SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NA SUKCESYWNE DOSTAWY MROŻONYCH: WARZYW, OWOCÓW, WYROBÓW MĄCZNYCH, LODÓW Kołobrzeg 2012 CRR KRUS NIWA KK Strona 1 z 18

2 I. Nazwa oraz adres zamawiającego Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3, tel. 094/ , faks 094/ , KRS , NIP , Regon , strona internetowa zamawiającego: adres poczty elektronicznej zamawiającego: godziny pracy: II. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek, tj. mrożonych: warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu (zwanego dalej CRR KRUS NIWA) zgodnie z załączonym formularzem zestawienia dostaw, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Kod CPV: , i Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego(dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 4) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L31/1, z dnia r.), 5) rozporządzenia (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. EU L70/1, z dnia r.) 6) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (dz. Urz. UE L139/1, z dnia r.), rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139/55, z dnia r.), 7) rozporządzenia Komisji Nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.Urz.UE L322/12 z dnia r.). 8) rozporządzenia Komisji Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.Urz.UE L364/5 z dnia r.) 9) rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz.UE L384/4, z dnia r.), CRR KRUS NIWA KK Strona 2 z 18

3 4. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych każdorazowo przez zamawiającego w zamówieniu - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 5. Ilości określone przez zamawiającego są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na różnice w obłożeniu obiektu, zmianę kategorii gości, zalecone diety oraz specyfikę sporządzania posiłków, w związku, z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych. 6. Biorąc pod uwagę zapis pkt 5 zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy nie jest wiążące dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. IV. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wdrożył i stosuje system HACCP. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie - zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp załącznik nr 4 do SIWZ. 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp załącznik nr 4 do SIWZ. 4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada samochody, którymi będzie dostarczał przedmiot zamówienia, odpowiadające wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 sierpnia2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U j.t.) w związku z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 29kwietnia 2004 r. (ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego załącznik nr 2 do rozporządzenia) i wymieni je w załączniku nr 6 do SIWZ. 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia - warunek ten zostanie spełniony wówczas, jeśli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę nie niższą w zakresie OC niż PLN. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 tys. PLN. b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ. c. kopia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca wdrożył i stosuje system HACCP. d. kopia zaświadczenia wydanego przez właściwe organy potwierdzające, że posiadane środki transportu odpowiadają wymaganiom sanitarnym, określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U ze zm.), CRR KRUS NIWA KK Strona 3 z 18

4 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 5 do SIWZ. b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert d. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2 a-c. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę CRR KRUS NIWA KK Strona 4 z 18

5 wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 4-7 niniejszego rozdziału. 9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi. UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 VII 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U ze zm.) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana, jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp). VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w zakresie przedmiotu postępowania - Pani Małgorzata Roszak Kierownik Działu Żywienia(tel lub lub , fax w zakresie proceduralnym - Pani Katarzyna Kukulska Specjalista ds. zamówień publicznych i ewidencji, tel , fax VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. IX. Termin związania oferta Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle wg. wymagań Zamawiającego. 2. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego i cenowego (w szczególności określenia nazwy producenta oferowanych produktów w rubryce uwagi załącznika nr 3 do SIWZ). 4. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy,,lub równoważne. Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający posłużył się nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie zaś z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp to na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanych przedmiotów. 5. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być dokonane czytelnie, sporządzone w języku polskim drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie w sposób zapewniający nienaruszalność zapisów. CRR KRUS NIWA KK Strona 5 z 18

6 6. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi pod rygorem nieuwzględniania ich przy rozpatrywaniu oferty. 7. Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę powinny być ponumerowane, w miejscach tego wymagających podpisane, pozostałe zaś strony zaparafowane. 8. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się któregokolwiek z nich. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu. 10. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, oznakowanej danymi Wykonawcy: nazwa, adres pocztowy, z dopiskiem SUKCESYWNE DOSTAWY MROŻONYCH: WARZYW, OWOCÓW, WYROBÓW MĄCZNYCH, LODÓW DLA CRR KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU 11. Jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępnione. Zaleca się, aby Wykonawca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczył klauzulą Nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa i umieścił na końcu oferty (najlepiej w osobnym skoroszycie, jednak w tej samej kopercie, w której znajduje się oferta). 12. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego (sala narad Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3). 3. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca oblicza cenę poprzez przemnożenie ilości planowanej przez Zamawiającego przez cenę jednostkową netto i tak obliczoną wartość wpisuje w rubrykę wartość netto, następnie zwiększa cenę jednostkową netto o stawkę podatku VAT i otrzymaną wartość wpisuje w rubrykę cena jednostkowa brutto, którą to mnoży przez ilość pozostającą w zainteresowaniu Zamawiającego i wynik wpisuje w rubrykę wartość brutto. Aby otrzymać wartość netto i brutto realizowanego zamówienia należy podsumować odpowiednio wszystkie wiersze kolumny wartość netto, wszystkie wiersze kolumny wartość brutto i tak otrzymane wyniki wpisać cyframi oraz słownie w tabelkę wartość realizowanego zamówienia. Cena realizowanego zamówienia będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty w proporcjach przewidzianych i określonych w kryteriach oceny ofert. 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, musi być podana cyfrowo i słownie. 4. Dla cen wpisywanych i wyliczanych w formularzu cenowym należy zastosować zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wszystkie oferty ocenione zostaną zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami oraz ich znaczeniem: C E N A % CRR KRUS NIWA KK Strona 6 z 18

7 2. Punktacja przyznana za powyższe kryterium ceny obliczona zostanie wg. wzoru: C = Cn Co 100pkt 100% C. ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny Cn. cena najniższa Co. cena oferty ocenianej 3. Suma punktów uzyskanych za kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi Zamawiający dokonując obliczeń zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty należytego wykonania całości umowy tj. rozliczenia wszystkich przesłanych faktur za zrealizowane dostawy. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; CRR KRUS NIWA KK Strona 7 z 18

8 b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przed podpisaniem umowy przelewem na konto zamawiającego BGŻ SA ODDZIAŁ KOŁOBRZEG W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej niż pieniądz formie, należy wnieść przed podpisaniem umowy. 6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Istotne dla stron postanowienia umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia, b) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, c) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia. 3. Zmiany umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę Prawo zamówień publicznych wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. XVIII. Informacja o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX. Pozostałe informacje 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia. CRR KRUS NIWA KK Strona 8 z 18

9 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 5. Załączniki do SIWZ: 1) załącznik nr 1 wykaz asortymentu zamówienia, 2) załącznik nr 2 formularz ofertowy, 3) załącznik nr 3 formularz cenowy, 4) załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków, 5) załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 6) załącznik nr 6 wykaz pojazdów odpowiadających wymogom sanitarnym, 7) załącznik nr 7 wzór umowy. Zatwierdzam: Kołobrzeg, dnia 13 stycznia 2012 r. CRR KRUS NIWA KK Strona 9 z 18

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 (DO SPECYFIKACJI) ASORTYMENT ZAMAWIANYCH PRODUKÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA 1 ROK. L.p. Nazwa produktu Ilość w kg Skład i opakowanie 1. Bób mrożony 15 Bób; od 2-2,5kg 2. Brokuły mrożone 500 Brokuły; od 2-2,5 kg 3. Brukselka mrożona 40 Brukselka; od 2-2,5 kg 4. Fasolka mrożona zielona cięta 600 Fasolka zielona; od 2-2,5 kg 5. Frytki mrożone karbowane wstępnie podsmażane 60 Ziemniaki; od 0,45-1 kg 6. Groszek mrożony 400 Groszek zielony; od 2-2,5 kg 7. Kalafior mrożony 1100 Kalafior; od 2-2,5 kg 8. Kluski śląskie mrożone Knedle ze śliwkami 60 Mąka ziemniaczana, płatki ziemniaczane, sól; od 0,45-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, śliwki od 1-3 kg 10. Kołduny z mięsem mrożone 40 Mąka, mięso wołowe; od 1-3 kg 11. Kopytka mrożone Kurki mrożone(cięte) 5 Kurki; od 2-2,5kg 13. Leczo Lody (różne smaki) Malina mrożona 10 Malina; od 2-2,5 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana od 1-3 kg 16. Marchew kostka 1700 Marchew; od 2-2,5 kg 17. Marchewka w kulkach 10 Marchew; od 2-2,5kg 18. Mieszanka warzywna Papryka mrożona paski 100 Papryka; od 0,5-2,5 kg 20. Pieczarka ( mrożona cieta) 50 Pieczarki; od 2-2,5kg 21. Pierogi ruskie mrożone Pierogi z kapusta i grzybami mrożone Pierogi z mięsem mrożone 60 Cebula, papryka, cukinia, fasolka szparagowa, marchew; od 2-2,5 kg Mleko odtłszczone,cukier, tłuszcze roślinnesubstancje smakowe; od 1-5 kg 24. Pierogi z serem mrożone 10 Mąka, twaróg; od 1-3 kg Kalafior, fasolka szparagowa cięta, marchew plastry faliste, groszek; od 2-2,5 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, twaróg; od 0,45-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, kapusta kiszona, cebula, grzyby; od 1-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, mięso wieprzowe; od 0,45-3 kg 25. Pierogi z truskawkami mrożone 10 Mąka, truskawki; od 1-3 kg 26. Podgrzybek (mrożony cięty) 20 Podgrzybek; od 2-2,5kg 27. Prawdziwki mrożony(cięte) 10 Prawdziwki; od 2-2,5kg 28. Pyzy z mięsem mrożone Szpinak siekany w kulkach 500 Szpinak ; od 2-2,5 kg 30. Truskawka mrożona 250 Truskawka; od 2-2,5 kg 31. Uszka z kapustą i grzybami mrożone Wiśnia mrożona drylowana 100 Wiśnia; od 2-2,5 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, mięso wieprzowe, cebula, przyprawy smakowe. Zawartość farszu nie mniej niż 18%; od 0,45-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, kapusta kiszona, cebula, grzyby; od 1-3 kg 33. Włoszczyzna w paski 1700 Marchew, seler, pietruszka, por; od 2-2,5kg CRR KRUS NIWA KK Strona 10 z 18

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 (DO SPECYFIKACJI) (pieczęć firmowa Wykonawcy).., dnia 2012 r. FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu, Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 1. Oświadczam(y), że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia". 2. Oświadczam(y), że przy określaniu ceny za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnione zostały niezbędne koszty i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych wydatków poza zapłatą ceny liczonej wg warunków określonych w niniejszej ofercie. 3. Akceptuję(my) warunki umowy i zobowiązuję się do jej zawarcia w przypadku wyboru mojej oferty na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Za wykonanie zamówienia proponuję(my) poniżej wymienioną cenę (niepotrzebne skreślić): Słownie: ( ) 5. Oświadczam(y), że podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie 7. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. 8. Dane Wykonawcy: 1) Nr faksu 2) Nr telefonu komórkowego 3) NIP 4) Regon 5) 6) Nr konta bankowego (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) CRR KRUS NIWA KK Strona 11 z 18

12 ZAŁĄCZNIK NR 4 (DO SPECYFIKACJI).., dnia 2012 r. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ja(My) niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu oraz zgodnie z treścią przepisu art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oświadczam(y), że: 1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, 3) dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) CRR KRUS NIWA KK Strona 12 z 18

13 ZAŁĄCZNIK NR 5 (DO SPECYFIKACJI).., dnia 2012 r. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Ja(My) niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu, oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 1 (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 1 Niniejsze oświadczenie jest jednocześnie oświadczeniem składanym przez osoby fizyczne w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 CRR KRUS NIWA KK Strona 13 z 18

14 ZAŁĄCZNIK NR 6 (DO SPECYFIKACJI).., dnia 2012 r. Ja(My) niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu, oświadczam, iż dysponuję decyzją właściwego organu w zakresie dopuszczenia poniżej wymienionych środków transportu do przewozu przedmiotu zamówienia. Lp. Marka i typ pojazdu Nr rejestracyjny Podstawa dysponowania (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) CRR KRUS NIWA KK Strona 14 z 18

15 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 7 (DO SPECYFIKACJI) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu W dniu roku w Kołobrzegu, pomiędzy: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ul. C. K. Norwida 3, Kołobrzeg, nr NIP , nr REGON , zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX pod Nr , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. dr n. med. Elżbietę Wabiszewską Dyrektora Centrum, 2. mgr Helenę Rudzis - Gruchała Główną Księgową a: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez.pod Nr lub posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.. pod Nr. wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U j.t.). zawarto umowę o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu (Sprawa nr 1/2012) w zakresie szczegółowo określonym w załącznikach do umowy, stanowiących jej integralną część: 1. Załącznik nr 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy, 3. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy. 2. Umowa zostaje zawarta na okres od do Ze strony Zamawiającego upoważnionymi pracownikami do: a) Zamawiania dostaw są: - Małgorzata Roszak- Brzykcy Kierownik Działu Żywienia, - Teresa Laszczyk Starszy referent ds. żywienia; - Marek Obuchowski Magazynier b) Odbioru dostaw są: - Marek Obuchowski Magazynier - Wojciech Piasecki Szef Kuchni 2. Wykonawcę w uzgadnianiu dostaw reprezentować będą: W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości umowy brutto tj. w kwocie: zł. (słownie: zł.) w formie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych CRR KRUS NIWA KK Strona 15 z 18

16 3. W przypadku złożenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu zabezpieczenie nie może wygasnąć w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy Wykonawca oświadcza, że: a) dysponuje decyzją właściwego organu dopuszczającą środki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia. b) zawarł stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie niższą w zakresie OC niż PLN. c) posiada wdrożony i stosuje system HACCP 2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wygaśnięcia w okresie trwania umowy: a) decyzji właściwego organu w zakresie dopuszczenia środków transportu do przewozu przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, b) ubezpieczenia OC, c) ważności posiadanego certyfikatu HACCP, przedstawi Zamawiającemu potwierdzający przedłużenie dokument w ww. zakresie na co najmniej jeden tydzień przed wygaśnięciem terminu ważności dokumentu i na każde żądanie Zamawiającego, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania od umowy. 6. Wykonawca ma obowiązek: 1. Dostaw przedmiotu postępowania własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, codziennie do godz. 8.00, po zgłoszeniu telefonicznie lub faxem, w ciągu 24h od zgłoszenia zapotrzebowania. 2. Zagwarantowania we własnym zakresie transportu zastępczego dopuszczonego decyzją właściwego organu do przewozu przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku awarii środka transportu. 3. Zaopatrywania dostarczanych produktów w czytelne etykiety umieszczone na produktach w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii. 4. Dostarczania wyłącznie wyselekcjonowanych, o potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami jakości i pochodzenia towarów i surowców w celu utrzymania stabilnego, wysokiego standardu oferowanych wyrobów, gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom. 5. Dostarczania towarów spełniających wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami oraz systemem HACCP. 6. Przekazywania żywności bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym. 7. Udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo jakościowej przedmiotu dostawy. 7. Wykonawca powierza wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy podmiotowi Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty brutto (słownie: złotych). 2. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT po każdej dostawie, po sprawdzeniu prawidłowości sporządzenia faktury przez osobę uprawnioną i odpowiedzialną za przyjęcie dostawy oraz po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej przez uprawnioną komórkę organizacyjną i zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora CRR KRUS NIWA. 3. Przelew na konto wskazane w fakturze nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy. 4. Umowa wygasa z chwilą wykorzystania przez Zamawiającego wartości zamówienia lub upływu terminu wskazanego w Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia, CRR KRUS NIWA KK Strona 16 z 18

17 b) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, c) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia. 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy jest orientacyjne i nie wiąże Zamawiającego, a jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. 3. Strony zastrzegają, iż w ramach wartości umowy określonej w 8 ust. 1 Zamawiający ma prawo do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych, zgodnie z zapisem pkt Zmiany umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę Prawo zamówień publicznych wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie i zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z tego tytułu kary umownej. 2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej. 3. Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu dostawy będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4. W przypadku otrzymania przedmiotu dostawy o niewłaściwej jakości oraz realizacji dostawy wykonanej z naruszeniem 6. Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację w formie pisemnej, w dniu dostawy. 5. Wykonawca uwzględni reklamacje zamawiającego z zastrzeżeniem kar umownych wynikających z zapisu 11 ust 1 w terminie 4 godzin od godziny zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany na swój koszt przedmiotu umowy nie spełniającego wymagań jakościowych, a także do uzupełnienia niezgodności ilościowych stwierdzonych zgłoszeniem reklamacyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu:. a)rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20,0 % wartości brutto całej umowy, b)jednostronnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 40,0% wartości brutto całej umowy, c) naruszenia warunków określonych w 6 ust. 1 6 i 7 w wysokości 10,0% wartości zamówienia brutto; d)opóźnienia w dostarczeniu dostawy w wysokości 25,0% wartości brutto nie dostarczonego lub dostarczonego w niewłaściwym terminie przedmiotu dostawy. Za opóźnienie podlegające karze umownej Zamawiający uzna zwłokę w wykonaniu umowy powyżej 4 godzin. 2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku, kiedy nałożone na Wykonawcę kary przewyższą wartość wynagrodzenia również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. W przypadku powtarzania się nieprawidłowości w dostawach zamawianych towarów Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać umowę, z zastrzeżeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a. 5. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku innych istotnych naruszeń postanowień umownych. 6. Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar umownych. 12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 13. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 14. CRR KRUS NIWA KK Strona 17 z 18

18 1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących drugiej Strony, których ujawnienie stronie trzeciej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Stron. 2. W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony z mocy obowiązujących przepisów prawa, Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę. Powiadomienie to powinno zostać w miarę możliwości dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych informacji, chyba, że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji 15. Strony przyjmują do akceptującej wiadomości, iż umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz ze zm.) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca (podpisy osób reprezentujących Zamawiającego) (podpisy osób reprezentującychwykonawcę) (podpisy osób reprezentujących Zamawiającego) (podpisy osób reprezentującychwykonawcę) CRR KRUS NIWA KK Strona 18 z 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 EURO NA SUKCESYWNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo