pl. Bp Wilhelma Pluty 6/ Sulechów; NIP ; REGON tel BzWBK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pl. Bp Wilhelma Pluty 6/2 66-100 Sulechów; NIP 9251008222; REGON 978032994 tel. 683213894 www.bgwprojekt.pl BzWBK 29 1090 1580 0000 0001 1853 3433"

Transkrypt

1 B I U R O O B S Ł U G I I N W E S T Y C J I budownictwo geodezja - wycena nieruchomości pl. Bp Wilhelma Pluty 6/ Sulechów; NIP ; REGON tel BzWBK PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TELEBIMU BRANŻA: - dokumentacja formalno prawna - projekt zagospodarowania działki - ogólnobudowlana - informacja BIOZ INWESTOR: Gmina Babimost Ul. Rynek 3, Babimost LOKALIZACJA: obręb 1, miasta Babimost, działka 300/1 Ul. Lotnicza Branża Zespół projektowy imię i nazwisko pieczęć podpis OGÓLNOBUDOWLANA Autor projektu: Sprawdzający: Opracował: mgr inż. Krzysztof Radoch mgr inż. Ryszard Teterycz mgr inż. Andrzej Makaryk ELEKTRYCZNA Autor projektu: Opracował: mgr inż. Piotr Furmaniak mgr inż. Dawid Furmaniak SULECHÓW - sierpień 2013

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU DOKUMENTACJA FORMALO-PRAWNA CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚĆ 2 BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA CZĘŚĆ 3 BRANŻA ELEKTRYCZNA CZĘŚĆ 4 INFORMACJA BIOZ CZĘŚĆ 5

3 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA CZĘŚĆ 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str Dane ogólne 2. Przedmiot inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania 4. Projektowane zagospodarowanie terenu 5. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 6. Charakterystyka zewnętrzna obiektu 7. Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA str.6 PZT1 Plan zagospodarowania 1

4 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania. Zlecenie inwestora. Mapa sytuacyjno- -wysokościowa 1:500 do celów projektowych. Dane decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane. 1.2 Właściciel nieruchomości. -działka 300/1 Gmina Babimost, ul. Rynek 3, Babimost 1.3 Inwestor, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane Gmina Babimost ul. Rynek 3, Babimost 1.4 Adres inwestycji. Obręb 1, miasta Babimost, ul. Gagarina, działka 300/ PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa telebimu dla celów marketingowych gminy Babimost. Niniejsze opracowanie, obejmuje projekt budowlany w zakresie konstrukcji wsporczej dla urządzenia: jak jest telebim. Na potrzeby niniejszej inwestycji planuje się przyłączenie obiektu do zalicznikowej linii zasilającej z istniejącej hali sportowej. Całe zamierzenie obejmuje jeden obiekt budowlany i będzie realizowane będzie w jednym etapie STAN ISTNIEJĄCY 3.1. Lokalizacja ogólna inwestycji. Działka 300/1 będąca przedmiotem opracowania, zlokalizowana jest w obrębie 1 miasta Babimost, w pośredniej części miasta, przy ulicy Lotniczej. Położone jest w strefie zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno i wielo-rodzinnej Istniejący stan zagospodarowania działki/terenu inwestycji. Działka 300/1, na której zaplanowano ustawienie telebimu jest zabudowana, budynkiem hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Teren płaski w obrębie opracowania, o nieznacznych różnicach poziomu Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki. W obrębie nieruchomości nie występują obiekty, elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki. 3.4 Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Działka objęta opracowaniem, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji Burmistrz Babimostu wydał pozytywną decyzję o warunkach zabudowy nr BUD z roku. Działka nie wymaga wyłączania z produkcji rolnej PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obiekty budowlane i urządzenia z nimi związane Projektuje się konstrukcję wsporczą, dla potrzeb umieszczenia urządzenia jakim jest telebim Charakterystyczne parametry techniczne: -powierzchnia zabudowy: 1m 2, 2

5 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA -max wysokość urządzenia: 6,20m (wys. mierzona od poziomu gruntu przyległego, do krawędzi górnej telebimu) -max wysokość konstrukcji wsporczej urządzenia: 3,20m (wys. mierzona od poziomu gruntu przyległego, do krawędzi dolnej telebimu) Telebim lokalizuje się w odległości 3,00, od ściany budynku hali, oraz 3m przesunięty od narożnika hali w kierunku zachodnim Układ komunikacyjny Istniejący dostęp z drogi gminnej ul. Lotniczej, oznaczonej działką 301/8. Nie przewiduje się zmian w tym zakresie Ukształtowanie terenu i zieleni. Grunty niebudowlane będące w obrębie inwestycji tj: miejsce planowanej budowy, należy zebrać do gruntu nośnego, w całości wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych. Po zakończeniu inwestycji uporządkować teren wokół obiektu, ewentualnie w obrębie drogi Sieci, przyłącza, instalacje i urządzenia uzbrojenia terenu Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. W obrębie miasta, na komunalnej sieci wodociągowej znajdują się hydranty nadziemne, dla celów p.poż Przyłącze energetyczne. Projektuje się podłączenie telebimu do instalacji odbiorczej hali. Z hali wyprowadzić kabel zalicznikowej linii zasilająca 5x6 YKY, poprzez rurę osłonową w fundamencie i słup wsporczy do telebimu. Wykonać instalację odgromową dla telebimu Wody opadowe, powierzchniowo do gruntu ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAR. TERENU. Powierzchnia działki m 2 Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów 2598 m 2 Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów 1 m 2 Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki objętej inwestycją 7% 6.0. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNA OBIEKTU 6.1. Informacja o ochronie prawnej terenu. Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską. W przypadku prowadzenia prac ziemnych, każdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków odkryty przedmiot i miejsce odkrycia, niezwłocznie powiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli to nie jest możliwe Burmistrza Babimostu. W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli to nie jest możliwe Burmistrza Babimostu. Teren w obrębie opracowania położony jest w poza strefą obszaru ochronnego Natura 2000, oraz poza strefą obszarów krajobrazu chronionego Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. Teren objęty opracowaniem nie leży na terenie szkód górniczych i kopalnianych 3

6 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA 6.3. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zostało wyszczególnione w katalogu przedsięwzięć, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (miedzy ), powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego i dalej do komunalnej oczyszczalni ścieków, prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu, wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych, po zakończeniu prac budowlanych uporządkować teren budowy, bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową mieszkaniową 6.3.3Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Obiekt nie emituje żadnych zanieczyszczeń Emisja hałasów i wibracji. Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt ze względu na jego małą wysokość nie powoduje większego zacieniania otoczenia, a płytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 6.5 Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich Projektowane przedsięwzięcie ze względu na funkcję nie wywołuje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz środków łączności dla obiektów 4

7 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA lokalizowanych na innych działkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Wszelki interes osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany. 7. UWAGI KOŃCOWE. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, oraz normami. Opracował: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk 5

8 BGWprojekt TELEBIM Z PODŚWIETLENIEM LEDOWYM branża / nr rys.: arch./pzt skala 1:500 data: r. podpisy:

9 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA CZĘŚĆ 3 BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZY 1. Przeznaczenie i program użytkowy. 2. Charakterystyczne parametry techniczne. 3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 4. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna 5. Przyjęte rozwiązania techniczne. 6. Układ konstrukcyjny 7. Uwagi końcowe. CZĘŚĆ RYSUNKOWA K1 Widok skala - K2 Konstrukcja fundamentu i słupa wsporczego skala 1:20

10 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA OPIS TECHNICZNY 1.0 Przeznaczenie i program użytkowy. Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu budowlanego konstrukcji wsporczej dla urządzenia: jak jest telebim. Telebim będzie służyć dla celów marketingowych Gminy Babimost. 2.0 Charakterystyczne parametry techniczne: -max powierzchnia telebimu 10m 2, w układzie ekranu 4:3 lub 16:9, -wysokość konstrukcji wsporczej, tj. odległość dolnej krawędzi telebimu od gruntu przyległego ok.3,20m, -poziom 0, przyjęto poziom gruntu przy projektowanym telebimie =59,400m n.p.m. 3.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 3.1 Ukształtowanie przestrzenne obiektu. Zaprojektowany telebim, wkomponowano w przestrzeń, w obrębie terenów publicznych, na tle ściany hali sportowej. Konstrukcję wsporczą telebimu stanowi stopa fundamentowa, wychodząca lekko ponad powierzchnię ziemi, wraz z dowiązanym do niej okrągłym słupem stalowym. 3.2 Projektowana kolorystyka Głowica stopy fundamentowej ponad gruntem, w kolorze naturalnym betonu, Słup stalowy wraz z elementami w kolorze szarym RAL7004 lub zbliżony, Konstrukcja wsporcza, oraz obramowanie telebimu w kolorze szarym RAL7004 lub zbliżony. 4.0 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna. Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne, bez gruntów słabonośnych, zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentu. Obliczenia posadowienia przeprowadzono dla następujących warstw geologicznych: - warstwa I grunty nie budowlane, miąższość około cm - warstwa II piaski średnie, średniozagęszczone, stopień zagęszczenia I D =0,30 Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntów o parametrach, znacznie odbiegających od przyjętych w obliczeniach, należy skontaktować się z autorem projektu, w celu zweryfikowania wymiarów fundamentów lub sposobu posadowienia. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt inżynierski, warunki geotechniczne i hydrologiczne można uznać za dobre w związku z tym, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U , ustala się I kategorię geotechniczną obiektu. 5.0 Przyjęte rozwiązania techniczne. 5.1 Konstrukcja.

11 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA Stopa fundamentowa żelbetowa wylewana, na warstwie chudego betonu. Poziom posadowienia stopy -1,000m poniżej założonego poziomu gruntu przyległego. Stopa fundamentowa o wymiarach: -podstawy 200x200[cm], wysokości 70[cm], -głowicy 100x100[cm], wysokości 50[cm], wylewana z betonu C20/25, na podkładzie betonowym C8/10. Zbrojenie stopy stanowią siatki (15x15[cm]) z pręta Ø8 (A-III-34GS), lokalizowanej przy każdej powierzchni, otulina 5cm. W stopie fundamentowej montować kosz złożony z ośmiu prętów gwintowanych, ze stali 18G2, połączonych płaskownikami do montażu słupa wsporczego Słup wsporczy, stalowy średnicy zewnętrznej 406,4mm, grubości ścianki 10mm montowany do stopy śrubami M24. Słup montować poprzez ustawienie i wypionowanie na niskoskurczliwej podlewce grubości ok.20mm Wysokość słupa, zakończenie odpowiednią głowicą, wykonawca opracuje i wykona we własnym zakresie, dopasowują do poniższej uwagi. UWAGA: Dostawca telebimu wykona w własnym zakresie projekt wykonawczy konstrukcji telebimu, w dowiązaniu do konstrukcji wsporczej jakim jest okrągły słup stalowy. Konstrukcja wsporcza do której będą montowane elementy telebimu musi być wykonana z rury kwadratowej lub prostokątnej, mocowana do słupa wsporczego w taki sposób aby umożliwiała regulację położenia telebimy w poziomie o kąt: Dodatkowo do konstrukcji, na plecach telebimu zaplanować podest, z kraty pomostowej do jego obsługi, zabezpieczony poręczami. 5.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Izolacja stopy fundamentowej: abizol R+P. 5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne Wszystkie elementy konstrukcji stalowej cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze szarym. 6. Układ konstrukcyjny Główny układ konstrukcyjny tworzą: słup wsporczy urządzenia o konstrukcji stalowej, dodatkowo konstrukcja urządzenia, montowany do stopy żelbetowej. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji: -przyjęto I strefę wiatrową wg PN-77/B wraz ze zmianą z PN-B :1977/Az1 -przyjęto II strefę śniegową wg PN-80/B wraz ze zmianą z PN-80/B /Az1: posadowienie fundamentów poniżej strefy przemarzania, tj. h min. =0,80m -nie stwierdzono aby projektowany obiekt znajdował się na terenie szkód górniczych lub kopalnianych Słup wsporczy obliczono w schemacie pręta utwierdzonego, od obciążeń siły pionowej ciężaru telebimu, oraz obciążenia rozłożonego od działania wiatru na telebim i słup. Stopę fundamentową obliczono na odpór gruntu w schemacie płyty dwuwspornikowej przy działaniu reakcji pionowej ze słupa, momentu oraz siły poprzecznej przekazywanej przez słup.

12 PROJEKT BUDOWLANY TELEBIM KONSTRUKCJA WSPORCZA 7. Uwagi końcowe. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, oraz normami. Opracował: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk

13

14 I I II II BGWprojekt KONSTRUKCJA WSPORCZA TELEBIMU branża / nr rys.: konstrukcyjna /K1 skala 1:20 data: r. podpisy:

15 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA CZĘŚĆ 4 BRANŻA ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie 4. Wytyczne układania instalacji elektrycznej 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa 7. Ochrona przeciwprzepięciowa 8. Ochrona przeciwpożarowa 9. Uwagi końcowe 1

16 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO 1.0 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej niskiego napięcia zasilania telebimu z podświetleniem ledowym. W opracowaniu zaprojektowano następujące instalacje elektryczne: a) linię zasilającą; b) instalację odgromową 2.0 Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: a) projekt architektoniczno-budowlany; b) wytyczne inwestora; c) obowiązujące przepisy i normy: PN-IEC :2000 ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC :1999 ochrona przed prądem przetężeniowym PN-IEC :1999 ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi PN-IEC :1999 uziemienia i przewody ochronne PN-EN 50174:2002 instalacja okablowania 3.0 Zasilanie. Zasilanie telebimu przewiduje się z budynku hali sportowej, kablem YKY 5x6mm 2. Odcinek kabla pomiędzy halą i słupem wsporczym telebimu układać w ziemi zgodnie z obowiązującymi normami, kabel wprowadzić poprzez rurę osłonową fundamentu, dalej rurę słupa wsporczego do rozdzielni urządzenia jakim jest telebim. 4.0 Wytyczne układania instalacji elektrycznej. Wykop pod projektowaną linię kablową wykonać zgodnie z planem zagospodarowania. Kabel w ziemi układać po linii falistej na głębokości 0,7m. Na dnie rowu kablowego o głębokości 0,8m nasypać warstwę piasku grubości 10cm, ułożyć kabel, przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą rodzimego gruntu. Całość przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego grubości 0,5mm i szerokości 20cm po czym zasypać rów pozostałym gruntem rodzimym. Kabel układać z 3% zapasem. Przy wykonywaniu robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace należy wykonać ręcznie. Całość prac związanych z budową kabla wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 2

17 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA 5.0 Instalacja odgromowa. Na projektowanym słupie wsporczym, w połączeniu z konstrukcją samego telebimu należy wykonać instalację odgromową. Uziom fundamentowy połączyć z konstrukcją słupa na śrubie fundamentowej i dalej z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm na głębokości 0,8m i w odległości 1m od słupa. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10Ω. 6.0 Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów. Ochrona przed dotykiem pośrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, istniejące na tablicy wewnątrz hali. W przewodzie PE nie należy stosować żadnych wyłączników ani zabezpieczeń, a jego montaż, połączenia wykonywać szczególnie staranie i dokładnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć. 7.0 Ochrona przeciwpożarowa. W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej w zakresie niniejszego projektu instalacji elektrycznej, zastosowano właściwy dobór przewodów pod względem obciążenia znamionowego. W rozdzielni głównej hali znajduje się wyłącznik główny. 8.0 Uwagi końcowe. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. Ponad to, elementy nieuwzględnione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem. Rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, zawsze będą interpretowane na korzyść zamawiającego. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. 3

18 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Dopuszcza się wykonanie elementów zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją. Wszystkie prace budowalne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu prac montażowych, przed załączeniem urządzeń do ruchu, należy wykonać niezbędne próby i pomiary pozwalające na stwierdzenie gotowości urządzeń instalacji do eksploatacji. Opracował: mgr inż. Andrzej Makaryk 4

19 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ CZĘŚĆ 5 INFORMACJA BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Część opisowa str.2-4 1

20 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TELEBIMU ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: obręb 1, miasta Babimost, Ul. Lotnicza DZIAŁKA: 300/1 NAZWA INWESTORA: Gmina Babimost ADRES INWESTORA: Ul. Rynek 3, Babimost OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Makaryk INFORMACJĘ BIOZ: opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 2003 r.). (Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku poz. 401). 2

21 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE OGÓLNE Konstrukcja wsporcza telebimu. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: - roboty ziemne - roboty fundamentowe - montaż konstrukcji stalowej - montaż elementów telebimu - wykonanie przyłącza energetycznego 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Działka budowlana zabudowana. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Istniejące zagospodarowanie terenu nie zawiera elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, za wyjątkiem doziemnych instalacji elektrycznych i gazowych. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności o Montaż elementów konstrukcji i wyposażenia telebimu. 4.2 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m: o wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 4.2 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniami dźwigu, 4.3 Wykonanie instalacji elektrycznych: niebezpieczeństwo porażenia prądem 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 5.1) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie, 5.2) Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach, 13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne. 3

22 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ 5.4) Przy wykonywanie prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieści wykaz zawierający adres i numer telefonów: o najbliższego punktu lekarskiego o straży pożarnej o posterunku Policji 6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieści punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 6.3) Telefon komórkowy umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 6.4) Kaski ochronne, umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5 m, oznakować na planie j/w 6.7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 6.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20 m 6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w. 6.15) Oznaczyć miejsce rzutu skrajnego drutu w obrębie inwestycji. Opracował: mgr inż. Andrzej Makaryk 4

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny- etap II 2. Obliczeń natężenia oświetlenia 3. Karta katalogowa opraw oświetlenia zewnętrznego 4. Projekt zagospodarowania terenu - etap II 5. Schemat zasilania - etap

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

CZĘSC II - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

CZĘSC II - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘSC II - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘSC OPISOWA str. 2-5 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zawartość opracowania 2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów wraz z kopiami decyzji o posiadanych uprawnieniach budowlanych 3. Opis techniczny 4. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora: Gmina Skoroszyce - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali l : 500 dz. nr 228/42 - wytyczne inwestora

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Warunki przyłączenia oświetlenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała dnia 07.03.2011 numer WP/R1/133391/11. 2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.05.2011 znak UA.6730.387.2011.KNM-MG.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY WIATY NA KONTENERY NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Poznań, ul. Junacka 11-13, obręb Górczyn dz. nr ewid. 92,93,94,106,109,111,113, ark.1 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Junacka 11-21 60-152 Poznań ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8 Spis treści 1. Opis techniczny.... 3 1.1. Temat i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Założenia zasilanie obiektów.... 4 1.4. Wskaźniki techniczne.... 4 1.5. Rozliczeniowy układ

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: Budowa zespołu boisk sportowych typu ORLIK 2012 wraz z oświetleniem. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. Inwestor: Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn. FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY I. Wstęp 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków w Więcborku, ul. Pomorska dz. 295/3. Wskaźniki elektroenergetyczne:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck OPIS TECHNICZNY do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck I. Podstawa prawna 1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wykonana przez Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna CZĘŚĆ II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna Temat: Adres: Inwestor: Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.olszanowo gm.rzeczenica dz nr

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót.

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót. 1.1. Zakres robót Zakres robót do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego podano w punkcie 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 niniejszego opisu technicznego. 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz.

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz. 1 LEMTEC Michał Kiec ul. Mickiewicza 34 55-200 Oława NIP 912-106-25-36 tel. 71 30 33 892, 605-97 97 22 e-mail: mkiec@o2.pl www.lemtec.pl PROJEKT BUDOWLANY 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI Temat opracowania: PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM WE LWÓWKU

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 2 III. ZAŁĄCZNIKI PRAWNE... 3 IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE... 6 V. OPIS OGÓLNY... 8 VI. OPIS TECHNICZNY... 9 VII. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW... 12

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH S.C. ul. Skalna 38/40; Częstochowa tel./fax /+48 34/ mob. /+48/

FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH S.C. ul. Skalna 38/40; Częstochowa tel./fax /+48 34/ mob. /+48/ FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH S.C. ul. Skalna 38/40; 42-200 Częstochowa tel./fax /+48 34/361 70 25 mob. /+48/ 604 956 301 Nr opracowania: FRESC/85/2012 egz. el. Projekt Budowlany BRANŻA: OBIEKT: TEMAT: Elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTUŁOWA PROJEKT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO STOSZÓW, GMINA ŁAGIEWNIKI NUMERY

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT: TREŚĆ: Ogrodzenie Gimnazjum nr 1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działkach nr : 316/18, 316/17, 5261, 305/9, 316/11,316/19,311/1. Projekt budowlany. INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA -ORLIK

BRANŻA ELEKTRYCZNA -ORLIK BRANŻA ELEKTRYCZNA -ORLIK PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 BRANŻA ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 7-11 E1 Plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA w miejscowości PRZECHLEWO działka Nr 1226/11, 1226/13, 1226/15, 1229/7, 723/3 i 487/2 przy ul. Człuchowskiej BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

CZ. I INFORMACJA BIOZ

CZ. I INFORMACJA BIOZ CZ. I INFORMACJA BIOZ OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka ewidencyjna 300104_4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194. PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE PAWEŁ STEFANOWICZ 24-100 PUŁAWY UL.WŁOSTOWICKA 237 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy 24-100, ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192,

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Dokumenty formalno- prawne. 3. Zestawienie rysunków. 4. Karty katalogowe

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Dokumenty formalno- prawne. 3. Zestawienie rysunków. 4. Karty katalogowe 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Ochrona od porażeń 1.7. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY B I U R O P R O J E K T O W E ELEKTROENERGETYKA, TELEKOMUNIKACJA, AUTOMATYKA, SYSTEMY ALARMOWE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany - zamienny

Projekt budowlany - zamienny 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 696 306 924 NIP 8421771348, REGON 222130908 Projekt budowlany - zamienny Nazwa zadania Wiata edukacyjna Inwestor Adres inwestycji Polski Związek Łowiecki Zarząd

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Zestawienie podstawowych materiałów. 4. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Zestawienie podstawowych materiałów. 4. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Ochrona od porażeń 1.7. Uwagi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM ELPRO Arkadiusz Adamów ul. Pogodna 6a 57-200 Tel. 660 467 189 elpro_57200@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ: ZASLANE ELEKTROENERGETYCZNE OBEKT: PRZEPOMPOWNA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASLANEM ELEKTROENERGETYCZNYM

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie Egz. nr 1 Strona tytułowa PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104286L - ul. Przechodnia we Włodawie Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH P.P.U. INSTALATOR s.c. A.Śliwiński, J.Panasewicz 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 63 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH Adres inwestycji: Suwałki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych ARCHI-KON Sylwia Płoneczka -Parot 43-254 WARSZOWICE, UL. SZOSZOWSKA 36 TEL. 601-725-855 FAX 032 435-49-60, NIP: 638-155-23-71, REGON: 241224796 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo