Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1.C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1.C"

Transkrypt

1 SEMINARIUM cel Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1.C pracownicy jst, którzy będą składać wnioski do MRPO ramach działania 4.1.C. zdobycie wiedzy na temat projektów drogowych. poszerzenie wiedzy m.in. na temat kwalifikowalności kosztów, zasady selekcji projektów. #Małopolski Regionalny Program Operacyjny ##omówienie celów oraz uzasadnień dla realizacji projektów drogowych #Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej. Schemat C Drogi powiatowe #Zasady selekcji projektów ##kryteria #Kwalifikowalność kosztów (luka finansowa) #Formularz wniosku #Załączniki #Pytania i odpowiedzi Szymon Kawa - specjalista w dziedzinie programowania i realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa. Doświadczony trener, wykładowca na studiach podyplomowych. 170 zł 6 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz

2 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 WARSZTATY cel Matryca logiczna projektów do RPO projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych nabycie nawyków myślenia projektowego oraz umiejętności samodzielnego przeprowadzania analizy problemów, diagnozowania celów w projekcie oraz przygotowania matrycy logicznej projektu. nabycie umiejętności opracowywania matrycy logicznej, która w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych , będzie nierzadko wymaganym dokumentem poprawnie przygotowanej propozycji projektowej. #Projekt a wniosek aplikacyjny, etapy przygotowania projektu - omówienie #Analiza problemów - omówienie i ćwiczenie: praca w grupach. #Identyfikacja problemów głównych w wybranych zakresach tematycznych #Matryca logiczna - omówienie logiki interwencji (cele, rezultaty, działania) #Omówienie struktury celów projektu (główny, nadrzędny, szczegółowe) #Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenie w grupach #Pojęcie rezultatów projektu, omówienie kategorii rezultatów #Ćwiczenie w grupach: opisujemy rezultaty w wybranych projektach #Działania w projekcie, czyli jak precyzyjnie i adekwatnie dobrać działania w projekcie, żeby uzyskać konieczne rezultaty #Ćwiczenie w grupach: budowa struktury działań w wybranych projektach #Omówienie wskaźników realizacji projektu, czyli jak dobrze dobrać wskaźniki celów i rezultatów, omówienie źródeł weryfikacji wskaźników #Matryca logiczna: logika interwencji + wskaźniki+ analiza ryzyka #Matryca logiczna - ćwiczenie, tworzenie matryc krok po kroku (praca na wzorach matryc logicznych do Regionalnych Programów Operacyjnych) #Arkusz oceny jakości struktury logicznej- ocena wypracowanych przez grupy matryc logicznych #Analiza przykładowych matryc logicznych - trening umiejętności #Ćwiczenie z komunikacji (Język aplikacji) - jak dobrze napisać wniosek o dofinansowanie na podstawie MLP. Ćwiczenie interaktywne. Magdalena Szczudło trenerka, konsultantka posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, budowaniu projektów i zarządzaniu nimi, stażystka w Parlamencie Europejskim. 170 zł

3 6 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2160 SEMINARIUM: cel Działalność socjalna w jst i ich jednostkach organizacyjnych osoby odpowiedzialne za gospodarowanie Funduszem Świadczeń Socjalnych w jst i ich jednostkach organizacyjnych. omówienie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminu ZFŚS i gospodarowania środkami funduszu. zdobycie wiedzy na temat przeznaczenia środków finansowych i planu finansowego a także obowiązującej dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4 #Podstawowe akty prawne tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych #Zasady tworzenia ZFŚS #Naliczanie ZFŚS z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy społeczne: ##pracownicy czynni zawodowo ##emeryci renciści #Regulamin ZFŚS omówienie prawidłowości jego opracowania #Przeznaczenie środków ZFŚS na: ##wydatki socjalne ##wydatki mieszkaniowe #Uprawnienia związków zawodowych w odniesieniu do ZFŚS #Najczęściej występujące nieprawidłowości #Dyskusja Jadwiga Janowska dyplomowany ekonomista, specjalista z zakresu gospodarowania finansami publicznymi. 160 zł 7 maja 2008 r. ul., Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2060 Jolanta Przejczowska SEMINARIUM Zasady pracy komisji przetargowej - nowelizacja osoby uczestniczące w pracach komisji przetargowej w jednostkach administracji publicznej.

5 cel poznanie zasad pracy komisji przetargowej w kontekście nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych z kwietnia 2008 r. zdobycie wiedzy m.in. na temat szacowania wartości zamówienia w świetle nowych przepisów, opisu przedmiotu zamówienia przez członków komisji, ustalania kryteriów oceny ofert przez komisję. #Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych - nowelizacja #Zasady udzielania zamówień poniżej progu 14 tys. euro #Zasady pracy komisji przetargowej #Szacowanie wartości zamówienia w świetle nowych przepisów #Opis przedmiotu zamówienia przez członków komisji #Ustalanie przez komisję kryteriów oceny ofert #Zasady opracowywania SIWZ przez komisję #Jak przygotować ogłoszenie? #Zasady wypełniania protokołu w myśl nowego rozporządzenia z października 2007 r. #Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców? #Wybór oferty najkorzystniejszej #Pisemność postępowania #Umowy o zamówienie publiczne, jakich błędów unikać? #Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy #Jak przeprowadzić tryb zapytania o cenę i z wolnej ręki? #Zamówienia dodatkowe i uzupełniające #Analiza studium przypadku Marcin Melon - doradca i trener z zakresu zamówień publicznych. Właściciel firmy doradczo-konsultingowej. Autor ponad 200 publikacji. 190 zł 8 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2420

6 SEMINARIUM ABC dobrego kadrowca pracodawcy, pracownicy działów kadrowych jst i jednostek podległych. cel poszerzenie wiedzy m. in. na temat zawierania umów o pracę, urlopów, ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych, akt osobowych, świadectw pracy. zdobycie wiedzy na temat odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy oraz zakresu pracowniczych obowiązków i uprawnień. Seminarium: Cele i podstawowe zasady prawa pracy. Umowy o pracę. Informacje, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika. Nawiązywanie stosunku pracy i rodzaje umów o pracę. Kolejne umowy na czas określony. Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne. Marek Balicki Urlopy prawnik, pracownicze, wykładowca delegacje prawa pracy służbowe. w Krakowskiej Służba BHP. Szkole Obowiązki Wyższej im. pracodawców Andrzeja Frycza i pracowników Modrzewskiego (przeciwdziałanie w Krakowie. mobbingowi i dyskryminacji). Czas pracy: normy, wymiar, rozkład. cena Przerwy w pracy; godziny nadliczbowe; okresy rozliczeniowe. 165 zł Ochrona pracy kobiet. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy Warsztaty: 9 maja Umowy: 2008 r. o pracę, ul. cywilnoprawna. Szlak 73a, Klauzula umowna Kraków dla pracowników Zajęcia odbywać zatrudnionych się będą w godz. w niepełnym wymiarze czasu pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika. Zakres pracowniczych materiały szkoleniowe obowiązków i bufet w i uprawnień. czasie przerwy. Ewidencja czasu pracy, urlopowa Podmioty zgłaszające i plany urlopów. na seminarium Akta osobowe. więcej niż Oświadczenia 2 osoby, płacą woli za pracodawcy: każdą kolejną o osobę wypowiedzeniu 50% ceny. umowy o pracę, o wypowiedzeniu zmieniającym, o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia: z winy Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji szkolenia 5 dni przed bankowe: oraz terminem bez winy pracownika. Pisma pracodawcy do pracownika. Pekao SA, spowoduje II O/Kraków, obciążenie Nr Państwa 50% kosztów ogólnych. Świadectwa pracy. Zaświadczenia i inne pisma związane ze stosunkiem pracy, oświadczenia pracownicze. Umowy pracodawcy z pracownikiem (zakaz konkurencji, skierowanie na naukę w formach zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2100 szkolnych zł (nie obejmuje oraz kosztu pozaszkolnych, dojazdu wykładowcy). odpowiedzialność materialna za powierzone mienie). Rozwiązywanie kazusów z wybranych zagadnień prawa pracy SEMINARIUM cel Ochrona praw lokatorów regulacje prawne dotyczące czynszu najmu przedstawiciele gmin realizujący politykę mieszkaniową, zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy i zarządcy licencjonowani. zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw lokatorów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków gmin.

7 poszerzenie wiedzy m.in. na temat regulacji prawnych dotyczących czynszu najmu. #Czynsz w zasobach mieszkaniowych. Czynniki wpływające na wysokość stawki czynszu w zasobach publicznych. Zasady ustalania czynszu w zasobach publicznych. Polityka czynszowa gmin. Wysokość czynszu w zasobach niepublicznych. Rodzaje wydatków, na które wynajmujący ma prawo pozyskać środki z przychodów z czynszu. Podwyższanie czynszu. Ograniczenia ustawowe podwyżek. Możliwość zaskarżenia nowej stawki czynszu. Obowiązki wynajmującego związane z wykazaniem zasadności podwyżki.obniżki czynszu w zasobach publicznych. Kryteria dochodowe. Zasady przyznawania obniżek #Polityka czynszowa i jej skutki dla budżetu gminy #Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadzone zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami z 24 VIII 2007 r. #Obowiązki zarządcy po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązki gminy wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 XII 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części #Opłaty niezależne od właściciela: za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami ciepła w lokalach (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody). Elżbieta Szczawińska ekspert w dziedzinie mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami. 165 zł 9 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2100

8 SEMINARIUM cel Zasady udzielania zamówień do euro - nowelizacja osoby odpowiedzialne za przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej. zdobycie wiedzy na temat zasad udzielania zamówień do euro - w kontekście najnowszej nowelizacji ustawy z 2008 r. poszerzenie wiedzy m.in. na temat zmian w ustawie o zamówieniach publicznych, regulaminu udzielania zamówień, rozeznania rynku, badania ofert, protokołu z procedury. #Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, jakie zostaną wprowadzone nowelizacją z 2008 r.(zasady prostowania ogłoszeń w BZP; zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy; art. 26; nowe regulacje w zakresie omyłek rachunkowych i podwykonawców; modyfikacja SIWZ; wytyczne w zakresie wadium, zasady jawności i terminów związania ofertą; nowe wytyczne w zakresie zmiany zawartych już umów; terminy na korzystanie ze środków ochrony prawnej; warunki udziału w postępowaniu art. 22 i wykluczeniu wykonawców art. 24; zmiany w przepisach o umowach; tryb zapytania o cenę, negocjacje z ogłoszeniem i licytacja elektroniczna) #Zasady udzielania zamówień do euro. Regulamin udzielania zamówień. Rozeznanie rynku. Badanie ofert. Protokół z procedury #Szacowanie wartości zamówienia do euro (dostawy i usługi; roboty budowlane). Zasady opisu przedmiotu zamówienia #Zasady pracy komisji w przypadku zamówień do euro #Pisemność postępowania (nowe rozporządzenie w sprawie protokołu i nowe druki ZP, zasady wypełniania protokołu z postępowania, jak wypełniać druki ZP?, jawność postępowania) #Umowy o zamówienie publiczne. Tryb zapytania o cenę i z wolnej ręki #Naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych a naruszenie ustawy o finansach publicznych Marcin Melon - doradca i trener z zakresu zamówień publicznych. Właściciel firmy doradczo-konsultingowej. Autor ponad 200 publikacji. 200 zł 9 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz

9 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2540 SEMINARIUM Jak przeprowadzić konsultacje społeczne? cel pracownicy wydziałów rozwoju gospodarczego, inwestycji oraz odpowiedzialni za opracowanie dokumentów strategicznych dla rozwoju miasta, regionu nabycie umiejętności samodzielnego budowania prostych narzędzi badawczych - tworzenia ankiet, przeprowadzania konsultacji społecznych metodą warsztatową i metodą ankiet. zdobycie wiedzy w zakresie projektowania, przeprowadzania i analizy danych badania opinii publicznej oraz nabycie umiejętności wykorzystania i prezentacji wyników badania opinii publicznej, konsultacji społecznych. #Rola konsultacji w ustalaniu celów, zadań oraz rozwiązywaniu problemów: ##społecznych ##gospodarczych ##ekologiczno-przestrzennych #Konsultacje społeczne jako wstęp do opracowania dokumentów potrzebnych do aplikowania o środki unijne - np. Lokalny Plan Rewitalizacji, Plan Rozwoju Lokalnego i inne #Ustalenie celów konsultacji społecznych #Przygotowanie badania opinii publicznej #Budowanie ankiety #Ankieta a cele i metody badań #Przygotowanie precyzyjnych pytań #Wywiad bezpośredni #Wywiad telefoniczny # Warsztaty i konferencje dla mieszkańców #Wykorzystanie danych #Prezentacja wyników Robert Kondas socjolog, trener z zakresu ocen okresowych pracowników, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania, coachingu, oceny personelu. 225 zł

10 12 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2860 SEMINARIUM Profesjonalna sekretarka/asystentka cel osoby pełniące funkcje asystenta, sekretarki/asystentki dyrekcji, odpowiedzialne za zarządzanie sekretariatem swojej jednostki. poznanie zasad efektywnej i skutecznej organizacji pracy sekretariatu. zdobycie wiedzy m.in. na temat zarządzania pierwszym wrażeniem, organizacji zebrań i konferencji, obsługi klientów.

11 #Zarządzanie pierwszym wrażeniem #Zasady skutecznej komunikacji #Ochrona pracy szefa #Organizacja: ##zadań ##prezentacji ##zebrań ##konferencji #Zarządzanie czasem #Obsługa klientów: ##zewnętrznych ##wewnętrznych #Pytania i odpowiedzi Robert Kondas socjolog, trener z zakresu ocen okresowych pracowników, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania, coachingu, oceny personelu. 215 zł 13 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za każdą kolejną osobę 50% ceny. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2740 SEMINARIUM: Ochrona informacji niejawnych. Zarządzanie kryzysowe w Małopolsce pracownicy odpowiedzialni za dokumentację niejawną, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną i sprawy obronne w jst.

12 cel zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi obowiązek ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jst. zdobycie wiedzy w sprawach dotyczących informacji niejawnych, zasad kwalifikacji informacji, ich ochrony i rodzaju a także zakresu kompetencji organów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na poszczególnych szczeblach administracji. #Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych #Zasady klasyfikowania informacji #Postępowanie z dokumentami oznaczonymi klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne #Sposób rejestrowania dokumentów niejawnych #Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych #Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych #Organy zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w województwie małopolskim #Zakres kompetencji organów OC na poszczególnych szczeblach administracji #Elementy składowe planu obrony cywilnej #Organizacja systemu wykrywania i alarmowania #Reagowanie i koordynacja w Krajowym Systemie Ratowniczym #Zespoły Reagowania Kryzysowego (gmina, powiat, województwo) Piotr Świeży inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 160 zł 13 maja 2008 r. ul., Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2020 Jolanta Przejczowska

13 SEMINARIUM Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie cel członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracownicy urzędu współpracujący z komisją. omówienie zadań i uprawnień gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. zdobycie wiedzy dotyczącej wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zezwolenia, kontroli punktów sprzedaży a także zadań gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. #Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych procedura administracyjna #Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu #Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń #Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży Mariusz Nawrot alkoholu prawnik, Główny Specjalista w Wydziale Spraw #Postępowanie Administracyjnych sądowe UMK, w sprawach członek i o pełnomocnik zastosowanie sądowy obowiązku Miejskiej przymusowego Komisji Rozwiązywania leczenia przeciwalkoholowego Problemów Alkoholowych w Krakowie.. #Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 160 rodzinie zł #Funkcjonowanie gminnych komisji zasady organizacyjne #Dyskusja, wymiana doświadczeń. 14 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz bankowe: terminem Pekao SA, spowoduje II O/Kraków, obciążenie Nr Państwa 50% kosztów ogólnych. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2020 Jolanta Przejczowska SEMINARIUM: Promocja gminy cel radni, kadra kierownicza jst, pracownicy samorządowi zatrudnieni przy obsłudze przedsiębiorców. omówienie działań promocyjnych i ich znaczenia dla rozwoju gminy.

14 zdobycie wiedzy dotyczącej form budowania przewagi konkurencyjnej w obliczu ciągłych zmian i globalizacji, sposobów wyróżniania się na rynku, kreowania wizerunku oraz zwiększenia skuteczności reklamy i promocji przy obniżaniu kosztów. #Co to jest promocja? ##cele i znaczenie promocji ##adresaci promocji #Nowoczesne technologie w promocji i marketingu #Dobór metod działania i kanałów dystrybucji przekazu #Strategia promocji i cele główne #Narzędzia promocyjne #Co to jest marka? ##znaczenie marki ##funkcje marki #Znaczenie rozwoju gminy #Kapitał intelektualny jako główna przewaga konkurencyjna #Budowanie nowych rynków odbiorców #Tworzenie Grup Partnerskich znaczenie wspólnych działań #Dyskusja Maria Janik trener i konsultant z praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania i marketingu, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. 165 zł 14 maja 2008 r. ul., Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2130 Jolanta Przejczowska

15 SEMINARIUM cel Zasady efektywnych wystąpień publicznych pracownicy jst, jednostek podległych, radnych, organizacji pozarządowych oraz wszyscy zainteresowani. poznanie zasad kontaktu ze słuchaczami, ułatwiających wystąpienia publiczne. zdobycie wiedzy m.in. na temat wyboru formy wystąpienia, słownictwa oraz prezentacji treści. #Przygotowanie ##plan, notatki, wnioski ##przykłady, ilustracje #Wybór formy ##słownictwo ##poziom trudności treści ##medium #Prezentacja treści ##postawa ##głos, wymowa ##kontakt wzrokowy #Angażowanie słuchacza w wystąpienie ##pytania, zadania, dyskusja #Dekalog mówcy zasady kontaktu ze słuchaczem #Pytania i odpowiedzi Ewa Ryłko Poniedziałek psycholog, pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. z zakresu rozwoju osobistego. 165 zł 15 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych

16 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2100 SEMINARIUM Windykacja należności cywilnoprawnych cel pracownicy jednostek samorządowych zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych. zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej windykacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. poznanie zagadnień związanych ze sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji. #Zagadnienia wstępne. Podstawa prawna windykacji należności #Przesądowe czynności (wezwania, porozumienia, ugody, projekty ugód o udzielenie ulgi) #Negocjacje windykacyjne #Wystąpienie na drogę postępowania sądowego i otrzymanie tytułu wykonawczego #Rozszerzenie tytułu na współmałżonka #Uznanie długu przez dłużnika. #Potrącenie wierzytelności, przystąpienie do długu, przejęcie długu #Stosowanie zabezpieczeń rzeczowych hipoteka, zastaw rejestrowy, zastaw zwykły, blokada środków na rachunku bankowym #Przymusowe dochodzenie należności postępowanie egzekucyjne #Kierowanie sprawy do komornika #Monitorowanie spraw prawo wierzyciela do uzyskania od komornika informacji o stanie postępowania egzekucyjnego #Przesłanki wyjawienia majątku dłużnika #Przykłady - procedura windykacyjna w jednostce samorządu terytorialnego #Pytania i odpowiedzi Wanda Chmielowska - radca prawny, kierownik Oddziału Windykacji Należności UMK, pracownik Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 170 zł

17 16 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 SEMINARIUM cel Postępowanie w sprawach skarg i wniosków pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych. zdobycie wiedzy na temat postępowania w sprawach skarg i wniosków w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z r. omówienie odpowiedniego orzecznictwa sądów administracyjnych.

18 #Konstytucyjne prawo do skargi i wniosku #Kwalifikowanie pism według treści #Właściwość organów do rozpoznawania skarg wniosków #Ochrona skarżącego i wnioskodawcy #Przedmiot skargi #Przedmiot wniosku #Przyjmowanie skarg i wniosków #Rozpatrywanie skarg i wniosków #Przekazywanie skarg do załatwienia #Skarga a ostateczna decyzja administracyjna #Skarga złożona w toku postępowania administracyjnego #Postępowanie ze skargą o znamionach pieniaczych #Termin załatwienia wniosku #Inne problemy proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego i po jego zakończeniu Piotr Strzępek etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. 185 zł 16 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2330 SEMINARIUM Przemoc domowa jako sytuacja kryzysowa pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

19 cel poszerzenie wiedzy w zakresie przemocy domowej ( przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę w tej dziedzinie). zdobycie wiedzy m.in. na temat rodzajów reakcji na zdarzenia traumatyczne oraz możliwości przełamania kryzysu. #Rodzaje reakcji na zdarzenia traumatyczne ##wyjaśnienie pojęć trauma", stres ##rodzaje zdarzeń traumatycznych, reakcje ofiar na te zdarzenia ##rodzaje stresu i reakcje człowieka na zdarzenia - rozpoznawanie, indywidualny próg stresu ##rozpoznawanie kryzysu (reakcje pozytywne i negatywne) #Próba wychwycenia załamania psychicznego (podłoża) #Możliwości przełamania kryzysu #Postawa samych ofiar w obronie przed kryzysem (odrealnienie, depersonalizacja i inne) #Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy domowej (pułapki przemocy; wyuczona bezradność) #Dzieci jako milczące ofiary przemocy domowej #Żałoba i straty w interwencji kryzysowej #Rola służb dotycząca opieki nad ofiarami postępowania w sytuacjach kryzysowych #Wybrane techniki radzenia sobie z własnym stresem ##etapy radzenia sobie w kryzysie (wentylacja emocji...defusing, debriefing) ##kolejne dni w pomocy ofierze Helena Juchniewicz pedagog, prawnik, wykładowca Szkoły Policyjnej w Katowicach. 175 zł 19 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2240

20 SEMINARIUM cel Świadczenia z ubezpieczenia społecznego choroba, macierzyństwo osoby odpowiedzialne za przyznawanie i wypłatę świadczeń pieniężnych z zakresu ubezpieczenia społecznego. zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie macierzyństwa lub choroby. poszerzenie wiedzy m.in. na temat dokumentacji uzasadniającej wypłatę zasiłków. #Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: ##zasiłek chorobowy ##zasiłek macierzyński ##zasiłek opiekuńczy ##zasiłek wyrównawczy ##świadczenie rehabilitacyjne ##podstawa wymiaru świadczeń ##wysokość świadczeń i okres ich wypłaty #Podmioty dokonujące wypłat zasiłków #Dokumentacja uzasadniająca wypłatę zasiłków #Obowiązki płatników składek #Konsultacje indywidualne Dorota Ufir główny specjalista w Wydziale Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. cena 160 zł 20 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Podmiotyy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za

21 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2010 SEMINARIUM Podatki i opłaty lokalne w księdze rachunkowej urzędu gminy pracownicy wydziałów finansowych urzędów gmin/miast wykonujący zadania z zakresu ewidencji podatków i opłat w księdze rachunkowej urzędu gminy/miasta. cel zdobycie wiedzy z zakresu zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz sposobu ewidencjonowania poszczególnych operacji na kontach księgowych. poznanie możliwości pełniejszego wykorzystania przepisów prawa w zakresie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych. #Ewidencja na kontach syntetycznych, analitycznych i szczegółowych #Konta bilansowe i pozabilansowe służące do ewidencji podatków i opłat lokalnych #Rodzaje dowodów księgowych stanowiących podstawę do zapisów w księdze rachunkowej #Ewidencja przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków kontach 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, 750 Przychody i koszty finansowe, 101 Kasa i 130 Rachunek bieżący urzędu. #Ujęcie zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową na koncie 226 Długoterminowe należności budżetowe #Ewidencja zaległości przedawnionych #Ujęcie odsetek od zaległości podatkowych należnych od podatników #Inwentaryzacja należności i zobowiązań drogą weryfikacji sald #Ustalenie wysokości należności do zapłaty, zaległości i nadpłat do sprawozdania budżetowego Rb 27 S #Elementy zakładowego planu kont z zakresu podatków i opłat #Zapisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji w instrukcjach wewnętrznych urzędu gminy Agata Dzięgiel-Matras niezależny ekspert z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych. 215 zł

22 26 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2730 Jolanta Przejczowska SEMINARIUM cel EFS Budżet projektu pracownicy jst, OPS, PCPR, urzędów pracy, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorcy. nabycie wiedzy z zakresu kosztów kwalifikowanych w ramach EFS w Polsce oraz umiejętności konstruowania budżetu projektu. poznanie struktury budżetu projektów, nabycie wiedzy z zakresu kosztów kwalifikowanych i umiejętności dotyczących sporządzania montażu finansowego w projektach społecznych, poznanie kryteriów oceny projektów w zakresie finansów projektu.

23 #EFS wprowadzenie #Poziom dofinansowania projektów w ramach EFS #Omówienie mechanizmu cross- financingu #Omówienie kryteriów oceny w zakresie finansów projektu #Główne zasady kwalifikowalności wydatków #Okres kwalifikowalności wydatków #Wydatki niekwalifikowane #Koszty bezpośrednie #Koszty pośrednie #Wynagrodzenie personelu w projekcie - zasady #Opłaty finansowe #Budżet- elementy budżetu #Montaż finansowy- podstawowe zasady #Budżet zadaniowy a budżet rodzajowy - porównanie #Ustalenie kosztów kwalifikowanych, budowa budżetu projektu - warsztaty #Omówienie prac, analiza przykładów budżetów Magdalena Szczudło trenerka i konsultantka posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, budowaniu projektów i zarządzaniu nimi, stażystka w Parlamencie Europejskim. 175 zł 27 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 SEMINARIUM Współczesne media elektroniczne metody skutecznego użycia pracownicy administracji publicznej i jednostek podległych, odpowiadający za strony www, zajmujący się promocją.

24 cel zdobycie wiedzy na temat mediów elektronicznych. metod skutecznego użycia współczesnych poszerzenie wiedzy m.in. na temat systemu komunikacji medialnej na poziomie jednostki samorządowej. #Otaczają nas komputery, czyli rewolucja na naszych oczach #Powszechny, cyfrowy obraz i dźwięk #Współczesny komputer jako centrum przetwarzania mediów elektronicznych #Internet i jego różne wymiary rewolucja w komunikacji #Komputerowe urządzenia mobilne, czyli telefonia komórkowa i jej różne oblicza #Konsekwencje ekonomiczne, prawne, psychologiczne i socjologiczne mediów elektronicznych. #Jak wykorzystać media elektroniczne do zmiany relacji urząd obywatel i na ile jest to realne w polskiej rzeczywistości? #Warsztaty projekt systemu komunikacji medialnej na poziomie jednostki samorządowej ##analiza techniczna ##rachunek kosztów ##logistyka wdrożenia ##logistyka eksploatacji ##analiza kosztów eksploatacji #Pytania i odpowiedzi dr inż. Krzysztof Waśko wykładowca w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, autor licznych publikacji, seminariów i wykładów w zakresie multimediów. Cena: 200 zł 29 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2540

25 SEMINARIUM Ochrona danych osobowych w jst pracownicy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych. cel zdobycie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. uzyskanie informacji o tym, jak stworzyć warunki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, jak zabezpieczyć dane przed dostępem osób nieuprawnionych. #Ochrona danych osobowych - międzynarodowe gwarancje, prawo polskie #Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny stosowania ustawy o ochronie danych osobowych #Zasady przetwarzania danych osobowych #Obowiązek informacyjny administratora danych #Zasady zachowywania danych szczególnej staranności służącej ochronie interesów osób, których przetwarzane dane dotyczą #Przetwarzanie danych sensytywnych #Zasady udostępniania danych osobowych #Powierzenie przetwarzania danych osobowych #Prawa osoby w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych #Uprawnienia o charakterze informacyjnym #Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych #Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych #Rejestracja zbiorów danych osobowych #Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych #Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego #Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych dr Marlena Sakowska Administrator Bezpieczeństwa Informacji w UM Łodzi specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa do informacji. 215 zł 30 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz

26 zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi agnieszka. SEMINARIUM cel Finansowanie projektów ochrony środowiska w latach pracownicy referatów ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego. poznanie funduszy strukturalnych w okresie przeznaczonych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska. zdobycie wiedzy na temat cech wniosku o dofinansowanie projektu środowiskowego. #Fundusze strukturalne w okresie projekty inwestycyjne (cross financing) #Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych, na podstawie których wnioski są formułowane, a następnie oceniane: ##podstawowe ##horyzontalne #Programowanie jedna z zasad umiejscowienie projektu w szerszym kontekście #Programy operacyjne osie priorytetowe dotyczące ochrony środowiska #Cechy wniosku o dofinansowanie projektu środowiskowego #Pytania i odpowiedzi Szymon Kawa - specjalista w dziedzinie programowania i realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa. Doświadczony trener, wykładowca na studiach podyplomowych.

27 170 zł 7 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za Zniżki nie sumują się. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150 SEMINARIUM Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów pracownicy gminnych i powiatowych referatów ochrony środowiska. cel przekazanie podstaw prawnych ochrony oraz usuwania drzew i krzewów na mocy ustawy o ochronie przyrody. interpretacja przepisów dotyczących naliczania opłat i kar za usuwanie zieleni; wymiana doświadczeń zawodowych dotyczących realizacji obowiązujących regulacji prawnych.

28 #Kompetencje organów dotyczące usuwania drzew i krzewów (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, WKZ) ##wyłączenie drzew i grup drzew z konieczności uzyskiwania zezwolenia; zasady niepobierania opłat za usuwanie drzew #Zasady postępowania administracyjnego przy usuwaniu drzew i krzewów wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu postępowania administracyjnego (składniki wniosku, decyzji administracyjnej) przy procesach inwestycyjnych; dla pozostałych posiadaczy nieruchomości #Tryb postępowania administracyjnego przy naliczaniu administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenia terenów zieleni, drzew lub krzewów (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności). Najnowsze orzeczenia SKO w tym zakresie #Wzory decyzji administracyjnych i nowych procedur na usuwanie drzew i krzewów oraz o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej przy każdym rodzaju zezwolenia #Promesy na usuwanie drzew i krzewów. Drzewa na granicy działek #Dostęp społeczeństwa do informacji o wnioskach i wydanych decyzjach dotyczących środowiska Jadwiga Kurdziel - Kierownik referatu ds. ochrony zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. cena 170 zł 12 maja 2008 r. ul. Szlak 73a, Kraków Zajęcia odbywać się będą w godz Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych. zlecone: dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2150

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen luty 2015 - - czerwiec 2015 Szanowni Państwo, w 1994 roku, kiedy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wprowadziła do swojej oferty kształcenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY szkoleń dla beneficjentów RPO WO/ PO KL/ NSS

PROGRAMY szkoleń dla beneficjentów RPO WO/ PO KL/ NSS 1. Zarządzanie projektem RPO WO 2. Studium wykonalności projektów RPO WO 3. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach RPO WO (ze szczególnym uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych) oraz realizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 I. Postanowienia ogólne Urząd Gminy działa na podstawie: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.186.2012 z dnia 17 lipca 2012 r. 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo