Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1.C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1.C"

Transkrypt

1 SEMINARIUM cel Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1.C pracownicy jst, którzy będą składać wnioski do MRPO ramach działania 4.1.C. zdobycie wiedzy na temat projektów drogowych. poszerzenie wiedzy m.in. na temat kwalifikowalności kosztów, zasady selekcji projektów. #Małopolski Regionalny Program Operacyjny ##omówienie celów oraz uzasadnień dla realizacji projektów drogowych #Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej. Schemat C Drogi powiatowe #Zasady selekcji projektów ##kryteria #Kwalifikowalność kosztów (luka finansowa) #Formularz wniosku #Załączniki #Pytania i odpowiedzi Szymon Kawa - specjalista w dziedzinie programowania i realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa. Doświadczony trener, wykładowca na studiach podyplomowych. 170 zł 6 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz

2 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 WARSZTATY cel Matryca logiczna projektów do RPO projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych nabycie nawyków myślenia projektowego oraz umiejętności samodzielnego przeprowadzania analizy problemów, diagnozowania celów w projekcie oraz przygotowania matrycy logicznej projektu. nabycie umiejętności opracowywania matrycy logicznej, która w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych , będzie nierzadko wymaganym dokumentem poprawnie przygotowanej propozycji projektowej. #Projekt a wniosek aplikacyjny, etapy przygotowania projektu - omówienie #Analiza problemów - omówienie i ćwiczenie: praca w grupach. #Identyfikacja problemów głównych w wybranych zakresach tematycznych #Matryca logiczna - omówienie logiki interwencji (cele, rezultaty, działania) #Omówienie struktury celów projektu (główny, nadrzędny, szczegółowe) #Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenie w grupach #Pojęcie rezultatów projektu, omówienie kategorii rezultatów #Ćwiczenie w grupach: opisujemy rezultaty w wybranych projektach #Działania w projekcie, czyli jak precyzyjnie i adekwatnie dobrać działania w projekcie, żeby uzyskać konieczne rezultaty #Ćwiczenie w grupach: budowa struktury działań w wybranych projektach #Omówienie wskaźników realizacji projektu, czyli jak dobrze dobrać wskaźniki celów i rezultatów, omówienie źródeł weryfikacji wskaźników #Matryca logiczna: logika interwencji + wskaźniki+ analiza ryzyka #Matryca logiczna - ćwiczenie, tworzenie matryc krok po kroku (praca na wzorach matryc logicznych do Regionalnych Programów Operacyjnych) #Arkusz oceny jakości struktury logicznej- ocena wypracowanych przez grupy matryc logicznych #Analiza przykładowych matryc logicznych - trening umiejętności #Ćwiczenie z komunikacji (Język aplikacji) - jak dobrze napisać wniosek o dofinansowanie na podstawie MLP. Ćwiczenie interaktywne. Magdalena Szczudło trenerka, konsultantka posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, budowaniu projektów i zarządzaniu nimi, stażystka w Parlamencie Europejskim. 170 zł

3 6 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2160 SEMINARIUM: cel Działalność socjalna w jst i ich jednostkach organizacyjnych osoby odpowiedzialne za gospodarowanie Funduszem Świadczeń Socjalnych w jst i ich jednostkach organizacyjnych. omówienie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminu ZFŚS i gospodarowania środkami funduszu. zdobycie wiedzy na temat przeznaczenia środków finansowych i planu finansowego a także obowiązującej dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4 #Podstawowe akty prawne tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych #Zasady tworzenia ZFŚS #Naliczanie ZFŚS z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy społeczne: ##pracownicy czynni zawodowo ##emeryci renciści #Regulamin ZFŚS omówienie prawidłowości jego opracowania #Przeznaczenie środków ZFŚS na: ##wydatki socjalne ##wydatki mieszkaniowe #Uprawnienia związków zawodowych w odniesieniu do ZFŚS #Najczęściej występujące nieprawidłowości #Dyskusja Jadwiga Janowska dyplomowany ekonomista, specjalista z zakresu gospodarowania finansami publicznymi. 160 zł 7 maja 2008 r. ul., Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2060 Jolanta Przejczowska SEMINARIUM Zasady pracy komisji przetargowej - nowelizacja osoby uczestniczące w pracach komisji przetargowej w jednostkach administracji publicznej.

5 cel poznanie zasad pracy komisji przetargowej w kontekście nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych z kwietnia 2008 r. zdobycie wiedzy m.in. na temat szacowania wartości zamówienia w świetle nowych przepisów, opisu przedmiotu zamówienia przez członków komisji, ustalania kryteriów oceny ofert przez komisję. #Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych - nowelizacja #Zasady udzielania zamówień poniżej progu 14 tys. euro #Zasady pracy komisji przetargowej #Szacowanie wartości zamówienia w świetle nowych przepisów #Opis przedmiotu zamówienia przez członków komisji #Ustalanie przez komisję kryteriów oceny ofert #Zasady opracowywania SIWZ przez komisję #Jak przygotować ogłoszenie? #Zasady wypełniania protokołu w myśl nowego rozporządzenia z października 2007 r. #Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców? #Wybór oferty najkorzystniejszej #Pisemność postępowania #Umowy o zamówienie publiczne, jakich błędów unikać? #Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy #Jak przeprowadzić tryb zapytania o cenę i z wolnej ręki? #Zamówienia dodatkowe i uzupełniające #Analiza studium przypadku Marcin Melon - doradca i trener z zakresu zamówień publicznych. Właściciel firmy doradczo-konsultingowej. Autor ponad 200 publikacji. 190 zł 8 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2420

6 SEMINARIUM ABC dobrego kadrowca pracodawcy, pracownicy działów kadrowych jst i jednostek podległych. cel poszerzenie wiedzy m. in. na temat zawierania umów o pracę, urlopów, ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych, akt osobowych, świadectw pracy. zdobycie wiedzy na temat odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy oraz zakresu pracowniczych obowiązków i uprawnień. Seminarium: Cele i podstawowe zasady prawa pracy. Umowy o pracę. Informacje, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika. Nawiązywanie stosunku pracy i rodzaje umów o pracę. Kolejne umowy na czas określony. Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne. Marek Balicki Urlopy prawnik, pracownicze, wykładowca delegacje prawa pracy służbowe. w Krakowskiej Służba BHP. Szkole Obowiązki Wyższej im. pracodawców Andrzeja Frycza i pracowników Modrzewskiego (przeciwdziałanie w Krakowie. mobbingowi i dyskryminacji). Czas pracy: normy, wymiar, rozkład. cena Przerwy w pracy; godziny nadliczbowe; okresy rozliczeniowe. 165 zł Ochrona pracy kobiet. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy Warsztaty: 9 maja Umowy: 2008 r. o pracę, ul. cywilnoprawna. Szlak 73a, Klauzula umowna Kraków dla pracowników Zajęcia odbywać zatrudnionych się będą w godz. w niepełnym wymiarze czasu pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika. Zakres pracowniczych materiały szkoleniowe obowiązków i bufet w i uprawnień. czasie przerwy. Ewidencja czasu pracy, urlopowa Podmioty zgłaszające i plany urlopów. na seminarium Akta osobowe. więcej niż Oświadczenia 2 osoby, płacą woli za pracodawcy: każdą kolejną o osobę wypowiedzeniu 50% ceny. umowy o pracę, o wypowiedzeniu zmieniającym, o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia: z winy Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji szkolenia 5 dni przed bankowe: oraz terminem bez winy pracownika. Pisma pracodawcy do pracownika. Pekao SA, spowoduje II O/Kraków, obciążenie Nr Państwa 50% kosztów ogólnych. Świadectwa pracy. Zaświadczenia i inne pisma związane ze stosunkiem pracy, oświadczenia pracownicze. Umowy pracodawcy z pracownikiem (zakaz konkurencji, skierowanie na naukę w formach zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2100 szkolnych zł (nie obejmuje oraz kosztu pozaszkolnych, dojazdu wykładowcy). odpowiedzialność materialna za powierzone mienie). Rozwiązywanie kazusów z wybranych zagadnień prawa pracy SEMINARIUM cel Ochrona praw lokatorów regulacje prawne dotyczące czynszu najmu przedstawiciele gmin realizujący politykę mieszkaniową, zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy i zarządcy licencjonowani. zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw lokatorów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków gmin.

7 poszerzenie wiedzy m.in. na temat regulacji prawnych dotyczących czynszu najmu. #Czynsz w zasobach mieszkaniowych. Czynniki wpływające na wysokość stawki czynszu w zasobach publicznych. Zasady ustalania czynszu w zasobach publicznych. Polityka czynszowa gmin. Wysokość czynszu w zasobach niepublicznych. Rodzaje wydatków, na które wynajmujący ma prawo pozyskać środki z przychodów z czynszu. Podwyższanie czynszu. Ograniczenia ustawowe podwyżek. Możliwość zaskarżenia nowej stawki czynszu. Obowiązki wynajmującego związane z wykazaniem zasadności podwyżki.obniżki czynszu w zasobach publicznych. Kryteria dochodowe. Zasady przyznawania obniżek #Polityka czynszowa i jej skutki dla budżetu gminy #Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadzone zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami z 24 VIII 2007 r. #Obowiązki zarządcy po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązki gminy wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 XII 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części #Opłaty niezależne od właściciela: za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami ciepła w lokalach (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody). Elżbieta Szczawińska ekspert w dziedzinie mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami. 165 zł 9 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2100

8 SEMINARIUM cel Zasady udzielania zamówień do euro - nowelizacja osoby odpowiedzialne za przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej. zdobycie wiedzy na temat zasad udzielania zamówień do euro - w kontekście najnowszej nowelizacji ustawy z 2008 r. poszerzenie wiedzy m.in. na temat zmian w ustawie o zamówieniach publicznych, regulaminu udzielania zamówień, rozeznania rynku, badania ofert, protokołu z procedury. #Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, jakie zostaną wprowadzone nowelizacją z 2008 r.(zasady prostowania ogłoszeń w BZP; zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy; art. 26; nowe regulacje w zakresie omyłek rachunkowych i podwykonawców; modyfikacja SIWZ; wytyczne w zakresie wadium, zasady jawności i terminów związania ofertą; nowe wytyczne w zakresie zmiany zawartych już umów; terminy na korzystanie ze środków ochrony prawnej; warunki udziału w postępowaniu art. 22 i wykluczeniu wykonawców art. 24; zmiany w przepisach o umowach; tryb zapytania o cenę, negocjacje z ogłoszeniem i licytacja elektroniczna) #Zasady udzielania zamówień do euro. Regulamin udzielania zamówień. Rozeznanie rynku. Badanie ofert. Protokół z procedury #Szacowanie wartości zamówienia do euro (dostawy i usługi; roboty budowlane). Zasady opisu przedmiotu zamówienia #Zasady pracy komisji w przypadku zamówień do euro #Pisemność postępowania (nowe rozporządzenie w sprawie protokołu i nowe druki ZP, zasady wypełniania protokołu z postępowania, jak wypełniać druki ZP?, jawność postępowania) #Umowy o zamówienie publiczne. Tryb zapytania o cenę i z wolnej ręki #Naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych a naruszenie ustawy o finansach publicznych Marcin Melon - doradca i trener z zakresu zamówień publicznych. Właściciel firmy doradczo-konsultingowej. Autor ponad 200 publikacji. 200 zł 9 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz

9 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2540 SEMINARIUM Jak przeprowadzić konsultacje społeczne? cel pracownicy wydziałów rozwoju gospodarczego, inwestycji oraz odpowiedzialni za opracowanie dokumentów strategicznych dla rozwoju miasta, regionu nabycie umiejętności samodzielnego budowania prostych narzędzi badawczych - tworzenia ankiet, przeprowadzania konsultacji społecznych metodą warsztatową i metodą ankiet. zdobycie wiedzy w zakresie projektowania, przeprowadzania i analizy danych badania opinii publicznej oraz nabycie umiejętności wykorzystania i prezentacji wyników badania opinii publicznej, konsultacji społecznych. #Rola konsultacji w ustalaniu celów, zadań oraz rozwiązywaniu problemów: ##społecznych ##gospodarczych ##ekologiczno-przestrzennych #Konsultacje społeczne jako wstęp do opracowania dokumentów potrzebnych do aplikowania o środki unijne - np. Lokalny Plan Rewitalizacji, Plan Rozwoju Lokalnego i inne #Ustalenie celów konsultacji społecznych #Przygotowanie badania opinii publicznej #Budowanie ankiety #Ankieta a cele i metody badań #Przygotowanie precyzyjnych pytań #Wywiad bezpośredni #Wywiad telefoniczny # Warsztaty i konferencje dla mieszkańców #Wykorzystanie danych #Prezentacja wyników Robert Kondas socjolog, trener z zakresu ocen okresowych pracowników, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania, coachingu, oceny personelu. 225 zł

10 12 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2860 SEMINARIUM Profesjonalna sekretarka/asystentka cel osoby pełniące funkcje asystenta, sekretarki/asystentki dyrekcji, odpowiedzialne za zarządzanie sekretariatem swojej jednostki. poznanie zasad efektywnej i skutecznej organizacji pracy sekretariatu. zdobycie wiedzy m.in. na temat zarządzania pierwszym wrażeniem, organizacji zebrań i konferencji, obsługi klientów.

11 #Zarządzanie pierwszym wrażeniem #Zasady skutecznej komunikacji #Ochrona pracy szefa #Organizacja: ##zadań ##prezentacji ##zebrań ##konferencji #Zarządzanie czasem #Obsługa klientów: ##zewnętrznych ##wewnętrznych #Pytania i odpowiedzi Robert Kondas socjolog, trener z zakresu ocen okresowych pracowników, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania, coachingu, oceny personelu. 215 zł 13 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za każdą kolejną osobę 50% ceny. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2740 SEMINARIUM: Ochrona informacji niejawnych. Zarządzanie kryzysowe w Małopolsce pracownicy odpowiedzialni za dokumentację niejawną, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną i sprawy obronne w jst.

12 cel zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi obowiązek ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jst. zdobycie wiedzy w sprawach dotyczących informacji niejawnych, zasad kwalifikacji informacji, ich ochrony i rodzaju a także zakresu kompetencji organów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na poszczególnych szczeblach administracji. #Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych #Zasady klasyfikowania informacji #Postępowanie z dokumentami oznaczonymi klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne #Sposób rejestrowania dokumentów niejawnych #Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych #Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych #Organy zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w województwie małopolskim #Zakres kompetencji organów OC na poszczególnych szczeblach administracji #Elementy składowe planu obrony cywilnej #Organizacja systemu wykrywania i alarmowania #Reagowanie i koordynacja w Krajowym Systemie Ratowniczym #Zespoły Reagowania Kryzysowego (gmina, powiat, województwo) Piotr Świeży inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 160 zł 13 maja 2008 r. ul., Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2020 Jolanta Przejczowska

13 SEMINARIUM Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie cel członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracownicy urzędu współpracujący z komisją. omówienie zadań i uprawnień gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. zdobycie wiedzy dotyczącej wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zezwolenia, kontroli punktów sprzedaży a także zadań gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. #Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych procedura administracyjna #Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu #Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń #Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży Mariusz Nawrot alkoholu prawnik, Główny Specjalista w Wydziale Spraw #Postępowanie Administracyjnych sądowe UMK, w sprawach członek i o pełnomocnik zastosowanie sądowy obowiązku Miejskiej przymusowego Komisji Rozwiązywania leczenia przeciwalkoholowego Problemów Alkoholowych w Krakowie.. #Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 160 rodzinie zł #Funkcjonowanie gminnych komisji zasady organizacyjne #Dyskusja, wymiana doświadczeń. 14 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz bankowe: terminem Pekao SA, spowoduje II O/Kraków, obciążenie Nr Państwa 50% kosztów ogólnych. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2020 Jolanta Przejczowska SEMINARIUM: Promocja gminy cel radni, kadra kierownicza jst, pracownicy samorządowi zatrudnieni przy obsłudze przedsiębiorców. omówienie działań promocyjnych i ich znaczenia dla rozwoju gminy.

14 zdobycie wiedzy dotyczącej form budowania przewagi konkurencyjnej w obliczu ciągłych zmian i globalizacji, sposobów wyróżniania się na rynku, kreowania wizerunku oraz zwiększenia skuteczności reklamy i promocji przy obniżaniu kosztów. #Co to jest promocja? ##cele i znaczenie promocji ##adresaci promocji #Nowoczesne technologie w promocji i marketingu #Dobór metod działania i kanałów dystrybucji przekazu #Strategia promocji i cele główne #Narzędzia promocyjne #Co to jest marka? ##znaczenie marki ##funkcje marki #Znaczenie rozwoju gminy #Kapitał intelektualny jako główna przewaga konkurencyjna #Budowanie nowych rynków odbiorców #Tworzenie Grup Partnerskich znaczenie wspólnych działań #Dyskusja Maria Janik trener i konsultant z praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania i marketingu, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. 165 zł 14 maja 2008 r. ul., Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2130 Jolanta Przejczowska

15 SEMINARIUM cel Zasady efektywnych wystąpień publicznych pracownicy jst, jednostek podległych, radnych, organizacji pozarządowych oraz wszyscy zainteresowani. poznanie zasad kontaktu ze słuchaczami, ułatwiających wystąpienia publiczne. zdobycie wiedzy m.in. na temat wyboru formy wystąpienia, słownictwa oraz prezentacji treści. #Przygotowanie ##plan, notatki, wnioski ##przykłady, ilustracje #Wybór formy ##słownictwo ##poziom trudności treści ##medium #Prezentacja treści ##postawa ##głos, wymowa ##kontakt wzrokowy #Angażowanie słuchacza w wystąpienie ##pytania, zadania, dyskusja #Dekalog mówcy zasady kontaktu ze słuchaczem #Pytania i odpowiedzi Ewa Ryłko Poniedziałek psycholog, pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. z zakresu rozwoju osobistego. 165 zł 15 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych

16 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2100 SEMINARIUM Windykacja należności cywilnoprawnych cel pracownicy jednostek samorządowych zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych. zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej windykacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. poznanie zagadnień związanych ze sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji. #Zagadnienia wstępne. Podstawa prawna windykacji należności #Przesądowe czynności (wezwania, porozumienia, ugody, projekty ugód o udzielenie ulgi) #Negocjacje windykacyjne #Wystąpienie na drogę postępowania sądowego i otrzymanie tytułu wykonawczego #Rozszerzenie tytułu na współmałżonka #Uznanie długu przez dłużnika. #Potrącenie wierzytelności, przystąpienie do długu, przejęcie długu #Stosowanie zabezpieczeń rzeczowych hipoteka, zastaw rejestrowy, zastaw zwykły, blokada środków na rachunku bankowym #Przymusowe dochodzenie należności postępowanie egzekucyjne #Kierowanie sprawy do komornika #Monitorowanie spraw prawo wierzyciela do uzyskania od komornika informacji o stanie postępowania egzekucyjnego #Przesłanki wyjawienia majątku dłużnika #Przykłady - procedura windykacyjna w jednostce samorządu terytorialnego #Pytania i odpowiedzi Wanda Chmielowska - radca prawny, kierownik Oddziału Windykacji Należności UMK, pracownik Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 170 zł

17 16 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 SEMINARIUM cel Postępowanie w sprawach skarg i wniosków pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych. zdobycie wiedzy na temat postępowania w sprawach skarg i wniosków w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z r. omówienie odpowiedniego orzecznictwa sądów administracyjnych.

18 #Konstytucyjne prawo do skargi i wniosku #Kwalifikowanie pism według treści #Właściwość organów do rozpoznawania skarg wniosków #Ochrona skarżącego i wnioskodawcy #Przedmiot skargi #Przedmiot wniosku #Przyjmowanie skarg i wniosków #Rozpatrywanie skarg i wniosków #Przekazywanie skarg do załatwienia #Skarga a ostateczna decyzja administracyjna #Skarga złożona w toku postępowania administracyjnego #Postępowanie ze skargą o znamionach pieniaczych #Termin załatwienia wniosku #Inne problemy proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego i po jego zakończeniu Piotr Strzępek etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. 185 zł 16 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2330 SEMINARIUM Przemoc domowa jako sytuacja kryzysowa pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

19 cel poszerzenie wiedzy w zakresie przemocy domowej ( przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę w tej dziedzinie). zdobycie wiedzy m.in. na temat rodzajów reakcji na zdarzenia traumatyczne oraz możliwości przełamania kryzysu. #Rodzaje reakcji na zdarzenia traumatyczne ##wyjaśnienie pojęć trauma", stres ##rodzaje zdarzeń traumatycznych, reakcje ofiar na te zdarzenia ##rodzaje stresu i reakcje człowieka na zdarzenia - rozpoznawanie, indywidualny próg stresu ##rozpoznawanie kryzysu (reakcje pozytywne i negatywne) #Próba wychwycenia załamania psychicznego (podłoża) #Możliwości przełamania kryzysu #Postawa samych ofiar w obronie przed kryzysem (odrealnienie, depersonalizacja i inne) #Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy domowej (pułapki przemocy; wyuczona bezradność) #Dzieci jako milczące ofiary przemocy domowej #Żałoba i straty w interwencji kryzysowej #Rola służb dotycząca opieki nad ofiarami postępowania w sytuacjach kryzysowych #Wybrane techniki radzenia sobie z własnym stresem ##etapy radzenia sobie w kryzysie (wentylacja emocji...defusing, debriefing) ##kolejne dni w pomocy ofierze Helena Juchniewicz pedagog, prawnik, wykładowca Szkoły Policyjnej w Katowicach. 175 zł 19 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2240

20 SEMINARIUM cel Świadczenia z ubezpieczenia społecznego choroba, macierzyństwo osoby odpowiedzialne za przyznawanie i wypłatę świadczeń pieniężnych z zakresu ubezpieczenia społecznego. zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie macierzyństwa lub choroby. poszerzenie wiedzy m.in. na temat dokumentacji uzasadniającej wypłatę zasiłków. #Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: ##zasiłek chorobowy ##zasiłek macierzyński ##zasiłek opiekuńczy ##zasiłek wyrównawczy ##świadczenie rehabilitacyjne ##podstawa wymiaru świadczeń ##wysokość świadczeń i okres ich wypłaty #Podmioty dokonujące wypłat zasiłków #Dokumentacja uzasadniająca wypłatę zasiłków #Obowiązki płatników składek #Konsultacje indywidualne Dorota Ufir główny specjalista w Wydziale Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. cena 160 zł 20 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Podmiotyy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za

21 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2010 SEMINARIUM Podatki i opłaty lokalne w księdze rachunkowej urzędu gminy pracownicy wydziałów finansowych urzędów gmin/miast wykonujący zadania z zakresu ewidencji podatków i opłat w księdze rachunkowej urzędu gminy/miasta. cel zdobycie wiedzy z zakresu zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz sposobu ewidencjonowania poszczególnych operacji na kontach księgowych. poznanie możliwości pełniejszego wykorzystania przepisów prawa w zakresie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych. #Ewidencja na kontach syntetycznych, analitycznych i szczegółowych #Konta bilansowe i pozabilansowe służące do ewidencji podatków i opłat lokalnych #Rodzaje dowodów księgowych stanowiących podstawę do zapisów w księdze rachunkowej #Ewidencja przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków kontach 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, 750 Przychody i koszty finansowe, 101 Kasa i 130 Rachunek bieżący urzędu. #Ujęcie zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową na koncie 226 Długoterminowe należności budżetowe #Ewidencja zaległości przedawnionych #Ujęcie odsetek od zaległości podatkowych należnych od podatników #Inwentaryzacja należności i zobowiązań drogą weryfikacji sald #Ustalenie wysokości należności do zapłaty, zaległości i nadpłat do sprawozdania budżetowego Rb 27 S #Elementy zakładowego planu kont z zakresu podatków i opłat #Zapisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji w instrukcjach wewnętrznych urzędu gminy Agata Dzięgiel-Matras niezależny ekspert z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych. 215 zł

22 26 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2730 Jolanta Przejczowska SEMINARIUM cel EFS Budżet projektu pracownicy jst, OPS, PCPR, urzędów pracy, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorcy. nabycie wiedzy z zakresu kosztów kwalifikowanych w ramach EFS w Polsce oraz umiejętności konstruowania budżetu projektu. poznanie struktury budżetu projektów, nabycie wiedzy z zakresu kosztów kwalifikowanych i umiejętności dotyczących sporządzania montażu finansowego w projektach społecznych, poznanie kryteriów oceny projektów w zakresie finansów projektu.

23 #EFS wprowadzenie #Poziom dofinansowania projektów w ramach EFS #Omówienie mechanizmu cross- financingu #Omówienie kryteriów oceny w zakresie finansów projektu #Główne zasady kwalifikowalności wydatków #Okres kwalifikowalności wydatków #Wydatki niekwalifikowane #Koszty bezpośrednie #Koszty pośrednie #Wynagrodzenie personelu w projekcie - zasady #Opłaty finansowe #Budżet- elementy budżetu #Montaż finansowy- podstawowe zasady #Budżet zadaniowy a budżet rodzajowy - porównanie #Ustalenie kosztów kwalifikowanych, budowa budżetu projektu - warsztaty #Omówienie prac, analiza przykładów budżetów Magdalena Szczudło trenerka i konsultantka posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, budowaniu projektów i zarządzaniu nimi, stażystka w Parlamencie Europejskim. 175 zł 27 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 SEMINARIUM Współczesne media elektroniczne metody skutecznego użycia pracownicy administracji publicznej i jednostek podległych, odpowiadający za strony www, zajmujący się promocją.

24 cel zdobycie wiedzy na temat mediów elektronicznych. metod skutecznego użycia współczesnych poszerzenie wiedzy m.in. na temat systemu komunikacji medialnej na poziomie jednostki samorządowej. #Otaczają nas komputery, czyli rewolucja na naszych oczach #Powszechny, cyfrowy obraz i dźwięk #Współczesny komputer jako centrum przetwarzania mediów elektronicznych #Internet i jego różne wymiary rewolucja w komunikacji #Komputerowe urządzenia mobilne, czyli telefonia komórkowa i jej różne oblicza #Konsekwencje ekonomiczne, prawne, psychologiczne i socjologiczne mediów elektronicznych. #Jak wykorzystać media elektroniczne do zmiany relacji urząd obywatel i na ile jest to realne w polskiej rzeczywistości? #Warsztaty projekt systemu komunikacji medialnej na poziomie jednostki samorządowej ##analiza techniczna ##rachunek kosztów ##logistyka wdrożenia ##logistyka eksploatacji ##analiza kosztów eksploatacji #Pytania i odpowiedzi dr inż. Krzysztof Waśko wykładowca w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, autor licznych publikacji, seminariów i wykładów w zakresie multimediów. Cena: 200 zł 29 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2540

25 SEMINARIUM Ochrona danych osobowych w jst pracownicy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych. cel zdobycie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. uzyskanie informacji o tym, jak stworzyć warunki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, jak zabezpieczyć dane przed dostępem osób nieuprawnionych. #Ochrona danych osobowych - międzynarodowe gwarancje, prawo polskie #Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny stosowania ustawy o ochronie danych osobowych #Zasady przetwarzania danych osobowych #Obowiązek informacyjny administratora danych #Zasady zachowywania danych szczególnej staranności służącej ochronie interesów osób, których przetwarzane dane dotyczą #Przetwarzanie danych sensytywnych #Zasady udostępniania danych osobowych #Powierzenie przetwarzania danych osobowych #Prawa osoby w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych #Uprawnienia o charakterze informacyjnym #Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych #Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych #Rejestracja zbiorów danych osobowych #Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych #Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego #Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych dr Marlena Sakowska Administrator Bezpieczeństwa Informacji w UM Łodzi specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa do informacji. 215 zł 30 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz

26 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi agnieszka. SEMINARIUM cel Finansowanie projektów ochrony środowiska w latach pracownicy referatów ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego. poznanie funduszy strukturalnych w okresie przeznaczonych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska. zdobycie wiedzy na temat cech wniosku o dofinansowanie projektu środowiskowego. #Fundusze strukturalne w okresie projekty inwestycyjne (cross financing) #Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych, na podstawie których wnioski są formułowane, a następnie oceniane: ##podstawowe ##horyzontalne #Programowanie jedna z zasad umiejscowienie projektu w szerszym kontekście #Programy operacyjne osie priorytetowe dotyczące ochrony środowiska #Cechy wniosku o dofinansowanie projektu środowiskowego #Pytania i odpowiedzi Szymon Kawa - specjalista w dziedzinie programowania i realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa. Doświadczony trener, wykładowca na studiach podyplomowych.

27 170 zł 7 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za Zniżki nie sumują się. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 SEMINARIUM Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów pracownicy gminnych i powiatowych referatów ochrony środowiska. cel przekazanie podstaw prawnych ochrony oraz usuwania drzew i krzewów na mocy ustawy o ochronie przyrody. interpretacja przepisów dotyczących naliczania opłat i kar za usuwanie zieleni; wymiana doświadczeń zawodowych dotyczących realizacji obowiązujących regulacji prawnych.

28 #Kompetencje organów dotyczące usuwania drzew i krzewów (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, WKZ) ##wyłączenie drzew i grup drzew z konieczności uzyskiwania zezwolenia; zasady niepobierania opłat za usuwanie drzew #Zasady postępowania administracyjnego przy usuwaniu drzew i krzewów wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu postępowania administracyjnego (składniki wniosku, decyzji administracyjnej) przy procesach inwestycyjnych; dla pozostałych posiadaczy nieruchomości #Tryb postępowania administracyjnego przy naliczaniu administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenia terenów zieleni, drzew lub krzewów (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności). Najnowsze orzeczenia SKO w tym zakresie #Wzory decyzji administracyjnych i nowych procedur na usuwanie drzew i krzewów oraz o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej przy każdym rodzaju zezwolenia #Promesy na usuwanie drzew i krzewów. Drzewa na granicy działek #Dostęp społeczeństwa do informacji o wnioskach i wydanych decyzjach dotyczących środowiska Jadwiga Kurdziel - Kierownik referatu ds. ochrony zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. cena 170 zł 12 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków Szkolenia Postępowanie w sprawach skarg i wniosków pracownicy jst i jednostek podległych. zdobycie wiedzy na temat postępowania w sprawach skarg i wniosków w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Spis treści 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej1.2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

W przypadku pytań proszę o kontakt:

W przypadku pytań proszę o kontakt: W przypadku pytań proszę o kontakt: Bartłomiej Sikora Koordynator ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81 tel. kom. 508 083 524 bartlomiej.sikora@irip.pl www.irip.pl II TEMATY SZKOLEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Starsi, niepełnosprawni, zaburzeni psychicznie - zadania opieki społecznej

Starsi, niepełnosprawni, zaburzeni psychicznie - zadania opieki społecznej SEMINARIUM cel Starsi, niepełnosprawni, zaburzeni psychicznie - zadania opieki społecznej pracownicy OPS, PCPR, DPS oraz pracownicy jst zainteresowani poszerzeniem wiedzy na ten temat. przedstawienie praktycznych

Bardziej szczegółowo

20-21 LISTOPA D 2017 R.

20-21 LISTOPA D 2017 R. LISTOPAD 2017 1. LISTOPAD LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W PRAKTYCE W 2018 ROKU - WNIOSKI, UMOWY,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SP.Z O.O. W przypadku pytań proszę o kontakt: Piotr Żegliński Menedżer ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni)

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) P r o g r a m Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) Kurs adresowany jest do osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo księgowych jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZT ZŁ/OS NOWE SZKOLENIE DLA URZĘDÓW PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY:

KOSZT ZŁ/OS NOWE SZKOLENIE DLA URZĘDÓW PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY: OFERTA SZKOLEŃ DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY PAŹDZIERNIK PAŹDZIERNIK LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN KOSZT ZŁ/OS 1. NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ( ) ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW, WARUNKI WJAZDU I POBYTU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY :

LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY : SIERPIEŃ SIERPIEŃ LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY : KOSZT ZŁ/OS 1. ZAWODOZNASTWO, POLSKA RAMA KWALIFIKACJI, ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ /zał. nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres 1. FINANSE PUBLICZNE BUDśET ZADANIOWY 1. Ustawa budŝetowa. a. Omówienie szczegółowego sposobu i trybu opracowywania materiałów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 26 maja 2015 roku

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 26 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3466 UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r.

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r. Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. Zasady gospodarki finansowej, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego choroba, macierzyństwo

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego choroba, macierzyństwo Oferta szkoleń MISTiA w lipcu cel Świadczenia z ubezpieczenia społecznego choroba, macierzyństwo osoby odpowiedzialne za przyznawanie i wypłatę świadczeń pieniężnych z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne. 2009 Gmina Kaźmierz 2010 2010- Polsce Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie MDDP Akademia Biznesu Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego 12.01.2015r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: + 48 791

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie...

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... XIII XV XIX Rozdział I. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie centrum usług wspólnych w jednostce samorządu terytorialnego... 1 1. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Opłata skarbowa w świetle ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

Opłata skarbowa w świetle ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Szkolenia w styczniu: Opłata skarbowa w świetle ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. skarbnicy, księgowi pracownicy samorządowych służb podatkowych jst. cel omówienie zmian w ustawie o opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY ZEWNĘTRZNA

OFERTA PRACY ZEWNĘTRZNA II Oddział w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: ds. organizacji i analiz w Wydziale Organizacji i Analiz numer oferty 108/2017 - wykształcenie wyższe (organizacja i zarządzanie, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m. Rachunkowośd budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godzin)

P r o g r a m. Rachunkowośd budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godzin) P r o g r a m Rachunkowośd budżetowa kurs dla niezaawansowanych (36 godzin) Kurs adresowany jest do osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC 2017 LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW. ORAZ POŚREDNIKÓW PRACY: ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO I POŚREDNICTWA PRACY DLA PRACODAWCÓW. DORADZTWO

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Obsługa finansowa projektu Miejsce organizacji (dokładny adres) Termin Hotel i Restauracja ARKADIA w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni. Dzień 1

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni. Dzień 1 Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Rozliczanie podatku VAT w jednostkach DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach pomocy społecznej Izabela Świderek... 3

Bardziej szczegółowo

Szczególne przypadki ochrony lokatora - wypowiedzenie najmu i przygotowanie eksmisji

Szczególne przypadki ochrony lokatora - wypowiedzenie najmu i przygotowanie eksmisji Oferta szkoleń FRDL MISTiA w czerwcu 2009 cel Szczególne przypadki ochrony lokatora - wypowiedzenie najmu i przygotowanie eksmisji pracownicy działów zajmujących się mieszkalnictwem, gospodarowaniem mieniem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo