SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa aparatury naukowo - badawczej do wyposażenia laboratoriów (chemii kosmetycznej, analitycznego, elektromiografii) Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. tj. o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość euro. ZATWIERDZAM: Z-ca Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej /-/ mgr Andrzej Misiński /data i podpis / Biała Podlaska 2012 Strona 1 z 24

2 SPIS TREŚCI Strona 1. Rozdział I Nazwa oraz adres zamawiającego (adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej) Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia - podstawa prawna Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia Rozdział IV Termin wykonania zamówienia i warunki płatności Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Rozdział VII Opis sposobu przygotowania oferty i udostępniana dokumentów z postępowania Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium Rozdział IX Termin związania z ofertą Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XI Modyfikacja i wycofanie oferty Rozdział XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami Rozdział XIV Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział XVI Ogólne warunki umowy Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego Załączniki stanowiące integralną część Strona 2 z 24

3 ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres Zamawiającego (adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej) 1. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 2. Adres: Biała Podlaska ul. Akademicka 2 3. NIP: REGON: Ogólny adres internetowy: 6. Dostęp elektroniczny do informacji: 7. Jednostka prowadząca sprawę: Komisja Przetargowa WWFiS w Białej Podlaskiej kontakt Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Akademicka 2, pok. 128, godziny urzędowania (od poniedziałku do piątku) od 8 00 do tel/fax.: , adres ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych wydanych do niej na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. tj. o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość euro. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opisem określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "". ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem (instalacją), uruchomieniem, konfiguracją, obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, aparatury, sprzętu i urządzeń naukowo badawczych do wyposażenia trzech laboratoriów (chemii kosmetycznej, analitycznego, elektromiografii), Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na 3 części (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części) oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części: 1) Część nr 1 Dostawa aparatu do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego wraz z systemem dozowania titranta, zestawem elektrod oraz oprogramowaniem sterującym 1 kpl. Strona 3 z 24

4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części, przedstawiono w załączniku nr 1a do CPV: (Aparatura do wykrywania i analizy); (Analizatory); 2) Część nr 2 Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, w której zakres wchodzi: a) Waga analityczna wraz z antywibracyjnym stanowiskiem do ważenia i przechowywania akcesoriów 1 kpl. b) Waga laboratoryjna z wewnętrzną kalibracją i wyświetlaczem LCD 1 szt. c) Zestaw do oczyszczania wody do HPLC 1 kpl. d) Kompaktowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i aerozoloszczelnym wirnikiem 1 kpl. e) ph-metr laboratoryjny 1 kpl. f) Konduktometr z czujnikiem konduktometrycznym 1 szt. g) Zestaw pipet automatycznych 2 kpl. h) Automatyczna biureta cyfrowa 2 szt. i) Elektryczny przyrząd do pipetowania 1 szt. j) Wytrząsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym 1 szt. k) Mieszadło magnetyczne z grzaniem 2 kpl. l) Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem, sterowana cyfrowo 1 szt. m) Łaźnia wodna 1 szt. n) Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza 1 szt. o) Wyparka obrotowa (ze szkłem pionowym) 1 szt. p) Membranowa pompa próżniowa, jednostopniowa 1 szt. q) Homogenizator 1 szt. r) Mieszadło laboratoryjne 1 szt. s) Termostat z chłodzeniem (łaźnia cyrkulacyjna) 1 szt. t) Chłodziarka laboratoryjna 1 szt. u) Szafa bezpieczeństwa na odczynniki łatwopalne 1 szt. v) Myjka do oczu i twarzy (oczomyjka) 1 szt. w) Reduktor do gazów czystych (argonu 5.0) z manometrem wysokiego ciśnienia oraz przepływomierzem 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części, przedstawiono w załączniku nr 1b do CPV: (Aparatura do wykrywania i analizy); (Wstrząsarki i akcesoria); (Mieszadła mechaniczne); (Wagi elektroniczne i akcesoria); (Chłodziarki i zamrażarki); (Wyparki rotacyjne); (Meble laboratoryjne); 3) Część nr 3 Dostawa zestawu do rejestracji i analizy aktywności mięśniowej, platformy wibracyjnej oraz elektrostymulatorów, w której zakres wchodzi: a) Zestaw do rejestracji i analizy aktywności mięśniowej (16 kanałowy) 1 kpl. b) Platforma wibracyjna 1 kpl. c) Elektrostymulator dwukanałowy 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części, przedstawiono w załączniku nr 1c do CPV: (Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze); (Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii); 3. Wskazane w (w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia) nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy i należy je traktować, jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu oraz funkcjonalności oraz że wskazaniom tym towarzyszą słowa lub równoważny, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Strona 4 z 24

5 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., jest obowiązany wykazać jej równoważność, tzn. wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania i parametry techniczne określone w, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowana aparatura, sprzęt i urządzenia muszą posiadać, co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem, pełnej zgodności technicznej i systemowej. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części zamówienia: 1) miejsce dostawy Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju, Biała Podlaska ul. Akademicka 2, woj. lubelskie, laboratoria: a) Laboratorium Chemii Kosmetycznej (II piętro) dla Części nr 1 b) Laboratorium Analityczne (II piętro) dla Części nr 2 c) Laboratorium Elektromiografii (I piętro) dla Części nr 3 2) oferowana aparatura, sprzęt i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne o najwyższej jakości, spełniające wymogi bezpieczeństwa, a po dostawie, montażu (instalacji), uruchomieniu i konfiguracji, gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 3) oferowana aparatura, sprzęt i urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. urządzenia medyczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679), muszą być wpisane do rejestru wyrobów medycznych co potwierdzi oświadczenie złożone przez Wykonawcę na formularzu oferty, całość aparatury, sprzętu i urządzeń objęta niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE co potwierdzi oświadczenie złożone przez Wykonawcę na formularzu oferty; 4) oferowane okresy gwarancji na dostarczoną aparaturę, sprzęt i urządzenia (na cały komplet - wszystkie elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego) nie mogą być krótsze niż minimalne okresy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru) wskazane przez Zamawiającego w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do ; 5) Wykonawca zapewni nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), świadczoną przez producenta aparatury, sprzętu i urządzeń lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby, bieżącą konserwację, serwis i przeglądy techniczne wynikające z warunków gwarancji oraz naprawę aparatury, sprzętu i urządzeń w miejscu użytkowania (gwarancja on-site), a także zapewni wparcie techniczne (help desk) szczegółowe warunki w tym zakresie określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do ; 6) Wykonawca zapewni możliwość korzystania z serwisu pogwarancyjnego (zapewniającego ciągłość serwisowania) oraz możliwość korzystania z pomocy technicznej (help desk) przez okresy min. 5 lat; 7) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć opisy techniczne, uszczegółowione o nazwy proponowanej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz ich parametry (opisy techniczne mogą zastąpić/uzupełnić załączone w języku polskim lub angielskim: specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta pod warunkiem że będą zawierały wymagane informacje) pozwalające na ocenę zgodności oferowanej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz ich parametrów Strona 5 z 24

6 z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do ; 8) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania, dla nie mniejszej liczby osób i w terminach nie krótszych niż wskazane przez Zamawiającego w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do szczegółowe warunki w tym zakresie określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. 9) Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca; 10) Wykonawca przeprowadzi rozładunek, instalację (montaż), uruchomienie i konfigurację aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego; 11) Wykonawca zabezpieczy podłogi, ściany, okna, sufity, drzwi itp. przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabrudzeniem przy wnoszeniu i montażu aparatury, sprzętu i urządzeń, a w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy dokona ich naprawy na swój koszt; 12) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony powierzonego mienia, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zabezpieczenia użytkowanych pomieszczeń we własnym zakresie, utrzymania porządku w trakcie realizacji prac oraz po ich zakończeniu; 13) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (dostawą i montażem aparatury, sprzętu i urządzeń, szkoleniem oraz naprawami i przeglądami gwarancyjnymi, itp.) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym tak, by nie kolidowały one z innymi dostawami i codzienną pracą Zamawiającego; 14) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej współpracy z innymi Wykonawcami realizującymi kolejne etapy wyposażenia Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej, wskazanymi przez Zamawiającego; 15) Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru aparatury, sprzętu i urządzeń wyda Zamawiającemu, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, książki serwisowe, licencje i nośniki, na których utrwalone zostało oprogramowanie, wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych, dokumenty CE lub deklaracje zgodności z CE oraz inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty, umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem wystawione w języku w polskim; 16) na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy (polisa potwierdzająca ubezpieczenie może obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta umowa). 6. Zamawiający w celu należytego przygotowania oferty umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej budynku i pomieszczenia przeznaczonego do wyposażenia. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z mgr inż. Zbigniewem Rolakiem, tel , fax , Strona 6 z 24

7 7. Jeżeli Wykonawca planuje wykonywanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, zobowiązany jest do podania w formularzu oferty, zakresu przedmiotu zamówienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które ma być realizowane przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę samodzielnie. Szczegółowe warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji, realizowanego na podstawie umowy nr POPW /09-00 z dnia r. oraz ze środków budżetu Państwa. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy Pzp, przewidującej odmienny niż określony w niniejszej sposób wykonania zamówienia. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 1. Zamawiający wymaga wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia) do dnia r. dotyczy wszystkich części zamówienia. 2. Rozliczenie zapłata (w zakresie, każdej z części zamówienia), dokonana będzie jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie do 21 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiajacego. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanego bez usterek, niedoróbek lub wad całego zakresu przedmiotu zamówienia (w zakresie danej części) sporządzony na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają n/w warunki tj. 1) spełniają zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Strona 7 z 24

8 opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla żadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), będzie możliwe tylko wtedy, kiedy Wykonawca przewidzi bezpośredni udział podmiotu na którego wiedzy i doświadczeniu polega (np. jako podwykonawcy, doradcy, konsultanta itp.) w realizacji zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wymienionych w ust. 1 pkt 1, Wykonawcy wykazują łącznie (warunki te musi spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie albo mogą je spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie). 4. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych w rozdziale V, należy wraz z ofertą pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp złożyć n/w oświadczenia i dokumenty: Strona 8 z 24

9 1) potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w rozdziale V ust. 1 pkt 1 : a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (złożone w oryginale w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferta może zawierać tylko jedno oświadczenie bez względu na ilość oferowanych do wykonania części zamówienia); b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia zasobów (potencjału), na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp pisemne zobowiązanie może zastąpić np. umowa o podwykonawstwo, umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałanie lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału, tzn. z dokumentów tych powinno precyzyjnie wynikać, kto komu przekazuje zasoby, jakie konkretnie zasoby zostaną przekazane i że zostaną udostępnione Wykonawcy na okres niezbędny do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 2) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (oferta może zawierać tylko jeden komplet n/w dokumentów i oświadczeń bez względu na ilość oferowanych do wykonania części zamówienia): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (złożone w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (złożone w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ), c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, g) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamiesz- Strona 9 z 24

10 kania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. b-d, i f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp; 2) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 3) dokumenty, o których mowa w pkt 1, lit. a, ppkt. 1 i 3 oraz w pkt 1, lit. b, lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) dokument, o którym mowa w pkt 1, lit. a, ppkt. 2, lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; Strona 10 z 24

11 2) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. b-g, albo odpowiadające im określone w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: opisy techniczne, uszczegółowione o nazwy proponowanej aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz ich parametry (opisy techniczne mogą zastąpić/uzupełnić: specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta pod warunkiem, że będą zawierały wymagane informacje), pozwalające na ocenę zgodności oferowanej aparatury i urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c do ; 5. Ponadto na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) formularz oferty złożony oddzielnie na poszczególne części zamówienia (wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, złożony w/g wzoru stanowiącego załączniki nr 2a, 2b, 2c do ); 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy, dołączonych do oferty złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika (np. umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje). 6. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń, lub złożenie ich w innej formie niż wymieniona w rozdziale VII niniejszej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert, jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp. zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). 7. Złożone lub uzupełnione na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. ROZDZIAŁ VII Opis sposobu przygotowania oferty i udostępniana dokumentów z postępowania 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia (w zakresie danej części) i być sporządzona zgodnie z ustawą Pzp, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz wymaganiami niniejszej. Strona 11 z 24

12 Ofertę należy sporządzić oddzielnie na każdą części zamówienia wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2a, 2b, 2c do. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości, co najmniej odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą elektroniczną lub przesłania faksem. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, a złożona oferta musi zawierać: 1) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (dokument ten może stanowić np.: pełnomocnictwo, umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje); 2) oferta musi być złożona i podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 3) wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców, jako reprezentantem pozostałych. 4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, należy złożyć: 1) w oryginale oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do ); 2) w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa; 3) w oryginałach albo kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie (zapisem np.: za zgodność z oryginałem ) pozostałe dokumenty i oświadczenia; 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę; 5) w przypadku innych podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia zasoby, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty; 6) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu oryginału lub odpowiednio kopii notarialnie poświadczonej; 7) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski z wyjątkiem pkt. 8 (w razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż wersja polskojęzyczna jest wersją obowiązującą) złożone odpowiednio w wymaganej powyżej formie; 8) specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta mogą być złożone w języku polskim lub angielskim. 5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do, w których miejsca wykropkowane muszą być wypełnione. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferta Wyko- Strona 12 z 24

13 nawcy zawierająca załączniki o innej treści niż wymaga Zamawiający w zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z wszystkimi dokumentami składającymi się na ofertę) była ponumerowana kolejnymi numerami, zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, zszyć zszywaczem itp. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście dokumentów składających się na ofertę muszą być czytelne oraz parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na poszczególną część zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wykonania zamówienia. Złożenie większej liczby ofert na jedną część zamówienia lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie (opakowaniu), oznaczonej(ym) napisem: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa aparatury naukowo - badawczej do wyposażenia laboratoriów (chemii kosmetycznej, analitycznego, elektromiografii) Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej nie otwierać przed: r. godz ) koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy; 2) ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować j/w zaznaczając dodatkowo na opakowaniu zewnętrznym, do której godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz ) oraz w jakim miejscu w siedzibie Zamawiającego; 3) w przypadku nie zastosowania się do niniejszych zaleceń, które spowodują potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenia jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie, ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł w ofercie zakres informacji, które nie mogą być udostępniane. 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, Strona 13 z 24

14 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę, złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów ofert z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa ; 3) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji odczytywanych na publicznej sesji otwarcia ofert, czyli zawartej w ofercie nazwy i adresu Wykonawcy, oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 12. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu w trakcie prowadzonego postępowania do treści protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz ofert (od chwili ich otwarcia), z wyjątkiem: 1) załączników do protokołu (będą one jawne dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania); 2) znajdujących się w ofercie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez Wykonawcę. 13. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) Zamawiający udostępni wskazane przez Wykonawcę dokumenty po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie; 2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów oraz sposób udostępnienia; 3) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty; 4) Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie (koszty xero) dokumentów w swojej siedzibie. 14. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pokój 128) w godz , z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona z postępowania. Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w, należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów ogólnych warunków umowy, po terminie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ VIII Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia złożonej oferty wadium: 1) na Części nr 1 zamówienia w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące,00/100); 2) na Części nr 2 zamówienia w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące pięćset,00/100); 3) na Części nr 3 zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy,00/100); 2. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, wadium powinno być wniesione na każdą część zamówienia oddzielnie. Jeżeli jest wniesione w łącznej kwocie, na kilka części zamówienia, to z treści wniesionego wadium powinno jednoznacznie wynikać, na którą część zamówienia Wykonawca wnosi wadium i w jakiej wysokości. Strona 14 z 24

15 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniężnej; 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że jest ono zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwotę wadium, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Białej Podlaskiej nr konta Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli w terminie i godzinie przewidzianej na złożenie oferty, znajdzie się ono (w pełnej kwocie) na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, musi zostać złożone w formie oryginału w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) w terminie i godzinie przewidzianej na złożenie oferty. Z treści poręczenia/gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawca nie powinien dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej dokument (lub jego kserokopia) potwierdzający przekazanie kwoty wadium, został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie z napisem wadium w postępowaniu na..., a jego kopia ewentualnie załączona do oferty. 8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert (na jego wniosek); 2) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: Strona 15 z 24

16 a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą, dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. ROZDZIAŁ X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami rozdziału VII niniejszej, należy złożyć do dnia r. do godz w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 2. Wykonawca składający ofertę osobiście, otrzyma pisemne potwierdzenie złożonej oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. Dla ofert przesłanych pocztą do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do pok. 128 w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz przypadkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia lub nienależytego zabezpieczenia koperty ponosi Wykonawca. 4. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2 w pok. 213 (sala Rady Wydziału). 6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy (a także inne osoby zainteresowane postępowaniem) mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnej części zamówienia. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wyko- Strona 16 z 24

17 nawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek (złożony w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się) w/w informacje podane podczas otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI Modyfikacja i wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i odebranie złożonej oferty (bez konsekwencji utraty wadium). ROZDZIAŁ XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp. na wniosek Wykonawcy (złożony w formie pisemnej lub przesłany faksem, czy drogą elektroniczną), można otrzymać bezpłatnie w wersji papierowej w WWFiS w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2 w pok. 128 w godz Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust 3. W przypadku przekazywania ich faksem lub drogą elektroniczną, druga strona zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że skutecznie je dostarczono. Korespondencję w formie: 1) pisemnej należy wysyłać bądź składać na adres: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 pok. 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia); 2) faksu należy kierować na numer ; 3) elektronicznej należy kierować na adres: Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie, a ryzyko z tym związane ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia oferty (wraz z uzupełnianymi, po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (tzn. w/w dokumenty i oświadczenia muszą być złożone osobiście przez Wykonawcę lub przesłane pocztą, pocztą kurierską itp. tak jak oferta Wykonawcy w formie pisemnej). 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści, składając zapytanie w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się określonych w ust. 2. Zamawiający Strona 17 z 24

18 niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert ale pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieszczać będzie treść zapytań (nie ujawniając źródła zapytania) wraz z odpowiedziami na nie, na swojej stronie internetowej (www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-publiczne.html) oraz przesyłać Wykonawcom, którym została przekazana. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść. Dokonane zmiany treści, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej (www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-publiczne.html) i prześle je Wykonawcom, którym przekazał. Jeżeli zmiana treści : 1) prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 4a ustawy Pzp.; 2) nie będzie prowadzić do zmiany ogłoszenia, a niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 6 ustawy Pzp. 7. Wszystkie pytania dotyczące treści oraz odpowiedzi na nie, wszelkie ewentualne jej zmiany, uzupełnienia, ustalenia stają się integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. 8. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców. 9. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: a) dr hab. prof. AWF. Wojciech Piasecki Zakład Kosmetologii, tel dla Części nr 1 i 2, b) mgr inż. Tomasz Sacewicz Zakładu Biomechaniki i Informatyki, tel dla Części nr 3; 2) w sprawach proceduralnych oraz udzielania Wykonawcom wszelkich informacji w sprawie prawidłowego sporządzenia i złożenia oferty: Bożena Jarocka Specjalista ds. Zamówień Publicznych, pokój 128 tel./fax , W/w osoby nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji, powodujących zmiany zapisów. Wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne powodujące zmiany (ze względu na pisemność postępowania) nie są dla Wykonawców i Zamawiającego wiążące. Osoby te udzielają informacji w godz , z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami 1. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty i jej elementów w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą się odbywały wyłącznie w polskich złotych (PLN). Strona 18 z 24

19 2. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych PLN (złotych polskich i groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb). 3. Cenę oferty należy przedstawić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnej aparatury, sprzętu i urządzeń wchodzących w zakres danej części zamówienia. 4. Cenę oferty, będzie stanowić suma cen brutto poszczególnej aparatury, sprzętu i urządzeń wchodzących w zakres danej części zamówienia. Cenę należy podać liczbowo i słownie i obliczyć wg zasad określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c do. 5. Podane ceny jednostkowe brutto, muszą zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności: koszty dostawy, montażu (instalacji), uruchomienia, konfiguracji, gwarancji, obsługi serwisowej, wsparcia technicznego, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, ewentualne upusty cenowe, różnego rodzaju podatki i opłaty, cło oraz obowiązujący podatek VAT i będą stałymi (ryczałtowymi) cenami brutto, które przez okres obowiązywania umowy nie będą waloryzowane i nie mogą ulec zmianie. 6. W przypadku nie uwzględnienia w cenie brutto wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych niniejszą, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego. 7. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kalkuluje cenę bez uwzględnienia w niej, kwoty należnego w Polsce podatku VAT. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami i oferty Wykonawcy. 9. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. ROZDZIAŁ XIV Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Oddzielnie dla każdej części zamówienia, Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona i nie będzie dalej oceniana. 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Strona 19 z 24

20 6. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp, poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, których oferty zostały poprawione w tym m.in. następująco poprawi: 1) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj.: a) jeżeli obliczona w formularzu rzeczowo-cenowym wartość brutto poszczególnej pozycji nie odpowiada iloczynowy ceny jednostkowej i ilości, przyjmuje się, że prawidłowo podano stałą (ryczałtową) cenę jednostkową brutto i ilość, b) jeżeli obliczona w formularzu oferty cena brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, nie odpowiada sumie wartości brutto poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego, przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość brutto poszczególnych pozycji, c) jeżeli cenę za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, podano w formularzu oferty rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada sumie wartości brutto poszczególnych pozycji formularza rzeczowocenowego; 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty tj.: a) w przypadku nie podania w formularzu oferty, oferowanego okresu gwarancji, a takiej informacji nie będą zawierały inne dołączone do oferty dokumenty Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjmując postanowienia, oferuje minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji; b) w przypadku nie podania w formularzu oferty producenta, typu/modelu, a takie informacje będą zawierały inne dokumenty dołączone do oferty, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonymi dokumentami; 7. Na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, o których mowa m.in. w ust. 6 pkt 2, Wykonawca musi wyrazić zgodę w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich poprawieniu w przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej (w danej części zamówienia) ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Oddzielnie dla każdej części zamówienia, ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad: oferty, które nie zostaną odrzucone, będą ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: najniższa cena waga 100 (pkt) Strona 20 z 24

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-administracja)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania)

ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania) SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI - POŁUDNIE W WARSZAWIE 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Podstawa prawna opracowania: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IZBA CELNA W OLSZTYNIE UL. DWORCOWA 1 10-413 OLSZTYN ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 350000-ILGW-253-182/2011 Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Dostawa i wykonanie infrastruktury teletechnicznej dla projektu pn.: Sieć teleinformatyczna, sieć monitoringu i systemu radiowęzłowego w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo