Księga Procesów UG i OPS w Łomży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Procesów UG i OPS w Łomży"

Transkrypt

1 Księga Procesów UG i OPS w Łomży Księga Procesów Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży zawiera uzgodniony zestaw procesów Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, których realizacja umożliwia rozwój potencjału instytucjonalnego jednostek. Dokument przygotowany w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowanego ze środków Banku Światowego Obszar Zarządzania Nr II Organizacja i Funkcjonowanie Urzędu Zatwierdzam do stosowania: Łomża

2 SPIS TREŚCI 1. CEL DOKUMENTU 2 2. ZARZĄDZANIE KSIĘGĄ PROCESÓW 4 3. ZARZĄDZANIA PROCESOWE W URZĘDZIE GMINY I OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY 4 4. LISTA CELÓW URZĘDU GMINY I OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY LISTA PROCESÓW UG ŁOMŻA LISTA PROCESÓW OPS ŁOMŻA PROCESY WSPÓLNE UG I OPS KARTA PROCESU - OBIEG KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ KARTA PROCESU - OBIEG KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ KARTA PROCESU - UDZIELANIE INFORMACJI I ODPOWIEDZI NA PISMA KARTA PROCESU - PLANOWANIE BUDŻETU GMINY KARTA PROCESU - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ KARTA PROCESU - PRZYGOTOWANIE AKT DO ARCHIWUM KARTA PROCESU - POZYSKANIE DOTACJI CELOWEJ KARTA PROCESU - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ KARTA PROCESU - SZKOLENIE PERSONELU KARTA PROCESU - TWORZENIE UCHWAŁ RADY GMINY KARTA PROCESU - REALIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ KARTA PROCESU - PROCES ZAKUPU I MAGAZYNOWANIA KARTA PROCESU - PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW KARTA PROCESU - DELEGACJE KARTA PROCESU - ZARZĄDZANIE INFORMATYKĄ KARTA PROCESU - SPRAWOZDANIA KARTA PROCESU - ELEKTRONICZNY PRZEKAZ DOKUMENTÓW DO ZUS PROCESY UG KARTA PROCESU - REALIZACJA INWESTYCJI KARTA PROCESU - WYDAWANIE DECYZJI KARTA PROCESU - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KARTA PROCESU - WYDAWANIE ZEZWOLEŃ KARTA PROCESU - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH KARTA PROCESU - PROMOCJA GMINY PROCESY OPS KARTA PROCESU - ZARZĄDZANIE OPERACYJNYM PLANEM ŚWIADCZENIA USŁUG OPS KARTA PROCESU - PRACA SOCJALNA KARTA PROCESU - WYDAWANIE DECYZJI OPS KARTA PROCESU - WYPŁATA ŚWIADCZEŃ KARTA PROCESU - ORGANIZACJA SZKOLEŃ KARTA PROCESU - PORADNICTWO KARTA PROCESU - POZYSKIWANIE SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ODZIEŻY UŻYWANEJ KARTA PROCESU - ELEKTRONICZNE SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU 69 1

3 1. Cel dokumentu Księga Procesów urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży została opracowana w ramach projektu Program Rozwoju Instytucjonalnego, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Celem Programu, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego oraz pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przed akcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. U podstaw Programu Rozwoju Instytucjonalnego leży przekonanie, że jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz ich modernizacji. Aby jednostki administracji samorządowej mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania i mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników. Księga Procesów Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wpisuje się w przedstawiony powyżej nurt budowania nowoczesnej administracji publicznej. Pozwala na wypracowanie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego, pozwalającego pracownikom Urzędu i Ośrodka, świadczyć usługi publiczne wysokiej jakości oraz efektywnie wspierać rozwój społeczno-gospodarczy wspólnot lokalnych. Zagadnienie to nabiera dodatkowego znaczenia w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, m.in. w zakresie korzystania z zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć lokalnych. Elementami decydującymi o sprawności jednostek samorządu terytorialnego, w tym obszarze jest m.in. umiejętność zaplanowania, zaprojektowania, przedsięwzięć publicznych, skupienia wokół nich lokalnych partnerów oraz efektywnego zarządzania wdrożeniem i doskonaleniem tych projektów, z wykorzystaniem metodyki zarządzania procesowego. Dokument ten adresowany jest do pracowników Urzędu, Ośrodka, audytorów i Klientów. Powstał bowiem aby służyć jako podstawa do informacji o organizacji Urzędu. Opracowanie Księgi Procesów we wdrożonym zakresie lokuje ocenę organizacji, w zakresie drugiego obszaru zarządzania modelu PRI, na poziomie przedstawionym w tabeli poniżej (przedstawiono w kolorze zielonym). Stan z przed wdrożenia Księgi Procesów zaznaczono na żółto. Dalsza poprawa oceny, odzwierciedlająca wzmocnienie instytucjonalne organizacji, będzie możliwa w wyniku przeprowadzenia pierwszego przeglądu funkcjonowania procesów ( na przełomie II i III kwartału 2004r) i konsekwentnego wdrożenia na tej podstawie odpowiednich działań doskonalących oraz zmian w dokumentach zarządczych organizacji. 2

4 Obszar zarządzania 2 Kryterium Dostosowanie struktury urzędu do celów i strategii jednostki Stadium 1 Komórki organizacyjne dysponują wystarczającymi informacjami niezbędnymi do realizacji bieżących, rutynowych zadań. Informacje na temat strategii są przekazywane okresowo i mają one charakter ogólny. Sprawność funkcjonalna urzędu Prawidłowość rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych Podział i realizacja zadań w większości komórek ma charakter rutynowy. Identyfikowane są problemy w zakresie podziału i realizacji zadań oraz podejmowane są nieformalne i niesystemowe działania korygujące przez poszczególne komórki. Większość stanowisk kierowniczych realizuje swoje zdania rutynowo. Problemy są dostrzegane Stan zaawansowania w zakresie zarządzania procesami Nie dokonano formalnej identyfikacji kluczowych procesów, realizowanych w urzędzie. Brak opisów procedur. Mogą występować problemy w załatwianiu spraw. Nie podejmuje się działań korygujących. Sprawność współdziałania w doskonaleniu procesów Efektywność komunikacji poziomej Wykonawcy działań cząstkowych przekazują sobie informacje o wzajemnych niedociągnięciach. Problemy są dostrzegane oraz podejmowane są nieformalne i niesystemowe działania usprawniające w zakresie niektórych procesów. Problemy w komunikacji między komórkami są wzajemnie dostrzegane. Podejmowane są nieformalne i niesystemowe działania korygujące w zakresie niektórych komórek i zbiorów danych. Organizacja i funkcjonowanie urzędu Stadium 2 Niektóre cele strategiczne znajdują odzwierciedlenie w formalnym ujęciu zadań niektórych komórek lub zadania te są realizowane częściowo. Stadium 3 Wszystkie cele strategiczne są w odpowiednim stopniu uwzględnione w zakresach zadań właściwych komórek organizacyjnych. Sformułowane zostały kryteria oceny realizacji celów strategicznych. Problemy są systematycznie analizowane oraz podejmowane są systemowe działania korygujące podział zadań w urzędzie. Poszukuje się problemów i systematycznie je analizuje. Podejmuje się systemowe działania korygujące w urzędzie oraz przedsięwzięcia doskonalące w niektórych komórkach. Problemy są systematycznie analizowane. Podejmuje się systemowe działania korygujące podział władzy w urzędzie. Podejmowane są nieformalne i niesystemowe działania korygujące przez poszczególnych kierowników. Procesy zostały zidentyfikowane. Problemy są dostrzegane oraz podejmowane są nieformalne i niesystemowe działania korygujące w odniesieniu do niektórych procesów. Poszukuje się problemów i systematycznie je analizuje. Podejmuje się systemowe działania korygujące w urzędzie oraz przedsięwzięcia doskonalące podział uprawnień w niektórych jednostkach. Procesy zostały zidentyfikowane i opisane. Realizuje się formalne procedury. Wykonawcy działań cząstkowych pracują niezależnie, realizując swoje zdania i nie wymieniając opinii. Nie podejmuje się wystarczających działań analizujących i usprawniających. Problemy we współdziałaniu są systematycznie analizowane przez wykonawców działań cząstkowych Podejmuje się systemowe działania usprawniające w zakresie współdziałania w realizacji procesów.. Problemy komunikacji i jakość danych są na bieżąco analizowane. Podejmuje się systematyczne działania korygujące w zakresie systemu komunikacji poziomej. Poszukuje się problemów komunikacyjnych i systematycznie je analizuje. się działania korygujące. Podejmuje systematyczne przedsięwzięcia doskonalące systemu komunikacji poziomej. Stadium 4 Podejmuje się systematyczne działania oceniające i doskonalące proces realizacji celów strategicznych w oparciu o przyjęte kryteria, ze zdolnością do przewidywania ewentualnych problemów. Przewiduje się zmiany i problemy w zakresie podziału i realizacji zadań. Jest on systematycznie doskonalony na poziomie urzędu jako całości i we wszystkich komórkach. Przewiduje się zmiany i problemy w zakresie podziału uprawnień. Jest on systematycznie doskonalony w całym urzędzie. Ustalono odpowiednie mierniki (standardy) jakości procesów. Poszukuje się problemów i systematycznie je analizuje. Problemy są systematycznie analizowane. Wykonawcy działań cząstkowych poszukują problemów i systematycznie je analizują. Podejmuje się systemowe działania usprawniające oraz jednostkowe przedsięwzięcia doskonalące. Przewidywane są potrzeby info rmacyjne oraz problemy związane z ich zaspokojeniem. Podejmuje się systematyczne działania d oskonalące i rozwojowe w zakresie systemu komunikacji poziomej. Pełne zaspokojenie potrzeb informacyjnych Stadium 5 Podział zadań w urzędzie jest w pełni elastycznie dostosowywany do ewentualnych zmian w strategii jednost ki. Zmiany takie są przyswajane niejako aut omatycznie przez odpowiednio przygotowane komórki i pracowników, bez zakłóceń w unkcjonowaniu urzędu. Urząd jako całość oraz poszczególne komórki i stanowiska posiadają zdolność do podnoszenia spra wności realizacji zadań, niejako automatycznie w odpowiedzi na wzrost stawianych im wymagań. Podział uprawnień decyzyjnych w urzędzie jest w pełni elastycznie dostosowywany do ewentualnych zmian w strategii i zadaniach jednostki. Zmiany takie są przyswajane niejako automatycznie przez odpowiednio przygotowane stanowiska kierownicze, bez zakłóceń w funkcjonowaniu urzędu. Zarządza się wszystkimi procesami przy użyciu właściwych mierników. Przewiduje się problemy w realizacji procesów oraz podejmuje systematyczne działania doskonalące i rozwojowe w zakresie zarządzania procesami. Podejmuje się systemowe działania korygujące oraz przedsięwzięcia doskonalące niektóre procesy. Podejmuje się systemowe działania korygujące w zakresie realizowanych procesów. Wypracowano efektywne mechanizmy współpracy wykonawców działań cząstkowych. Wykonawcy dzia łań cząstkowych podejmują systematyczne kroki w kierunku doskonalenia realizowanych procesów, przewidując możliwe problemy we współdziałaniu. System komunikacji poziomej w urzędzie jest w pełni elastycznie dostosowywany do ewentualnych zmian w strategii i zadaniach jednostki. Zmiany takie są przyswajane niejako automatycznie przez odpowiednio przygotowane komórki, bez zakłóceń w funkcjonowaniu urzędu. f 3

5 2. Zarządzanie Księgą Procesów Księga Procesów opracowana została przez zespół programowy w składzie: Jerzy Prokopczuk Zastępca Wójta Krystyna Jastrzębska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy Zofia Brokowska Skarbnik Gminy Katarzyna Jastrzębska Inspektor ds. Obsługi Rady Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża Ze strony Programu Rozwoju Instytucjonalnego, w pracach nad wdrożeniem SZP w Starostwie Łomżyńskim uczestniczył Konsultant Terenowy - Leszek Skórniewicz Zastępca Wójta opracowuje, aktualizuje i archiwizuje księgę procesów. Księgę Procesów zatwierdza Wójt Gminy i wprowadza w życie mocą zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w treści Księgi. Dokument ten rozpropagowany jest pomiędzy wybranych pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, których rozdzielnik przedstawiony jest w rozdzielniku w/w zarządzenia. Archiwizacja nieaktualnych ksiąg procesów prowadzona jest w sposób przyjęty dla archiwizacji zarządzeń Wójta, przedstawiony w Instrukcji Kancelaryjnej. 3. Zarządzania Procesowe w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży Procesowe Zarządzanie Urzędem Gminy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży opiera się o standardowe zasady zarządzania jednostkami administracji publicznej, a mianowicie przepisy prawa, w tym Kodeks Postępowania Administracyjnego, Instrukcję Kancelaryjną, Uchwały Rady Gminy, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Zarządzenia Wójta, Polecenia członków Kierownictwa Organizacji. W ramach ustanowienia i wdrożenia systemu zarządzania procesami: zidentyfikowano procesy realizowane w UG i OPS, dokonano wyboru tych procesów, które są najistotniejsze dla pracy UG i OPS, opisano jednolite zasady realizacji takich procesów, określono procesy badania efektywności, ustanowiono cele procesów UG i OPS. System zarządzania procesowego wdrożony dla poprawy zarządzania Urzędem Gminy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz poprawy jakości wyrobów i świadczonych usług udokumentowany jest w postaci 33 procesów, przedstawionych na poniższym schemacie oraz w punktach 7, 8 i 9 Księgi Procesów. Szczegóły dotyczące powiązań pomiędzy procesami przedstawione zostały, w postaci odwołań do innych procesów lub procedur, w opisach i schematach. Niniejsza Księga Procesów stanowi kompendium wiedzy na temat procesów, które są podstawą systemu zarządzania oraz jego doskonalenia i weryfikacji. Jest wskazówką dla pracowników i wyznacza miejsce każdego z nich w organizacji oraz ich wkład, jaki wnoszą w system zarządzania organizacją. 4

6 5

7 Procesy UG i OPS 3.igx Zarządzanie informatyką Przyjmowanie skarg i wniosków Realizacja kontroli wewnętrznej Szkolenie personelu Organizacja szkoleń Praca socjalna Poradnictwo Wydawanie decyzji OPS Wypłata świadczeń Obieg korespondencji przychodzącej Ewidencja działalności gospodarczej Wydawanie decyzji Wydawanie zezwoleń Obieg korespondencji wychodzącej Wydawanie zaświadczeń Udzielanie informacji i odpowiedzi na pisma Przygotowanie akt do archiwum Proces zakupu magazyno wania Realizacja inwestycji Pozyskiwanie sprzętu gospodarstwa domowego iodzieży używanej Tworzenie Uchwał Rady Gminy Planowanie budżetu Gminy Zarządzanie OPSU OPS Pozyskiwanie środków finansowych Pozyskanie dotacji celowej Elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS Elektroniczne wykonanie sprawozdań z wykonania budżetu 6 Sprawozdania Delegacje Biuletyn Informacji Publicznej Promocja gminy

8 System zarządzania procesowego obejmuje wszystkie komórki organizacyjne zaangażowane w obsługę klienta, realizację i dystrybucję wyrobów i usług. Funkcjonowanie Systemu Zarządzania procesowego Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w dokumentacji systemowej, na którą składają się: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy do Roku 2010, Księga procesów - identyfikująca procesy realizowane w organizacji oraz ich sekwencję, Operacyjny Plan Świadczenia Usług Publicznych w Zakresie Pomocy Społecznej W Gminie Łomża Katalog Usług Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, Opis Stanowisk Pracy, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy. Dokumentacja zarządcza organizacji określająca zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, System zarządzania procesowego, skoncentrowany jest na zwiększaniu jakości usług oraz jakości obsługi klienta. Skupia się na działaniach zmierzających do rozwoju oraz zapobiegania błędom, eliminacji odstępstw i braku efektywności. Opiera się na planowanych, systematycznych i udokumentowanych działaniach realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne, zgodnie z zasadą PDCA: PLAN - Planujemy ustalamy cele, i procesy niezbędne do spełnienia wymagań obecnych i przyszłych klientów, DO Wykonujemy wdrażamy procesy, CHECK Sprawdzamy monitorujemy, mierzymy procesy i wyroby, w odniesieniu do zaplanowanych celów i wymagań dotyczących wyrobów, oraz przedstawiamy wyniki pomiarów i monitorowania, ACT Działamy podejmujemy ciągłe działania doskonalące wyroby i procesy organizacji. Zasadę tą stosujemy do zarządzania wyrobami, usługami, procesami, personelem, zasobami materialnymi Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczególną rolę w zaprezentowanym podejściu zajmuje opisany poniżej sposób zarządzania procesami, w tym proces Zarządzania Operacyjnym Planem Świadczenia Usług Publicznych. Każdy proces stanowi jeden logiczny ciąg działań, które są ściśle ze sobą powiązane. Wszystkie procesy prowadzone są w warunkach nadzorowanych. W dalszej części przedstawiony jest opis wszystkich procesów wdrożonych w organizacji. Na czele każdego procesu stoi właściciel procesu, który jednoosobowo odpowiada za poprawność działań wykonywanych w ramach procesu. Właścicielom podlegają komórki organizacyjne lub pracownicy danego obszaru odpowiedzialni za poprawne wykonywanie czynności składających się na proces. Zarządzanie procesami przez właściciela polega na: - identyfikacji danych wejściowych do procesu, nadzorowaniu działań przygotowawczych i realizacji czynności w ramach procesu, kontrolowaniu danych wyjściowych, dokonywaniu oceny efektywności procesu, 7

9 - nadzorowaniu zgodności wykonywanych działań z udokumentowanymi procedurami, instrukcjami i przepisami prawa, - ustanawianiu i nadzorowaniu zapisów systemu zarządzania procesowego w celu zweryfikowania, czy procesy są prowadzone zgodnie z założeniami, - inicjowaniu działań korygujących i zapobiegawczych, - stałej ocenie stabilności procesu na podstawie zdefiniowanych i przyjętych mierników, - określaniu potrzeb w zakresie dokumentowania systemu, - przedstawianiu informacji na temat procesu podczas kwartalnych narad. Wdrożony w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej, system zarządzania procesowego obejmuje swym zakresem procesy, komórki organizacyjne, przedstawione w Schemacie Organizacyjnym oraz w Mapie Procesów Zarządzanie systemem procesów oparte jest na: - bieżącym nadzorowaniu procesów są przez ich właścicieli, z wykorzystaniem plików excell, - kwartalnych narad jakościowych - doraźnych spotkaniach tematycznych, - przeglądach zarządzania realizowanych w zaplanowanych odstępach czasu. Wynikiem tych spotkań jest określenie zadań dla rozwiązywania bieżących problemów i poprawy efektywności funkcjonowania organizacji oraz weryfikacja realizacji poprzednich zaleceń a także zapewnienie właściwej komunikacji w Urzędzie i Ośrodku. Dzięki regularnemu wykonywaniu zapisów, kontroli systemu przez kierownictwo, przeglądów, skuteczność systemu zarządzania procesowego jest na bieżąco nadzorowana, ulepszana i poprawiana. Wspieraniu jakości służy także planowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie pracowników organizacji. W przeglądzie udział biorą: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Inne osoby zaproszone. Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych : 1. Wyniki realizacji najważniejszych celów organizacji 2. Sprawozdania Sekretarza Gminy w zakresie: - wyników z przeprowadzonych badań procesów, - analizy zbiorczych zestawień skarg i wniosków wpływających do Urzędu i Ośrodka, - analizy realizacji planu szkoleń pracowników i uzyskanych efektów, 8

10 - analizy informacji pochodzących od klientów, - podsumowania z przebiegu realizacji procesów i działań korygujących i zapobiegawczych, 3. Zapisów z poprzedniego przeglądu. 4. Innych spraw mających wpływ na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę klienta. Sprawozdania z przeglądu systemu zarządzania procesowego opracowywane są w formie pisemnej i dołączane do protokółów z posiedzenia Kierownictwa, na którym przegląd ten był dokonany. Kopie sprawozdań przechowywane są przez Sekretarza Gminy. Wnioski i zalecenia wynikające z przeglądów zarządzania stanowią dane wejściowe do działań korygujących i zapobiegawczych oraz do planowania działań zmierzających do zbadania efektywności i zgodności postępowania z właściwymi wymaganiami. W szczególności przegląd zarządzania procesowego ma odpowiedzieć na pytania: czy w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wyznaczone kierunki działań są ciągle aktualne? czy kierunki te są realizowane w systemie zarządzania jakością? czy ich realizacja zapewnia uzyskanie w sposób trwały założonego poziomu jakości? czy i jakie działania należy podejmować dla doskonalenia systemu zarządzania procesowego? czy i jakie działania doskonalące wdrożyć? 9

11 4. Lista Celów Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Najważniejsze cele Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na rok 2004 wynikają. m.in. z dokumentów: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy do doku 2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża Uchwała Budżetowa na 2004 rok Operacyjny Plan Świadczenia Usług Publicznych w Zakresie Pomocy Społecznej W Gminie Łomża Podwyższenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy Cel Miernik Wartość w 2003 Zwiększenie mieszkańcom dostępu do internetu poprzez utworzenie punktu w Publicznej Bibliotece Gminy Łomża Stopień realizacji planu szkolenia Wartość docelowa na koniec 2004 roku Sposób zbierania danych Odpowiedzialny Kwartalne 100 informacje nt. efektów Sekretarz Gminy realizacji celów 0 1 Sekretarz Gminy Proces Włączenie pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia polityki społecznej w gminie poprzez aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej i w prasie lokalnej, Ilość aktualizacji BIP Ilość publikacji prasowych opracowanych przez pracowników urzędu Sekretarz Gminy BIP Umieszczanie na stronie internetowej gminy treści prasy lokalnej Ilość aktualizacji strony treściami prasy lokalnej Sekretarz Gminy BIP Zatrudnienie administratora systemu informatycznego. 0 1 Sekretarz Gminy Zarządzanie procesowe 10

12 Cel Miernik Wartość w 2003 Utworzenie stanowiska obsługi interesanta z możliwością bezpłatnego korzystania z dostępu do internetu w Urzędzie Gminy, Wartość docelowa na koniec 2004 roku 0 1 Sposób zbierania danych Odpowiedzialny Sekretarz Gminy Proces Księga Procesów Organizowanie festynów bezalkoholowych z udziałem społeczności lokalnej Ilość frestynów - 3 Kwartalne informacje nt. efektów realizacji celów Pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych Zarządzanie procesowe Księga Procesów Podwyższenie jakości sprzętu komputerowego oraz jego zwiększenie w Urzędzie Gminy, Stopień satysfakcji z informatyzacji urzędu - > 60% zadowolonych pracowników Kwartalne informacje nt. efektów realizacji celów Sekretarz Gminy Proces zakupu i magazynowani a Poprawa stanu nawierzchni dróg Gminnych Ilość km dróg wyremontowanych i nowo zbudowanych Nie monitorowano 7,5 Ilość km dróg o nawierzchni bitumicznej 45,3 50,0 Wnioski Mieszkańców, Kwartalne informacje nt. efektów realizacji celów Inspektor drogownictwa ochrony środowiska ds. i Realizacja inwestycji Poprawa stanu infrastruktury wodociągów wiejskich Gminy Poprawa stanu sieci kanalizacyjnej gminy Długość sieci wodociągów km 135 km 136 km Ilość podłączeń w roku Ilość podłączeń Nie monitorowano - Długość sieci kanalizacji km 7,6 km 4,1 km Ilość km kanalizacji 7,6 11,7 Ilość podłączeń kanalizacji w roku Kwartalne informacje nt. efektów realizacji celów Inspektor ds. drogownictwa i ochrony środowiska 11

13 Cel Miernik Wartość w 2003 Poprawa warunków środowiska naturalnego Zadowolenie klientów z usług Ośrodka Występowanie w większym zakresie do instytucji w pozyskiwaniu pomocy rzeczowej. Przeciwdziałanie skrajnemu ubóstwu i integracja ze środowiskiem (przeciwdziałanie izolacji grup patologicznych i ubogich). Edukacja społeczeństwa poprzez spotkania ukazujące możliwości wyjścia z trudnej sytuacji (poradnictwo indywidualne i zbiorowe) Wartość docelowa na koniec 2004 roku Ilość likwidowanych dzikich wysypisk nieczystości 3 Co najmniej 1 Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata Opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Ilość osób zadowolonych z uzyskanej porady Nie mierzono Z 50 osób, którym udzielono porady 90% będzie zadowolonych z uzyskanej porady Ilość skutecznych wystąpień Ok % Ilości skutecznych interwencji Zadowolenie klientów z usług edukacyjnych Ok. 80% > 85% Nie monitorowano 50% osób zadowolonych z uzyskanej porady Sposób zbierania danych Kwartalne informacje nt. efektów realizacji celów Ankietyzacja Kwartalne informacje nt. efektów realizacji celów Teczka Pomoc rzeczowa (sprawozdanie 2 x w roku) Baza danych Pomost (sprawozdanie 2 x w roku) Baza danych PULSAR, plik EXCELL Praca socjalna.xls, (sprawozdanie 2 x w roku) Odpowiedzialny Inspektor ds. drogownictwa i ochrony środowiska Kierownik OPS Kierownik OPS Kierownik OPS dla całości, Pracownik socjalny dla danego rejonu Kierownik OPS Proces Zarządzanie procesowe Księga Procesów Poradnictwo Pozyskiwanie sprzętu... Praca socjalna Organizacja szkoleń 12

14 Cel Miernik Wartość w 2003 Stwarzanie możliwości przez gminę, realizacji programów rozwiązujących problemy i podwyższających stopień bezpieczeństwa mieszkańców. Przyjmowanie profesjonalnych programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy. Utworzenie punktu konsultacyjnego bądź zatrudnienie konsultantów w ośrodku do udzielania specjalistycznych porad psychologiczno prawnych. Ilość środków przeznaczonych na realizację programów (PLN) Ilość osób, wyrażających chęć uczestnictwa w programach Dalszy rozwój pracy socjalnej dla osób i rodzin będących w trudnej Zadowolenie Klientów sytuacji życiowej. Podwyższenie kwalifikacji pracowników socjalnych głównie poprzez uzyskanie specjalizacji. % ilości pracowników posiadających I-wszy stopień specjalizacji Ok. 500 osób Wartość docelowa na koniec 2004 roku Nie monitorowano Ok. 600 osób 0 1 punkt 80% zadowolonych klientów 0 50% Sposób zbierania danych (sprawozdanie 2 x w roku) Wykaz programów, zawierający informacje o ilości uczestników poszczególnych programów (sprawozdanie 1 x w roku) Sprawozdanie z realizacji Operacyjnego Planu Świadczenia Usług (sprawozdanie 1 x w roku) Odpowiedzialny Wójt Gminy Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkocholowych Kierownik OPS Ankiety badania dla całości, satysfakcji Pracownik (sprawozdanie 2 x socjalny dla w roku) danego rejonu Sprawozdanie z realizacji Operacyjnego Planu Kierownik i Świadczenia Usług Pracownicy OPS (sprawozdanie 1 x w roku) Proces Zarządzanie operacyjnym planem świadczenia usług publicznych Poradnictwo Zarządzanie procesowe Księga Procesów Praca socjalna Szkolenie personelu 13

15 Cel Miernik Wartość w 2003 Wartość docelowa na koniec 2004 roku Sposób zbierania danych Odpowiedzialny Proces Przyjęcie przez gminę rozwiązań problemów w zakresie całodobowej opieki nad osobami starszymi Ilość utworzonych rodzinnych domów pomocy społecznej, (przygotowanie zaplecza do utworzenia takiej placówki) 0 1 Sprawozdanie z realizacji Operacyjnego Planu Świadczenia Usług (sprawozdanie 1 x w roku) Kierownik OPS Zarządzanie operacyjnym planem świadczenia usług publicznych Przygotowanie przez gminę zaplecza mieszkań socjalnych, spełniających warunki socjalne podstawowe Włączenie w większym zakresie pracowników OPS do prowadzenia polityki społecznej na terenie gminy. Ilość mieszkań komunalnych 5 7 Ilość nowych inicjatyw społecznych uruchomionych z wniosku pracowników socjalnych Podwyższenie jakości sprzętu komputerowego oraz Satysfakcja pracowników ze sprzętu wykorzystywanego do zapewnienie administratora pracy OPS (w skali 2 5) systemu informatycznego Sprawozdanie z realizacji Operacyjnego Planu Wójt Gminy Świadczenia Usług (sprawozdanie 1 x w roku) Wykaz inicjatyw, zawierający krótki opis i efekty, Informacja w Wójt Gminy, BIP Kierownik OPS (sprawozdanie 2 x w roku) Ankieta satysfakcji pracowników (sprawozdanie 1 x w roku) Koordynator ds. SI OPS Zarządzanie procesami Księga Procesów Zarządzanie operacyjnym planem świadczenia usług publicznych Zarządzanie informatyką 14

16 5. Lista Procesów UG Łomża NAZWA PROCESU CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA 15

17 NAZWA PROCESU TWORZENIE UCHWAŁ RADY GMINY CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA 1. Przygotowanie Projektów Uchwał zgodnie z: a. Planem Pracy Rady b. Zarządzeniami Wójta 2. Przekazanie zaproszenia Radnemu wraz z projektami Uchwał co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady 3. Przygotowanie Projektu Uchwały na 10 dni przed Posiedzeniem Rady 1. Wnioski pracowników. 2. Wnioski radnych. 3. Wnioski związków, stowarzyszeń. 4. Przepisy obligatoryjne. 5. Wnioski mieszkańców. 6. Wnioski Wójta Gminy 1. Decyzja Rady Gminy o podjęciu uchwały bądź jej nie podęciu. 2. Opublikowani e w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.( 14 dni po jej ogłoszeniu). 3. Podanie do publicznej wiadomości: tablica ogłoszeń w Urzędzie, rozplakatowan ie na tablicach ogłoszeń sołectwach w 1. Sekretarz Gminy. 1. Uchw ała Nr V/26/03 Rady Gminy Łomża z dnia 11 marca 2003 roku 2. Zarzą dzenia Wójta w sprawie przygotowa nia materiałów na sesje Rady Gminy 3. Statut Gminy Łomża 1. Uchwalenie Budżetu, zmiany w budżecie, zabezpieczanie środków na poszczególne zadania. 2. Ustalenie Podatku (od nieruchomości, zwolnienia w podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych, zwolnień w podatku od środków transportowych, od posiadania psów). 3. Ustalenie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. 4. Restrukturyzacja należności publicznych stanowiących dochody budżetu gminy Łomża. 5. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 6. Ustalenie Wynagrodzenia Wójta. 7. Uchwalenie Statutu (Gminy, Bibliotek, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Ek. Szk. Gm. Łomża). 8. Uchwalenie i realizacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża. 9. Określanie zasad zbywania i nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 10. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. 11. Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 12. Uchwalenie Miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego. 13. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. 14. Scalanie i podział nieruchomości. 15. Ustalenie Planu pracy Rady Gminy i Komisji rady Gminy. 16. Wybór członków komisji Rady Gminy. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 17. Ustalanie diet radnych. 18. Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, statutów sołectw, wybór ławników, uchwalenie herbu i flagi gminy. 16

18 NAZWA PROCESU TWORZENIE UCHWAŁ RADY GMINY CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA 1. Przygotowanie Projektów Uchwał zgodnie z: a. Planem Pracy Rady b. Zarządzeniami Wójta 2. Przekazanie zaproszenia Radnemu wraz z projektami Uchwał co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady 3. Przygotowanie Projektu Uchwały na 10 dni przed Posiedzeniem Rady 1. Wnioski pracowników. 2. Wnioski radnych. 3. Wnioski związków, stowarzyszeń. 4. Przepisy obligatoryjne. 5. Wnioski mieszkańców. 6. Wnioski Wójta Gminy 1. Decyzja Rady Gminy o podjęciu uchwały bądź jej nie podęciu. 2. Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.(1 4 dni po jej ogłoszeniu). 3. Podanie do publicznej wiadomości: tablica ogłoszeń w Urzędzie, rozplakatowan ie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Sekretarz Gminy Uchwała Nr V/26/03 Rady Gminy Łomża z dnia 11 marca 2003 roku 2. Zarządzen ia Wójta w sprawie przygotow ania materiałó w na sesje Rady Gminy 3. Statut Gminy Łomża 19. Powoływanie zastępców kierowników. 20. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.określenie Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 21. Nadawanie imienia Szkołom, gimnazjom. 22. Ustalanie obwodów do głosowania. 23. Przekształcenie szkół podstawowych na terenie gminy. 24. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenie granic ich obwodów. 25. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 26. Zmiana granic sołectwa 27. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wdrożenia punktu dla jednostki administracyjnej. 28. Przyjęcie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 29. Ustalenie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy. 30. Przyjęcie zadań administracji rządowej w zakresie funkcjonowania składek na ubezpieczenie zawodowe osób. 31. Powołanie zespołu do spraw wyboru ławników ludowych. 32. Współdziałanie przy realizacji inwestycji rozbudowa mieszkania. 33. Wybór członków kolegium ds. wykroczeń. 34. Ustalenie nazewnictwa ulic. 35. Likwidacja Szkół Publicznych. 36. Określenie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 37. Ustalenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy i sposobu jej realizacji 38. Przystąpienie do stowarzyszeń i związków 39. Ustalenie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów. 40. Ustalenie opłaty administracyjnej, terminu płatności. 41. Przyjęcie wyników oceny zmian w zagosp. przestrzennym gminy.

19 NAZWA PROCESU TWORZENIE UCHWAŁ RADY GMINY CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA 1. Przygotowanie Projektów Uchwał zgodnie z: a. Planem Pracy Rady b. Zarządzeniami Wójta 2. Przekazanie zaproszenia Radnemu wraz z projektami Uchwał co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady 3. Przygotowanie Projektu Uchwały na 10 dni przed Posiedzeniem Rady 1. Decyzja Rady Gminy o podjęciu 1. Wnioski uchwały bądź pracowników. jej nie podęciu. 2. Wnioski 2. Opublikowanie radnych. w Dzienniku 3. Wnioski Urzędowym związków, Województwa stowarzyszeń. Podlaskiego.(1 4. Przepisy 4 dni po jej obligatoryjne. ogłoszeniu). 5. Wnioski 3. Podanie do mieszkańców. publicznej 6. Wnioski Wójta wiadomości: Gminy tablica ogłoszeń w Urzędzie, rozplakatowani e na tablicach ogłoszeń sołectwach w Sekretarz Gminy. 1. Uchwała Nr V/26/03 Rady Gminy Łomża z dnia 11 marca 2003 roku 2. Zarządze nia Wójta w sprawie przygoto wania materiałó w na sesje Rady Gminy 3. Statut Gminy Łomża 42. Przyjęcie planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Łomża. 43. Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania 44. Ustalenie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach. 46. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli mianowanych 47. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i przyjęcia wartości jednego punktu w zł. 48. Ustalenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w ramach zadań w zakresie dożywiania. 49. Ustalenie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów. WYDAWANIE ZARZĄDZEŃ WÓJTA Sprawne funkcjonowanie urzędu brak zastrzeżeń do pracy urzędu ze strony instytucji kontrolujących 1. Potrzeba wydania zarządzenia 2. Uchwała Rady Gminy 3. Wnioski mieszkańców sołectw Rad sołeckich Przekazanie zarządzenia do danego pracownika merytorycznego. Wójt Gminy Regulamin organizacyjny 1. Upoważnianie pracowników do wydawania decyzji administracyjnych. 2. Ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. 3. Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej. 4. Ustalenie Układ wykonawczego budżetu gminy. 5. Zarządzenie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi. 6. Powołanie komisji przetargowych. 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu. 8. Przygotowanie materiałów na sesje. 18

20 NAZWA PROCESU WYDAWANIE ZARZĄDZEŃ WÓJTA CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA Sprawne funkcjonowanie urzędu brak zastrzeżeń do pracy urzędu ze strony instytucji kontrolujących 1. Potrzeba wydania zarządzenia 2. Uchwała Rady Gminy 3. Wnioski mieszkańcó w sołectw Rad sołeckich Przekazanie zarządzenia do danego pracownika merytorycznego. Wójt Gminy 19 Regulamin organizacyjny 9. Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości przeznaczonych pod zainwestowanie Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne..powołanie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.utworzenie oraz określenie składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 10. Ustalenie instrukcji postępowania 11. Ustalenie regulaminu pracy. 12. Utworzenie gminnego zespołu do spraw ewakuacji oraz elementów organizacyjnych ewakuacji ludności. 13. Ustalenie przydziału odzieży roboczej, ochronnej, narzędzi pracy oraz ryczałtu za dojazdy pracowników robót publicznych Urzędu Gminy.Przeprowadzenie i przygotowanie treningu kierowniczo-sztabowego. 14. Zarządzenie przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych. 15. Ustalenie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji sprzętu silnikowego używanego przez jednostki OSP. 16. Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy 17. Wprowadzenie instrukcji postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych. 18. Wprowadzenie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 19. Wprowadzenie instrukcji w sprawie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe. 20. Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej do stosowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Łomża. 21. Uszczegółowienie jednolitego rzeczowego wykazu akt. 22. Organizacja formacji obrony cywilnej. Powołanie zespołu kierowania obroną cywilną Gminy.

21 NAZWA PROCESU CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA WYDAWANIE ZARZĄDZEŃ WÓJTA Sprawne funkcjonowanie urzędu brak zastrzeżeń do pracy urzędu ze strony instytucji kontrolujących 1. Potrzeba wydania zarządzenia 2. Uchwała Rady Gminy 3. Wnioski mieszkańcó w sołectw Rad sołeckich Przekazanie zarządzenia do danego pracownika merytorycznego. Wójt Gminy Regulamin organizacyjny 23. Utworzenie gminnego zespołu ds. przyjęcia ludności i elementów organizacyjnych przyjęcia ludności. 24. Ustalenie zasad prowadzenia centralnych rejestrów kancelaryjnych. 25. Ustalenie i wprowadzenie do stosowania instrukcji organizacyjnej i zakresu działania archiwum zakładowego. 26. Ustalenie zasad realizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy. 27. Ustalenie ryczałtu dla pracowników fizycznych urzędu gminy. 28. Opracowanie gminnego planu reagowania kryzysowego. 29. Powołanie komisji likwidacyjnych 30. Wprowadzenie w życie kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych. 31. Wprowadzenie regulaminu przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Gminy. 32. Powołanie zastępcy Wójta. 33. Ustalenie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy PRZYJMOW ANIE I ROZPATRYWA NIE SKARG I WNIOSKÓW POZYSKIWA NIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 1. rozstrzygnięcie skargi lub wniosku, w terminie do 30 dni pozyskanie środków finansowych z organizacji pomocowych w maksymalnej kwocie dla danego zadania inwestycyjnego a. Skarga b. wniosek Potrzeba pozyskania środków przekazanie ostatecznej odpowiedzi zainteresowanym stronom rozliczenie finansowe wniosku płatność o Wójt, Kierownik Inspektor ds. obsługi Rady Gminy KPA, Statut Gminy, Uchwała Rady Gminy rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi stronom. pozyskanie środków pomocowych 20

22 NAZWA PROCESU CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA Rozpatrywan ie interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków i opinii Rady i jej organów a. Satysfakcja wnioskodawców z realizacji procesu b. Satysfakcja mieszkańców c. Przekazanie informacji o realizacji wniosków na następnej sesji Rady Wniosek zainteresowanego Informacja sposobie załatwienia sprawy o Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Statut Gminy, Ustawa samorządzie gminnym o Rozpatrywanie interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków i opinii Rady i jej organów PROMOCJA GMINY 1. Zwiększenie świadomości osób zainteresowanych o walorach gminy 2. Zwiększenie ilości firm rozpoczynających działalność na terenie Gminy 3. Zwiększenie ilości turystów korzystających z parków krajobrazowych 4. Ilość przedsięwzięć promocyjnych: a. Folder 2 edycje rocznie b. Film 1 edycja rocznie c. strona internetowa 2 aktualizacje rocznie, 200 wejść miesięcznie d. publikacje w prasie co najmniej 1 x w miesiącu e. wywiady radiowe min 6 x w roku f. Festyny społeczności lokalnych co najmniej 6 w roku Potrzeba przeprowadzenia przedsięwzięcia promocyjnego Podsumowanie przedsięwzięcia promocyjnego Z-ca Wójta Gminy Rozpowszechnienie informacji o walorach gminy, katalog, folder, broszura film, ulotka, opracowania prasowe, wydawnictwa własne 21

23 NAZWA PROCESU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OBIEG KORESPONDE NCJI WYCHODZĄCE J OBIEG KORESPONDE NCJI PRZYCHODZĄC EJ ORGANIZAC JA IMPREZ PUBLICZNYCH CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA zapewnienie dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami prawa, Uruchomienie BIP do Czas procesu nie dłuższy niż 1 dzień roboczy Czas procesu nie dłużej niż 1 dzień roboczy 1. Realizacja imprez zgodnie z założonym planem 2. Realizacja imprez w zaplanowanym budżecie Identyfikacja obowiązek umieszczenia informacji w BIP Korespondencja Przygotowana w wersji listowej Przyjęcie korespondencji (odbiór korespondencji), od osoby zewnętrznej 1. kalendarz imprez 2. potrzeba przeprowadzen ia imprezy ni planowanej zamieszczenie danej informacji w BIP Wpis do księgi nadawczej Przekazanie do pracownika merytorycznego 3. Finansowe rozliczenie imprezy 4. Protokół z imprezy Administra tor BIP Inspektor ds. obsługi urzędu Inspektor ds. obsługi urzędu Inspektor ds. obsługi urzędu Dyrektor Zarządu Ekonomiczn ego Szkół Ustawa o dostępie do Informacji Publiczne, Instrukcja obsługi systemu, Rozporządzen ie Ministra Spraw Wewnętrznyc h i Administracji w sprawie Biuletynu Administracji Publicznej Regulamin Organizacyjny, Instrukcja Kancelaryjna, Udzielenie Informacji publicznej Wysyłka korespondencji przez pocztę do adresata, faksy, e Dekretacje poczty, rozdział poczty Organizacja Imprez Publicznych 22

24 NAZWA PROCESU CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA Zgodnie z przepisami Przygotowani zabezpieczenie akt e akt do ( Miernikiem : czas, archiwum rodzaj kategorii) ZARZĄDZANI E INFRASTRUKT URĄ Efektywne infrastrukturą zarządzanie 1. Wydanie decyzji zgodnie z przepisami prawa WYDAWANIE 2. Ilość błędnie DECYZJI I przygotowanych ZEZWOLEŃ projektów decyzji - WYDAWANIE POSTANOWIEŃ Wydawanie / zmiana numerów ewidencyjnych PESEL Zapewnienie wydawania postanowień zgodnie z przepisami prawa Spełnienie wymagania klienta Satysfakcja klientów z realizacji usługi na poziomie 90 % klientów Pojawienie potrzeby. 1. Przepisy prawa 1. Rozliczenie 2. Badanie naprawy techniczne 2. Protokół ekspertyza pokontrolny 3. Harmonogram 3. Rozliczenie 4. Inicjatywa / działania interwencja Zadekretowane pismo, wniosek 1. Wniosek zainteresowane go 2. Nakaz przepisu prawa Wniosek Podpisana decyzja wysłania się do Postanowienie przygotowane do przekazania Nadany numer ewidencyjny Zastępca Wójta Osoby upoważnione do podpisywania decyzji w zakresie upoważnień Zastępca Wójta Sekretarz Gminy 23 Zabezpiecz enie akt Złożenie akt w archiwum ( co uruchamia stanowisko zgodnie z do spraw obsługi urzędu) kategorią archiwalną. Budżet i Plan finansowy Programy i koncepcje Zarządzanie infrastrukturą: Drogi Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Budynki i budowle Czystość 1. na wycinkę drzew 2. w sprawie zajęcia pasa drogowego 3. ustalające: łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości, leśny, decyzje przyznające ulgę inwestycyjną, żołnierską, z nabycia gruntu. 4. umorzenia, odroczenia, zaniechanie poboru, rozłożenie na raty 5. w sprawie określenia zaległości w podatku od środków transportowych 6. o zbiórkach publicznych 1. w sprawie opiniowania wniosków w zakresie gospodarki odpadami. 2. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, leśnym 3. opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 4. postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wydawanie numerów ewidencyjnych PESEL

25 NAZWA PROCESU Realizacja kontroli wewnętrznej REALIZACJI INWESTYCJI CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA zadowolonych Dokonanie oceny pracy pracowników socjalnych Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami 1. Zgodność z planem inwestycji 2. efektywność inwestycji (dotrzymanie budżetu) Plan kontroli lub Protokół wniosek pokontrolny 1. Inicjatywa mieszkańców 2. Uchwała Budżetowa 3. Porozumienia 4. Przepisy prawa 1. Rozliczenie inwestycji 2. Oddanie w użytkowanie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zastępca Wójta Programy i koncepcje realizacji inwestycji Kontrola wewnętrzna Realizacja inwestycji 24

26 NAZWA PROCESU CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA WYDAWANIE DECYZJI I ZEZWOLEŃ 1. Wydanie decyzji zgodnie z przepisami prawa 2. Ilość błędnie przygotowanych projektów decyzji - Zadekretowane pismo, wniosek Podpisana decyzja wysłania do Osoby upoważnione do podpisywania decyzji w zakresie upoważnień 7. skrócenie miesięcznego terminu na zawarcie związku małżeńskiego, 8. sprostowanie akt stanu cywilnego, 9. uzupełnienie akt stanu cywilnego, 10. umiejscawianie akt S.C. zagranicznych w polskich księgach, 11. na odtwarzanie treści akt S.C. 12. na zawarcie związku małżeńskiego poza stałym miejscem zamieszkania. 13. o zbiórkach publicznych 14. uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny 15. konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny 16. pokrywanie należności mieszkaniowych 17. na jednorazową sprzedaż n. Alkoholowych dla OSP 18. wykreślenie z ewidencji dział. Gospodarczej 19. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzje o dodatkach mieszkaniowych na odchów psów- ras agresywnych na wywóz odpadów komunalnych na sprzedaż n. Alkoholowych do 4,5 % oraz piwa do 18% alkoholu 20. pow. 18% alkoholu ZAMELDOW ANIA I WYMELDOWAN IA Spełnienie wymagania klienta Satysfakcja klientów z realizacji usługi na poziomie 90 % klientów zadowolonych Wniosek o zameldowanie / wymeldowanie Wydanie zaświadczenia Sekretarz Gminy 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 2 miesięcy 2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy 3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 4. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i zaświadczeń z akt ewidencji ludności WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Min 70% zadowolonych interesantów ze sposobu Wniosek lub pisemny ustny Wydane zaświadczenie Osoby upoważnione 1. stażu pracy w rolnictwie 2. kwot mlecznych 25

27 NAZWA PROCESU WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA wydawania zaświadczeń Wpis do ewidencji wydanych zaświadczeń Spełnienie wymagań klientów Realizacja procesu w terminie ok. 14 dni w sytuacjach standardowych Wniosek Wydany dowód osobisty do podpisywania zaświadczeń w zakresie upoważnień Sekretarz Gminy 3. o posiadaniu gospodarstw i ha przeliczeniowych 4. o dochodach z gosp. Rolnego, o nie zaleganiu w podatkach uprawniające do otrzymania bonów paliwowych, o okresie płacenia składek na rolnicze ubezpieczenie 5. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 6. w zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 7. zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. Gosp. 8. zaświadczenie o wprowadzeniu zmiany do ewid. Dział. Gospod. 9. zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż n. Alkoholowych 10. zaświadczenia potwierdzające wpis do ewid. Dział. Gosp.- Sąd, Prokuratura 11. o wysokości wynagrodzeń, 12. RP 7 o otrzymanych wynagrodzeniach 13. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego 14. zaświadczenia o numeracji budynków Wydanie pierwszego dowodu osobistego lub dowodu tymczasowego PROWADZE NIE AKT STANU CYWILNEGO Obieg korespondencji wychodzącej Realizacja wpisu w terminie nie dłuższym niż 7, 14 dni od złożenia właściwego wniosku Sprawne korespondencji Podanie, Wniosek Wpis do akt USC Wpływ pisma lub wysłanie Przekazanie pojawienie się odpowiedzi potrzeby Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 1. Uzupełnianie aktów stanu cywilnego 2. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg 3. Rejestracja zgonu Wysyłka korespondencji przez pocztę do adresata, faksy, e 26

28 NAZWA PROCESU Obieg korespondencji przychodzącej CEL PROCESU WEJŚCIE WYJŚCIE WŁAŚCICIEL Dokumenty USŁUGA Wpływ Sprawne przyjęcie i korespondencji dekretacja poczty OPS Przyjmowanie Rozpatrzenie skargi w i rozpatrywanie terminie do 30 dni, zgodnie z skarg i przepisami prawa wniosków Wpływ skargi Dokonanie zakupu usługi zgodnie z wymaganiami czas wykonanej usługi, Potrzeba Zakup usług dobra jakość wykonanej wykonania zakupu wykonywanych usługi zadowolenie z wykonanej usługi Realizacja kontroli zewnętrznej Wydawanie zaświadczeń Przekazanie na Sekretarz doodpowiednie Gminy, stanowiska. Kierownik OPS Odpowiedź skargę Rozliczenie zakupu Dokonanie oceny prawidłowości przyznawania Zawiadomienie o Protokół i wypłacania świadczeń z kontroli pokontrolny pomocy społecznej Wydawanie zgodnie z przepisami na Kierownik OPS Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 1) Komisja Rewizyjna 2) Inspektor RIO 3) Inspektor Wojewódzk iego Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstok u 4) NIK Przyjęcie poczty Rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi stronom. Zakup usług Uczestnictwo w Kontroli zewnętrznej Wniosek Zaświadczenie Kierownik OPS Wydawanie zaświadczeń w sprawie Proces zakupu Efektywność zakupu. Pojawienie porównanie do cen potrzeby zakupu rynkowych. się Rozliczenie zakupu wyrobu Kierownik OPS Zakupy materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia 27

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Miasta Starogard Gdański WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Proces: A1 Planowanie, 1. F01/PQ A 1/1 ANALIZA SWOT przegląd,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 2504 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Referat Finansowo- Budżetowy Urząd Stanu Cywilnego Lp. Komórka organizacyjna prowadząca rejestr/ ewidencję Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Nazwa rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 24 października 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Urząd Gminy Kolno Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Nazwa Zbioru 1.GOMIG Odpady 2.Ewidencja miejscowości ulic i adresów Kolno Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę.

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę. Zasada przejrzystości W ramach tej zasady Ostrów Mazowiecka realizuje zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (zadanie obowiązkowe) Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu

Bardziej szczegółowo

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 1. SM/0152/1/07 2.01.2007 Częściowa zmiana Nr S.M.3012/55/2004 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania upoważnień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 6334 UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2006 2010 NUMER DATA PODJĘCIA W SPRAWIE : I/1/06 22.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice I/2/06 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra KZ

Zielona Góra KZ URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA KZ.0630.1.2012 Zielona Góra 2012-12-28 Zgodnie z zarządzeniem nr 105 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1/11 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Marek Fryźlewicz Data: 27 marca 2009 r. Data: 30 marca 2009 r. Obowiązuje od: 14 kwietnia 2009 r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwilczu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR AO-0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i procedury jego aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Miasta Starogard Gdański WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Proces: A1 Planowanie, 1. F01/PQ A 1/1 ANALIZA SWOT przegląd,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo