Objaśnienia. Objaśnienia Strona 1 z 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia. Objaśnienia Strona 1 z 35"

Transkrypt

1 Objaśnienia Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok, zawierająca w szczególności budżet Gminy na 2010 rok, została opracowana w oparciu o postanowienia dwóch ustaw o finansach publicznych: 1) dotychczasowej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), 2) nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240); oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241). Uchwała budżetowa została przygotowana zasadniczo zgodnie z zapisami nowej ufp - przytoczono ją zresztą, jako podstawę prawną tego aktu. Jedynie do niektórych zapisów uchwały budżetowej oraz elementów z nią powiązanych miały zastosowanie przepisy starej ufp - w zakresie dotyczącym m.in. zakładów budżetowych, WPI, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, prognozy długu, informacji o stanie mienia komunalnego. Oprócz ww. trzech ustaw uchwałę budżetową Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok, zawierającą budżet Gminy, opracowano korzystając m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn.zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U Nr 107 poz.726 z późn.zm.); uchwała Nr XXXI/238/2005 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (z późn.zm.); uchwała Nr XXXIX/234/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie założeń polityki budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2010; informacja Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy; informacja Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych; informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie ws. planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami; informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę; informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Świdnik. Objaśnienia Strona 1 z 35

2 DOCHODY Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok zaplanowano w kwocie ,36 zł, o 7,1% wyższej niż początkowy plan roku Strona dochodowa ma układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje: I. Dochody bieżące ,43 zł 1. Dochody na realizację zadań gminy ,43 zł 2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ,00 zł 3. Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień ,00 zł 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł II. Dochody majątkowe ,93 zł 1. Dochody na realizację zadań gminy ,00 zł 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków ,93 zł Wykres nr 1 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na bieżące i majątkowe Dochody bieżące ,43 zł 94,7% D ochody m ajątkowe ,93 zł 5,3% Objaśnienia Strona 2 z 35

3 Tabela nr 1 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na główne grupy Dochody budżetu Plan Udział % Dochody bieżące ,43 zł 94,7% Dochody na realizację zadań gminy ,43 zł 82,8% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 10,7% ,00 zł 0,5% ,00 zł 0,6% Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 0,1% Dochody majątkowe ,93 zł 5,3% Dochody na realizację zadań gminy ,00 zł 1,7% Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów ,93 zł 3,6% i projektów finansowanych z udziałem tych środków Razem ,36 zł 100,0% Na wykresie nr 2 i w tabeli nr 2 przedstawiono planowane dochody budżetu Gminy na 2010 r. w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem subwencji ogólnej (wykres nr 2). Wykres nr 2 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok, z wyszczególnieniem subwencji ogólnej - w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celow e z budżetu państw a ,00 zł 12,3% Środki pozyskane z innych źródeł (z Unii Europejskiej) ,93 zł 3,6% Dochody w łasne ,43 zł 54,7% Subw encja ogólna ,00 zł 29,4% Część oświatowa ,00 zł 79,2% Część wyrównawcza ,00 zł 20,3% Część równoważąca ,00 zł 0,5% Objaśnienia Strona 3 z 35

4 Tabela nr 2 Porównanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok z dochodami uchwalonymi pierwotnie na 2008 rok w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Budżet na 2009 rok Budżet na 2010 rok Wsk. Źródło dochodu Udział Udział 2010/200 Plan uchwalony Plan % % 9 Dochody własne, w tym: ,00 zł 61,0% ,43 zł 54,7% -3,9% - udziały w podatkach ,00 zł 29,3% ,00 zł 25,9% -5,1% stanowiących dochód budżetu państwa - podatki ,00 zł 21,4% ,00 zł 20,0% +0,0% - dochody z mienia ,00 zł 4,3% ,00 zł 4,5% +11,6% - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat ,00 zł 3,2% ,43 zł 1,5% -50,5% - opłaty ,00 zł 1,9% ,00 zł 1,9% +5,7% - dotacje z budżetów innych j.s.t ,00 zł 0,5% ,00 zł 0,5% -0,6% - pozostałe dochody ,00 zł 0,4% ,00 zł 0,5% +23,4% Subwencja ogólna ,00 zł 24,6% ,00 zł 29,4% +27,9% Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 12,8% ,00 zł 12,2% +2,7% Środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł 1,6% ,93 zł 3,6% +139,6% Razem ,00 zł 100,0% ,36 zł 100,0% +7,1% Dochody bieżące ,43 zł Dochody na realizację zadań gminy ,43 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Dochody w dziale 700 rozdz zaplanowano w kwocie ,00 zł, w tym z poszczególnych źródeł przewiduje się uzyskać: 1) kwotę ,00 zł za zarząd i użytkowane wieczyste nieruchomości ( 0470); 2) kwotę ,00 zł z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych ( 0750), z czego: ,00 zł z czynszu z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, ,00 zł z czynszu z najmu lokali użytkowych, ,00 zł z dzierżawy gruntów, ,00 zł z dzierżawy targowiska; 3) kwotę ,00 zł z odsetek od nieterminowego wnoszenia należności ( 0920); 4) kwotę ,00 zł na podstawie decyzji ustalających zwrot przez osoby fizyczne części odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa i następnie oddane na rzecz tych osób ( 0970). Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł Rozdz Cmentarze ,00 zł Dochody związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego przy ul.kard.stefana Wyszyńskiego i opłatami pobieranymi za miejsca pochówku planuje się na kwotę zł, czyli identyczną jak w 2009 roku ( 0830). Objaśnienia Strona 4 z 35

5 Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Urzędy Wojewódzkie - 165,00 zł Zaplanowana w 2360 kwota 165,00 zł stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tyt. udostępniania danych osobowych przysługuje potrącenie w wysokości 5%. Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Zapisana w rozdz kwota ,00 zł obejmuje różne dochody powiązane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, jako jednostki organizacyjnej zwroty kosztów postępowań sądowych (zwroty komornicze, kaucji sądowych, zastępstwo procesowe), prowizje, ewentualne odszkodowania itp. niewielkie dochody. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Rozdz Straż Miejska - 150,00 zł W rozdz Straż Miejska w Świdniku zaplanowała niewielką kwotę 150,00 zł, tytułem realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0970). Rozdz Pozostała działalność ,00 zł W rozdz zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł, pochodzące z wpłat od osób fizycznych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł W tym dziale ujęto prawie wszystkie dochody z podatków i opłat pobierane bezpośrednio przez Gminę, jak i realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych za wyjątkiem wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, umieszczonych w odrębnej grupie. Dochody działu 756 prognozowane na rok 2010 są o ponad 1,6 mln niższe od dochodów budżetu projektowanego na 2009 r. - głównie z uwagi na przewidywany spadek wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) planuje się uzyskać ,00 zł oraz dodatkowo kwotę 2.000,00 zł tytułem wpłacanych odsetek od nieterminowego uiszczania tego podatku ( 0910). Dochody z karty podatkowej realizowane będą na rzecz Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł Plan dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdz ustalono na łączną kwotę ,00 zł. Zasadniczy dochód w tym rozdziale - z podatku od nieruchomości - zapisano w kwocie ,00 zł ( 0310) bazując m.in. na deklaracjach największego płatnika, co do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec Gminy. Zrealizowany dochód z tego źródła może się istotnie różnić od założonego planu. Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy od 2010 r. określone zostały w uchwale Nr XLIII/253/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 października 2009 r. Objaśnienia Strona 5 z 35

6 Wpłaty z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych ( 0320 i 0330) zaplanowano w kwotach odpowiednio 4.500,00 zł i 4.000,00 zł. Uwzględniono spadek cen kwintala żyta oraz m 3 drewna, mających wpływ na stawki tych podatków. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2010 roku zaplanowano w wysokości ,00 zł ( 0340). Nowe wysokości stawek tego podatku, obowiązujące na terenie Gminy od 2010 r., określono w uchwale Nr XLIII/252/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 października 2009 r. Prognozowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywane na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, zapisano w kwocie ,00 zł ( 0500). Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zaplanowano w wysokości ,00 zł ( 0910). Ujęto tutaj m.in. wpłaty od największego płatnika, wynikające m.in. z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od nieruchomości i z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tego tytułu. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł Plan dochodów z podatków uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdz ustalono na łączną kwotę ,00 zł, to jest o ponad 0,5 mln większą niż w projekcie budżetu na 2009 rok. Największe wpływy w tym rozdziale przewiduje się uzyskać z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne kwota ,00 zł ( 0310). Wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych ( 0320 i 0330) mają wynieść odpowiednio ,00 zł i 800,00 zł. Zauważalny spadek planowanych wpływów z podatku rolnego wynika z niższej ceny kwintala żyta (dane za III kwartał 09), od której uzależniona jest stawka tej daniny. Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ,00 zł ( 0340), czyli o 13,6% wyższej niż w roku poprzednim. Trwa egzekucja tytułów wykonawczych za zaległości w tym podatku, ponadto wzrastają stawki tego podatku - zgodnie z cytowaną wyżej uchwałą Rady Miasta Świdnik. Z podatku od spadków i darowizn ( 0360) planuje się uzyskać kwotę ,00 zł. Dochody z tego tytułu wpływają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Z opłaty od posiadania psów ( 0370) prognozuje się uzyskać kwotę ,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świdnik stawka opłaty za psa na terenie Gminy wynosi 20 zł (górna granica ustawowa to 100 zł), a płatności wnoszone są w terminie do 30 czerwca danego roku. Pobór opłaty targowej ( 0430), dokonywany w formie inkasa, ma przynieść Gminie ,00 zł. Z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) prognozuje się wpływy w wysokości ,00 zł, a dochody z tego tytułu realizowane będą na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności prawne podejmowane przez osoby fizyczne - m.in. zawieranie umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki. Szczegółowe uregulowania dot. tego podatku zawarte są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 68, poz.450 z późn.zm.). Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków i opłat przez osoby fizyczne planuje się na kwotę ,00 zł ( 0910). Objaśnienia Strona 6 z 35

7 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł Kwota planowanych wpływów z innych opłat ewidencjonowanych w rozdz jest znacznie niższa niż w latach ubiegłych, gdyż nie obejmuje opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wyłączonych do odrębnej grupy dochodów. Z opłaty skarbowej ( 0410) przewiduje się wpływy w wysokości ,00 zł. Katalog czynności podlegających tej opłacie określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.), a obejmuje m.in.: dokonanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Plan roczny wpływów z różnych opłat ( 0690) ustalono na łączną kwotę ,00 zł, a z poszczególnych źródeł szacuje się uzyskać: z opłaty adiacenckiej - kwota ,00 zł; z tytułu renty planistycznej, czyli wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - kwota ,00 zł; za zajęcie pasa drogowego - kwota ,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i należności wymienionych w rozdz zaplanowano w łącznej kwocie 1.300,00 zł ( 0910 i 0920). Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł Udziały Gminy w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych mają wynieść łącznie ,00 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) - zgodnie z informacją Ministra Finansów - mają wynieść ,00 zł, czyli o blisko 1,2 mln zł mniej niż zakładał plan roku Minister zastrzega, iż podana kwota ma charakter informacyjnoszacunkowy, a realizacja dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na co Minister nie ma bezpośredniego wpływu. Procentowo nawet niewielki spadek w stosunku do planu dochodów z tego źródła stanowi bardzo duże zagrożenie dla finansów Gminy, gdyż dochody te stanowią aż 25,4% całości dochodów budżetowych planowanych na 2010 rok. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) zakłada się uzyskanie kwoty ,00 zł. Wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku CIT, określona w ustawie o dochodach jst, wynosi 6,71%. Dział 758 Różne rozliczenia ,43 zł Strona dochodowa działu 758 obejmuje 4 rozdziały, spośród których rozdz.75801, i składają się na subwencję ogólną i zostaną omówione odrębnie. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Świdnik ma wynieść w 2010 r ,00 zł, czyli aż o 5,5 mln więcej niż końcowy plan roku Wynika to z faktu, iż w 2010 r. Gminie ponownie przysługuje część wyrównawcza subwencji ogólnej. Informację o przysługujących częściach i wysokości subwencji ogólnej przekazał Gminie Minister Finansów - zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, skalkulowana została na podstawie art.28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek Objaśnienia Strona 7 z 35

8 samorządu terytorialnego. Kwota przypadająca Gminie Miejskiej Świdnik z tego tytułu ma wynieść ,00 zł, czyli jedynie o 2,5% więcej niż subwencja oświatowa na 2009 r. Wzrost ten, wg Ministra Finansów, uwzględnia przede wszystkim skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego oraz planowaną podwyżkę dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Nie wydaje się, aby taki wzrost subwencji wystarczył na pełną realizację tych założeń. W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Naliczenia planowanych kwot dokonano zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 rok określony został na podstawie: danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli na dzień 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009); danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wskazanych w systemie informacji oświatowej, w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wskazanych w systemie informacji oświatowej, zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły, w zakresie odpowiednich wag algorytmu. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji wykorzystane zostaną dane gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i 10 października 2009 r. Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł Na 2010 rok dla Gminy Miejskiej Świdnik przewidziano część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, przy czym Gminie Świdnik przysługuje tylko kwota podstawowa. Podstawą do wyliczenia należnej kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2008 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, ustalone przez GUS. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W 2010 roku tak liczoną kwotę podstawową ma otrzymać gminy. Należy przypomnieć, iż w roku 2009 część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminie Miejskiej Świdnik nie przysługiwała. Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Świdnik w 2010 r. ma wynieść ,00 zł. Ta cześć subwencji ogólnej została rozdzielona między poszczególne gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku gmin miejskich subwencja ta przysługuje, gdy wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy, były wyższe od 80% średnich wydatków na ten cel wszystkich gmin miejskich w kraju. W 2010 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma gmin. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów zobowiązany jest powiadomić gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok Objaśnienia Strona 8 z 35

9 Rozdz Różne rozliczenia finansowe ,43 zł Dochody zaplanowane w rozdz dotyczą odsetek od wolnych środków budżetowych deponowanych na lokatach bankowych przez wszystkie jednostki budżetowe. Z zapisanej łącznej kwoty ,43 zł, większą część - prawie 527 tys. zł - ma wygenerować największy dysponent środków budżetowych, czyli Urząd Miasta. Niecałe 48 tys. zł dochodów z odsetek bankowych zrealizować mają pozostałe jednostki budżetowe. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł Szkoły podstawowe zaplanowały w rozdz dochody w łącznej kwocie ,00 zł. Najwięcej dochodów ma wpłynąć z wynajmu pomieszczeń ( 0750) ,00 zł, z czego poszczególne szkoły uzyskają: SP Nr zł SP Nr zł SP Nr zł ZSO Nr zł. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) w kwocie 7.650,00 zł obejmujące m.in. rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tyt. wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego, realizowane będą przez: SP Nr zł ZSO Nr zł SP Nr zł. W 0690 SP Nr 5 przewidziała kwotę 200,00 zł z opłat za wydawanie duplikatów różnych dokumentów. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Wpływy z czesnego w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 (ZSO Nr 1) zaplanowano w kwocie ,00 zł. Rozdz Gimnazja ,00 zł Świdnickie gimnazja zaplanowały dochody w łącznej kwocie ,00 zł. Dochód z wynajmu pomieszczeń ( 0750) ma wpłynąć w kwocie ,00 zł, z czego Gimnazjum Nr 1-12 tys. zł i Gimnazjum Nr 3-20 tys. zł. Z różnych dochodów ( 0970) zapisano kwotę 1.350,00 zł - w związku z wykonywaniem przez szkoły funkcji płatnika podatku dochodowego - w tym: G Nr zł, G Nr zł. Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Dochody związane z pozostałą działalnością w zakresie oświaty i wychowania w rozdz obejmują kwotę ,00 zł zaplanowaną przez Gimnazjum Nr 3 i dotyczą wpłat od uczestników wymiany młodzieży świdnickiej z młodzieżą innych krajów. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia - 100,00 zł Kwota 100,00 zł w 2360 stanowi przysługujące Gminie 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. odpłatności osób korzystających z usług dziennego ośrodka wsparcia). Objaśnienia Strona 9 z 35

10 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł Zapisana w rozdz kwota ,00 zł obejmuje: kwotę ,00 zł przysługującą częściowo od wpłat dłużników z tyt. zaliczki alimentacyjnej, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360); kwotę ,00 zł ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń ( 0970); kwotę ,00 zł przysługującą częściowo od wpłat dłużników funduszu alimentacyjnego, stanowiącą dochód gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( 0980); kwotę 100,00 zł odsetek od nienależnie pobranych świadczeń ( 0920). Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ma wpłynąć w wysokości ,00 zł ( 2030). Jeszcze do sierpnia 2009 r. całość dotacji przekazywanej w rozdz dotyczyła finansowania zadań z zakresu administracji rządowej. W 2010 r. opłacanie składek od niektórych świadczeń z pomocy społecznej stało się zadaniem własnym Gminy, dofinansowywanym w tym zakresie dotacją celową z budżetu państwa. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma wpłynąć dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ,00 zł ( 2030). Otrzymane wsparcie finansowe pokryje jedynie 7% przewidywanych potrzeb w tym zakresie (wydatki bieżące, zadania własne, rozdz.85214). Pozostałe dochody zapisane w rozdz realizowane będą przez MOPS. Kwota ,00 zł w 0690 dot. częściowej odpłatności pobieranej od osób dorosłych za posiłki oraz za pobyt w domach pomocy społecznej - ustalanej w zależności od sytuacji materialnej osób korzystających. Natomiast kwota 5.000,00 zł w 0970 stanowi zwroty nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych i stałych. Rozdz Zasiłki stałe ,00 zł Rozdz Zasiłki stałe jest nowym rozdziałem klasyfikacji budżetowej i po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania budżetu na 2010 rok. Dotychczas wypłata zasiłków stałych zaliczana była do zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, od 1 sierpnia 2009 r. stała się zadaniem własnym Gminy - z mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, jako zadania własnego, ma wynieść w 2010 r ,00 zł. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł W rozdz ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie ,00 zł na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w zakresie dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku. Dotacja przewidziana na ten cel jest o blisko 70 tys. zł niższa od dotacji z roku 2009, i pokryje jedynie 34,4% planowanych w 2010 r. wydatków na bieżące utrzymanie Ośrodka (wydatki bieżące, zadania Objaśnienia Strona 10 z 35

11 własne, rozdz.85219). Dochód zaplanowany w 0970 w kwocie 300,00 zł związany jest z realizowaniem przez MOPS funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł W rozdz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował łącznie kwotę ,00 zł, w tym: kwotę ,00 zł z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ( 0830); kwotę 200,00 zł odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług ( 0920); kwotę 400,00 zł jako przysługujące Gminie 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w rozdz.85228, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360). Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Dochody zaplanowane w kwocie ,00 zł w rozdz będą realizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych, i obejmują: odpłatność pobieraną za świadczone usługi socjalne, m.in. w zakresie wyżywienia - kwota ,00 w 0830; wynajem pomieszczeń MCUS - kwota 5.500,00 zł w 0750; dochód z tyt. realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 250,00 zł w Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 zł Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zaplanowano na 2010 rok w łącznej kwocie ,00 zł, to jest o ,00 zł mniejszej niż początkowy plan na 2009 r. Środki pochodzić będą od 2 dysponentów budżetu państwa: Wojewody Lubelskiego - kwota ,00 zł oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego - kwota 5.740,00 zł. Wojewoda Lubelski plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010, z jednoczesnym zaznaczeniem, iż podane wielkości mogą ulec zmianie, a ostateczne kwoty będą znane po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 zł Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami Wojewoda przewidział dotację w wysokości ,00 zł, czyli dokładnie tyle samo co w 2009 roku. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł Dotacja w kwocie 5.740,00 zł związana jest z prowadzeniem i aktualizacją przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik stałego rejestru wyborców. Informację o wysokości przyznanej dotacji przesłał Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie - działając z upoważnienia Kierownika KBW. Objaśnienia Strona 11 z 35

12 Dział 752 Obrona narodowa ,00 zł Rozdz Pozostałe wydatki obronne ,00 zł Na realizację przez Gminę zadań obronnych Wojewoda przewidział kwotę 1.000,00 zł. Dotacja w klasyfikacji działu 752 została przyznana Gminie po raz pierwszy. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł, a realizatorem większości zadań będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku. Przyznana kwota jest niższa od pierwotnego planu roku 2009 o 122 tys. zł - wynika to faktu, iż od 1 sierpnia 2009 r. wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie większości składek na ubezpieczenie zdrowotne stała się zadaniem własnym Gminy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.Nr 92, poz.753 z późn.zm.). W ramach działu 852 przewidziano następujące rozdziały: Rozdz Ośrodki wsparcia - dotacja w kwocie ,00 zł na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego przy ul.kościuszki 8 w Świdniku; Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wypłatę świadczeń i realizację pozostałych zadań w rozdz ma wpłynąć dotacja w wysokości ,00 zł, czyli o 6,7% więcej niż początkowy plan 2009 r.; Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota dotacji 8.000,00 zł dotyczy jedynie składek od niektórych świadczeń rodzinnych, składki od świadczeń z pomocy społecznej stały się zadaniem własnym Gminy; Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na specjalistyczne usługi opiekuńcze zapisano kwotę ,00 zł, zbliżoną do poziomu roku Plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda Lubelski ustalił na 2010 r. w wysokości ,00 zł, w tym: kwota 3.300,00 zł z tyt. udostępniania danych osobowych przez Urząd Miasta Świdnik (dział 750 rozdz.75011); planowane dotychczas w tym rozdziale wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych nie będą już realizowane; kwota 2.000,00 zł w związku z odpłatnością wnoszoną przez osoby korzystające z usług dziennego ośrodka wsparcia (dział 852 rozdz.85203); kwota ,00 zł z tyt. pobierania wpłat od dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852 rozdz.85212); kwota 8.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej(dział 852 rozdz.85228). Ww. dochody podlegają w większej części przekazaniu do budżetu państwa w trybie przewidzianym w 8 ust.1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz.955). Gminie z tego tytułu przysługuje potrącenie jako dochód własny w wysokości 5% uzyskanych wpływów - za wyjątkiem rozdz.85212, gdzie w gminach pozostaje 40%. Objaśnienia Strona 12 z 35

13 Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdz Przedszkola ,00 zł Wpływy w rozdz , związane z realizacją zadań innych jednostek samorządu terytorialnego przejętych w drodze umów lub porozumień, mają wynieść w 2010 r ,00 zł. Zaplanowano dotacje od innych gmin na realizację ich zadań oświatowych, w tym: dotacja w kwocie ,00 zł z Gminy Mełgiew na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Mełgwi uczęszczających do przedszkoli publicznych w Świdniku; dotacje z sąsiednich gmin (m.in. Mełgiew, Piaski, Głusk) w łącznej kwocie ,00 zł na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu tych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Świdniku. Otrzymane dotacje przekazywane będą w całości do świdnickich przedszkoli publicznych i przedszkola niepublicznego, do których uczęszczają dzieci z sąsiednich gmin. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Biblioteki ,00 zł W rozdz zaplanowano dotację w kwocie ,00 zł, w związku z realizacją przez Gminę Miejską Świdnik zadań Powiatu Świdnickiego. Dotacja ta związana jest z wykonywaniem przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku zadań powiatowej biblioteki publicznej - zgodnie z zawartym z Powiatem w 2001 r. porozumieniem. Środki otrzymane z Powiatu przekazywane są na działalność MPBP. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) zapisano na 2010 r. kwotę ,00 zł. Dochody z zezwoleń wydatkowane będą zgodnie z art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - wydatki bieżące w dziale 851 rozdz i Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie ,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Świdniku, dotychczasowe przychody Funduszu stały się dochodami budżetu Gminy. Objaśnienia Strona 13 z 35

14 Dochody majątkowe ,93 zł Dochody majątkowe na 2010 rok zaplanowano w kwocie ,93 zł, co stanowi 5,3% całości planowanych dochodów budżetowych. Dochody na realizację zadań gminy ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) planuje się uzyskać dochód w łącznej kwocie ,00 zł. Przewiduje się sprzedaż jednego lokalu użytkowego, ok. 25 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, w szczególności związanego ze sprzedażą działek na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków ,93 zł Dział 600 Transport i łączność ,93 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,93 zł Zakłada się uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,93 zł ( 6298) na realizację projektu inwestycyjnego Budowa ul.klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej I etap. Projekt został wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały Nr CCVIII/3303/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 września 2009 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa V - Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy, typ projektów - drogi gminne. Przyznana kwota dofinansowania stanowi 44,11% kosztów kwalifikowanych projektu. Podpisanie stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim planuje się na początku 2010r. Czynione są starania o uzyskanie dodatkowych dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych - głównie z budżetu Unii Europejskiej. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie niektórych projektów. Na etapie projektowania budżetu nie umieszczono z tego tytułu żadnych kwot, wprowadzenie do budżetu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu. W przypadku mniejszej od zakładanej realizacji planu dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, może w trakcie roku budżetowego wystąpić konieczność nowelizacji budżetu polegająca na zastąpieniu brakujących dochodów przychodami finansowanymi z kredytu długoterminowego. Objaśnienia Strona 14 z 35

15 WYDATKI Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok zaplanowano w kwocie ,84 zł - o 8,2% wyższej niż początkowy plan roku Strona wydatkowa budżetu ma układ uwzględniający wymogi art. 216 ust. 2 oraz art. 236 nowej ustawy o finansach publicznych, i obejmuje: I. Wydatki bieżące ,00 zł 1. Zadania własne ,00 zł 2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,00 zł 3. Zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień ,00 zł 4. Zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień ,00 zł 5. Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 6. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 7. Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł II. Wydatki majątkowe ,84 zł 1. Zadania własne ,18 zł 2. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 3. Pogramy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,66 zł W ramach ogólnego podziału oraz układu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyodrębniono - w myśl art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - planowane kwoty dla poszczególnych grup wydatków: wynagrodzenia i składki, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, rezerwy, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych (pozostałe wydatki). W wydatkach jednostek budżetowych uwzględniono również wydatki, które realizował będzie Urząd Miasta. Wykres nr 3 Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na bieżące i majątkowe Wydatki majątkow e ,84 zł 35,1% Wydatki bieżące ,00 zł 64,9% Objaśnienia Strona 15 z 35

16 Oprócz powyższego, podstawowego podziału, wydatki można podzielić ze względu na rodzaj zadań (tabela nr 3) oraz grupy paragrafów (wykres nr 4). Tabela nr 3 Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na bieżące i majątkowe oraz wg rodzaju zadań Wydatki budżetu Plan Udział % Wydatki bieżące ,00 zł 64,9% Zadania własne ,00 zł 55,5% Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami Zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień Zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł 8,5% ,00 zł 0,4% ,00 zł 0,04% ,00 zł 0,5% ,00 zł 0,1% ,00 zł 0,02% Wydatki majątkowe ,84 zł 35,1% Zadania własne ,18 zł 31,5% Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 0,1% Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących ,66 zł 3,5% z budżetu Unii Europejskiej Razem ,84 zł 100,0% Wykres nr 4 Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok z uwzględnieniem grup paragrafów w ramach wydatków bieżących Wydatki majątkow e ,84 zł 35,1% Wydatki bieżące ,00 zł 64,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych ,00 zł 42,8% - wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych (bez rezerw) ,00 zł 22,4% - rezerwy ,00 zł 2,1% - dotacje ,00 zł 16,1% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 16,6% Objaśnienia Strona 16 z 35

17 Wydatki bieżące ,00 zł Zadania własne ,00 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Rozdz Izby rolnicze ,00 zł Na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. Składkę nalicza się w wysokości 2% od uzyskiwanych przez Gminę wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Planowane wydatki w rozdz w kwocie ,00 zł dotyczyć będą opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne. Zabezpieczona kwota jest znacznie niższa niż w latach ubiegłych, gdyż w wyniku zmian ustawowych gminy zostały zwolnione od wnoszenia opłat za odrolnienie gruntów na terenach miejskich. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł Bieżące wydatki na drogi gminne w 2010 r. zaplanowano w kwocie ,00 zł. Ponad 70% tych wydatków będzie przeznaczone na utrzymanie zimowe i letnie dróg wraz z konserwacją zieleni w pasach drogowych - kwota ok. 1,8 mln zł. Na remonty dróg przewiduje się wydać łącznie ponad 700 tys. zł, z czego głównie na: remont nawierzchni asfaltowych i betonowych tys. zł; remont dróg gruntowych i żużlowych tys. zł; remont oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 185 tys. zł. Na zakup usługi polegającej na sporządzeniu ewidencji dróg zapisano 45 tys. zł. Ponadto niewielkie kwoty zaplanowano na pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg - zakupy materiałów i wyposażenia, energię, zakup drobnych usług. Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Na obsługę 4 hot-spotów w ramach bezprzewodowego bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców Świdnika zaplanowano kwotę ,00 zł. Natomiast 5.000,00 zł zarezerwowano na wypłatę ewentualnych odszkodowań z tytułu uszkodzeń ciała osób i uszkodzeń pojazdów powstałych na drogach gminnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego opłacone zostaną m.in. następujące wydatki: udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki wynikające z umowy o zarządzanie - 1,2 mln zł; administrowanie gminnymi nieruchomościami (lokale i budynki) - ponad 310 tys. zł; podatek VAT odprowadzany przez Gminę od wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, grunty), z najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste - ponad 285 tys. zł; remont zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy (m.in. wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynków) tys. zł; podatek od nieruchomości od własnych zasobów mieszkaniowych - ponad 130 tys. zł; Objaśnienia Strona 17 z 35

18 opłata za energię dostarczaną do pustostanów oraz do lokali gdzie umorzono egzekucję komorniczą - blisko 150 tys. zł; ewentualne odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku oraz innych właścicieli lokali mieszkalnych za niedostarczone lokale socjalne przysługujące osobom na podstawie wyroku eksmisyjnego - 45 tys. zł; roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 50 tys. zł; wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz ubezpieczenie majątku Gminy - 75 tys. zł. Pozostałe wydatki obejmować będą szacunki wartości nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i wieczystoksięgowe, wypisy z rejestru gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy zamierza się przeznaczyć ,00 zł. Przewiduje się opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik, Obszar Lotniska; zaopiniowanie projektu planów przez gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną; wyceny rzeczoznawców dla potrzeb tzw. renty planistycznej; ogłoszenia w prasie związane ze zmianami planów. Rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł Na bieżące prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano do wydatkowania kwotę ,00 zł. Zamierza się zlecić następujące usługi: wykonanie operatów geodezyjnych numeracji ulic, regulacje stanów prawnych, podziały gruntów, nazewnictwo ulic (wykonanie tablic i ich zawieszenie), szacunki oraz inne prace geodezyjne i kartograficzne. Działy 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik zaplanowano w kwocie ,00 zł, z czego finansowane będą m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych, podróże służbowe) tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia związany z funkcjonowaniem Rady - 10 tys. zł; usługi transportowe, szkoleniowe, współpraca z miastami partnerskimi oraz pozostałe usługi - 13,5 tys. zł. Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik w 2010 roku zaplanowano na kwotę ,00 zł, w ramach której opłacane będą w szczególności: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 6,1 mln zł; zakup różnorodnych usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych i innych) - ponad 0,5 mln zł; zakup materiałów i wyposażenia - ok. 250 tys. zł; zakup energii, szkolenia pracowników - ok. 245 tys. zł. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Na promocję i współpracę zagraniczną Gmina zamierza przeznaczyć ,00 zł. Z ważniejszych wydatków w tym zakresie można wymienić: wykonanie i zakup materiałów oraz pozostałe usługi promocyjne, w tym związane z jubileuszem Świdnickiego Lipca (50 tys. zł); publikacje książkowe o tematyce świdnickiej (20 tys. zł); umowy z mediami na publikacje materiałów informacyjnych i promocyjnych (30 tys. zł); usługi związane Objaśnienia Strona 18 z 35

19 z pobytem delegacji zagranicznych oraz podróże zagraniczne (30 tys. zł); wydanie informatora miejskiego i kolportaż materiałów promocyjnych (15 tys. zł). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Rozdz Obrona cywilna ,00 zł Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zapisano kwotę 5.000,00 zł - opłacona zostanie dostawa energii cieplnej i elektrycznej do schronów miejskich oraz zakupy sprzętu OC. Rozdz Straż Miejska ,00 zł Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku w 2010 roku zaplanowano kwotę ,00 zł. w ramach której na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 870 tys. zł, a na pozostałe wydatki na zadania statutowe 130 tys. zł. Rozdz Zarządzanie kryzysowe ,00 zł W rozdz przewidziano rezerwę celową w kwocie ,00 zł na nieprzewidziane wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. Wypełniono w ten sposób postanowienia art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł Wydatki na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Gminy zaplanowano w kwocie ,00 zł. Z tych środków opłacana będzie korespondencja podatkowa: wysyłka pocztowa upomnień/wezwań do zapłaty podatków i opłat (52 tys. zł), dostarczanie przez osoby fizyczne decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych (20 tys. zł). Ponadto przewidziano wydatki na inkaso opłaty targowej i wykonanie znaczków dla psów (40 tys. zł) oraz różne opłaty m.in. związane z egzekucją zaległości podatkowych - opłaty komornicze (30 tys. zł). Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł Kwota rezerw w części bieżącej budżetu Gminy na 2010 r. w rozdz wynosi ,00 zł. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane zapisano w kwocie ,00 zł i ujęto w niej m.in. zabezpieczenie finansowe ewentualnych wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi przez Gminę w związku z tym, że prawdopodobieństwo poniesienia tych wydatków jest znikome, nie wydzielono ich w planie wydatków z jednoczesnym zapisaniem kwoty w uchwale budżetowej. Rezerwy celowe zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł, w tym na: wydatki oświatowe ,00 zł; wydatki związane z kulturą ,00 zł; wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem ,00 zł; wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ,00 zł. Łączna kwota rezerw w części bieżącej wydatków, uwzględniając rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe ujętą w rozdz.75421, wynosi zł. Natomiast dołączając rezerwę inwestycyjną z części majątkowej budżetu, uzyskujemy całość gminnych rezerw w kwocie zł. Objaśnienia Strona 19 z 35

20 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Na wydatki związane z gminną oświatą i wychowaniem zaplanowano przeznaczyć kwotę ,00 zł - o ponad 1,1 mln zł więcej niż początkowy plan roku Nakłady na ten cel stanowią prawie 50% całości wydatków bieżących na zadania własne planowane na 2010 r. Suma wszystkich wydatków bieżących na gminną edukację, uwzględniając dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rezerwę celową działu 758, wynosi ,00 zł. Najwięcej środków przeznaczono na funkcjonowanie szkół podstawowych, następnie gimnazjów i gminnych przedszkoli - łącznie te rozdziały stanowią 90,3% wydatków działu 801. W poniższych tabelach (nr 4 i 5) porównano kwoty wydatków na szkoły i przedszkola gminne zaplanowane na 2010 r. z pierwotnie uchwalonymi na lata 2008 i Tabela nr 4 Wydatki szkół Gminy na 2010 rok w porównaniu do uchwalonych wydatków w latach poprzednich Szkoły Wydatki budżetu na Wskaźniki dynamiki zmian 2008 rok 2009 rok 2010 rok plan uchwalony plan uchwalony plan uchwalony 09/08 10/09 Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +17,8% -0,1% Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +11,3% +5,4% Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +23,6% +9,0% Gimnazjum Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +16,0% +9,3% Gimnazjum Nr ,00 zł ,00 zł -38,7% -100,0% Gimnazjum Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +1,5% +10,6% Zespół Szkół ,00 zł ,00 zł ,00 zł +10,6% +11,2% Ogólnokształcących Nr 1 Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł +10,5% +5,1% Tabela nr 5 Dotacje dla przedszkoli z budżetu Gminy na 2010 rok w porównaniu do uchwalonych kwot dotacji w latach poprzednich Przedszkola (zakłady budżetowe) Dotacje z budżetu na Wskaźniki dynamiki zmian 2008 rok 2009 rok 2010 rok plan uchwalony plan uchwalony plan uchwalony 09/08 10/09 Przedszkole Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +14,4% -6,6% Przedszkole Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +33,7% +3,4% Przedszkole Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +11,4% +8,1% Przedszkole Integracyjne Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +9,4% +8,8% Przedszkole Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +23,8% +2,0% Przedszkole Nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł +19,6% +14,2% Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł +18,1% +5,6% Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł Wydatki szkół podstawowych na 2010 r. w rozdz zaplanowano w kwocie ,00 zł, a podział na poszczególne placówki wygląda następująco: Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 (ZSO Nr 1) ,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł. Około 85% wydatków tego rozdziału przeznaczonych będzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych szkół. Objaśnienia Strona 20 z 35

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo