BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA DARŁOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA DARŁOWO"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Darłowie ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, Darłowo tel. 094/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej euro. GKM-II-5512/.../2007 Przedmiot zamówienia: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA DARŁOWO Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2006r. Nr.164, poz / ZATWIERDZAM: Darłowo dnia roku 1

2 1. Zamawiający Organizatorem przetargu i Zamawiającym jest: Burmistrz Miasta Darłowo Plac T. Kościuszki 9, Darłowo. województwo zachodniopomorskie powiat sławieński REGON: tel. (094) , fax. (094) Internet: pl 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz.1163). 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Darłowo 1.2 Główny zakres rzeczowy prac do wykonania zawarty jest w Specyfikacji Technicznej oznakowania pionowego i poziomego. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67, ust.1, pkt 6 i 7. 7.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia podpisania umowy Termin zakończenia zamówienia: do dnia 31 grudnia 2007 roku. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art.24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) posiadają polisę ubezpieczeniową od OC w zakresie prowadzenia działalności d) przedstawili dokumenty, że osiągnęli obrót finansowy w roku 2006 nie mniejszy, niż 300 tys. zł. e) dysponują pracownikami o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia f) w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną usługę w zakresie oznakowania pionowego i poziomego odpowiadającą wartością przedmiotowi zamówienia. 2

3 9.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8 SIWZ Zamawiający stosuję zasadę spełnia - nie spełnia. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, które mają potwierdzić spełnienie warunków określonych w pkt 8 SIWZ oraz pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę. 1)Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 1) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualny Odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) W przypadku złożenia ofert przez gminną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej wymagane są dokumenty: uchwała o powołaniu jednostki, uchwała o powołaniu Dyrektora (Kierownika) jednostki, statut jednostki. 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;. 6) Wykaz usług wykonanych w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców. Wykaz należy uzupełnić o dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; 7)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 8) kserokopia uprawnień budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia osób bezpośrednio odpowiedzialnych za jego wykonanie wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby. 11. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Oferenci przekazują na piśmie. 3

4 12.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Waldemar Bonk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej telefon: (094) , wew. 232, nr pokoju: 6 dostępny w dniach od poniedziałku do piątku w godz Krzysztof Wandas - Referent d/s. drogownictwa, telefon: (094) , wew. 229, nr. pokoju 5 dostępny w dniach od poniedziałku do piątku w godz od 9 do Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 14.Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert. 15.Opis sposobu przygotowania oferty. 1)w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokumenty, które winny być załączone zostały wymienione w pkt 8 SIWZ. 2)Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 10 SIWZ. 3)Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi. 4)Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5)Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu. 6)W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 7)Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów określonych w pkt 10 SIWZ. 8)Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 10 SIWZ, Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w podwójnym opakowaniu z których zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Burmistrz Miasta Darłowo Darłowo, Pl. T. Kościuszki 9. Oferta na: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Darłowo". << nie otwierać przed dniem 14 marca 2007r. przed godz.13 >> Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem j.w. musi być opisana nazwą i adresem oferenta. 4

5 16. Miejsca i terminu składania ofert. Oferty należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 21 Urzędu Miejskiego w Darłowie z siedzibą przy Pl. T. Kościuszki 9, do dnia 14 marca 2007r. do godz. 12³º. 17. miejsce i terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie z siedzibą przy Pl. T. Kościuszki 9, w dniu 14 marca 2007 r. o godz Podczas otwarcia ofert Komisja przetargowa odczyta nazwę, adres oferenta, którego oferta będzie otwierana, zawartą w niej cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, i odnotuje to w protokole postępowania przetargowego. Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa. Informacje o których mowa powyżej zostaną doręczone oferentom nieobecnym przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 18. Kryteria oraz ich znaczenie %-we, którymi zamawiający będzie się kierował przy ocenie złożonych ofert ostatecznych, celem wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się ceny jednostkowe brutto ( koszt) za wyszczególnione niżej rodzaje usługi: 1) znak ostrzegawczy / trójkąty średnie, folia, odblask dot. to wszystkich znaków) szt. 7% 2) znak zakazu i nakazu / okrągłe/ szt. 7% 3) znak informacyjny D 600 x 750 / prostokąty jednostronne i dwustronne/ szt. 7% 4) znaki E,F,G i inne szt. 5% 5) tabliczka uzupełniająca / jednostronna, dwustronna/ szt. 3% 6) ramki do mocowania znaków drogowych szt. 3% 7) uchwytu mocującego znak szt. 3% 8) uchwyt taśmowy do znak szt. 3% 9) słupek stalowy ocynk prosty o śr. 50 mm i 60mm szt 5% 10) słupek stalowy ocynk z wysięgnikiem bocznym o śr. 50mm i 60mmm szt. 5% 11) montaż ( tarczy znaku, słupka, wysięgnika, uchwytu, łańcucha, bariery) szt. 6% 12) demontaż ( tarczy znaku, wysięgnika, uchwytu, łańcucha, bariery 4% 13) remont naprawa słupka do znaku szt. 6% 14)czyszczenie i malowanie słupka, za każdy słup (oczyszczenie z rdzy i starej farby, dwukrotne malowanie na kolor szary) 4% 15) czyszczenie tarczy znaków, za każdy znak 4% 16) bariera sztywna, łańcuchowa i inna( dostarczenie nowej, mb 4% 17) oznakowanie poziome cienkowarstwowe ( białe - kolorowe naniesione w nawierzchnię- robocizna + materiał m²) 7% 18) oznakowanie poziome grubowarstwowe( białe kolorowe naniesione w nawierzchnię robocizna + materiał m²) 5% 19) próg zwalniający 50x600 mm z polami odblaskowymi materiał i montaż mb. 3% 20) naprawa progu zwalniającego mb. 3% 21) tabliczka dwustronna z nazwą ulicy w ramce szt. 3% 5

6 22) słupek do tabliczki z nazwą ulicy mb. 3% Suma = 100% Dokonując oceny złożonych ofert zamawiający posłuży się skalą punktową od pkt. Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium ceny, Zamawiający posłuży się wzorami matematycznymi: Ilość punktów = ( cena jednostkowa (danego kryterium) brutto minimalna : cenę jednostkową (danego kryterium) brutto w ofercie) x 100 pkt. x znaczenie % danego kryterium Ilość punktów oferty = Σ punktów wszystkich kryteriów 19. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia winna być określona cenami jednostkowymi brutto z podatkiem VAT, uwzględniającymi również transport znaków, barierek, pracowników i innych materiałów na miejsce robót: 1) znak ostrzegawczy / trójkąty średnie, folia, odblask dot. to wszystkich znaków/ szt 2) znak zakazu i nakazu / okrągłe/ szt. 3) znak informacyjny D 600 x 750 / prostokąty jednostronne i dwustronne/ szt. 4) znaki E,F,G i inne szt. 5) tabliczki uzupełniającej / jednostronna, dwustronna/ szt. 6) ramki do mocowania znaków drogowych, szt. 7) uchwytu mocującego znak, szt. 8) uchwyt taśmowy do znaku, szt. 9) słupek stalowy ocynk. prosty o śr. 50 mm i 60 mm, szt. 10) słupek stalowy ocynk. z wysięgnikiem bocznym o śr. 50mm i 60mm, szt. 11) montaż ( tarczy znaku, słupka, wysięgnika, uchwytu, łańcucha, bariery) szt. 12) demontaż ( tarczy znaku, wysięgnika, uchwytu, łańcucha, bariery) szt 13) remont naprawa słupka do znaku szt. 14)czyszczenie i malowanie słupka, za każdy słup (oczyszczenie z rdzy i starej farby, dwukrotne malowanie na kolor szary) 15) czyszczenie tarczy znaków, za każdy znak 16) bariera sztywna, łańcuchowa i inna( mb.) 17) oznakowanie poziome cienkowarstwowe ( białe - kolorowe naniesione w nawierzchnięrobocizna + materiał m²) 18) oznakowanie poziome grubowarstwowe( białe kolorowe naniesione w nawierzchnię robocizna + materiał m²) 19) próg zwalniający 50x600 mm z polami odblaskowymi materiał i montaż mb. 20) naprawa progu zwalniającego mb. 21) tabliczka dwustronna z nazwą ulicy w ramce, szt. 22) słupek do tabliczki z nazwą ulicy ( mb. ) 20.Udzielenie zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a wykonawca zaoferował najniższą cenę. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 6

7 uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający również zamieści informację na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 21.Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 22.Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, jako załącznik SIWZ. 23.Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 2) Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 3) Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane modyfikacje zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 24.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje również Zamawiającemu. 7

8 3) Wykonawca ma prawo wnieść protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Natomiast protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Rozstrzygnięcie przez Zamawiającego jednocześnie wszystkich protestów dotyczących treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty następuje nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż w/w Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie. 6) Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 7) Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. 8) Kopię odwołania Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Zamawiający Darłowo, dnia.2007r. 8

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra Numer sprawy: III.G.211/12/08 Zielona Góra, 26 czerwca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp) Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Numer sprawy: ZP/341/1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na jednorazową dostawę bonów dla należących do Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli - Emerytów i Rencistów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-27/08 Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych Tłuszcz, 01 grudnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo