SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NA SUKCESYWNE DOSTAWY MROŻONYCH: WARZYW, OWOCÓW, WYROBÓW MĄCZNYCH, LODÓW Kołobrzeg 2012 CRR KRUS NIWA KK Strona 1 z 18

2 I. Nazwa oraz adres zamawiającego Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3, tel. 094/ , faks 094/ , KRS , NIP , Regon , strona internetowa zamawiającego: adres poczty elektronicznej zamawiającego: godziny pracy: II. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek, tj. mrożonych: warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu (zwanego dalej CRR KRUS NIWA) zgodnie z załączonym formularzem zestawienia dostaw, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Kod CPV: , i Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego(dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 4) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L31/1, z dnia r.), 5) rozporządzenia (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. EU L70/1, z dnia r.) 6) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (dz. Urz. UE L139/1, z dnia r.), rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139/55, z dnia r.), 7) rozporządzenia Komisji Nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.Urz.UE L322/12 z dnia r.). 8) rozporządzenia Komisji Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.Urz.UE L364/5 z dnia r.) 9) rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz.UE L384/4, z dnia r.), CRR KRUS NIWA KK Strona 2 z 18

3 4. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych każdorazowo przez zamawiającego w zamówieniu - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 5. Ilości określone przez zamawiającego są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na różnice w obłożeniu obiektu, zmianę kategorii gości, zalecone diety oraz specyfikę sporządzania posiłków, w związku, z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych. 6. Biorąc pod uwagę zapis pkt 5 zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy nie jest wiążące dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. IV. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wdrożył i stosuje system HACCP. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie - zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp załącznik nr 4 do SIWZ. 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp załącznik nr 4 do SIWZ. 4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada samochody, którymi będzie dostarczał przedmiot zamówienia, odpowiadające wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 sierpnia2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U j.t.) w związku z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 29kwietnia 2004 r. (ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego załącznik nr 2 do rozporządzenia) i wymieni je w załączniku nr 6 do SIWZ. 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia - warunek ten zostanie spełniony wówczas, jeśli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę nie niższą w zakresie OC niż PLN. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 tys. PLN. b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ. c. kopia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca wdrożył i stosuje system HACCP. d. kopia zaświadczenia wydanego przez właściwe organy potwierdzające, że posiadane środki transportu odpowiadają wymaganiom sanitarnym, określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U ze zm.), CRR KRUS NIWA KK Strona 3 z 18

4 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 5 do SIWZ. b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert d. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2 a-c. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę CRR KRUS NIWA KK Strona 4 z 18

5 wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 4-7 niniejszego rozdziału. 9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi. UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 VII 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U ze zm.) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana, jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp). VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w zakresie przedmiotu postępowania - Pani Małgorzata Roszak Kierownik Działu Żywienia(tel lub lub , fax w zakresie proceduralnym - Pani Katarzyna Kukulska Specjalista ds. zamówień publicznych i ewidencji, tel , fax VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. IX. Termin związania oferta Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle wg. wymagań Zamawiającego. 2. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego i cenowego (w szczególności określenia nazwy producenta oferowanych produktów w rubryce uwagi załącznika nr 3 do SIWZ). 4. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy,,lub równoważne. Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający posłużył się nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie zaś z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp to na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanych przedmiotów. 5. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być dokonane czytelnie, sporządzone w języku polskim drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie w sposób zapewniający nienaruszalność zapisów. CRR KRUS NIWA KK Strona 5 z 18

6 6. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi pod rygorem nieuwzględniania ich przy rozpatrywaniu oferty. 7. Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę powinny być ponumerowane, w miejscach tego wymagających podpisane, pozostałe zaś strony zaparafowane. 8. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się któregokolwiek z nich. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu. 10. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, oznakowanej danymi Wykonawcy: nazwa, adres pocztowy, z dopiskiem SUKCESYWNE DOSTAWY MROŻONYCH: WARZYW, OWOCÓW, WYROBÓW MĄCZNYCH, LODÓW DLA CRR KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU 11. Jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępnione. Zaleca się, aby Wykonawca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczył klauzulą Nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa i umieścił na końcu oferty (najlepiej w osobnym skoroszycie, jednak w tej samej kopercie, w której znajduje się oferta). 12. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego (sala narad Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3). 3. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca oblicza cenę poprzez przemnożenie ilości planowanej przez Zamawiającego przez cenę jednostkową netto i tak obliczoną wartość wpisuje w rubrykę wartość netto, następnie zwiększa cenę jednostkową netto o stawkę podatku VAT i otrzymaną wartość wpisuje w rubrykę cena jednostkowa brutto, którą to mnoży przez ilość pozostającą w zainteresowaniu Zamawiającego i wynik wpisuje w rubrykę wartość brutto. Aby otrzymać wartość netto i brutto realizowanego zamówienia należy podsumować odpowiednio wszystkie wiersze kolumny wartość netto, wszystkie wiersze kolumny wartość brutto i tak otrzymane wyniki wpisać cyframi oraz słownie w tabelkę wartość realizowanego zamówienia. Cena realizowanego zamówienia będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty w proporcjach przewidzianych i określonych w kryteriach oceny ofert. 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, musi być podana cyfrowo i słownie. 4. Dla cen wpisywanych i wyliczanych w formularzu cenowym należy zastosować zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wszystkie oferty ocenione zostaną zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami oraz ich znaczeniem: C E N A % CRR KRUS NIWA KK Strona 6 z 18

7 2. Punktacja przyznana za powyższe kryterium ceny obliczona zostanie wg. wzoru: C = Cn Co 100pkt 100% C. ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny Cn. cena najniższa Co. cena oferty ocenianej 3. Suma punktów uzyskanych za kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi Zamawiający dokonując obliczeń zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty należytego wykonania całości umowy tj. rozliczenia wszystkich przesłanych faktur za zrealizowane dostawy. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; CRR KRUS NIWA KK Strona 7 z 18

8 b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przed podpisaniem umowy przelewem na konto zamawiającego BGŻ SA ODDZIAŁ KOŁOBRZEG W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej niż pieniądz formie, należy wnieść przed podpisaniem umowy. 6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Istotne dla stron postanowienia umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia, b) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, c) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia. 3. Zmiany umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę Prawo zamówień publicznych wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. XVIII. Informacja o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX. Pozostałe informacje 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia. CRR KRUS NIWA KK Strona 8 z 18

9 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 5. Załączniki do SIWZ: 1) załącznik nr 1 wykaz asortymentu zamówienia, 2) załącznik nr 2 formularz ofertowy, 3) załącznik nr 3 formularz cenowy, 4) załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków, 5) załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 6) załącznik nr 6 wykaz pojazdów odpowiadających wymogom sanitarnym, 7) załącznik nr 7 wzór umowy. Zatwierdzam: Kołobrzeg, dnia 13 stycznia 2012 r. CRR KRUS NIWA KK Strona 9 z 18

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 (DO SPECYFIKACJI) ASORTYMENT ZAMAWIANYCH PRODUKÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA 1 ROK. L.p. Nazwa produktu Ilość w kg Skład i opakowanie 1. Bób mrożony 15 Bób; od 2-2,5kg 2. Brokuły mrożone 500 Brokuły; od 2-2,5 kg 3. Brukselka mrożona 40 Brukselka; od 2-2,5 kg 4. Fasolka mrożona zielona cięta 600 Fasolka zielona; od 2-2,5 kg 5. Frytki mrożone karbowane wstępnie podsmażane 60 Ziemniaki; od 0,45-1 kg 6. Groszek mrożony 400 Groszek zielony; od 2-2,5 kg 7. Kalafior mrożony 1100 Kalafior; od 2-2,5 kg 8. Kluski śląskie mrożone Knedle ze śliwkami 60 Mąka ziemniaczana, płatki ziemniaczane, sól; od 0,45-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, śliwki od 1-3 kg 10. Kołduny z mięsem mrożone 40 Mąka, mięso wołowe; od 1-3 kg 11. Kopytka mrożone Kurki mrożone(cięte) 5 Kurki; od 2-2,5kg 13. Leczo Lody (różne smaki) Malina mrożona 10 Malina; od 2-2,5 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana od 1-3 kg 16. Marchew kostka 1700 Marchew; od 2-2,5 kg 17. Marchewka w kulkach 10 Marchew; od 2-2,5kg 18. Mieszanka warzywna Papryka mrożona paski 100 Papryka; od 0,5-2,5 kg 20. Pieczarka ( mrożona cieta) 50 Pieczarki; od 2-2,5kg 21. Pierogi ruskie mrożone Pierogi z kapusta i grzybami mrożone Pierogi z mięsem mrożone 60 Cebula, papryka, cukinia, fasolka szparagowa, marchew; od 2-2,5 kg Mleko odtłszczone,cukier, tłuszcze roślinnesubstancje smakowe; od 1-5 kg 24. Pierogi z serem mrożone 10 Mąka, twaróg; od 1-3 kg Kalafior, fasolka szparagowa cięta, marchew plastry faliste, groszek; od 2-2,5 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, twaróg; od 0,45-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, kapusta kiszona, cebula, grzyby; od 1-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, mięso wieprzowe; od 0,45-3 kg 25. Pierogi z truskawkami mrożone 10 Mąka, truskawki; od 1-3 kg 26. Podgrzybek (mrożony cięty) 20 Podgrzybek; od 2-2,5kg 27. Prawdziwki mrożony(cięte) 10 Prawdziwki; od 2-2,5kg 28. Pyzy z mięsem mrożone Szpinak siekany w kulkach 500 Szpinak ; od 2-2,5 kg 30. Truskawka mrożona 250 Truskawka; od 2-2,5 kg 31. Uszka z kapustą i grzybami mrożone Wiśnia mrożona drylowana 100 Wiśnia; od 2-2,5 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, mięso wieprzowe, cebula, przyprawy smakowe. Zawartość farszu nie mniej niż 18%; od 0,45-3 kg Grys ziemniaczany, mąka ziemniaczana, kapusta kiszona, cebula, grzyby; od 1-3 kg 33. Włoszczyzna w paski 1700 Marchew, seler, pietruszka, por; od 2-2,5kg CRR KRUS NIWA KK Strona 10 z 18

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 (DO SPECYFIKACJI) (pieczęć firmowa Wykonawcy).., dnia 2012 r. FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu, Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 1. Oświadczam(y), że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia". 2. Oświadczam(y), że przy określaniu ceny za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnione zostały niezbędne koszty i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych wydatków poza zapłatą ceny liczonej wg warunków określonych w niniejszej ofercie. 3. Akceptuję(my) warunki umowy i zobowiązuję się do jej zawarcia w przypadku wyboru mojej oferty na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Za wykonanie zamówienia proponuję(my) poniżej wymienioną cenę (niepotrzebne skreślić): Słownie: ( ) 5. Oświadczam(y), że podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie 7. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. 8. Dane Wykonawcy: 1) Nr faksu 2) Nr telefonu komórkowego 3) NIP 4) Regon 5) 6) Nr konta bankowego (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) CRR KRUS NIWA KK Strona 11 z 18

12 ZAŁĄCZNIK NR 4 (DO SPECYFIKACJI).., dnia 2012 r. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ja(My) niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu oraz zgodnie z treścią przepisu art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oświadczam(y), że: 1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, 3) dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) CRR KRUS NIWA KK Strona 12 z 18

13 ZAŁĄCZNIK NR 5 (DO SPECYFIKACJI).., dnia 2012 r. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Ja(My) niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu, oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 1 (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 1 Niniejsze oświadczenie jest jednocześnie oświadczeniem składanym przez osoby fizyczne w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 CRR KRUS NIWA KK Strona 13 z 18

14 ZAŁĄCZNIK NR 6 (DO SPECYFIKACJI).., dnia 2012 r. Ja(My) niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu, oświadczam, iż dysponuję decyzją właściwego organu w zakresie dopuszczenia poniżej wymienionych środków transportu do przewozu przedmiotu zamówienia. Lp. Marka i typ pojazdu Nr rejestracyjny Podstawa dysponowania (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) CRR KRUS NIWA KK Strona 14 z 18

15 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 7 (DO SPECYFIKACJI) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu W dniu roku w Kołobrzegu, pomiędzy: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ul. C. K. Norwida 3, Kołobrzeg, nr NIP , nr REGON , zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX pod Nr , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. dr n. med. Elżbietę Wabiszewską Dyrektora Centrum, 2. mgr Helenę Rudzis - Gruchała Główną Księgową a: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez.pod Nr lub posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.. pod Nr. wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U j.t.). zawarto umowę o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: na sukcesywne dostawy mrożonych warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu (Sprawa nr 1/2012) w zakresie szczegółowo określonym w załącznikach do umowy, stanowiących jej integralną część: 1. Załącznik nr 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy, 3. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy. 2. Umowa zostaje zawarta na okres od do Ze strony Zamawiającego upoważnionymi pracownikami do: a) Zamawiania dostaw są: - Małgorzata Roszak- Brzykcy Kierownik Działu Żywienia, - Teresa Laszczyk Starszy referent ds. żywienia; - Marek Obuchowski Magazynier b) Odbioru dostaw są: - Marek Obuchowski Magazynier - Wojciech Piasecki Szef Kuchni 2. Wykonawcę w uzgadnianiu dostaw reprezentować będą: W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości umowy brutto tj. w kwocie: zł. (słownie: zł.) w formie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych CRR KRUS NIWA KK Strona 15 z 18

16 3. W przypadku złożenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu zabezpieczenie nie może wygasnąć w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy Wykonawca oświadcza, że: a) dysponuje decyzją właściwego organu dopuszczającą środki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia. b) zawarł stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie niższą w zakresie OC niż PLN. c) posiada wdrożony i stosuje system HACCP 2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wygaśnięcia w okresie trwania umowy: a) decyzji właściwego organu w zakresie dopuszczenia środków transportu do przewozu przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, b) ubezpieczenia OC, c) ważności posiadanego certyfikatu HACCP, przedstawi Zamawiającemu potwierdzający przedłużenie dokument w ww. zakresie na co najmniej jeden tydzień przed wygaśnięciem terminu ważności dokumentu i na każde żądanie Zamawiającego, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania od umowy. 6. Wykonawca ma obowiązek: 1. Dostaw przedmiotu postępowania własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, codziennie do godz. 8.00, po zgłoszeniu telefonicznie lub faxem, w ciągu 24h od zgłoszenia zapotrzebowania. 2. Zagwarantowania we własnym zakresie transportu zastępczego dopuszczonego decyzją właściwego organu do przewozu przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku awarii środka transportu. 3. Zaopatrywania dostarczanych produktów w czytelne etykiety umieszczone na produktach w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii. 4. Dostarczania wyłącznie wyselekcjonowanych, o potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami jakości i pochodzenia towarów i surowców w celu utrzymania stabilnego, wysokiego standardu oferowanych wyrobów, gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom. 5. Dostarczania towarów spełniających wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami oraz systemem HACCP. 6. Przekazywania żywności bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym. 7. Udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo jakościowej przedmiotu dostawy. 7. Wykonawca powierza wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy podmiotowi Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty brutto (słownie: złotych). 2. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT po każdej dostawie, po sprawdzeniu prawidłowości sporządzenia faktury przez osobę uprawnioną i odpowiedzialną za przyjęcie dostawy oraz po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej przez uprawnioną komórkę organizacyjną i zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora CRR KRUS NIWA. 3. Przelew na konto wskazane w fakturze nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy. 4. Umowa wygasa z chwilą wykorzystania przez Zamawiającego wartości zamówienia lub upływu terminu wskazanego w Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia, CRR KRUS NIWA KK Strona 16 z 18

17 b) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, c) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia. 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy jest orientacyjne i nie wiąże Zamawiającego, a jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. 3. Strony zastrzegają, iż w ramach wartości umowy określonej w 8 ust. 1 Zamawiający ma prawo do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych, zgodnie z zapisem pkt Zmiany umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę Prawo zamówień publicznych wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie i zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z tego tytułu kary umownej. 2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej. 3. Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu dostawy będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4. W przypadku otrzymania przedmiotu dostawy o niewłaściwej jakości oraz realizacji dostawy wykonanej z naruszeniem 6. Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację w formie pisemnej, w dniu dostawy. 5. Wykonawca uwzględni reklamacje zamawiającego z zastrzeżeniem kar umownych wynikających z zapisu 11 ust 1 w terminie 4 godzin od godziny zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany na swój koszt przedmiotu umowy nie spełniającego wymagań jakościowych, a także do uzupełnienia niezgodności ilościowych stwierdzonych zgłoszeniem reklamacyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu:. a)rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20,0 % wartości brutto całej umowy, b)jednostronnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 40,0% wartości brutto całej umowy, c) naruszenia warunków określonych w 6 ust. 1 6 i 7 w wysokości 10,0% wartości zamówienia brutto; d)opóźnienia w dostarczeniu dostawy w wysokości 25,0% wartości brutto nie dostarczonego lub dostarczonego w niewłaściwym terminie przedmiotu dostawy. Za opóźnienie podlegające karze umownej Zamawiający uzna zwłokę w wykonaniu umowy powyżej 4 godzin. 2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku, kiedy nałożone na Wykonawcę kary przewyższą wartość wynagrodzenia również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. W przypadku powtarzania się nieprawidłowości w dostawach zamawianych towarów Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać umowę, z zastrzeżeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a. 5. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku innych istotnych naruszeń postanowień umownych. 6. Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar umownych. 12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 13. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 14. CRR KRUS NIWA KK Strona 17 z 18

18 1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących drugiej Strony, których ujawnienie stronie trzeciej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Stron. 2. W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony z mocy obowiązujących przepisów prawa, Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę. Powiadomienie to powinno zostać w miarę możliwości dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych informacji, chyba, że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji 15. Strony przyjmują do akceptującej wiadomości, iż umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz ze zm.) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca (podpisy osób reprezentujących Zamawiającego) (podpisy osób reprezentującychwykonawcę) (podpisy osób reprezentujących Zamawiającego) (podpisy osób reprezentującychwykonawcę) CRR KRUS NIWA KK Strona 18 z 18

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Kołobrzeg: dostawa mrożonek, tj. mrożonych: warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Kołobrzeg: Sukcesywne dostawy napojów: soków, syropów, wód mineralnych Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Kołobrzeg: sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (soki, syropy, wody mineralne)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA Okresowe dostawy nabiału Nr sprawy: O.271.1.9.2014 2014-08-12 Kołobrzeg: Okresowe dostawy nabiału

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.niwa.info.pl/ Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: 20876 2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: ROZBUDOWA RIPOK W PUKININIE - DOSTAWA SAMOCHODU HAKOWCA DO OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 19-400 Olecko załącznik nr 1 Data :... My, niżej podpisani: FORMULARZ OFERTOWY (nr sprawy: EKO-ZST.1-2015) reprezentujący: (podać zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, Modliborzyce, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, Modliborzyce, woj. lubelskie, tel , faks Modliborzyce: Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 38750-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php? Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa mrożonek oraz mięsa drobiowego mrożonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376651-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko Busko-Zdrój: DOSTAWA WĘDLIN Numer ogłoszenia: 174532-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r. ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn. 3.03.2017 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 33 Zaprasza do składania ofert cenowych na: SUKCESYWNĄ

Bardziej szczegółowo