Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR XXVIII/218/2005 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia część A Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41, 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Gminy Alwernia, po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Rada Miejska w Alwerni uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu GMINY ALWERNIA CZĘŚĆ A MIASTO ALWERNIA, SOŁECTWA: GROJEC, KWACZAŁA, NIEPORAZ, PORĘBA-śEGOTY, REGULICE Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar połoŝony w granicach administracyjnych miasta Alwernia i sołectw: Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba-śegoty, Regulice. 2 Ustalenia planu dla obszaru, o którym mowa w 1 zostają wyraŝone: W części tekstowej obejmującej: Treść niniejszej uchwały zawierającą: a) przepisy ogólne określone w rozdziale I niniejszej uchwały, Opracowanie: BRK S.A r. 1

2 b) ustalenia dotyczące sposobu przeznaczenia terenu wraz z zasadami jego zagospodarowania i warunkami zabudowy określone w rozdziale II niniejszej uchwały, c) zasady zagospodarowania terenów i warunków zabudowy dotyczące obszaru gminy objętego opracowaniem planu określone w rozdziale III niniejszej uchwały, d) zasady zagospodarowania terenów i warunki zabudowy wg stref polityki przestrzennej określone w rozdziale IV niniejszej uchwały, e) zasady uzbrojenia terenu określone w rozdziale V niniejszej uchwały, f) przepisy końcowe określone w rozdziale VI niniejszej uchwały, 2) Skorowidz ustaleń planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pełniący rolę identyfikatora przepisów zawartych w niniejszej uchwale w odniesieniu do poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami w części graficznej. W załącznikach graficznych do niniejszej uchwały obejmujących: a) rysunek planu nr 1 obejmujący - obszar miasta Alwernia w granicach administracyjnych w skali 1:1000 oraz sołectwa: Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba-śegoty, Regulice w skali 1:2000 ustalający podstawowe przeznaczenia terenu wraz ze strefami polityki przestrzennej i stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, b) rysunek nr 2 w skali 1:5000 ustalający zasady uzbrojenia terenu, który nie ma charakteru obowiązującego. 3. Załącznikami do uchwały są ponadto: załącznik nr 3 rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Alwerni o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, załącznik nr 4 rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Alwerni o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŝą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Określone w 2 ustalenia obowiązują łącznie. 3 Opracowanie: BRK S.A r. 2

3 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach jest mowa o: 4 1) Uchwale - naleŝy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 2) Planie - naleŝy przez to rozumieć ustalenia planu wymienione w 1 i 2 o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 3) Przepisach odrębnych - naleŝy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi wg stanu prawnego na dzień uchwalenia planu. Oznacza to, Ŝe w czasie procesu realizacji planu miejscowego określone powołania w niniejszej uchwale naleŝą do zmieniających się przepisów. 4) Rysunku planu - naleŝy przez to rozumieć rysunek wymieniony w 2 pkt 2 niniejszej uchwały. 5) Liniach rozgraniczających rozumie się przez to linie rozgraniczające tereny o róŝnym sposobie uŝytkowania i zagospodarowania. 6) Przeznaczeniu podstawowym terenu - naleŝy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia (uŝytkowania) terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 7) Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - naleŝy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia (uŝytkowania) terenu inny niŝ podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uŝytkowanie podstawowe. 8) Strefach polityki przestrzennej naleŝy przez to rozumieć strefy określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia oraz wynikające z przepisów odrębnych, zaznaczone na rysunku planu oraz zapisane w tekście niniejszej uchwały w formie uwarunkowań i ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów i warunkach zabudowy będących w zasięgu tych stref. 9) Odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego rozumie się przez to, wyznaczone na rysunku planu minimalne odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego wg obowiązujących norm i przepisów branŝowych /rysunek nr 2/. 10) Działce budowlanej naleŝy przez to rozumieć nieruchomość (działkę gruntu) lub taką jej część, która połoŝona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy, oraz której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaŝenie w infrastrukturę techniczną pozwalają na realizację obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami planu z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Działka budowlana nie jest rozumiana jako działka katastralna (jedna działka katastralna moŝe posiadać kilka działek budowlanych). Opracowanie: BRK S.A r. 3

4 11) Usługach publicznych - naleŝy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, słuŝące realizacji celu publicznego, polegające na budowie lub przebudowie obiektów dla urzędów, organów władzy, administracji, szkół publicznych, a takŝe publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straŝy poŝarnej, obiektów kultury i kultu religijnego (sakralne). 12) Usługach komercyjnych - naleŝy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych; w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki oraz inne usługi o zbliŝonym charakterze. 13) Braku uciąŝliwości wprowadzanego programu - naleŝy przez to rozumieć inwestycje, które nie stwarzają moŝliwości pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz jej przepisów wykonawczych. 14) Dojazdach nie wydzielonych - naleŝy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Przebieg tych dojazdów moŝe być korygowany na etapie regulacji i podziału własności. Dla dojazdów nie wydzielonych w planie nie istnieje konieczność przejęcia ich przez Gminę w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. 15) Intensywności zabudowy - naleŝy przez to rozumieć parametr efektywnego wykorzystania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie murów (Po) do powierzchni terenu w granicach działki (lub działek) jako terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne, wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu jego zagospodarowania (T). Wskaźnik intensywności zabudowy: I = Po T 16) Współczynniku trwałego zainwestowania - naleŝy przez to rozumieć procent powierzchni trwałego zainwestowania w granicach działki wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu zagospodarowania. Powierzchnia trwałego zainwestowania to suma powierzchni zabudowanej oraz powierzchni utwardzonej trwałą nawierzchnią nieprzepuszczalną. 17) Powierzchni biologicznie czynnej rozumie się przez to powierzchnię określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 18) Wysokości budynku lub jego części słuŝącą do określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku to wysokość ustalona w rozporządzeniu w sprawie Opracowanie: BRK S.A r. 4

5 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 19) Drogi publiczne rozumie się jedną z kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych z dnia r. ( z późniejszymi zmianami). 20) Drogi wewnętrzne rozumie się drogi ogólnodostępne nie zaliczone do Ŝadnej kategorii dróg publicznych (drogi dojazdowe w osiedlach mieszkaniowych, drogi do gruntów rolnych i leśnych, drogi wiejskie). Dla dróg wewnętrznych w osiedlach mieszkaniowych i dojazdach do budynków przyjmuje się ustalenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia r. poz.690 Rozdział 2 oraz Rozdział 7, 8, 9 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa poŝarowego) lub przez ustanowienie odpowiedniej słuŝebności drogowej. 2. UŜyte w planie wyraŝenia: Zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek uŝyteczności publicznej, kondygnacji naziemnej, piwnice określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 660 z późniejszymi zmianami). Powierzchnia zabudowy, powierzchnia uŝytkowa określają przepisy Polskiej Normy PN-ISO właściwości uŝytkowe w budownictwie określenie i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Droga, ulica, droga publiczna, droga wewnętrzna określają przepisy ustawy z dnia 29 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). WyraŜenia, o których mowa w ust. 2 interpretuje się wg stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu Określone w 2 pkt.1lit. b przeznaczenie terenu obejmuje: - przeznaczenie podstawowe w rozumieniu 4 ust. 1 pkt 6, - przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu 4 ust. 1 pkt Obszar o ustalonym w planie sposobie przeznaczenia terenu jest określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 3. Teren połoŝony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi przeznacza się wyłącznie na cele mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia Opracowanie: BRK S.A r. 5

6 dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 4. Powierzchnie nie wydzielone w planie przeznaczone na drogi i parkingi obsługujące obiekty z zakresu przeznaczenia podstawowego nie wlicza się do bilansu terenu przeznaczonego na funkcję dopuszczalną. 5. Przedstawione na rysunku nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń (np. stacji transformatorowych) określają zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urządzeń zostanie uściślony w projekcie budowlanym i ustalony w decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem zgodności tych inwestycji z planem jest utrzymanie określonych na rysunku zasad przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń z nimi związanych, co oznacza, Ŝe przebiegi i lokalizacje mogą być uszczegółowione na etapie decyzji administracyjnych lecz nie mogą być sprzeczne z ustaloną w planie zasadą obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej określonej w rozdziale V. 6. Na rysunku planu tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem określonym w 6 i opisanym w rozdziale II. Liczba przed symbolem literowym oznacza numer jednostki administracyjnej (sołectwo). Symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu, natomiast liczba po symbolu literowym oznacza kolejny numer terenu o danym przeznaczeniu podstawowym w ramach jednostki administracyjnej. 7. Wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej są liniami obowiązującymi, ustalającymi granicę lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkaniowych w danym terenie. 8. W wyznaczonych na rysunku planu obszarach stref obowiązują zasady określone w rozdziale III niniejszych ustaleń dotyczących zasad prowadzenia polityki przestrzennej na danym terenie W tekście i na rysunku planu stosuje się następujące symbole identyfikacyjne literowe określające tereny o róŝnym sposobie przeznaczenia: UPI - tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym ( 7) UPII - tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym ( 8) UC - tereny zabudowy usług komercyjnych ( 9) PU - tereny obiektów produkcyjno-usługowych ( 10) PE - tereny eksploatacji powierzchniowej ( 11) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ( 12) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności ( 13) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 14) Opracowanie: BRK S.A r. 6

7 MRj - tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 15) UR - tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponad lokalnym ( 16) US - tereny sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym ( 17) ZC - tereny cmentarzy ( 18) ZP - tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo towarzyszącej innym funkcjom ( 19) ZN - tereny zieleni nie urządzonej ( 20) ZL,ZL1- tereny zieleni leśnej i dolesień ( 21) R - tereny rolnicze ( 22) WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych ( 23) W, K, E, G - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ( 24) O 2 - tereny grzebowiska zwierząt ( 25) KS - tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej ( 26) KA, KG, KZ, KL, KD, KP - tereny dróg kołowych i parkingów ( 27) KK - tereny i urządzenia kolejowe ( 28) Rozdział II USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENU WRAZ Z ZASADAMI JEGO ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKAMI ZABUDOWY 7 1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UP I. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty (w tym szkolnictwo średnie), ośrodki zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultu religijnego (w tym klasztory), obiekty straŝy poŝarnej wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 2) obiektów mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych z odpowiednią ilością miejsc parkingowych, 5) zieleni urządzonej, 6) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: Opracowanie: BRK S.A r. 7

8 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) istniejące obiekty znajdujące się w terenach usług publicznych pozostawia się do adaptacji, i przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego dla tego terenu, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwerni a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) ochronę istniejącego drzewostanu, c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4, d) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego. 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na obszarze miasta i gminy objętym opracowaniem planu oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UP II. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty (w tym szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe) ośrodki zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego, ochotniczej straŝy poŝarnej o charakterze gminnym, lokalnym wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 2) obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych z odpowiednią ilością miejsc parkingowych oraz dojść pieszych, Opracowanie: BRK S.A r. 8

9 5) zieleni urządzonej, 6) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 3)istniejące obiekty pozostawia się do adaptacji i przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego tego terenu, 4)dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwernii a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) wykluczenie realizacji obiektów towarzyszących nie nawiązujących bryłą i wystrojem do istniejącej i projektowanej zabudowy, c) ochronę istniejącego drzewostanu, d) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 e) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego; 5)spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6)spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy usług komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem UC. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: obiekty i urządzenia handlu, gastronomii, rzemiosła oraz nieuciąŝliwej działalności gospodarczej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym zabezpieczające potrzeby mieszkańców sołectw, osiedli i enklaw zabudowy, zabezpieczające potrzeby turystów i podróŝnych. Utrzymuje się istniejące zakłady produkcyjne o znaczeniu lokalnym z zaleceniem zmniejszenia uciąŝliwości poprzez modernizację procesu technologicznego. Dopuszcza się ich rozbudowę, modernizację, poprawę standardów. Opracowanie: BRK S.A r. 9

10 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, 3) obiektów mieszkalnych dla właścicieli lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 6) zieleni urządzonej, 7) obiektów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3 pkt 5 i pkt 6), 3) istniejące obiekty pozostawia się do adaptacji i przebudowy pod warunkiem dostosowania ich do ustaleń przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego tego terenu, 4) dla nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m na terenie miasta Alwernii a na pozostałym terenie objętym planem do 9 m za wyjątkiem obiektów (wieŝe kościołów, straŝnic), których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w krajobrazie, b) ochronę istniejącego drzewostanu, c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 d) brak uciąŝliwości wprowadzanego programu usługowego. 5)spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny obiektów produkcyjno-usługowych oznaczone na rysunku planu symbolem PU. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: obiekty i zakłady związane z produkcją, rzemiosłem wytwórczym, sprzedaŝą hurtową (bazy, składy) i detaliczną oraz inną Opracowanie: BRK S.A r. 10

11 działalnością gospodarczą o charakterze produkcyjnym, usługowym, oraz składowomagazynowym, w tym obiekty i urządzenia skoncentrowane na terenach przemysłowych istniejących Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oznaczonych symbolem PU I (w tym funkcjonujące składowisko odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne oraz prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami), przeznaczonych do sukcesywnego przekształcenia struktury przemysłowej w strukturę o charakterze produkcyjnym, usługowym, przemysłowym. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa, 2) obiektów urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem zakładów, 3) obiektów: usług komercyjnych i urządzeń socjalnych dla pracowników zakładów, 4) szkół i zakładów doskonalenia zawodowego, 5) budynków mieszkalnych lub mieszkań dla właścicieli na terenach małych zakładów produkcyjno-usługowych prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy terenów Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.), 6) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 7) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 8) zieleni urządzonej, 9) elementów małej architektury. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) koncentrację programu inwestycyjnego o znaczeniu strategicznym dla miasta i gminy w ustalonej strefie przemysłowej istniejących Zakładów Chemicznych Alwernia S.A., 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy programu ustalonego w ust 3 pkt 7 i pkt 8), 4) istniejące obiekty znajdujące się w terenach produkcyjnych, pozostawia się do adaptacji, przebudowy pod warunkiem dostosowania ich do ustaleń przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego tego terenu, 5) w celu prawidłowego zagospodarowania działek wyznaczonych lub adaptowanych na cele produkcyjne dla nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: a) ograniczenie wysokości zabudowy do 9 m za wyjątkiem obiektów, których wysokość wynika z technologii produkcji b) ochronę istniejącego drzewostanu c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki przy wskaźniku określonym w 30 ust. 2 pkt 4 Opracowanie: BRK S.A r. 11

12 d) oddzielenie istniejących i projektowanych terenów produkcyjno-usługowych i przemysłowych od terenów mieszkaniowych poprzez strefę z zielenią izolacyjną w sposób wykluczający moŝliwość wystąpienia konfliktów. 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny eksploatacji powierzchniowej surowców oznaczone na rysunku planu symbolem PE. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: zakłady eksploatacji kruszywa (istniejące i planowane). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) zakładów przeróbki kruszyw, 2) obiektów socjalnych towarzyszących funkcji, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2)zachowanie proporcji, aby łączna pow. terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30 % powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją, 3) teren po zakończeniu eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami winien być zrekultywowany, 4) jako cele rekultywacyjne ustala się: zieleń, rekreacje i sport w terenach otwartych oraz usługi komercyjne w obszarach połoŝonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego i projektowanego zainwestowania kubaturowego, 5) zakaz lokalizacji obiektów trwałych kubaturowych, 6) zakaz składowania odpadów i organizowania wysypisk, 7) zapewnienie dostępności komunikacyjnej z układem dróg gminnych, 8) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, Opracowanie: BRK S.A r. 12

13 9) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MU. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i nową zabudowę oraz obiekty i urządzenia usługowe o charakterze publicznym i komercyjnym wolnostojące oraz wbudowane. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 stanowisk), 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,6 na terenie miasta Alwernia i do 0,3 na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania charakterem i gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 11 m na terenie miasta Alwernia, a na pozostałym obszarze gminy do 9 m, 5)zachowanie istniejących obiektów z tendencją do przekształcania ich obecnego wyglądu nadając im charakter tradycyjnego budownictwa regionalnego 6) ochronę istniejącego drzewostanu, 7) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 13

14 13 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności oznaczone na rysunku planu symbolem MW pełniące funkcję głównego zespołu mieszkaniowego miasta Alwernia. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się funkcję mieszkalnictwa wielorodzinnego z urządzeniami towarzyszącymi obejmującą istniejącą i nową zabudowę. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1)obiektów zabudowy jednorodzinnej, 2) obiektów i urządzeń usług publicznych i komercyjnych, na wydzielonych działkach lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów, przy zachowaniu wskaźnika 0,7 mp. na 1 mieszkanie. 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,6 (na terenie miasta), 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 4 i pkt 5), 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania detalem i gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości do 11 m na terenie miasta Alwernia, 5) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów trwałych, dysharmonijnych w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki, 6) eliminowanie obiektów tymczasowych blokujących cenne tereny, 7) eliminowanie w istniejących obiektach funkcji kolidujących z funkcją obszaru, 8) ochronę istniejącego drzewostanu, 9) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 10) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 14

15 14 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: funkcję mieszkaniową jednorodzinną obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę o niskiej intensywności (w tym zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyŝszonej intensywności do 0,5; 2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach lub wbudowanych w budynki mieszkalne lub na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym, 3) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów przy zachowaniu wskaźnika 0,7 mp. na 1 mieszkanie, 6) zieleni urządzonej, 7) w obiektach mieszkalnych dopuszcza się moŝliwość prowadzenia działalności gospodarczej, przy zachowaniu zasady braku uciąŝliwości wprowadzanego programu. 8) garaŝy, budynków gospodarczych, 9) dopuszcza się lokalizację obiektów w uzasadnionych przypadkach /wąska działka/ w odległości 1,5 m od granicy lub w granicy. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) intensywność zabudowy do 0,4 a na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych do 0,3; 2) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 i pkt 6); 4) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej do 9 metrów z wyjątkiem trenów objętych strefą konserwatorską; 5) ochronę istniejącego drzewostanu; 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 15

16 15 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej) oznaczone na rysunku planu symbolem MRj. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę zagrodową wraz zabudowaniami gospodarczymi, hodowlanymi, produkcji rolniczej i funkcji usługowej z zakresu turystyki towarzyszącej działalności gospodarczej (gospodarstwa agroturystyczne) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiekty intensywnych upraw ogrodowych (szklarnie, pieczarkarnie), 2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach lub na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym (w tym usług wbudowanych w budynek mieszkalny), 3) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 stanowisk), 6) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zagospodarowania terenu ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 20% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 i pkt 6); 3) intensywność zabudowy zagrodowej do 0,30 dla obszaru miasta Alwernia 4) intensywność zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 0,40; 5) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej: 9 metrów dla budynków mieszkalnych, a dla budynków gospodarczych 8 m, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 9 m; 6) ochronę istniejącego drzewostanu; 7) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; Opracowanie: BRK S.A r. 16

17 8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. 9) dopuszcza się lokalizację obiektów w uzasadnionych przypadkach /wąska działka/ w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy Wyznacza się tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym z usługami i zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku planu symbolem UR. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się urządzenia wypoczynku urlopowego i weekendowego (campingi, hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe) wraz z urządzeniami sportowymi (np. róŝnorodne boiska do gier, bieŝnie, zaplecza socjalne i wyciągi narciarskie) wraz z zielenią towarzyszącą. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: obiektów i urządzeń z zakresu usług komercyjnych; urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; nie wydzielonych w planie dojazdów, zatok postojowych, zespołów parkingowych, przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej; obiektów mieszkalnych dla właścicieli; obiektów małej architektury (wiaty, zadaszenia, siedziska itp.). 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt.1), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 11 metrów, 4) adaptację i przebudowę istniejącej zabudowy i zagospodarowania z prawem dokonywania remontów pod warunkiem utrzymania funkcji usługowych, 5) ochronę istniejącego drzewostanu oraz wyposaŝenie zespołów rekreacyjnych w zieleń towarzyszącą, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V. Opracowanie: BRK S.A r. 17

18 17 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem US. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: boiska sportowe ogólnodostępne stadiony klubów itp. z towarzyszącymi obiektami zaplecza. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust. 1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) obiektów usług komercyjnych (handel, mała gastronomia), 2) campingów i pól namiotowych, 3) zieleni urządzonej, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i parkingów, przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy ust. 3 pkt 3 i pkt 5), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 5 m, 4) adaptację istniejącego zagospodarowania z prawem dokonywania przebudowy istniejących obiektów i urządzeń pod warunkiem utrzymania funkcji usługowych, 5) ochronę istniejącego drzewostanu i wyposaŝenie w zieleń towarzyszącą, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: cmentarze. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) koniecznych do funkcjonowania cmentarza urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, Opracowanie: BRK S.A r. 18

19 2) dojść pieszych i podjazdów nie wydzielonych w planie, 3) koniecznych miejsc postojowych (maksymalnie do 25 stanowisk), 4) obiektów kubaturowych bezpośrednio związanych z uŝytkowaniem podstawowym (kaplica cmentarna, dom pogrzebowy itp.), 5) zieleni urządzonej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 10% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (z wyjątkiem ust. 3 pkt 2, 3 i pkt 5), 3) dla budynków projektowanych - konieczność nawiązania gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 8 metrów (z wyjątkiem wieŝ kościelnych, dzwonnic), 4) ochronę istniejącego drzewostanu i wyposaŝenie w zieleń, 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo towarzyszące innym funkcjom, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP. 2.Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: zieleń urządzoną (parki w tym parki leśne, parki podworskie, zieleńce, ogrody jordanowskie, zieleń izolacyjna, skwery itp.) 3.Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość lokalizacji: 1) urządzeń sportu i rekreacji, 2) obiektów i urządzeń kultury np. adaptacji obiektów zabytkowych, skansenów, amfiteatrów, muszli koncertowych itp., 3) niewielkich obiektów kubaturowych obejmujących usługi komercyjne lub urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń przeznaczenia podstawowego, 4) elementów małej architektury, 5) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, nie wydzielonych w planie dojść pieszych i podjazdów, miejsc postojowych przy uwzględnieniu wskaźnika mp. na 1000 m 2 powierzchni uŝytkowej. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: Opracowanie: BRK S.A r. 19

20 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 15% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją (za wyjątkiem ust. 3 pkt 6), 3) istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe znajdujące się w terenach zieleni urządzonej - ZP, pozostawia się do adaptacji z moŝliwością polepszenia standardów, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 20%, 4) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: tereny otwarte nie zainwestowane, obejmujące zadrzewienia, zakrzewienia (w tym śródpolne i przywodne) i tereny leśne pełniące waŝną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych oraz uŝytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska połoŝone głównie wzdłuŝ cieków wodnych oraz zieleń izolacyjną. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) lokalizacji niekubaturowych ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji tj. ścieŝek rowerowych i szlaków turystycznych z towarzyszącymi elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki, 2) lokalizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie 3) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 4) zachowania nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego obszaru danego ustalenia Opracowanie: BRK S.A r. 20

21 3) w celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego uŝytkowania. Ponadto wyklucza się realizację wygrodzeń własności w pobliŝu koryt rzecznych i cieków wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi celem umoŝliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, 4) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji, 5) zakaz regulacji brzegów wodnych i pozostawienie naturalnego charakteru terenów brzegowych, 6) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny zieleni leśnej i zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,ZL1. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: lasy (tj. tereny lasów i potencjalnych zalesień). 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) lokalizacji ogólnodostępnych niekubaturowych urządzeń turystyki i rekreacji takich jak ścieŝki rowerowe, szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe), z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki, 2) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w przypadku braku moŝliwości innego prowadzenia lub lokalizacji, 3) lokalizacji obiektów związanych z gospodarką leśną, 4) lokalizacji dojść pieszych i dojazdów nie wydzielonych w planie (wyłącznie po drogach leśnych), Opracowanie: BRK S.A r. 21

22 5) zachowania nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego danego obszaru ustalenia (przy warunku uzgodnienia programu dopuszczalnego z zarządcą lub właścicielem lasu), 3) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego uŝytkowania, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio słuŝących działalności leśnej, 4) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji, 5) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: uprawy polowe rolnicze, uŝytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu na określonych w ust.1 terenach ustala się moŝliwość: 1) realizacji ogólnodostępnych niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji (w pasach nadrzecznych) takich jak ścieŝki rowerowe, szlaki turystyczne z elementami małej architektury (wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawingowych, strzelnic, parków rozrywki; 2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; Opracowanie: BRK S.A r. 22

23 3) wykorzystania dojazdów do pól i łąk dla realizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie; 4) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną biologiczną. 4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niŝ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego liczonego w granicach obszaru ustalenia; 2) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego uŝytkowania; 3) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z moŝliwością remontów, przebudowy i rozbudowy, przy jednorazowym zwiększeniu powierzchni uŝytkowej nie więcej niŝ 50% oraz moŝliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak równieŝ realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany istniejącej substancji; 4) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym opracowaniem planu obszarze miasta i gminy oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; 5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V, 6) w strefie uciąŝliwości komunikacji zaleca się prowadzenie upraw o charakterze przemysłowym Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: akweny wód otwartych i cieki wodne wraz z ich otuliną biologiczną. 3. Jako zasady zagospodarowania terenu ustala się: 1)zakaz regulacji brzegów wodnych - zachowanie ich naturalnego charakteru, za wyjątkiem obszarów połoŝonych w terenach silnego zainwestowania, w których ze względu na bezpieczeństwo konieczna jest regulacja wałów i brzegów; 2) spełnienie zapisanych w rozdziale III i IV podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu i warunków zabudowy obowiązujących na objętym Opracowanie: BRK S.A r. 23

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia U C H W A Ł A NR XXVIII/219/2005 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia część B Działając na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXXII/502/05 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 kwietnia 2005 roku

U C H W A Ł A NR XXXII/502/05 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 kwietnia 2005 roku U C H W A Ł A NR XXXII/502/05 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar A Miasto Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- wsie: Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica

- wsie: Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka U C H W A Ł A NR XLV/334/05 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r.

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. ) w sprawie zmiany ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego

Bardziej szczegółowo

II ETAP II ETAP I ETAP ~ ~ trybuna nie zadaszona trybuna nie zadaszona ~

II ETAP II ETAP I ETAP ~ ~ trybuna nie zadaszona trybuna nie zadaszona ~ WEJŚCIE GŁÓWNE II ETAP I ETAP II ETAP WEJŚCIE GŁÓWNE trybuna zadaszona II ETAP I ETAP II ETAP trybuna zadaszona SZATNIE,WC, NATRYSKI SZATNIE,WC, NATRYSKI ok. 250 miejsc ok. 500 miejsc ok. 250 miejsc trybuna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski UCHWAŁA NR XIII/113/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r.

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2410 UCHWAŁA NR XXXVI/463/2017 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny Rymanów, dnia 24.02.2017 r. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYMANÓW - ZDRÓJ Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO BIEŃKOWICE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO BIEŃKOWICE USTALENIA PLANU 1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO BIEŃKOWICE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW CZERWIEC 2004 r. 2 U C H

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku

Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Podwalnej Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr Poz. 2734,2735

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr Poz. 2734,2735 2735 2734 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 389 23887 Poz. 2734,2735 1. Stwierdza się zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r. Lubel.01.78.1169 UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu Górna - Kolejowa w Puławach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XLI / 581 / 05 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 19 grudnia 2005 roku

U C H W A Ł A NR XLI / 581 / 05 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 19 grudnia 2005 roku U C H W A Ł A NR XLI / 581 / 05 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B obejmujący wsie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/384/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA NR XLVI/384/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r. Lubel.01.64.919 UCHWAŁA NR XLVI/384/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wólka Profecka w Puławach. (Lublin, dnia 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/852/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 21 maja 2009 r.

Uchwała Nr LIII/852/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 21 maja 2009 r. Uchwała Nr LIII/852/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego przy ul. Będzińskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/361/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/361/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz. 2769 UCHWAŁA NR XLII/361/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ Rada Gminy Zgierz U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmującej działkę nr 1024

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIII/251/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ia przestrzennego jednostki A Centrum Karpacza, obejmującej teren działki nr 513/4

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO SIERAKÓW USTALENIA PLANU

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO SIERAKÓW USTALENIA PLANU 1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE SOŁECTWO SIERAKÓW USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW PAŹDZIERNIK 2004 r. 2 U C

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/272/2002

UCHWAŁA NR XXXI/272/2002 UCHWAŁA NR XXXI/272/2002 RADY GMINY NOWOSOLNA Z DNIA 11 LIPCA 2002 roku w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Byszewy Działając na

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/369/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/369/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 11 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/369/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 11 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA NR XIII/111/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHW AŁA NR XIII/111/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHW AŁA NR XIII/111/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/79/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 marca 2004r.

UCHWAŁA NR II/79/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 marca 2004r. UCHWAŁA NR II/79/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska terenu S Ł A W A C I Ń S K A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002

Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 1/2002, nr 3/2002, nr 5/2002, nr 6/2002 i nr 7/2002

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE

URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO KWARTAŁU STAREGO MIASTA W CHRZANOWIE POMIĘDZY UL. DOBCZYCKĄ, ŚWIĘTOKRZYSKĄ, SĄDOWĄ I AL. HENRYKA CZĘŚĆ I USTALENIA PLANU Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/282/02 RADY GMINY LUZINO

UCHWAŁA NR XXXVII/282/02 RADY GMINY LUZINO UCHWAŁA NR XXXVII/282/02 RADY GMINY LUZINO z dnia 04 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wieś Luzino, część działki nr 831 i część działki nr 832, gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/335/05 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 29 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLV/335/05 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 29 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLV/335/05 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar C Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2971 UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŝonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000

UCHWAŁA NR L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000 UCHWAŁA NR L/258/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000 W sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie Na podstawie art.3 ust.1, art.14,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LX/1376/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 29 maja 2006r.

Uchwała nr LX/1376/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 29 maja 2006r. Uchwała nr LX/1376/06 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Gen. Le Ronda i Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. Tułowice, 2007 rok 1 Uchwała nr VIII / 49 / 07 Rady Gminy Tułowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

2. W 2 ust. 1 pkt 5 uchwały wymienionej w 1 skreśla się treść ustaleń dotyczących terenu o symbolu 5.31.R/B.

2. W 2 ust. 1 pkt 5 uchwały wymienionej w 1 skreśla się treść ustaleń dotyczących terenu o symbolu 5.31.R/B. 1 UCHWAŁA NR VIII/89/03 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 października 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo