowe 18 1, ,50 10b Drzwi drewniane do wymiany na drzwi Alu 15 3, ,50 10c Drzwi stalowe do wymiany na drzwi ocieplone 6 5, , Kryterium wyboru grubości izolacji SPBT D Wentylacja grawitacyjna Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Liczba wymian powietrza [1/h] Strumień powietrza [m 3 /h] E Ciepła woda uŝytkowa Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Sposób przygotowania c.w.u. kotłownia własna kotłownia własna 2 Liczba osób korzystających z c.w.u Dobowe zapotrzebowanie c.w.u. [m 3 /d] 0,9 0,9 4 Roczne zapotrzebowanie c.w.u. [m 3 /a] Zapotrzebowanie mocy [kw] 34,9 34,9 6 Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Sprawność wytwarzania 0,82 1,00 8 Sprawność instalacji (przesył, regulacja, cyrk.) 0,70 0,80 9 Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] F Wentylacja mechaniczna Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia - - powietrza 2 Sposób wytwarzania i dostarczania ciepła Liczba wymian powietrza [1/h] Strumień powietrza [m 3 /h] Stopień odzysku ciepła Zapotrzebowanie mocy [kw] Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Sprawność wytwarzania Sprawność instalacji (przesył, regulacja, wykorz.) Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] - -

14 5 G Zestawienie zbiorcze Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Zapotrzebowanie mocy [kw] 260,8 157,6 2 Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] Rodzaj paliwa gaz ziemny gaz ziemny 5 Wartość opałowa paliwa [MJ/m 3 ] 35,0 35,0 6 Ilość paliwa [tys. m 3 ] 69,8 25,4 7 Zawartość siarki w paliwie [%] 0,0 0,0 8 Zawartość popiołu w paliwie [%] 0,0 0,0 9 Moc zamówiona [kw] - 10 Średnie zuŝycie paliwa [tys. m 3 ] 51,0 11 Cena jednostkowa paliwa Roczny koszt całkowity paliwa zł Stawka opłaty stałej za ogrzewanie [zł/mw m-c] Roczny koszt opłaty stałej [zł/a] Roczny koszt obsługi [zł/a] Roczny koszt całkowity eksploatacji [zł/a] Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł] Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] Prosty czas zwrotu (SPBT) lata 12,1 20 Wartość bieŝąca NPV przy załoŝeniach: a/ stopa dyskonta r = 6 % b/ okres analizy t = 15 lat c/ finansowanie: - środki własne ,- zł 21 Wartość bieŝąca NPV przy załoŝeniach: a/ stopa dyskonta r = 6 % b/ okres analizy t = 15 lat c/ finansowanie: - środki własne ,- zł - dotacja WFOŚiGW ,- zł - poŝyczka WFOŚiGW ,- zł razem ,- zł d/ parametry poŝyczki: - oprocentowanie 3,5 % - czas spłaty 4,0 lat - umorzenie 50,0 % 22 Wartość bieŝąca NPV przy załoŝeniach: a/ stopa dyskonta r = 6 % b/ okres analizy t = 15 lat c/ finansowanie: - środki własne ,- zł - dotacja Fun. Norweskiego zł razem ,- zł Koszty podane są w cenach brutto z podatkiem VAT 22 % Oświadczam, Ŝe dane przedstawione w karcie audytu są zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym. podpis osoby sporządzającej kartę audytu pieczęć i podpis kierownika jednostki

15 6 Rozdział I Wykaz jednostek miar i oznaczeń 1. Jednostki miar: długość m powierzchnia m 2 kubatura, objętość m 3 sekunda godzina doba zmiana miesiąc kwartał rok s h d zm m-c kw a energia cieplna i elektryczna J ( kj, MJ i GJ) moc W (kw, MW) masa g (kg i Mg) temperatura C ciśnienie Pa (kpa, MPa) szybkość m/s współczynnik przenikania ciepła U W(m 2 K) 1.2. Skróty i oznaczenia dane podstawowe: obwód obiektu powierzchnia zabudowy obiektu powierzchnia uŝytkowa obiektu kubatura obiektu całkowita kubatura obiektu ogrzewana ciepła woda uŝytkowa + 55 o C centralne ogrzewanie wentylacja grawitacyjna wentylacja mechaniczna L A Au Vv V c.w.u. c.o. w g w m krotność wentylacji: wentylacja grawitacyjna n g [1/h] wentylacja mechaniczna n m [1/h]

16 7 temperatury: obliczeniowa zewnętrzna t zo [ o C] obliczeniowa gruntu t go [ o C] obliczeniowa wewnętrzna t wi [ o C] (dla kubatury i ) róŝnica temperatur t [ o C] parametry paliwa: wartość opałowa Wd [MJ/kg lub MJ/m 3 ] zawartość popiołu A r [%] zawartość siarki s [%] zawartość węgla C c [%] sprawność chwilowa η c [%] roczna sprawność eksploatacyjna η a [%] zuŝycie paliwa: roczne Ga [Mg/a lub m 3 /a] godzinowe Gh [Mg/h lub m 3 /h] koszty: inwestycyjne Ki [zł lub tys. zł] eksploatacyjne Ke [zł lub tys. zł] energia: całkowita Q [GJ] straty energii cieplnej na przegrodach Qp [GJ] energia wentylacji grawitacyjnej Qwg [GJ] energia centralnego ogrzewania (Qp + Qwg) Qco [GJ] energia wentylacji mechanicznej Qwm [GJ] energia c.w.u. Qcwu [GJ] energia na potrzeby technologiczne Qtech [GJ] straty energii Qst [GJ] moc: całkowita Φ [kw] straty mocy cieplnej na przegrodach Φp [kw] wentylacja grawitacyjna Φwg [kw] centralne ogrzewanie (Φp + Φwg) Φco [kw]

17 8 Rozdział II Ustalenia ogólne 1. Cel pracy Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązań technicznych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. 2. Materiały źródłowe Podstawą opracowania audytu jest: Dane techniczne i eksploatacyjne udostępnione przez Inwestora Inwentaryzacja własna 3. Podstawa prawna 3.1. Akty prawne 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. z nowelizacją z dnia (Dz.U. 79/99) oraz z dnia (Dz.U. 12/02) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a takŝe wzorów kart audytu energetycznego. 2. Ustawa z dnia (Dz. U. nr 162/98) o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. nr 75/2002) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Normy Obowiązkowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. nr 22/99) w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.) 1. Polska Norma PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 2. Polska Norma PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 3. Polska Norma PN-87/B Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

18 Nieobowiązkowe 1. Polska Norma PN-EN-ISO 6946/98 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń. 2. Polska Norma PN-B-02025/2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i uŝyteczności publicznej. 3. Polska Norma PN-91/B Ochrona cieplna budynków. 4. Polska Norma PN-B-03406/84 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m Polska Norma PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. 4. Ceny i koszty 4.1. Podatek VAT Analizy kosztów zostały wykonane w cenach brutto z podatkiem VAT Podstawa wycen Kalkulacje własne oraz ceny lokalne 4.3. Poziom cen I kw r.

19 10 Rozdział III Dane klimatyczne 1. Podstawowe dane Wisła znajduje się w IV strefie klimatycznej wg PN-82/B Szczegółowe dane klimatyczne wg stacji meteorologicznej w Lesku znajdującej się równieŝ w IV strefie klimatycznej zamieszczone w PN-B-02025/2001: Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T e (m.) -3,2-1,9 2,4 7,2 12,0 15,3 16,6 16,0 12,5 8,3 3,6-0,8 Ld(m.) Czas sezonu grzewczego Ld a = 232 dni Średnia temperatura roczna t śra = 7,3 o C Średnia temperatura sezonu grzewczego t śrs = 3,1 o C Temperatura obliczeniowa zewnętrzna t zo = - 22,0 o C Ilość stopniodni Sd = Wskaźniki zapotrzebowania energii cieplnej 2.1 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii cieplnej W celu usprawnienia obliczeń sezonowego zuŝycia energii cieplnej na potrzeby c.o. wprowadzono wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii cieplnej dla stacji meteorologicznej Lesko: Ld a *( two túrs )* *(20,0 3,1) * Wsco = = = 8,07 *10 [ kj / kw ] = t t 20 ( 22) wo zo Jest to wskaźnik wieloletni. Nie uwzględnia on ocieplenia klimatu w ostatnich latach. 8,07[ GJ /( kw * a)] 2.2. Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację Wartość rocznego zapotrzebowania energii cieplnej na podgrzanie niepoŝądanego strumienia powietrza przepływającego przez nieszczelności w stolarce, wynosi: Q inf = 1,43 * 10-6 * a * l * gdzie: L g m= 1 [t wo - t e (m)] 5/3 * Ld m [GJ] L g ilość miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym Ld m ilość dni grzewczych w miesiącu a [m 3 /(m* h*dapa 2/3 )] współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny l [mb] długość przylgni w stolarce

20 11 W celu usprawnienia obliczeń strat energii cieplnej spowodowanej infiltracją poprzez szczeliny w stolarce wprowadzono indywidualny jednostkowy wskaźnik infiltracji W s inf : - długość przylgni l = 1 mb - współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny a = 1 m 3 /(m* h*dapa 2/3 ) - temperatura obliczeniowa wewnętrzna t wo = 20,0 o C Wskaźnik dla stacji meteorologicznej Lesko odpowiadającej klimatycznie miejscowości Jaworzynka. Ws inf = 1,43 * 10-6 * a * l * L g m= 1 [t wo - t e (m)] 5/3 Ld m Ws inf = 1,43 * 10-6 *1* 1 * {[20,0 - (-3,2)] 5/3 * 31 + [20,0 - (-1,9)] 5/3 * 28 + [20,0-2,4)] 5/3 * 31 + [20,0-7,2)] 5/3 * 30 + [20,0-12,0)] 5/3 *10 + [20,0-12,5)] 5/3 * 10 + [20,0-8,3)] 5/3 * 31 + [20,0-3,6)] 5/3 * 30 + [20,0 - (-0,8)] 5/3 * 31} = 1,43 * 10-6 * ( ) = 1,43 * 10-6 * = 0,0390 GJ/(a * m * rok) 2.3. Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację Mając dane: - wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii cieplnej dla stacji meteorologicznej Lesko Ws co = 8,07 GJ/(kW*rok) - wskaźnik infiltracji szczelin dla stacji meteorologicznej Lesko. Ws inf = 0,0390 GJ/(a * m * rok) ustalono wskaźnik zwiększonego zapotrzebowania mocy cieplnej na pokrycie strat ciepła z niepoŝądanej infiltracji: φ inf = Ws inf / Ws co = = 0,0390/8,07 = 4,8 W/(a * m * rok)

21 12 Rozdział IV Stan istniejący - charakterystyka i koszty 1. Charakterystyka ogólna Zakresem niniejszego opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. W skład budynku wchodzi część dydaktyczna, łącznik i sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna została dobudowana w latach dziewięćdziesiątych. Nr Obiekt Pow. Pow. Kubatura Rok zabudowy uŝytkowa całkowita ogrzewana budowy m 2 m 2 m 3 m 3 1 Część dydakt. z łącznikiem Sala gimnastyczna Razem Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja murowana z Ŝelbetowymi stropami. Stan techniczny budynku jest dobry, umoŝliwiający dalszą jego eksploatację. 2. Zasilanie w energię cieplną 2.1. Źródło ciepła Źródłem ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest kotłownia gazowa wbudowana wyposaŝona w kotły: Lp. Producent kotła Typ kotła Ilość Łączna moc Sprawność chwilowa ηc roczna ηc średnica Dn Emitor wysokość H Rok budowy szt. kw - - m m 1 Niemczewski ELKA 1 43,0 0,88 0,82 0, Bepis KGGW ,0 0,88 0,82 0, Razem 3 229,0 Kotłownia nie posiada automatyki pogodowej i sterującej. Kotły i osprzęt są przestarzałe i wyeksploatowane. Kotłownia kwalifikuje się do modernizacji. Jako paliwo stosowany gaz ziemny GZ Zakup i koszty zakupu gazu w latach : Rok Średnio Zakup gazu ziemnego tys. m 3 43,058 51,788 51,421 48,756 Koszt zakupu gazu zł Średnia cena zakupu gazu zł/m 3 1,03 1,02 1,09 1, Instalacja wewnętrzna c.o. Instalacja wewnętrzna c.o. jest wyeksploatowana i kwalifikuje się do wymiany. Grzejniki nie są wyposaŝone w zawory termostatyczne. Część pomieszczeń jest niedogrzewanych, w szczególności sala gimnastyczna.

22 Instalacja c.w.u. Obiekt posiada instalację c.w.u. Instalacja znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje się wymiany instalacji c.w.u. 3. Koszty gospodarki cieplnej 3.1. Koszty eksploatacji źródła ciepła za 2005 r.: Produkcja energii cieplnej w 2005 r. Q = 51,4 tys. m 3 * 35,0 GJ/ tys. m 3 * 0,82 = GJ gdzie: 0,82 średnia sprawność kotłowni Zestawienie kosztów Zestawienie kosztów eksploatacyjnych "Ke" Lp. Wyszczególnienie Koszt w tys. zł 1 Zakup gazu 56,261 2 Ryczałt na regulację i konserwacje 2,000 3 Energia elektryczna 1,000 4 Remonty bieŝące 0,000 5 Inne 1,000 6 Ochrona środowiska 0,000 Razem "Ke" 60,261 Produkcja energii cieplnej GJ Jednostkowy koszt produkcji energii cieplnej w cenach 2006 zł/gj 40, Koszty prognozowane Przyjęto, Ŝe obiekt zasilany będzie z własnej kotłowni, a paliwo gazowe podroŝeje w 2006 r. Prognozowany koszt zakupu energii cieplnej kj = 45,0 zł/gj.

23 14 Rozdział V ZałoŜenia zamierzeń termomodernizacyjnych 1. Zasilanie i koszty zasilania Przyjęto: Źródło ciepła własne Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj pkt Rozdział IV Wskaźnik zuŝycia energii 8,07 GJ/kW pkt Rozdział III 2. Skala ocen efektywności Przyjęto: SBBT < 5 lat SBBT 5-10 lat SBBT lat SBBT > 15 lat zamierzenie bardzo opłacalne zamierzenie opłacalne zamierzenie mało opłacalne zamierzenie nieopłacalne

24 15 Rozdział VI Optymalizacja termorenowacji i bilans mocy 1. Budynek szkoły t w = +20 o C 1.1. Opis Ogólna charakterystyka obiektu Jest to obiekt konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W piwnicach znajduje się kotłownia, kuchnia i stołówka. Podstawowe wymiary obiektu - powierzchnia zabudowy A = m 2 - powierzchnia uŝytkowa Au = m 2 - kubatura całkowita V = m 3 - kubatura ogrzewana V ogrz = m Optymalizacja ocieplenia przegród budowlanych Stolarka i przegrody przeźroczyste Stan aktualny Okna Budynek posiada okna stare drewniane, okna stalowe, luksfery i nowe okna PCV. Okna drewniane Zestawienie okien drewnianych starych nadziemia Lp. Wyszczególnienie Wymiary Ilość Przy- Pow. Pow. Suma okien szer. wys. ośc.. lgnia ościeŝy przylgnia pow. m m m szt. mb m 2 m 2 mb m 2 1 Okno 1,10 1,25 0,24 1 9,4 1,38 0,9 9,4 1,4 2 Okno 2,30 2,05 0, ,4 4,72 46,1 522,0 141,5 3 Okno 1,65 2,05 0, ,8 3,38 17,9 192,4 44,0 4 Okno 2,30 0,80 0,24 5 9,4 1,84 4,7 47,0 9,2 5 Okno 1,10 1,10 0,24 1 4,4 1,21 0,8 4,4 1,2 6 Okno 0,85 0,95 0, ,5 0,81 13,2 110,0 16,2 7 Okno 1,65 1,65 0,24 1 9,9 2,72 1,2 9,9 2,7 Razem 71 84,

25 16 Zestawienie okien drewnianych starych piwnic Lp. Wyszczególnienie Wymiary Ilość Przy- Pow. Pow. Suma okien szer. wys. ość. lgnia ościeŝy przylgnia pow. m m m szt. mb m 2 m 2 mb m 2 1 Okno 0,80 0,75 0, ,1 0,60 16, ,0 2 Okno 1,50 0,85 0,24 2 6,4 1,28 1,5 12,8 2,6 3 Okno 1,10 0,75 0,24 1 5,9 0,83 0,6 5,9 0,8 Razem 33 18, Okna stare drewniane są całkowicie zuŝyte i powypaczane. Szczeliny w oknach dochodzą do 5 mm, co w istotny sposób zwiększa zuŝycie energii cieplnej na niekontrolowaną infiltrację. Współczynnik przenikania ciepła określono na: Uo =1,20 * 2,60 = 3,12 W/m 2 K (gdzie 1,2 mnoŝnik uwzględniający stan techniczny) Współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Okna kwalifikują się do wymiany. Okna PCV Zestawienie okien PCV nadziemia Lp. Wyszczególnienie Wymiary Ilość Przy- Pow. Pow. Suma okien szer. wys. węg. lgnia węgarków przylgnia pow. m m m szt. mb m 2 m 2 mb m 2 1 Okno 2,30 2,05 0, ,1 4,72 29,2 365,4 66,0 Razem 14 29, Współczynnik przenikania ciepła dla okien PCV określono na: Uo = 1,30 W/m 2 K Okna stalowe Budynek posiada okna stalowe: a/ piwnice - szklone pojedynczo A = 2 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla okien piwnic określono na: Uo = 5,60 W/m 2 K b/ sala gimnastyczna - z szybami zespolonymi starej generacji A = 80 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla okien sali gimnastycznej określono na: Uo = 3,50 W/m 2 K

26 17 Luksfery Budynek posiada luksfery: a/ kolorowe A = 4 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla luksferów kolorowych określono na: Uo = 3,50 W/m 2 K b/ standardowe A = 7 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla luksferów standardowych określono na: Uo = 3,50 W/m 2 K Drzwi Budynek posiada drzwi: a/ piwnice - stalowe nieocieplone A = 6 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 5,60 W/m 2 K współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) b/ piwnice - stare drewniane A = 4 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 3,00 W/m 2 K współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) c/ nadziemie - stare drewniane A = 11 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 3,00 W/m 2 K współczynnik przepływu przez szczeliny określono na: a o = 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) d/ nadziemie - nowe drewniane A = 3 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 1,50 W/m 2 K

27 18 e/ nadziemie - nowe Alu A = 15 m 2 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi określono na: Uo = 1,50 W/m 2 K Efektywność wymiany okien Proponuje się wymienić okna drewniane stare, okna stalowe i luksfery standardowe na okna PCV z szybami zespolonymi oraz ograniczyć o 20 % przeszklenie w sali gimnastycznej. Projektowany współczynnik przenikania ciepła okien PCV: Uo = 1,30 W/m 2 K Wymiana okien drewnianych RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena wymiany okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,12 1,30 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 50,4 15,4 35,0 407,7 124,06 283,7 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 18,3 5,6 12,76 130,35 10,21 Zamierzenie jest mało opłacalne SPBT> 10 lat

28 19 Wymiana okien stalowych szklonych pojedynczo RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena wymiany okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,60 1,30 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 0,5 0,1 0,4 3,8 0,88 2,9 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 0,2 0,0 0,13 1,10 8,39 Zamierzenie jest opłacalne SPBT< 10 lat

29 20 Wymiana okien stalowych z szybami zespolonymi (80 % powierzchni) RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena wymiany okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,50 1,30 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 10,4 3,6 6,8 83,7 29,17 54,5 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 3,8 1,3 2,45 35,20 14,34 Zamierzenie jest mało opłacalne SPBT> 10 lat

30 21 Zamurowanie okien stalowych z szybami zespolonymi (20 % powierzchni) przegrodą nieprzeźroczystą. RóŜnica temperatur 42 o C Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny aktualny 4,0 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny projekt. 0,5 m 3 /(m* h * dapa 2/3 ) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na przegrodach 8,07 GJ/(kW * rok) Wskaźnik zuŝycia energii cieplnej na infiltrację 0,039 GJ/a * m * rok) Wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na infiltrację 4,8 W/(a * m * rok) Cena energii cieplnej 45,0 zł/gj Cena zamurowania okien 0,550 tys. zł Powierzchnia Przylgnia "U" akt. proj. akt. proj. akt. proj. m 2 m 2 mb mb W/m 2 K W/m 2 K ,50 0,29 Potrzeby mocy Efekt ZuŜycie energii Efekt akt. proj. mocy akt. proj. energii kw kw kw GJ GJ GJ 2,5 0,2 2,3 20,5 1,77 18,8 Koszty energii Efekt Koszty inwestycyjne SPBT akt. proj. kosztów modernizacji. tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł lat 0,9 0,1 0,84 8,80 10,42 Zamierzenie jest mało opłacalne SPBT> 10 lat

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej oferty.

wg rozdzielnika Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej oferty. RGŚ.042.2.1.2012.PJ Wisła, dnia 16 kwietnia 2012 roku wg rozdzielnika dotyczy: realizacji zadania Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Wiślański e-urząd. Modernizacja platformy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER JEST OK! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMPUTER JEST OK! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja KOMPUTER JEST OK! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RGŚ.2214-4/2010 Wisła, dnia 23 kwietnia 2010 roku wg

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Nadróż 1; Rogowo

OGŁOSZENIE. Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Nadróż 1; Rogowo OGŁOSZENIE Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Nadróż 1; 87-515 Rogowo ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy: - węgla, - miału węglowego. Przedmiot zamówienia: - dostawy węgla, - dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy STAROSTWO OWE W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 64-300 NOWY TOMYŚL OFERTA Ja(My) niżej podpisany(i)... działając w imieniu i na rzecz......

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RGŚ CRU/.../15 do zamówienia publicznego RGŚ AB

UMOWA NR RGŚ CRU/.../15 do zamówienia publicznego RGŚ AB 1 UMOWA NR RGŚ.272...2015 - CRU/.../15 do zamówienia publicznego RGŚ.271...2015.AB zawarta w Wiśle dniu...... 2015 roku pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Tomasza Bujoka

Bardziej szczegółowo

Wejherowo dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wejherowo dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wejherowo dnia 09.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: RI. 3463-21/10 (pieczęć adresowa firmy ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... ZP.271.13.2014.GC FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon) /faks:... (nr rachunku bankowego) OFERTA

Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon)  /faks:... (nr rachunku bankowego) OFERTA Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr 1......... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon) e-mail/faks:...... (nr rachunku bankowego) ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)......

OŚWIADCZENIE działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)...... ZAŁĄCZNIK NR 2 Ja/My, niżej podpisani OŚWIADCZENIE działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) oświadczam/y, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Projektantem

zwanym dalej Projektantem Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Grajewo z siedzibą ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, NIP 719-153-20-12, REGON 450669714, reprezentowanym przez: Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta, zwanym

Bardziej szczegółowo

Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Wzory dokumentów 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ KWOTY OKREŚLONEJ W

Bardziej szczegółowo