ul. Rynek LeŜajsk Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Rynek 1 37-300 LeŜajsk Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą 60."

Transkrypt

1 Gmina Miasto LeŜajsk ul. Rynek LeŜajsk Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą EUR - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY MIASTA LEśAJSK WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z ) zwanej dalej ustawą LeŜajsk Gmina Miasto LeŜajsk 1/49

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ EURO Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasta LeŜajsk wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury I. Zamawiający Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto LeŜajsk reprezentowane przez Burmistrza LeŜajska Ulica: Rynek 1 Kod: Miejscowość: LeŜajsk Tel./fax: (017) Strona www: II. Tryb udzielenia zamówienia 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro (wartość zamówienia nie przekraczająca euro). 2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U ) 3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U ) 3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) 3.3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610) III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Gminy Miasta LeŜajsk wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych b) ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku c) ubezpieczenia szyb od stłuczenia d) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej g) ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych, Załącznik nr 5 Dodatkowe warunki wymagane ubezpieczenia, Załącznik nr 6 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne Gmina Miasto LeŜajsk 2/49

3 preferowane, Załącznik nr 8 Wykaz pojazdów, Załącznik nr 9 Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych i przeciwpoŝarowych w jednostkach 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczenia od ognia), (usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów), (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), (usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka), (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków). IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla kaŝdej wystawionej polisy. VI. Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od następnego dnia po podpisaniu umowy poprzetargowej z poszanowaniem umów aktualnych, zawartych wcześniej 2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny. 3. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane na okres roczny. W pierwszym roku polisy będą wystawiane na okres uwzględniający posiadane umowy ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złoŝoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy indywidualnie dla kaŝdej jednostki. 4. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane indywidualnie dla kaŝdej jednostki i podpisywane przez ich kierowników, o ile Strony umowy ubezpieczenia nie poczynią innych ustaleń. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie gotówki i innych wartości pienięŝnych od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC pracodawcy, dodatkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka i ubezpieczenie szyb od stłuczenia, wystawione zostaną indywidualnie dla kaŝdego rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony indywidualnie dla kaŝdego pojazdu. Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieŝy (AUTO CASCO) muszą być naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu, na dzień wystawiania polisy. Gmina Miasto LeŜajsk 3/49

4 VII. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.2.Posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową 1.3. WyraŜają zgodę na: a) ratalną płatność składki (kwartalnie) b) objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach (wyszczególnionego w załącznikach do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych) oraz całokształtu prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne, c) przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załącznikach do specyfikacji. d) niezmienność stawek rocznych wynikających ze złoŝonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, e) wystawianie polis na okres krótszy niŝ 1 rok, z poszanowaniem aktualnych umów ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złoŝoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy Opracują ofertę wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami powyŝej 100%. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złoŝonych dokumentów i oświadczeń Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy: wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, Gmina Miasto LeŜajsk 4/49

5 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania nie złoŝyli w ofercie lub w terminie określonym w dodatkowym wezwaniu zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy nie wnieśli wadium (jeśli obowiązuje), w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 2.3.Zamawiający odrzuca ofertę, która: Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty wymagane: 1.1. Wypełniony Formularz Oferta, Formularz cenowy i Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych według załączonych wzorów stanowiących załącznik nr 2, 2a i 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową. Gmina Miasto LeŜajsk 5/49

6 1.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punktach 1.2 i 1.4 powyŝej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2.2. Dokumenty, o których mowa w ust w punktach a) i b), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Formularz Oferta, Formularz cenowy i Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych (załączniki nr 2, 2a i 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ) muszą być złoŝone w formie oryginałów, podpisanych przez reprezentantów oferenta lub upełnomocnioną osobę/osoby. Pozostałe wymagane dokumenty mogą być złoŝone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby upełnomocnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", przy czym dokumenty składające się z więcej niŝ 1 strony muszą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem na kaŝdej stronie. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści je na stronie internetowej, chyba Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi udzielone będą wraz z zadanym pytaniem pytającemu oraz pozostałym wykonawcom. Dane pytającego nie będą ujawniane. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 1) Robert KoŜuchowski, Lech Radzewicz z Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, ul. śeglarska 31, tel. (056) , 2) Grzegorz Korasadowicz Urząd Miejski w LeŜajsku, ul. Rynek 1, LeŜajsk, tel w. 151 Kontakt z wymienionymi osobami jest moŝliwy w dni robocze, w godz. urzędowania.. Wykonawca zamówienia będzie współpracował z właściwymi organami Zamawiającego oraz z pełnomocnikiem Zamawiającego, firmą Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Gmina Miasto LeŜajsk 6/49

7 XI. Wadium Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 1. Przygotowanie oferty XIII. Opis przygotowania oferty 1.1. Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej 1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty W przypadku udzielenia pełnomocnictwa musi być ono opłacone znakami skarbowymi w kwocie 15,- zł. Znaki skarbowe kasuje (skreśla i opatruje podpisem oraz datą) osoba (osoby) umocowana przez reprezentantów oferenta do złoŝenia oferty Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Kopertę zawierającą ofertę zmienioną naleŝy oznaczyć określeniem ZMIANA. 2. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 3.1. Ofertę naleŝy złoŝyć w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w LeŜajsku, ul. Rynek 1, LeŜajsk Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto LeŜajsk reprezentowana przez Burmistrza LeŜajska ul. Rynek 1 Kod: Miejscowość: LeŜajsk Gmina Miasto LeŜajsk 7/49

8 3.3. Ofertę naleŝy oznakować następująco: Przetarg Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasta LeŜajsk wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury nie otwierać do dnia r godz. 10:30 XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Urzędzie Miejskim w LeŜajsku, ul. Rynek 1, LeŜajsk, Sekretariat, do dnia r. do godz. 10:00 Oferty złoŝone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 10:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w LeŜajsku, ul. Rynek 1, LeŜajsk 3. Sesja otwarcia ofert: Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje: nazwa oferenta i adres, cena oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty z oznaczeniem ZMIANA zostaną odczytane w pierwszej kolejności. XV. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty naleŝy podać w zł polskich. Cena oferty musi wynikać z załączonego formularza cenowego. NaleŜy podać cenę ogółem bez podatku VAT oraz cenę brutto z określeniem wysokości podatku VAT. Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. Uwaga. W związku z funkcjonującymi ubezpieczeniami Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zawierania polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niŝ jeden rok wynika to z faktu, iŝ jednostki posiadają aktualne polisy. W takim przypadku składkę roczną naleŝy rozliczyć co do dnia za faktyczny okres ochrony oraz nie ma zastosowania składka minimalna z polisy. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych XVII. Kryteria oceny oferty ZłoŜone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag: cena oferty ubezpieczeniowej - 70 % klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 30 % 1.Opis kryteriów: 1.1. Cena oferty ubezpieczeniowej : Cena oferty ubezpieczeniowej (C) oferta z najniŝszą łączną ceną brutto otrzyma max. liczba 100 Gmina Miasto LeŜajsk 8/49

9 pkt. x waga kryterium (70%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru: Cn = (cena oferty najtańszej brutto: cena oferty badanej brutto) x 100 pkt x 70% 1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane (Wub.) Ocena kaŝdej oferty zostanie dokonana po analizie załącznika nr 3. Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniŝszym wykazem. Punkty za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Suma punktów otrzymanych zgodnie z poniŝszym wykazem (od do ) pomnoŝona zostanie przez wagę kryterium (30%) Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Franszyza integralna 300,00 zł 0 punktów b) Franszyza integralna równa zero - 4 punkty c) Przyjęcie klauzuli dewastacji budynków, budowli, itp. z wyłączeniem graffiti z podlimitem zł 10 punktów d) Nieprzyjęcie klauzuli dewastacji budynków z wyłączeniem graffiti 0 punktów e) Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 3 punkty f) Nieprzyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 0 punktów g) Przyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 3 punkty h) Nieprzyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 0 punktów i) Przyjęcie definicji wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 3 punkty j) Nieprzyjęcie definicji wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 0 punktów Mienie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku a) Franszyza integralna 200,00 zł 0 punktów b) Franszyza integralna równa zero 4 punkty Ubezpieczenie szyb od stłuczeń a) Franszyza integralna 50,00 zł 0 punktów b) Franszyza integralna równa zero 4 punkty Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego a) Udział własny w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 300 zł 0 punktów b) Udział własny równy zero 4 punkty c) Przyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 4 punkty d) Nieprzyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 0 punktów e) Przyjęcie klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 3 punkty f) Nieprzyjęcie klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 0 punktów g) Przyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 4 punkty h) Nieprzyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 0 punktów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) Franszyza integralna w wysokości 100 zł w szkodach rzeczowych 0 punkty b) Franszyza integralna równa zero w szkodach rzeczowych 4 punkty c) Przyjęcie klauzuli wyłączającej raŝące niedbalstwo 4 punkty Gmina Miasto LeŜajsk 9/49

10 d) Nieprzyjęcie klauzuli wyłączającej raŝące niedbalstwo 0 punktów e) Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o ryzyko wyrządzenia szkody w skutek wydania wadliwej decyzji przez organ administracyjny z podlimitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia 8 punktów f) Nierozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o ryzyko wyrządzenia szkody w skutek wydania wadliwej decyzji przez organ administracyjny z podlimitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia 0 punktów g) Przyjęcie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za przeniesienie ognia 4 punkty h) Nieprzyjęcie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za przeniesienie ognia 0 punktów i) Przyjęcie klauzuli 168 godzin 4 punktów j) Nieprzyjęcie klauzuli 168 godzin 0 punktów Pozostałe warunki a) Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 10 punktów b) Nieprzyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 0 punktów c) Przyjęcie klauzuli okolicznościowej 4 punkty d) Nieprzyjęcie klauzuli okolicznościowej 0 punktów e) Przyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 4 punkty f) Nieprzyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 0 punktów g) Przyjęcie klauzuli udziału w zyskach 12 punktów Albo: Przyjęcie klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości: 1% płaconej składki 6 punktów 3% płaconej składki 9 punktów 5% płaconej składki 12 punktów h) Nieprzyjęcie klauzuli udziału w zyskach ani klauzuli funduszu prewencyjnego 0 punktów 2.Wynik Wynik stanowi suma punktów, jakie otrzyma kaŝda oferta za kryteria określone w pkt 1.1. i 1.2. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą sumaryczną liczbę punktów. XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 2. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą ocenę, chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym złoŝona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. XIX. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Gmina Miasto LeŜajsk 10/49

11 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XX. Warunki umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Obowiązujące postanowienia umowy zawarto w projekcie, który stanowi załącznik nr 7. XXI. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu w postaci protestu - przysługują wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu, działających na podstawie przepisów określonych w Art. 179 ust 3 Ustawy. 3. Protest do zamawiającego moŝna wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia i/lub dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złoŝyli oferty Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niŝ na 7 dni przed upływem waŝności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŝenia waŝności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, o ile wniesienie wadium było przez zamawiającego wymagane Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli protest dotyczy treści Gmina Miasto LeŜajsk 11/49

12 ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza równieŝ na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania o którym mowa w punkcie 4.3. powyŝej, b) do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3.2. powyŝej, jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest Wykonawcy wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do przyłączenia się nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 5. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, moŝe wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeŝeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zmówienia, której wcześniej nie moŝna było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego. 6. Zamawiający w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień SIWZ, c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Protest inny niŝ wymieniony wyŝej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach ustawowych uznaje się za jego oddalenie Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza równieŝ na stronie internetowej, na której jest udostępniana W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: a) niezwłocznie jeŝeli uwzględnił wszystkie zgłoszone Ŝądania, b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu jeŝeli co najmniej jedno ze zgłoszonych Ŝądań nie zostało uwzględnione O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 7. Od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro - na podstawie art. 4a. ust. 1 ustawy nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ani skarga do sądu powszechnego. Rozstrzygnięcie protestu przez Gmina Miasto LeŜajsk 12/49

13 Zamawiającego jest ostateczne. XXII. Ogłoszenia wyników przetargu 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XXIII. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców po uprzednim wyraŝeniu zgody przez Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę tej części, z podaniem nazw (firm) podwykonawców. 3. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawcy naleŝy przy podpisaniu umowy załączyć umowę z podwykonawcą ze wskazaniem nazwy (firmy) tego podwykonawcy oraz wskazaniem części zamówienia, którą powierzono do wykonania podwykonawcy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne. Zasady udostępniania dokumentów XXIV. Postanowienia końcowe 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu zamawiający udostępnia wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Załącznikami do protokółu są: 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) informacja o trybie udzielenia zamówienia, 3) informacja o wykonawcach, 4) cena i inne istotne elementy oferty, 5) wskazanie wybranej oferty lub ofert, 6) informacje dotyczące Zamawiającego, 7) określenie wartości zamówienia publicznego, daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia, 8) informacja o ofertach, 9) termin składania ofert, 10) miejsce i termin otwarcia ofert, 11) informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 12) lista wykonawców wykluczonych z postępowania, 13) lista wykonawców, których oferty zostały odrzucone, w tym z powodu raŝąco niskich cen, 14) streszczenie oceny i porównanie złoŝonych ofert, Gmina Miasto LeŜajsk 13/49

14 15) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 16) informacja o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach, 17) informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający umoŝliwia w swojej siedzibie sporządzenie kopii lub odpisów protokółu wraz z załącznikami. 4. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokółu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. XXV. Załączniki Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych - Nr 2 formularz Oferta - Nr 2a formularz cenowy - Nr 3 akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych - Nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - Nr 5 dodatkowe warunki wymagane ubezpieczenia - Nr 6 klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - Nr 7 wzór umowy - Nr 8 wykaz pojazdów - Nr 9 wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych i przeciwpoŝarowych w jednostkach - Nr 10 szkodowość Dokumentację zatwierdził w dniu.. r.: Gmina Miasto LeŜajsk 14/49

15 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. Wykaz jednostek Gminy Miasta LeŜajsk 1. Urząd Miejski ul. Rynek LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 47 Opis prowadzonej działalności: administracja publiczna (m.in. zarządzanie drogami) Roczny planowany budŝet jednostki: dochody ,- zł 2. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Mickiewicza LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 18, w tym nauczycieli: 9 Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Roczny planowany budŝet: ,- zł 3. Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Braci Śniadeckich LeŜajsk Regon: Liczba osób zatrudnionych: 27, w tym nauczycieli: 11 Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Roczny planowany budŝet jednostki: ,-zł 4. Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. M.C. Skłodowskiej LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 25, w tym nauczycieli:14 Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Roczny planowany budŝet jednostki: ,- zł 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Grunwaldzka LeŜajsk Regon: NIP Liczba osób zatrudnionych: 43, w tym nauczycieli: 25 Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Roczny planowany budŝet: ,-zł Gmina Miasto LeŜajsk 15/49

16 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. Broniewskiego ul. Mickiewicza LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 51, w tym nauczycieli: 36 Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 7. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. 11 listopada LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 47, w tym nauczycieli: 35 Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Roczny planowany budŝet: ,-zł 8. Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły ul. M.C. Skłodowskiej LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 83, w tym nauczycieli: 58 Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Roczny planowany budŝet jednostki: ,-zł 9. Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul. M.C. Skłodowskiej LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 11 Opis prowadzonej działalności: prowadzenie rachunkowości w placówkach oświatowych tj. szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach miejskich Roczny planowany budŝet jednostki: ,-zł 10. Miejskie Centrum Kultury ul. Mickiewicza LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 38 Opis prowadzonej działalności: realizacja zadań w zakresie wychowywania, edukacji, tworzenia, ochrony, upowszechniania, rozwoju kultury i wiedzy oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych, wspólnoty samorządowej. W szczególności rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokojenie zainteresowań i potrzeb środowiska w zakresie kultury, rozrywki, wypoczynku i rekreacji. Roczny planowany budŝet jednostki: ,-zł Gmina Miasto LeŜajsk 16/49

17 11. Pływalnia Miejska OCEANIK ul. Władysława Jagiełły LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 25 Opis prowadzonej działalności: działalność sportowo rekreacyjna: usługi basenowe, sauna, siłownia, aerobik wodny Roczny planowany budŝet jednostki: ,-zł 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. świrki i Wigury LeŜajsk Regon: NIP: Liczba osób zatrudnionych: 10 Opis prowadzonej działalności: pomoc społeczna dla mieszkańców miasta, wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Roczny planowany budŝet jednostki: ,-zł Gmina Miasto LeŜajsk 17/49

18 Lp. 1. B. Warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia - szkody powstałe w wyniku: P podstawowy poŝar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, Pś pozostałe Ŝywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, lawina, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, skaŝenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, PO powódź szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, WK szkody wodno kanalizacyjne szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeŝeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem (równieŝ wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmroŝeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów; PE przepięcia szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym równieŝ powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Kwotację naleŝy przedstawić z limitem na przepięcia 20% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposaŝenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia: 1. Urząd Miejski Budynek Ratusza Dobudowana oficyna Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ,00 zł Rok budowy XVIII 1973 Materiał ścian cegła ceramiczna pełna, bloczki gazobetonowe Pokrycie konstr. dachu kryta blachą, drewniana Budynek Przedszkola Nr ,00 zł 1992 murowane stropodach 2. WyposaŜenie i urządzenia ,80 zł 3. Środki obrotowe 2 000,00 zł 4. Mienie pracownicze ,00 zł 2. Przedszkole Nr 2 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 WyposaŜenie i urządzenia ,18 zł Gmina Miasto LeŜajsk 18/49

19 2 Środki obrotowe 1 200,00 zł 3 Mienie pracownicze 9 000,00 zł 3. Przedszkole Miejskie Nr 3 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał ścian Pokrycie konstr. dachu 1 Budynek Przedszkola ,00 zł 1977 murowane papa na lepiku 2 WyposaŜenie i urządzenia ,60 zł 3 Środki obrotowe 6 900,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 4. Przedszkole Miejskie Nr 4 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 WyposaŜenie i urządzenia ,96 zł 2 Gotówka w schowku 5 210,00 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Budynek Główny ,00 zł Rok budowy Materiał ścian Pokrycie konstr. dachu murowane dachówka, blacha Sala gimnastyczna ,00 zł 1968 murowane beton, blacha StróŜówka + budynek gospodarczy ,00 zł 1911 murowane blacha 2 WyposaŜenie i urządzenia ,47 zł 3 Środki obrotowe 2 000,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. Broniewskiego Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał ścian Pokrycie konstr. dachu 1 Budynek Szkoły ,00 zł 1959 murowane blachodachówka 2 WyposaŜenie i urządzenia ,05 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 7. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Suma Lp. Przedmiot ubezpieczenia ubezpieczenia Rok budowy Materiał ścian Pokrycie konstr. dachu 1 Budynek Szkoły ,00 zł 2001 murowane blachodachówka 2 WyposaŜenie i urządzenia ,45 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 8. Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał ścian Pokrycie konstr. dachu 1 Budynek Szkoły ,00 zł 1987 murowane papa Gmina Miasto LeŜajsk 19/49

20 2 WyposaŜenie i urządzenia ,53 zł 3 Środki obrotowe 3 000,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 9. Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Suma Lp. Przedmiot ubezpieczenia ubezpieczenia 1 WyposaŜenie i urządzenia ,62 zł 2 Mienie pracownicze 5 500,00 zł 10. Miejskie Centrum Kultury Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał ścian Pokrycie konstr. dachu 1 Dom Kultury ,00 zł 1974 murowane blacha Biblioteka Publiczna ,00 zł 1913 murowane blacha 2 WyposaŜenie i urządzenia ,15 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 11. Pływalnia Miejska OCEANIK Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał ścian Pokrycie konstr. dachu 1 Budynek administracyjno-biurowy* ,00 zł 2004 murowane vaeplan, folia 2 WyposaŜenie i urządzenia ,00 zł 3 Środki obrotowe 5 000,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Suma Lp. Przedmiot ubezpieczenia ubezpieczenia 1 WyposaŜenie i urządzenia 5 000,00 zł 2 Środki obrotowe 1 500,00 zł 3 Mienie pracownicze 5 000,00 zł Mienie pracownicze 500,00 zł / 1 os. (ubezpieczenie mienia pracowniczego systemem pierwszego ryzyka) Wartości budynków podane są według wartości odtworzeniowej nowej z wyjątkiem budynków oznaczonych *, które podane są według KB z uwagi na to, Ŝe jest wyŝsza od odtworzeniowej lub brak danych na temat powierzchni budynku. Przy szacowaniu uwzględniono powierzchnię budynków całkowitą lub uŝytkową i zastosowano cenę odbudowy 1 m² na poziomie: 1500 zł dla budynków administracyjno biurowych, mieszkalnych, szkół, internatów itp., 600 zł dla budynków gospodarczych, składowo magazynowych itp. Wartości wyposaŝenia są podane według wartości księgowej brutto. Gmina Miasto LeŜajsk 20/49

21 3. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pienięŝnych systemem pierwszego ryzyka Suma ubezpieczenia: ,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyŝej jednostki organizacyjne) 4. Warunki szczególne wymagane: Nie stosowanie zasady proporcji i instytucji niedoubezpieczenia przy wypłacie odszkodowań. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Ryzyko przepięcia limit 20% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposaŝenia Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli przewłaszczenia na zabezpieczenie Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli rozliczenia składki Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia gotówki i innych wartości pienięŝnych, mienia pracowniczego i mienia członków OSP) Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Franszyza integralna - 300,00 zł Franszyza redukcyjna - /0/ zł Udział własny nie ma 5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji budynków, budowli itp. z wyłączeniem graffiti z podlimitem zł Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej Przyjęcie ryzyka trzęsienie ziemi Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% Przyjęcie ryzyka wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s Franszyza integralna zniesiona II. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia na wszystkie placówki, bez stosowania podlimitów 1. Ubezpieczane ryzyka szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, Gmina Miasto LeŜajsk 21/49

22 zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: ,00 zł) 2. Przedmiot ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1 Urządzenia i wyposaŝenie ,00 zł 2 Środki obrotowe ,00 zł 3 Gotówka od kradzieŝy z włamaniem ,00 zł 4 Gotówka od rabunku w lokalu ,00 zł 5 Gotówka w transporcie (RP) ,00 zł 3. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla urządzeń i wyposaŝenia) 5. Warunki szczególne wymagane: Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych i wyposaŝenia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji zgodnie z podaną definicją, Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia Rozszerzenie odpowiedzialności o koszt naprawy zabezpieczeń do kwoty zł Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Franszyza integralna 200,- zł Franszyza redukcyjna, udział własny nie ma. 6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane: Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Franszyza integralna - zniesiona III. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 1. Suma ubezpieczenia ,00 zł 2. Warunki szczególne wymagane: Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją (do wyczerpania) sumy ubezpieczenia Przyjęcie do ubezpieczenia wszystkich lokalizacji Gmina Miasto LeŜajsk 22/49

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32 TEL. (056) 622 10 59 wup@wup.torun.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski 87-700 Aleksandrów Kujawski

Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski 87-700 Aleksandrów Kujawski Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski 87-700 Aleksandrów Kujawski Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.000 EUR - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 206 000 EUR PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZADANIE I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW MIASTA JASŁO WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice

Zarząd Powiatu w Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice Zarząd Powiatu w Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nieprzekraczającą 60 000 euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IZP.341-10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Piaski zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia majątkowo-osobowe Gminy Piaski CPV:66510000-8 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIGP-11/ZP/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Krobia zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia majątkowo-osobowe Gminy Krobia CPV:66510000-8 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo