PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Filharmonią Śląską.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Filharmonią Śląską."

Transkrypt

1 Znak sprawy: 2A/ZP/AT/2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Filharmonią Śląską. Zamawiający: Filharmonia Śląska Adres: Katowice, ul. Sokolska 2 Adres URL: Adres Godziny urzędowania: 7:30-15:30 Telefon: Fax: Osoby upowaŝnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: fax.: , w sprawach merytorycznych: Krzysztof Knapik telefon: fax.:

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Filharmonia Śląska Katowice, ul. Sokolska 2 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Wybrano podstawowy tryb udzielania zamówienia przetarg nieograniczony. Procedura prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr. 113, poz.759 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych a w szczególności: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie rodzaje dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr. 226 poz. 1817) 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV pakiety, oprogramowania i systemy informatyczne). Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie analizy przedwdroŝeniowej, wykonanie projektu systemu informatycznego, dostawa i wdroŝenie oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Filharmonią Śląską (zwanego dalej Systemem) obejmującego co najmniej następujące moduły funkcjonalne: elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie projektami, finanse i księgowość, gospodarowanie środkami trwałymi, kadry i płace, kasy Instytucji, obsługa sprzedaŝy, obsługa magazynów i instrumentarium, zamówienia publiczne, programowanie i organizacja działalności artystycznej wraz z bibliotekami nut i publikacji. - dostawa oprogramowania bazodanowego, oraz innego, potrzebnego do wdroŝenia Systemu, wraz z ich instalacją i uruchomieniem, niezbędnego do uruchomienia i administrowania Systemem; - przeszkolenie pracowników w zakresie administracji i obsługi Systemu; - dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem na posiadanym przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym (w tym zaplecze serwerowe, system archiwum), wraz z przeniesieniem na nowe serwery Zamawiającego po zakończeniu wdroŝenia; - udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z Systemu, oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego niezbędnego do uruchomienia Systemu dla uŝytkowników (nie dotyczy systemów operacyjnych stacji roboczych), - udzielenie gwarancji na System. Celem projektu jest zintegrowanie i usprawnienie systemu ewidencjonowania i rozliczania wszystkich zdarzeń w dziedzinach objętych modułami Systemu we wszystkich obszarach działalności Zamawiającego oraz wspomoŝenie procesu efektywnego zarządzania, a w szczególności: zapewnienie realizacji celów statutowych Zamawiającego, między innymi w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych, usprawnienie procesów podejmowania decyzji w oparciu o wdroŝenie procesów analizy i raportowania oraz zapewnienie dostępu do właściwych informacji w odpowiednim czasie, zapewnienie obsługi informatycznej wybranych obszarów działania Zamawiającego w oparciu o zintegrowany system zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienie niezawodnych narzędzi do wdroŝenia i administrowania systemem, zastąpienie rozproszonych, w większości przestarzałych systemów i programów, spójnym nowoczesnym systemem bazującym na wspólnej dla systemu bazie danych, wraz z migracją danych z dotychczas posiadanych systemów, zapewnienie sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zamawiającego dzięki jednorodnej strukturze danych, - umoŝliwienie rozwoju systemu wraz ze zmianami organizacyjnymi, prawnymi i rozwojem Instytucji. Wymagania dotyczące Sytemu są następujące: - system powinien zapewniać zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, które mają równieŝ zastosowanie w funkcjonowaniu instytucji kultury: ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób Filharmonia Śląska Strona 2

3 fizycznych, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. z późn. zm., ustawa Kodeks Pracy, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (do wglądu w siedzibie Zamawiającego) z moŝliwością dostosowania go do zachodzących zmian w przepisach prawa. Obowiązek monitorowania zmian w przepisach prawa oraz nadsyłania stosownych poprawek do systemu spoczywa (w okresie gwarancji) na Wykonawcy, - system powinien posiadać narzędzia umoŝliwiające jego administrowanie, - system powinien posiadać narzędzia umoŝliwiające dokonywanie zmian w zakresie jego parametryzacji przez odpowiednio przeszkolonych administratorów systemu (szkolenia tego typu musi być przewidziane w ramach projektu), - system powinien być zintegrowany, co oznacza, Ŝe opracowane, dostarczone i wdroŝone moduły muszą stanowić logiczną całość, skonstruowaną tak, aby informacje wprowadzone w jakimkolwiek jego module były dostępne dla posiadających odpowiednie uprawnienia w innych modułach z zapewnieniem pełnej spójności danych we wszystkich modułach, - system powinien zapewniać dostęp do aktualnych informacji w zdefiniowanych i dowolnych układach danych (w ramach wymaganej funkcjonalności) oraz zapewniać sprawny obieg informacji na róŝnych szczeblach struktury organizacyjnej Zamawiającego, - system powinien mieć moŝliwość rozszerzenia go o dodatkowe moduły i funkcjonalności wraz ze zwiększającymi się potrzebami Zamawiającego przez jego pracowników. W ramach zamówienia oczekuje się, Ŝe wykonawca: - wykona analizę przedwdroŝeniową, której przeprowadzenie będzie niezbędne w celu określenia wszelkich danych i uzyskania niezbędnej wiedzy, która jest potrzebna do pełnego wdroŝenia systemu zgodnie z potrzebami wynikającymi z SIWZ oraz określenie szczegółowej koncepcji wdroŝenia wraz z przedstawieniem szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy - na etapie analizy przedwdroŝeniowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnień do koncepcji wdroŝenia w dalszych etapach procesu wdroŝeniowego, - wykona projekt systemu i jego implementację, udzieli bezterminowej licencji na korzystanie z Systemu obejmującego moduły wszystkie wymagane przez Zamawiającego, - udzieli bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego niezbędnego do uruchomienia Systemu w zakresie przewidzianym w SIWZ na serwerze bazodanowym, - zapewni dostawę, opracowanie dla potrzeb Zamawiającego oraz instalację modułów funkcjonalnych Systemu, przy czym dopuszcza się inną organizację modułów w szczególności inne ich nazewnictwo lub zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie - funkcjonalności jednego modułu rozłoŝone na kilka modułów, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących funkcjonalności oprogramowania, - dokona integracji Systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcjonalność nie zostanie zastąpiona przez system (między innymi system ZUS, systemami bankowymi (ING Bank, PKOBP, Getin Bank), systemem sprzedaŝy biletów (EuroBilet) oraz zapewni poprawną współpracę oraz wymianę danych z tymi systemami uŝytkowanymi przez Zamawiającego, - przeprowadzi migrację wraz z konwersją danych z eksploatowanych aktualnie przez Zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do systemu (dotyczy to danych: finansowoksięgowych, kadrowo-płacowych, majątku trwałego, magazynu zapisywanych w bazie Paradox, słownika CPV z bazy MS Access oraz danych z zeszytów koncertowych, danych teleadresowych i aplikacji do organizacji obsługi technicznej koncertów z plików xls.), - przeprowadzi szkolenia uŝytkowników (w zakresie obsługi wybranych modułów) i informatyków (w zakresie administrowania systemem operacyjnym, systemem baz danych, systemem kopii, systemem aplikacji, samodzielnego rozwoju systemu). Szkolenia uŝytkowników systemu muszą zostać potwierdzone sprawdzeniem nabycia praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi modułami zgodnie z ich funkcjonalnością. Odbycie tych szkoleń powinno zostać potwierdzone uzyskaniem stosownych certyfikatów, - sporządzi pełną dokumentację wdroŝeniową tworzoną w trakcie wdroŝenia systemu oraz analizę powdroŝeniową (w postaci protokołów podsumowujących zakres wykonanych prac, wskazanie osiągniętych efektów oraz opisujących nowe okoliczności projektu wdroŝenia, jeŝeli takie wystąpiły), Filharmonia Śląska Strona 3

4 - udzieli gwarancji na wdroŝony system nie krótszej niŝ 12 miesięcy od momentu zakończenia wdroŝenia danego modułu z czasem usunięcia awarii oprogramowania maksymalnie do( krytyczne do 8h lub zwykłe do 72h) - zapewni opiekę oraz asystę techniczną w okresie trwania gwarancji rozumianą jako dostarczanie aktualizacji oprogramowania, adaptowania oprogramowania do zmian w przepisach prawa, wprowadzania zmian w dokumentacji wynikających z aktualizacji oprogramowania, zapewnienia wymiany danych z innymi systemami, prowadzenia bieŝącej konserwacji oprogramowania. Dostawa i wdroŝenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach: - etap I: stworzenie koncepcji systemu i wdroŝenie modułu obiegu dokumentów i zarządzanie projektami w terminie do r. w kwocie nie przekraczającej ,00 zł brutto; - etap II: wdroŝenie pozostałych modułów systemu wg raportu koncepcji nie później niŝ do r., uwarunkowane uzyskaniem środków finansowych przez Zamawiającego. Po uzyskaniu środków finansowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o konieczności realizacji tego etapu. W przypadku nie uzyskania środków finansowych do r. Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo renegocjowania innego terminu realizacji zamówienia lub odstąpienia w terminie do r. od umowy w tym etapie. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza w ramach ewentualnych zamówień uzupełniających, aby system posiadał lub dawał moŝliwość stworzenia następujących modułów: logistyka, zarządzanie nieruchomościami, planowanie, budŝetowanie i kontrola zarządcza wraz z oceną ryzyk i weryfikacją działań, zarządzanie relacjami z klientami, wprowadzanie danych historycznych, wspomaganie zarządzania stroną internetową. Wymagania ogólne Budowa systemu - System jest rozumiany jako zintegrowane połączenie warstw: sprzętowej, programowej i sieciowej. Powinien on zostać stworzony w oparciu o architekturę klient-serwer. Warstwa sieciowa powinna umoŝliwiać w sposób bezpieczny i zapewniający pełną kontrolę realizowanie połączeń lokalnych jak i zdalnych (spoza sieci wewnętrznej Filharmonii Śląskiej). ZałoŜenia funkcjonalne dla serwera systemowego zwanego w dalszej części SERWEREM CENTRALNYM. - Serwer centralny powinien stanowić zabezpieczone miejsca przechowywania najwaŝniejszych danych dla prawidłowego funkcjonowania Filharmonii Śląskiej. Dostęp do danych i aplikacji powinien być scentralizowany, tak, aby pracownicy mogli korzystać ze wszystkich potrzebnych im informacji bezpośrednio z własnego komputera. Reguły ograniczeń dotyczących oprogramowania powinny pozwalać zapobiegać instalowaniu niezatwierdzonych programów oraz przeciwdziałać wirusom i innym atakom. - Serwer Centralny powinien być chroniony przed utratą danych. MoŜliwość zapisu stanu systemu w określonym momencie z wykorzystaniem usługi kopiowania w tle. Wykonywanie procedur tworzenia kopii zapasowych powinno przebiegać w sposób szybki i przy minimalnych błędach. MoŜliwość opracowywania i wdraŝania skutecznej strategii tworzenia zapasowych kopii danych. - Zapewnienie kompletnej, łatwej ochrony sieci. Konfigurowalne zabezpieczenia z wykorzystaniem kreatorów oraz mechanizmy kontroli wszystkich niezbędnych zabezpieczeń. - Zapewnienie nieprzerwanego działania Filharmonii Śląskiej Ciągły dostęp do informacji o statusie sieci, monitorowanie jej oraz raportowanie stanu jej wykorzystania. - Informacja podąŝa za pracownikiem - Dostęp do wybranych informacji powinien być moŝliwy z kaŝdego miejsca i w kaŝdym czasie. Filharmonia Śląska Strona 4

5 - Zdalny dostęp do funkcji systemu (słuŝących zwłaszcza wspomaganiu pracy grupowej - Workflow) za pośrednictwem Internetu. MoŜliwość korzystania z dowolnej liczby wybranych aplikacji biznesowych dla upowaŝnionych uŝytkowników. System musi umoŝliwiać jednokrotne wprowadzanie danych - dane wprowadzone w jednym miejscu Systemu (module) są dostępne on-line (od razu, bez konieczności eksportu/importu danych) we wszystkich pozostałych modułach Systemu wraz z jednoczesną bieŝącą kontrolą poprawności wprowadzanych danych zgodnie z wymogami oraz rejestracją dokonanych zmian. - MoŜliwość pracy grupowej. UmoŜliwienie pracownikom współuŝytkowania informacji, w tym bibliotek dokumentów, ogłoszeń, wydarzeń, a takŝe łączy do innych lokalizacji. UmoŜliwienie uŝytkownikom korzystania z internetowej wersji aplikacji organizera czasu pracy i kontaktów oraz współuŝytkowania tą drogą plików i harmonogramów. - Skalowalna platforma ułatwiająca rozbudowę. MoŜliwość przenoszenia, bez zakłócania pracy uŝytkowników, ustawień profili (w tym pulpitu i danych) z sieci równorzędnej obsługiwanej przez systemy operacyjne Windows XP i nowsze. - Bezpieczeństwo systemu i uwierzytelnianie. KaŜdy uŝytkownik, któremu będzie przydzielany dostęp do systemu powinien posiadać indywidualne konto i hasło wraz z moŝliwością przypisania go do odpowiedniej grupy (moŝliwość tworzenia dowolnej liczby uŝytkowników / grup uŝytkowników oraz definiowania na ich podstawie uprawnień do poszczególnych modułów i dokumentów). UŜytkownik moŝe naleŝeć do więcej niŝ jednej grupy w oparciu o schemat organizacyjny Filharmonii Śląskiej. W ramach istniejącego schematu i w oparciu o konsultacje z Zamawiającym naleŝy ustalić zakres wykonywanych czynności i przydzielić odpowiednie poziomy uprawnień dla uŝytkowników poszczególnych modułów oraz ich części składowych. Uprawnienia powinny dopuszczać przynajmniej kombinacje ze zbioru: podgląd, modyfikacja, dodawanie, usuwanie. Wszystkie czynności implikujące ingerencję w zasoby i sam system w tym operacje logowania i czas pracy w systemie powinny być rejestrowane i zawierać m.in. informacje na temat uŝytkownika, terminala, dokładnym czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy. System musi posiadać mechanizm rejestrowania krytycznych operacji, modyfikacji danych zachodzących w systemie. Rejestrowanie ma być moŝliwe zarówno dla operacji wykonywanych przez uŝytkowników systemu, jak równieŝ przez inne programy korzystające z obiektów (danych) Systemu (ustalenia na etapie analizy przedwdroŝeniowej). - System musi posiadać narzędzie do tworzenia i modyfikowania istniejących wydruków, raportów, wyglądu dokumentów. Modyfikacje te muszą być moŝliwe do wykonania przez przeszkolony personel Zamawiającego, bez konieczności modyfikacji samego Systemu, bez utraty gwarancji na System. - System we wszystkich modułach posiada graficzny interfejs uŝytkownika w języku polskim. - Dostęp do systemu: Ilość uŝytkowników posiadających równoczesny dostęp: 1 (jeden) administrator z pełnym dostępem do wszystkich funkcji systemu, 30 (trzydziestu) z dostępem do wszystkich funkcji roboczych we wszystkich modułach (za wyjątkiem funkcji kreowania dostępu i zabezpieczeń), w tym 15 ( piętnastu) z wyłączeniem pracy w modułach finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym. liczba uŝytkowników w poszczególnych modułach: Finanse i księgowość: 10 uŝytkowników. Środki trwałe: 3 uŝytkowników. Płace i kadry: 3 uŝytkowników. Zamówienia publiczne: 3 uŝytkowników. Programowanie i organizacja działalności artystycznej wraz z bibliotekami nut i publikacji: Filharmonia Śląska Strona 5

6 30 uŝytkowników. Obsługa sprzedaŝy: 3 uŝytkowników. Obsługa magazynów i instrumentarium 3 uŝytkowników. Struktura zabezpieczeń: naleŝy uwzględnić wielopoziomowy system zabezpieczeń uwzględniający odpowiedni poziom uprawnień oraz moŝliwość pracy zdalnej. Zamawiający wymaga wykorzystania istniejącego u niego sprzętu i oprogramowania: serwer Power Edge T410 procesor Intel Xeon GHz/8GB RAM/ 2x500 GB HDD/2xLAN 1Gb, Zamawiający posiada VMware ESXi (z zainstalowanym NetWare 6.0) stacje robocze od procesory jednordzeniowe, 512 MB RAM Windows XP do jednostki wielordzeniowe 8 GB RAM Windows 7 64-bit, cztery podsieci o stałych adresach IP kat 5e. docelowo w nowej siedzibie kat 6A dostęp do Internetu 4 x 6/6 Mb I. Elektroniczny Obieg Dokumentów i Zarządzanie Projektami Moduł powinien słuŝyć do zarządzania obiegiem dokumentów oraz wszelkimi przedsięwzięciami w ramach zadań Filharmonii. W załoŝeniu zastąpić ma on dotychczasowy, tradycyjny sposób pracy, na poziomie przyjmowania i wysyłania korespondencji, obiegu spraw, archiwizowania dokumentów, stosowania procedur oraz grupowania ich w ramach zdefiniowanych projektów. Wprowadzenie struktury organizacyjnej, pozwolić powinno na umiejscowienie ról uŝytkowników w systemie, w taki sposób, by odzwierciedlić ich rzeczywiste kompetencje i uprawnienia, a co za tym idzie umoŝliwić zastosowanie procedur związanych z podległością słuŝbową (dekretacja pism, kontrola terminowości ich załatwiania, kontrola wydajności załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne i osoby) oraz umiejscowieniem w strukturze (przypisanie uprawnień do części systemu lub do części spraw związanych z zadaniami określonej osoby). System stanowić powinien więc wygodne narzędzie nie tylko jako sposób na ograniczenie biurokracji (nie tylko poprzez moŝliwość wykluczenia dokumentów papierowych), ale równieŝ jako mechanizm kontroli procesów zachodzących w Filharmonii (kompetencje, wydajność pracy, metodologia załatwianych spraw). MoŜliwości systemu ze strony Filharmonii: - przyjmowanie dokumentów elektronicznych, - przyjmowanie dokumentów papierowych i ich przetwarzanie do postaci elektronicznej, - przetwarzanie i wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem mechanizmu workflow, - przetwarzanie i archiwizację spraw oraz korespondencji zgodnie z załączoną Instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi przepisami. MoŜliwości systemu ze strony klienta/petenta: - moŝliwość składania podań w formie elektronicznej, - moŝliwość śledzenia toku sprawy, - prowadzanie korespondencji z Filharmonią. Moduł powinien umoŝliwiać ewidencję prowadzonych projektów ich grupowanie i statusowanie (nadawanie odpowiedniego statusu realizacji), definiowanie projektów: konstrukcja etapów, związków pomiędzy etapami, uczestników projektu, definiowanie związków etapów ze zleceniami poszczególnych działów, budŝetowanie projektów, ewidencję protokołów dla etapów projektu, ewidencję dokumentacji wewnętrznej dla etapów projektu, tworzenie zestawień i rozliczenia projektów. II. Finanse i księgowość Moduł umoŝliwia sporządzanie, podgląd i wydruk: Filharmonia Śląska Strona 6

7 - kont analitycznych, analiz poszczególnych kont analitycznych w układzie tabelarycznym, wykazu kontrahentów rozliczonych i nierozliczonych za dowolny okres, dowolnie wybranej grupy (branŝa, adres, banku, a takŝe dowolnego kontrahenta-historia obrotów itp.), - wykazu niezapłaconych faktur chronologicznie wg terminu płatności, - windykacji naleŝności zestawienia niezapłaconych faktur własnych w układzie chronologicznym wg. terminu płatności lub wg klientów, - automatycznego wystawianie wezwań po terminie zapłaty pierwsze wezwanie po upływie określonej liczby dni od terminu, drugie (ostateczne) wezwanie po upływie określonej liczby dni od terminu, - automatycznego naliczania odsetek od nieterminowych zapłat naleŝności wraz z wystawianiem wezwań do zapłaty, - potwierdzenia salda, wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych na dowolny okres, - wybranych lub wszystkich kont analitycznych i syntetycznych za dowolny okres oraz dziennika księgi głównej za dowolny okres, - not korygujących i dowodów PK, - wystawianie dokumentów KP, KW oraz raportów kasowych w dowolnej walucie, automatyczne przeliczenie dokumentu w dowolnej walucie wg obowiązującego kursu, przebieg zmian kursów w dowolnej walucie, - przelewów z numerem konta analitycznego danego kontrahenta, - tworzenie kartotek ilościowo wartościowych i kontowych oraz zestawienia obrotów i sald, - księgowanie kont pozabilansowych programów i wydawnictw, środków inscenizacji oraz naleŝności i zobowiązań warunkowych, - rozliczenie kart kalkulacyjnych projektów, - deklaracji podatkowych: VAT-7, CIT-2, CIT-0, CIT-8 i innych ustalonych podczas analizy przedwdroŝeniowej, sprawozdań na potrzeby Filharmonii, GUS i innych instytucji, (np. sprawozdanie o finansach instytucji kultury za dany okres bilans w złotych i w tysiącach złotych), - planu kosztów, przychodów i planu rzeczowo finansowego wg planu kont analitycznych (w tym wykresy i wyliczenia procentowego udziału dowolnie wybranej grupy kosztów do kosztów ogółem), - sprawozdań z realizacji tych planów za dowolny okres na podstawie danych księgowych, - kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych na produkcję i eksploatację, - kosztów rodzajowych w odniesieniu do poszczególnych koncertów, podział kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie, - kosztorysów dotyczących projektów artystycznych i bieŝących wydatków, - koordynacji pracy artystycznej, promocji, - naliczanie narzutów kosztów ogólnozakładowych do kosztów związanych z budŝetem zadaniowym, - zbiorczej i częściowej kalkulacji przedsięwzięć artystycznych wg planu kont, w oparciu o zaplanowane w kaŝdym dziale koszty, - import i eksport danych. Operacje bezgotówkowe: - rachunki bankowe w róŝnych bankach, - rachunki walutowe, - korzystanie z zewnętrznych usług typu Multi cash, - projekty unijne wymagają dedykowanych kont bankowych wymóg pokrywania wszystkich wydatków związanych z danym projektem tylko z przypisanego do tego projektu konta, np. przelewy wynagrodzeń na ROR, przelewy do ZUS, zapłata za faktury, itp. Zaliczki i delegacje słuŝbowe. NaleŜą tutaj funkcje związane z przyznawaniem i rozliczeniem zaliczek (delegacje, zakupy, opłaty, zaliczki stałe itp.). Zaliczki pobierane są przez pracowników. Depozyty. Nie pobrane środki pienięŝne z kasy, zwroty przelewów z banku lub przekazów z poczty przekazywane są do depozytu. Depozytami objęte są osoby: Filharmonia Śląska Strona 7

8 - pracownicy nie pobrane wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia i prac zleconych, pochodne płac, honoraria, - emeryci, renciści pracujący na zlecenie, - osoby obce, pracujące na zlecenie lub umowy o dzieło, - emeryci i renciści nie pracujący (świadczenia socjalne), - osoby spokrewnione i upowaŝnione. System ma zastąpić lub wyeliminować potrzeby transportu danych pomiędzy uŝytkowanymi do tej pory systemami a szczególnie: Import z Systemu SprzedaŜy i Rezerwacji Biletów: informacji ilościowych i wartościowych ze sprzedanych biletów na koncerty w poszczególnych dniach miesiąca z podziałem na poszczególne ich rodzaje raportów sprzedaŝy i przedsprzedaŝy zawierających dane o utargach dziennych na konto przedsprzedaŝy w rozbiciu na bilety, abonamenty-(w rozbiciu na ich rodzaje), karty płatnicze i sprzedaŝ bezgotówkową-(faktury) i inne; raportów z koncertów zawierających dane o sprzedaŝy biletów i abonamentów, w celu dokonywania przeksięgowań z kont przedsprzedaŝy na przychody z działalności podstawowej oraz w rozróŝnieniu na sztuki; import wystawionych faktur sprzedaŝy z programu w układzie rodzajowym przychodów i kontrahentów wg planu kont; import raportu ZAIKS-u (system otrzyma wartości do importu z systemu kasowego) import raportów kasowych z kasy głównej import z programu magazynowego danych: o obrotach materiałów i towarów (PZ, RW, WZ) w podziale na koszty rodzajowe przyporządkowane na odpowiednie koncerty w rozbiciu na eksploatację i produkcję oraz koszty zarządu. import wystawionych faktur z modułu do fakturowania - sprzedaŝy z programu w układzie rodzajowym przychodów i kontrahentów wg planu kont. import z działu artystycznego wykazu utworów chronionych import z płac naliczonych wynagrodzeń wg kosztów stałych, kosztów artystycznych produkcji i eksploatacji koncertów, naliczonych składek ZUS- na poszczególne fundusze, podatków i potrąceń oraz wypłaconych świadczeń z funduszu socjalnego na odpowiednie konta eksport danych beneficjentów do programu Multicash aktualizacja programu w związku ze zmianą obowiązujących przepisów pod względem rachunkowo podatkowym. Charakterystyka ilościowa - główne konta bankowe: 3 sztuki, - rachunki dewizowe: 1 sztuk, - rachunki dedykowane do projektów unijnych: 2 (z tendencją wzrostową), - zaliczki: około 550 rocznie, - delegacje słuŝbowe: około 50 rocznie, - depozyty: około 30 rocznie. Księgowość ogólna Rachunkowość (F-K) Rocznie planuje się wprowadzanie około 5000 dokumentów zawierających informację księgową (w tym dokumenty zbiorcze typu wyciąg bankowy obejmujący nawet kilkaset pozycji księgowych). Planuje się dekretowanie dokumentów wg dzienników cząstkowych (rejestrów) z wykorzystaniem wzorców księgowań. Obecnie wszystkie dokumenty dekretują 4 osoby co wynika z zakresu czynności i rodzaju zagadnień przypisanych do konkretnej osoby. Proces tworzenia zapisów księgowych powinien umoŝliwiać tzw. wstępne księgowanie z moŝliwością korekty przed ostatecznym zatwierdzeniem. Moduł ma umoŝliwiać: - planowanie i sprawozdawczość - analizy ekonomiczne w tym tworzenie automatycznie wykresów z danych zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych do uŝytku na okoliczność analiz w dowolnym Filharmonia Śląska Strona 8

9 przedziale czasowym, dla tytułu, gatunku lub wszystkich koncertów. Przykłady: przeciętna frekwencja, proporcja udziału poszczególnych gatunków w repertuarze ogółem, struktura widowni zorganizowanej i ogółem, wykres średniej ceny biletów, - planowanie strategiczne dla poszczególnych działów i stanowisk pracy dla dowolnych okresów lub konkretnych wydarzeń w oparciu o plan repertuarowy. KaŜdy pracownik wpisuje swoje zadania, koszty i wykorzystanie materiałów (np. nośników reklamowych) dla realizacji poszczególnych zadań. Na podstawie tych danych powstaje kosztorys wstępny oraz kosztorys powykonawczy przedsięwzięcia lub okresu, - operacyjny plan obsługi finansowej. Tworzenie operacyjnego planu obsługi finansowej za dowolny okres na podstawie zapotrzebowania na środki finansowe i przewidywane przychody zgłaszane przez poszczególne komórki organizacyjne filharmonii. Kierownik Działu AT kontrola kart kalkulacyjnych oraz wykorzystanie informacji do planowania strategicznego. Dział FK - kontrola kart kalkulacyjnych oraz ostateczne rozliczenia nakładów rzeczowofinansowych poniesionych na produkcję. Charakterystyka ilościowa - liczba pracowników 5 osób łącznie z płacami, - liczba rejestrowanych dowodów księgowych w ciągu roku około 5 000, - liczba rekordów zawartych w dekretach w ciągu roku około , - Plan kont: syntetycznych (struktura segmentów konta jest definiowana oddzielnie dla kaŝdego konta syntetycznego), pojedyncze konto moŝe mieć od 3 do 9 segmentów. Rozrachunki Program powinien umoŝliwiać prowadzenie rozrachunków wg określonych grup (np. odbiorcy, dostawcy, pracownicy, inni) oraz wg określonych tytułów ( z tyt. dostaw i usług, zakupu materiałów, z tyt. zakupów inwestycyjnych, z tyt. robót budowlanych, z tyt. zaliczek, poŝyczek itp.) a takŝe wg róŝnych walut. Informacja na temat rozliczeń musi być dostępna wg róŝnych kryteriów niezbędnych do bieŝącego zarządzania płynnością finansową. Charakterystyka ilościowa - liczba faktur sprzedaŝowych w rejestrze VAT około 2000 rocznie, - liczba faktur zakupowych w rejestrze VAT około rocznie, - liczba rozrachunków około rocznie, - słownik kontrahentów zawiera około liczba pracowników: około osób obcych 700, - innych osób (emeryci, rodziny pracowników/ emerytów) około 100. Fakturowanie Moduł uwzględniający przepisy o księgowości podatników płacących podatek VAT. Moduł powinien czerpać informacje o klientach z bazy danych. Z modułu korzystają wszystkie działy wystawiające faktury VAT. Wszystkie komórki fakturujące (łącznie z komórkami pracującymi z modułem fakturowania mobilnego) mają podgląd do windykacji naleŝności wynikających z wystawionych przez nich faktur. Moduł tworzy zestawienia historii faktur wg wystawcy lub klienta za dowolny okres z moŝliwością podglądu szczegółowego oraz umoŝliwia: - transport danych do modułu FK, - pobranie z modułu FK informacji o zapłaceniu faktury (potwierdzenie zapłaty), - dekretowanie do kont analitycznych przychodów (na podstawie planu kont z systemu FK). III. Gospodarowanie środkami trwałymi Ewidencją objęte są środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały, druki ścisłego zarachowania, środki niskocenne. Objęte ewidencją ilościowo wartościową są amortyzowane w czasie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ponad PLN oraz komputery bez względu na cenę zakupu. Filharmonia Śląska Strona 9

10 Ewidencji wartościowej podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo(w podziale na grupy i podgrupy), obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (otrzymane w ramach sponsoringu). Środki te ewidencjonowane są wg pól spisowych na podstawie dokumentów przychodowych i rozchodowych, zgodnie z rodzajem przychodu rozchodu, wg rejestrów księgowych w systemie F-K. Ewidencja uwzględnia klasyfikację na poszczególne grupy środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych (GUS) oraz przypisanie odpowiedniej stawki umorzeniowej. Ewidencja obejmuje teŝ: sprzęt i oprogramowanie komputerowe, uwzględniając specyficzne informacje na uŝytek administratora sieci (dane: numer pokoju, imię i nazwisko uŝytkowników, dane sprzętowe: płyta główna, procesor, dysk twardy, pamięć operacyjna, cd rom, karta graficzna, karta dźwiękowa, głośniki; dane o programach, systemy operacyjne, programy biurowe, programy specjalistyczne dla danego stanowiska, zapotrzebowanie na nowy sprzęt/programy na tym stanowisku, 10 pól zapasowych) z moŝliwością wyszukania sprzętu lub uŝytkownika. Karta ewidencyjna powinna zawierać dane identyfikacyjne kaŝdego przedmiotu jak np. nazwa, typ, rodzaj, data produkcji, numer fabryczny, model, inne dane identyfikacyjne, cena zakupu netto, dodatkowe składniki podnoszące wartość środka trwałego jak np. koszt transportu, ubezpieczeń, opłata celna, podatek graniczny, inne wydatki itp., wartość netto środka trwałego po zwiększeniach, aktualną procentową stawkę umorzeniową wg tabeli, miesięczną kwotę umorzenia, aktualną wartość inwentarzową netto, adnotację o nakładach podnoszących wartość środka trwałego poniesionych w trakcie eksploatacji oraz inne adnotacje dotyczące zmieniających się walorów uŝytkowych sposobu uŝytkowania lub przeznaczenia środka trwałego. UŜytkownikami są: Administrator sieci komputerowej w zakresie ewidencji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Dział AT jako dysponent środków trwałych i wyposaŝenia wystawia dokumenty OT, PT, LT, MT potwierdzające przyjęcie, przeznaczenie, przesunięcie, likwidację, sprzedaŝ środka trwałego i wyposaŝenia oraz tworzący ewidencję środków trwałych i wyposaŝenia, nadający im numery ewidencyjne. Wszystkie komórki organizacyjne mają moŝliwość podglądu przypisanych im do odpowiedzialności środków trwałych i wyposaŝenia. Dział FK kontrola ewidencji ilościowo-wartościowej i rozliczenia finansowo-księgowe. Moduł umoŝliwia sporządzanie: zestawień za dowolny okres, dowolnie wybranych grup lub całej ewidencji z podziałem na grupy lub na uŝytkowników, wg stanu aktualnego na dowolnie wybrany dzień dla dowolnie wybranych tabel amortyzacyjnych za dowolny okres, zarejestrowanych dokumentów transakcyjnych, karty ewidencyjnej środka trwałego uwzględniającą jego historię składników informacji, naliczanie planów amortyzacji metodą liniową i degresywną, naliczanie amortyzacji na podstawie planów amortyzacji, operacje likwidacji środków trwałych, moŝliwość importu kartoteki środków trwałych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu, ewidencja inwentaryzacji środków trwałych, definiowalne zestawienia dla środków trwałych, amortyzacji i operacji na środkach trwałych, sprawozdania (GUS), wg aktualnego wzoru.planów amortyzacji, sprawozdania F-03 (GUS), wg aktualnego wzoru, zestawienie obrotów (zestawienie zawiera m.in.: wartość inwentarzowa BO, przychód wartości, wartość aktualna, umorzenie BO, przychód umorzenia, rozchód umorzenia, umorzenie aktualne, wartość netto), zestawienie stanu kartotek, zestawień odpisów amortyzacyjnych. przeprowadzenie automatycznego przeszacowania środków trwałych, wprowadzenie spóźnionego dokumentu i korektę dotychczasowych umorzeń o spóźniony Filharmonia Śląska Strona 10

11 dokument naliczając na nowo miesięczne raty umorzenia, amortyzację wartość inwentarzową, sumę umorzeń, kwoty zwiększenia i kwoty zmniejszenia wartości środka od daty wprowadzenia dokumentu do daty ostatnich obliczeń miesięcznych, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wszystkich środków trwałych oraz sporządzić wykaz róŝnic inwentaryzacyjnych, uwidacznianie odpowiednich informacji o kwotach amortyzacji i umorzenia z poszczególnych grup na odpowiednich kontach analitycznych w module FK. Charakterystyka ilościowa - środki trwałe, wyposaŝenie, (ewidencja ilościowo wartościowa) około sztuk, - łączna liczba pozycji w ksiąŝkach inwentarzowych IV. Kadry i płace Kadry System powinien umoŝliwiać: - gromadzenie oraz zarządzanie danymi dotyczącymi wszystkich przejawów aktywności artystycznej pracowników; a w szczególności: - wprowadzanie danych przez pracowników; kaŝdy z pracowników powinien mieć indywidualne konto w systemie, do którego dostęp byłby moŝliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, - weryfikację danych przez dział spraw pracowniczych, - projektowanie i generowanie raportów opisujących aktywność pracownika, dowolnej ich grupy za wskazany okres czasu i uwzględniającą Ŝądane elementy, - wspomaganie tworzenia sprawozdań na potrzeby oceny pracowników i grup pracowniczych. - zapewnienie pełnej integracji wdraŝanego systemu z istniejącymi rozwiązaniami, - wymianę danych w ramach procesu obsługi obiegówki pracownika nawiązującego i rozwiązującego umowę o pracę z Filharmonią, - tworzenie raportów statystycznych: wg struktury wiekowej, struktury stanowisk, itp., - tworzenie raportów wykorzystania urlopów, okresów chorobowych, godzin nadliczbowych, terminów badań okresowych, itp., - tworzenie raportów nt. pracowników, data zatrudnienia, staŝ pracy ogółem, stanowisko, kategoria i stawka zaszeregowania, płaca, staŝ zawodowy, awanse, języki obce, przyznane nagrody, oceny okresowe, itp., - udostępnianie danych, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, innym działom, - swobodne tworzenie raportów przez uŝytkownika, sprawozdań statystycznych, itp., drukowanie umów, druków i zaświadczeń itp. z Systemu, - zapewnienie realizacji funkcji komunikacji wewnętrznej w Filharmonii poprzez umoŝliwienie definiowania grup pracowników i obsługę komunikacji w ramach grup oraz udostępnianie dokumentów w formie elektronicznej realizacja tej funkcji musi być w całości realizowana przez nowy system. - zapewnienie automatycznej kontroli przekroczeń dni opieki lub dni zasiłku chorobowego w momencie wprowadzenia dokumentu nieobecności, - umoŝliwienie wprowadzenia w dowolnym momencie dowolnej nieobecności z automatycznym rozliczeniem tej nieobecności w płacach. System nie moŝe mieć ograniczeń informacyjnych (moŝna wprowadzać dowolną ilość nieobecności, kar,itp.) Ewidencja danych kadrowych o pracownikach i współpracownikach powinna przynajmniej obejmować: Dane osobowe oraz dane do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych takich jak: - nr ewidencyjny, - nazwisko, - nazwisko rodowe, - pierwsze imię, - drugie i pozostałe imiona, - imiona rodziców, Filharmonia Śląska Strona 11

12 - nazwisko rodowe matki, - data urodzenia, - data śmierci, - miejsce urodzenia, - województwo urodzenia, - kraj urodzenia* (nazwa państwa), - stan cywilny, - płeć, - obywatelstwo, - NIP, - PESEL, - dowód osobisty (seria, nr, data wydania, organ wydający), - paszport (seria, nr, data wydania, organ wydający, data waŝności, kraj wydania), - dzieci lub inne osoby znajdujące się pod opieką pracownika (pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP (jeśli posiada), dowód osobisty lub paszport seria i numer (jeśli posiada), płeć, data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia przez członka rodziny, pokrewieństwo, informacja czy jest na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zgłaszającą, - stopień niepełnosprawności, - miejsce na wpisanie adresu zamieszkania (jeśli adres róŝni się od adresu osoby zgłaszającej do ubezpieczenia), - wykształcenie (wyŝsze, policealne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, podstawowe, niepełne podstawowe), - ukończona szkoła lub uczelnia (nazwa, siedziba, rok ukończenia), - wykształcenie uzupełniające - kursy, - szkolenia (nazwa, organizator, rok), - posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu i data ich waŝności, - odznaczenia i nagrody (rodzaj odznaczenia, data nadania, numer decyzji (legitymacji), nazwa organu, który nadał odznaczenie), - adres zameldowania, - adres zamieszkania, - adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu, nr telefaksu, adres ), - miejsce stałego zamieszkania za granicą, - data nabycia uprawnień emerytalnych, - data przejścia na emeryturę lub rentę, - nr akt osobowych w archiwum, - numer świadczenia (emerytury lub renty), - informacja czy ma orzeczony stopień niepełnosprawności, - stopień niezdolności do pracy i na jaki okres, - Urząd Skarbowy adres, - nazwa kasy chorych (NFZ), data przystąpienia do kasy chorych, nr konta osobistego, - informacje dodatkowe: karta stałego pobytu, - karta czasowego pobytu (data waŝności), - karta tymczasowego pobytu w związku z udzieleniem statusu uchodźcy (data waŝności), - znajomość języków obcych, - dane do ewidencji wojskowej (kategoria zdrowia, stosunek do słuŝby wojskowej, stopień wojskowy, przynaleŝność do WKU, karta mobilizacyjna, przynaleŝność do FOC), - przynaleŝność do związków zawodowych, związków i stowarzyszeń twórczych lub zawodowych, - pola wyboru (TAK/NIE): pracownik, współpracownik, dane dodatkowe (10 pól), Dane dot. zatrudnienia: Filharmonia Śląska Strona 12

13 - przebieg pracy zawodowej przed zatrudnieniem w Filharmonii Śląskiej (poprzednie zakłady pracy). Na podstawie tych danych ustala się staŝ pracy do róŝnych uprawnień, np. wysługa, nagroda jubileuszowa, uprawnienia emerytalne, - data pierwszego (i kolejnych) zatrudnienia Filharmonii Śląskiej, data ostatniego zatrudnienia Filharmonii Śląskiej, data zwolnienia, zajmowane stanowiska, charakter zatrudnienia (stanowisko robotnicze, stanowisko nierobotnicze), stawki osobistego zaszeregowania (grupa, kwota płacy zasadniczej, kwota dodatku funkcyjnego, inne składniki płacowe), norma przedstawień (dot. artystów), data rozpoczęcia pracy artystycznej, nazwa płatnika, nazwa komórki organizacyjnej, - badania lekarskie (rodzaj badania (wstępne, okresowe, kontrolne), data badania, data następnego badania (+ wyraźny komunikat przypomnienie o zbliŝającym się terminie), zdolność do pracy, zalecenia, uwagi), - szkolenie w zakresie bhp, ppoŝ., OC itp. (daty kolejnych szkoleń, data następnego szkolenia), - adnotacje o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych (data, rodzaj, skutki itp.) - sprawozdania dla BHP, - udzielone kary porządkowe (rodzaj kary, data udzielenia kary, informacja o zatarciu kary), udzielone świadczenia socjalne (zapomogi, inne świadczenia pienięŝne lub rzeczowe), dane dodatkowe (10 pól). Ewidencja czasu pracy - Ewidencja czasu pracy obejmuje: harmonogramy i plany pracy (opracowują kierownicy działów), plan urlopów, rozliczenie wykorzystania urlopów, ewidencję czasu przepracowanego, ewidencję nieobecności (absencji chorobowej, urlopów). - Ewidencję na kartach pracy prowadzą kierownicy działów dla swoich pracowników a dział kadr prowadzi ją dla samodzielnych stanowisk pracy oraz ewidencję zbiorczą. Dane dot. absencji są wykorzystywane do wyliczenia odpowiednich wynagrodzeń, zgodnie z Kodeksem pracy oraz ZUZP Filharmonii Śląskiej. Dodatkowa specyficzna ewidencja w poszczególnych działach: Dział Administracyjno - Techniczny dla pracowników obsługi estrady: - dzienna obsada techniczna prób i koncertów (lub harmonogram) z moŝliwością przeniesienia informacji z obsady dziennej do raportu z koncertu lub próby (z moŝliwością korekty), - transport danych do ewidencji czasu pracy dla pracowników etatowych i wykonanych zleceń dla pracowników na umowie-zleceniu na podstawie raportów z koncertów i prób, - przygotowanie dokumentu źródłowego dla działu FK na wynagrodzenia dodatkowe oraz transport tej informacji do listy płac. Rozliczenie czasu pracy portierów: - grafik dyŝurów portierów (plan pracy). Po naniesieniu nieobecności i zmian powstaje karta pracy portierów słuŝąca za źródło do naliczania wynagrodzeń (uwzględniająca dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, itp. oraz fakt Ŝe niektórzy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umów zlecenia). Rozliczenie czasu pracy szatniarzy, bileterów, ochrony p/poŝ., kasjerów biletowych: - grafik dyŝurów (plan pracy). Po naniesieniu nieobecności i zmian powstaje karta pracy słuŝąca za źródło do naliczania wynagrodzeń za czynności dodatkowe (uwzględniająca fakt Ŝe niektórzy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umów zlecenia). Rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi: Zawiera standardowe wzory umów m.in. umowa o dzieło z tytułu praw autorskich, umowa o dzieło, umowa zlecenia, itp. Poszczególne komórki organizacyjne zawierają i rozliczają umowy ze współpracownikami, w ramach tego rejestru, ewidencjonowane oddzielnie dla kaŝdej komórki organizacyjnej. Informacje o kosztach wynikających z tych umów transportowane są do modułu FK na odpowiednie konta analityczne. Filharmonia Śląska Strona 13

14 Inspektorzy zespołów artystycznych i Biuro Koncertowe: - obsada dzienna prób i koncertów, z moŝliwością przeniesienia informacji z obsady dziennej do raportu z prób i koncertów (z moŝliwością korekty), - transport danych do karty zajęć pracy artystycznej na podstawie raportów z prób i koncertów, - karta zajęć pracy artystycznej zawiera informacje w ilu i jakich próbach oraz koncertach brał udział artysta (ze wskazaniem zadania artystycznego), z moŝliwością wskazania okresu, - w oparciu o kartę pracy artystycznej tworzenie i transport dokumentów źródłowych do działu FK : zestawienie wynagrodzeń dodatkowych dla pracowników własnych stanowiące podstawę do naliczenia wynagrodzeń (za tzw. koncerty ponadnormowe) a takŝe do przypisania kosztów do konkretnych koncertów, zestawienie wynagrodzeń dla artystów doangaŝowanych stanowiące podstawę do naliczenia wynagrodzeń (za udział w koncertach i próbach) a takŝe do przypisania kosztów do konkretnych koncertów. System powinien wyliczać - w oparciu o wprowadzone dane m.in. następujące daty bazowe, do: - Zasiłku chorobowego (okres zasiłkowy, wynagrodzenie do 14 dni, 33 dni, itp.) - Urlopu wypoczynkowego - Nagrody jubileuszowej - Wysługi lat - Uprawnień emerytalnych Wydruki: - umowa o pracę (Umowa o pracę powinna być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji przez pracodawców (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn.zm.)). Niemniej jednak uwzględniając specyfikę zatrudnienia w Filharmonii Śląskiej przewidujemy m.in. następujące rodzaje: Umowy o pracę: - umowa o pracę na czas określony lub sezon artystyczny - umowa na czas próbny - umowa na czas nie określony - umowa na czas wykonania określonej pracy - umowa o pracę dla pracowników, którzy przekazali Filharmonii Śląskiej majątkowe prawa do artystycznych wykonań (dodatkowa klauzula) Zmiany angaŝu: - zmiana wynagrodzenia (przeszeregowanie) - przeniesienie na inne stanowisko w czasie trwania umowy o pracę Świadectwa pracy: (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.)). zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o zatrudnieniu, zawiadomienie o przyznaniu dodatku (np. funkcyjnego, staŝowego, za znajomość języków obcych), - wypowiedzenie umowy o pracę, - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron, z upływem czasu, na który była zawarta, - wygaśnięcie umowy o pracę, - wypowiedzenie zmieniające, - powiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę, - wykazy pracowników tworzone wg dowolnego klucza dla dowolnych grup z dowolnie uszeregowanymi danymi z bazy wg stanu na dowolnie wybrany dzień lub okres np. lista zatrudnionych i ich płace wg komórek organizacyjnych lub gry na instrumentach muzycznych, itp. oraz ogółem, lista zatrudnionych w okresie, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, absolwentów, lista przewidywanych jubileuszy pracy artystycznej lub zawodowej, informacje o dzieciach pracowników w dowolnym przedziale wiekowym, itp. - sprawozdania statystyczne Filharmonia Śląska Strona 14

15 - stan zatrudnienia wg komórek organizacyjnych, - stan zatrudnienia wg GUS, - sprawozdania (np.: Z-01, Z-02, Z-05, Z-06, K-01) - średnie zatrudnienie w miesiącu, roku lub w wybranym okresie, - stan zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, - umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, (Uwzględniając specyfikę działalności Filharmonii Śląskiej przewidujemy m.in. następujące rodzaje umów cywilnoprawnych: umowa o dzieło z tytułu praw autorskich (dodatkowa klauzula) umowa o dzieło umowa zlecenia) - rachunki rozliczenia wykonanych zleceń, - rejestr aktualnych umów cywilnoprawnych Charakterystyka ilościowa - liczba pracowników: około 226, - liczba przyjmowanych i zwalnianych pracowników: około 20 rocznie, - prosta struktura organizacyjna wg schematu organizacyjnego Filharmonii. Działalność socjalna Świadczeniobiorcami usług socjalnych są: pracownicy, emeryci, renciści oraz członkowie ich rodzin. Istotne jest prowadzenie słownika świadczeniobiorców oraz rejestrowanie powiązań rodzinnych pracownika (małŝeństwo pracowników, dzieci pracownika, osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych pracownikach). Świadczenia przyznawane są zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a obejmują m.in.: wypłatę wczasów pod gruszą, dodatków świątecznych, dofinansowanie do imprez kulturalno sportowych, poŝyczki itp. Wypłaty z funduszu socjalnego uzaleŝnione są od sytuacji materialnej pracownika na podstawie gromadzonych informacji na temat rocznego przychodu na jednego członka rodziny. Prowadzona jest ewidencja świadczeń przypadających na jednego pracownika, uwzględniająca wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego. Charakterystyka ilościowa Obsługa około 226 pracowników, około 50 dzieci pracowników i 100 emerytów i rencistów/ rocznie. Płace Wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy Zasady naliczania wynagrodzenia zgodne z Ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawą o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, Kodeksem Pracy, Ustawą o przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wszystkimi rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Finansów i innymi wymaganymi przepisami prawa oraz uchwałami, zarządzeniami i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Wypłaty: Wypłaty główne: - pracowników artystycznych ( muzyków i artystów chóru), w tym wypłaty za ponadnormówki i wyjazdówki, wygenerowane na podstawie danych z kart zajęć, - pracowników administracyjno technicznych, gospodarczych i kierownictwa, oraz inne wypłaty: - nieograniczona liczba list dodatkowych związanych z wypłatą róŝnych składników wynagrodzenia, list korygujących wynagrodzenia, list zwrotów składek ZUS -nadpłat, niedopłat, - wypłaty z projektów unijnych, wypłaty po zmarłych pracownikach, itp. Pracownicy zatrudnieni w ramach kilku umów muszą mieć rozliczane składki ZUS i podatek zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami. Filharmonia Śląska Strona 15

16 Charakterystyka ilościowa - liczba głównych wypłat wynikających ze stosunku pracy obejmuje około 226 osób, - liczba składników wynagrodzeń w słowniku około liczba wypłat korekcyjnych związanych z ZUS (raporty korygujące) około 150 rocznie, - liczba pracowników obsługujących system płacowy: 2 Osobowy Fundusz Płac musi umoŝliwiać: Obliczanie dowolnych składników wynagrodzeń dla kaŝdego pracownika lub dowolnej grupy pracowników, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne (grupy zatrudnionych). Obliczanie zasiłków chorobowych za bieŝący miesiąc (transport informacji o absencji chorobowej z działów kadry zespoły artystyczne) z moŝliwością korekty naliczonych uprzednio wynagrodzeń w zaleŝności od czasu trwania zasiłku wraz z archiwizacją danych: wyliczenie procentu zasiłku chorobowego przenoszenie stawek chorobowych w przypadku choroby kontynuowanej zmiana % zasiłku chorobowego w trakcie trwania nieobecności kontrola limitu wprowadzonej nieobecności naliczanie stawek dla zasiłku chorobowego na podstawie 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie nieobecności pomniejszenie kwot odpowiednich składników płacowych za poszczególne nieobecności dotyczące m-ca bieŝącego bądź poprzedniego. Obliczanie składników płacowych na podstawie ZUZP obowiązującego w Filharmonii Śląskiej z uwzględnieniem pomniejszenia kwot poszczególnych składników z powodu zwolnień lekarskich bezpłatnych na podstawie danych z działu DP: płaca zasadnicza koszty uzyskania na zasadach ogólnych, płaca zasadnicza artystów koszty uzyskania stosownie do przepisów o opodatkowaniu wynagrodzeń związanych z obrotem prawami autorskimi, wysługa lat - % od płacy zasadniczej, premia kwotowa lub procentowa, nagroda kwotowa, nie mniej niŝ 20 dodatków procentowych do róŝnych składników płacowych, nie mniej niŝ 20 dodatków kwotowych, dodatek procentowy do wynagrodzenia za pracę w godzinach przekraczających normę czasu pracy w okresie rozliczeniowym do obliczenia potrzebny jest transport danych z kart pracy (dział kadr) dot. przekroczenia godzin normy czasu pracy w poszczególnych działach (grupach zatrudnienia), dodatek do wynagrodzenia niŝszego niŝ najniŝsze wynagrodzenie dopuszczone w ustawie naliczany automatycznie, dodatek funkcyjny procentowy od płacy zasadniczej lub dodatek kwotowy, dodatek objazdowy składnik procentowy, wynagrodzenie za przedstawienia ponadnormowe (dane z Karty zajęć), dodatek za znajomość języków obcych, wynagrodzenie za urlop wyliczane z wybranych składników płacowych za wybrany okres z przeszłości (na podstawie danych z działu DP), zapomoga i inne świadczenia z ZFŚS, ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno rentowa, podatki, zajęcia sądowe i inne potrącenia (PZU, SPAM, Związki Zawodowe, alimenty, kary pienięŝne, PKZP, Komornik, raty poŝyczek z ZFŚS i PKZP), obliczanie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, za przepracowane dni wolne Tworzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników Filharmonia Śląska Strona 16

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Nr 02/ZP/09 ... NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

Nr 02/ZP/09 ... NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Nr 02/ZP/09 Umowa /projekt/ zawarta w Mysłowicach w dniu r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Fabrycznej 10, NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z ałącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 1 - Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA... 7 WYMAGANIA OGÓLNE... 7 SERWER... 8 ZESTAW KOMPUTEROWY... 9 SKANER...

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa 54 43-230 Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ I WDROśENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZSI) DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE

NA DOSTAWĘ I WDROśENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZSI) DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE Znak sprawy: informatyzacja zakładu. L.dz. 1522 - ZP - 4-2007... / pieczątka firmy / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ I WDROśENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 0 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo