Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR XXVIII/218/2005 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia część A Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41, 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Gminy Alwernia, po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Rada Miejska w Alwerni uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu GMINY ALWERNIA CZĘŚĆ A MIASTO ALWERNIA, SOŁECTWA: GROJEC, KWACZAŁA, NIEPORAZ, PORĘBA-śEGOTY, REGULICE Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar połoŝony w granicach administracyjnych miasta Alwernia i sołectw: Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba-śegoty, Regulice. 2 Ustalenia planu dla obszaru, o którym mowa w 1 zostają wyraŝone: W części tekstowej obejmującej: Treść niniejszej uchwały zawierającą: a) przepisy ogólne określone w rozdziale I niniejszej uchwały, Opracowanie: BRK S.A r. 1

2 b) ustalenia dotyczące sposobu przeznaczenia terenu wraz z zasadami jego zagospodarowania i warunkami zabudowy określone w rozdziale II niniejszej uchwały, c) zasady zagospodarowania terenów i warunków zabudowy dotyczące obszaru gminy objętego opracowaniem planu określone w rozdziale III niniejszej uchwały, d) zasady zagospodarowania terenów i warunki zabudowy wg stref polityki przestrzennej określone w rozdziale IV niniejszej uchwały, e) zasady uzbrojenia terenu określone w rozdziale V niniejszej uchwały, f) przepisy końcowe określone w rozdziale VI niniejszej uchwały, 2) Skorowidz ustaleń planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pełniący rolę identyfikatora przepisów zawartych w niniejszej uchwale w odniesieniu do poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami w części graficznej. W załącznikach graficznych do niniejszej uchwały obejmujących: a) rysunek planu nr 1 obejmujący - obszar miasta Alwernia w granicach administracyjnych w skali 1:1000 oraz sołectwa: Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba-śegoty, Regulice w skali 1:2000 ustalający podstawowe przeznaczenia terenu wraz ze strefami polityki przestrzennej i stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, b) rysunek nr 2 w skali 1:5000 ustalający zasady uzbrojenia terenu, który nie ma charakteru obowiązującego. 3. Załącznikami do uchwały są ponadto: załącznik nr 3 rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Alwerni o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, załącznik nr 4 rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Alwerni o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŝą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Określone w 2 ustalenia obowiązują łącznie. 3 Opracowanie: BRK S.A r. 2

3 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach jest mowa o: 4 1) Uchwale - naleŝy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 2) Planie - naleŝy przez to rozumieć ustalenia planu wymienione w 1 i 2 o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 3) Przepisach odrębnych - naleŝy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi wg stanu prawnego na dzień uchwalenia planu. Oznacza to, Ŝe w czasie procesu realizacji planu miejscowego określone powołania w niniejszej uchwale naleŝą do zmieniających się przepisów. 4) Rysunku planu - naleŝy przez to rozumieć rysunek wymieniony w 2 pkt 2 niniejszej uchwały. 5) Liniach rozgraniczających rozumie się przez to linie rozgraniczające tereny o róŝnym sposobie uŝytkowania i zagospodarowania. 6) Przeznaczeniu podstawowym terenu - naleŝy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia (uŝytkowania) terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 7) Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - naleŝy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia (uŝytkowania) terenu inny niŝ podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uŝytkowanie podstawowe. 8) Strefach polityki przestrzennej naleŝy przez to rozumieć strefy określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia oraz wynikające z przepisów odrębnych, zaznaczone na rysunku planu oraz zapisane w tekście niniejszej uchwały w formie uwarunkowań i ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów i warunkach zabudowy będących w zasięgu tych stref. 9) Odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego rozumie się przez to, wyznaczone na rysunku planu minimalne odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego wg obowiązujących norm i przepisów branŝowych /rysunek nr 2/. 10) Działce budowlanej naleŝy przez to rozumieć nieruchomość (działkę gruntu) lub taką jej część, która połoŝona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy, oraz której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaŝenie w infrastrukturę techniczną pozwalają na realizację obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami planu z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Działka budowlana nie jest rozumiana jako działka katastralna (jedna działka katastralna moŝe posiadać kilka działek budowlanych). Opracowanie: BRK S.A r. 3

4 11) Usługach publicznych - naleŝy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, słuŝące realizacji celu publicznego, polegające na budowie lub przebudowie obiektów dla urzędów, organów władzy, administracji, szkół publicznych, a takŝe publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straŝy poŝarnej, obiektów kultury i kultu religijnego (sakralne). 12) Usługach komercyjnych - naleŝy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych; w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki oraz inne usługi o zbliŝonym charakterze. 13) Braku uciąŝliwości wprowadzanego programu - naleŝy przez to rozumieć inwestycje, które nie stwarzają moŝliwości pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz jej przepisów wykonawczych. 14) Dojazdach nie wydzielonych - naleŝy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Przebieg tych dojazdów moŝe być korygowany na etapie regulacji i podziału własności. Dla dojazdów nie wydzielonych w planie nie istnieje konieczność przejęcia ich przez Gminę w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. 15) Intensywności zabudowy - naleŝy przez to rozumieć parametr efektywnego wykorzystania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie murów (Po) do powierzchni terenu w granicach działki (lub działek) jako terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne, wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu jego zagospodarowania (T). Wskaźnik intensywności zabudowy: I = Po T 16) Współczynniku trwałego zainwestowania - naleŝy przez to rozumieć procent powierzchni trwałego zainwestowania w granicach działki wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu zagospodarowania. Powierzchnia trwałego zainwestowania to suma powierzchni zabudowanej oraz powierzchni utwardzonej trwałą nawierzchnią nieprzepuszczalną. 17) Powierzchni biologicznie czynnej rozumie się przez to powierzchnię określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 18) Wysokości budynku lub jego części słuŝącą do określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku to wysokość ustalona w rozporządzeniu w sprawie Opracowanie: BRK S.A r. 4

5 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 19) Drogi publiczne rozumie się jedną z kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych z dnia r. ( z późniejszymi zmianami). 20) Drogi wewnętrzne rozumie się drogi ogólnodostępne nie zaliczone do Ŝadnej kategorii dróg publicznych (drogi dojazdowe w osiedlach mieszkaniowych, drogi do gruntów rolnych i leśnych, drogi wiejskie). Dla dróg wewnętrznych w osiedlach mieszkaniowych i dojazdach do budynków przyjmuje się ustalenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia r. poz.690 Rozdział 2 oraz Rozdział 7, 8, 9 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa poŝarowego) lub przez ustanowienie odpowiedniej słuŝebności drogowej. 2. UŜyte w planie wyraŝenia: Zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek uŝyteczności publicznej, kondygnacji naziemnej, piwnice określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 660 z późniejszymi zmianami). Powierzchnia zabudowy, powierzchnia uŝytkowa określają przepisy Polskiej Normy PN-ISO właściwości uŝytkowe w budownictwie określenie i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Droga, ulica, droga publiczna, droga wewnętrzna określają przepisy ustawy z dnia 29 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). WyraŜenia, o których mowa w ust. 2 interpretuje się wg stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu Określone w 2 pkt.1lit. b przeznaczenie terenu obejmuje: - przeznaczenie podstawowe w rozumieniu 4 ust. 1 pkt 6, - przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu 4 ust. 1 pkt Obszar o ustalonym w planie sposobie przeznaczenia terenu jest określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 3. Teren połoŝony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi przeznacza się wyłącznie na cele mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia Opracowanie: BRK S.A r. 5

6 dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 4. Powierzchnie nie wydzielone w planie przeznaczone na drogi i parkingi obsługujące obiekty z zakresu przeznaczenia podstawowego nie wlicza się do bilansu terenu przeznaczonego na funkcję dopuszczalną. 5. Przedstawione na rysunku nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń (np. stacji transformatorowych) określają zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urządzeń zostanie uściślony w projekcie budowlanym i ustalony w decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem zgodności tych inwestycji z planem jest utrzymanie określonych na rysunku zasad przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń z nimi związanych, co oznacza, Ŝe przebiegi i lokalizacje mogą być uszczegółowione na etapie decyzji administracyjnych lecz nie mogą być sprzeczne z ustaloną w planie zasadą obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej określonej w rozdziale V. 6. Na rysunku planu tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem określonym w 6 i opisanym w rozdziale II. Liczba przed symbolem literowym oznacza numer jednostki administracyjnej (sołectwo). Symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu, natomiast liczba po symbolu literowym oznacza kolejny numer terenu o danym przeznaczeniu podstawowym w ramach jednostki administracyjnej. 7. Wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej są liniami obowiązującymi, ustalającymi granicę lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkaniowych w danym terenie. 8. W wyznaczonych na rysunku planu obszarach stref obowiązują zasady określone w rozdziale III niniejszych ustaleń dotyczących zasad prowadzenia polityki przestrzennej na danym terenie W tekście i na rysunku planu stosuje się następujące symbole identyfikacyjne literowe określające tereny o róŝnym sposobie przeznaczenia: UPI - tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym ( 7) UPII - tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym ( 8) UC - tereny zabudowy usług komercyjnych ( 9) PU - tereny obiektów produkcyjno-usługowych ( 10) PE - tereny eksploatacji powierzchniowej ( 11) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ( 12) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności ( 13) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 14) Opracowanie: BRK S.A r. 6

7 MRj - tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 15) UR - tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponad lokalnym ( 16) US - tereny sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym ( 17) ZC - tereny cmentarzy ( 18) ZP - tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo towarzyszącej innym funkcjom ( 19) ZN - tereny zieleni nie urządzonej ( 20) ZL,ZL1- tereny zieleni leśnej i dolesień ( 21) R - tereny rolnicze ( 22) WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych ( 23) W, K, E, G - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ( 24) O 2 - tereny grzebowiska zwierząt ( 25) KS - tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej ( 26) KA, KG, KZ, KL, KD, KP - tereny dróg kołowych i parkingów ( 27) KK - tereny i urządzenia kolejowe ( 28) Rozdział II USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENU WRAZ Z ZASADAMI JEGO ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKAMI ZABUDOWY 7 1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UP I. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty (w tym szkolnictwo średnie), ośrodki zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultu religijnego (w tym klasztory), obiekty straŝy poŝarnej wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 2) obiektów mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych z odpowiednią ilością miejsc parkingowych, 5) zieleni urządzonej, 6) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: Opracowanie: BRK S.A r. 7

8 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) istniejące obiekty znajdujące się w terenach usług publicznych pozostawia się do adaptacji, i przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego dla tego terenu, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwerni a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) ochronę istniejącego drzewostanu, c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4, d) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego. 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na obszarze miasta i gminy objętym opracowaniem planu oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UP II. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty (w tym szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe) ośrodki zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego, ochotniczej straŝy poŝarnej o charakterze gminnym, lokalnym wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 2) obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych z odpowiednią ilością miejsc parkingowych oraz dojść pieszych, Opracowanie: BRK S.A r. 8

9 5) zieleni urządzonej, 6) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 3)istniejące obiekty pozostawia się do adaptacji i przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego tego terenu, 4)dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwernii a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) wykluczenie realizacji obiektów towarzyszących nie nawiązujących bryłą i wystrojem do istniejącej i projektowanej zabudowy, c) ochronę istniejącego drzewostanu, d) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 e) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego; 5)spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6)spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy usług komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem UC. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: obiekty i urządzenia handlu, gastronomii, rzemiosła oraz nieuciąŝliwej działalności gospodarczej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym zabezpieczające potrzeby mieszkańców sołectw, osiedli i enklaw zabudowy, zabezpieczające potrzeby turystów i podróŝnych. Utrzymuje się istniejące zakłady produkcyjne o znaczeniu lokalnym z zaleceniem zmniejszenia uciąŝliwości poprzez modernizację procesu technologicznego. Dopuszcza się ich rozbudowę, modernizację, poprawę standardów. Opracowanie: BRK S.A r. 9

10 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, 3) obiektów mieszkalnych dla właścicieli lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 6) zieleni urządzonej, 7) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 5 i pkt 6), 3) istniejące obiekty pozostawia się do adaptacji i przebudowy pod warunkiem dostosowania ich do ustaleń przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego tego terenu, 4) dla nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwernii a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) ochronę istniejącego drzewostanu, c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 d) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego. 5)spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny obiektów produkcyjno-usługowych oznaczone na rysunku planu symbolem PU. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: obiekty i zakłady związane z produkcją, rzemiosłem wytwórczym, sprzedaŝą hurtową (bazy, składy) i detaliczną oraz inną Opracowanie: BRK S.A r. 10

11 działalnością gospodarczą o charakterze produkcyjnym, usługowym, oraz składowomagazynowym, w tym obiekty i urządzenia skoncentrowane na terenach przemysłowych istniejących Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oznaczonych symbolem PU I (w tym funkcjonujące składowisko odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne oraz prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami), przeznaczonych do sukcesywnego przekształcenia struktury przemysłowej w strukturę o charakterze produkcyjnym, usługowym, przemysłowym. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa, 2) obiektów urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem zakładów, 3) obiektów: usług komercyjnych i urządzeń socjalnych dla pracowników zakładów, 4) szkół i zakładów doskonalenia zawodowego, 5) budynków mieszkalnych lub mieszkań dla właścicieli na terenach małych zakładów produkcyjno-usługowych prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy terenów Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.), 6) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 7) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 8) zieleni urządzonej, 9) elementów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) koncentrację programu inwestycyjnego o znaczeniu strategicznym dla miasta i gminy w ustalonej strefie przemysłowej istniejących Zakładów Chemicznych Alwernia S.A., 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust 3 pkt 7 i pkt 8), 4) istniejące obiekty znajdujące się w terenach produkcyjnych, pozostawia się do adaptacji, przebudowy pod warunkiem dostosowania ich do ustaleń przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego tego terenu, 5) w celu prawidłowego zagospodarowania działek wyznaczonych lub adaptowanych na cele produkcyjne dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 9 m za wyjątkiem obiektów, których wysokość wynika z technologii produkcji b) ochronę istniejącego drzewostanu c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 Opracowanie: BRK S.A r. 11

12 d) oddzielenie istniejących i projektowanych terenów produkcyjno-usługowych i przemysłowych od terenów mieszkaniowych poprzez strefę z zielenią izolacyjną w sposób wykluczający moŝliwość wystąpienia konfliktów. 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny eksploatacji powierzchniowej surowców oznaczone na rysunku planu symbolem PE. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: zakłady eksploatacji kruszywa (istniejące i planowane). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) zakładów przeróbki kruszyw, 2) obiektów socjalnych towarzyszących funkcji, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2)zachowanie proporcji, aby łączna pow. terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30 % powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją, 3) teren po zakończeniu eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami winien być zrekultywowany, 4) jako cele rekultywacyjne ustala się: zieleń, rekreacje i sport w terenach otwartych oraz usługi komercyjne w obszarach połoŝonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego i projektowanego zainwestowania kubaturowego, 5) zakaz lokalizacji obiektów trwałych kubaturowych, 6) zakaz składowania odpadów i organizowania wysypisk, 7) zapewnienie dostępności komunikacyjnej z układem dróg gminnych, 8) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, Opracowanie: BRK S.A r. 12

13 9) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MU. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i nową zabudowę oraz obiekty i urządzenia usługowe o charakterze publicznym i komercyjnym wolnostojące oraz wbudowane. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 stanowisk), 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,6 na terenie miasta Alwernia i do 0,3 na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania charakterem i gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 11 m na terenie miasta Alwernia, a na pozostałym obszarze gminy do 9 m, 5)zachowanie istniejących obiektów z tendencją do przekształcania ich obecnego wyglądu nadając im charakter tradycyjnego budownictwa regionalnego 6) ochronę istniejącego drzewostanu, 7) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 13

14 13 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności oznaczone na rysunku planu symbolem MW pełniące funkcję głównego zespołu mieszkaniowego miasta Alwernia. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się funkcję mieszkalnictwa wielorodzinnego z urządzeniami towarzyszącymi obejmującą istniejącą i nową zabudowę. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1)obiektów zabudowy jednorodzinnej, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych i komercyjnych, na wydzielonych działkach lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów, przy zachowaniu wskaźnika 0,7 mp. na 1 mieszkanie. 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,6 (na terenie miasta), 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania detalem i gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości do 11 m na terenie miasta Alwernia, 5) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów trwałych, dysharmonijnych w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki, 6) eliminowanie obiektów tymczasowych blokujących cenne tereny, 7) eliminowanie w istniejących obiektach funkcji kolidujących z funkcją obszaru, 8) ochronę istniejącego drzewostanu, 9) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 10) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 14

15 14 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: funkcję mieszkaniową jednorodzinną obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę o niskiej intensywności (w tym zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyŝszonej intensywności do 0,5; 2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach lub wbudowanych w budynki mieszkalne lub na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym, 3) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów przy zachowaniu wskaźnika 0,7 mp. na 1 mieszkanie, 6) zieleni urządzonej, 7) w obiektach mieszkalnych dopuszcza się moŝliwość prowadzenia działalności gospodarczej, przy zachowaniu zasady braku uciąŝliwości wprowadzanego programu. 8) garaŝy, budynków gospodarczych, 9) dopuszcza się lokalizację obiektów w uzasadnionych przypadkach /wąska działka/ w odległości 1,5 m od granicy lub w granicy. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,4 a na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych do 0,3; 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 i pkt 6); 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej do 9 metrów z wyjątkiem trenów objętych strefą konserwatorską; 5) ochronę istniejącego drzewostanu; 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 15

16 15 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej) oznaczone na rysunku planu symbolem MRj. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę zagrodową wraz zabudowaniami gospodarczymi, hodowlanymi, produkcji rolniczej i funkcji usługowej z zakresu turystyki towarzyszącej działalności gospodarczej (gospodarstwa agroturystyczne) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiekty intensywnych upraw ogrodowych (szklarnie, pieczarkarnie), 2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach lub na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym (w tym usług wbudowanych w budynek mieszkalny), 3) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 stanowisk), 6) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zagospodarowania terenu ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 i pkt 6); 3) intensywność zabudowy zagrodowej do 0,30 dla obszaru miasta Alwernia 4) intensywność zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 0,40; 5) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej: 9 metrów dla budynków mieszkalnych, a dla budynków gospodarczych 8 m, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 9 m; 6) ochronę istniejącego drzewostanu; 7) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; Opracowanie: BRK S.A r. 16

17 8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. 9) dopuszcza się lokalizację obiektów w uzasadnionych przypadkach /wąska działka/ w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy Wyznacza się tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym z usługami i zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku planu symbolem UR. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się urządzenia wypoczynku urlopowego i weekendowego (campingi, hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe) wraz z urządzeniami sportowymi (np. róŝnorodne boiska do gier, bieŝnie, zaplecza socjalne i wyciągi narciarskie) wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: obiektów i urządzeń z zakresu usług komercyjnych; urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; nie wydzielonych w planie dojazdów, zatok postojowych, zespołów parkingowych, przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej; obiektów mieszkalnych dla właścicieli; obiektów małej architektury (wiaty, zadaszenia, siedziska itp.). 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt.1), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 11 metrów, 4) adaptację i przebudowę istniejącej zabudowy i zagospodarowania z prawem dokonywania remontów pod warunkiem utrzymania funkcji usługowych, 5) ochronę istniejącego drzewostanu oraz wyposaŝenie zespołów rekreacyjnych w zieleń towarzyszącą, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 17

18 17 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem US. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: boiska sportowe ogólnodostępne stadiony klubów itp. z towarzyszącymi obiektami zaplecza. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów usług komercyjnych (handel, mała gastronomia), 2) campingów i pól namiotowych, 3) zieleni urządzonej, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i parkingów, przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 3 i pkt 5), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 5 m, 4) adaptację istniejącego zagospodarowania z prawem dokonywania przebudowy istniejących obiektów i urządzeń pod warunkiem utrzymania funkcji usługowych, 5) ochronę istniejącego drzewostanu i wyposaŝenie w zieleń towarzyszącą, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: cmentarze. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) koniecznych do funkcjonowania cmentarza urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, Opracowanie: BRK S.A r. 18

19 2) dojść pieszych i podjazdów nie wydzielonych w planie, 3) koniecznych miejsc postojowych (maksymalnie do 25 stanowisk), 4) obiektów kubaturowych bezpośrednio związanych z uŝytkowaniem podstawowym (kaplica cmentarna, dom pogrzebowy itp.), 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 10% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (z wyjątkiem ust. 3 pkt 2, 3 i pkt 5), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 8 metrów (z wyjątkiem wieŝ kościelnych, dzwonnic), 4) ochronę istniejącego drzewostanu i wyposaŝenie w zieleń, 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo towarzyszące innym funkcjom, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP. 2.Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: zieleń urządzoną (parki w tym parki leśne, parki podworskie, zieleńce, ogrody jordanowskie, zieleń izolacyjna, skwery itp.) 3.Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) urządzeń sportu i rekreacji, 2) obiektów i urządzeń kultury np. adaptacji obiektów zabytkowych, skansenów, amfiteatrów, muszli koncertowych itp., 3) niewielkich obiektów kubaturowych obejmujących usługi komercyjne lub urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń przeznaczenia podstawowego, 4) elementów małej architektury, 5) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, nie wydzielonych w planie dojść pieszych i podjazdów, miejsc postojowych przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: Opracowanie: BRK S.A r. 19

20 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 15% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (za wyjątkiem ust. 3 pkt 6), 3) istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe znajdujące się w terenach zieleni urządzonej - ZP, pozostawia się do adaptacji z moŝliwością polepszenia standardów, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 20%, 4) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: tereny otwarte nie zainwestowane, obejmujące zadrzewienia, zakrzewienia (w tym śródpolne i przywodne) i tereny leśne pełniące waŝną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych oraz uŝytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska połoŝone głównie wzdłuŝ cieków wodnych oraz zieleń izolacyjną. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) lokalizacji niekubaturowych ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji tj. ścieŝek rowerowych i szlaków turystycznych z towarzyszącymi elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki, 2) lokalizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie 3) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 4) zachowania nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego obszaru danego ustalenia Opracowanie: BRK S.A r. 20

21 3) w celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego uŝytkowania. Ponadto wyklucza się realizację wygrodzeń własności w pobliŝu koryt rzecznych i cieków wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi celem umoŝliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, 4) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji, 5) zakaz regulacji brzegów wodnych i pozostawienie naturalnego charakteru terenów brzegowych, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni leśnej i zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,ZL1. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: lasy (tj. tereny lasów i potencjalnych zalesień). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) lokalizacji ogólnodostępnych niekubaturowych urządzeń turystyki i rekreacji takich jak ścieŝki rowerowe, szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe), z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki, 2) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w przypadku braku moŝliwości innego prowadzenia lub lokalizacji, 3) lokalizacji obiektów związanych z gospodarką leśną, 4) lokalizacji dojść pieszych i dojazdów nie wydzielonych w planie (wyłącznie po drogach leśnych), Opracowanie: BRK S.A r. 21

22 5) zachowania nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego danego obszaru ustalenia (przy warunku uzgodnienia programu dopuszczalnego z zarządcą lub właścicielem lasu), 3) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego uŝytkowania, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio słuŝących działalności leśnej, 4) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji, 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: uprawy polowe rolnicze, uŝytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) realizacji ogólnodostępnych niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji (w pasach nadrzecznych) takich jak ścieŝki rowerowe, szlaki turystyczne z elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki; 2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; Opracowanie: BRK S.A r. 22

23 3) wykorzystania dojazdów do pól i łąk dla realizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie; 4) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego liczonego w granicach obszaru ustalenia; 2) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego uŝytkowania; 3) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji; 4) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; 5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V, 6) w strefie uciąŝliwości komunikacji zaleca się prowadzenie upraw o charakterze przemysłowym Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: akweny wód otwartych i cieki wodne wraz z ich otuliną biologiczną. 3. Jako zasady zagospodarowania terenu ustala się: 1)zakaz regulacji brzegów wodnych - zachowanie ich naturalnego charakteru, za wyjątkiem obszarów połoŝonych w terenach silnego zainwestowania, w których ze względu na bezpieczeństwo konieczna jest regulacja wałów i brzegów; 2) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym Opracowanie: BRK S.A r. 23

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

- wsie: Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica

- wsie: Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka U C H W A Ł A NR XLV/334/05 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski UCHWAŁA NR XIII/113/11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000

UCHWAŁA NR L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000 UCHWAŁA NR L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000 W sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu Tarnów, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Gminy Bierawa. z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Gminy Bierawa. z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909

01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909 01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909 UCHWAŁA Nr 282/XXXVI/2001 RADY GMINY WARSZAWA-REMBERTÓW z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 2 "KORDIANA".

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie Na podstawie art. 3 ust.1, art.

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2006r.

UCHWAŁA NR XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2006r. UCHWAŁA NR XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie dotyczącego terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA. z dnia 3 marca 2000 r.

UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA. z dnia 3 marca 2000 r. UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Mehoffera, w Gminie Warszawa - Białołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Ogrodowej i Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO SKRZYNKA USTALENIA PLANU

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO SKRZYNKA USTALENIA PLANU 1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO SKRZYNKA USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW PAŹDZIERNIK 2004 r. 2 U C

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XVIII / 252 / 04 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

U C H W A Ł A N R XVIII / 252 / 04 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY U C H W A Ł A N R XVIII / 252 / 04 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica, obszaru przestrzeni publicznej, połoŝonego

Bardziej szczegółowo

Poz. 199 UCHWAŁA NR XXI/21/2000 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

Poz. 199 UCHWAŁA NR XXI/21/2000 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Poz. 199 UCHWAŁA NR XXI/21/2000 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wysypiska śmieci we wsi Bielawa (działka nr 225/2) Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 8 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO DZIEKANOWICE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO DZIEKANOWICE USTALENIA PLANU 1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO DZIEKANOWICE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW PAŹDZIERNIK 2004 r. 2

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 1827 UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ. z dnia 26 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 1827 UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 1827 UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom przy ulicy Aleja Wojska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku UCHWAŁA NR XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Długie Na podstawie art. 18,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/330/02 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 czerwca 2002r.

UCHWAŁA NR XXXIX/330/02 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 czerwca 2002r. UCHWAŁA NR XXXIX/330/02 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca Smoczka B. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r.

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 665 UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu. z dnia 21 lutego 2001 r.

Uchwała Nr 8/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu. z dnia 21 lutego 2001 r. Małop.01.34.507 Uchwała Nr 8/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowy Targ 11. (Kraków, dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/498/97 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA z dnia 27 czerwca 1997 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/498/97 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA z dnia 27 czerwca 1997 roku 97.44.1997 UCHWAŁA NR XXXVII/498/97 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA z dnia 27 czerwca 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Mochtyńska-Kobiałka w gminie Warszawa Białołęka

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE MAKÓW PODHALAŃSKI

BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE MAKÓW PODHALAŃSKI BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE MAKÓW PODHALAŃSKI w zakresie zgodnym z wymaganiami artykułu 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. TEKST PLANU UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom przy ulicy Aleja Wojska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXX/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 02 grudnia 2009 roku

Uchwała nr XXX/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 02 grudnia 2009 roku Uchwała nr XXX/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/37/03 Rady Miasta Rydułtowy. z dnia 24 marca 2003 r.

Uchwała Nr VII/37/03 Rady Miasta Rydułtowy. z dnia 24 marca 2003 r. Uchwała Nr VII/37/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 30 października 2014 roku

Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 30 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ Prezentacja nieruchomości Gubin 1 MIASTO GUBIN Gubin (niem. Guben) miasto i gmina miejska w województwie lubuskim,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo