SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów preizolowanych W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. jako Zamawiający sektorowy o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz z póź. zmianami), wykonujący działalność określoną w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy, niniejsze postępowanie przeprowadza wg wewnętrznego regulaminu przetargowego, z uwagi na fakt, że wartość dostaw nie przekracza równowartości kwoty euro. Na podstawie art. 133 ust. 1. ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Ulica: ul. Szosa Jadowska 49 Kod/Miejscowość: Wołomin Strona WWW: Godziny urzędowania: Telefon/fax: (22) / (22) II. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. jako Zamawiający sektorowy o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz z póź. zmianami), wykonujący działalność określoną w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy, niniejsze postępowanie przeprowadza wg wewnętrznego regulaminu przetargowego, z uwagi na fakt, że wartość dostawy nie przekracza równowartości kwoty euro. Na podstawie art. 133 ust. 1. ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 4. Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriów oceny, w uzasadnionych przypadkach, ZEC zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi Dostawcami. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia na rok następny lub odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia, w przypadku rezygnacji przez odbiorców z podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej z przyczyn niezależnych od ZEC oraz w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia jest dla Zamawiającego niekorzystne. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości materiałów objętych przedmiotem zamówienia o materiały będące w posiadaniu Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do Galerii Handlowej Fabryka Projekt w Wołominie (odcinek od kolan w punkcie Z5 do kolan w punkcie Z10 oraz odcinek od odgałęzienia w punkcie O1 do punktu PW2), zgodnie ze schematem montażowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz schematem instalacji alarmowej stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Do zakresu dostawy wchodzą wszystkie materiały preizolowane uwidocznione na schematach oraz: rury osłonowe (przeciskowe) o średnicy Dn 700 o grubości ścianki 11 mm, płozy ślizgowe, manszety. 1. Wspólny Słownik Zamówień: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Strona: 2/7

3 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zespół rurowy z rury przewodowej stalowej w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowym z polietylenu wg wymagań norm europejskich EN 253: ) Kształtki zespoły z przewodowej rury stalowej w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowym z polietylenu wg wymagań norm europejskich EN 448: ) Rury przewodowe stosowane do rur preizolowanych powinny być wykonane ze stali P 235 GH zgodnie z najbardziej aktualną edycją normy PN-EN 253. Dopuszcza się stosowanie stali odpowiadającej jakością stali St 37 wg. DIN ) Rurociągi winny być przystosowane do pracy w systemie ciepłowniczym o następujących parametrach wody sieciowej: ciśnienie robocze: 1,6 MPa ciśnienie próbne: 2,5 MPa max. temp. zasilania: 150 o C 5) Mufy nasuwkowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 489:2005, kompletne (wraz ze złączkami, podtrzymkami, korkami, pianką konfekcjonowaną), 6) Korki do muf wtapiane. 7) Elementy systemu rur preizolowanych - winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 253:2005 Sieci ciepłownicze. system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacja cieplna z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, oraz zgodnie z normą PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze. system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, i być poświadczone testami wykonanymi przez niezależną instytucję zewnętrzną niepowiązaną z Wykonawcą. 8) Jakość dostarczonej izolacji będzie udokumentowana aktualnym certyfikatem lub testem wykonanym zgodnie z PN-EN (min. badania zgodnie zgodne z PN-EN 253:2005) Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji nie może być większy niż 0,03 W/mK. Zamawiający wymaga, żeby w ofercie zawarty był zapis dotyczący wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla oferowanych materiałów. 9) Armatura preizolowana winna spełniać wymagania normy PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze. system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. Zamawiający wymaga, aby armatura użyta do produkcji odpowietrzeń i odwodnień wykonana była ze stali nierdzewnej. 10) Połączenia systemu rur preizolowanych (mufy) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, i być poświadczone testami wykonanymi przez niezależną instytucję zewnętrzną nie powiązaną z Wykonawcą. 11) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli u producenta oferowanej przez Wykonawcę technologii i jego ewentualnych podwykonawców materiałów systemów rur preizolowanych. 12) Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały były wyprodukowane w 2014r. oraz posiadały wszelkie wymagane atesty, aprobaty oraz deklaracje zgodności. 13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania badania i sprawdzenia parametrów dostarczonych przez Dostawcę materiałów preizolowanych w niezależnym ośrodku uprawnionym do wykonywania odpowiednich badań. W przypadku niespełnienia deklarowanych parametrów z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odesłania otrzymanych materiałów do Dostawcy na jego koszt. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Strona: 3/7

4 14) Dostawca musi przedstawić certyfikaty jakości dotyczące rur stalowych, sztywnej pianki poliuretanowej, obudów rurociągów i połączeń, zestawu montażowego i dostarczyć je Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 15) Dostawca odpowiedzialny jest za zgodność produkcji rur ze specyfikacją. 16) System alarmowy winien być kompatybilny do systemu impulsowego, który jest zainstalowany w już istniejących odcinkach sieci. 17) Zestawienia materiałów będącego podstawą wyceny należy dokonać w oparciu o schematy montażowe zaadaptowane przez dostawcę do własnej technologii. 18) Dostawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniej technologii, dobrą jakość wykonania prac, dobrą jakość wszystkich urządzeń, materiałów i części użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 19) Okres gwarancji dla dostarczonych materiałów winien wynosić nie mniej niż 5 lat. 20) Dostawca oświadcza, że zestawienie materiałów przedstawione w ofercie zawiera komplet materiałów niezbędnych do wykonania poszczególnychzadań na podstawie projektów budowlano wykonawczych oraz na podstawie zaadaptowanych schematów montażowych. 21) Do zakresu zamówienia wchodzi również adaptacja schematów montażowych do technologii oferowanych materiałów. IV. GWARANCJE 1. Dostawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniej technologii, dobrą jakość wykonania prac, dobrą jakość wszystkich urządzeń, materiałów i części użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Okres gwarancji dla wszystkich dostarczonych materiałów objętych przedmiotem zamówienia winien wynosić nie mniej niż 5 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. V. INNE POSTANOWIENIA Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni po dostarczeniu faktury do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego dokument potwierdzający kompletność dostarczonych materiałów. VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI 1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie. 3. Osobami uprawnionymi do kontaktu się z Dostawcami są: Wojciech Dąbrowski Wiceprezes Zarządu, tel. (22) /81 wew. 136 Radosław Kopania Kierownik Działu Sieci i Węzłów, tel. (22) /81 wew. 129 Rafał Zbrzeźniak Specjalista ds. Inwestycji, tel. (22) /81 wew. 129 VII. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Pożądany termin wykonania nie dłużej niż 3 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia. 2. Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Strona: 4/7

5 VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Dostawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Dostawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia sektorowego, umowy regulującej współpracę tych Dostawców. 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Dostawcę według druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą techniką. 6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Dostawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 3) Wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach dostaw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 4) Wykaz deklaracji zgodności z polskimi normami, atestów oraz dokumentów potwierdzających parametry oferowanych materiałów. 5) Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy PZP. 9. Wymienione dokumenty w oświadczeniach będą dostarczone przez wybranego Dostawcę w momencie podpisywania umowy. 10. Jeżeli okaże się, że Dostawca nie posiada dokumentów, na które powoływał się w wymienionych oświadczeniach złożonych razem z ofertą, Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania umowy. 11. Dostawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do Galerii Handlowej Fabryka Projekt w Wołominie. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Strona: 5/7

6 Dostawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 12. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49, Wołomin. 2. Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, pok. Sala konferencyjna. 5. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba dostawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 6. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Dostawcom na ich pisemny wniosek. XI. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt łączny) 95 % 2 Parametry techniczne 5 % Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt., w tym: Za najlepszą cenę - 95 pkt. Za najlepsze parametry techniczne - 5 pkt. 2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego KRYTERIUM cena cena oferowana minimalna Cena = x 100 pkt. x 95 % cena badanej oferty KRYTERIUM - parametry techniczne Kryterium będzie oceniane na podstawie zaoferowanych parametrów technicznych obejmujących: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Strona: 6/7

7 porównanie deklarowanych, udokumentowanych współczynników przewodzenia max. 5 pkt. Maksymalna całkowita ilość punktów za w/w kryterium wynosi 5 pkt. XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 2. Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriów oceny, w uzasadnionych przypadkach, ZEC zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi wykonawcami. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Dostawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 4. Ogłoszenie o wyborze Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 5. Umowę z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. W załączniku nr 4 Zamawiający przedstawia Istotne Postanowienia Umowy. 6. Do oferty należy załączyć oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Istotnych Postanowień Umowy. 7. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XIII. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 schemat montażowy, Załącznik nr 2 schemat instalacji alarmowej, Załącznik nr 3 formularz ofertowy, Załącznik nr 4 istotne postanowienia umowy. Wołomin, dnia r. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Strona: 7/7

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: SZPZOZ/ZP/04/2013 Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA '' Pro Medica '' w Ełku Sp. z o.o. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Baranki 24 19-300 Ełk Znak postępowania: 4929/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. numer sprawy : MZŻ.T.262.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna : ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2013 r., poz. 1473) I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO RIG 271.06.2012.BR PROJEKT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY Gmina Kłecko ul. Dworcowa 14 tel.: 061 4270125 fax: 061 4270221 Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania ZP/168/035/R/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

4. Protokół okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektu mostowego - zał. nr 1.2 SIWZ

4. Protokół okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektu mostowego - zał. nr 1.2 SIWZ 2 S P I S Z A W A R T O Ś C I 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część opisowa 2. Specyfikacja Techniczna (ST) - zał. nr 1 SIWZ 3. Wykaz obiektów mostowych - zał. nr 1.1 SIWZ 4. Protokół okresowej

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo