SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego."

Transkrypt

1 1 z 12 Lublin: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Projektem pn. Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie - Etap II dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Al J. Piłsudskiego 15, Lublin, woj. lubelskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Projektem pn. Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie - Etap II dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu podłączeń kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do zbiorczego systemu kanalizacyjnego: 75 podłączeń o łącznej długości ok. 661m, w tym ok. 69 studzienek kanalizacyjnych. Parametry dotyczące długości oraz ilości studzienek kanalizacyjnych podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia zawarty jest w TOMIE III: Opis Przedmiotu Zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej podłączeń kanalizacji sanitarnej służącej do wykonania Robót budowlanych. 2.Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem optymalnych technologii wykonania z uwzględnieniem metod bezwykopowych. Obowiązki Wykonawcy: 1.Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania i wybudowania podłączeń kanalizacyjnych. 2.Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: - mapy do celów projektowych - dla posesji nie objętych uzgodnieniem ZUDP oraz dla posesji zlokalizowanych poza obszarem map sytuacyjno-wysokościowych będących załącznikiem do PFU oraz dla posesji, w przypadku których uzgodniona trasa nie może być wykorzystana (np. brak akceptacji trasy ZUDP przez Inwestora), - wykonać wszystkie badania, analizy techniczne i ekonomiczne niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania podłączenia. 3. Wykonawca pokryje koszty wszelkich map, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, inwentaryzacji geodezyjnych, badań zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, itp. 4. Wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu i dokona uzupełniających pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (w zakresie

2 2 z 12 niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia). 5. Dla posesji przy ul. Kminkowej 4 (dz. 15/4) wymagane jest zaprojektowanie przyłącza zarówno na terenie działki jak i w pasie drogowym ul. Kminkowej. Zamawiający dysponuje Decyzją ZDiM dotyczącą możliwości lokalizacji przyłącza w pasie drogowym Wykonawca zobligowany jest do pozyskania mapy do celów projektowych dla ww. posesji oraz opinii ZUDP. 6. Wykonawca może uwzględnić uzgodnione na ZUDP Miasta Lublin trasy podłączeń kanalizacyjnych wskazanych w PFU. 7. Wykonawca pozyska akceptację Inwestora dla projektowanych rozwiązań w tym sposób opomiarowania ścieków uwzględniający obecne zasilanie w wodę. 8. Wykonawca dokona likwidacji szamb, w przypadku kolizyjnego ich usytuowania w stosunku do planowanego podłączenia kanalizacyjnego. 9. Wykonawca umieści oznakowania drogowe (zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu), oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie i likwidacje tego oznakowania po zakończeniu robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej istniejący stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami). 11. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia rozebranych elementów nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego. 12. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną (wytyczenia tras i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, bieżąca obsługa). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania po 2 komplety oryginalnej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdego Inwestora. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę wspólnych inwentaryzacji powykonawczych zbiorczych dla kilku podłączeń kanalizacyjnych znajdujących się w jednym rejonie budowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbioru końcowego. 14. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed wbudowaniem wyrobów budowlanych do przedłożenia dokumentów dotyczących stosowanych materiałów w tym: deklaracji zgodności, certyfikatów na znak bezpieczeństwa lub certyfikatów zgodności z PN lub atestów technicznych dotyczących stosowanych materiałów, protokołów badań w języku polskim. 15. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót oraz za szkody wynikające ze zniszczenia i z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem realizacji przedmiotu umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa budowlanego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 17. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 18. Wszyscy pracownicy Wykonawcy (Podwykonawcy) obecni na placu budowy będą nosić oznakowane ubrania robocze celem umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują. 19. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie warunki socjalne oraz inne przewidziane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników - z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 20. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia drzewostanu, elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy. 21. Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska zgodę na wycinkę istniejącego drzewostanu występującego na trasie planowanych podłączeń oraz na własny koszt dokona tej wycinki. 22. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wszelkie media niezbędne do prowadzenia robót. 23. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru urobku po robotach ziemnych (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych). 24. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie każdego z Inwestorów na co najmniej 7 dni wcześniej o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Ww. termin rozpoczęcia robót musi być spójny/kompatybilny z harmonogramem prac objętych przedmiotem umowy stanowiącym załącznik do umowy. 25. Wykonawca, najpóźniej w dniu pierwszego zgłoszenia rozpoczęcia robót, przedłoży Zamawiającemu oryginał dokumentu ubezpieczeniowego oraz przekaże jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, obejmującego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonaną usługę. Klauzula dodatkowa do ubezpieczenia OC winna zawierać - odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlanomontażowych. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej nie wyższa niż 500 PLN. Ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN. W przypadku, gdy dokument ubezpieczeniowy będzie obejmować okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie oryginału dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopią poświadczoną za zgodność z

3 3 z 12 oryginałem, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą umową. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej utrzymywania przez okres wykonywania prac, Zamawiający jest uprawiony do zawarcia umowy lub dokonywania w niej zmian we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraża na to zgodę i upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w obowiązujących polisach. 26. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn poz. 1409). Warunki prawidłowego opracowania dokumentacji: 1. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy - Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie - Etap II wraz z załącznikami. 2. Dokumentację projektową odrębną dla każdej posesji należy wykonać w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy). 3. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać: -stronę tytułową oraz opis techniczny, -plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacja podłączenia, rzędnymi studni i spadkami przewodów, -zestawienie materiałów, -akceptacje przez Inwestora zaprojektowanych rozwiązań, -oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami, -odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB, -profile przyłączy - w przypadku zróżnicowanego terenu i/lub skrzyżowań z innym uzbrojeniem, -szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia każdej dokumentacji projektowej w Dziale Technicznym Zamawiającego, po wcześniejszej akceptacji - w formie podpisu na planszy sytuacyjnej - zaproponowanych rozwiązań przez właściciela nieruchomości, która będzie podlegała podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej. 5. Dokumentacja projektowa musi określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia. 6. Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć zaświadczenia oraz oświadczenia, o których jest mowa w art. 12 ust. 7 i art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczenie o kompletności opracowania. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający udostępni: - wykaz Inwestorów przewidzianych do podłączenia, - uzgodnienie ZDiM lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnętrznej ul.kminkowej w Lublinie, - mapy sytuacyjno wysokościowe z uzgodnionymi na ZUDP Miasta Lublin trasami podłączeń kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały) określone w programie funkcjonalno-użytkowym, pochodzące od konkretnych producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie towarów (materiałów) równoważnych opisywanym w PFU, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności), tzn. załączyć do oferty karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) z pełną charakterystyką, potwierdzające ich równoważność. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w PFU. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w PFU, jest obowiązany wykazać, że proponowany przez niego sposób wykonania robót budowlanych spełnia określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Warunkiem równoważności, o której mowa powyżej, jest ponadto oświadczenie złożone przez Wykonawcę, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z PFU oraz nie będą generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W treści ww. oświadczenia Wykonawca musi zobowiązać się również do zrealizowania przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i rozwiązań równoważnych w terminach określonych w pkt 8 IDW. UWAGA: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o systemie oceny zgodności oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającym z niej Kontraktem. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany - najpóźniej na 3

4 4 z 12 dni przed podpisaniem umowy - do złożenia Zamawiającemu harmonogramu prac objętych przedmiotem umowy i uzyskania jego akceptacji. Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji jakości robót budowlanych, licząc od daty protokołu potwierdzającego zrealizowanie wszystkich prac objętych umową niezbędnych do rozliczeń finansowych oraz ustalenia biegu gwarancji i terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nie przekraczającej 10% zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian). Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nominalnej min. 200 mm wraz z przyłączami o średnicy nominalnej min. 150 mm o długości sieci wraz z przyłączami min. 300 m w granicach administracyjnych miasta (Zamawiający wymaga, aby każda z ww. robót budowlanych była zrealizowana w ramach odrębnej umowy). W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia ocena spełnienia warunku odbędzie się w następujący sposób: co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym doświadczeniem. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5 5 z 12 a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: Specjalista nr 1 - Projektant branży sanitarnej, posiadający: - doświadczenie w zaprojektowaniu (jako projektant), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dokumentacji projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości co najmniej 200 m każda, w granicach administracyjnych miasta. - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn poz. 1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Specjalista nr 2 - Kierownik budowy, posiadający: - doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji co najmniej 3 inwestycji, których przedmiotem była budowa i/lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości co najmniej 200 m każda, w granicach administracyjnych miasta. - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn poz. 1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie. Wymieniony powyżej skład zespołu specjalistów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Wymagane okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wszyscy ww. specjaliści posiadali biegłą, tj. umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego. W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych (definicja roku obrotowego zawarta jest w ustawie z dnia 29

6 6 z 12 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późniejszymi zmianami), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN; W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się w następujący sposób: co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym obrotem rocznym. b) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy w wysokości co najmniej ,00 PLN; W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie. c) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN w postaci opłaconej polisy. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

7 7 z 12 od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

8 8 z 12 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Dowodami, o których mowa w pkt. III.4.1) są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt IDW zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. a) i b). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały być wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z pkt 9.4 IDW, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

9 9 z 12 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, tj. np.: a) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, zawierające zakres robót budowlanych, które te podmioty zobowiązują się wykonać oraz charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a IDW); b) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a IDW); c) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: - pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji sprawozdania finansowego albo jego części lub innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 IDW), - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów - sytuacji ekonomicznej i finansowej (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 IDW), - dokumenty, o których mowa w pkt IDW (Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty (rozumiane jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów), wystawione dla podmiotów, z których sprawozdania finansowego Wykonawca będzie korzystał; d) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: - pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 IDW), - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów - sytuacji ekonomicznej i finansowej (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 IDW), - dokumenty, o których mowa w pkt IDW (Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej), wystawione dla podmiotów, z których zasobów finansowych Wykonawca będzie korzystał; e) w przypadku gdy Wykonawca polega na ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: - pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 IDW), - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów - sytuacji ekonomicznej i finansowej (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 IDW), - dokumenty, o których mowa w pkt IDW (Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), wystawione dla podmiotów, z których ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca będzie korzystał; f) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt , , a), b), c) IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 10.4 niniejszych IDW lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 10.5 IDW dotyczących tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia; g) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt , , a), b), c) IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o

10 10 z 12 których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w PFU i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez wykonawcę - w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. Wykonawca musi załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w PFU - w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych - w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, gdy nie można wykonać zamówienia w terminie, w tym w szczególności z uwagi na: 1) warunki atmosferyczne: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów. 2) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczególności:` a) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy; b) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno - wysokościowych istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; d) wykopaliska archeologiczne, nie przewidziane w SIWZ. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy; b) konieczność wprowadzenia zmian w wytycznych zawartych w Programie funkcjonalnoużytkowym; c) opóźnienie w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków, instrukcji lub dokumentów Wykonawcy. 4) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowę wydania przez organy administracji wymaganych map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy; d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 5) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia. 6) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, lecz koniecznych

11 11 z 12 do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry. 7) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy. 8) wystąpienie opóźnień w prowadzonym równolegle przez Zamawiajaącego projekcie pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, którego realizacja ma wpływ na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach I.1) - I.8) termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności niezależnie od czasu ich trwania. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności: a) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; b) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji; c) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno - wysokościowych istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; d) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. Zmiany, o których mowa w pkt II a), c), d) i e) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Zmiany wskazane w pkt. II. b) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 1) zmiany osobowe: a) wystąpienie nieprzewidzianej uzasadnionej zmiany Specjalistów, z zastrzeżeniem, że zmiana może być dokonana pod warunkiem, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania określone w pkt )a) IDW. III. Pozostałe zmiany: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiany obowiązującej stawki VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione; 3) wystąpienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawców; 4) powierzenie części prac objętych umową podwykonawcy; 5) zaistnienie konieczności zmiany zakresu prac powierzonych Podwykonawcy; 6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 7) wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 8) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, koniecznych do jego prawidłowego wykonania, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry. Ww. okoliczność może powodować zmianę wynagrodzenia. 9) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach lub części robót, gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich poprawić lub usunąć w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obniżone w odpowiednim stosunku; 10) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 11) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 12) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami; 13) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad dotyczących udzielania zamówień dodatkowych; 14) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z

12 2 z 12 SIWZ. IV. W przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z realizacji podłączenia jego nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu prac objętych Umową (jednakże nie więcej niż o 20%), co skutkuje odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość stanowiącą iloczyn długości niezrealizowanych podłączeń oraz średniej ceny za metr podłączenia wyliczonej na podstawie złożonej przez wykonawcę oferty. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana harmonogramu prac objętych przedmiotem umowy stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pok. nr IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 13:00, miejsce: MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, al. Piłsudskiego 15, budynek A, Sekretariat.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Projektem pn. Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie - Etap II dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Nysa: Wykonanie dodatkowych 2 punktów odpylania linii do produkcji paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Płock: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1 go Maja i Harc. A. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Białystok: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Lublin: Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania Projektem pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

Województwo: Dolnośląskie Tel.: (75) 64 88 330

Województwo: Dolnośląskie Tel.: (75) 64 88 330 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 19639-2011 Z dnia 17.01.2011 r. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_oip/04_oip_katowice Katowice: Pełnienie obowiązków Inwestora

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, faks 032 2513766.

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, faks 032 2513766. Katowice: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin która na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl Katowice: Remont pomieszczeń warsztatu w budynku KW PSP w Katowicach Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Grodków: Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i podłogi poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo