Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z realizacji zadań w 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z realizacji zadań w 2006 r."

Transkrypt

1 Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z realizacji zadań w 26 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ZAGADNIENIA OPERACYJNO-SZKOLENIOWE 4 ZAGADNIENIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE 25 ZAGADNIENIA FINANSOWE 29 ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-KADROWE 35 ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKIE 41 ZAGADNIENIA TECHNICZNE 46 ZAGADNIENIA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ 56 ZAKOŃCZENIE 59 2

3 WSTĘP Rok 26 to czas intensywnej pracy, rok nowych zadań i obowiązków, nie zawsze łatwych do realizacji. Staraliśmy się jednak sukcesywnie wdraŝać wszystkie zmiany, realizować nałoŝone zadania i prawidłowo wykonać wszystkie obowiązki. W roku 26z realizowaliśmy program Bezpieczny Powiat, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Komenda Powiatowa PSP we Wrześni w pełni zaakceptowała koncepcje stworzenia tego programu aktywnie włanczając się w realizację przyjętego harmonogramu działania, czynnie biorąc udział w komisjach problemowych oraz wychodząc w własna inicjatywą poza przyjętym harmonogramem. Pełną pomoc w realizacji tego programu poza Komendą Powiatową zaoferowały pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŝarowej czyli 29 jednostek terenowych OSP oraz 2 zakładowe OSP działające na terenie powiatu wrzesińskiego. Podejmowane działania w tym okresie tak gaśnicze jak i ratownicze wymagały od ratowników duŝego doświadczenia zawodowego, wiedzy, niebywałej kondycji i sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej. Istotny jest fakt, iŝ działania straŝaków w tut. powiecie są postrzegane przez społeczeństwo jako szybkie i w pełni udane. Nie było nigdy wzmianki o naszej nieudolności i o braku naleŝytej organizacji wewnętrznej. Dotyczy to tak słuŝby zawodowej jak równieŝ ochotniczej. Pozytywny odbiór tego co staraliśmy się zrobić pozwala sądzić, Ŝe nasze poczynania spełniają swoje zadania na miarę oczekiwań społecznych. Nie odbyło się równieŝ bez wielu problemów, jednak dzięki zrozumieniu i samozaparciu całej załogi udało nam się przetrwać ten okres realizując zaplanowane zadania. Daliśmy z siebie wszystko by udowodnić, Ŝe mimo ogólnej mizerii finansowej moŝna wiele dokonać. Nie zapominamy takŝe o tym, Ŝe wszelkie małe i duŝe dokonania są przede wszystkim osiągnięciem uzyskanym w wyniku zrozumienia i harmonijnej współpracy funkcjonariuszy Komendy, Starostwa, Wójtów i Burmistrzów wchodzących w skład powiatu wrzesińskiego, jak równieŝ członków OSP wszystkich szczebli. 3

4 ZAGADNIENIA OPERACYJNO-SZKOLENIOWE Analiza sytuacji poŝarowej i prowadzonych działań ratowniczych. W roku 26 w porównaniu z rokiem 25 odnotowano w powiecie wrzesińskim wzrost zdarzeń o 177 co stanowi wzrost o 32,2%. Jednostki ochrony przeciwpoŝarowej interweniowały zatem 726 razy. Zdarzenia występujące w 26 roku - ogółem 726 PoŜary 25 ~ 28,2 % Miejscowe ZagroŜenia 54 ~ 69,4 % Alarmy Fałszywe 17 ~ 2,4 % poŝary miejscowe zagroŝenia fałszywe alarmy W 26r. poŝary - 25 stanowiły 28,2 % wszystkich zdarzeń, a ich liczba w porównaniu z 25 r. wzrosła o 3 wzrost o 17,1 %. Liczba miejscowych zagroŝeń 54 stanowi 69,4% wszystkich interwencji jednostek ochrony przeciwpoŝarowej. Liczba ta znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem 25, o 139 zdarzeń, co stanowi wzrost o 38%. W 26r. odnotowano 17 fałszywych alarmów co stanowiło 2,4% ogółu zdarzeń. 4

5 Liczba alarmów fałszywych wzrosła w porównaniu z rokiem 25 o 8 zgłoszeń co stanowi wzrost o 88,9%. Jednostki ochrony przeciwpoŝarowej interweniowały w następującej ilości zdarzeń: Tendencja ilościowa procentowa PoŜary ogółem: ,1 % w tym: małe ,6 % średnie ,3 % duŝe 3 3 b.duŝe Miejscowe zagroŝenia ogółem: % w tym: małe ,8 % lokalne ,9 % średnie duŝe klęski Fałszywe alarmy: ,9 % w tym: złośliwe % w dobrej wierze ,7 % z instalacji wykrywania 1 1 RAZEM: ,2 % 5

6 Porównanie zdarzeń z 25 r ogółem zdarzeń poŝary miejscowe zagroŝenia 9 17 fałszywe alarmy PoŜary w 26 roku ogółem 25 PoŜar Mały 19 co stanowi 92,7 % wszystkich poŝarów PoŜar Średni 12 co stanowi 5,8 % wszystkich poŝarów PoŜar DuŜy 3 co stanowi 1,5 % wszystkich poŝarów małe średnie duŝe 6

7 Porównanie poŝarów z 25 r małe średnie duŝe Analizując powyŝszy wykres zauwaŝa się wzrost poŝarów małych o 27 co stanowi wzrost o 16,6 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrosła równieŝ liczba poŝarów średnich o 3 co stanowi wzrost o 33,3 %. Ilość poŝarów duŝych zachowała się na tym samym poziomie i wynosi 3 zdarzenia. Zestawienie wartości strat oraz uratowanego mienia przy poŝarach ( w tys. zł.) straty 8258 uratowane mienie 7

8 Dane statystyczne wskazują, Ŝe wartość strat w 26r. wyniosła 1.18 tys. zł. i wzrosła w porównaniu do roku 25r. o 774 tys. zł.. Wartość uratowanego mienia w 26r. wyniosła 55 mln. 658 tys. zł. i bardzo wyraźnie wzrosła o 47 mln. 4 tys. zł. co jest skutkiem profesjonalnie przeprowadzonych dwóch akcji gaszenia poŝaru w miejscowości Kozubiec, gmina Miłosław, gdzie bezpośrednio zagroŝony był kompleks leśny. Jak z powyŝszego wykresu wynika wartość uratowanego mienia ponad 47-razy przewyŝszyła poniesione straty zaistniałe podczas poŝarów. Miejscowe zagroŝenia w 26 roku ogółem 54 Małe Lokalne 54 co stanowi 1,7 % wszystkich miejscowych zagroŝeń 45 co stanowi 89,3 % wszystkich miejscowych zagroŝeń małe lokalne Porównanie miejscowych zagroŝeń z 25 r małe lokalne średnie 8

