System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów."

Transkrypt

1

2 Spis treści Rozdział I: Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego... 3 Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia... 3 Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia... 4 Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia... 5 Rozdział V: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu Potencjał innych podmiotów Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu... 6 Rozdział VI: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu... 7 Rozdział VII: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział VIII: Wymagania dotyczące wadium Wadium Zwrot wadium Utrata wadium Rozdział IX: Termin związania ofertą Rozdział X: Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział XI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XII: Opis sposobu obliczania ceny oferty Rozdział XIII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział XIV: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział XV: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Rozdział XVI: Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy Rozdział XVII: Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział XVIII: Oferta częściowa opis części zamówienia Rozdział XIX: Umowa ramowa Rozdział XX: Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Rozdział XXI: Opis i warunki oferty wariantowej Rozdział XXII: Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego Rozdział XXIII: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozdział XXIV: Aukcja elektroniczna Rozdział XXV: Zwrot kosztów udziału w postępowaniu Rozdział XXVI: Określenie wymagań, gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą brały udział osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne Rozdział XXVIII: Wykaz załączników do niniejszej IDW

3 CZĘŚĆ I SIWZ: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 1. W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za odnoszące się także do liczby mnogiej. 2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZGOK/JRP/2/23/2015. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Rozdział I: Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3, Olsztyn Polska telefon faks: : adres strony internetowej: godziny urzędowania: od 7.00 do NIP: , NIP europejski: PL , Regon: Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie, numer rachunku: Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 2.1. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), 2.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013, poz. 231), 2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 3

4 zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), 2.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2013, poz. 1735). Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia 1. Definicje: Postępowanie Umowa Ustawa PZP ZUOK Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą dla niniejszego postępowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 2. Przedmiotem zamówienia są: 2.1. dostawy: Pięciu (5) fabrycznie nowych (rok produkcji 2015) zestawów ciężarowych składających się z: a. samochodu ciężarowego typu hakowiec (pojazd + urządzenie hakowe) b. przyczepy Dziesięciu (10) fabrycznie nowych (rok produkcji 2015) kontenerów typu KP-10 otwarty oraz 2.2. usługa serwisowa ww. zestawów ciężarowych 2.3. subskrypcja systemu obsługi i diagnoz pojazdu 2.4. szkolenie personelu Zamawiającego, 2.5. ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC i NNW samochodów ciężarowych wraz z urządzeniami hakowymi oraz przyczep na okres 12 miesięcy od daty ich zarejestrowania 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 4

5 4. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Samochody do transportu odpadów Przyczepy Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia: do 48 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym: 1.1. dostawa zestawów ciężarowych i kontenerów oraz szkolenie personelu Zamawiającego zostaną wykonane w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 15 lipca 2015 r usługa serwisowa zestawów ciężarowych oraz subskrypcją systemu obsługi i diagnoz pojazdu zostanie wykonana w terminie do 44 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu dostaw. Rozdział V: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia minimalny warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, co najmniej trzy (3) dostawy samochodów ciężarowych o DMC minimum 25 lub 26 t, z których przynajmniej jedna (1) obejmowała minimum 2 ww. samochody. 5

6 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. Potencjał innych podmiotów Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z ww. zobowiązania musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca będzie faktycznie dysponował zasobami podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia i że ten podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 3.1. Zamawiający będzie oceniał spełnianie minimalnych warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym Rozdziale w ust. 1 w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Spełnienie przez Wykonawcę minimalnych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna za właściwe wykazanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia i oceni pozytywnie Ocena będzie dokonywana na podstawie wymaganych przez Zamawiającego i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI IDW Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia minimalne warunki udziału w postępowaniu (o których mowa powyżej w ust. 1 niniejszego Rozdziału) na dzień składania ofert Jeżeli Wykonawca nie wykaże odpowiedniego (wymaganego przez Zamawiającego) poziomu (zakresu) wiedzy i doświadczenia, potencjału osobowego, ekonomicznego i finansowego wskazującego na jego zdolność do należytego wykonania udzielanego zamówienia, a więc nie wykaże spełniania 6

7 warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP Na potwierdzenie spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający żąda dokumentów (określonych w Rozdziale VI). Zamawiający wykluczy z postępowania (po wyczerpaniu trybu określonego w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) Wykonawców, którzy nie wykazali w wystarczający sposób spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu, a tym samym negatywnie została oceniona ich zdolność do należytego wykonania zamówienia Ponadto, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V niniejszej IDW, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający również wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP Wartości podane w innych walutach niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia lub wg średniego kursu ogłoszonego bezpośrednio po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia brak będzie ogłoszenia średniego kursu). Zasadę tę Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich danych finansowych. Rozdział VI: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w Rozdziale V IDW, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku nr 2 do niniejszej IDW. Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają: a) jeden wspólny dokument ww. oświadczenia w formie Załącznika nr 2 do niniejszej IDW, w takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną lub b) każdy z Wykonawców składa oddzielnie dokument ww. oświadczenia w formie Załącznika nr 2 do niniejszej IDW. W takim przypadku 7

8 oświadczenie to musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego Wykonawcy, który składa oświadczenie. W związku z tym do oferty należy załączyć tyle oświadczeń, ilu jest Wykonawców składających wspólną ofertę wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, głównych dostaw (tj. spełniających warunek określony w Rozdziale V ust. 1.2.), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały należycie wykonane. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie a). 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może dodatkowo zażądać dokumentów dotyczących w szczególności: 3.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 3.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Zamawiający zażąda dokumentów wymienionych w ust. 3 powyżej w przypadku uznania, iż Wykonawca nie udowodnił Zamawiającemu w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia. Tym samym obowiązek złożenia stosownych dokumentów będzie dotyczył tylko Wykonawców, którzy nie udowodnili w sposób odpowiedni dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i będzie 8

9 konkretyzował się w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów: 5.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 do niniejszej IDW; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą 9

10 być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 6. aktualnej listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do IDW) 7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 4 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 i 7 powyżej. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5: 9.1. wymienionych w punktach: i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 9.2. wymienionych w punkcie 5.5 i 5.7. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy PZP. 1 0

11 10. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale ust. 9 pkt 9.1. ppkt i oraz pkt 9.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane samochody odpowiadają określonym normom (Euro 6) i specyfikacjom technicznym tj. Wyciągu ze świadectwa homologacji dla homologacji całopojazdowej krajowej bądź Świadectwa zgodności WE dla homologacji całopojazdowej wspólnotowej. 13. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Części III SIWZ, tj. w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ, Rozdział VII i VIII), Zamawiający żąda złożenia: Załącznika nr 1B, tj. Formularza warunków serwisu zestawów ciężarowych, Książki serwisowej zestawów ciężarowych, Instrukcji obsługi eksploatacyjnej i konserwacji zestawów ciężarowych, Karty gwarancyjne zestawów ciężarowych. 14. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym: zobowiązanie podmiotów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 oraz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP/ informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5). są składane w oryginale. 15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 1 1

12 polski. 18. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w Rozdziale VI ust. 5 pkt 5.2. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 20. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale lub którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego pełnomocnictw, albo którzy złożyli te oświadczenia i dokumenty, ale zawierają one błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 21. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 22. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 1 2

13 Rozdział VII: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem, lub pocztą elektroniczną. 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24 lutego 2015 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 7. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków i zapytań do SIWZ. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na swojej stronie internetowej. 11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 1 3

14 którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach merytorycznych Pan Dariusz Łańko w sprawach proceduralnych Pani Beata Bagińska: 13. Udostępnianie protokołu Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu i/lub załączników do protokołu (np. ofert), określając sposób udostępnienia protokołu (wgląd w siedzibie Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofertach zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione Po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu i/lub załączników do protokołu (np. ofert), o czym poinformuje zainteresowanego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie; cena za 1 stronę: 0,50 zł netto. Rozdział VIII: Wymagania dotyczące wadium 1. Wadium Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1 4

15 1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, Olsztyn, Polska. Nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ BANK) Oddział Olsztyn. Nr rachunku IBAN: PL kod SWIFT: EBOSPLPW063 z dopiskiem: Wadium nr sprawy ZGOK/JRP/2/23/2015 Dostawa pięciu zestawów ciężarowych na potrzeby ZUOK Olsztyn: samochody ciężarowe typu hakowiec z urządzeniem dźwigowym wraz z naczepą oraz dziesięciu kontenerów typu KP-10 otwarty. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego, tzn. że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie będzie traktowane jako spełnienie warunku terminowego wniesienia wadium Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1.1 pkt b) e) należy złożyć wraz z ofertą, w odrębnej kopercie oznaczonej: Wadium nr sprawy ZGOK/JRP/2/23/2015 Dostawa pięciu zestawów ciężarowych na potrzeby ZUOK Olsztyn: samochody ciężarowe typu hakowiec z urządzeniem dźwigowym wraz z naczepą oraz dziesięciu kontenerów typu KP-10 otwarty przed upływem terminu składania ofert Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy PZP Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy: nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sprzętowa 3, Olsztyn, Polska; gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, 1 5

16 zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1 6

17 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 3. Utrata wadium 3.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a, tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, a także: 3.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5,tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Rozdział IX: Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 1 7

18 upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Rozdział X: Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy PZP (art. 89 ust. 1 pkt 1). 2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW zatytułowany: Formularz Oferty. 3. Integralną częścią Oferty jest Specyfikacja (Oferta) techniczna stanowiąca Załącznik nr 1A. 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 5. Wraz z jednym egzemplarzem Oferty w formie pisemnej, Zamawiający prosi o złożenie skanu Oferty oraz załączonych dokumentów w formie elektronicznej (np. płyta CD/DVD) w formacie PDF. Przyspieszy to proces oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wiążąca dla Zamawiającego jest treść Oferty w formie pisemnej. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać czytelnie imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną. 7. Oferta oraz Załączniki do oferty, dla których Zamawiający określił wzory do niniejszej IDW powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy tabeli. 7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 8. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta wewnętrzna nie musi być opisana, służy jedynie jako dodatkowe zabezpieczenie oferty przed przypadkowym otwarciem 1 8

19 przed terminem otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco: oraz opisana: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sprzętowa Olsztyn OFERTA na dostawę pięciu zestawów ciężarowych na potrzeby ZUOK Olsztyn: samochody ciężarowe typu hakowiec z urządzeniem dźwigowym wraz z naczepą oraz dziesięciu kontenerów typu KP-10 otwarty Nie otwierać przed dniem: /aktualna data otwarcia ofert, aktualna godzina otwarcia ofert/ 12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone Wycofanie zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania oferty. Koperty oznaczone Zmiana zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian. 13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 1 9

20 tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 i art. 86 ust. 4 ustawy PZP). 14. Podwykonawstwo: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców (z zastrzeżeniem podp i 14.3.) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie tej części (zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Rozdział V ust. 1 IDW) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Rozdział V IDW), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Rozdział XI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 11:15, w pokoju nr W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 11:30, w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek (przekazany pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiający przekaże mu informacje z otwarcia ofert. 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień 2 0

21 dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawiać oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Rozdział XII: Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą całość zamówienia. 3. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 4. W Formularzu Oferty należy wypełnić tabele nr 1-4. Cena netto za całość zamówienia zostanie obliczona jako suma wartości netto z tabel nr 1-4. Kwota podatku VAT od całkowitej wartości zamówienia zostanie obliczona jako suma wartości VAT z tabel nr 1-4. Cena brutto za kompletny przedmiot zamówienia zostanie bliczona jako suma wartości brutto z tabel nr Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust 1 pkt.1 i art. 3 ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o cenach (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 915) tzn.: cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ, tj.: w Projekcie Umowy. Rozdział XIII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi w % 1. cena brutto Oferty 80 2 okres gwarancji na pojazdy

22 2. Zasady oceny ofert dla kryterium: cena 2.1. Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie Cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana w formularzu Oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium cena wykorzystany zostanie wzór: K c = (C min / C i ) x 80 gdzie: K c : liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium cena, C min : najniższa oferowana cena brutto spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, C i : cena brutto Oferty badanej podana w PLN, 80: waga punktowa przyznana kryterium: cena Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami We wszystkich obliczeniach stosowanych w celu oceny ofert Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po przecinku. 3. Zasady oceny ofert dla kryterium: okres gwarancji na pojazdy, urządzenia hakowe i przyczepy 3.1. Za podstawę obliczeń przyjęty zostanie okres gwarancji liczony w miesiącach podany w formularzu Oferty. Obliczenie liczby punktów dla danej oferty dokonywane będzie poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do najdłuższego okresu gwarancji wśród zaproponowanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy i za taki okres gwarancji Zamawiający przyzna 0 punktów. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone. Oferty proponujące 48-miesięczny lub dłuższy okres gwarancji otrzymają najwyższą liczbę punktów (20) Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium: okres gwarancji wykorzystany zostanie wzór: K G = (G i / G max ) x 20 gdzie: K r : liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium okres gwarancji, G i : okres gwarancji liczony w miesiącach zaproponowany w Ofercie badanej, G max : najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, przy czym maksymalny okres gwarancji przyjmowany do obliczeń nie 2 2

23 będzie dłuższy niż 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 48 miesięcy, do obliczeń zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. 20: waga punktowa przyznana kryterium: okres gwarancji We wszystkich obliczeniach stosowanych w celu oceny ofert Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po przecinku. 4. Zasady obliczenia łącznej punktacji ofert nie podlegających odrzuceniu: 4.1. W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy łączną punktację, uzyskaną przez każdą z Ofert. Łączna liczba punktów, jaką uzyska dana oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych Ofercie za kryterium cena, okres gwarancji i zużycie paliwa, zgodnie z poniższym wzorem: P o = K c + K G 5. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Rozdział XIV: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie jednocześnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu Zamawiający poinformuje Wykonawców o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 2 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z A T W I E R D Z A M... WK-I.2370.18.4.2015 Zamawiający: Adres: os. Zgody 18, 31-951 Kraków REGON: 000173427 NIP: 678-002-92-86 Telefon: 12-64-60-100 Fax.: 12-64-60-199 Strona internetowa: www.sapsp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo