SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia 27 marca 2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34, Wrocław tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dostawa 340 szt. znaków żeglugowych regulujących ruch żeglugowy na śródlądowych drogach wodnych. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. Ilość stron SIWZ: 14 Załączniki do SIWZ: Zał. nr 01 Formularz ofertowy + Załączniki do FO 1a, 1b, 1c, 1d, 1e + wykazy (str. 8) Zał. nr 02 Wzór umowy (str. 3) Zał. nr 03 Zestawienie znaków żeglugowych (str. 1) Zał. nr 04 Opis przedmiotu zamówienia (str. 3) Zał. nr 05 Wymiarowanie znaków i ich symboli (str. 13 ) 1

2 I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa 340 szt. znaków żeglugowych regulujących ruch żeglugowy na śródlądowych drogach wodnych., zwane dalej zamówieniem. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone jest znakiem: IZ/3840/25/2013. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 3. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której publikowane są wszelkie informacje dotyczące zmówienia: II. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA: 1.Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: Dostawa 340 szt. znaków żeglugowych regulujących ruch żeglugowy na śródlądowych drogach wodnych. 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 340 szt. znaków żeglugowych regulujących ruch żeglugowy na śródlądowych drogach wodnych. - Znaki muszą spełniać wymogi graficzne określone w załączniku Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych / Dz.U. Nr 212 poz 2072 / - Znaki winny być wykonane z laminatów poliestrowo szklanych, wyklucza się znaki wykonane z metali oraz metodą klejenia liter, cyfr i rysunku, - Znaki nie powinny mieć żadnych urządzeń do mocowania. Oferta winna zawierać dodatkowo dwa egzemplarze oferowanych znaków: - znak A.6 zakaz kotwiczenia - 1 szt. - znak III.A.1 rama czerwona - 1 szt. W terminie 30 dni od zakończenia procedury przetargowej, oferenci winni odebrać na własny koszt załączone do oferty znaki z magazynu RZGW we Wrocławiu przy ulicy Braci Gierymskich 149. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w: Zał. nr 04 Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 05 Wymiarowanie znaków i ich symboli 4. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 2

3 Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Kod CPV Opis Trwałe znaki informacyjne... - _... - _ Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od Wykonawcy oczekuje się wykonania zadania w wymaganym terminie: 90 dni od dnia zawarcia umowy. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z ustawą spełniają warunki zawarte w SIWZ, a dla potwierdzenia spełnienia tych warunków przedstawią dokumenty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia r., poz.231). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 1.1 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiazek ich posiadania, zgodnie z pkt. 1 lit. a załącznika nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 2.1. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt 1 lit.b załącznika nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 3.1.Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z pkt. 1 lit. c załącznika nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ; 3

4 3.2 Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt. 1 lit. c załącznika nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 4.1. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej, zgodnie z pkt. 1 lit. d załącznika nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ; 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty: 5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 1b do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ; 5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 1c do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 01 do niniejszej SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że inny podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4

5 V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 1. Oświadczenia: 1.1 O spełnianiu warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; zgodnie z pkt. 1.1 Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 1.2 O spełnianiu warunku dotyczącego posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia; zgodnie z pkt 2.1 Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 1.3 O spełnianiu warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt. 3.1 oraz 3.3 Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 1.4 O spełnianiu warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, zgodnie z pkt. 4.1 Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 2. Dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z pkt 5.1 Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z pkt.5.2 Rozdz. IV niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt. 5.2 Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z pkt. 5.3 Rozdz. IV niniejszej SIWZ; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 2.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; zgodnie z pkt Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 2.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z pkt Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 2.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z pkt Rozdz. IV niniejszej SIWZ; 3. Dokumenty od nr 2.1 do 2.3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty od nr 2.4 do 2.6 są składane w formie oryginału lub kserokopii podpisanej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie 5

6 dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty i sposób oceny spełniania warunku oraz forma składanego dokumentu, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt, 5.2, 5.3, Rozdziału IV niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokument o którym mowa w pkt 1) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w punktach od 2.1 do 2.3 oraz w punkcie 7 Rozdziału V niniejszej SIWZ. Potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższe warunki łącznie. 6

7 VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ, ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje strony przekazują pisemnie lub faksem, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od godz. 7:00 do godz. 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. 4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla Wykonawców wiążąca. 7. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. 8. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. 9. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego i będzie dla Wykonawców wiążąca. 10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: sekretarz postępowania - Marta Nadolska Dział Zamówień Publicznych RZGW we Wrocławiu telefon: (71) VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Wymagania podstawowe: 1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom SIWZ. 1.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Do oferty należy załączyć: Formularz ofertowy wraz z załącznikami. Należy wypełnić załączony wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 01 do niniejszej SIWZ oraz załączniki: 1a Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1b Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 7

8 1c Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia. 1d Oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia (jeżeli dotyczy). 1e Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do grupy kapitałowej. Oferta cenowa winna być podana w wypełnionym formularzu ofertowym. Formularz ofertowy oraz załącznik nr 1a oraz 1 e należy przedstawić w oryginale. Załącznik nr 1b, 1c oraz 1d (jeżeli dotyczy) do Formularza ofertowego należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Oświadczenia i dokumenty podane w Rozdziale IV i V Upoważnienie (pełnomocnictwo) dla osoby (lub osób) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) do reprezentowana Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie). Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wycenione Zestawienie znaków żeglugowych Wykonawca winien je opracować w układzie zgodnym z układem Zestawienia znaków żeglugowych stanowiącym zał. nr 03 niniejszej SIWZ. Dokument ten winien posiadać datę sporządzenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument należy przedstawić w oryginale Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie zgodnie z punktem 7 Rozdziału V niniejszej SIWZ zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 e do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument ten winien posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożą odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten należy przedstawić w oryginale. 2. Forma oferty: 1.Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Wymaga się, by każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Formularz ofertowy i każdy załącznik winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. 3. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, w prawym górnym 8

9 rogu strony. 4. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 5. Oferta winna zostać spięta wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej przypadkową dekompletację. 6. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 7. Oferta jest jawna po upływie terminu otwarcia ofert. 8. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami) i winny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, w pokoju nr 13 nie później niż do dnia: r. do godziny 09:30 1. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 2. Zamawiający prowadzi rejestr złożonych ofert potwierdzając fakt otrzymania ofert. 3. Kopertę należy opisać według poniższego wzoru: < DOKŁADNA NAZWA i ADRES WYKONAWCY > < DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO > PRZETARG NA < PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA> NIE OTWIERAĆ PRZED < TERMIN OTWARCIA OFERT> 4. Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w jednej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA". Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" zostaną odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania wycofania. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie RZGW Wrocław w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty według kolejności ich wpływu. 9

10 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 10 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie RZGW we Wrocławiu Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić to w ofercie. 2. Cenę należy obliczyć - zgodnie z Zestawieniem znaków żeglugowych - zał. nr 03 niniejszej SIWZ; 3. Cenę należy podać w Formularzu ofertowym i winna ona odpowiadać sumie podanej w wycenionym Zestawieniu znaków żeglugowych, które należy dołączyć do złożonej oferty jako załącznik, zgodnie z pkt Rozdz. IX niniejszej SIWZ. 4. Cenę należy podać w polskich złotych wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo i słownie. 5. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. 6. Ceny i stawki podane w wycenionym Zestawieniu znaków żeglugowych muszą stanowić całkowitą wszystko obejmującą wartość robót opisanych pod danymi pozycjami, włączając wszystkie koszty i wydatki, które mogą być wymagane przy i w związku z wykonywaniem robót opisanych razem z innymi robotami przejściowymi i instalacjami, jakie mogą być niezbędne, wraz z ryzykiem ogólnym, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na których Oferta jest oparta. Przyjmuje się, iż koszty ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są rozłożone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe. 10

11 Stawki i ceny winny być podawane według stawek aktualnych w dacie poprzedzającej złożenie oferty. Stawki i ceny winny być wprowadzone do każdej pozycji w wycenionym przedmiarze robót. Stawki obejmują wszystkie podatki oraz inne zobowiązania, które nie zostały oddzielnie podane w wycenionym Zestawieniu znaków żeglugowych oraz w Ofercie. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych. 8. Pozostałe warunki określa wzór umowy stanowiący zał. nr 02 niniejszej SIWZ. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Wartość Punktacja 1. Cena (P1) 80% 1 80pkt. 2. Estetyka wykonania (P2) 20% 1 20 pkt. 2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów. Ocenie podlegać będą oferty ważne niepodlegające odrzuceniu. Oferty ocenia się wg reguł opisanych poniżej. W celu przydzielenia punktów za Cenę (P1) należy: ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 80 punktów; pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty, tj. wg wzoru: Cena najniższa ( zł ) ilość punktów za cenę oferty = x 80 Cena oferty ( zł ) W celu przydzielenia punktów za Estetykę wykonania (P2): - członkowie komisji przetargowej w ramach indywidualnej oceny dokonają oceny przez porównanie przedstawionych wzorów znaków. Maksymalna liczba punktów, jaką oferta otrzyma w ramach tego kryterium to 20 punktów. Estetyka wykonania: w tym gładkość powierzchni, ostrość i wyrazistość kolorów oraz wykończenie znaku oceniana będzie przez porównanie przedstawionych znaków wzorcowych w zakresie skali od 1 do 20 pkt. P2 maksymalną liczbę punktów jaką otrzyma oferta w ramach kryterium Estetyka wykonania stanowić będzie średnia punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej. Ocena końcowa oferty: Suma punktów za wszystkie kryteria tj. P=P1+P2 11

12 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone przez każde kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Cena obejmuje cenę wyszczególnionych znaków wraz z kosztami dostawy dla Magazynu RZGW we Wrocławiu. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę albo jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 3. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami rozdziału XIV. UWAGA! Na etapie zawierania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu: 1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie umowę regulującą współpracę tych podmiotów, podpisaną przez wszystkich partnerów. 2. Wykaz podwykonawców - w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom jeżeli dotyczy 3. Aktualne ubezpieczenie OC XIV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. Warunki umowne dla wykonania zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 02 do niniejszej SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 12

13 ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych XVIII. UMOWA RAMOWA Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. XX. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXI. PODWYKONAWSTWO: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Ofertowym zał. nr 01 do niniejszej SIWZ. XXII. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XXIII. SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawia w ofercie: 1. Oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności: a) Widoczna mylna pisownia wyrazu, b) Ewidentny błąd gramatyczny, c) Niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, d) Ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2010 r. 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności: a) Błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT b) Błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT c) Błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. XXIV. ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKICH ZMIAN 13

14 1. Istotne postanowienia do umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 02 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów wynikających z umowy; b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - na skutek zmian przepisów prawnych, 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 4. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI*

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w KOSZALINIE 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16 tel. 94 3476710 fax 94 3476715 www.cen.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino reprezentowana przez Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do złożenia oferty w

Bardziej szczegółowo

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.16.2013.EK Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp.

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo