SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa aparatury naukowo - badawczej do wyposażenia laboratoriów (chemii kosmetycznej, analitycznego, elektromiografii) Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. tj. o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość euro. ZATWIERDZAM: Z-ca Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej /-/ mgr Andrzej Misiński /data i podpis / Biała Podlaska 2012 Strona 1 z 24

2 SPIS TREŚCI Strona 1. Rozdział I Nazwa oraz adres zamawiającego (adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej) Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia - podstawa prawna Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia Rozdział IV Termin wykonania zamówienia i warunki płatności Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Rozdział VII Opis sposobu przygotowania oferty i udostępniana dokumentów z postępowania Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium Rozdział IX Termin związania z ofertą Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XI Modyfikacja i wycofanie oferty Rozdział XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami Rozdział XIV Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział XVI Ogólne warunki umowy Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego Załączniki stanowiące integralną część Strona 2 z 24

3 ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres Zamawiającego (adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej) 1. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 2. Adres: Biała Podlaska ul. Akademicka 2 3. NIP: REGON: Ogólny adres internetowy: 6. Dostęp elektroniczny do informacji: 7. Jednostka prowadząca sprawę: Komisja Przetargowa WWFiS w Białej Podlaskiej kontakt Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Akademicka 2, pok. 128, godziny urzędowania (od poniedziałku do piątku) od 8 00 do tel/fax.: , adres ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych wydanych do niej na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. tj. o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość euro. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opisem określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "". ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem (instalacją), uruchomieniem, konfiguracją, obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, aparatury, sprzętu i urządzeń naukowo badawczych do wyposażenia trzech laboratoriów (chemii kosmetycznej, analitycznego, elektromiografii), Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na 3 części (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części) oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części: 1) Część nr 1 Dostawa aparatu do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego wraz z systemem dozowania titranta, zestawem elektrod oraz oprogramowaniem sterującym 1 kpl. Strona 3 z 24

4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części, przedstawiono w załączniku nr 1a do CPV: (Aparatura do wykrywania i analizy); (Analizatory); 2) Część nr 2 Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, w której zakres wchodzi: a) Waga analityczna wraz z antywibracyjnym stanowiskiem do ważenia i przechowywania akcesoriów 1 kpl. b) Waga laboratoryjna z wewnętrzną kalibracją i wyświetlaczem LCD 1 szt. c) Zestaw do oczyszczania wody do HPLC 1 kpl. d) Kompaktowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i aerozoloszczelnym wirnikiem 1 kpl. e) ph-metr laboratoryjny 1 kpl. f) Konduktometr z czujnikiem konduktometrycznym 1 szt. g) Zestaw pipet automatycznych 2 kpl. h) Automatyczna biureta cyfrowa 2 szt. i) Elektryczny przyrząd do pipetowania 1 szt. j) Wytrząsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym 1 szt. k) Mieszadło magnetyczne z grzaniem 2 kpl. l) Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem, sterowana cyfrowo 1 szt. m) Łaźnia wodna 1 szt. n) Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza 1 szt. o) Wyparka obrotowa (ze szkłem pionowym) 1 szt. p) Membranowa pompa próżniowa, jednostopniowa 1 szt. q) Homogenizator 1 szt. r) Mieszadło laboratoryjne 1 szt. s) Termostat z chłodzeniem (łaźnia cyrkulacyjna) 1 szt. t) Chłodziarka laboratoryjna 1 szt. u) Szafa bezpieczeństwa na odczynniki łatwopalne 1 szt. v) Myjka do oczu i twarzy (oczomyjka) 1 szt. w) Reduktor do gazów czystych (argonu 5.0) z manometrem wysokiego ciśnienia oraz przepływomierzem 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części, przedstawiono w załączniku nr 1b do CPV: (Aparatura do wykrywania i analizy); (Wstrząsarki i akcesoria); (Mieszadła mechaniczne); (Wagi elektroniczne i akcesoria); (Chłodziarki i zamrażarki); (Wyparki rotacyjne); (Meble laboratoryjne); 3) Część nr 3 Dostawa zestawu do rejestracji i analizy aktywności mięśniowej, platformy wibracyjnej oraz elektrostymulatorów, w której zakres wchodzi: a) Zestaw do rejestracji i analizy aktywności mięśniowej (16 kanałowy) 1 kpl. b) Platforma wibracyjna 1 kpl. c) Elektrostymulator dwukanałowy 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części, przedstawiono w załączniku nr 1c do CPV: (Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze); (Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii); 3. Wskazane w (w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia) nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy i należy je traktować, jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu oraz funkcjonalności oraz że wskazaniom tym towarzyszą słowa lub równoważny, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Strona 4 z 24

5 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., jest obowiązany wykazać jej równoważność, tzn. wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania i parametry techniczne określone w, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowana aparatura, sprzęt i urządzenia muszą posiadać, co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem, pełnej zgodności technicznej i systemowej. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części zamówienia: 1) miejsce dostawy Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju, Biała Podlaska ul. Akademicka 2, woj. lubelskie, laboratoria: a) Laboratorium Chemii Kosmetycznej (II piętro) dla Części nr 1 b) Laboratorium Analityczne (II piętro) dla Części nr 2 c) Laboratorium Elektromiografii (I piętro) dla Części nr 3 2) oferowana aparatura, sprzęt i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne o najwyższej jakości, spełniające wymogi bezpieczeństwa, a po dostawie, montażu (instalacji), uruchomieniu i konfiguracji, gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 3) oferowana aparatura, sprzęt i urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. urządzenia medyczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679), muszą być wpisane do rejestru wyrobów medycznych co potwierdzi oświadczenie złożone przez Wykonawcę na formularzu oferty, całość aparatury, sprzętu i urządzeń objęta niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE co potwierdzi oświadczenie złożone przez Wykonawcę na formularzu oferty; 4) oferowane okresy gwarancji na dostarczoną aparaturę, sprzęt i urządzenia (na cały komplet - wszystkie elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego) nie mogą być krótsze niż minimalne okresy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru) wskazane przez Zamawiającego w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do ; 5) Wykonawca zapewni nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), świadczoną przez producenta aparatury, sprzętu i urządzeń lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby, bieżącą konserwację, serwis i przeglądy techniczne wynikające z warunków gwarancji oraz naprawę aparatury, sprzętu i urządzeń w miejscu użytkowania (gwarancja on-site), a także zapewni wparcie techniczne (help desk) szczegółowe warunki w tym zakresie określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do ; 6) Wykonawca zapewni możliwość korzystania z serwisu pogwarancyjnego (zapewniającego ciągłość serwisowania) oraz możliwość korzystania z pomocy technicznej (help desk) przez okresy min. 5 lat; 7) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć opisy techniczne, uszczegółowione o nazwy proponowanej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz ich parametry (opisy techniczne mogą zastąpić/uzupełnić załączone w języku polskim lub angielskim: specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta pod warunkiem że będą zawierały wymagane informacje) pozwalające na ocenę zgodności oferowanej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz ich parametrów Strona 5 z 24

6 z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do ; 8) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania, dla nie mniejszej liczby osób i w terminach nie krótszych niż wskazane przez Zamawiającego w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do szczegółowe warunki w tym zakresie określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. 9) Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca; 10) Wykonawca przeprowadzi rozładunek, instalację (montaż), uruchomienie i konfigurację aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego; 11) Wykonawca zabezpieczy podłogi, ściany, okna, sufity, drzwi itp. przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabrudzeniem przy wnoszeniu i montażu aparatury, sprzętu i urządzeń, a w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy dokona ich naprawy na swój koszt; 12) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony powierzonego mienia, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zabezpieczenia użytkowanych pomieszczeń we własnym zakresie, utrzymania porządku w trakcie realizacji prac oraz po ich zakończeniu; 13) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (dostawą i montażem aparatury, sprzętu i urządzeń, szkoleniem oraz naprawami i przeglądami gwarancyjnymi, itp.) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym tak, by nie kolidowały one z innymi dostawami i codzienną pracą Zamawiającego; 14) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej współpracy z innymi Wykonawcami realizującymi kolejne etapy wyposażenia Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej, wskazanymi przez Zamawiającego; 15) Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru aparatury, sprzętu i urządzeń wyda Zamawiającemu, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, książki serwisowe, licencje i nośniki, na których utrwalone zostało oprogramowanie, wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych, dokumenty CE lub deklaracje zgodności z CE oraz inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty, umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem wystawione w języku w polskim; 16) na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy (polisa potwierdzająca ubezpieczenie może obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta umowa). 6. Zamawiający w celu należytego przygotowania oferty umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej budynku i pomieszczenia przeznaczonego do wyposażenia. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z mgr inż. Zbigniewem Rolakiem, tel , fax , Strona 6 z 24

7 7. Jeżeli Wykonawca planuje wykonywanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, zobowiązany jest do podania w formularzu oferty, zakresu przedmiotu zamówienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które ma być realizowane przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę samodzielnie. Szczegółowe warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji, realizowanego na podstawie umowy nr POPW /09-00 z dnia r. oraz ze środków budżetu Państwa. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy Pzp, przewidującej odmienny niż określony w niniejszej sposób wykonania zamówienia. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 1. Zamawiający wymaga wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia) do dnia r. dotyczy wszystkich części zamówienia. 2. Rozliczenie zapłata (w zakresie, każdej z części zamówienia), dokonana będzie jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie do 21 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiajacego. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanego bez usterek, niedoróbek lub wad całego zakresu przedmiotu zamówienia (w zakresie danej części) sporządzony na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają n/w warunki tj. 1) spełniają zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Strona 7 z 24

8 opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), będzie możliwe tylko wtedy, kiedy Wykonawca przewidzi bezpośredni udział podmiotu na którego wiedzy i doświadczeniu polega (np. jako podwykonawcy, doradcy, konsultanta itp.) w realizacji zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wymienionych w ust. 1 pkt 1, Wykonawcy wykazują łącznie (warunki te musi spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie albo mogą je spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie). 4. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych w rozdziale V, należy wraz z ofertą pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp złożyć n/w oświadczenia i dokumenty: Strona 8 z 24

9 1) potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w rozdziale V ust. 1 pkt 1 : a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (złożone w oryginale w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferta może zawierać tylko jedno oświadczenie bez względu na ilość oferowanych do wykonania części zamówienia); b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia zasobów (potencjału), na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp pisemne zobowiązanie może zastąpić np. umowa o podwykonawstwo, umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałanie lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału, tzn. z dokumentów tych powinno precyzyjnie wynikać, kto komu przekazuje zasoby, jakie konkretnie zasoby zostaną przekazane i że zostaną udostępnione Wykonawcy na okres niezbędny do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 2) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (oferta może zawierać tylko jeden komplet n/w dokumentów i oświadczeń bez względu na ilość oferowanych do wykonania części zamówienia): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (złożone w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (złożone w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ), c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, g) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamiesz- Strona 9 z 24

10 kania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. b-d, i f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp; 2) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 3) dokumenty, o których mowa w pkt 1, lit. a, ppkt. 1 i 3 oraz w pkt 1, lit. b, lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) dokument, o którym mowa w pkt 1, lit. a, ppkt. 2, lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; Strona 10 z 24

11 2) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. b-g, albo odpowiadające im określone w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: opisy techniczne, uszczegółowione o nazwy proponowanej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz ich parametry (opisy techniczne mogą zastąpić/uzupełnić: specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta pod warunkiem, że będą zawierały wymagane informacje), pozwalające na ocenę zgodności oferowanej aparatury i urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do ; 5. Ponadto na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) formularz oferty złożony oddzielnie na poszczególne części zamówienia (wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, złożony w/g wzoru stanowiącego załączniki nr 2a, 2b, 2c do ); 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy, dołączonych do oferty złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika (np. umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje). 6. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń, lub złożenie ich w innej formie niż wymieniona w rozdziale VII niniejszej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert, jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp. zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). 7. Złożone lub uzupełnione na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. ROZDZIAŁ VII Opis sposobu przygotowania oferty i udostępniana dokumentów z postępowania 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia (w zakresie danej części) i być sporządzona zgodnie z ustawą Pzp, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz wymaganiami niniejszej. Strona 11 z 24

12 Ofertę należy sporządzić oddzielnie na każdą części zamówienia wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2a, 2b, 2c do. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości, co najmniej odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą elektroniczną lub przesłania faksem. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, a złożona oferta musi zawierać: 1) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (dokument ten może stanowić np.: pełnomocnictwo, umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje); 2) oferta musi być złożona i podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 3) wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców, jako reprezentantem pozostałych. 4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, należy złożyć: 1) w oryginale oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do ); 2) w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa; 3) w oryginałach albo kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie (zapisem np.: za zgodność z oryginałem ) pozostałe dokumenty i oświadczenia; 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę; 5) w przypadku innych podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia zasoby, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty; 6) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu oryginału lub odpowiednio kopii notarialnie poświadczonej; 7) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski z wyjątkiem pkt. 8 (w razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż wersja polskojęzyczna jest wersją obowiązującą) złożone odpowiednio w wymaganej powyżej formie; 8) specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta mogą być złożone w języku polskim lub angielskim. 5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do, w których miejsca wykropkowane muszą być wypełnione. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferta Wyko- Strona 12 z 24

13 nawcy zawierająca załączniki o innej treści niż wymaga Zamawiający w zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z wszystkimi dokumentami składającymi się na ofertę) była ponumerowana kolejnymi numerami, zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, zszyć zszywaczem itp. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście dokumentów składających się na ofertę muszą być czytelne oraz parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na poszczególną część zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wykonania zamówienia. Złożenie większej liczby ofert na jedną część zamówienia lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie (opakowaniu), oznaczonej(ym) napisem: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa aparatury naukowo - badawczej do wyposażenia laboratoriów (chemii kosmetycznej, analitycznego, elektromiografii) Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej nie otwierać przed: r. godz ) koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy; 2) ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować j/w zaznaczając dodatkowo na opakowaniu zewnętrznym, do której godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz ) oraz w jakim miejscu w siedzibie Zamawiającego; 3) w przypadku nie zastosowania się do niniejszych zaleceń, które spowodują potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenia jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie, ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł w ofercie zakres informacji, które nie mogą być udostępniane. 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, Strona 13 z 24

14 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę, złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów ofert z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa ; 3) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji odczytywanych na publicznej sesji otwarcia ofert, czyli zawartej w ofercie nazwy i adresu Wykonawcy, oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 12. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu w trakcie prowadzonego postępowania do treści protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz ofert (od chwili ich otwarcia), z wyjątkiem: 1) załączników do protokołu (będą one jawne dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania); 2) znajdujących się w ofercie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez Wykonawcę. 13. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) Zamawiający udostępni wskazane przez Wykonawcę dokumenty po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie; 2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów oraz sposób udostępnienia; 3) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty; 4) Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie (koszty xero) dokumentów w swojej siedzibie. 14. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pokój 128) w godz , z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona z postępowania. Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w, należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów ogólnych warunków umowy, po terminie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ VIII Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia złożonej oferty wadium: 1) na Części nr 1 zamówienia w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące,00/100); 2) na Części nr 2 zamówienia w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące pięćset,00/100); 3) na Części nr 3 zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy,00/100); 2. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, wadium powinno być wniesione na każdą część zamówienia oddzielnie. Jeżeli jest wniesione w łącznej kwocie, na kilka części zamówienia, to z treści wniesionego wadium powinno jednoznacznie wynikać, na którą część zamówienia Wykonawca wnosi wadium i w jakiej wysokości. Strona 14 z 24

15 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniężnej; 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że jest ono zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwotę wadium, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Białej Podlaskiej nr konta Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli w terminie i godzinie przewidzianej na złożenie oferty, znajdzie się ono (w pełnej kwocie) na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, musi zostać złożone w formie oryginału w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) w terminie i godzinie przewidzianej na złożenie oferty. Z treści poręczenia/gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawca nie powinien dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej dokument (lub jego kserokopia) potwierdzający przekazanie kwoty wadium, został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie z napisem wadium w postępowaniu na..., a jego kopia ewentualnie załączona do oferty. 8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert (na jego wniosek); 2) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: Strona 15 z 24

16 a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą, dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. ROZDZIAŁ X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami rozdziału VII niniejszej, należy złożyć do dnia r. do godz w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 2. Wykonawca składający ofertę osobiście, otrzyma pisemne potwierdzenie złożonej oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. Dla ofert przesłanych pocztą do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do pok. 128 w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz przypadkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia lub nienależytego zabezpieczenia koperty ponosi Wykonawca. 4. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2 w pok. 213 (sala Rady Wydziału). 6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy (a także inne osoby zainteresowane postępowaniem) mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnej części zamówienia. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wyko- Strona 16 z 24

17 nawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek (złożony w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się) w/w informacje podane podczas otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI Modyfikacja i wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i odebranie złożonej oferty (bez konsekwencji utraty wadium). ROZDZIAŁ XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp. na wniosek Wykonawcy (złożony w formie pisemnej lub przesłany faksem, czy drogą elektroniczną), można otrzymać bezpłatnie w wersji papierowej w WWFiS w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2 w pok. 128 w godz Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust 3. W przypadku przekazywania ich faksem lub drogą elektroniczną, druga strona zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że skutecznie je dostarczono. Korespondencję w formie: 1) pisemnej należy wysyłać bądź składać na adres: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 pok. 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia); 2) faksu należy kierować na numer ; 3) elektronicznej należy kierować na adres: Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie, a ryzyko z tym związane ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia oferty (wraz z uzupełnianymi, po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (tzn. w/w dokumenty i oświadczenia muszą być złożone osobiście przez Wykonawcę lub przesłane pocztą, pocztą kurierską itp. tak jak oferta Wykonawcy w formie pisemnej). 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści, składając zapytanie w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się określonych w ust. 2. Zamawiający Strona 17 z 24

18 niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert ale pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieszczać będzie treść zapytań (nie ujawniając źródła zapytania) wraz z odpowiedziami na nie, na swojej stronie internetowej (www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-publiczne.html) oraz przesyłać Wykonawcom, którym została przekazana. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść. Dokonane zmiany treści, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej (www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-publiczne.html) i prześle je Wykonawcom, którym przekazał. Jeżeli zmiana treści : 1) prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 4a ustawy Pzp.; 2) nie będzie prowadzić do zmiany ogłoszenia, a niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 6 ustawy Pzp. 7. Wszystkie pytania dotyczące treści oraz odpowiedzi na nie, wszelkie ewentualne jej zmiany, uzupełnienia, ustalenia stają się integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. 8. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców. 9. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: a) dr hab. prof. AWF. Wojciech Piasecki Zakład Kosmetologii, tel dla Części nr 1 i 2, b) mgr inż. Tomasz Sacewicz Zakładu Biomechaniki i Informatyki, tel dla Części nr 3; 2) w sprawach proceduralnych oraz udzielania Wykonawcom wszelkich informacji w sprawie prawidłowego sporządzenia i złożenia oferty: Bożena Jarocka Specjalista ds. Zamówień Publicznych, pokój 128 tel./fax , W/w osoby nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji, powodujących zmiany zapisów. Wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne powodujące zmiany (ze względu na pisemność postępowania) nie są dla Wykonawców i Zamawiającego wiążące. Osoby te udzielają informacji w godz , z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami 1. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty i jej elementów w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą się odbywały wyłącznie w polskich złotych (PLN). Strona 18 z 24

19 2. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych PLN (złotych polskich i groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb). 3. Cenę oferty należy przedstawić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnej aparatury, sprzętu i urządzeń wchodzących w zakres danej części zamówienia. 4. Cenę oferty, będzie stanowić suma cen brutto poszczególnej aparatury, sprzętu i urządzeń wchodzących w zakres danej części zamówienia. Cenę należy podać liczbowo i słownie i obliczyć wg zasad określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c do. 5. Podane ceny jednostkowe brutto, muszą zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności: koszty dostawy, montażu (instalacji), uruchomienia, konfiguracji, gwarancji, obsługi serwisowej, wsparcia technicznego, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, ewentualne upusty cenowe, różnego rodzaju podatki i opłaty, cło oraz obowiązujący podatek VAT i będą stałymi (ryczałtowymi) cenami brutto, które przez okres obowiązywania umowy nie będą waloryzowane i nie mogą ulec zmianie. 6. W przypadku nie uwzględnienia w cenie brutto wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych niniejszą, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego. 7. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kalkuluje cenę bez uwzględnienia w niej, kwoty należnego w Polsce podatku VAT. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami i oferty Wykonawcy. 9. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. ROZDZIAŁ XIV Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Oddzielnie dla każdej części zamówienia, Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona i nie będzie dalej oceniana. 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Strona 19 z 24

20 6. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp, poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, których oferty zostały poprawione w tym m.in. następująco poprawi: 1) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj.: a) jeżeli obliczona w formularzu rzeczowo-cenowym wartość brutto poszczególnej pozycji nie odpowiada iloczynowy ceny jednostkowej i ilości, przyjmuje się, że prawidłowo podano stałą (ryczałtową) cenę jednostkową brutto i ilość, b) jeżeli obliczona w formularzu oferty cena brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, nie odpowiada sumie wartości brutto poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego, przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość brutto poszczególnych pozycji, c) jeżeli cenę za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, podano w formularzu oferty rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada sumie wartości brutto poszczególnych pozycji formularza rzeczowocenowego; 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty tj.: a) w przypadku nie podania w formularzu oferty, oferowanego okresu gwarancji, a takiej informacji nie będą zawierały inne dołączone do oferty dokumenty Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjmując postanowienia, oferuje minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji; b) w przypadku nie podania w formularzu oferty producenta, typu/modelu, a takie informacje będą zawierały inne dokumenty dołączone do oferty, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonymi dokumentami; 7. Na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, o których mowa m.in. w ust. 6 pkt 2, Wykonawca musi wyrazić zgodę w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich poprawieniu w przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej (w danej części zamówienia) ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Oddzielnie dla każdej części zamówienia, ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad: oferty, które nie zostaną odrzucone, będą ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: najniższa cena waga 100 (pkt) Strona 20 z 24

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby interdyscyplinarnego centrum obliczeniowego oraz laboratorium modelowania ruchu człowieka i ergonomii, Regionalnego Ośrodka Badań i

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: 79398-2016;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W Suwałki: DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II Numer ogłoszenia: 116304-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo