pl. Bp Wilhelma Pluty 6/ Sulechów; NIP ; REGON tel BzWBK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pl. Bp Wilhelma Pluty 6/2 66-100 Sulechów; NIP 9251008222; REGON 978032994 tel. 683213894 www.bgwprojekt.pl BzWBK 29 1090 1580 0000 0001 1853 3433"

Transkrypt

1 B I U R O O B S Ł U G I I N W E S T Y C J I budownictwo geodezja - wycena nieruchomości pl. Bp Wilhelma Pluty 6/ Sulechów; NIP ; REGON tel BzWBK PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TELEBIMU BRANŻA: - dokumentacja formalno prawna - projekt zagospodarowania działki - ogólnobudowlana - informacja BIOZ INWESTOR: Gmina Babimost Ul. Rynek 3, Babimost LOKALIZACJA: obręb 1, miasta Babimost, działka 300/1 Ul. Lotnicza Branża Zespół projektowy imię i nazwisko pieczęć podpis OGÓLNOBUDOWLANA Autor projektu: Sprawdzający: Opracował: mgr inż. Krzysztof Radoch mgr inż. Ryszard Teterycz mgr inż. Andrzej Makaryk ELEKTRYCZNA Autor projektu: Opracował: mgr inż. Piotr Furmaniak mgr inż. Dawid Furmaniak SULECHÓW - sierpień 2013

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU DOKUMENTACJA FORMALO-PRAWNA CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚĆ 2 BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA CZĘŚĆ 3 BRANŻA ELEKTRYCZNA CZĘŚĆ 4 INFORMACJA BIOZ CZĘŚĆ 5

3 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA CZĘŚĆ 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str Dane ogólne 2. Przedmiot inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania 4. Projektowane zagospodarowanie terenu 5. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 6. Charakterystyka zewnętrzna obiektu 7. Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA str.6 PZT1 Plan zagospodarowania 1

4 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania. Zlecenie inwestora. Mapa sytuacyjno- -wysokościowa 1:500 do celów projektowych. Dane decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane. 1.2 Właściciel nieruchomości. -działka 300/1 Gmina Babimost, ul. Rynek 3, Babimost 1.3 Inwestor, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane Gmina Babimost ul. Rynek 3, Babimost 1.4 Adres inwestycji. Obręb 1, miasta Babimost, ul. Gagarina, działka 300/ PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa telebimu dla celów marketingowych gminy Babimost. Niniejsze opracowanie, obejmuje projekt budowlany w zakresie konstrukcji wsporczej dla urządzenia: jak jest telebim. Na potrzeby niniejszej inwestycji planuje się przyłączenie obiektu do zalicznikowej linii zasilającej z istniejącej hali sportowej. Całe zamierzenie obejmuje jeden obiekt budowlany i będzie realizowane będzie w jednym etapie STAN ISTNIEJĄCY 3.1. Lokalizacja ogólna inwestycji. Działka 300/1 będąca przedmiotem opracowania, zlokalizowana jest w obrębie 1 miasta Babimost, w pośredniej części miasta, przy ulicy Lotniczej. Położone jest w strefie zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno i wielo-rodzinnej Istniejący stan zagospodarowania działki/terenu inwestycji. Działka 300/1, na której zaplanowano ustawienie telebimu jest zabudowana, budynkiem hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Teren płaski w obrębie opracowania, o nieznacznych różnicach poziomu Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki. W obrębie nieruchomości nie występują obiekty, elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki. 3.4 Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Działka objęta opracowaniem, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji Burmistrz Babimostu wydał pozytywną decyzję o warunkach zabudowy nr BUD z roku. Działka nie wymaga wyłączania z produkcji rolnej PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obiekty budowlane i urządzenia z nimi związane Projektuje się konstrukcję wsporczą, dla potrzeb umieszczenia urządzenia jakim jest telebim Charakterystyczne parametry techniczne: -powierzchnia zabudowy: 1m 2, 2

5 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA -max wysokość urządzenia: 6,20m (wys. mierzona od poziomu gruntu przyległego, do krawędzi górnej telebimu) -max wysokość konstrukcji wsporczej urządzenia: 3,20m (wys. mierzona od poziomu gruntu przyległego, do krawędzi dolnej telebimu) Telebim lokalizuje się w odległości 3,00, od ściany budynku hali, oraz 3m przesunięty od narożnika hali w kierunku zachodnim Układ komunikacyjny Istniejący dostęp z drogi gminnej ul. Lotniczej, oznaczonej działką 301/8. Nie przewiduje się zmian w tym zakresie Ukształtowanie terenu i zieleni. Grunty niebudowlane będące w obrębie inwestycji tj: miejsce planowanej budowy, należy zebrać do gruntu nośnego, w całości wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych. Po zakończeniu inwestycji uporządkować teren wokół obiektu, ewentualnie w obrębie drogi Sieci, przyłącza, instalacje i urządzenia uzbrojenia terenu Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. W obrębie miasta, na komunalnej sieci wodociągowej znajdują się hydranty nadziemne, dla celów p.poż Przyłącze energetyczne. Projektuje się podłączenie telebimu do instalacji odbiorczej hali. Z hali wyprowadzić kabel zalicznikowej linii zasilająca 5x6 YKY, poprzez rurę osłonową w fundamencie i słup wsporczy do telebimu. Wykonać instalację odgromową dla telebimu Wody opadowe, powierzchniowo do gruntu ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAR. TERENU. Powierzchnia działki m 2 Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów 2598 m 2 Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów 1 m 2 Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki objętej inwestycją 7% 6.0. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNA OBIEKTU 6.1. Informacja o ochronie prawnej terenu. Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską. W przypadku prowadzenia prac ziemnych, każdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków odkryty przedmiot i miejsce odkrycia, niezwłocznie powiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli to nie jest możliwe Burmistrza Babimostu. W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli to nie jest możliwe Burmistrza Babimostu. Teren w obrębie opracowania położony jest w poza strefą obszaru ochronnego Natura 2000, oraz poza strefą obszarów krajobrazu chronionego Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. Teren objęty opracowaniem nie leży na terenie szkód górniczych i kopalnianych 3

6 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA 6.3. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zostało wyszczególnione w katalogu przedsięwzięć, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (miedzy ), powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego i dalej do komunalnej oczyszczalni ścieków, prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu, wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych, po zakończeniu prac budowlanych uporządkować teren budowy, bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową mieszkaniową 6.3.3Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Obiekt nie emituje żadnych zanieczyszczeń Emisja hałasów i wibracji. Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt ze względu na jego małą wysokość nie powoduje większego zacieniania otoczenia, a płytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 6.5 Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich Projektowane przedsięwzięcie ze względu na funkcję nie wywołuje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz środków łączności dla obiektów 4

7 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA lokalizowanych na innych działkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Wszelki interes osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany. 7. UWAGI KOŃCOWE. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, oraz normami. Opracował: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk 5

8 BGWprojekt TELEBIM Z PODŚWIETLENIEM LEDOWYM branża / nr rys.: arch./pzt skala 1:500 data: r. podpisy:

9 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA CZĘŚĆ 3 BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZY 1. Przeznaczenie i program użytkowy. 2. Charakterystyczne parametry techniczne. 3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 4. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna 5. Przyjęte rozwiązania techniczne. 6. Układ konstrukcyjny 7. Uwagi końcowe. CZĘŚĆ RYSUNKOWA K1 Widok skala - K2 Konstrukcja fundamentu i słupa wsporczego skala 1:20

10 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA OPIS TECHNICZNY 1.0 Przeznaczenie i program użytkowy. Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu budowlanego konstrukcji wsporczej dla urządzenia: jak jest telebim. Telebim będzie służyć dla celów marketingowych Gminy Babimost. 2.0 Charakterystyczne parametry techniczne: -max powierzchnia telebimu 10m 2, w układzie ekranu 4:3 lub 16:9, -wysokość konstrukcji wsporczej, tj. odległość dolnej krawędzi telebimu od gruntu przyległego ok.3,20m, -poziom 0, przyjęto poziom gruntu przy projektowanym telebimie =59,400m n.p.m. 3.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 3.1 Ukształtowanie przestrzenne obiektu. Zaprojektowany telebim, wkomponowano w przestrzeń, w obrębie terenów publicznych, na tle ściany hali sportowej. Konstrukcję wsporczą telebimu stanowi stopa fundamentowa, wychodząca lekko ponad powierzchnię ziemi, wraz z dowiązanym do niej okrągłym słupem stalowym. 3.2 Projektowana kolorystyka Głowica stopy fundamentowej ponad gruntem, w kolorze naturalnym betonu, Słup stalowy wraz z elementami w kolorze szarym RAL7004 lub zbliżony, Konstrukcja wsporcza, oraz obramowanie telebimu w kolorze szarym RAL7004 lub zbliżony. 4.0 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna. Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne, bez gruntów słabonośnych, zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentu. Obliczenia posadowienia przeprowadzono dla następujących warstw geologicznych: - warstwa I grunty nie budowlane, miąższość około cm - warstwa II piaski średnie, średniozagęszczone, stopień zagęszczenia I D =0,30 Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntów o parametrach, znacznie odbiegających od przyjętych w obliczeniach, należy skontaktować się z autorem projektu, w celu zweryfikowania wymiarów fundamentów lub sposobu posadowienia. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt inżynierski, warunki geotechniczne i hydrologiczne można uznać za dobre w związku z tym, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U , ustala się I kategorię geotechniczną obiektu. 5.0 Przyjęte rozwiązania techniczne. 5.1 Konstrukcja.

11 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA Stopa fundamentowa żelbetowa wylewana, na warstwie chudego betonu. Poziom posadowienia stopy -1,000m poniżej założonego poziomu gruntu przyległego. Stopa fundamentowa o wymiarach: -podstawy 200x200[cm], wysokości 70[cm], -głowicy 100x100[cm], wysokości 50[cm], wylewana z betonu C20/25, na podkładzie betonowym C8/10. Zbrojenie stopy stanowią siatki (15x15[cm]) z pręta Ø8 (A-III-34GS), lokalizowanej przy każdej powierzchni, otulina 5cm. W stopie fundamentowej montować kosz złożony z ośmiu prętów gwintowanych, ze stali 18G2, połączonych płaskownikami do montażu słupa wsporczego Słup wsporczy, stalowy średnicy zewnętrznej 406,4mm, grubości ścianki 10mm montowany do stopy śrubami M24. Słup montować poprzez ustawienie i wypionowanie na niskoskurczliwej podlewce grubości ok.20mm Wysokość słupa, zakończenie odpowiednią głowicą, wykonawca opracuje i wykona we własnym zakresie, dopasowują do poniższej uwagi. UWAGA: Dostawca telebimu wykona w własnym zakresie projekt wykonawczy konstrukcji telebimu, w dowiązaniu do konstrukcji wsporczej jakim jest okrągły słup stalowy. Konstrukcja wsporcza do której będą montowane elementy telebimu musi być wykonana z rury kwadratowej lub prostokątnej, mocowana do słupa wsporczego w taki sposób aby umożliwiała regulację położenia telebimy w poziomie o kąt: Dodatkowo do konstrukcji, na plecach telebimu zaplanować podest, z kraty pomostowej do jego obsługi, zabezpieczony poręczami. 5.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Izolacja stopy fundamentowej: abizol R+P. 5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne Wszystkie elementy konstrukcji stalowej cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze szarym. 6. Układ konstrukcyjny Główny układ konstrukcyjny tworzą: słup wsporczy urządzenia o konstrukcji stalowej, dodatkowo konstrukcja urządzenia, montowany do stopy żelbetowej. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji: -przyjęto I strefę wiatrową wg PN-77/B wraz ze zmianą z PN-B :1977/Az1 -przyjęto II strefę śniegową wg PN-80/B wraz ze zmianą z PN-80/B /Az1: posadowienie fundamentów poniżej strefy przemarzania, tj. h min. =0,80m -nie stwierdzono aby projektowany obiekt znajdował się na terenie szkód górniczych lub kopalnianych Słup wsporczy obliczono w schemacie pręta utwierdzonego, od obciążeń siły pionowej ciężaru telebimu, oraz obciążenia rozłożonego od działania wiatru na telebim i słup. Stopę fundamentową obliczono na odpór gruntu w schemacie płyty dwuwspornikowej przy działaniu reakcji pionowej ze słupa, momentu oraz siły poprzecznej przekazywanej przez słup.

12 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA 7. Uwagi końcowe. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, oraz normami. Opracował: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk

13

14 I I II II BGWprojekt KONSTRUKCJA WSPORCZA TELEBIMU branża / nr rys.: konstrukcyjna /K1 skala 1:20 data: r. podpisy:

15 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA CZĘŚĆ 4 BRANŻA ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie 4. Wytyczne układania instalacji elektrycznej 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa 7. Ochrona przeciwprzepięciowa 8. Ochrona przeciwpożarowa 9. Uwagi końcowe 1

16 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO 1.0 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej niskiego napięcia zasilania telebimu z podświetleniem ledowym. W opracowaniu zaprojektowano następujące instalacje elektryczne: a) linię zasilającą; b) instalację odgromową 2.0 Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: a) projekt architektoniczno-budowlany; b) wytyczne inwestora; c) obowiązujące przepisy i normy: PN-IEC :2000 ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC :1999 ochrona przed prądem przetężeniowym PN-IEC :1999 ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi PN-IEC :1999 uziemienia i przewody ochronne PN-EN 50174:2002 instalacja okablowania 3.0 Zasilanie. Zasilanie telebimu przewiduje się z budynku hali sportowej, kablem YKY 5x6mm 2. Odcinek kabla pomiędzy halą i słupem wsporczym telebimu układać w ziemi zgodnie z obowiązującymi normami, kabel wprowadzić poprzez rurę osłonową fundamentu, dalej rurę słupa wsporczego do rozdzielni urządzenia jakim jest telebim. 4.0 Wytyczne układania instalacji elektrycznej. Wykop pod projektowaną linię kablową wykonać zgodnie z planem zagospodarowania. Kabel w ziemi układać po linii falistej na głębokości 0,7m. Na dnie rowu kablowego o głębokości 0,8m nasypać warstwę piasku grubości 10cm, ułożyć kabel, przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą rodzimego gruntu. Całość przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego grubości 0,5mm i szerokości 20cm po czym zasypać rów pozostałym gruntem rodzimym. Kabel układać z 3% zapasem. Przy wykonywaniu robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace należy wykonać ręcznie. Całość prac związanych z budową kabla wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 2

17 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA 5.0 Instalacja odgromowa. Na projektowanym słupie wsporczym, w połączeniu z konstrukcją samego telebimu należy wykonać instalację odgromową. Uziom fundamentowy połączyć z konstrukcją słupa na śrubie fundamentowej i dalej z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm na głębokości 0,8m i w odległości 1m od słupa. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10Ω. 6.0 Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów. Ochrona przed dotykiem pośrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, istniejące na tablicy wewnątrz hali. W przewodzie PE nie należy stosować żadnych wyłączników ani zabezpieczeń, a jego montaż, połączenia wykonywać szczególnie staranie i dokładnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć. 7.0 Ochrona przeciwpożarowa. W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej w zakresie niniejszego projektu instalacji elektrycznej, zastosowano właściwy dobór przewodów pod względem obciążenia znamionowego. W rozdzielni głównej hali znajduje się wyłącznik główny. 8.0 Uwagi końcowe. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. Ponad to, elementy nieuwzględnione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem. Rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, zawsze będą interpretowane na korzyść zamawiającego. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. 3

18 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Dopuszcza się wykonanie elementów zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją. Wszystkie prace budowalne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu prac montażowych, przed załączeniem urządzeń do ruchu, należy wykonać niezbędne próby i pomiary pozwalające na stwierdzenie gotowości urządzeń instalacji do eksploatacji. Opracował: mgr inż. Andrzej Makaryk 4

19 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ CZĘŚĆ 5 INFORMACJA BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Część opisowa str.2-4 1

20 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TELEBIMU ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: obręb 1, miasta Babimost, Ul. Lotnicza DZIAŁKA: 300/1 NAZWA INWESTORA: Gmina Babimost ADRES INWESTORA: Ul. Rynek 3, Babimost OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Makaryk INFORMACJĘ BIOZ: opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 2003 r.). (Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku poz. 401). 2

21 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE OGÓLNE Konstrukcja wsporcza telebimu. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: - roboty ziemne - roboty fundamentowe - montaż konstrukcji stalowej - montaż elementów telebimu - wykonanie przyłącza energetycznego 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Działka budowlana zabudowana. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Istniejące zagospodarowanie terenu nie zawiera elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, za wyjątkiem doziemnych instalacji elektrycznych i gazowych. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności o Montaż elementów konstrukcji i wyposażenia telebimu. 4.2 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m: o wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 4.2 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniami dźwigu, 4.3 Wykonanie instalacji elektrycznych: niebezpieczeństwo porażenia prądem 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 5.1) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie, 5.2) Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach, 13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne. 3

22 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ 5.4) Przy wykonywanie prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieści wykaz zawierający adres i numer telefonów: o najbliższego punktu lekarskiego o straży pożarnej o posterunku Policji 6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieści punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 6.3) Telefon komórkowy umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 6.4) Kaski ochronne, umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5 m, oznakować na planie j/w 6.7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 6.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20 m 6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w. 6.15) Oznaczyć miejsce rzutu skrajnego drutu w obrębie inwestycji. Opracował: mgr inż. Andrzej Makaryk 4

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ARCHITEKT" 31-934 Kraków, os.centrum E 23/6 NIP: 678-108-82-04 tel. (+48 12) 643 68 08, fax (+48 12) 644 10 67 Tytuł: Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numery ewid. działek na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej Adres: msc. SIEMIANY, gm. Iława

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Data opracowania - maj 2009 r.

Data opracowania - maj 2009 r. em box 14-200 IŁAWA, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 Wiesław Malec egz. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo