R- 10/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R- 10/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) oraz kontroli instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie znak sprawy R- 10/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie ul. Cicha 6. Siedziba i adres korespondencyjny: ul. Cicha 6, Lubartów. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) oraz kontroli instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie Zakres przedmiotu zamówienia Czynności objęte przedmiotem zmówienia polegają na wykonaniu w budynkach wymienionych z Załączniku nr 8, okresowej kontroli i czyszczenia: 1. Przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) powinien obejmować: drożność i skuteczność wentylacji grawitacyjnej, poprzez porównanie zmierzonych prędkości ruchu powietrza z wartościami określonymi PN oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ich czyszczenie jeden raz w roku. stan techniczny przewodu spalinowego (korozja, perforacja ścianek, głównie kolanek), jego długość i nachylenie oraz prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych do kanału spalinowego czyszczenie dwa razy w roku. drożność przewodów dymowych w kotłowni węglowej w Ostrowie Lubelskim czyszczenie dwa razy w roku (przed i po sezonie grzewczym). Ilość poszczególnych rodzajów przewodów podano w zał. nr 1, Tabela Kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazu propan-butan (butla, reduktor, przewód elastyczny, kuchnia, piecyk i wszystkie podłączenia) jeden raz w roku. Ilość mieszkań korzystających z gazu propan-butan stanowi zał. nr 1, Tabela Kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazu ziemnego (kurek główny, odcinki instalacji, urządzenia odbiorcze i wszystkie podłączenia) jeden raz w roku. Ilość mieszkań korzystających z gazu ziemnego stanowi zał. nr 1, Tabela W przypadku konieczności wykonania robót spoza wymienionego zakresu, Wykonawca określi ceny jednostkowe na poszczególne roboty wymienione w zał. nr 1, Tabla 2. Roboty te mogą być wykonywane w ciągu całego okresu obowiązywania umowy na zlecenie Zamawiającego. 5. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: a). Wykonanie usługi zgodnie z umową. Wykonawca ma obowiązek wcześniej

2 powiadomić Zamawiającego i użytkowników o terminie rozpoczęcia przeglądów (z podaniem dnia i godziny). Dla lokali niedostępnych należy wyznaczyć dodatkowe terminy. Po dwukrotnym nieskutecznym wejściu do lokalu, Wykonawca dostarczy wykaz tych lokali a Spółdzielnia wyznaczy kolejny termin, po terminie określonym w Rozdz. IV ust 1, w którym Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeglądu, za który otrzyma wynagrodzenie zgodne z umową. W lokalach, w których stwierdzono usterki instalacji lub urządzeń gazowych należy za potwierdzeniem użytkownika wydać protokół z opisem uszkodzenia, zobowiązujący go do natychmiastowego usunięcia usterki na własny koszt i dostarczenia tego protokółu z potwierdzeniem naprawy do administracji Spółdzielni. b). Przy wykonywaniu kolejnych przeglądów, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i uwzględnienia zaleceń z poprzednich przeglądów. c). Sporządzenie dla każdego budynku oddzielnego protokółu z załącznikiem wykazanych usterek dla poszczególnych lokali i potwierdzonych przez użytkowników: - z okresowej kontroli przewodów spalinowych i wentylacyjnych - z kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych dla gazu propan-butan d). Sporządzenie dla każdego budynku oddzielnego protokółu z załącznikiem wykazanych usterek dla poszczególnych lokali i potwierdzonych przez użytkowników: - z okresowej kontroli przewodów spalinowych i wentylacyjnych - kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych dla gazu ziemnego. e). Sporządzenie protokółu z oceny technicznej kotłowni węglowej. f). Wydanie Zamawiającemu zaświadczeń o wykonaniu czyszczenia przewodów spalinowych. g). Sporządzenie zestawienia zakresu wykonanej usługi z rozbiciem na poszczególne budynki, stanowiące podstawę do zapłaty za wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin trwania zamówienia r do r. 2. Termin wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia 31 maja każdego roku obowiązywania umowy. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę ofertową należy obliczyć jako sumę wartości wszystkich rodzajów robót ujętych w tabeli zamieszczonej w zał nr, 1 tabela 1, w całym okresie 3 lat trwania zamówienia. Cena ta winna uwzględniać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia, z wyjątkiem tych, o których mowa w pkt XII.5 SIWZ. Cena ofertowa jest ceną brutto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, Wykonawca zobowiązany jest jednakże w formularzu ofertowym zamieścić także cenę netto, oraz stawkę i wysokość podatku VAT. Tak obliczona cena stanowi maksymalną cenę zamówienia dla ilości wymienionych w zał nr, 1 tabela 1, przy założeniu, iż zamówienie obejmie pełną ilość robót wskazaną w zał nr, 1 tabela Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać ryczałtowe ceny jednostkowe (netto, VAT i brutto) poszczególnych rodzajów robót wskazanych w (zał nr 1, tabela 1), uwzględniające wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia, które to ceny będą stanowiły jedyną podstawę ustalenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy za rzeczywiście wykonane prace wchodzące w skład przedmiotu

3 zamówienia. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych rodzajów robót, zawartych w ofercie Wykonawcy i rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę. 4. Wykonawca jest zobowiązany w jednostkowej cenie rodzajów robót uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na tę cenę. Ustalona w ten sposób jednostkowa cena rodzajów robót będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie. 5. Cenę robót na zlecenie należy obliczyć jako sumę wartości wszystkich rodzajów robót ujętych w tabeli zamieszczonej w zał nr, 1 tabela 2. Cena robót na zlecenie jest ceną brutto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, Wykonawca zobowiązany jest jednakże w formularzu ofertowym zamieścić także cenę netto, oraz wysokość podatku VAT dla każdego rodzaju robót na zlecenie. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać ryczałtowe ceny jednostkowe (netto, VAT i brutto) poszczególnych rodzajów robót wskazanych w (zał nr 1, tabela 2), uwzględniające wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia, które to ceny będą stanowiły jedyną podstawę ustalenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy za rzeczywiście wykonane prace wchodzące w tym zakresie w skład przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy w tej części zostanie obliczone jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych rodzajów robót na zlecenie, zawartych w ofercie Wykonawcy i rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany w jednostkowej cenie rodzajów robót na zlecenie uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na tę cenę. Ustalona w ten sposób jednostkowa cena rodzajów robót na zlecenie będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie. VII. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty (przy spełnieniu przez Wykonawcę wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) jest najniższa cena, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie się kierował ceną ofertową - Rr (zał. nr 1 tabela 1), która będzie miała znaczenie 95% (waga kryterium) i ceną robót na zlecenie - Rnz, (zał. nr 1 tabela 2), która będzie miała znaczenie 5% (waga kryterium). Liczba punktów, którą otrzymają oferty wykonawców zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem, przy uwzględnieniu, że łączna maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Najniższa wartość Rr Najniższa wartość Rnz Liczba punktów ocenianej oferty = pkt pkt Wartość Rr badanej oferty Wartość Rnz badanej oferty 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim, wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną ofertową - Rr. 4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu informując ich także o liczbie punktów przyznanych pozostałym ofertom, oraz o ofertach odrzuconych. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać przesłane faksem, Zamawiający zamieści je również na stronie internetowej. 5. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

4 VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 2. W zakresie warunku określonego: 1) w pkt V.1.2) SIWZ wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali minimum 2 roboty polegające na kontroli stanu kanałów kominowych oraz instalacji gazowej wartości co najmniej ,00 zł łącznie, potwierdzone referencjami; 2) w pkt V.1.3) SIWZ wykażą się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, lub posiadającą odpowiednie uprawnienia obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia jakie obowiązywały na podstawie wcześniejszego stanu prawnego, 3) w pkt V.1.4) SIWZ wykażą się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością, obejmującego ryzyka związane z pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 15 Regulaminu zlecenia usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Wyciąg z regulaminu w zakresie 15 dotyczącego wykluczenia Wykonawców z postępowania zawarty jest w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, pełna treść Regulaminu dostępna jest dla Wykonawców na stronie internetowej 4. Ocena spełniana w/w warunków dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. nr 1 do SIWZ. 2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium. 3. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu zał. nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 do SIWZ. 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, oraz oświadczeniem, iż osoby te mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w wymaganym zakresie, sporządzony według wzoru z zał. nr Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, osób wskazanych w Załączniku Nr Wykaz przeglądów rocznych potwierdzonych dołączonymi referencjami - załącznik Nr

5 5. 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru zał. nr Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy polisa zawarta jest na okres krótszy niż czas realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć polisę ubezpieczenia OC na kolejne okresy obejmujące łącznie czas realizacji zamówienia. 10.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci otwarcia wobec wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, iż brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie z wykorzystaniem wzoru zał. nr Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 12. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. X. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr.96, poz. 620). 3.Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego przelewem. Nr rachunku: PKO BP S.A. O/ Lubartów nr z dopiskiem na przelewie Wadium w przetargu na przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowych w SM w Lubartowie. O jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu na podany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego.

6 Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wpłatę wadium został dołączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w ofercie. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (Wykonawca poda w ofercie numer konta na które należy zwrócić wadium wpłacone w formie pieniądza). 9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pokój sekretariatu i zaadresować zgodnie z rozdziałem X pkt 9 niniejszej SIWZ. 3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego, pok Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę na sfinansowanie zamówienia. 5. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek. 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz ich adresy, a także informacje dotyczące ceny i ewentualnie inne informacje stanowiące kryteria oceny ofert. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, jednak nie dłużej niż kolejne 30 dni. XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH TRYB I ZASADY POSTĘPOWANIA Dokumenty określające tryb i zasady postępowania w szczególności w postaci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników, oraz Regulaminu zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie dostępne są w biurze Zamawiającego pod adresem: Lubartów, ul. Cicha 6, w godzinach urzędowania, a także na stronie internetowej

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin która na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749144 Fax: +48 (22) 4749034 www.pkp.pl e-mail: kndu@pkp.pl Znak postępowania: 2013-0046469 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: GK.271.10.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo