Objaśnienia. Objaśnienia Strona 1 z 35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia. Objaśnienia Strona 1 z 35"

Transkrypt

1 Objaśnienia Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok, zawierająca w szczególności budżet Gminy na 2010 rok, została opracowana w oparciu o postanowienia dwóch ustaw o finansach publicznych: 1) dotychczasowej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), 2) nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240); oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241). Uchwała budżetowa została przygotowana zasadniczo zgodnie z zapisami nowej ufp - przytoczono ją zresztą, jako podstawę prawną tego aktu. Jedynie do niektórych zapisów uchwały budżetowej oraz elementów z nią powiązanych miały zastosowanie przepisy starej ufp - w zakresie dotyczącym m.in. zakładów budżetowych, WPI, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, prognozy długu, informacji o stanie mienia komunalnego. Oprócz ww. trzech ustaw uchwałę budżetową Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok, zawierającą budżet Gminy, opracowano korzystając m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn.zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U Nr 107 poz.726 z późn.zm.); uchwała Nr XXXI/238/2005 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (z późn.zm.); uchwała Nr XXXIX/234/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie założeń polityki budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2010; informacja Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy; informacja Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych; informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie ws. planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami; informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę; informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Świdnik. Objaśnienia Strona 1 z 35

2 DOCHODY Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok zaplanowano w kwocie ,36 zł, o 7,1% wyższej niż początkowy plan roku Strona dochodowa ma układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje: I. Dochody bieżące ,43 zł 1. Dochody na realizację zadań gminy ,43 zł 2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ,00 zł 3. Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień ,00 zł 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł II. Dochody majątkowe ,93 zł 1. Dochody na realizację zadań gminy ,00 zł 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków ,93 zł Wykres nr 1 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na bieżące i majątkowe Dochody bieżące ,43 zł 94,7% D ochody m ajątkowe ,93 zł 5,3% Objaśnienia Strona 2 z 35

3 Tabela nr 1 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na główne grupy Dochody budżetu Plan Udział % Dochody bieżące ,43 zł 94,7% Dochody na realizację zadań gminy ,43 zł 82,8% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 10,7% ,00 zł 0,5% ,00 zł 0,6% Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 0,1% Dochody majątkowe ,93 zł 5,3% Dochody na realizację zadań gminy ,00 zł 1,7% Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów ,93 zł 3,6% i projektów finansowanych z udziałem tych środków Razem ,36 zł 100,0% Na wykresie nr 2 i w tabeli nr 2 przedstawiono planowane dochody budżetu Gminy na 2010 r. w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem subwencji ogólnej (wykres nr 2). Wykres nr 2 Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok, z wyszczególnieniem subwencji ogólnej - w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celow e z budżetu państw a ,00 zł 12,3% Środki pozyskane z innych źródeł (z Unii Europejskiej) ,93 zł 3,6% Dochody w łasne ,43 zł 54,7% Subw encja ogólna ,00 zł 29,4% Część oświatowa ,00 zł 79,2% Część wyrównawcza ,00 zł 20,3% Część równoważąca ,00 zł 0,5% Objaśnienia Strona 3 z 35

4 Tabela nr 2 Porównanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok z dochodami uchwalonymi pierwotnie na 2008 rok w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Budżet na 2009 rok Budżet na 2010 rok Wsk. Źródło dochodu Udział Udział 2010/200 Plan uchwalony Plan % % 9 Dochody własne, w tym: ,00 zł 61,0% ,43 zł 54,7% -3,9% - udziały w podatkach ,00 zł 29,3% ,00 zł 25,9% -5,1% stanowiących dochód budżetu państwa - podatki ,00 zł 21,4% ,00 zł 20,0% +0,0% - dochody z mienia ,00 zł 4,3% ,00 zł 4,5% +11,6% - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat ,00 zł 3,2% ,43 zł 1,5% -50,5% - opłaty ,00 zł 1,9% ,00 zł 1,9% +5,7% - dotacje z budżetów innych j.s.t ,00 zł 0,5% ,00 zł 0,5% -0,6% - pozostałe dochody ,00 zł 0,4% ,00 zł 0,5% +23,4% Subwencja ogólna ,00 zł 24,6% ,00 zł 29,4% +27,9% Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 12,8% ,00 zł 12,2% +2,7% Środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł 1,6% ,93 zł 3,6% +139,6% Razem ,00 zł 100,0% ,36 zł 100,0% +7,1% Dochody bieżące ,43 zł Dochody na realizację zadań gminy ,43 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Dochody w dziale 700 rozdz zaplanowano w kwocie ,00 zł, w tym z poszczególnych źródeł przewiduje się uzyskać: 1) kwotę ,00 zł za zarząd i użytkowane wieczyste nieruchomości ( 0470); 2) kwotę ,00 zł z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych ( 0750), z czego: ,00 zł z czynszu z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, ,00 zł z czynszu z najmu lokali użytkowych, ,00 zł z dzierżawy gruntów, ,00 zł z dzierżawy targowiska; 3) kwotę ,00 zł z odsetek od nieterminowego wnoszenia należności ( 0920); 4) kwotę ,00 zł na podstawie decyzji ustalających zwrot przez osoby fizyczne części odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa i następnie oddane na rzecz tych osób ( 0970). Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł Rozdz Cmentarze ,00 zł Dochody związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego przy ul.kard.stefana Wyszyńskiego i opłatami pobieranymi za miejsca pochówku planuje się na kwotę zł, czyli identyczną jak w 2009 roku ( 0830). Objaśnienia Strona 4 z 35

5 Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Urzędy Wojewódzkie - 165,00 zł Zaplanowana w 2360 kwota 165,00 zł stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tyt. udostępniania danych osobowych przysługuje potrącenie w wysokości 5%. Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Zapisana w rozdz kwota ,00 zł obejmuje różne dochody powiązane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, jako jednostki organizacyjnej zwroty kosztów postępowań sądowych (zwroty komornicze, kaucji sądowych, zastępstwo procesowe), prowizje, ewentualne odszkodowania itp. niewielkie dochody. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Rozdz Straż Miejska - 150,00 zł W rozdz Straż Miejska w Świdniku zaplanowała niewielką kwotę 150,00 zł, tytułem realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0970). Rozdz Pozostała działalność ,00 zł W rozdz zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł, pochodzące z wpłat od osób fizycznych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł W tym dziale ujęto prawie wszystkie dochody z podatków i opłat pobierane bezpośrednio przez Gminę, jak i realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych za wyjątkiem wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, umieszczonych w odrębnej grupie. Dochody działu 756 prognozowane na rok 2010 są o ponad 1,6 mln niższe od dochodów budżetu projektowanego na 2009 r. - głównie z uwagi na przewidywany spadek wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) planuje się uzyskać ,00 zł oraz dodatkowo kwotę 2.000,00 zł tytułem wpłacanych odsetek od nieterminowego uiszczania tego podatku ( 0910). Dochody z karty podatkowej realizowane będą na rzecz Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł Plan dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdz ustalono na łączną kwotę ,00 zł. Zasadniczy dochód w tym rozdziale - z podatku od nieruchomości - zapisano w kwocie ,00 zł ( 0310) bazując m.in. na deklaracjach największego płatnika, co do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec Gminy. Zrealizowany dochód z tego źródła może się istotnie różnić od założonego planu. Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy od 2010 r. określone zostały w uchwale Nr XLIII/253/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 października 2009 r. Objaśnienia Strona 5 z 35

6 Wpłaty z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych ( 0320 i 0330) zaplanowano w kwotach odpowiednio 4.500,00 zł i 4.000,00 zł. Uwzględniono spadek cen kwintala żyta oraz m 3 drewna, mających wpływ na stawki tych podatków. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2010 roku zaplanowano w wysokości ,00 zł ( 0340). Nowe wysokości stawek tego podatku, obowiązujące na terenie Gminy od 2010 r., określono w uchwale Nr XLIII/252/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 października 2009 r. Prognozowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywane na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, zapisano w kwocie ,00 zł ( 0500). Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zaplanowano w wysokości ,00 zł ( 0910). Ujęto tutaj m.in. wpłaty od największego płatnika, wynikające m.in. z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od nieruchomości i z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tego tytułu. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł Plan dochodów z podatków uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdz ustalono na łączną kwotę ,00 zł, to jest o ponad 0,5 mln większą niż w projekcie budżetu na 2009 rok. Największe wpływy w tym rozdziale przewiduje się uzyskać z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne kwota ,00 zł ( 0310). Wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych ( 0320 i 0330) mają wynieść odpowiednio ,00 zł i 800,00 zł. Zauważalny spadek planowanych wpływów z podatku rolnego wynika z niższej ceny kwintala żyta (dane za III kwartał 09), od której uzależniona jest stawka tej daniny. Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ,00 zł ( 0340), czyli o 13,6% wyższej niż w roku poprzednim. Trwa egzekucja tytułów wykonawczych za zaległości w tym podatku, ponadto wzrastają stawki tego podatku - zgodnie z cytowaną wyżej uchwałą Rady Miasta Świdnik. Z podatku od spadków i darowizn ( 0360) planuje się uzyskać kwotę ,00 zł. Dochody z tego tytułu wpływają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Z opłaty od posiadania psów ( 0370) prognozuje się uzyskać kwotę ,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świdnik stawka opłaty za psa na terenie Gminy wynosi 20 zł (górna granica ustawowa to 100 zł), a płatności wnoszone są w terminie do 30 czerwca danego roku. Pobór opłaty targowej ( 0430), dokonywany w formie inkasa, ma przynieść Gminie ,00 zł. Z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) prognozuje się wpływy w wysokości ,00 zł, a dochody z tego tytułu realizowane będą na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności prawne podejmowane przez osoby fizyczne - m.in. zawieranie umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki. Szczegółowe uregulowania dot. tego podatku zawarte są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 68, poz.450 z późn.zm.). Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków i opłat przez osoby fizyczne planuje się na kwotę ,00 zł ( 0910). Objaśnienia Strona 6 z 35

7 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł Kwota planowanych wpływów z innych opłat ewidencjonowanych w rozdz jest znacznie niższa niż w latach ubiegłych, gdyż nie obejmuje opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wyłączonych do odrębnej grupy dochodów. Z opłaty skarbowej ( 0410) przewiduje się wpływy w wysokości ,00 zł. Katalog czynności podlegających tej opłacie określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.), a obejmuje m.in.: dokonanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Plan roczny wpływów z różnych opłat ( 0690) ustalono na łączną kwotę ,00 zł, a z poszczególnych źródeł szacuje się uzyskać: z opłaty adiacenckiej - kwota ,00 zł; z tytułu renty planistycznej, czyli wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - kwota ,00 zł; za zajęcie pasa drogowego - kwota ,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i należności wymienionych w rozdz zaplanowano w łącznej kwocie 1.300,00 zł ( 0910 i 0920). Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł Udziały Gminy w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych mają wynieść łącznie ,00 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) - zgodnie z informacją Ministra Finansów - mają wynieść ,00 zł, czyli o blisko 1,2 mln zł mniej niż zakładał plan roku Minister zastrzega, iż podana kwota ma charakter informacyjnoszacunkowy, a realizacja dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na co Minister nie ma bezpośredniego wpływu. Procentowo nawet niewielki spadek w stosunku do planu dochodów z tego źródła stanowi bardzo duże zagrożenie dla finansów Gminy, gdyż dochody te stanowią aż 25,4% całości dochodów budżetowych planowanych na 2010 rok. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) zakłada się uzyskanie kwoty ,00 zł. Wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku CIT, określona w ustawie o dochodach jst, wynosi 6,71%. Dział 758 Różne rozliczenia ,43 zł Strona dochodowa działu 758 obejmuje 4 rozdziały, spośród których rozdz.75801, i składają się na subwencję ogólną i zostaną omówione odrębnie. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Świdnik ma wynieść w 2010 r ,00 zł, czyli aż o 5,5 mln więcej niż końcowy plan roku Wynika to z faktu, iż w 2010 r. Gminie ponownie przysługuje część wyrównawcza subwencji ogólnej. Informację o przysługujących częściach i wysokości subwencji ogólnej przekazał Gminie Minister Finansów - zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, skalkulowana została na podstawie art.28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek Objaśnienia Strona 7 z 35

8 samorządu terytorialnego. Kwota przypadająca Gminie Miejskiej Świdnik z tego tytułu ma wynieść ,00 zł, czyli jedynie o 2,5% więcej niż subwencja oświatowa na 2009 r. Wzrost ten, wg Ministra Finansów, uwzględnia przede wszystkim skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego oraz planowaną podwyżkę dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Nie wydaje się, aby taki wzrost subwencji wystarczył na pełną realizację tych założeń. W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Naliczenia planowanych kwot dokonano zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 rok określony został na podstawie: danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli na dzień 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009); danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wskazanych w systemie informacji oświatowej, w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wskazanych w systemie informacji oświatowej, zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły, w zakresie odpowiednich wag algorytmu. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji wykorzystane zostaną dane gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i 10 października 2009 r. Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł Na 2010 rok dla Gminy Miejskiej Świdnik przewidziano część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, przy czym Gminie Świdnik przysługuje tylko kwota podstawowa. Podstawą do wyliczenia należnej kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2008 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, ustalone przez GUS. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W 2010 roku tak liczoną kwotę podstawową ma otrzymać gminy. Należy przypomnieć, iż w roku 2009 część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminie Miejskiej Świdnik nie przysługiwała. Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Świdnik w 2010 r. ma wynieść ,00 zł. Ta cześć subwencji ogólnej została rozdzielona między poszczególne gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku gmin miejskich subwencja ta przysługuje, gdy wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy, były wyższe od 80% średnich wydatków na ten cel wszystkich gmin miejskich w kraju. W 2010 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma gmin. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów zobowiązany jest powiadomić gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok Objaśnienia Strona 8 z 35

9 Rozdz Różne rozliczenia finansowe ,43 zł Dochody zaplanowane w rozdz dotyczą odsetek od wolnych środków budżetowych deponowanych na lokatach bankowych przez wszystkie jednostki budżetowe. Z zapisanej łącznej kwoty ,43 zł, większą część - prawie 527 tys. zł - ma wygenerować największy dysponent środków budżetowych, czyli Urząd Miasta. Niecałe 48 tys. zł dochodów z odsetek bankowych zrealizować mają pozostałe jednostki budżetowe. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł Szkoły podstawowe zaplanowały w rozdz dochody w łącznej kwocie ,00 zł. Najwięcej dochodów ma wpłynąć z wynajmu pomieszczeń ( 0750) ,00 zł, z czego poszczególne szkoły uzyskają: SP Nr zł SP Nr zł SP Nr zł ZSO Nr zł. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) w kwocie 7.650,00 zł obejmujące m.in. rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tyt. wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego, realizowane będą przez: SP Nr zł ZSO Nr zł SP Nr zł. W 0690 SP Nr 5 przewidziała kwotę 200,00 zł z opłat za wydawanie duplikatów różnych dokumentów. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Wpływy z czesnego w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 (ZSO Nr 1) zaplanowano w kwocie ,00 zł. Rozdz Gimnazja ,00 zł Świdnickie gimnazja zaplanowały dochody w łącznej kwocie ,00 zł. Dochód z wynajmu pomieszczeń ( 0750) ma wpłynąć w kwocie ,00 zł, z czego Gimnazjum Nr 1-12 tys. zł i Gimnazjum Nr 3-20 tys. zł. Z różnych dochodów ( 0970) zapisano kwotę 1.350,00 zł - w związku z wykonywaniem przez szkoły funkcji płatnika podatku dochodowego - w tym: G Nr zł, G Nr zł. Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Dochody związane z pozostałą działalnością w zakresie oświaty i wychowania w rozdz obejmują kwotę ,00 zł zaplanowaną przez Gimnazjum Nr 3 i dotyczą wpłat od uczestników wymiany młodzieży świdnickiej z młodzieżą innych krajów. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia - 100,00 zł Kwota 100,00 zł w 2360 stanowi przysługujące Gminie 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. odpłatności osób korzystających z usług dziennego ośrodka wsparcia). Objaśnienia Strona 9 z 35

10 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł Zapisana w rozdz kwota ,00 zł obejmuje: kwotę ,00 zł przysługującą częściowo od wpłat dłużników z tyt. zaliczki alimentacyjnej, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360); kwotę ,00 zł ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń ( 0970); kwotę ,00 zł przysługującą częściowo od wpłat dłużników funduszu alimentacyjnego, stanowiącą dochód gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( 0980); kwotę 100,00 zł odsetek od nienależnie pobranych świadczeń ( 0920). Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ma wpłynąć w wysokości ,00 zł ( 2030). Jeszcze do sierpnia 2009 r. całość dotacji przekazywanej w rozdz dotyczyła finansowania zadań z zakresu administracji rządowej. W 2010 r. opłacanie składek od niektórych świadczeń z pomocy społecznej stało się zadaniem własnym Gminy, dofinansowywanym w tym zakresie dotacją celową z budżetu państwa. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma wpłynąć dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ,00 zł ( 2030). Otrzymane wsparcie finansowe pokryje jedynie 7% przewidywanych potrzeb w tym zakresie (wydatki bieżące, zadania własne, rozdz.85214). Pozostałe dochody zapisane w rozdz realizowane będą przez MOPS. Kwota ,00 zł w 0690 dot. częściowej odpłatności pobieranej od osób dorosłych za posiłki oraz za pobyt w domach pomocy społecznej - ustalanej w zależności od sytuacji materialnej osób korzystających. Natomiast kwota 5.000,00 zł w 0970 stanowi zwroty nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych i stałych. Rozdz Zasiłki stałe ,00 zł Rozdz Zasiłki stałe jest nowym rozdziałem klasyfikacji budżetowej i po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania budżetu na 2010 rok. Dotychczas wypłata zasiłków stałych zaliczana była do zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, od 1 sierpnia 2009 r. stała się zadaniem własnym Gminy - z mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, jako zadania własnego, ma wynieść w 2010 r ,00 zł. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł W rozdz ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie ,00 zł na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w zakresie dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku. Dotacja przewidziana na ten cel jest o blisko 70 tys. zł niższa od dotacji z roku 2009, i pokryje jedynie 34,4% planowanych w 2010 r. wydatków na bieżące utrzymanie Ośrodka (wydatki bieżące, zadania Objaśnienia Strona 10 z 35

11 własne, rozdz.85219). Dochód zaplanowany w 0970 w kwocie 300,00 zł związany jest z realizowaniem przez MOPS funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł W rozdz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował łącznie kwotę ,00 zł, w tym: kwotę ,00 zł z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ( 0830); kwotę 200,00 zł odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług ( 0920); kwotę 400,00 zł jako przysługujące Gminie 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w rozdz.85228, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360). Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Dochody zaplanowane w kwocie ,00 zł w rozdz będą realizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych, i obejmują: odpłatność pobieraną za świadczone usługi socjalne, m.in. w zakresie wyżywienia - kwota ,00 w 0830; wynajem pomieszczeń MCUS - kwota 5.500,00 zł w 0750; dochód z tyt. realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 250,00 zł w Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 zł Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zaplanowano na 2010 rok w łącznej kwocie ,00 zł, to jest o ,00 zł mniejszej niż początkowy plan na 2009 r. Środki pochodzić będą od 2 dysponentów budżetu państwa: Wojewody Lubelskiego - kwota ,00 zł oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego - kwota 5.740,00 zł. Wojewoda Lubelski plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010, z jednoczesnym zaznaczeniem, iż podane wielkości mogą ulec zmianie, a ostateczne kwoty będą znane po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 zł Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami Wojewoda przewidział dotację w wysokości ,00 zł, czyli dokładnie tyle samo co w 2009 roku. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł Dotacja w kwocie 5.740,00 zł związana jest z prowadzeniem i aktualizacją przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik stałego rejestru wyborców. Informację o wysokości przyznanej dotacji przesłał Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie - działając z upoważnienia Kierownika KBW. Objaśnienia Strona 11 z 35

12 Dział 752 Obrona narodowa ,00 zł Rozdz Pozostałe wydatki obronne ,00 zł Na realizację przez Gminę zadań obronnych Wojewoda przewidział kwotę 1.000,00 zł. Dotacja w klasyfikacji działu 752 została przyznana Gminie po raz pierwszy. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł, a realizatorem większości zadań będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku. Przyznana kwota jest niższa od pierwotnego planu roku 2009 o 122 tys. zł - wynika to faktu, iż od 1 sierpnia 2009 r. wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie większości składek na ubezpieczenie zdrowotne stała się zadaniem własnym Gminy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.Nr 92, poz.753 z późn.zm.). W ramach działu 852 przewidziano następujące rozdziały: Rozdz Ośrodki wsparcia - dotacja w kwocie ,00 zł na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego przy ul.kościuszki 8 w Świdniku; Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wypłatę świadczeń i realizację pozostałych zadań w rozdz ma wpłynąć dotacja w wysokości ,00 zł, czyli o 6,7% więcej niż początkowy plan 2009 r.; Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota dotacji 8.000,00 zł dotyczy jedynie składek od niektórych świadczeń rodzinnych, składki od świadczeń z pomocy społecznej stały się zadaniem własnym Gminy; Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na specjalistyczne usługi opiekuńcze zapisano kwotę ,00 zł, zbliżoną do poziomu roku Plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda Lubelski ustalił na 2010 r. w wysokości ,00 zł, w tym: kwota 3.300,00 zł z tyt. udostępniania danych osobowych przez Urząd Miasta Świdnik (dział 750 rozdz.75011); planowane dotychczas w tym rozdziale wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych nie będą już realizowane; kwota 2.000,00 zł w związku z odpłatnością wnoszoną przez osoby korzystające z usług dziennego ośrodka wsparcia (dział 852 rozdz.85203); kwota ,00 zł z tyt. pobierania wpłat od dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852 rozdz.85212); kwota 8.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej(dział 852 rozdz.85228). Ww. dochody podlegają w większej części przekazaniu do budżetu państwa w trybie przewidzianym w 8 ust.1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz.955). Gminie z tego tytułu przysługuje potrącenie jako dochód własny w wysokości 5% uzyskanych wpływów - za wyjątkiem rozdz.85212, gdzie w gminach pozostaje 40%. Objaśnienia Strona 12 z 35

13 Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdz Przedszkola ,00 zł Wpływy w rozdz , związane z realizacją zadań innych jednostek samorządu terytorialnego przejętych w drodze umów lub porozumień, mają wynieść w 2010 r ,00 zł. Zaplanowano dotacje od innych gmin na realizację ich zadań oświatowych, w tym: dotacja w kwocie ,00 zł z Gminy Mełgiew na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Mełgwi uczęszczających do przedszkoli publicznych w Świdniku; dotacje z sąsiednich gmin (m.in. Mełgiew, Piaski, Głusk) w łącznej kwocie ,00 zł na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu tych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Świdniku. Otrzymane dotacje przekazywane będą w całości do świdnickich przedszkoli publicznych i przedszkola niepublicznego, do których uczęszczają dzieci z sąsiednich gmin. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Biblioteki ,00 zł W rozdz zaplanowano dotację w kwocie ,00 zł, w związku z realizacją przez Gminę Miejską Świdnik zadań Powiatu Świdnickiego. Dotacja ta związana jest z wykonywaniem przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku zadań powiatowej biblioteki publicznej - zgodnie z zawartym z Powiatem w 2001 r. porozumieniem. Środki otrzymane z Powiatu przekazywane są na działalność MPBP. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) zapisano na 2010 r. kwotę ,00 zł. Dochody z zezwoleń wydatkowane będą zgodnie z art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - wydatki bieżące w dziale 851 rozdz i Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie ,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Świdniku, dotychczasowe przychody Funduszu stały się dochodami budżetu Gminy. Objaśnienia Strona 13 z 35

14 Dochody majątkowe ,93 zł Dochody majątkowe na 2010 rok zaplanowano w kwocie ,93 zł, co stanowi 5,3% całości planowanych dochodów budżetowych. Dochody na realizację zadań gminy ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) planuje się uzyskać dochód w łącznej kwocie ,00 zł. Przewiduje się sprzedaż jednego lokalu użytkowego, ok. 25 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, w szczególności związanego ze sprzedażą działek na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków ,93 zł Dział 600 Transport i łączność ,93 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,93 zł Zakłada się uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,93 zł ( 6298) na realizację projektu inwestycyjnego Budowa ul.klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej I etap. Projekt został wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały Nr CCVIII/3303/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 września 2009 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa V - Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy, typ projektów - drogi gminne. Przyznana kwota dofinansowania stanowi 44,11% kosztów kwalifikowanych projektu. Podpisanie stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim planuje się na początku 2010r. Czynione są starania o uzyskanie dodatkowych dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych - głównie z budżetu Unii Europejskiej. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie niektórych projektów. Na etapie projektowania budżetu nie umieszczono z tego tytułu żadnych kwot, wprowadzenie do budżetu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu. W przypadku mniejszej od zakładanej realizacji planu dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, może w trakcie roku budżetowego wystąpić konieczność nowelizacji budżetu polegająca na zastąpieniu brakujących dochodów przychodami finansowanymi z kredytu długoterminowego. Objaśnienia Strona 14 z 35

15 WYDATKI Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok zaplanowano w kwocie ,84 zł - o 8,2% wyższej niż początkowy plan roku Strona wydatkowa budżetu ma układ uwzględniający wymogi art. 216 ust. 2 oraz art. 236 nowej ustawy o finansach publicznych, i obejmuje: I. Wydatki bieżące ,00 zł 1. Zadania własne ,00 zł 2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,00 zł 3. Zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień ,00 zł 4. Zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień ,00 zł 5. Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 6. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 7. Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł II. Wydatki majątkowe ,84 zł 1. Zadania własne ,18 zł 2. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 3. Pogramy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,66 zł W ramach ogólnego podziału oraz układu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyodrębniono - w myśl art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - planowane kwoty dla poszczególnych grup wydatków: wynagrodzenia i składki, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, rezerwy, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych (pozostałe wydatki). W wydatkach jednostek budżetowych uwzględniono również wydatki, które realizował będzie Urząd Miasta. Wykres nr 3 Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na bieżące i majątkowe Wydatki majątkow e ,84 zł 35,1% Wydatki bieżące ,00 zł 64,9% Objaśnienia Strona 15 z 35

16 Oprócz powyższego, podstawowego podziału, wydatki można podzielić ze względu na rodzaj zadań (tabela nr 3) oraz grupy paragrafów (wykres nr 4). Tabela nr 3 Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok w podziale na bieżące i majątkowe oraz wg rodzaju zadań Wydatki budżetu Plan Udział % Wydatki bieżące ,00 zł 64,9% Zadania własne ,00 zł 55,5% Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami Zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień Zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł 8,5% ,00 zł 0,4% ,00 zł 0,04% ,00 zł 0,5% ,00 zł 0,1% ,00 zł 0,02% Wydatki majątkowe ,84 zł 35,1% Zadania własne ,18 zł 31,5% Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 0,1% Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących ,66 zł 3,5% z budżetu Unii Europejskiej Razem ,84 zł 100,0% Wykres nr 4 Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2010 rok z uwzględnieniem grup paragrafów w ramach wydatków bieżących Wydatki majątkow e ,84 zł 35,1% Wydatki bieżące ,00 zł 64,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych ,00 zł 42,8% - wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych (bez rezerw) ,00 zł 22,4% - rezerwy ,00 zł 2,1% - dotacje ,00 zł 16,1% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 16,6% Objaśnienia Strona 16 z 35

17 Wydatki bieżące ,00 zł Zadania własne ,00 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Rozdz Izby rolnicze ,00 zł Na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. Składkę nalicza się w wysokości 2% od uzyskiwanych przez Gminę wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Planowane wydatki w rozdz w kwocie ,00 zł dotyczyć będą opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne. Zabezpieczona kwota jest znacznie niższa niż w latach ubiegłych, gdyż w wyniku zmian ustawowych gminy zostały zwolnione od wnoszenia opłat za odrolnienie gruntów na terenach miejskich. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł Bieżące wydatki na drogi gminne w 2010 r. zaplanowano w kwocie ,00 zł. Ponad 70% tych wydatków będzie przeznaczone na utrzymanie zimowe i letnie dróg wraz z konserwacją zieleni w pasach drogowych - kwota ok. 1,8 mln zł. Na remonty dróg przewiduje się wydać łącznie ponad 700 tys. zł, z czego głównie na: remont nawierzchni asfaltowych i betonowych tys. zł; remont dróg gruntowych i żużlowych tys. zł; remont oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 185 tys. zł. Na zakup usługi polegającej na sporządzeniu ewidencji dróg zapisano 45 tys. zł. Ponadto niewielkie kwoty zaplanowano na pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg - zakupy materiałów i wyposażenia, energię, zakup drobnych usług. Rozdz Pozostała działalność ,00 zł Na obsługę 4 hot-spotów w ramach bezprzewodowego bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców Świdnika zaplanowano kwotę ,00 zł. Natomiast 5.000,00 zł zarezerwowano na wypłatę ewentualnych odszkodowań z tytułu uszkodzeń ciała osób i uszkodzeń pojazdów powstałych na drogach gminnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego opłacone zostaną m.in. następujące wydatki: udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki wynikające z umowy o zarządzanie - 1,2 mln zł; administrowanie gminnymi nieruchomościami (lokale i budynki) - ponad 310 tys. zł; podatek VAT odprowadzany przez Gminę od wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, grunty), z najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste - ponad 285 tys. zł; remont zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy (m.in. wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynków) tys. zł; podatek od nieruchomości od własnych zasobów mieszkaniowych - ponad 130 tys. zł; Objaśnienia Strona 17 z 35

18 opłata za energię dostarczaną do pustostanów oraz do lokali gdzie umorzono egzekucję komorniczą - blisko 150 tys. zł; ewentualne odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku oraz innych właścicieli lokali mieszkalnych za niedostarczone lokale socjalne przysługujące osobom na podstawie wyroku eksmisyjnego - 45 tys. zł; roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 50 tys. zł; wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz ubezpieczenie majątku Gminy - 75 tys. zł. Pozostałe wydatki obejmować będą szacunki wartości nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i wieczystoksięgowe, wypisy z rejestru gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy zamierza się przeznaczyć ,00 zł. Przewiduje się opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik, Obszar Lotniska; zaopiniowanie projektu planów przez gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną; wyceny rzeczoznawców dla potrzeb tzw. renty planistycznej; ogłoszenia w prasie związane ze zmianami planów. Rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł Na bieżące prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano do wydatkowania kwotę ,00 zł. Zamierza się zlecić następujące usługi: wykonanie operatów geodezyjnych numeracji ulic, regulacje stanów prawnych, podziały gruntów, nazewnictwo ulic (wykonanie tablic i ich zawieszenie), szacunki oraz inne prace geodezyjne i kartograficzne. Działy 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik zaplanowano w kwocie ,00 zł, z czego finansowane będą m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych, podróże służbowe) tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia związany z funkcjonowaniem Rady - 10 tys. zł; usługi transportowe, szkoleniowe, współpraca z miastami partnerskimi oraz pozostałe usługi - 13,5 tys. zł. Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik w 2010 roku zaplanowano na kwotę ,00 zł, w ramach której opłacane będą w szczególności: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 6,1 mln zł; zakup różnorodnych usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych i innych) - ponad 0,5 mln zł; zakup materiałów i wyposażenia - ok. 250 tys. zł; zakup energii, szkolenia pracowników - ok. 245 tys. zł. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Na promocję i współpracę zagraniczną Gmina zamierza przeznaczyć ,00 zł. Z ważniejszych wydatków w tym zakresie można wymienić: wykonanie i zakup materiałów oraz pozostałe usługi promocyjne, w tym związane z jubileuszem Świdnickiego Lipca (50 tys. zł); publikacje książkowe o tematyce świdnickiej (20 tys. zł); umowy z mediami na publikacje materiałów informacyjnych i promocyjnych (30 tys. zł); usługi związane Objaśnienia Strona 18 z 35

19 z pobytem delegacji zagranicznych oraz podróże zagraniczne (30 tys. zł); wydanie informatora miejskiego i kolportaż materiałów promocyjnych (15 tys. zł). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Rozdz Obrona cywilna ,00 zł Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zapisano kwotę 5.000,00 zł - opłacona zostanie dostawa energii cieplnej i elektrycznej do schronów miejskich oraz zakupy sprzętu OC. Rozdz Straż Miejska ,00 zł Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku w 2010 roku zaplanowano kwotę ,00 zł. w ramach której na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 870 tys. zł, a na pozostałe wydatki na zadania statutowe 130 tys. zł. Rozdz Zarządzanie kryzysowe ,00 zł W rozdz przewidziano rezerwę celową w kwocie ,00 zł na nieprzewidziane wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. Wypełniono w ten sposób postanowienia art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł Wydatki na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Gminy zaplanowano w kwocie ,00 zł. Z tych środków opłacana będzie korespondencja podatkowa: wysyłka pocztowa upomnień/wezwań do zapłaty podatków i opłat (52 tys. zł), dostarczanie przez osoby fizyczne decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych (20 tys. zł). Ponadto przewidziano wydatki na inkaso opłaty targowej i wykonanie znaczków dla psów (40 tys. zł) oraz różne opłaty m.in. związane z egzekucją zaległości podatkowych - opłaty komornicze (30 tys. zł). Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł Kwota rezerw w części bieżącej budżetu Gminy na 2010 r. w rozdz wynosi ,00 zł. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane zapisano w kwocie ,00 zł i ujęto w niej m.in. zabezpieczenie finansowe ewentualnych wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi przez Gminę w związku z tym, że prawdopodobieństwo poniesienia tych wydatków jest znikome, nie wydzielono ich w planie wydatków z jednoczesnym zapisaniem kwoty w uchwale budżetowej. Rezerwy celowe zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł, w tym na: wydatki oświatowe ,00 zł; wydatki związane z kulturą ,00 zł; wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem ,00 zł; wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ,00 zł. Łączna kwota rezerw w części bieżącej wydatków, uwzględniając rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe ujętą w rozdz.75421, wynosi zł. Natomiast dołączając rezerwę inwestycyjną z części majątkowej budżetu, uzyskujemy całość gminnych rezerw w kwocie zł. Objaśnienia Strona 19 z 35

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 8.500.000,00

kredyty krajowe 8.500.000,00 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE.

I. INFORMACJE OGÓLNE. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA IŁAWY NA 2006 ROK 1 I. INFORMACJE OGÓLNE. Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2006 roku po stronie dochodów przyjęto następujące założenia: 1) wzrost

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2013 r.

Gliwice, marzec 2013 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2012 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r. Gliwice, marzec 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo