Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR XXVIII/218/2005 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia część A Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41, 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Gminy Alwernia, po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Rada Miejska w Alwerni uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu GMINY ALWERNIA CZĘŚĆ A MIASTO ALWERNIA, SOŁECTWA: GROJEC, KWACZAŁA, NIEPORAZ, PORĘBA-śEGOTY, REGULICE Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar połoŝony w granicach administracyjnych miasta Alwernia i sołectw: Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba-śegoty, Regulice. 2 Ustalenia planu dla obszaru, o którym mowa w 1 zostają wyraŝone: W części tekstowej obejmującej: Treść niniejszej uchwały zawierającą: a) przepisy ogólne określone w rozdziale I niniejszej uchwały, Opracowanie: BRK S.A r. 1

2 b) ustalenia dotyczące sposobu przeznaczenia terenu wraz z zasadami jego zagospodarowania i warunkami zabudowy określone w rozdziale II niniejszej uchwały, c) zasady zagospodarowania terenów i warunków zabudowy dotyczące obszaru gminy objętego opracowaniem planu określone w rozdziale III niniejszej uchwały, d) zasady zagospodarowania terenów i warunki zabudowy wg stref polityki przestrzennej określone w rozdziale IV niniejszej uchwały, e) zasady uzbrojenia terenu określone w rozdziale V niniejszej uchwały, f) przepisy końcowe określone w rozdziale VI niniejszej uchwały, 2) Skorowidz ustaleń planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pełniący rolę identyfikatora przepisów zawartych w niniejszej uchwale w odniesieniu do poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami w części graficznej. W załącznikach graficznych do niniejszej uchwały obejmujących: a) rysunek planu nr 1 obejmujący - obszar miasta Alwernia w granicach administracyjnych w skali 1:1000 oraz sołectwa: Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba-śegoty, Regulice w skali 1:2000 ustalający podstawowe przeznaczenia terenu wraz ze strefami polityki przestrzennej i stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, b) rysunek nr 2 w skali 1:5000 ustalający zasady uzbrojenia terenu, który nie ma charakteru obowiązującego. 3. Załącznikami do uchwały są ponadto: załącznik nr 3 rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Alwerni o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, załącznik nr 4 rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Alwerni o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŝą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Określone w 2 ustalenia obowiązują łącznie. 3 Opracowanie: BRK S.A r. 2

3 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach jest mowa o: 4 1) Uchwale - naleŝy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 2) Planie - naleŝy przez to rozumieć ustalenia planu wymienione w 1 i 2 o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 3) Przepisach odrębnych - naleŝy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi wg stanu prawnego na dzień uchwalenia planu. Oznacza to, Ŝe w czasie procesu realizacji planu miejscowego określone powołania w niniejszej uchwale naleŝą do zmieniających się przepisów. 4) Rysunku planu - naleŝy przez to rozumieć rysunek wymieniony w 2 pkt 2 niniejszej uchwały. 5) Liniach rozgraniczających rozumie się przez to linie rozgraniczające tereny o róŝnym sposobie uŝytkowania i zagospodarowania. 6) Przeznaczeniu podstawowym terenu - naleŝy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia (uŝytkowania) terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 7) Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - naleŝy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia (uŝytkowania) terenu inny niŝ podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uŝytkowanie podstawowe. 8) Strefach polityki przestrzennej naleŝy przez to rozumieć strefy określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia oraz wynikające z przepisów odrębnych, zaznaczone na rysunku planu oraz zapisane w tekście niniejszej uchwały w formie uwarunkowań i ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów i warunkach zabudowy będących w zasięgu tych stref. 9) Odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego rozumie się przez to, wyznaczone na rysunku planu minimalne odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego wg obowiązujących norm i przepisów branŝowych /rysunek nr 2/. 10) Działce budowlanej naleŝy przez to rozumieć nieruchomość (działkę gruntu) lub taką jej część, która połoŝona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy, oraz której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaŝenie w infrastrukturę techniczną pozwalają na realizację obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami planu z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Działka budowlana nie jest rozumiana jako działka katastralna (jedna działka katastralna moŝe posiadać kilka działek budowlanych). Opracowanie: BRK S.A r. 3

4 11) Usługach publicznych - naleŝy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, słuŝące realizacji celu publicznego, polegające na budowie lub przebudowie obiektów dla urzędów, organów władzy, administracji, szkół publicznych, a takŝe publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straŝy poŝarnej, obiektów kultury i kultu religijnego (sakralne). 12) Usługach komercyjnych - naleŝy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych; w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki oraz inne usługi o zbliŝonym charakterze. 13) Braku uciąŝliwości wprowadzanego programu - naleŝy przez to rozumieć inwestycje, które nie stwarzają moŝliwości pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz jej przepisów wykonawczych. 14) Dojazdach nie wydzielonych - naleŝy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Przebieg tych dojazdów moŝe być korygowany na etapie regulacji i podziału własności. Dla dojazdów nie wydzielonych w planie nie istnieje konieczność przejęcia ich przez Gminę w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. 15) Intensywności zabudowy - naleŝy przez to rozumieć parametr efektywnego wykorzystania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie murów (Po) do powierzchni terenu w granicach działki (lub działek) jako terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne, wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu jego zagospodarowania (T). Wskaźnik intensywności zabudowy: I = Po T 16) Współczynniku trwałego zainwestowania - naleŝy przez to rozumieć procent powierzchni trwałego zainwestowania w granicach działki wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu zagospodarowania. Powierzchnia trwałego zainwestowania to suma powierzchni zabudowanej oraz powierzchni utwardzonej trwałą nawierzchnią nieprzepuszczalną. 17) Powierzchni biologicznie czynnej rozumie się przez to powierzchnię określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 18) Wysokości budynku lub jego części słuŝącą do określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku to wysokość ustalona w rozporządzeniu w sprawie Opracowanie: BRK S.A r. 4

5 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 19) Drogi publiczne rozumie się jedną z kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych z dnia r. ( z późniejszymi zmianami). 20) Drogi wewnętrzne rozumie się drogi ogólnodostępne nie zaliczone do Ŝadnej kategorii dróg publicznych (drogi dojazdowe w osiedlach mieszkaniowych, drogi do gruntów rolnych i leśnych, drogi wiejskie). Dla dróg wewnętrznych w osiedlach mieszkaniowych i dojazdach do budynków przyjmuje się ustalenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia r. poz.690 Rozdział 2 oraz Rozdział 7, 8, 9 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa poŝarowego) lub przez ustanowienie odpowiedniej słuŝebności drogowej. 2. UŜyte w planie wyraŝenia: Zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek uŝyteczności publicznej, kondygnacji naziemnej, piwnice określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 660 z późniejszymi zmianami). Powierzchnia zabudowy, powierzchnia uŝytkowa określają przepisy Polskiej Normy PN-ISO właściwości uŝytkowe w budownictwie określenie i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Droga, ulica, droga publiczna, droga wewnętrzna określają przepisy ustawy z dnia 29 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). WyraŜenia, o których mowa w ust. 2 interpretuje się wg stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu Określone w 2 pkt.1lit. b przeznaczenie terenu obejmuje: - przeznaczenie podstawowe w rozumieniu 4 ust. 1 pkt 6, - przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu 4 ust. 1 pkt Obszar o ustalonym w planie sposobie przeznaczenia terenu jest określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 3. Teren połoŝony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi przeznacza się wyłącznie na cele mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia Opracowanie: BRK S.A r. 5

6 dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 4. Powierzchnie nie wydzielone w planie przeznaczone na drogi i parkingi obsługujące obiekty z zakresu przeznaczenia podstawowego nie wlicza się do bilansu terenu przeznaczonego na funkcję dopuszczalną. 5. Przedstawione na rysunku nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń (np. stacji transformatorowych) określają zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urządzeń zostanie uściślony w projekcie budowlanym i ustalony w decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem zgodności tych inwestycji z planem jest utrzymanie określonych na rysunku zasad przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń z nimi związanych, co oznacza, Ŝe przebiegi i lokalizacje mogą być uszczegółowione na etapie decyzji administracyjnych lecz nie mogą być sprzeczne z ustaloną w planie zasadą obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej określonej w rozdziale V. 6. Na rysunku planu tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem określonym w 6 i opisanym w rozdziale II. Liczba przed symbolem literowym oznacza numer jednostki administracyjnej (sołectwo). Symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu, natomiast liczba po symbolu literowym oznacza kolejny numer terenu o danym przeznaczeniu podstawowym w ramach jednostki administracyjnej. 7. Wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej są liniami obowiązującymi, ustalającymi granicę lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkaniowych w danym terenie. 8. W wyznaczonych na rysunku planu obszarach stref obowiązują zasady określone w rozdziale III niniejszych ustaleń dotyczących zasad prowadzenia polityki przestrzennej na danym terenie W tekście i na rysunku planu stosuje się następujące symbole identyfikacyjne literowe określające tereny o róŝnym sposobie przeznaczenia: UPI - tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym ( 7) UPII - tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym ( 8) UC - tereny zabudowy usług komercyjnych ( 9) PU - tereny obiektów produkcyjno-usługowych ( 10) PE - tereny eksploatacji powierzchniowej ( 11) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ( 12) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności ( 13) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 14) Opracowanie: BRK S.A r. 6

7 MRj - tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 15) UR - tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponad lokalnym ( 16) US - tereny sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym ( 17) ZC - tereny cmentarzy ( 18) ZP - tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo towarzyszącej innym funkcjom ( 19) ZN - tereny zieleni nie urządzonej ( 20) ZL,ZL1- tereny zieleni leśnej i dolesień ( 21) R - tereny rolnicze ( 22) WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych ( 23) W, K, E, G - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ( 24) O 2 - tereny grzebowiska zwierząt ( 25) KS - tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej ( 26) KA, KG, KZ, KL, KD, KP - tereny dróg kołowych i parkingów ( 27) KK - tereny i urządzenia kolejowe ( 28) Rozdział II USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENU WRAZ Z ZASADAMI JEGO ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKAMI ZABUDOWY 7 1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UP I. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty (w tym szkolnictwo średnie), ośrodki zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultu religijnego (w tym klasztory), obiekty straŝy poŝarnej wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 2) obiektów mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych z odpowiednią ilością miejsc parkingowych, 5) zieleni urządzonej, 6) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: Opracowanie: BRK S.A r. 7

8 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) istniejące obiekty znajdujące się w terenach usług publicznych pozostawia się do adaptacji, i przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego dla tego terenu, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwerni a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) ochronę istniejącego drzewostanu, c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4, d) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego. 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na obszarze miasta i gminy objętym opracowaniem planu oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UP II. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty (w tym szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe) ośrodki zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego, ochotniczej straŝy poŝarnej o charakterze gminnym, lokalnym wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 2) obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych z odpowiednią ilością miejsc parkingowych oraz dojść pieszych, Opracowanie: BRK S.A r. 8

9 5) zieleni urządzonej, 6) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 3)istniejące obiekty pozostawia się do adaptacji i przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego tego terenu, 4)dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwernii a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) wykluczenie realizacji obiektów towarzyszących nie nawiązujących bryłą i wystrojem do istniejącej i projektowanej zabudowy, c) ochronę istniejącego drzewostanu, d) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 e) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego; 5)spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6)spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy usług komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem UC. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: obiekty i urządzenia handlu, gastronomii, rzemiosła oraz nieuciąŝliwej działalności gospodarczej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym zabezpieczające potrzeby mieszkańców sołectw, osiedli i enklaw zabudowy, zabezpieczające potrzeby turystów i podróŝnych. Utrzymuje się istniejące zakłady produkcyjne o znaczeniu lokalnym z zaleceniem zmniejszenia uciąŝliwości poprzez modernizację procesu technologicznego. Dopuszcza się ich rozbudowę, modernizację, poprawę standardów. Opracowanie: BRK S.A r. 9

10 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, 3) obiektów mieszkalnych dla właścicieli lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 6) zieleni urządzonej, 7) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 5 i pkt 6), 3) istniejące obiekty pozostawia się do adaptacji i przebudowy pod warunkiem dostosowania ich do ustaleń przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego tego terenu, 4) dla nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwernii a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) ochronę istniejącego drzewostanu, c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 d) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego. 5)spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny obiektów produkcyjno-usługowych oznaczone na rysunku planu symbolem PU. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: obiekty i zakłady związane z produkcją, rzemiosłem wytwórczym, sprzedaŝą hurtową (bazy, składy) i detaliczną oraz inną Opracowanie: BRK S.A r. 10

11 działalnością gospodarczą o charakterze produkcyjnym, usługowym, oraz składowomagazynowym, w tym obiekty i urządzenia skoncentrowane na terenach przemysłowych istniejących Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oznaczonych symbolem PU I (w tym funkcjonujące składowisko odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne oraz prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami), przeznaczonych do sukcesywnego przekształcenia struktury przemysłowej w strukturę o charakterze produkcyjnym, usługowym, przemysłowym. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa, 2) obiektów urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem zakładów, 3) obiektów: usług komercyjnych i urządzeń socjalnych dla pracowników zakładów, 4) szkół i zakładów doskonalenia zawodowego, 5) budynków mieszkalnych lub mieszkań dla właścicieli na terenach małych zakładów produkcyjno-usługowych prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy terenów Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.), 6) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 7) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 8) zieleni urządzonej, 9) elementów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) koncentrację programu inwestycyjnego o znaczeniu strategicznym dla miasta i gminy w ustalonej strefie przemysłowej istniejących Zakładów Chemicznych Alwernia S.A., 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust 3 pkt 7 i pkt 8), 4) istniejące obiekty znajdujące się w terenach produkcyjnych, pozostawia się do adaptacji, przebudowy pod warunkiem dostosowania ich do ustaleń przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego tego terenu, 5) w celu prawidłowego zagospodarowania działek wyznaczonych lub adaptowanych na cele produkcyjne dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 9 m za wyjątkiem obiektów, których wysokość wynika z technologii produkcji b) ochronę istniejącego drzewostanu c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 Opracowanie: BRK S.A r. 11

12 d) oddzielenie istniejących i projektowanych terenów produkcyjno-usługowych i przemysłowych od terenów mieszkaniowych poprzez strefę z zielenią izolacyjną w sposób wykluczający moŝliwość wystąpienia konfliktów. 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny eksploatacji powierzchniowej surowców oznaczone na rysunku planu symbolem PE. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: zakłady eksploatacji kruszywa (istniejące i planowane). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) zakładów przeróbki kruszyw, 2) obiektów socjalnych towarzyszących funkcji, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2)zachowanie proporcji, aby łączna pow. terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30 % powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją, 3) teren po zakończeniu eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami winien być zrekultywowany, 4) jako cele rekultywacyjne ustala się: zieleń, rekreacje i sport w terenach otwartych oraz usługi komercyjne w obszarach połoŝonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego i projektowanego zainwestowania kubaturowego, 5) zakaz lokalizacji obiektów trwałych kubaturowych, 6) zakaz składowania odpadów i organizowania wysypisk, 7) zapewnienie dostępności komunikacyjnej z układem dróg gminnych, 8) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, Opracowanie: BRK S.A r. 12

13 9) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MU. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i nową zabudowę oraz obiekty i urządzenia usługowe o charakterze publicznym i komercyjnym wolnostojące oraz wbudowane. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 stanowisk), 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,6 na terenie miasta Alwernia i do 0,3 na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania charakterem i gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 11 m na terenie miasta Alwernia, a na pozostałym obszarze gminy do 9 m, 5)zachowanie istniejących obiektów z tendencją do przekształcania ich obecnego wyglądu nadając im charakter tradycyjnego budownictwa regionalnego 6) ochronę istniejącego drzewostanu, 7) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 13

14 13 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności oznaczone na rysunku planu symbolem MW pełniące funkcję głównego zespołu mieszkaniowego miasta Alwernia. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się funkcję mieszkalnictwa wielorodzinnego z urządzeniami towarzyszącymi obejmującą istniejącą i nową zabudowę. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1)obiektów zabudowy jednorodzinnej, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych i komercyjnych, na wydzielonych działkach lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów, przy zachowaniu wskaźnika 0,7 mp. na 1 mieszkanie. 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,6 (na terenie miasta), 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania detalem i gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości do 11 m na terenie miasta Alwernia, 5) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów trwałych, dysharmonijnych w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki, 6) eliminowanie obiektów tymczasowych blokujących cenne tereny, 7) eliminowanie w istniejących obiektach funkcji kolidujących z funkcją obszaru, 8) ochronę istniejącego drzewostanu, 9) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 10) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 14

15 14 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: funkcję mieszkaniową jednorodzinną obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę o niskiej intensywności (w tym zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyŝszonej intensywności do 0,5; 2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach lub wbudowanych w budynki mieszkalne lub na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym, 3) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów przy zachowaniu wskaźnika 0,7 mp. na 1 mieszkanie, 6) zieleni urządzonej, 7) w obiektach mieszkalnych dopuszcza się moŝliwość prowadzenia działalności gospodarczej, przy zachowaniu zasady braku uciąŝliwości wprowadzanego programu. 8) garaŝy, budynków gospodarczych, 9) dopuszcza się lokalizację obiektów w uzasadnionych przypadkach /wąska działka/ w odległości 1,5 m od granicy lub w granicy. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,4 a na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych do 0,3; 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 i pkt 6); 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej do 9 metrów z wyjątkiem trenów objętych strefą konserwatorską; 5) ochronę istniejącego drzewostanu; 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 15

16 15 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej) oznaczone na rysunku planu symbolem MRj. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę zagrodową wraz zabudowaniami gospodarczymi, hodowlanymi, produkcji rolniczej i funkcji usługowej z zakresu turystyki towarzyszącej działalności gospodarczej (gospodarstwa agroturystyczne) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiekty intensywnych upraw ogrodowych (szklarnie, pieczarkarnie), 2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach lub na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym (w tym usług wbudowanych w budynek mieszkalny), 3) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 stanowisk), 6) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zagospodarowania terenu ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 i pkt 6); 3) intensywność zabudowy zagrodowej do 0,30 dla obszaru miasta Alwernia 4) intensywność zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 0,40; 5) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej: 9 metrów dla budynków mieszkalnych, a dla budynków gospodarczych 8 m, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 9 m; 6) ochronę istniejącego drzewostanu; 7) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; Opracowanie: BRK S.A r. 16

17 8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. 9) dopuszcza się lokalizację obiektów w uzasadnionych przypadkach /wąska działka/ w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy Wyznacza się tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym z usługami i zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku planu symbolem UR. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się urządzenia wypoczynku urlopowego i weekendowego (campingi, hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe) wraz z urządzeniami sportowymi (np. róŝnorodne boiska do gier, bieŝnie, zaplecza socjalne i wyciągi narciarskie) wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: obiektów i urządzeń z zakresu usług komercyjnych; urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; nie wydzielonych w planie dojazdów, zatok postojowych, zespołów parkingowych, przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej; obiektów mieszkalnych dla właścicieli; obiektów małej architektury (wiaty, zadaszenia, siedziska itp.). 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt.1), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 11 metrów, 4) adaptację i przebudowę istniejącej zabudowy i zagospodarowania z prawem dokonywania remontów pod warunkiem utrzymania funkcji usługowych, 5) ochronę istniejącego drzewostanu oraz wyposaŝenie zespołów rekreacyjnych w zieleń towarzyszącą, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 17

18 17 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem US. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: boiska sportowe ogólnodostępne stadiony klubów itp. z towarzyszącymi obiektami zaplecza. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów usług komercyjnych (handel, mała gastronomia), 2) campingów i pól namiotowych, 3) zieleni urządzonej, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i parkingów, przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 3 i pkt 5), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 5 m, 4) adaptację istniejącego zagospodarowania z prawem dokonywania przebudowy istniejących obiektów i urządzeń pod warunkiem utrzymania funkcji usługowych, 5) ochronę istniejącego drzewostanu i wyposaŝenie w zieleń towarzyszącą, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: cmentarze. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) koniecznych do funkcjonowania cmentarza urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, Opracowanie: BRK S.A r. 18

19 2) dojść pieszych i podjazdów nie wydzielonych w planie, 3) koniecznych miejsc postojowych (maksymalnie do 25 stanowisk), 4) obiektów kubaturowych bezpośrednio związanych z uŝytkowaniem podstawowym (kaplica cmentarna, dom pogrzebowy itp.), 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 10% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (z wyjątkiem ust. 3 pkt 2, 3 i pkt 5), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 8 metrów (z wyjątkiem wieŝ kościelnych, dzwonnic), 4) ochronę istniejącego drzewostanu i wyposaŝenie w zieleń, 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo towarzyszące innym funkcjom, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP. 2.Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: zieleń urządzoną (parki w tym parki leśne, parki podworskie, zieleńce, ogrody jordanowskie, zieleń izolacyjna, skwery itp.) 3.Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) urządzeń sportu i rekreacji, 2) obiektów i urządzeń kultury np. adaptacji obiektów zabytkowych, skansenów, amfiteatrów, muszli koncertowych itp., 3) niewielkich obiektów kubaturowych obejmujących usługi komercyjne lub urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń przeznaczenia podstawowego, 4) elementów małej architektury, 5) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, nie wydzielonych w planie dojść pieszych i podjazdów, miejsc postojowych przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: Opracowanie: BRK S.A r. 19

20 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 15% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (za wyjątkiem ust. 3 pkt 6), 3) istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe znajdujące się w terenach zieleni urządzonej - ZP, pozostawia się do adaptacji z moŝliwością polepszenia standardów, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 20%, 4) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: tereny otwarte nie zainwestowane, obejmujące zadrzewienia, zakrzewienia (w tym śródpolne i przywodne) i tereny leśne pełniące waŝną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych oraz uŝytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska połoŝone głównie wzdłuŝ cieków wodnych oraz zieleń izolacyjną. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) lokalizacji niekubaturowych ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji tj. ścieŝek rowerowych i szlaków turystycznych z towarzyszącymi elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki, 2) lokalizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie 3) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 4) zachowania nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego obszaru danego ustalenia Opracowanie: BRK S.A r. 20

21 3) w celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego uŝytkowania. Ponadto wyklucza się realizację wygrodzeń własności w pobliŝu koryt rzecznych i cieków wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi celem umoŝliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, 4) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji, 5) zakaz regulacji brzegów wodnych i pozostawienie naturalnego charakteru terenów brzegowych, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni leśnej i zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,ZL1. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: lasy (tj. tereny lasów i potencjalnych zalesień). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) lokalizacji ogólnodostępnych niekubaturowych urządzeń turystyki i rekreacji takich jak ścieŝki rowerowe, szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe), z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki, 2) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w przypadku braku moŝliwości innego prowadzenia lub lokalizacji, 3) lokalizacji obiektów związanych z gospodarką leśną, 4) lokalizacji dojść pieszych i dojazdów nie wydzielonych w planie (wyłącznie po drogach leśnych), Opracowanie: BRK S.A r. 21

22 5) zachowania nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego danego obszaru ustalenia (przy warunku uzgodnienia programu dopuszczalnego z zarządcą lub właścicielem lasu), 3) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego uŝytkowania, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio słuŝących działalności leśnej, 4) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji, 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: uprawy polowe rolnicze, uŝytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) realizacji ogólnodostępnych niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji (w pasach nadrzecznych) takich jak ścieŝki rowerowe, szlaki turystyczne z elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki; 2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; Opracowanie: BRK S.A r. 22

23 3) wykorzystania dojazdów do pól i łąk dla realizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie; 4) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego liczonego w granicach obszaru ustalenia; 2) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego uŝytkowania; 3) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji; 4) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; 5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V, 6) w strefie uciąŝliwości komunikacji zaleca się prowadzenie upraw o charakterze przemysłowym Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: akweny wód otwartych i cieki wodne wraz z ich otuliną biologiczną. 3. Jako zasady zagospodarowania terenu ustala się: 1)zakaz regulacji brzegów wodnych - zachowanie ich naturalnego charakteru, za wyjątkiem obszarów połoŝonych w terenach silnego zainwestowania, w których ze względu na bezpieczeństwo konieczna jest regulacja wałów i brzegów; 2) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym Opracowanie: BRK S.A r. 23

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r.

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi KRZYWIZNA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I UCHWAŁA NR XLVI /383/2006 RADY GMINY W MICHAŁOWICACH z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r.

Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r. Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Nr 15 i 16, wymienionych w uchwale Nr 76/XXIII/95 Rady Miasta Wesoła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 29r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 74 Nr XXVII/626/28 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 28r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ TOM II KIERUNKI ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. GENERALNY PROJEKTANT Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja :

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY śabia WOLA OBEJMUJĄCY MIEJSCOWOŚĆ WYCINKI OSOWSKIE Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

25PREZYDENT MIASTA GLIWICE

25PREZYDENT MIASTA GLIWICE 25PREZYDENT MIASTA GLIWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PO POŁUDNIOWEJ STRONIE AUTOSTRADY A-4, STANOWIĄCEGO DZIELNICĘ BOJKÓW W GLIWICACH TEKST UCHWAŁY PLANU

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów połoŝonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 - 1- UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 66 7565 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 maja 2006 r. Nr 66 Treść: Poz.: Uchwały Rad Gmin Str. 1769 Uchwała Nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2011 r. Nr 36 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYN: 614 Nr VII/62/11 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY Projekt do wyłoŝenia do wglądu publicznego ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inŝ. arch. Joanna Mierzejewska mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MORAWICA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MORAWICA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MORAWICA Morawica 2006 Zespół autorski : mgr inŝ. arch. Robert Kuzianik mgr inŝ. arch. Jerzy Wowczak mgr inŝ. arch. Ewa Wowczak mgr inŝ. arch. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZOSNÓW

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZOSNÓW PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZOSNÓW UCHWAŁA nr 32/X/03 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/03 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec

UCHWAŁA NR IX/54/03 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec UCHWAŁA NR IX/54/03 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH SOŁECTWA STUDZIENIEC GMINA SIERPC TEKST PLANU Sporządzający plan Jednostka projektowa Wójt Gminy Sierpc

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC. Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

ZARZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC. Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec ZARZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec opracowanie: Studio Projektowe REGION s.c. ul. Budziszyńska 29/9 54-434 Wrocław tel/fax: (071)

Bardziej szczegółowo