9 Analizując powyŝszy wykres zauwaŝa się wzrost o 2 małych miejscowych zagroŝeń wzrost o 58,8 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeszcze wyraźniej wzrosła liczba lokalnych miejscowych zagroŝeń o 119 przypadków co stanowi wzrost do roku 25 o 35,9%. W roku 25 nie odnotowano w powiecie wrzesińskim Ŝadnego średniego i duŝego miejscowego zagroŝenia oraz klęski Ŝywiołowej. Zestawienie wartości strat oraz uratowanego mienia przy miejscowych zagroŝeniach ( w tys. zł.) , straty uratowane mienie Oszacowana wartość strat przy miejscowych zagroŝeniach w 26r. wyniosła 2 mln. 73 tys. zł. i wzrosła w porównaniu do roku 25r. o 818,7 tys. zł., natomiast wartość uratowanego mienia wyniosła 5 mln. 526 tys. zł. i zmalała do roku ubiegłego o 1 mln. 341 tys. zł. Analizując dane za 26r. stwierdza się, Ŝe przy miejscowych zagroŝeniach wartość uratowanego mienia ponad dwu i pół krotnie przewyŝszyła poniesione straty. Alarmy fałszywe w 26 roku ogółem 17 Złośliwe 3 co stanowi 17,6 % wszystkich alarmów fałszywych W dobrej wierze 13 co stanowi 76,5 % wszystkich alarmów fałszywych Z instalacji wykrywania 1 co stanowi 5,9 % wszystkich alarmów fałszywych 9

10 złosliwe w dobrej wierze z instalacji wykrywania Porównanie alarmów fałszywych z 25 r złosliwe w dobrej wierze z instalacji wykrywania Z danych statystycznych uzyskanych z programu komputerowego EwidStat wynika, Ŝe w 26r. odnotowano 3 złośliwe alarmy fałszywe, w związku z czym ilość ta w porównaniu do roku 25 wzrosła o 2 %. Wzrost odnotowano równieŝ przy alarmach fałszywych w dobrej wierze z 7 w 25r. do 13 w 26r. wzrost o 85,7%. Zmianie nie uległa ilość alarmów fałszywych z instalacji wykrywania. W tym przypadku system monitoringu poŝarowego fałszywie zadziałał 1 raz. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach ogółem w porównaniu z 25r. 1

11 r. 26r osoby ranne osoby śmiertelne Analizując ilość poszkodowanych podczas wszystkich zdarzeń zauwaŝa się wzrost osób rannych. W 25r. liczba osób rannych wynosiła 84, natomiast w roku 26r. 13 osoby. Wzrosła równieŝ ilość osób śmiertelnych o 2 osoby i wyniosła w 26r. 9 takich przypadków. Zestawienie osób poszkodowanych przy poŝarach w porównaniu z 25r.. 3,5 3 2, ranni w 25r. ranni w 26r. śmiertelne w 25r. śmiertelne w 26r. 1,5 1 1,5 straŝacy inne osoby dzieci Analizując powyŝszy wykres naleŝy stwierdzić, Ŝe w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy przy poŝarach wśród straŝaków osób rannych oraz śmiertelnych. Wśród innych osób w 26r. zmniejszyła się ilość rannych z 3 w 25r. do 2 w 26r., wzrosła natomiast ilość osób śmiertelnych do 2 przypadków w 26r. 11

12 Zestawienie osób poszkodowanych przy miejscowych zagroŝeniach w porównaniu z 25r straŝacy inne osoby dzieci ranni w 25r. ranni w 26r. śmiertelne w 25r. śmiertelne w 26r. 9 Analizując powyŝszy wykres naleŝy stwierdzić, Ŝe w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy przy miejscowych zagroŝeniach wśród straŝaków osób rannych oraz śmiertelnych. Wśród innych osób w 26r. ilość rannych wyniosła 92 i wzrosła w porównaniu do roku 25 o 18 takich przypadków, natomiast ilość osób śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie 7 osób. Wzrost odnotowano takŝe w przypadku rannych dzieci o 4 przypadki. Udział zastępów oraz straŝaków przy poŝarach. Wzrost ilości poŝarów w 26r. w porównaniu do roku 25 niesie za sobą wzrost biorących udział zastępów i straŝaków. Dane te przedstawia poniŝsza tabela: Udział przy poŝarach: Tendencja PSP: zastępów straŝaków OSP: zastępów straŝaków OGÓŁEM: zastępów straŝaków

13 Udział zastępów przy poŝarach w porównaniu z 25 r zastępów PSP 186 zastępów OSP straŝaków PSP straŝaków OSP Udział straŝaków przy poŝarach w porównaniu z 25 r. Udział zastępów oraz straŝaków przy miejscowych zagroŝeniach. Ilość miejscowych zagroŝeń w 26r. wzrosła do roku 25, dlatego teŝ wzrósł udział zastępów i straŝaków. Dane te przedstawia poniŝsza tabela: 13

14 Udział przy miejscowych zagroŝeniach Tendencja PSP: zastępów straŝaków OSP: zastępów straŝaków OGÓŁEM: zastępów straŝaków Udział zastępów w miejscowych zagroŝeniach w porównaniu z 25 r zastępów PSP zastępów OSP 14

15 Udział straŝaków w miejscowych zagroŝeniach w porównaniu z 25 r straŝaków PSP straŝaków OSP Charakterystyczne zdarzenia w 26 r. Miejscowe zagroŝenia 1. W dniu r. w miejscowości Osowo, gm. Września ok. godz doszło do wypadku samochodu osobowego marki Hyundai Terracan z autobusem PKS Września, w którym jechało 2 pasaŝerów. Prawdopodobną przyczyną było wpadnięcie w poślizg przez kierującego samochodem Hyundai. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej od akumulatora oraz udroŝnieniu drogi. Na miejsce zdarzenia zadysponowano drugi autobus PKS celem przewiezienia pasaŝerów do Wrześni. O złych warunkach na tym odcinku drogi poinformowano słuŝby odpowiedzialne za ich zimowe utrzymanie. W działaniach udział brało: PSP Września 2 samochody / 5 osób, OSP 1 samochód / 6 osób, Pogotowie Ratunkowe 1/3, Policja 1/2. 2. W dniu r. na trasie nr 442 Września Kalisz w okolicach miejscowości Pyzdry, ok. godz doszło do uderzenia ciągnikiem siodłowym marki Renault w tył busa marki Lublin. W konsekwencji tego doszło do zderzenia samochodu Lublin z nadjeŝdŝających z naprzeciwka samochodem osobowym marki Peugeot 45. Po przybyciu na miejsce zdarzenia StraŜy PoŜarnej zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono instalację elektryczną od akumulatorów w pojazdach oraz przy uŝyciu narzędzi hydraulicznych przystąpiono do wykonywania dostępu do trzech osób 15

16 uwięzionych w pojeździe marki Lublin. Osoby te po przeprowadzonej ewakuacji przekazano Pogotowiu Ratunkowemu. Dalsze działania StraŜy PoŜarnej polegały na pomocy przy resuscytacji dwóch poszkodowanych osób oraz po zakończonych czynnościach dochodzeniowo-śledczych wykonywanych przez Policję i Prokuratora oraz zabraniu przez pomoc drogową pojazdów udroŝniono drogę z pozostałości powypadkowych. W wyniku wypadku śmierć poniosły trzy osoby, cztery osoby zostały ranne. W działaniach udział brały dwa zastępy StraŜy PoŜarnej, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Prokurator oraz słuŝby drogowe. 3. Dnia r. na trasie Września Kalisz przed miejscowością Pyzdry, miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. W jadący prawidłowo samochód osobowy Renault 19 Chamade uderzyła waga do waŝenia inwentarza, która oderwała się od samochodu cięŝarowego Star. W wyniku uderzenia na miejscu zdarzenia śmierć poniósł kierujący, dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lata z licznymi obraŝeniami w stanie bardzo cięŝkim zostało przewiezionych do szpitala. Działania zastępu GBARt JRG Września i SLRt OSP Pyzdry polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu instalacji elektrycznej w samochodzie Renault, wydobyciu poszkodowanych z samochodu Renault. PoŜary 1. W dniu r w miejscowości Gierłatowo gm. Nekla ok.godz doszło do wybuchu poŝaru duŝego kurnika bez inwentarza. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru było: Zapalenie się wysuszonej ściółki z pociętej słomy od metalowego elementu promiennika gazowego. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie wprowadzono 6 prądów gaśniczych wodnych w natarciu zewnętrznym i wewnętrznym do kurnika oraz 4 prądów gaśniczych wody w obronie na sąsiedni kurnik znajdujący się na osi poŝaru w odległości 2 metrów W celu zlokalizowania poŝaru wykonywano prace rozbiórkowe polegające na usuwaniu blach osłonowych w celu dotarcia do miejsc objętych poŝarem wewnątrz ścian i poddasza. Straty wyniosły 332 tys. w tym budynkowe 3 tys, uratowano mienie w wysokości 35 tys. W akcji trwającej 2godz.33 min udział brało: PSP Września 1 samochód /4 osoby OSP Nekla 2 samochody /8 osób, OSP Kaczanowo 1 sam./5 osób, OSP Targowa Górka 1 samochód /7 osób. 16

17 2. W dniu r w miejscowości Stępocin gm. Nekla ok. godz.19.1 doszło do wybuchu poŝaru średniego stodoły w gospodarstwie rolniczym. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru było podpalenie. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 prądów gaśniczych wody w natarciu na palącą się słomę oraz siano znajdujące się wewnątrz stodoły. Następnie przy uŝyciu ładowarki Katapiler oraz ładowacza czołowego TUR wywoŝono słomę oraz siano na zewnątrz obiektu w celu dogaszania. Straty wyniosły: 6 tys. zł w tym budynkowe 2 tys. zł. Uratowano mienie o łącznej wartości 3 tys. W akcji trwającej 4godz.26 min. Udział brało: PSP Września 1 samochód /4 osoby, OSP Nekla 2 samochody /12 osób, OSP Targowa Górka 1 samochód /8 osób. 3. W dniu r w miejscowości Otoczna gm. Września ok. godz.14.2 doszło do wybuchu duŝego poŝaru sterty trocin znajdujących się na terenie Fabryki Wsporników EUR NEPA sp. z o.o. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru była iskra z przewodu wydechowego spycharko ładowarki. Działania 6-ciu zastępów straŝy poŝarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 prądów wody w natarciu na palącą się stertę trocin oraz 2 prądów wody w obronie na pobliskie sterty. Przy pomocy spycharki rozgarnięto część sterty celem jej dogaszenia. Na miejsce zdarzenia przybyło Pogotowie Energetyczne które odłączyło linię energetyczną napowietrzną przebiegającą wzdłuŝ poŝaru. 4. W dniu r w miejscowości Kozubiec gm. Miłosław ok.godz.14.2 doszło do poŝaru ścierniska, który z uwagi na panującą suszę i porywisty wiatr na linii frontu poŝaru o długości około 3m rozprzestrzenił się na pobliski las. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru było: Zaprószenie ognia przez osobę nieustaloną. Działania pierwszych trzech zastępów SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 3 prądów gaśniczych wody w natarciu na palące się ściernisko. Po objęciu przez poŝar powierzchni lasu działania prowadzono na dwóch odcinkach oraz nastąpiło wsparcie z powietrza w postaci zrzutów wody z samolotu gaśniczego. Po zlokalizowaniu poŝaru na powierzchni około 4 ha nastąpiło jego dogaszanie przy uŝyciu typowego sprzętu gaśniczego, burzącego oraz cystern ciągnikowych. Spaleniu uległo ok. 4,4 ha lasu i młodnika oraz ok.12ha ścierniska po Ŝycie i mieszance zboŝowej. Straty wyniosły ok. 39 tys zł. Uratowano około 6 ha lasu, którą dyrekcja Nadleśnictwa Jarocin wyceniła na kwotę 24. tys. zł. W działaniach udział brało: 16 zastępów straŝy poŝarnej 84 straŝaków, słuŝby leśne 4/1, Policja 2/4, dwie ekipy telewizji publicznej oraz cztery wozy asenizacyjne (beczkowozy). 17

18 Gmina Rodzaj zdarz. 26 Razem 25 Razem Wzrost spadek Str.i urat. w tys. zł. 26 rok 25 rok Kołaczkowo PoŜary Straty 26, 33, + 7, 3 32 Uratowano 36, 1.171, - 811, -2 Miejscowe zagroŝenia Straty 99, 62, + 37, Uratowano 23, 735, - 532, Alarmy fałszywe Miłosław PoŜary Straty 462, 47, + 415, Uratowano , 387, , +63 Miejscowe zagroŝenia Straty 98, 3, + 68, Uratowano 279, 176, + 13, Alarmy fałszywe 2 2 Nekla PoŜary Straty 448, 76, + 372, 8 51 Uratowano 85, 1.552, - 747, +29 Miejscowe zagroŝenia Straty 151, 298, - 147, Uratowano 27, 935, - 665, 18

19 Alarmy fałszywe 3 3 Pyzdry PoŜary Straty 53, 31, + 22, Uratowano 455, 212, + 243, -6 Miejscowe zagroŝenia Straty 331, 235, + 96 Uratowano 489, 2.219, , Alarmy fałszywe 2 2 Września PoŜary Straty 189, 217, - 28, Uratowano 5.67, 4.936, + 671, +93 Miejscowe zagroŝenia Straty 1.393, 627, + 766, Uratowano 4.285, 282, , Alarmy fałszywe Powiat Września PoŜary Straty 1.18, , , Uratowano , 8.258, , +177 Miejscowe zagroŝenia Straty 2.73, 1.254, + 819, Uratowano 5.526, 6.867, , Alarmy fałszywe

20 Czynności wykonywane w okresie sprawozdawczym: 1. W ramach nadzoru nad realizacją zadań w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: a) przeprowadzono: 14 udokumentowanych kontroli jednostek OSP z KSRG, 15 udokumentowanych kontroli jednostek OSP poza KSRG, jedną kontrolę kompleksową i sprawdzającą w JRG PSP we Wrześni sporządzono protokoły, 25 inspekcji gotowości bojowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP we Wrześni sporządzono protokoły, b) sporządzono aneks do porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP do KSRG. c) opracowano harmonogram kontroli Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP we Wrześni oraz jednostek OSP z terenu powiatu wrzesińskiego na 27 rok. 2. W ramach szkolenia członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Powiatowym Ośrodku Szkolenia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych przy tutejszej Komendzie Powiatowej PSP w 23 r. przeprowadzono kurs naczelników OSP, który ukończyło: - 1 druhów jednostek OSP z KSRG - 15 druhów jednostek OSP poza KSRG W miesiącu maju 26r. wprowadzone zostało opracowanie - System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Potrzeba stworzenia nowego, spójnego, przejrzystego systemu szkolenia członków OSP wynikła z coraz szerszego katalogu zagroŝeń oraz wymagań i oczekiwań społeczeństwa oraz konieczności podnoszenia poziomu jakości prowadzonych działań ratowniczych. W związku z powyŝszym zmienia się struktura oraz potrzeby szkoleniowe wśród członków OSP. Struktura wyszkolenia w jednostkach OSP przedstawia się następująco: a) szkolenie straŝaków ratowników OSP część I 666, potrzeba wyszkolenia 6 straŝaków z ZOSP Mikon, b) szkolenie straŝaków ratowników OSP część II 11, potrzeba wyszkolenia 257 straŝaków, 2

21 c) szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla straŝaków ratowników OSP 11, potrzeba wyszkolenia 139 straŝaków, d) szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11, potrzeba wyszkolenia 139 straŝaków, e) szkolenie straŝaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 11, potrzeba wyszkolenia 139 straŝaków, f) dowódców OSP 134, potrzeba wyszkolenia 1 straŝaka, g) naczelników OSP 15, brak potrzeb w 27r., h) operatorów sprzętu OSP 22, potrzeba wyszkolenia 3 straŝaków z ZOSP Mikon, i) komendantów gminnych 2, potrzeba wyszkolenia 3 straŝaków, j) ratowników medycznych 57, - brak potrzeb w 27r. wśród jednostek OSP z KSRG (załoŝono, Ŝe norma wyszkolenia w jednostce OSP z KSRG wynosi 4 straŝaków). Potrzeby ukazane w powyŝszych podpunktach wynikają z minimalnych norm wyszkolenia dla poszczególnych typów jednostek, które zostały określone przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Struktura wyszkolenia w jednostkach OSP z terenu powiatu wrzesińskiego straŝaków ratowników część I z zakresu ratownictwa technicznego z zakresu działań przeciwpowodziowych Struktura wyszkolenia w jednostkach OSP z terenu powiatu wrzesińskiego 21

22 dowódców naczelników operatorów sprzętu ratowników medycznych komendantów gminnych Norma wyszkolenia 3. Prowadzono szkolenia pracowników ośmiogodzinnych prowadzono stosowną dokumentację. 4. Sprawowano nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem CPR tj.: a) nadzór nad prawidłowym działaniem programów komputerowych poprzez: aktualizowanie danych w programie komputerowym SWD, Ratownik, Numery Pro, archiwizowanie danych z programów komputerowych SWD i Ewid, b) aktualizowanie dokumentacji: Planu Ratowniczego Powiatu, takŝe w wersji komputerowej, WBO i COO, c) brano udział w pracach zespołu ds. opracowania i opiniowania procedur ratowniczych, d) prowadzono bieŝącą analizę operacyjną powiatu, e) opracowano: 1 planów szkoleń dyspozytorów, 12 grafików słuŝb dyspozytorów, 12 grafików słuŝb oficerów w dyspozycji Komendanta Powiatowego, f) prowadzono szkolenia dyspozytorów oraz dublerów dyspozytorów, g) przeprowadzono 3 sprawdzianów wiedzy oraz 11 ćwiczeń aplikacyjnych dla dyspozytorów wyniki wykazują odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wypełniania zadań, 22

23 h) prowadzono nadzór nad pracami modernizacyjnymi CPR i sali operacyjno dowódczej CPR. 5. Uczestniczono w pracach związanych z modernizacją i doposaŝeniem CPR w sprzęt komputerowy. 6. Opracowano dokumentację oraz uczestniczono w ćwiczeniu zgrywającym jednostek OSP w KSRG z JRG Września na obiekcie KLAFS w miejscowości Miłosław - Bagatelka SAUNA 26 : 7. Brano udział w: a) ćwiczeniach na obiektach wraz z JRG, b) zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP, c) pracach komisji inwentaryzacyjnej pełnienie funkcji przewodniczącego, d) pracach komisji Turnieju Wiedzy PoŜarniczej, e) pracach komisji BHP, f) naradzie słuŝby operacyjnej w trakcie trwania targów SAWO, g) pracach komisji gminnych zawodów sportowo poŝarniczych jednostek OSP sporządzono dokumentację do zawodów, h) VII Regionalnym Sympozjum Ochrona przeciwpoŝarowa waŝnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych, i) szkoleniu ratowników medycznych, j) szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczo gaśniczych, k) finale Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla Gimnazjów, l) organizacji akcji Bezpieczne Wakacje, m) pokazach i oprowadzaniu wycieczek po Komendzie Powiatowej PSP w ramach Dni Otwartych StraŜnic, n) organizacji uroczystości 55 - lecia Zawodowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni, o) organizacji oraz pracach komisji sędziowskiej podczas Wielkopolskich Zawodów w Dwuboju PoŜarniczym, p) organizacji VI Turnieju SłuŜb Mundurowych i Gimnazjów Powiatu Wrzesińskiego, q) przeglądach samochodów oraz sprzętu silnikowego KP PSP oraz jednostek OSP, r) III Turnieju zmian słuŝbowych w piłce siatkowej, 8. Prowadzono terminową korespondencję z KW PSP w Poznaniu. 9. Prowadzono kancelarię tajną. 1. Współpracowano z administracją powiatową i samorządową. 23

24 11. Prowadzono w zastępstwie nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sekretariatu oraz prowadzono w zastępstwie pogotowie kasowe. 12. Przeprowadzono test sprawności fizycznej pracowników ośmiogodzinnych Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. 13. Pełniono słuŝbę oficera w dyspozycji Komendanta Powiatowego w/g grafiku. 14. Sporządzono: a) sprawozdanie z wykonania planu pracy za 24 rok, b) kwartalne plany pracy, c) sprawozdania z wykonania kwartalnych planów pracy, d) roczny plan pracy na rok 27, e) kwartalne zestawienia wykorzystanej ilości wody do celów gaśniczych w gminie Września, f) analizę: poŝaru w Kozubcu, poŝaru w Gierłatowie, poŝaru w Otocznej, g) dokumentację zdjęciową remiz OSP z KSRG, 15. Opracowano: a) plan szkoleń pracowników ośmiogodzinnych na 27r., b) plan kursów i plan kontroli OSP na 27r., c) tygodniowe plany pracy wraz z wykazami wykonanych czynności z poprzednich tygodni, d) cotygodniowe tabele do Starosty, e) cotygodniowe meldunki do PCZK. 16. Wykonywano bieŝące polecenia Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni. 24

25 ZAGADNIENIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE Wydział kontrolno rozpoznawczy w roku 26 działania swe oparł na opracowanym harmonogramie kontroli zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego. Obok działań ujętych w planie pracy, a wynikających z przyjętych kierunków działania powiatu, zostały zrealizowane zadania zlecone przez Komendę Wojewódzką Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu. Dokonano oceny stanu przestrzegania przepisów przeciwpoŝarowych w następujących grupach obiektów: Zakład Zwiększonego Ryzyka Obiektach uŝyteczności publicznej ZL II (szpital, przedszkola) Obiektach produkcyjno magazynowych (w tym stacje paliw) Gospodarstwach rolnych Lasach CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Kontrole podstawowe Kontrole sprawdzające Odbiory obiektów Porównanie czynności kontrolno-rozpoznawczych z 25 r. Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Ilość skontrolowanych obiektów Ilość ujawnionych nieprawidłowości

26 Kontrole podstawowe Kontrole sprawdzające Skontrolowane obiekty Ujawnione nieprawidłowości Odbiory obiektów Wykres Czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonane w roku 26 w porównaniu do roku 25 Analizując czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadzone w 26 r. i porównując je z rokiem 25 stwierdza się nieznaczny wzrost ilości przeprowadzonych czynności kontrolnych. Nastąpił równieŝ wzrost skontrolowanych obiektów i stwierdzonych nieprawidłowościach. DZIAŁANIA NADZORCZO EGZEKUCYJNE Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Wydane decyzje administracyjne Sprzeciwy dotyczące odbiorów Wnioski do Prokuratury

27 Decyzje administracyjne Sprzciwy dotyczące odbiorów Wnioski do prokuratury Wykres nr działania nadzorczo-egzekucyjne ILOŚCI MANDATÓW Rok 26 Rok 25 Wzrost - spadek liczbowy Mandaty ilość Mandaty kwota Analizując działania nadzorczo egzekucyjne stosowane w 26 r. i porównując je z rokiem 25 zauwaŝa się znaczny wzrost czynności nadzorczo egzekucyjnych. Ilość nałoŝonych mandatów oraz ich kwota jest wyŝsza w porównaniu z rokiem 25. ZagroŜenia poŝarowe - dane statystyczne Jednym z wyznaczników stanu bezpieczeństwa poŝarowego jest sytuacja poŝarowa, która przedstawiała się następująco: W roku 26 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni odnotowano 25 poŝarów czyli o 3 więcej niŝ w roku 25, w tym: 27

28 Według grup kwalifikacyjnych rodzajów obiektów poŝary powstały w: Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Obiekty uŝyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Budynki produkcyjne 4 4 Budynki magazynowe Środki transportu Lasy Uprawy rolne Inne ( śmietniki, trawy) Przyczyny powstania poŝarów : Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy NieostroŜność Osób Dorosłych NieostroŜność Osób Nieletnich 2 2 Wady urządzeń elektrycznych Wady urządzeń.grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych Wady urządzeń mechanicznych Wady środków transportu Wyładowania atmosferyczne Podpalenia / umyślne/ Inne przyczyny Sytuacja poŝarowa na terenie powiatu wrzesińskiego jest na bieŝąco analizowania, a grupy obiektów, w których występują poŝary poddawane zostają czynnością kontrolnym celem zminimalizowania zagroŝenia poŝarowego a tym samym poprawieniu stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wrzesińskiego. 28

29 ZAGADNIENIA FINANSOWE Planowanie budŝetu Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. Uchwalony uchwałą budŝetową plan wydatków na rok 26 dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni ustalony został w wysokości , i przedstawiał się następująco: dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , w tym : na zadania z zakresu administracji rządowej plan wynosił , W ciągu minionego roku budŝet KP PSP we Wrześni zmieniony został w wyniku trzech decyzji Rady Powiatu we Wrześni. Jedna zmiana dotyczyła zmniejszenia budŝetu w dziale 754 rozdziale na kwotę ,, natomiast dwie zmiany dotyczyły zwiększenia budŝetu. Pierwsza zmiana zwiększająca budŝet odnosiła się do działu 754 rozdziału 75411, w wyniku której budŝet zwiększono o środki pochodzące z jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,. Druga zmiana zwiększyła budŝet w dziale 851 rozdziale o kwotę 47.,. Po zmianach budŝet Komendy Powiatowej PSP ukształtował się na poziomie , i jego podział przedstawiał się jak niŝej : dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w wysokości , w tym : na zadania z zakresu administracji rządowej plan wynosił , co stanowiło 88 % budŝetu; ze środków jednostki samorządu terytorialnego plan wynosił , co stanowiło 1 % budŝetu; dział 851 ochrona zdrowia w wysokości 47., co stanowiło 2 % budŝetu. 29

30 BUDśET KP PSP WE WRZEŚNI 1% 2% 88% dotacja celowa dotacja z zadań własnych JST dotacja na CPR Dla porównania budŝet 26 roku kształtował się na zbliŝonym poziomie budŝetu roku 25. Relacja między budŝetem 26 roku, a 25 wyniosła 99,5 % przy bardzo analogicznym podziale budŝetu. Realizacja budŝetu Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. Struktura wydatków budŝetu w 26 roku kształtowała się podobnie jak w latach poprzednich i obejmowała wydatki realizowane w podstawowych grupach : wydatki osobowe - stanowiły 62 % wykonania ogółem budŝetu; wydatki rzeczowe stanowiły 2 % wykonania ogółem budŝetu; wydatki majątkowe stanowiły 16 % wykonania ogółem budŝetu; wydatki na funkcjonowanie CPR stanowiły 2 % wykonania ogółem budŝetu. 3

31 BUDśET WYDATKI KP PSP WE WRZEŚNI 16% 2% 2% 62% wydatki osobowe wydatki rzeczowe majatkowe funkcjonowanie CPR Wydatki osobowe W odniesieniu do 25 roku w planie wydatków na 26 rok znalazł odzwierciedlenie 1,5% wzrost wynagrodzeń i uposaŝeń. Ponadto w minionym roku przyznano dodatkowe etaty w celu uzupełnienia zatrudnienia, co równieŝ znalazło swoje odbicie w planie wydatków. W okresie od stycznia do września 26r. dokonywano zaliczkowej wypłaty na poczet wzrostu uposaŝeń funkcjonariuszy. Od miesiąca października 26r. realizując rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposaŝeń straŝaków PSP zwiększono płace funkcjonariuszy. Wydatki rzeczowe Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie utrzymania gotowości operacyjnej, wydatków na ochronę przeciwpoŝarową, działalność ratowniczo-gaśniczą, zapobiegawczą, wydatków na świadczenia i równowaŝniki dla straŝaków oraz stałych kosztów związanych z utrzymaniem jednostki. Wydatki w tej grupie kształtują się od kilku lat na stosunkowo stabilnym poziomie. Analizując strukturę tych wydatków moŝna przedstawić je następująco : świadczenia i równowaŝniki dla funkcjonariuszy stanowiły 48,3 % wydatków 31

32 rzeczowych stałe koszty związane z utrzymaniem komendy stanowiły 38,8 % wydatków rzeczowych; wydatki na zakup sprzętu i wyposaŝenia straŝaków stanowiły 12,8% wydatków rzeczowych. Ze struktury wydatków rzeczowych wyraźnie widać, iŝ główną ich częścią są wydatki pozauposaŝeniowe funkcjonariuszy PSP i od kilku lat kształtują się na stosunkowo niezmiennym poziomie. W Komendzie Powiatowej PSP trwa kontynuacja zastępczej słuŝby wojskowej. W miesiącu czerwcu 26r. trzech poborowych zakończyło słuŝbę zastępczą, natomiast od miesiąca maja i września 26r. rozpoczął się nowy okres słuŝby poborowej dla dwóch poborowych. Wydatki w zakresie kosztów funkcjonowania zastępczej słuŝby wojskowej za 26r. wyniosły 6.13, i dotyczyły zakupu umundurowania i składek na ubezpieczenia społeczne. Wydatki majątkowe W 26 roku wydatki majątkowe planowane i realizowane były w grupie zakupów inwestycyjnych na sfinalizowanie zadania zakupu podnośnika PMT SH 24D. W grupie tej połączono środki z dotacji celowej w wysokości 145., oraz środki pochodzące z jednostki samorządu terytorialnego w wysokości , pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. NaleŜy tutaj wspomnieć takŝe, iŝ w 26r. ze Starostwa Powiatowego we Wrześni otrzymano na rachunek sum na zlecenie kwotę 22., która stanowiła wydatek nie wygasający z upływem 25r. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wspomnianego j/w. 32

33 Wydatki na CPR Na dofinansowanie funkcjonowania CPR w 26r. utworzony został dział 851 na kwotę 47.,. Działania komendy skoncentrowały i ukierunkowały się na poprawę stanu zaplecza socjalnego pomieszczeń obsługujących CPR oraz na remoncie Sali operacyjno dowódczej, będącej zapewnieniem miejsca działań dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W zakresie nałoŝonych zadań gospodarka finansowa Komendy Powiatowej PSP we Wrześni w 26 roku realizowana była zgodnie z planem rzeczowo finansowym. Główne i priorytetowe cele zostały dokonane w myśl wcześniej przyjętych zamierzeń. Terminowo realizowano zadania, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na bieŝąco analizowano i nadzorowano budŝet. W ramach kontroli zewnętrznej wydatki finansowe na CPR za lata 24, 25 i 26 zostały objęte kontrolą przez NIK delegaturę Poznań. W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań. W zakresie kontroli wewnętrznej natomiast trwał proces dokonywania okresowej oceny ponoszonych wydatków. Zrealizowano wszystkie zobowiązania z tytułu zamówień i zleceń, uregulowano wszystkie zobowiązania finansowe względem straŝaków wypłacając wszystkie ekwiwalenty i świadczenia naleŝne funkcjonariuszom. Dokonano zwrotu niezrealizowanych środków finansowych wpłacając na rachunek Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 141,19 z działu 754 z dotacji z zakresu administracji rządowej. Działalność pozabudŝetowa W zakresie działalności pozabudŝetowej pozyskano w 26 roku środki finansowe i rzeczowe na łączną kwotę , co w porównaniu do 25r. było niŝsze o ,. NaleŜy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iŝ rok 25 był rokiem wyjątkowym w zakresie działalności pozabudŝetowej ukierunkowanej na środki z firm ubezpieczeniowych i środki z WFOŚ i GW. Pomimo znacznie niŝszej wielkości środków, niewątpliwie bardzo korzystnie wpłynęły one na realizowane zadania, w znaczny sposób odciąŝając wydatki budŝetowe. PozabudŜetowe środki finansowe stanowiły kwotę 1., natomiast środki rzeczowe wyniosły ,91. 33

34 W ramach środków z Urzędu Pracy 3 funkcjonariuszy ukończyło kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w ramach trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Komendą Powiatową PSP we Wrześni Urzędem Pracy we Wrześni Szkołą Podoficerską PSP w Bydgoszczy. Koszt finansowy w/w kursów dla 3 funkcjonariuszy wyniósł 9.,. Podsumowanie Dokonując podsumowania budŝetu 26 roku naleŝy stwierdzić, iŝ był on korzystny dla Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. Dzięki połączeniu wysiłków finansowych komendy i zaangaŝowaniu zatrudnionych straŝaków stan bazy lokalowej z roku na rok ulega systematycznej poprawie. W grupie najistotniejszych działań podjętych do realizacji w 26 roku było sfinalizowanie zakupu podnośnika SH, prawidłowe zabezpieczenie ratowników osiągnięte poprzez poprawę wyekwipowania osobistego straŝaków oraz kontynuacja prac związanych z modernizacją i remontem wnętrza siedziby komendy. Gospodarne działania pozwoliły uniknąć wystąpienia zobowiązań wymagalnych. Ocena sytuacji finansowej w zakresie realizacji wydatków potwierdza, iŝ przyjęta polityka finansowa jest prawidłowa, a rok 26 na płaszczyźnie finansowej moŝna zaliczyć do pomyślnego okresu dla PSP. 34

35 ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-KADROWE Komenda Powiatowa PSP we Wrześni zgodnie z obowiązującym w 26 r. regulaminem organizacyjnym posiadała przyznane 49,5 etatów. Na dzień r. stan zatrudnienia w Komendzie przedstawia się następująco: - 49 funkcjonariuszy - 1 pracownik cywilny - wakatow SłuŜba w tut. Komendzie odbywa się w dwóch systemach: system ośmiogodzinny - 11 funkcjonariuszy, system zmianowy 24/48 38 funkcjonariuszy, pracownik cywilny jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. Zatrudnienie wg korpusów: 8 oficerów 13 aspirantów 18 podoficerów 1 szeregowców 2% 2% 16% 36% 26% oficerowie - 8 osób podoficerowie - 18 osób pracownicy cywilni - 1 osoba aspiranci - 13 osób szeregowcy - 1 osób 35

36 Porównanie z 25 r. zatrudnienia wg korpusów: oficerowie aspiranci podoficerowie szeregowcy pracownicy cywilni 25 rok 26 rok W porównaniu do roku 25 zwiększyło się zatrudnienie w korpusie szeregowych o 2,5% co wynikało z faktu przyznania tut. Komendzie 3 dodatkowych etatów, na stałym poziomie pozostało zatrudnienie oficerów, o 1% wzrosło zatrudnienie aspirantów i o,9% nastąpił spadek liczby podoficerów co zostało spowodowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez straŝaków. Wg poziomu wykształcenia zatrudniamy: 14 osób z wykształceniem wyŝszym 24 osoby z wykształceniem średnim 11 osób z wykształceniem poniŝej średniego 36

37 22% 29% 49% wyŝsze - 14 osób średnie - 24 osoby poniŝej średniego - 11 osób Porównanie zatrudnienia z 25 r. wg poziomu wykształcenia: wyŝsze średnie poniŝej średniego 25 r. 26 r. W porównaniu z 25 r. nastąpił wzrost liczby funkcjonariuszy z wykształceniem wyŝszym o 2,5% co wynika z zatrudniania osób z wykształceniem wyŝszym. Liczba osób z wykształceniem średnim i poniŝej średniego nie uległa zmianie. 37

38 W 26 r. przestrzegając procedury postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do słuŝby przygotowawczej w Państwowej StraŜy PoŜarnej zatrudniono: - 6 osób na stanowiska staŝysty w 3-letnim okresie przygotowawczym. Zwolniono ze słuŝby 1 funkcjonariusza - nabycie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Nie odnotowano przejść na rentę. W ramach kontynuacji wykorzystywania zatrudniania poborowych odbywających słuŝbę zastępczą w celu wzmacniania jednostki, w tut. Komendzie odbywa zastępczą słuŝbę wojskową dwóch poborowych straŝaków. W ramach podnoszenia kwalifikacji w 26 r. ukończyli naukę: - dwóch straŝaków w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, - trzech straŝaków - studia licencjackie - w WyŜszej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie filia Środa Wlkp. (1 na kierunku ekonomia, 2 na kierunku pedagogika ). Kontynuuje naukę: magisterskich. - jeden straŝak w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na studiach W ramach szkolenia zawodowego: - 6 straŝaków ukończyło kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, który finansował Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni z funduszu pracy w ramach szkolenia osób bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - 1 straŝak ukończył kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP w S.A. PSP w Poznaniu 38

39 W 26 r. prowadzono zgodną z obowiązującymi przepisami politykę związaną z awansami i wyróŝnieniami: - awans w stopniach słuŝbowych otrzymało 7 straŝaków, w tym: 5 osób w korpusie aspiranckim 2 osoby w korpusie podoficerskim. - odznaczeniami państwowymi i resortowymi wyróŝniono w 26 r. 3 straŝaków: Medalem Za zasługi dla poŝarnictwa srebrnym 1 osobę brązowym 1 osobę Dyplomem Komendanta Głównego za wzorowe wykonywanie obowiązków słuŝbowych 1 osobę W 26 r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono 6 kontroli problemowych w wydziałach Komendy oraz 1 kontrole kompleksową, 1 sprawdzającą i 8 problemowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Kontrole dotyczyły zaplanowanych zadań, nie odnotowano szczególnych nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano Ŝadnych skarg i wniosków, co świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu tutejszej jednostki. Nie odnotowano takŝe Ŝadnych kar i postępowań dyscyplinarnych. W 26 roku wydział organizacyjno-kadrowy na bieŝąco wdraŝał uregulowania prawne w nowo uchwalonych przepisach prawnych, a takŝe zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej tj.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 25 r. w sprawie pełnienia słuŝby przez straŝaków Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 26 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów straŝakom Państwowej StraŜy PoŜarnej 39

40 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 26 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróŝnień straŝakom Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 26 r. w sprawie opiniowania słuŝbowego straŝaka Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 26 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki ZasłuŜony dla Ochrony PrzeciwpoŜarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia zarządzenie Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej z dnia 24 lutego 26 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełoŝonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem słuŝbowym straŝaków Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 26 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać straŝacy na określonych stanowiskach słuŝbowych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 26 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej z dnia 21 czerwca 26 r. w sprawie ramowego regulaminu słuŝby w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału poŝarniczego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 26 r. w sprawie uposaŝenia straŝaków Państwowej StraŜy PoŜarnej. Realizując wdraŝanie obowiązujących uregulowań prawnych utworzono nowy regulamin organizacyjny tut. Komendy oraz regulamin pracy i słuŝby, które obowiązują od r. 4

41 ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKIE W zakresie kwatermistrzowskim działania w ciągu roku skoncentrowane były na trzech podstawowych kierunkach, a mianowicie poprawie bazy lokalowej, podnoszeniu na wyŝszy poziom wyposaŝenia technicznego oraz poprawie wyekwipowania osobistego straŝaków. I. Baza lokalowa. Baza lokalowa tut. komendy to trzy obiekty zróŝnicowane pod względem technicznym i funkcjonalno uŝytkowym o łącznej powierzchni m 2, które są usytuowane na działce o powierzchni 924 m 2. Stan techniczny obiektów po przeprowadzonych w latach pracach remontowo- modernizacyjnych oceniamy jako dobry. Sytuacja własnościowa budynków jest prawnie unormowana. DąŜąc do poprawy stanu technicznego oraz estetyki i zmniejszenia kosztów eksploatacji bazy lokalowej w 26 r. podobnie jak w roku ubiegłym połoŝono nacisk na poprawę warunków pracy i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektów. We własnym zakresie ponosząc tylko koszty zakupu materiałów wykonano następujące prace ; - remont zaplecza socjalnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego - remont zaplecza socjalnego JRG - konserwacja dachu budynku Komendy - remont Sali operacyjno-dowódczej Zestawienie kosztów robocizny prac wykonanych we własnym zakresie w 26r. remont zaplecza socjalnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 4 godz. x śr. 1, zł 4, zł remont zaplecza socjalnego JRG 21 godz. x śr. 1, 21, zł konserwacja dachu budynku Komendy 41

42 6 godz. x śr. 1, zł 6, zł remont Sali operacyjno-dowódczej 16 godz. x śr. 1, zł 16., zł Łącznie 4.16 godz. kwota 41.6 zł II. Stosowane tryby zamówień w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, oraz normy wyposaŝenia w sprzęt ratowniczy i wyposaŝenie indywidualnej ochrony osobistej. Zakupy i usługi realizowano zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 24r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ). Głównym trybem w przypadku zakupów było stosowanie art. 4 pkt. 8 Ustawy czyli zamówień i konkursów których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości 6 euro, oraz art. 69 zapytanie o cenę w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający moŝe udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeŝeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8. Tryb zapytanie o cenę był podejmowany przy zakupie oleju opałowego Procedura miała miejsce w grudniu. Inne zakupy to głównie zakupu materiałów biurowych, środków czystości do utrzymania obiektu oraz materiałów do prowadzonych na terenie Komendy związanych z remontami. Umundurowanie specjalne zamawiane było u dostawców, którzy mają zatwierdzone wzory przez Komendę Główną Państwowej StraŜy PoŜarnej zakupione ilości były zgodne z obowiązującymi przepisami,oraz czasookresami uŝytkowania określonymi w kartach mundurowych. Stan wyposaŝenia straŝaków w środki ochrony osobistej jest zgodny z obowiązującymi normatywami. KaŜdy dokonywany zakup był szczegółowo analizowany pod względem celowości i zasadności jego dokonania. Brakujący sprzęt specjalistyczny kupowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej dąŝąc do normatywów określonych w/w rozporządzeniu. Wydatki były realizowane zgodnie z planem finansowym na 26 r. 42

43 III. Zakupy dokonane w 25 roku. 1. OdzieŜ specjalna i wyposaŝenie osobiste ubrania specjalne ubranie dowódczo-sztabowe ubrania koszarowe rękawice specjalne sztormiak Zatrzaśnik buty specjalne skórzane buty koszarowe dresy koszulki do ubrań koszarowych zimowe koszulki do ubrań koszarowych letnie koszulki gimnastyczne spodenki gimnastyczne pasy bojowe toporki środki higieny osobistej 18 kpl. 3 kpl. 23 kpl. 35 par. 4 szt. 35 szt. 7 par. 8 par. 6 kpl. 12 szt. 82 szt. 12 szt. 12 szt. 3 szt. 3 szt. 2. Sprzęt kwaterunkowy sprzęt nagłaśniający do Sali operacyjno-dowódczej odkurzacz Karcher pralka AMICA 3. Sprzęt informatyczny monitory notbuk kamera przemysłowa 43

44 4. Sprzęt techniki specjalnej drabina hakowa miernik Gashunter 5. Chemiczne środki gaśnicze, neutralizatory i sorbenty przekazane środki z Komendy Wojewódzkiej takie jak neutralizator, środek pianotwórczy, sorbent 6. Sprzęt transportowy współfinansowanie zakupu podnośnika koszowego SH-25D 22., zł ze środków budŝetowych Starostwa Powiatowego we Wrześni IV. W ramach współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami otrzymano nieodpłatnie następujący sprzęt i materiały: kino domowe marki Thompson darowizna od Grzegorza śyjewskiego sorbent Sintan Compact,dyspergent do likwidacji plam substancji ropopochodnych, darowizna od Starostwa Powiatowego we Wrześni Łączna wartość otrzymanych darowizn to kwota 6.119,91 V.Współpraca z Jednostkami Ochotniczych StraŜ PoŜarnych W 26r. Komenda w ramach współpracy przekazała nieodpłatnie Jednostką Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego- Gaśniczego następujący sprzęt; aparat powietrzny 6 szt. Węgierki butle do aparatów powietrznych 28 szt. Węgierki biurko 2 szt. Węgierki samochód Star 28 SH-18 Orzechowo zestaw komputerowy Czeszewo maska do aparatów 9 szt. Węgierki zestaw komputerowy Miłosław 44

45 Rok 26 był rokiem trudnym ze względu na ilość środków finansowych na bieŝącą działalność Komendy,które były na poziomie roku 25. Pomimo skromnego budŝetu udało się wykonać zaplanowane zadania ponosząc jedynie koszt zakupu materiałów potrzebnych do ich wykonania. Wszystkie świadczenia pienięŝne pracowników były wypłacane na bieŝąco. Komenda nie zalegała z płatnościami w stosunku do podmiotów gospodarczych świadczących usługi i dostawy zamawianych towarów regulując wszystkie płatności w wyznaczonych terminach. Wszystkie prace remontowo-modernizacyjne zostały wykonane we własnym zakresie dzięki duŝemu zaangaŝowaniu wszystkich funkcjonariuszy. W 27 r. podobnie jak w latach ubiegłych będziemy dąŝyć do poprawy stanu technicznego obiektów zgodnie z przyjętym planem prac na 27r.jak równieŝ sukcesywnie uzupełniać wyposaŝenie straŝaków w środki ochrony osobistej oraz uzupełniać brakujący sprzęt specjalistyczny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. VI. Braki sprzętowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda ma następujące braki w sprzęcie; generator piany lekkiej urządzenie do ciecia płomieniowego skokochron do ratowania ludzi z wysokości 15m lokalizator ognia i temperatury samochód ratowniczo rozpoznawczy z napędem terenowym mikrobus 45

46 ZAGADNIENIA TECHNICZNE GOSPODARKA SAMOCHODOWA Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni na dzień r. dysponuje dziesięcioma pojazdami: gaśnicze (GBA, GCBA), specjalne (SLRt, SLDŁ, Son, SH 24), operacyjne (SLOp Astra, SLOp Polonez), cięŝarowy o dmc powyŝej 3,5 t.,( Star 2) cięŝarowy o dmc do 3,5 t. (SLKw). Zmiany w stosunku do roku ubiegłego (Tab. 1 i 2) spowodowały spadek średniej wieku pojazdów z 1 do 8 lat i przedstawiają się następująco: Tab. 1 POJAZDY ZBYTE Jednostka Lp. Data Rodzaj pojazdu marka Rok produkcji przyjmująca przekazania pojazdu pojazd SH 18 Star OSP Orzechowo Tab. 2 POJAZDY POZYSKANE Jednostka Lp. Data Rodzaj pojazdu marka Rok produkcji przyjmująca przekazania pojazdu pojazd SH 24 Volvo 25 KP PSP Września Braki w wyposaŝeniu w pojazdy Komendy Powiatowej PSP we Wrześni na dzień 46

47 r. przedstawiają się następująco.: samochód rozpoznawczo ratowniczy, mikrobus oznakowany. Według normatywu określonego Zarządzeniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Nr 1/27 z dnia r. (które jest wypełnieniem zapisów Rozporządzenia MSW i A z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych PSP) do braków wyposaŝenia w pojazdy naleŝy dodać jeszcze samochód cysternę wodną i pojazd specjalny lekki ratownictwa chemiczno ekologicznego. Ponadto na stanie tut. Komendy figuruje następujący sprzęt silnikowy: motopompy M 8/8 + pływająca 4 szt., pompa wysokiej wydajności 1 szt., pompa do cieczy zanieczyszczonej ( szlamowa ) - 1 szt., pilarki łańcuchowe 3 szt., piły do stali i betonu 3 szt., agregat prądotwórczy 5 szt., agregat oddymiający przenośny 1 szt., zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 2 Holmatro 1 szt., pompa hydrauliczna Holmatro + (noŝyce kombi) 1 szt., silnik do łodzi - 1 szt., kosiarka do trawy 3 szt.. Biorąc pod uwagę sprzęt silnikowy Komenda nie dokonała Ŝadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Brakiem w tej kategorii sprzętowej pozostaje nadal agregat prądotwórczy o mocy powyŝej 2 KW. Rozpatrując sprzęt specjalistyczny Komenda zakupiła nowy miernik wielogazowy GASHUNTER w miejsce zutylizowanego miernika MX 8. 47

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 listopada 2008 roku

z dnia 24 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 53/08 REKTORA KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUśBY POśARNICZEJ z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. P/08/087 LPO41035-2-2008 Pan Płk Zbigniew Grzesiczak

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 W 2010r. na terenie miasta Bielsko- Biała i powiatu bielskiego miało miejsce 4071 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano 3377 zdarzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopii.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej dla członków

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Kazimierza Wielka, styczeń 2013 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pienięŝnego przysługującego członkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z gminy Łyse za udział

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Załącznik nr 2 Do Wytycznych Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych i Zakładowych StraŜy PoŜarnych Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Pan płk dypl. pil. Lesław Dubaj. Dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r.

Pan płk dypl. pil. Lesław Dubaj. Dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/087 LPO41035-3-2008 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. Pan płk dypl. pil. Lesław

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została założona w 1965 roku. Od początku swojego istnienia działalność jednostki była skierowana na pomoc lokalnym mieszkańcom.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Krapkowic. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

Burmistrza Krapkowic. z dnia 17 sierpnia 2010 roku BURMISTRZ KRAPKOWIC ul.3 Maja 17 47-303 Krapkowice Zarządzenie Nr 502/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pienięŝnego przysługującego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2015 rok

Projekt budŝetu na 2015 rok Projekt budŝetu na 2015 rok 13 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenia projektu budŝetu Powiatu na 2015 rok. Przyjęte w projekcie prognozowane dochody wynoszą 43.088.929

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WŁOCŁAWKU. Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej.

INFORMACJA. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WŁOCŁAWKU. Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WŁOCŁAWKU INFORMACJA Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włocławku dotycząca stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŝarowej oraz o zagroŝeniach

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej: Zał. Nr 1 do uchwały Nr 43/555/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 28 marca 2017 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (JOT OSP)

Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (JOT OSP) Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (JOT OSP) Mimo upływu kilku lat od wejścia w Ŝycie uchwały Prezydium ZG ZOSP RP dotyczącej Jednostek Operacyjno Technicznych wiele zarządów OSP (w tym włączonych do

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

Pan brygadier Roman Nazarkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Policach

Pan brygadier Roman Nazarkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Policach NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41045-1-07 P/07/091 Szczecin, dnia grudnia 2007 r. Pan brygadier Roman Nazarkiewicz

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 12 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/07/091 LPO 41035-1-2007 Pan starszy kapitan Tomasz Antuszewski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 8: Podstawy organizacji akcji gaśniczej Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk Teren poŝaru - obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzenia poŝar oraz

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016. BRZ.0012.3.21.2017 Protokół Nr 21/2017 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego, odbytego dnia 20 lutego 2017 r. Posiedzenie otworzyła o godz. 10.30 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 3 listopada 2010 r. LOP- 4101-10-01/2010 P/10/085 Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący Panie Starosto Wysoka Rado Sprawozdanie

Panie Przewodniczący Panie Starosto Wysoka Rado Sprawozdanie Panie Przewodniczący Panie Starosto Wysoka Rado Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w sprawie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu wrzesińskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Charakterystyka powiatu Powiat janowski jest jednym z 3 najmniejszych terytorialnie i liczebnie powiatów w województwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2010 r. LKI-4101-13-04/2010 P/10/006 Pan Jacek Tarnowski Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WRZEŚNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WRZEŚNI Załącznik do Decyzji Nr 130 /2007 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA z zakresu działalności operacyjno-szkoleniowej ochotniczych straży pożarnych w latach 2001-2006 Materiał na II Zjazd Oddziału Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacji szkolenia e-learning

Schemat organizacji szkolenia e-learning Schemat organizacji szkolenia e-learning /załącznik nr 1/ Rejestracja, logowanie na Platformie Edukacyjnej www.platforma.wint.pl Wybór kursu nauka - podstawowy Zgłoszenie się do KP PSP w Obornikach Wydział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Jan Szrajber Zakładowa StraŜ PoŜarna Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 28 listopad 2011 r Przepisy i dokumenty obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w uchwale budŝetowej Gminy Dobroń na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Lp. Numer kolejny aktu, pełna nazwa aktu Symbol komórki organizacyjnej tworzącej akt 1. Decyzja 14/2000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia...2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie , ul.

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie , ul. ZPRM/37/09 Kraków, dnia 27.04.2009r. Szanowny Pan Antoni Podolski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Dotyczy: pisma z dnia 06.04.2009 roku na DP-I-0231-1710/08/JZG, otrzymanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. mgr inż. Marek Pasławski Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE ZATWIERDZAM KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE WYTYCZNE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 12 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 12 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr BSM.120.10.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2015 rok do pełnej

Bardziej szczegółowo