Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z realizacji zadań w 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z realizacji zadań w 2006 r."

Transkrypt

1 Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z realizacji zadań w 26 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ZAGADNIENIA OPERACYJNO-SZKOLENIOWE 4 ZAGADNIENIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE 25 ZAGADNIENIA FINANSOWE 29 ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-KADROWE 35 ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKIE 41 ZAGADNIENIA TECHNICZNE 46 ZAGADNIENIA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ 56 ZAKOŃCZENIE 59 2

3 WSTĘP Rok 26 to czas intensywnej pracy, rok nowych zadań i obowiązków, nie zawsze łatwych do realizacji. Staraliśmy się jednak sukcesywnie wdraŝać wszystkie zmiany, realizować nałoŝone zadania i prawidłowo wykonać wszystkie obowiązki. W roku 26z realizowaliśmy program Bezpieczny Powiat, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Komenda Powiatowa PSP we Wrześni w pełni zaakceptowała koncepcje stworzenia tego programu aktywnie włanczając się w realizację przyjętego harmonogramu działania, czynnie biorąc udział w komisjach problemowych oraz wychodząc w własna inicjatywą poza przyjętym harmonogramem. Pełną pomoc w realizacji tego programu poza Komendą Powiatową zaoferowały pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŝarowej czyli 29 jednostek terenowych OSP oraz 2 zakładowe OSP działające na terenie powiatu wrzesińskiego. Podejmowane działania w tym okresie tak gaśnicze jak i ratownicze wymagały od ratowników duŝego doświadczenia zawodowego, wiedzy, niebywałej kondycji i sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej. Istotny jest fakt, iŝ działania straŝaków w tut. powiecie są postrzegane przez społeczeństwo jako szybkie i w pełni udane. Nie było nigdy wzmianki o naszej nieudolności i o braku naleŝytej organizacji wewnętrznej. Dotyczy to tak słuŝby zawodowej jak równieŝ ochotniczej. Pozytywny odbiór tego co staraliśmy się zrobić pozwala sądzić, Ŝe nasze poczynania spełniają swoje zadania na miarę oczekiwań społecznych. Nie odbyło się równieŝ bez wielu problemów, jednak dzięki zrozumieniu i samozaparciu całej załogi udało nam się przetrwać ten okres realizując zaplanowane zadania. Daliśmy z siebie wszystko by udowodnić, Ŝe mimo ogólnej mizerii finansowej moŝna wiele dokonać. Nie zapominamy takŝe o tym, Ŝe wszelkie małe i duŝe dokonania są przede wszystkim osiągnięciem uzyskanym w wyniku zrozumienia i harmonijnej współpracy funkcjonariuszy Komendy, Starostwa, Wójtów i Burmistrzów wchodzących w skład powiatu wrzesińskiego, jak równieŝ członków OSP wszystkich szczebli. 3

4 ZAGADNIENIA OPERACYJNO-SZKOLENIOWE Analiza sytuacji poŝarowej i prowadzonych działań ratowniczych. W roku 26 w porównaniu z rokiem 25 odnotowano w powiecie wrzesińskim wzrost zdarzeń o 177 co stanowi wzrost o 32,2%. Jednostki ochrony przeciwpoŝarowej interweniowały zatem 726 razy. Zdarzenia występujące w 26 roku - ogółem 726 PoŜary 25 ~ 28,2 % Miejscowe ZagroŜenia 54 ~ 69,4 % Alarmy Fałszywe 17 ~ 2,4 % poŝary miejscowe zagroŝenia fałszywe alarmy W 26r. poŝary - 25 stanowiły 28,2 % wszystkich zdarzeń, a ich liczba w porównaniu z 25 r. wzrosła o 3 wzrost o 17,1 %. Liczba miejscowych zagroŝeń 54 stanowi 69,4% wszystkich interwencji jednostek ochrony przeciwpoŝarowej. Liczba ta znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem 25, o 139 zdarzeń, co stanowi wzrost o 38%. W 26r. odnotowano 17 fałszywych alarmów co stanowiło 2,4% ogółu zdarzeń. 4

5 Liczba alarmów fałszywych wzrosła w porównaniu z rokiem 25 o 8 zgłoszeń co stanowi wzrost o 88,9%. Jednostki ochrony przeciwpoŝarowej interweniowały w następującej ilości zdarzeń: Tendencja ilościowa procentowa PoŜary ogółem: ,1 % w tym: małe ,6 % średnie ,3 % duŝe 3 3 b.duŝe Miejscowe zagroŝenia ogółem: % w tym: małe ,8 % lokalne ,9 % średnie duŝe klęski Fałszywe alarmy: ,9 % w tym: złośliwe % w dobrej wierze ,7 % z instalacji wykrywania 1 1 RAZEM: ,2 % 5

6 Porównanie zdarzeń z 25 r ogółem zdarzeń poŝary miejscowe zagroŝenia 9 17 fałszywe alarmy PoŜary w 26 roku ogółem 25 PoŜar Mały 19 co stanowi 92,7 % wszystkich poŝarów PoŜar Średni 12 co stanowi 5,8 % wszystkich poŝarów PoŜar DuŜy 3 co stanowi 1,5 % wszystkich poŝarów małe średnie duŝe 6

7 Porównanie poŝarów z 25 r małe średnie duŝe Analizując powyŝszy wykres zauwaŝa się wzrost poŝarów małych o 27 co stanowi wzrost o 16,6 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrosła równieŝ liczba poŝarów średnich o 3 co stanowi wzrost o 33,3 %. Ilość poŝarów duŝych zachowała się na tym samym poziomie i wynosi 3 zdarzenia. Zestawienie wartości strat oraz uratowanego mienia przy poŝarach ( w tys. zł.) straty 8258 uratowane mienie 7

8 Dane statystyczne wskazują, Ŝe wartość strat w 26r. wyniosła 1.18 tys. zł. i wzrosła w porównaniu do roku 25r. o 774 tys. zł.. Wartość uratowanego mienia w 26r. wyniosła 55 mln. 658 tys. zł. i bardzo wyraźnie wzrosła o 47 mln. 4 tys. zł. co jest skutkiem profesjonalnie przeprowadzonych dwóch akcji gaszenia poŝaru w miejscowości Kozubiec, gmina Miłosław, gdzie bezpośrednio zagroŝony był kompleks leśny. Jak z powyŝszego wykresu wynika wartość uratowanego mienia ponad 47-razy przewyŝszyła poniesione straty zaistniałe podczas poŝarów. Miejscowe zagroŝenia w 26 roku ogółem 54 Małe Lokalne 54 co stanowi 1,7 % wszystkich miejscowych zagroŝeń 45 co stanowi 89,3 % wszystkich miejscowych zagroŝeń małe lokalne Porównanie miejscowych zagroŝeń z 25 r małe lokalne średnie 8

9 Analizując powyŝszy wykres zauwaŝa się wzrost o 2 małych miejscowych zagroŝeń wzrost o 58,8 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeszcze wyraźniej wzrosła liczba lokalnych miejscowych zagroŝeń o 119 przypadków co stanowi wzrost do roku 25 o 35,9%. W roku 25 nie odnotowano w powiecie wrzesińskim Ŝadnego średniego i duŝego miejscowego zagroŝenia oraz klęski Ŝywiołowej. Zestawienie wartości strat oraz uratowanego mienia przy miejscowych zagroŝeniach ( w tys. zł.) , straty uratowane mienie Oszacowana wartość strat przy miejscowych zagroŝeniach w 26r. wyniosła 2 mln. 73 tys. zł. i wzrosła w porównaniu do roku 25r. o 818,7 tys. zł., natomiast wartość uratowanego mienia wyniosła 5 mln. 526 tys. zł. i zmalała do roku ubiegłego o 1 mln. 341 tys. zł. Analizując dane za 26r. stwierdza się, Ŝe przy miejscowych zagroŝeniach wartość uratowanego mienia ponad dwu i pół krotnie przewyŝszyła poniesione straty. Alarmy fałszywe w 26 roku ogółem 17 Złośliwe 3 co stanowi 17,6 % wszystkich alarmów fałszywych W dobrej wierze 13 co stanowi 76,5 % wszystkich alarmów fałszywych Z instalacji wykrywania 1 co stanowi 5,9 % wszystkich alarmów fałszywych 9

10 złosliwe w dobrej wierze z instalacji wykrywania Porównanie alarmów fałszywych z 25 r złosliwe w dobrej wierze z instalacji wykrywania Z danych statystycznych uzyskanych z programu komputerowego EwidStat wynika, Ŝe w 26r. odnotowano 3 złośliwe alarmy fałszywe, w związku z czym ilość ta w porównaniu do roku 25 wzrosła o 2 %. Wzrost odnotowano równieŝ przy alarmach fałszywych w dobrej wierze z 7 w 25r. do 13 w 26r. wzrost o 85,7%. Zmianie nie uległa ilość alarmów fałszywych z instalacji wykrywania. W tym przypadku system monitoringu poŝarowego fałszywie zadziałał 1 raz. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach ogółem w porównaniu z 25r. 1

11 r. 26r osoby ranne osoby śmiertelne Analizując ilość poszkodowanych podczas wszystkich zdarzeń zauwaŝa się wzrost osób rannych. W 25r. liczba osób rannych wynosiła 84, natomiast w roku 26r. 13 osoby. Wzrosła równieŝ ilość osób śmiertelnych o 2 osoby i wyniosła w 26r. 9 takich przypadków. Zestawienie osób poszkodowanych przy poŝarach w porównaniu z 25r.. 3,5 3 2, ranni w 25r. ranni w 26r. śmiertelne w 25r. śmiertelne w 26r. 1,5 1 1,5 straŝacy inne osoby dzieci Analizując powyŝszy wykres naleŝy stwierdzić, Ŝe w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy przy poŝarach wśród straŝaków osób rannych oraz śmiertelnych. Wśród innych osób w 26r. zmniejszyła się ilość rannych z 3 w 25r. do 2 w 26r., wzrosła natomiast ilość osób śmiertelnych do 2 przypadków w 26r. 11

12 Zestawienie osób poszkodowanych przy miejscowych zagroŝeniach w porównaniu z 25r straŝacy inne osoby dzieci ranni w 25r. ranni w 26r. śmiertelne w 25r. śmiertelne w 26r. 9 Analizując powyŝszy wykres naleŝy stwierdzić, Ŝe w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy przy miejscowych zagroŝeniach wśród straŝaków osób rannych oraz śmiertelnych. Wśród innych osób w 26r. ilość rannych wyniosła 92 i wzrosła w porównaniu do roku 25 o 18 takich przypadków, natomiast ilość osób śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie 7 osób. Wzrost odnotowano takŝe w przypadku rannych dzieci o 4 przypadki. Udział zastępów oraz straŝaków przy poŝarach. Wzrost ilości poŝarów w 26r. w porównaniu do roku 25 niesie za sobą wzrost biorących udział zastępów i straŝaków. Dane te przedstawia poniŝsza tabela: Udział przy poŝarach: Tendencja PSP: zastępów straŝaków OSP: zastępów straŝaków OGÓŁEM: zastępów straŝaków

13 Udział zastępów przy poŝarach w porównaniu z 25 r zastępów PSP 186 zastępów OSP straŝaków PSP straŝaków OSP Udział straŝaków przy poŝarach w porównaniu z 25 r. Udział zastępów oraz straŝaków przy miejscowych zagroŝeniach. Ilość miejscowych zagroŝeń w 26r. wzrosła do roku 25, dlatego teŝ wzrósł udział zastępów i straŝaków. Dane te przedstawia poniŝsza tabela: 13

14 Udział przy miejscowych zagroŝeniach Tendencja PSP: zastępów straŝaków OSP: zastępów straŝaków OGÓŁEM: zastępów straŝaków Udział zastępów w miejscowych zagroŝeniach w porównaniu z 25 r zastępów PSP zastępów OSP 14

15 Udział straŝaków w miejscowych zagroŝeniach w porównaniu z 25 r straŝaków PSP straŝaków OSP Charakterystyczne zdarzenia w 26 r. Miejscowe zagroŝenia 1. W dniu r. w miejscowości Osowo, gm. Września ok. godz doszło do wypadku samochodu osobowego marki Hyundai Terracan z autobusem PKS Września, w którym jechało 2 pasaŝerów. Prawdopodobną przyczyną było wpadnięcie w poślizg przez kierującego samochodem Hyundai. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej od akumulatora oraz udroŝnieniu drogi. Na miejsce zdarzenia zadysponowano drugi autobus PKS celem przewiezienia pasaŝerów do Wrześni. O złych warunkach na tym odcinku drogi poinformowano słuŝby odpowiedzialne za ich zimowe utrzymanie. W działaniach udział brało: PSP Września 2 samochody / 5 osób, OSP 1 samochód / 6 osób, Pogotowie Ratunkowe 1/3, Policja 1/2. 2. W dniu r. na trasie nr 442 Września Kalisz w okolicach miejscowości Pyzdry, ok. godz doszło do uderzenia ciągnikiem siodłowym marki Renault w tył busa marki Lublin. W konsekwencji tego doszło do zderzenia samochodu Lublin z nadjeŝdŝających z naprzeciwka samochodem osobowym marki Peugeot 45. Po przybyciu na miejsce zdarzenia StraŜy PoŜarnej zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono instalację elektryczną od akumulatorów w pojazdach oraz przy uŝyciu narzędzi hydraulicznych przystąpiono do wykonywania dostępu do trzech osób 15

16 uwięzionych w pojeździe marki Lublin. Osoby te po przeprowadzonej ewakuacji przekazano Pogotowiu Ratunkowemu. Dalsze działania StraŜy PoŜarnej polegały na pomocy przy resuscytacji dwóch poszkodowanych osób oraz po zakończonych czynnościach dochodzeniowo-śledczych wykonywanych przez Policję i Prokuratora oraz zabraniu przez pomoc drogową pojazdów udroŝniono drogę z pozostałości powypadkowych. W wyniku wypadku śmierć poniosły trzy osoby, cztery osoby zostały ranne. W działaniach udział brały dwa zastępy StraŜy PoŜarnej, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Prokurator oraz słuŝby drogowe. 3. Dnia r. na trasie Września Kalisz przed miejscowością Pyzdry, miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. W jadący prawidłowo samochód osobowy Renault 19 Chamade uderzyła waga do waŝenia inwentarza, która oderwała się od samochodu cięŝarowego Star. W wyniku uderzenia na miejscu zdarzenia śmierć poniósł kierujący, dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lata z licznymi obraŝeniami w stanie bardzo cięŝkim zostało przewiezionych do szpitala. Działania zastępu GBARt JRG Września i SLRt OSP Pyzdry polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu instalacji elektrycznej w samochodzie Renault, wydobyciu poszkodowanych z samochodu Renault. PoŜary 1. W dniu r w miejscowości Gierłatowo gm. Nekla ok.godz doszło do wybuchu poŝaru duŝego kurnika bez inwentarza. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru było: Zapalenie się wysuszonej ściółki z pociętej słomy od metalowego elementu promiennika gazowego. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie wprowadzono 6 prądów gaśniczych wodnych w natarciu zewnętrznym i wewnętrznym do kurnika oraz 4 prądów gaśniczych wody w obronie na sąsiedni kurnik znajdujący się na osi poŝaru w odległości 2 metrów W celu zlokalizowania poŝaru wykonywano prace rozbiórkowe polegające na usuwaniu blach osłonowych w celu dotarcia do miejsc objętych poŝarem wewnątrz ścian i poddasza. Straty wyniosły 332 tys. w tym budynkowe 3 tys, uratowano mienie w wysokości 35 tys. W akcji trwającej 2godz.33 min udział brało: PSP Września 1 samochód /4 osoby OSP Nekla 2 samochody /8 osób, OSP Kaczanowo 1 sam./5 osób, OSP Targowa Górka 1 samochód /7 osób. 16

17 2. W dniu r w miejscowości Stępocin gm. Nekla ok. godz.19.1 doszło do wybuchu poŝaru średniego stodoły w gospodarstwie rolniczym. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru było podpalenie. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 prądów gaśniczych wody w natarciu na palącą się słomę oraz siano znajdujące się wewnątrz stodoły. Następnie przy uŝyciu ładowarki Katapiler oraz ładowacza czołowego TUR wywoŝono słomę oraz siano na zewnątrz obiektu w celu dogaszania. Straty wyniosły: 6 tys. zł w tym budynkowe 2 tys. zł. Uratowano mienie o łącznej wartości 3 tys. W akcji trwającej 4godz.26 min. Udział brało: PSP Września 1 samochód /4 osoby, OSP Nekla 2 samochody /12 osób, OSP Targowa Górka 1 samochód /8 osób. 3. W dniu r w miejscowości Otoczna gm. Września ok. godz.14.2 doszło do wybuchu duŝego poŝaru sterty trocin znajdujących się na terenie Fabryki Wsporników EUR NEPA sp. z o.o. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru była iskra z przewodu wydechowego spycharko ładowarki. Działania 6-ciu zastępów straŝy poŝarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 prądów wody w natarciu na palącą się stertę trocin oraz 2 prądów wody w obronie na pobliskie sterty. Przy pomocy spycharki rozgarnięto część sterty celem jej dogaszenia. Na miejsce zdarzenia przybyło Pogotowie Energetyczne które odłączyło linię energetyczną napowietrzną przebiegającą wzdłuŝ poŝaru. 4. W dniu r w miejscowości Kozubiec gm. Miłosław ok.godz.14.2 doszło do poŝaru ścierniska, który z uwagi na panującą suszę i porywisty wiatr na linii frontu poŝaru o długości około 3m rozprzestrzenił się na pobliski las. Prawdopodobną przyczyną powstania poŝaru było: Zaprószenie ognia przez osobę nieustaloną. Działania pierwszych trzech zastępów SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 3 prądów gaśniczych wody w natarciu na palące się ściernisko. Po objęciu przez poŝar powierzchni lasu działania prowadzono na dwóch odcinkach oraz nastąpiło wsparcie z powietrza w postaci zrzutów wody z samolotu gaśniczego. Po zlokalizowaniu poŝaru na powierzchni około 4 ha nastąpiło jego dogaszanie przy uŝyciu typowego sprzętu gaśniczego, burzącego oraz cystern ciągnikowych. Spaleniu uległo ok. 4,4 ha lasu i młodnika oraz ok.12ha ścierniska po Ŝycie i mieszance zboŝowej. Straty wyniosły ok. 39 tys zł. Uratowano około 6 ha lasu, którą dyrekcja Nadleśnictwa Jarocin wyceniła na kwotę 24. tys. zł. W działaniach udział brało: 16 zastępów straŝy poŝarnej 84 straŝaków, słuŝby leśne 4/1, Policja 2/4, dwie ekipy telewizji publicznej oraz cztery wozy asenizacyjne (beczkowozy). 17

18 Gmina Rodzaj zdarz. 26 Razem 25 Razem Wzrost spadek Str.i urat. w tys. zł. 26 rok 25 rok Kołaczkowo PoŜary Straty 26, 33, + 7, 3 32 Uratowano 36, 1.171, - 811, -2 Miejscowe zagroŝenia Straty 99, 62, + 37, Uratowano 23, 735, - 532, Alarmy fałszywe Miłosław PoŜary Straty 462, 47, + 415, Uratowano , 387, , +63 Miejscowe zagroŝenia Straty 98, 3, + 68, Uratowano 279, 176, + 13, Alarmy fałszywe 2 2 Nekla PoŜary Straty 448, 76, + 372, 8 51 Uratowano 85, 1.552, - 747, +29 Miejscowe zagroŝenia Straty 151, 298, - 147, Uratowano 27, 935, - 665, 18

19 Alarmy fałszywe 3 3 Pyzdry PoŜary Straty 53, 31, + 22, Uratowano 455, 212, + 243, -6 Miejscowe zagroŝenia Straty 331, 235, + 96 Uratowano 489, 2.219, , Alarmy fałszywe 2 2 Września PoŜary Straty 189, 217, - 28, Uratowano 5.67, 4.936, + 671, +93 Miejscowe zagroŝenia Straty 1.393, 627, + 766, Uratowano 4.285, 282, , Alarmy fałszywe Powiat Września PoŜary Straty 1.18, , , Uratowano , 8.258, , +177 Miejscowe zagroŝenia Straty 2.73, 1.254, + 819, Uratowano 5.526, 6.867, , Alarmy fałszywe

20 Czynności wykonywane w okresie sprawozdawczym: 1. W ramach nadzoru nad realizacją zadań w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: a) przeprowadzono: 14 udokumentowanych kontroli jednostek OSP z KSRG, 15 udokumentowanych kontroli jednostek OSP poza KSRG, jedną kontrolę kompleksową i sprawdzającą w JRG PSP we Wrześni sporządzono protokoły, 25 inspekcji gotowości bojowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP we Wrześni sporządzono protokoły, b) sporządzono aneks do porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP do KSRG. c) opracowano harmonogram kontroli Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP we Wrześni oraz jednostek OSP z terenu powiatu wrzesińskiego na 27 rok. 2. W ramach szkolenia członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Powiatowym Ośrodku Szkolenia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych przy tutejszej Komendzie Powiatowej PSP w 23 r. przeprowadzono kurs naczelników OSP, który ukończyło: - 1 druhów jednostek OSP z KSRG - 15 druhów jednostek OSP poza KSRG W miesiącu maju 26r. wprowadzone zostało opracowanie - System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Potrzeba stworzenia nowego, spójnego, przejrzystego systemu szkolenia członków OSP wynikła z coraz szerszego katalogu zagroŝeń oraz wymagań i oczekiwań społeczeństwa oraz konieczności podnoszenia poziomu jakości prowadzonych działań ratowniczych. W związku z powyŝszym zmienia się struktura oraz potrzeby szkoleniowe wśród członków OSP. Struktura wyszkolenia w jednostkach OSP przedstawia się następująco: a) szkolenie straŝaków ratowników OSP część I 666, potrzeba wyszkolenia 6 straŝaków z ZOSP Mikon, b) szkolenie straŝaków ratowników OSP część II 11, potrzeba wyszkolenia 257 straŝaków, 2

21 c) szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla straŝaków ratowników OSP 11, potrzeba wyszkolenia 139 straŝaków, d) szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11, potrzeba wyszkolenia 139 straŝaków, e) szkolenie straŝaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 11, potrzeba wyszkolenia 139 straŝaków, f) dowódców OSP 134, potrzeba wyszkolenia 1 straŝaka, g) naczelników OSP 15, brak potrzeb w 27r., h) operatorów sprzętu OSP 22, potrzeba wyszkolenia 3 straŝaków z ZOSP Mikon, i) komendantów gminnych 2, potrzeba wyszkolenia 3 straŝaków, j) ratowników medycznych 57, - brak potrzeb w 27r. wśród jednostek OSP z KSRG (załoŝono, Ŝe norma wyszkolenia w jednostce OSP z KSRG wynosi 4 straŝaków). Potrzeby ukazane w powyŝszych podpunktach wynikają z minimalnych norm wyszkolenia dla poszczególnych typów jednostek, które zostały określone przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Struktura wyszkolenia w jednostkach OSP z terenu powiatu wrzesińskiego straŝaków ratowników część I z zakresu ratownictwa technicznego z zakresu działań przeciwpowodziowych Struktura wyszkolenia w jednostkach OSP z terenu powiatu wrzesińskiego 21

22 dowódców naczelników operatorów sprzętu ratowników medycznych komendantów gminnych Norma wyszkolenia 3. Prowadzono szkolenia pracowników ośmiogodzinnych prowadzono stosowną dokumentację. 4. Sprawowano nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem CPR tj.: a) nadzór nad prawidłowym działaniem programów komputerowych poprzez: aktualizowanie danych w programie komputerowym SWD, Ratownik, Numery Pro, archiwizowanie danych z programów komputerowych SWD i Ewid, b) aktualizowanie dokumentacji: Planu Ratowniczego Powiatu, takŝe w wersji komputerowej, WBO i COO, c) brano udział w pracach zespołu ds. opracowania i opiniowania procedur ratowniczych, d) prowadzono bieŝącą analizę operacyjną powiatu, e) opracowano: 1 planów szkoleń dyspozytorów, 12 grafików słuŝb dyspozytorów, 12 grafików słuŝb oficerów w dyspozycji Komendanta Powiatowego, f) prowadzono szkolenia dyspozytorów oraz dublerów dyspozytorów, g) przeprowadzono 3 sprawdzianów wiedzy oraz 11 ćwiczeń aplikacyjnych dla dyspozytorów wyniki wykazują odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wypełniania zadań, 22

23 h) prowadzono nadzór nad pracami modernizacyjnymi CPR i sali operacyjno dowódczej CPR. 5. Uczestniczono w pracach związanych z modernizacją i doposaŝeniem CPR w sprzęt komputerowy. 6. Opracowano dokumentację oraz uczestniczono w ćwiczeniu zgrywającym jednostek OSP w KSRG z JRG Września na obiekcie KLAFS w miejscowości Miłosław - Bagatelka SAUNA 26 : 7. Brano udział w: a) ćwiczeniach na obiektach wraz z JRG, b) zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP, c) pracach komisji inwentaryzacyjnej pełnienie funkcji przewodniczącego, d) pracach komisji Turnieju Wiedzy PoŜarniczej, e) pracach komisji BHP, f) naradzie słuŝby operacyjnej w trakcie trwania targów SAWO, g) pracach komisji gminnych zawodów sportowo poŝarniczych jednostek OSP sporządzono dokumentację do zawodów, h) VII Regionalnym Sympozjum Ochrona przeciwpoŝarowa waŝnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych, i) szkoleniu ratowników medycznych, j) szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczo gaśniczych, k) finale Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla Gimnazjów, l) organizacji akcji Bezpieczne Wakacje, m) pokazach i oprowadzaniu wycieczek po Komendzie Powiatowej PSP w ramach Dni Otwartych StraŜnic, n) organizacji uroczystości 55 - lecia Zawodowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni, o) organizacji oraz pracach komisji sędziowskiej podczas Wielkopolskich Zawodów w Dwuboju PoŜarniczym, p) organizacji VI Turnieju SłuŜb Mundurowych i Gimnazjów Powiatu Wrzesińskiego, q) przeglądach samochodów oraz sprzętu silnikowego KP PSP oraz jednostek OSP, r) III Turnieju zmian słuŝbowych w piłce siatkowej, 8. Prowadzono terminową korespondencję z KW PSP w Poznaniu. 9. Prowadzono kancelarię tajną. 1. Współpracowano z administracją powiatową i samorządową. 23

24 11. Prowadzono w zastępstwie nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sekretariatu oraz prowadzono w zastępstwie pogotowie kasowe. 12. Przeprowadzono test sprawności fizycznej pracowników ośmiogodzinnych Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. 13. Pełniono słuŝbę oficera w dyspozycji Komendanta Powiatowego w/g grafiku. 14. Sporządzono: a) sprawozdanie z wykonania planu pracy za 24 rok, b) kwartalne plany pracy, c) sprawozdania z wykonania kwartalnych planów pracy, d) roczny plan pracy na rok 27, e) kwartalne zestawienia wykorzystanej ilości wody do celów gaśniczych w gminie Września, f) analizę: poŝaru w Kozubcu, poŝaru w Gierłatowie, poŝaru w Otocznej, g) dokumentację zdjęciową remiz OSP z KSRG, 15. Opracowano: a) plan szkoleń pracowników ośmiogodzinnych na 27r., b) plan kursów i plan kontroli OSP na 27r., c) tygodniowe plany pracy wraz z wykazami wykonanych czynności z poprzednich tygodni, d) cotygodniowe tabele do Starosty, e) cotygodniowe meldunki do PCZK. 16. Wykonywano bieŝące polecenia Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni. 24

25 ZAGADNIENIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE Wydział kontrolno rozpoznawczy w roku 26 działania swe oparł na opracowanym harmonogramie kontroli zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego. Obok działań ujętych w planie pracy, a wynikających z przyjętych kierunków działania powiatu, zostały zrealizowane zadania zlecone przez Komendę Wojewódzką Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu. Dokonano oceny stanu przestrzegania przepisów przeciwpoŝarowych w następujących grupach obiektów: Zakład Zwiększonego Ryzyka Obiektach uŝyteczności publicznej ZL II (szpital, przedszkola) Obiektach produkcyjno magazynowych (w tym stacje paliw) Gospodarstwach rolnych Lasach CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Kontrole podstawowe Kontrole sprawdzające Odbiory obiektów Porównanie czynności kontrolno-rozpoznawczych z 25 r. Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Ilość skontrolowanych obiektów Ilość ujawnionych nieprawidłowości

26 Kontrole podstawowe Kontrole sprawdzające Skontrolowane obiekty Ujawnione nieprawidłowości Odbiory obiektów Wykres Czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonane w roku 26 w porównaniu do roku 25 Analizując czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadzone w 26 r. i porównując je z rokiem 25 stwierdza się nieznaczny wzrost ilości przeprowadzonych czynności kontrolnych. Nastąpił równieŝ wzrost skontrolowanych obiektów i stwierdzonych nieprawidłowościach. DZIAŁANIA NADZORCZO EGZEKUCYJNE Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Wydane decyzje administracyjne Sprzeciwy dotyczące odbiorów Wnioski do Prokuratury

27 Decyzje administracyjne Sprzciwy dotyczące odbiorów Wnioski do prokuratury Wykres nr działania nadzorczo-egzekucyjne ILOŚCI MANDATÓW Rok 26 Rok 25 Wzrost - spadek liczbowy Mandaty ilość Mandaty kwota Analizując działania nadzorczo egzekucyjne stosowane w 26 r. i porównując je z rokiem 25 zauwaŝa się znaczny wzrost czynności nadzorczo egzekucyjnych. Ilość nałoŝonych mandatów oraz ich kwota jest wyŝsza w porównaniu z rokiem 25. ZagroŜenia poŝarowe - dane statystyczne Jednym z wyznaczników stanu bezpieczeństwa poŝarowego jest sytuacja poŝarowa, która przedstawiała się następująco: W roku 26 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni odnotowano 25 poŝarów czyli o 3 więcej niŝ w roku 25, w tym: 27

28 Według grup kwalifikacyjnych rodzajów obiektów poŝary powstały w: Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy Obiekty uŝyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Budynki produkcyjne 4 4 Budynki magazynowe Środki transportu Lasy Uprawy rolne Inne ( śmietniki, trawy) Przyczyny powstania poŝarów : Wzrost - spadek Rok 26 Rok 25 liczbowy NieostroŜność Osób Dorosłych NieostroŜność Osób Nieletnich 2 2 Wady urządzeń elektrycznych Wady urządzeń.grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych Wady urządzeń mechanicznych Wady środków transportu Wyładowania atmosferyczne Podpalenia / umyślne/ Inne przyczyny Sytuacja poŝarowa na terenie powiatu wrzesińskiego jest na bieŝąco analizowania, a grupy obiektów, w których występują poŝary poddawane zostają czynnością kontrolnym celem zminimalizowania zagroŝenia poŝarowego a tym samym poprawieniu stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wrzesińskiego. 28

29 ZAGADNIENIA FINANSOWE Planowanie budŝetu Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. Uchwalony uchwałą budŝetową plan wydatków na rok 26 dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni ustalony został w wysokości , i przedstawiał się następująco: dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , w tym : na zadania z zakresu administracji rządowej plan wynosił , W ciągu minionego roku budŝet KP PSP we Wrześni zmieniony został w wyniku trzech decyzji Rady Powiatu we Wrześni. Jedna zmiana dotyczyła zmniejszenia budŝetu w dziale 754 rozdziale na kwotę ,, natomiast dwie zmiany dotyczyły zwiększenia budŝetu. Pierwsza zmiana zwiększająca budŝet odnosiła się do działu 754 rozdziału 75411, w wyniku której budŝet zwiększono o środki pochodzące z jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,. Druga zmiana zwiększyła budŝet w dziale 851 rozdziale o kwotę 47.,. Po zmianach budŝet Komendy Powiatowej PSP ukształtował się na poziomie , i jego podział przedstawiał się jak niŝej : dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w wysokości , w tym : na zadania z zakresu administracji rządowej plan wynosił , co stanowiło 88 % budŝetu; ze środków jednostki samorządu terytorialnego plan wynosił , co stanowiło 1 % budŝetu; dział 851 ochrona zdrowia w wysokości 47., co stanowiło 2 % budŝetu. 29

30 BUDśET KP PSP WE WRZEŚNI 1% 2% 88% dotacja celowa dotacja z zadań własnych JST dotacja na CPR Dla porównania budŝet 26 roku kształtował się na zbliŝonym poziomie budŝetu roku 25. Relacja między budŝetem 26 roku, a 25 wyniosła 99,5 % przy bardzo analogicznym podziale budŝetu. Realizacja budŝetu Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. Struktura wydatków budŝetu w 26 roku kształtowała się podobnie jak w latach poprzednich i obejmowała wydatki realizowane w podstawowych grupach : wydatki osobowe - stanowiły 62 % wykonania ogółem budŝetu; wydatki rzeczowe stanowiły 2 % wykonania ogółem budŝetu; wydatki majątkowe stanowiły 16 % wykonania ogółem budŝetu; wydatki na funkcjonowanie CPR stanowiły 2 % wykonania ogółem budŝetu. 3

31 BUDśET WYDATKI KP PSP WE WRZEŚNI 16% 2% 2% 62% wydatki osobowe wydatki rzeczowe majatkowe funkcjonowanie CPR Wydatki osobowe W odniesieniu do 25 roku w planie wydatków na 26 rok znalazł odzwierciedlenie 1,5% wzrost wynagrodzeń i uposaŝeń. Ponadto w minionym roku przyznano dodatkowe etaty w celu uzupełnienia zatrudnienia, co równieŝ znalazło swoje odbicie w planie wydatków. W okresie od stycznia do września 26r. dokonywano zaliczkowej wypłaty na poczet wzrostu uposaŝeń funkcjonariuszy. Od miesiąca października 26r. realizując rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposaŝeń straŝaków PSP zwiększono płace funkcjonariuszy. Wydatki rzeczowe Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie utrzymania gotowości operacyjnej, wydatków na ochronę przeciwpoŝarową, działalność ratowniczo-gaśniczą, zapobiegawczą, wydatków na świadczenia i równowaŝniki dla straŝaków oraz stałych kosztów związanych z utrzymaniem jednostki. Wydatki w tej grupie kształtują się od kilku lat na stosunkowo stabilnym poziomie. Analizując strukturę tych wydatków moŝna przedstawić je następująco : świadczenia i równowaŝniki dla funkcjonariuszy stanowiły 48,3 % wydatków 31

32 rzeczowych stałe koszty związane z utrzymaniem komendy stanowiły 38,8 % wydatków rzeczowych; wydatki na zakup sprzętu i wyposaŝenia straŝaków stanowiły 12,8% wydatków rzeczowych. Ze struktury wydatków rzeczowych wyraźnie widać, iŝ główną ich częścią są wydatki pozauposaŝeniowe funkcjonariuszy PSP i od kilku lat kształtują się na stosunkowo niezmiennym poziomie. W Komendzie Powiatowej PSP trwa kontynuacja zastępczej słuŝby wojskowej. W miesiącu czerwcu 26r. trzech poborowych zakończyło słuŝbę zastępczą, natomiast od miesiąca maja i września 26r. rozpoczął się nowy okres słuŝby poborowej dla dwóch poborowych. Wydatki w zakresie kosztów funkcjonowania zastępczej słuŝby wojskowej za 26r. wyniosły 6.13, i dotyczyły zakupu umundurowania i składek na ubezpieczenia społeczne. Wydatki majątkowe W 26 roku wydatki majątkowe planowane i realizowane były w grupie zakupów inwestycyjnych na sfinalizowanie zadania zakupu podnośnika PMT SH 24D. W grupie tej połączono środki z dotacji celowej w wysokości 145., oraz środki pochodzące z jednostki samorządu terytorialnego w wysokości , pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. NaleŜy tutaj wspomnieć takŝe, iŝ w 26r. ze Starostwa Powiatowego we Wrześni otrzymano na rachunek sum na zlecenie kwotę 22., która stanowiła wydatek nie wygasający z upływem 25r. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wspomnianego j/w. 32

33 Wydatki na CPR Na dofinansowanie funkcjonowania CPR w 26r. utworzony został dział 851 na kwotę 47.,. Działania komendy skoncentrowały i ukierunkowały się na poprawę stanu zaplecza socjalnego pomieszczeń obsługujących CPR oraz na remoncie Sali operacyjno dowódczej, będącej zapewnieniem miejsca działań dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W zakresie nałoŝonych zadań gospodarka finansowa Komendy Powiatowej PSP we Wrześni w 26 roku realizowana była zgodnie z planem rzeczowo finansowym. Główne i priorytetowe cele zostały dokonane w myśl wcześniej przyjętych zamierzeń. Terminowo realizowano zadania, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na bieŝąco analizowano i nadzorowano budŝet. W ramach kontroli zewnętrznej wydatki finansowe na CPR za lata 24, 25 i 26 zostały objęte kontrolą przez NIK delegaturę Poznań. W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań. W zakresie kontroli wewnętrznej natomiast trwał proces dokonywania okresowej oceny ponoszonych wydatków. Zrealizowano wszystkie zobowiązania z tytułu zamówień i zleceń, uregulowano wszystkie zobowiązania finansowe względem straŝaków wypłacając wszystkie ekwiwalenty i świadczenia naleŝne funkcjonariuszom. Dokonano zwrotu niezrealizowanych środków finansowych wpłacając na rachunek Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 141,19 z działu 754 z dotacji z zakresu administracji rządowej. Działalność pozabudŝetowa W zakresie działalności pozabudŝetowej pozyskano w 26 roku środki finansowe i rzeczowe na łączną kwotę , co w porównaniu do 25r. było niŝsze o ,. NaleŜy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iŝ rok 25 był rokiem wyjątkowym w zakresie działalności pozabudŝetowej ukierunkowanej na środki z firm ubezpieczeniowych i środki z WFOŚ i GW. Pomimo znacznie niŝszej wielkości środków, niewątpliwie bardzo korzystnie wpłynęły one na realizowane zadania, w znaczny sposób odciąŝając wydatki budŝetowe. PozabudŜetowe środki finansowe stanowiły kwotę 1., natomiast środki rzeczowe wyniosły ,91. 33

34 W ramach środków z Urzędu Pracy 3 funkcjonariuszy ukończyło kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w ramach trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Komendą Powiatową PSP we Wrześni Urzędem Pracy we Wrześni Szkołą Podoficerską PSP w Bydgoszczy. Koszt finansowy w/w kursów dla 3 funkcjonariuszy wyniósł 9.,. Podsumowanie Dokonując podsumowania budŝetu 26 roku naleŝy stwierdzić, iŝ był on korzystny dla Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. Dzięki połączeniu wysiłków finansowych komendy i zaangaŝowaniu zatrudnionych straŝaków stan bazy lokalowej z roku na rok ulega systematycznej poprawie. W grupie najistotniejszych działań podjętych do realizacji w 26 roku było sfinalizowanie zakupu podnośnika SH, prawidłowe zabezpieczenie ratowników osiągnięte poprzez poprawę wyekwipowania osobistego straŝaków oraz kontynuacja prac związanych z modernizacją i remontem wnętrza siedziby komendy. Gospodarne działania pozwoliły uniknąć wystąpienia zobowiązań wymagalnych. Ocena sytuacji finansowej w zakresie realizacji wydatków potwierdza, iŝ przyjęta polityka finansowa jest prawidłowa, a rok 26 na płaszczyźnie finansowej moŝna zaliczyć do pomyślnego okresu dla PSP. 34

35 ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-KADROWE Komenda Powiatowa PSP we Wrześni zgodnie z obowiązującym w 26 r. regulaminem organizacyjnym posiadała przyznane 49,5 etatów. Na dzień r. stan zatrudnienia w Komendzie przedstawia się następująco: - 49 funkcjonariuszy - 1 pracownik cywilny - wakatow SłuŜba w tut. Komendzie odbywa się w dwóch systemach: system ośmiogodzinny - 11 funkcjonariuszy, system zmianowy 24/48 38 funkcjonariuszy, pracownik cywilny jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. Zatrudnienie wg korpusów: 8 oficerów 13 aspirantów 18 podoficerów 1 szeregowców 2% 2% 16% 36% 26% oficerowie - 8 osób podoficerowie - 18 osób pracownicy cywilni - 1 osoba aspiranci - 13 osób szeregowcy - 1 osób 35

36 Porównanie z 25 r. zatrudnienia wg korpusów: oficerowie aspiranci podoficerowie szeregowcy pracownicy cywilni 25 rok 26 rok W porównaniu do roku 25 zwiększyło się zatrudnienie w korpusie szeregowych o 2,5% co wynikało z faktu przyznania tut. Komendzie 3 dodatkowych etatów, na stałym poziomie pozostało zatrudnienie oficerów, o 1% wzrosło zatrudnienie aspirantów i o,9% nastąpił spadek liczby podoficerów co zostało spowodowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez straŝaków. Wg poziomu wykształcenia zatrudniamy: 14 osób z wykształceniem wyŝszym 24 osoby z wykształceniem średnim 11 osób z wykształceniem poniŝej średniego 36

37 22% 29% 49% wyŝsze - 14 osób średnie - 24 osoby poniŝej średniego - 11 osób Porównanie zatrudnienia z 25 r. wg poziomu wykształcenia: wyŝsze średnie poniŝej średniego 25 r. 26 r. W porównaniu z 25 r. nastąpił wzrost liczby funkcjonariuszy z wykształceniem wyŝszym o 2,5% co wynika z zatrudniania osób z wykształceniem wyŝszym. Liczba osób z wykształceniem średnim i poniŝej średniego nie uległa zmianie. 37

38 W 26 r. przestrzegając procedury postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do słuŝby przygotowawczej w Państwowej StraŜy PoŜarnej zatrudniono: - 6 osób na stanowiska staŝysty w 3-letnim okresie przygotowawczym. Zwolniono ze słuŝby 1 funkcjonariusza - nabycie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Nie odnotowano przejść na rentę. W ramach kontynuacji wykorzystywania zatrudniania poborowych odbywających słuŝbę zastępczą w celu wzmacniania jednostki, w tut. Komendzie odbywa zastępczą słuŝbę wojskową dwóch poborowych straŝaków. W ramach podnoszenia kwalifikacji w 26 r. ukończyli naukę: - dwóch straŝaków w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, - trzech straŝaków - studia licencjackie - w WyŜszej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie filia Środa Wlkp. (1 na kierunku ekonomia, 2 na kierunku pedagogika ). Kontynuuje naukę: magisterskich. - jeden straŝak w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na studiach W ramach szkolenia zawodowego: - 6 straŝaków ukończyło kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, który finansował Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni z funduszu pracy w ramach szkolenia osób bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - 1 straŝak ukończył kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP w S.A. PSP w Poznaniu 38

39 W 26 r. prowadzono zgodną z obowiązującymi przepisami politykę związaną z awansami i wyróŝnieniami: - awans w stopniach słuŝbowych otrzymało 7 straŝaków, w tym: 5 osób w korpusie aspiranckim 2 osoby w korpusie podoficerskim. - odznaczeniami państwowymi i resortowymi wyróŝniono w 26 r. 3 straŝaków: Medalem Za zasługi dla poŝarnictwa srebrnym 1 osobę brązowym 1 osobę Dyplomem Komendanta Głównego za wzorowe wykonywanie obowiązków słuŝbowych 1 osobę W 26 r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono 6 kontroli problemowych w wydziałach Komendy oraz 1 kontrole kompleksową, 1 sprawdzającą i 8 problemowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Kontrole dotyczyły zaplanowanych zadań, nie odnotowano szczególnych nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano Ŝadnych skarg i wniosków, co świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu tutejszej jednostki. Nie odnotowano takŝe Ŝadnych kar i postępowań dyscyplinarnych. W 26 roku wydział organizacyjno-kadrowy na bieŝąco wdraŝał uregulowania prawne w nowo uchwalonych przepisach prawnych, a takŝe zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej tj.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 25 r. w sprawie pełnienia słuŝby przez straŝaków Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 26 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów straŝakom Państwowej StraŜy PoŜarnej 39

40 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 26 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróŝnień straŝakom Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 26 r. w sprawie opiniowania słuŝbowego straŝaka Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 26 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki ZasłuŜony dla Ochrony PrzeciwpoŜarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia zarządzenie Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej z dnia 24 lutego 26 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełoŝonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem słuŝbowym straŝaków Państwowej StraŜy PoŜarnej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 26 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać straŝacy na określonych stanowiskach słuŝbowych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 26 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej z dnia 21 czerwca 26 r. w sprawie ramowego regulaminu słuŝby w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału poŝarniczego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 26 r. w sprawie uposaŝenia straŝaków Państwowej StraŜy PoŜarnej. Realizując wdraŝanie obowiązujących uregulowań prawnych utworzono nowy regulamin organizacyjny tut. Komendy oraz regulamin pracy i słuŝby, które obowiązują od r. 4

41 ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKIE W zakresie kwatermistrzowskim działania w ciągu roku skoncentrowane były na trzech podstawowych kierunkach, a mianowicie poprawie bazy lokalowej, podnoszeniu na wyŝszy poziom wyposaŝenia technicznego oraz poprawie wyekwipowania osobistego straŝaków. I. Baza lokalowa. Baza lokalowa tut. komendy to trzy obiekty zróŝnicowane pod względem technicznym i funkcjonalno uŝytkowym o łącznej powierzchni m 2, które są usytuowane na działce o powierzchni 924 m 2. Stan techniczny obiektów po przeprowadzonych w latach pracach remontowo- modernizacyjnych oceniamy jako dobry. Sytuacja własnościowa budynków jest prawnie unormowana. DąŜąc do poprawy stanu technicznego oraz estetyki i zmniejszenia kosztów eksploatacji bazy lokalowej w 26 r. podobnie jak w roku ubiegłym połoŝono nacisk na poprawę warunków pracy i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektów. We własnym zakresie ponosząc tylko koszty zakupu materiałów wykonano następujące prace ; - remont zaplecza socjalnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego - remont zaplecza socjalnego JRG - konserwacja dachu budynku Komendy - remont Sali operacyjno-dowódczej Zestawienie kosztów robocizny prac wykonanych we własnym zakresie w 26r. remont zaplecza socjalnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 4 godz. x śr. 1, zł 4, zł remont zaplecza socjalnego JRG 21 godz. x śr. 1, 21, zł konserwacja dachu budynku Komendy 41

42 6 godz. x śr. 1, zł 6, zł remont Sali operacyjno-dowódczej 16 godz. x śr. 1, zł 16., zł Łącznie 4.16 godz. kwota 41.6 zł II. Stosowane tryby zamówień w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, oraz normy wyposaŝenia w sprzęt ratowniczy i wyposaŝenie indywidualnej ochrony osobistej. Zakupy i usługi realizowano zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 24r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ). Głównym trybem w przypadku zakupów było stosowanie art. 4 pkt. 8 Ustawy czyli zamówień i konkursów których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości 6 euro, oraz art. 69 zapytanie o cenę w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający moŝe udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeŝeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8. Tryb zapytanie o cenę był podejmowany przy zakupie oleju opałowego Procedura miała miejsce w grudniu. Inne zakupy to głównie zakupu materiałów biurowych, środków czystości do utrzymania obiektu oraz materiałów do prowadzonych na terenie Komendy związanych z remontami. Umundurowanie specjalne zamawiane było u dostawców, którzy mają zatwierdzone wzory przez Komendę Główną Państwowej StraŜy PoŜarnej zakupione ilości były zgodne z obowiązującymi przepisami,oraz czasookresami uŝytkowania określonymi w kartach mundurowych. Stan wyposaŝenia straŝaków w środki ochrony osobistej jest zgodny z obowiązującymi normatywami. KaŜdy dokonywany zakup był szczegółowo analizowany pod względem celowości i zasadności jego dokonania. Brakujący sprzęt specjalistyczny kupowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej dąŝąc do normatywów określonych w/w rozporządzeniu. Wydatki były realizowane zgodnie z planem finansowym na 26 r. 42

43 III. Zakupy dokonane w 25 roku. 1. OdzieŜ specjalna i wyposaŝenie osobiste ubrania specjalne ubranie dowódczo-sztabowe ubrania koszarowe rękawice specjalne sztormiak Zatrzaśnik buty specjalne skórzane buty koszarowe dresy koszulki do ubrań koszarowych zimowe koszulki do ubrań koszarowych letnie koszulki gimnastyczne spodenki gimnastyczne pasy bojowe toporki środki higieny osobistej 18 kpl. 3 kpl. 23 kpl. 35 par. 4 szt. 35 szt. 7 par. 8 par. 6 kpl. 12 szt. 82 szt. 12 szt. 12 szt. 3 szt. 3 szt. 2. Sprzęt kwaterunkowy sprzęt nagłaśniający do Sali operacyjno-dowódczej odkurzacz Karcher pralka AMICA 3. Sprzęt informatyczny monitory notbuk kamera przemysłowa 43

44 4. Sprzęt techniki specjalnej drabina hakowa miernik Gashunter 5. Chemiczne środki gaśnicze, neutralizatory i sorbenty przekazane środki z Komendy Wojewódzkiej takie jak neutralizator, środek pianotwórczy, sorbent 6. Sprzęt transportowy współfinansowanie zakupu podnośnika koszowego SH-25D 22., zł ze środków budŝetowych Starostwa Powiatowego we Wrześni IV. W ramach współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami otrzymano nieodpłatnie następujący sprzęt i materiały: kino domowe marki Thompson darowizna od Grzegorza śyjewskiego sorbent Sintan Compact,dyspergent do likwidacji plam substancji ropopochodnych, darowizna od Starostwa Powiatowego we Wrześni Łączna wartość otrzymanych darowizn to kwota 6.119,91 V.Współpraca z Jednostkami Ochotniczych StraŜ PoŜarnych W 26r. Komenda w ramach współpracy przekazała nieodpłatnie Jednostką Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego- Gaśniczego następujący sprzęt; aparat powietrzny 6 szt. Węgierki butle do aparatów powietrznych 28 szt. Węgierki biurko 2 szt. Węgierki samochód Star 28 SH-18 Orzechowo zestaw komputerowy Czeszewo maska do aparatów 9 szt. Węgierki zestaw komputerowy Miłosław 44

45 Rok 26 był rokiem trudnym ze względu na ilość środków finansowych na bieŝącą działalność Komendy,które były na poziomie roku 25. Pomimo skromnego budŝetu udało się wykonać zaplanowane zadania ponosząc jedynie koszt zakupu materiałów potrzebnych do ich wykonania. Wszystkie świadczenia pienięŝne pracowników były wypłacane na bieŝąco. Komenda nie zalegała z płatnościami w stosunku do podmiotów gospodarczych świadczących usługi i dostawy zamawianych towarów regulując wszystkie płatności w wyznaczonych terminach. Wszystkie prace remontowo-modernizacyjne zostały wykonane we własnym zakresie dzięki duŝemu zaangaŝowaniu wszystkich funkcjonariuszy. W 27 r. podobnie jak w latach ubiegłych będziemy dąŝyć do poprawy stanu technicznego obiektów zgodnie z przyjętym planem prac na 27r.jak równieŝ sukcesywnie uzupełniać wyposaŝenie straŝaków w środki ochrony osobistej oraz uzupełniać brakujący sprzęt specjalistyczny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. VI. Braki sprzętowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda ma następujące braki w sprzęcie; generator piany lekkiej urządzenie do ciecia płomieniowego skokochron do ratowania ludzi z wysokości 15m lokalizator ognia i temperatury samochód ratowniczo rozpoznawczy z napędem terenowym mikrobus 45

46 ZAGADNIENIA TECHNICZNE GOSPODARKA SAMOCHODOWA Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni na dzień r. dysponuje dziesięcioma pojazdami: gaśnicze (GBA, GCBA), specjalne (SLRt, SLDŁ, Son, SH 24), operacyjne (SLOp Astra, SLOp Polonez), cięŝarowy o dmc powyŝej 3,5 t.,( Star 2) cięŝarowy o dmc do 3,5 t. (SLKw). Zmiany w stosunku do roku ubiegłego (Tab. 1 i 2) spowodowały spadek średniej wieku pojazdów z 1 do 8 lat i przedstawiają się następująco: Tab. 1 POJAZDY ZBYTE Jednostka Lp. Data Rodzaj pojazdu marka Rok produkcji przyjmująca przekazania pojazdu pojazd SH 18 Star OSP Orzechowo Tab. 2 POJAZDY POZYSKANE Jednostka Lp. Data Rodzaj pojazdu marka Rok produkcji przyjmująca przekazania pojazdu pojazd SH 24 Volvo 25 KP PSP Września Braki w wyposaŝeniu w pojazdy Komendy Powiatowej PSP we Wrześni na dzień 46

47 r. przedstawiają się następująco.: samochód rozpoznawczo ratowniczy, mikrobus oznakowany. Według normatywu określonego Zarządzeniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Nr 1/27 z dnia r. (które jest wypełnieniem zapisów Rozporządzenia MSW i A z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych PSP) do braków wyposaŝenia w pojazdy naleŝy dodać jeszcze samochód cysternę wodną i pojazd specjalny lekki ratownictwa chemiczno ekologicznego. Ponadto na stanie tut. Komendy figuruje następujący sprzęt silnikowy: motopompy M 8/8 + pływająca 4 szt., pompa wysokiej wydajności 1 szt., pompa do cieczy zanieczyszczonej ( szlamowa ) - 1 szt., pilarki łańcuchowe 3 szt., piły do stali i betonu 3 szt., agregat prądotwórczy 5 szt., agregat oddymiający przenośny 1 szt., zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 2 Holmatro 1 szt., pompa hydrauliczna Holmatro + (noŝyce kombi) 1 szt., silnik do łodzi - 1 szt., kosiarka do trawy 3 szt.. Biorąc pod uwagę sprzęt silnikowy Komenda nie dokonała Ŝadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Brakiem w tej kategorii sprzętowej pozostaje nadal agregat prądotwórczy o mocy powyŝej 2 KW. Rozpatrując sprzęt specjalistyczny Komenda zakupiła nowy miernik wielogazowy GASHUNTER w miejsce zutylizowanego miernika MX 8. 47

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011 /do słuŝbowego wykorzystania/ Strona 2 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w 2011 roku. Poznań, styczeń 2012 rok Strona 2

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl Chojnice Styczeń 2013 1 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści MR.5541.4.2013 Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2012 roku Koszalin, 20 lutego 2013r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZATWIERDZAM... STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROKU 2008 Warszawa, luty 2009 r. 2 1. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK ZARZĄD POWIATU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK SZCZYTNO, marzec 2008r. I. INFORMACJE OGÓLNE BudŜet powiatu szczycieńskiego na 2007r. uchwalony został 7 lutego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Zielonej Górze LZG 4100-01-01/2013 P/13/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo