SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA"

Transkrypt

1 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA W nnejszym Załącznku opsano zakres warunk ubezpeczena. Zamawający dopuszcza wprowadzane zman w klauzulach ubezpeczena, jedyne w wypadku jeśl ne ogranczają one odpowedzalnośc Wykonawcy. Złożene oferty zawerającej zapsy dotyczące wprowadzena warunku nedopuszczalnego bądź warunku zmenającego zakres ne podlegający zmanom spowoduje odrzucene oferty. Przedmotem zamówena jest usługa ubezpeczena SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W MAKOWIE MAZOWIECKIM (3 PAKIETY) Ubezpeczający/Ubezpeczony: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Mejsca ubezpeczena: 1. ul. W. Wtosa Maków Mazoweck 2. Fla POZ ul. Szkolna Karnewo PAKIET 1 Przewdywany okres ubezpeczena: 24 mesące, od do r. Ubezpeczene mena od wszystkch ryzyk Stan na dzeń r. Lp. Przedmot ubezpeczena System ubezpeczena Wartość ubezpeczena 1. Budynk (własne) Sumy stałe Rzeczywsta 2. Budowle (własne) Sumy stałe Rzeczywsta 3. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 3) (własne) 4. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 4) (własne) 5. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 5) (własne) 6. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 6) (własne) 7. Środk trwałe sprzęt elektronczny medyczny (gr. 8) (własne) 8. Środk trwałe sprzęt medyczny (gr. 8) (własne) Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Suma ubezpeczena w zł , , , , , , , ,41 1 z 19

2 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena 9. Środk obrotowe (lek, materały Sumy stałe Fakturowa/nabyca technczno-gospodarcze, tlen, palwa gazy, żywność, materały medyczne) 10. Wyposażene, w tym nskocenne Sumy stałe Rzeczywsta składnk majątku (własne) 11. Mene osób trzecch (tomograf Sumy stałe Rzeczywsta umowa użyczena) 12. Wartośc penężne w lokalu Sumy stałe Nomnalna 13. Nakłady adaptacyjne (dot. użyczonego lokalu na potrzeby POZ w Karnewe) Sumy stałe Rzeczywsta , , , , ,30 W odnesenu do mena określonego w powyższej tabel, ubezpeczonego w systeme sum stałych, ne będze mała zastosowana redukcja sumy ubezpeczena po wypłace odszkodowana. Zakres ubezpeczena na baze wszystkch ryzyk obejmuje wszelke szkody w ubezpeczonym menu powstałe w mejscu ubezpeczena, wynkające z nagłych nezależnych od wol Zamawającego (Ubezpeczającego/Ubezpeczonego) zdarzeń, w tym co najmnej szkody powstałe w wynku: pożaru, bezpośrednego pośrednego uderzena poruna, eksplozj, upadku statku powetrznego, uderzena pojazdu w ubezpeczony przedmot (w tym ogrodzene), huraganu (watr o prędkośc od 17,1m/ sek), deszczu nawalnego, naporu śnegu lub lodu, opadów śnegu, zamarzana wody, topnena mas śnegu lub lodu, powodz, podnesena sę wód gruntowych zalana (przez wydostane sę ceczy lub pary z urządzeń nstalacj c.o., wodno-kanalzacyjnych lub technologcznych wraz z kosztam naprawy uszkodzonej nstalacj), upadku drzew, budynków, budowl, gradu, trzęsena, zapadana, osuwana sę zem, dymu, sadzy, huku ponaddźwękowego, zaneczyszczena lub skażena ubezpeczonego mena w wynku zdarzeń objętych ubezpeczenem oraz akcj ratownczej prowadzonej w zwązku z ww. zdarzenam; kradzeży z włamanem, rabunku, dewastacj (znszczena lub uszkodzena mena spowodowanego przez osoby trzece); w odnesenu do wartośc penężnych także szkody w transporce powstałe w wynku rabunku nnych nagłych zdarzeń. Ubezpeczenem objęte są także wszelke szkody ne wymenone powyżej, które ne zostały wyłączone w mających zastosowane do umowy ogólnych warunkach ubezpeczena. Wykaz sprzętu elektroncznego zgodne z Załącznkem nr 10 do SIWZ LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI Lmty dla szkód powstałych w wynku kradzeży z włamanem, rabunku LP. RODZAJ LIMIT w zł SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Wyposażene od kradzeży z włamanem na perwsze ryzyko rabunku 2. Środk obrotowe od kradzeży z włamanem na perwsze ryzyko rabunku 3. Wartośc penężne w schowkach od kradzeży na perwsze ryzyko z włamanem 4. Wartośc penężne w lokalu od rabunku na perwsze ryzyko 5. Wartośc penężne od rabunku w transporce na perwsze ryzyko Pozostałe lmty LP. RODZAJ LIMIT w zł SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Przepęca na perwsze ryzyko 2. Dewastacja (wandalzm) na perwsze ryzyko 3. Kradzeż zwykła na perwsze ryzyko 2 z 19

3 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Pozycje zawarte w powyższych tabelach ubezpeczone zostają w systeme soldarne na perwsze ryzyko (z redukcją sumy ubezpeczena po wypłace odszkodowana). Franszyzy udzały własne: Franszyza ntegralna - nedopuszczalna dla dewastacj Franszyza ntegralna w pozostałych ryzykach zł Franszyza redukcyjna 400 zł Udzał własny nedopuszczalny, z wyjątkem sprzętu elektroncznego medycznego, dla którego udzał własny wynos 500 zł Do nnejszej umowy stosuje sę następujące defncje: Kradzeż zwykła - (bez śladów włamana), w tym równeż w odnesenu do mena znajdującego sę w pomeszczenach nezabezpeczonych zgodne z wymogam, zewnętrznych elementów stałych budynków budowl, jak w odnesenu do mena ruchomego, które ze względu na obowązujące przepsy prawa (szczególne przepsy przecwpożarowe) lub ze względu na ch przeznaczene (sprzęt ratownctwa) ne mogły zostać zabezpeczone w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpeczena. Ubezpeczycel ne odpowada za : - newytłumaczalne nedobory nwentarzowe brak spowodowane błędam urzędowym lub ksęgowym; - wyrządzone wskutek przywłaszczena, fałszerstwa, nadużyca lub nnego umyślnego dzałana ubezpeczającego, członków jego rodzny, jego pracownków albo nnej osoby, która pozostaje z ubezpeczającym we wspólnym gospodarstwe domowym, - wszelkego rodzaju straty pośredne włączne z karam, stratam spowodowanym przez zwłokę w wykonanu, newykonane lub utratę zlecena, szkody w wartoścach penężnych rozumanych jako krajowe zagranczne znak penężne (gotówka). Kradzeż zwykła objęta jest ochroną pod warunkem, że Ubezpeczający/Ubezpeczony powadom o tym fakce polcję nezwłoczne po stwerdzenu wystąpena takej szkody. Urządzena zewnętrzne - zanstalowane na budynkach lub budowlach stanowące własność lub użytkowanych przez Ubezpeczonego lub Ubezpeczającego. Przy czym urządzena pownny być zanstalowane zabezpeczone w tak sposób, aby ch wymontowane ne było możlwe bez pozostawena śladów użyca sły lub narzędz Dewastacja (wandalzm) - znszczene lub uszkodzene ubezpeczonego mena, spowodowane przez osoby trzece Franszyza redukcyjna przyjęta w umowe ubezpeczena wartość określona kwotowo, o jaką każdorazowo pomnejsza sę wysokość odszkodowana. Udzał własny przyjęta w umowe ubezpeczena wartość określona procentowo, o jaką każdorazowo pomnejsza sę wysokość odszkodowana. Franszyza ntegralna przyjęta w umowe ubezpeczena wartość określona kwotowo, do wysokośc której odszkodowane ne jest wypłacane. Powyżej wartośc franszyzy ntegralnej odszkodowane jest wypłacane w całośc. Zakres terytoralny: RP KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 1. Klauzula reprezentantów Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena ustala sę, że ochroną ubezpeczenową Ubezpeczycela ne są objęte szkody powstałe w wynku umyślnego dzałana lub zanechana lub rażącego nedbalstwa Ubezpeczającego lub Ubezpeczonego, przy czym za wnę umyślną lub rażące nedbalstwo osoby prawnej lub jednostk organzacyjnej ne będącej osobą prawną należy rozumeć wnę: 1) w przedsęborstwach państwowych dyrektora, jego zastępców; 2) w spółkach z ogranczoną odpowedzalnoścą spółkach akcyjnych członków zarządu, prokurentów; 3) w spółkach komandytowych komandytowo akcyjnych komplementaruszy, prokurentów; 4) w spółkach jawnych wspólnków, prokurentów; 5) w spółkach partnerskch partnerów, członków zarządu, prokurentów; 6) w spółkach cywlnych wspólnków; 7) w spółdzelnach, fundacjach stowarzyszenach członków zarządu, lub nnych osób wskazanych w postanowenach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpeczena. 2. Klauzula nowych mejsc Automatyczną ochroną będą objęte wszystke nowe lokalzacje, powstałe w wynku prowadzonej przez Ubezpeczonego dzałalnośc. Za szkody, na których welkość lub powstane mogą meć wpływ zabezpeczena przecwpożarowe lub przecwkradzeżowe, Ubezpeczycel ponos odpowedzalność pod warunkem posadana co najmnej mnmalnych zabezpeczeń przecwpożarowych lub przecwkradzeżowych jake stneją w lokalzacjach zgłoszonych na dzeń zawerana umowy. W ramach klauzul będze objęte ochroną 3 z 19

4 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena mene, które znajdowało sę wcześnej w posadanu Ubezpeczonego zostało zgłoszone do ubezpeczena, a które zostało przenesone do nowych lokalzacj powstałych w wynku prowadzonej dzałalnośc oraz mene nowo nabyte, które zostane rozlczone w ramach klauzul automatycznego ubezpeczena środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalzacj, które powstały w okrese od dna, na który podano dane do ubezpeczena do dna rozpoczynającego okres ubezpeczena. Ochrona ubezpeczenowa rozpoczyna sę od momentu przyjęca nowej lokalzacj w posadane, pod warunkem że nformacja o adrese nowej placówk wartośc znajdującego sę tam mena zostane przekazana Ubezpeczycelow w cągu 30 dn od daty przyjęca lokalzacj w posadane. Ochrona ubezpeczenowa ne obejmuje mena podczas transportu, na wystawach, pokazach targach. Maksymalny lmt odpowedzalnośc Ubezpeczycela na pojedynczą lokalzację wynos zł. Ochroną ubezpeczenową w ramach nnejszej klauzul objęte są wyłączne lokalzacje na terene RP 3. Klauzula automatycznego ubezpeczena środków trwałych Ubezpeczycel odstępuje od zasady proporcj stosując automatyczną ochronę dla wszystkch własnych powerzonych: nowonabytych środków trwałych wyposażena, środków trwałych wyposażena przejętych wskutek łączena sę placówek oraz środków trwałych wyposażena, których wartość wzrosła w okrese ubezpeczena wskutek wykonywanych nwestycj, a także noworozpoczętych nwestycj z dnem przejśca na Ubezpeczonego ryzyka zwązanego z posadanem tych środków. Ochroną zostaną równeż objęte środk trwałe nabyte w okrese od dna, na który podano stan majątku do dna rozpoczynającego okres ubezpeczena, pommo neuwzględnena ch wartośc w podanych sumach ubezpeczena. Lmt odpowedzalnośc w stosunku do automatyczne ubezpeczanego mena na mocy nnejszej klauzul ogranczona jest do wysokośc 20% wartośc łącznej sumy ubezpeczena. Składka wynkająca z zastosowana klauzul zostane wyrównana wg wzoru: S = (a - b) * s * 50% gdze: S składka, a wartość środków trwałych na konec rocznego okresu ubezpeczena, b suma ubezpeczena wynkająca z polsy, s stawka efektywna wynkająca ze złożonej oferty. Równeż w przypadku zmnejszena wartośc mena będącego pod kontrolą Ubezpeczonego w okrese ubezpeczena do rozlczena składk zostane zastosowana analogczna formuła. Termn rozlczena 30 dn po zakończenu rocznego okresu ubezpeczena. 4. Klauzula czasu ochrony Nezależne od ustalonego w umowe ubezpeczena termnu zapłaty składk, odpowedzalność Ubezpeczycela rozpoczyna sę z chwlą określoną w umowe ubezpeczena jako początek okresu ubezpeczena, z zachowanem klauzul prolongacyjnej. 5. Klauzula zapłaty składk Za datę opłacena składk ubezpeczenowej lub jej raty uznaje sę dzeń złożena dyspozycj przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składk ubezpeczenowej lub jej raty na właścwy rachunek Ubezpeczycela, pod warunkem, że na konce Ubezpeczającego znajdowała sę wystarczająca lość środków. 6. Klauzula rozlczena składek Z zachowanem pozostałych, ne zmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena, w tym określonym we wnosku ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpeczena strony uzgodnły, że wszelke rozlczena wynkające z nnejszej umowy, a w szczególnośc zwązane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systeme pro rata za każdy dzeń ochrony ubezpeczenowej z zastrzeżenem rozlczeń wynkających z art.816 Kodeksu Cywlnego. 7. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpeczającego drugej lub kolejnych rat składk w termne przewdzanym w umowe ubezpeczena, ne powoduje wygaśnęca (rozwązana) umowy, an zaweszena udzelanej ochrony ubezpeczenowej ne może być podstawą do wypowedzena przez Ubezpeczycela umowy ze skutkem natychmastowym. W sytuacj braku opłaty drugej raty lub kolejnych rat, Ubezpeczycel zobowązany jest wyznaczyć Ubezpeczającemu na pśme dodatkowy co najmnej 14 dnowy termn do zapłaty raty/ składk. W przypadku ne dokonana wpłaty w wyznaczonym termne, Ubezpeczycel może wypowedzeć umowę ubezpeczena ze skutkem natychmastowym. 8. Klauzula płatnośc rat po odszkodowanu W przypadku uznana przez Ubezpeczycela roszczena z tytułu szkody objętej polsą, Ubezpeczycel ne potrac z wypłacanego odszkodowana kwoty rat pozostałych do zapłacena, an ne może zobowązać Ubezpeczającego do regulowana pozostałej do zapłacena częśc składk przed ustalonym termnem płatnośc kolejnych rat pod warunkem, że ne dotyczy to szkody całkowtej. 9. Klauzula przekształcenowa W zwązku z możlwym przekształcenam prawnym ZOZ-ów (w tym przekształcena w spółkę prawa handlowego) za zgodną wolą Stron na wnosek Ubezpeczającego Ubezpeczycel dokona cesj wszelkch praw wynkających z zawartych umów ubezpeczena na nowy podmot, z zachowanem wszystkch warunków określonych w umowe ubezpeczena. Warunkem kontynuacj ochrony ubezpeczenowej jest, aby podmot posadał analogczny profl dzałalnośc, jak przed przekształcenem prawnym ne uległ zmane. Powyższe postanowena ne zwalnają Ubezpeczającego lub jego przedstawcela od obowązku zgłaszana Ubezpeczycelow zman okolcznośc, podanych w SIWZ lub przed zawarcem umowy w nnych psmach, zgodne z art. 815 Kodeksu Cywlnego. 10. Klauzula ogranczena zasady proporcj Wyłączona zostaje zasada stosowana proporcjonalnej redukcj odszkodowana w przypadku, gdy wartość przedmotu ubezpeczena, przy uwzględnenu rodzaju zadeklarowanej wartośc będącej podstawą do ustalena sumy ubezpeczena, w dnu szkody ne przekracza 130 % sumy ubezpeczena tego przedmotu. W przypadku zanżena sumy ubezpeczena redukcja odszkodowana ne ma także zastosowana, jeśl wysokość szkody ne przekracza 30% sumy ubezpeczena. 4 z 19

5 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena 11. Klauzula ubezpeczena szkód powstałych w wynku przepęca - lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową szkody powstałe w wynku przepęca spowodowane zarówno wyładowanem atmosferycznym, jak powstałe wskutek nnych nezależnych od Ubezpeczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepęce należy rozumeć krótkotrwały (mpulsowy) wzrost napęca przekraczający maksymalne dopuszczalne napęce robocze lub ndukcyjne wzbudzene sę nszczących sł elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzena losowe pozostają objęte ochroną ubezpeczenową pod warunkem odpowednego do zagrożena zabezpeczena mena poprzez zanstalowane ograncznków przepęca (odgromnk, ochronnk, warystory, fltry). Z ochrony ubezpeczenowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawska wewnętrzne wynkłe ze stanów awaryjnych, a ponadto szkody powstałe w zabezpeczenach przepęcowych reagujących na przepęca zewnętrzne. Lmt odpowedzalnośc na jedno wszystke zdarzena w okrese ubezpeczena wynos: - dla szkód wskutek bezpośrednego uderzena poruna: do pełnych sum ubezpeczena - dla szkód wskutek pośrednego uderzena poruna: ,00 zł - dla szkód wskutek nnych zewnętrznych nezależnych od Ubezpeczonego przyczyn: ,00 zł 12. Klauzula dewastacj lmt odpowedzalnośc zł zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena, ustala sę, że Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową szkody powstałe wskutek dewastacj/wandalzmu, za które uważa sę rozmyślne znszczene lub uszkodzene ubezpeczonego mena, spowodowane przez osoby trzece. Ochrona ubezpeczenowa ne dotyczy obektów opuszczonych newykorzystywanych przez okres dłuższy nż 30 dn. 13. Klauzula zabezpeczeń Ubezpeczycel ośwadcza, ż jest mu znany, w momence zawerana umowy ubezpeczena, stan zabezpeczeń przecwpożarowych, przecwkradzeżowych przecwprzepęcowych ubezpeczanego majątku uznaje je za wystarczające ne będze powoływał sę na zapsy OWU dotyczące mnmalnych wymogów dotyczących zabezpeczeń, o le stan ten w momence powstana szkody ne ulegne pogorszenu w stosunku do opsanego w materałach przekazanych Ubezpeczycelow w dokumentacj przetargowej. Powyższe ne zwalna Ubezpeczonego z ewentualnych wynkających z OWU obowązków ubezpeczonego dotyczących utrzymywana mena środków jego zabezpeczeń w dobrym stane techncznym, dbana o ch konserwację, stosowana sę do norm zaleceń organów admnstracj dotyczących bezpeczeństwa prowadzonej dzałalnośc oraz nnych podobnych obowązków. Zabezpeczena uważa sę za wystarczające o le spełnają one jednocześne wymog określone odpowednm przepsam prawa. 14. Klauzula uderzena pojazdu własnego Odpowedzalnoścą objęte są szkody spowodowane uderzenem pojazdu używanym przez Zamawającego lub przez osoby, za które ponos odpowedzalność. Lmt odpowedzalnośc: zł na jedno na wszystke zdarzena 15. Klauzula ubezpeczena maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych Agregat prądotwórczy o mocy znamonowej 200 kva=44kw Ubezpeczycel rozszerzy ochronę ubezpeczenową dla maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych obejmując szkody powstałe w wynku: zanku napęca, zwarca (spęca), uszkodzena zolacj, nezadzałana zabezpeczeń chronących maszyny, przepęca, bezpośrednch pośrednch wyładowań atmosferycznych, przegrzana, okopcena. Ubezpeczenem ne są objęte szkody : mechanczne, chyba że powstały w następstwe szkody elektrycznej, w okrese gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, chyba że neguje on swój obowązek naprawy, powstałe w czase naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebce zolacj, na obcążene, na nagrzewane sę maszyny, tp.) z wyjątkem prób dokonywanych w zwązku z okresowym badanam eksploatacyjnym (oględznam przeglądam), we wszelkego rodzaju mernkach (woltomerzach, amperomerzach, ndykatorach, tp.) lcznkach, we wszelkego rodzaju bezpecznkach elektrycznych, stycznkach odgromnkach oraz żarówkach, grzejnkach, lampach tp., w maszynach elektrycznych, w których - w okrese bezpośredno poprzedzającym szkodę - ne przeprowadzono okresowego badana eksploatacyjnego (oględzn przeglądu) stosowne do obowązujących przepsów lub warunków konserwacj, w elektroenergetycznych lnach przesyłowych. Warunkem stnena odpowedzalnośc Ubezpeczycela za szkody elektryczne jest przestrzegane przez Ubezpeczonego ogólne obowązujących przepsów o budowe eksploatacj urządzeń elektroenergetycznych oraz wykonywanu dozoru nad tym urządzenam, zapewnene właścwego zgodnego z przeznaczenem wykorzystana maszyny oraz przeprowadzane przeglądów oględzn w termnach zgodnych z obowązującym przepsam wymogam producenta. Lmt odpowedzalnośc: zł na jedno na wszystke zdarzena Franszyza redukcyjna: 5% szkody ne mnej nż 300,00 zł 16. Klauzula ubezpeczena kosztów usunęca pozostałośc po szkodze Ubezpeczycel pokrywa ponad sumę ubezpeczena uzasadnone udokumentowane koszty uprzątnęca pozostałośc po szkodze ponesone w zwązku z zastnałą szkodą objętą umową ubezpeczena. Łączne z ww. kosztam Ubezpeczycel pokrywa także koszty 5 z 19

6 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena rozbórk / demontażu częśc nezdatnych do użytku oraz koszty zwązane z ch wywozem, składowanem lub utylzacją. Ochrona obejmuje równeż koszty demontażu ponownego montażu neuszkodzonych częśc ubezpeczonego mena, jeżel czynnośc take są nezbędne w celu przeprowadzena naprawy mena dotknętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpeczenową do lmtu odpowedzalnośc w wysokośc 10% wartośc szkody, jednak ne węcej nż ,00zł w okrese ubezpeczena. Ochrona ubezpeczenowa ne dotyczy kosztów zwązanych z usunęcem zaneczyszczeń wody lub gleby jej rekultywacją. W przypadku nedoubezpeczena mena, śwadczene wypłacane przez Ubezpeczycela tytułem zwrotu kosztów wymenonych w nnejszej klauzul jest zmnejszane w takm stosunku jak odszkodowane tj. proporcjonalne do stopna zanżena sumy ubezpeczena mena. Ochrona ubezpeczenowa udzelana na podstawe nnejszej klauzul stanow nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w grancach sumy ubezpeczena w podstawowym zakrese ubezpeczena mena. 17. Klauzula znszczena przez obekty sąsadujące Ochroną ubezpeczenową objęte są równeż szkody powstałe w ubezpeczanym menu w zwązku z uderzenem przez przewrócone obekty (lub oderwane ch częśc), sąsadujące z ubezpeczanym menem, take jak drzewa, maszty, komny tp. 18. Klauzula lkwdacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopeń umorzena ksęgowego lub zużyca techncznego danego środka trwałego odszkodowane wypłacane jest w pełnej wysokośc do wartośc brutto lub odtworzenowej utraconego środka trwałego, bez potrącena umorzena ksęgowego, zużyca techncznego, jednak ne węcej nż do wysokośc zadeklarowanej sumy ubezpeczena. W przypadku szkody częścowej odszkodowane pownno uwzględnać faktyczne ponesone koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materałów oraz koszty roboczny transportu a w momence neodtwarzana środka trwałego wypłata odszkodowana nastąp na podstawe protokołu szkody do wartośc brutto danego środka trwałego lub jeśl jego odtworzene jest w nższej wartośc to do odtworzenowej danego środka trwałego. W przypadku szkody całkowtej wypłata odszkodowana nastąp w wysokośc sumy ubezpeczena według wartośc ksęgowej brutto lub jeśl jego odtworzene jest w nższej wartośc to do odtworzenowej danego środka trwałego. 19. Klauzula lkwdacyjna w sprzęce elektroncznym Jako wysokość szkody przyjmuje sę: - przy szkodze częścowej wartość nezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmotu z uwzględnenem kosztów transportu, montażu, demontażu, cła oraz nnych opłat, o le zostały zgłoszone do ubezpeczena, - przy szkodze całkowtej wartość kosztów nabyca nowego przedmotu tego samego rodzaju lub o takch samych lub podobnych parametrach techncznych (wartość wymany) z uwzględnenem kosztów transportu, montażu, demontażu, cła oraz nnych opłat, o le zostały zgłoszone do ubezpeczena, - w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmotu albo jego wymana ne jest możlwa wartość kosztów, które byłyby ponesone w zwązku z naprawa klub wymana, ne wyższe jednak nż rzeczywsta wartość przedmotu na dzeń powstana szkody. 20. Klauzula aktów terroryzmu lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel odpowada za szkody powstałe w ubezpeczonym menu w wynku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpeczenową oraz akcj ratownczej prowadzonej w zwązku z tym zdarzenam, będącym bezpośrednm następstwem aktów terroryzmu, za które uważa sę wszelkego rodzaju dzałana mające na celu wprowadzene chaosu, zastraszene ludnośc lub dezorganzację życa publcznego dla osągnęca określonych skutków ekonomcznych, poltycznych, relgjnych, deologcznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnenem lub wystawenem na dzałane substancj toksycznych, chemcznych lub bologcznych, jak równeż wszelke szkody spowodowane atakem elektroncznym, włączając w to włamana komputerowe lub wprowadzene jakejkolwek formy wrusa komputerowego. Franszyza redukcyjna: 10% wartośc szkody, ne mnej nż 5.000,00 zł 21. Klauzula kosztów ewakuacj lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową koszty ewakuacj pacjentów oraz sprzętu medycznego, ponesone w wynku zagrożena aktem terroryzmu w rozumenu ww. Klauzul, pod warunkem, ż nebezpeczeństwo to będze wydawało sę realne. Za koszty ewakuacj uważa sę ponesone udokumentowane koszty zwązane z: 1. transportem pacjentów, 2. transportem sprzętu medycznego, 3. magazynowanem/przechowywanem sprzętu medycznego w czase konecznym dla czynnośc ewakuacyjnych, 4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalzowane podmoty, 5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okrese do jednej doby lcząc od momentu zakwaterowana, z zastrzeżenem ż koszty pobytu jednego pacjenta ne mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Ubezpeczycel pokrywa powyższe koszty wyłączne w sytuacj, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecene Polcj, Straży Pożarnej, Straży Mejskej, Dyrektora Szptala lub nnej osoby umocowanej przez Dyrektora do podejmowana decyzj podczas jego neobecnośc oraz odbywała sę pod kerunkem lub w obecnośc ww. służb lub osób. 22. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmastowej naprawy w celu zachowana cągłośc śwadczena usług dopuszcza sę możlwość bezzwłocznego dokonana naprawy przez Ubezpeczającego/ Ubezpeczonego, bądź przez wyspecjalzowane frmy zewnętrzne dzałające na jego zlecene, pod warunkem że szkoda zostane udokumentowana w sposób umożlwający określene jej przyczyny oraz wysokośc. 6 z 19

7 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentam wymaganym zgodne z warunkam ubezpeczena, Ubezpeczający lub Ubezpeczony zobowązany jest do sporządzena przedłożena Ubezpeczycelow dokumentacj zdjęcowej z mejsca szkody oraz zachowana do dyspozycj Ubezpeczycela elementów uszkodzonych podlegających wymane. 23. Klauzula składowana - lmt odpowedzalnośc 20% sumy ubezpeczena środków obrotowych W przypadku szkód powstałych w skutek zalana mena, Ubezpeczycel ponos odpowedzalność za mene składowane w pomeszczenach ponżej gruntu składowane bezpośredno na podłodze. Klauzula ma zastosowane wyłączne w odnesenu do mena, którego składowane na podłodze było uzasadnone z uwag na jego specyfkę lub właścwośc. 24. Klauzula kosztów dodatkowych lmt odpowedzalnośc zł na jedno wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel rozszerza zakres ochrony ubezpeczenowej o nezbędne uzasadnone koszty dodatkowe ponesone przez Ubezpeczającego bezpośredno w konsekwencj zastnałej szkody objętej ochroną ubezpeczenową. Koszty, o których mowa w nnejszej klauzul, obejmują: 1. koszty zwązane z wynagrodzenem należnym archtektom, nspektorom, nżynerom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpeczający/ Ubezpeczony jest zobowązany poneść w celu odtworzena lub zastąpena ubezpeczonego mena uszkodzonego, znszczonego lub utraconego w wynku zastnena zdarzena losowego objętego umową ubezpeczena, 2. koszty ekspertyz rzeczoznawców zwązane z ustalenem przyczyny, zakresu rozmaru szkody, 3. odtworzena maszyn, urządzeń lub ch elementów wykonanych na specjalne zamówene, powstałe w wynku trudnośc z ch ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem. 4. koszty zabezpeczena ubezpeczonego mena przed uszkodzenem w przypadku bezpośrednego zagrożena zastnena zdarzena objętego zakresem ubezpeczena, 5. zwązane z ratowanem ubezpeczonego dotknętego szkodą mena, mające na celu nedopuszczene do zwększena strat. Ochrona ubezpeczenowa na podstawe nnejszej klauzul stanow nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w zakrese podstawowym zgodne z OWU. 25. Klauzula poszukwana mejsca uszkodzena nstalacj lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena Ochrona ubezpeczenowa obejmuje koszty poszukwana mejsca uszkodzena nstalacj wodno-kanalzacyjnej, sec elektrycznej gazowej oraz usunęca skutków takch poszukwań. 26. Klauzula restytucj mena lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena W przypadku wystąpena zdarzena objętego zakresem ubezpeczena Ubezpeczający może skorzystać z pomocy podmotu zajmującego sę profesjonalne restytucją mena, bez uprzednej zgody Ubezpeczycela. Sporządzony przez ten podmot kosztorys zostane przez Ubezpeczycela zweryfkowany ne późnej nż w cągu 4 dn roboczych od jego dostarczena Ubezpeczycelow, z zastrzeżenem, że powołane takego podmotu będze ekonomczne uzasadnone. 27. Klauzula ubezpeczena drobnych robót budowlanych lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena, ustala sę, że zakres ubezpeczena zostaje rozszerzony o szkody powstałe w zwązku z prowadzenem w mejscu ubezpeczena: a) prac zemnych b) robót budowlanych, na które zgodne z prawem budowlanym wymagane jest pozwolene na budowę oraz z zastrzeżenem, że ch realzacja ne wąże sę z naruszenem konstrukcj nośnej budynku/budowl lub konstrukcj dachu, Ochrona ubezpeczenowa obejmuje ryzyka wskazane w umowe ubezpeczena udzelana jest dla mena będącego przedmotem robót budowlanych. W pozostałym menu stanowącym przedmot ubezpeczena do pełnej sumy ubezpeczena. 28. Klauzula katastrofy budowlanej lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena Ochroną ubezpeczenową objęte są szkody powstałe w ubezpeczonym menu wskutek nezamerzonego, gwałtownego znszczena obektu budowlanego lub jego częśc, w rozumenu Prawa budowlanego. Nnejsza klauzula ne obejmuje szkód w obektach: - których wek przekracza 50 lat, - ne posadających odboru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowana, - użytkowanych nezgodne z przeznaczenem. Franszyza redukcyjna 5% wartośc szkody, ne mnej nż zł 29. Klauzula termnu dokonana oględzn W przypadku zajśca szkody Ubezpeczycel zobowązany jest do dokonana oględzn w termne ne dłuższym nż 3 dn robocze od momentu zgłoszena szkody. 7 z 19

8 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena 30. Klauzula podatku VAT Jeżel suma ubezpeczena zawerała podatek VAT, to odszkodowane płatne będze z podatkem VAT, o le Ubezpeczający ne odlcza podatku VAT. 31. Klauzula 48 godzn Wszystke szkody powstałe w czase następujących po sobe 48 godzn na skutek cągłego oddzaływana tego samego pojedynczego zdarzena losowego Ubezpeczycel uzna jako pojedynczą szkodę w odnesenu do sumy ubezpeczena oraz franszyzy określonych w umowe ubezpeczena. 32. Klauzula odtworzena dokumentacj lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ustala sę, że Ubezpeczycel pokrywa ponad sumę ubezpeczena uzasadnone udokumentowane koszty odtworzenem dokumentacj produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, znszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłączne koszty roboczny ponesone na take odtworzene dokumentacj z włączenem przeprowadzena nezbędnych badań analz oraz koszty odtworzena nośnków, na których dokumentacja była zawarta. Ochrona ubezpeczenowa udzelana na podstawe nnejszej klauzul stanow nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w grancach sumy ubezpeczena w podstawowym zakrese ubezpeczena mena. 33. Klauzula powadomena o szkodze W każdym przypadku zastnena szkody Ubezpeczony nezwłoczne, ne późnej nż w cągu 7 dn od chwl uzyskana wadomośc o szkodze, ma obowązek powadomć Ubezpeczycela o jej zastnenu, podając rodzaj rozmar szkody. Natomast nezwłoczne, ne późnej jednak nż w cągu 3 dn roboczych Ubezpeczony ma obowązek zawadomć Ubezpeczycela oraz mejscowe organa polcj o każdym wypadku pożaru, a także o każdej szkodze jaka mogła powstać wskutek przestępstwa. 34. Klauzula nezawadomena w termne o szkodze W każdym przypadku zastnena szkody Ubezpeczony nezwłoczne, ne późnej nż w cągu 7 dn od chwl uzyskana wadomośc o szkodze, ma obowązek powadomć Ubezpeczycela o jej zastnenu, podając rodzaj rozmar szkody. Natomast nezwłoczne, ne późnej jednak nż w cągu 3 dn roboczych Ubezpeczony ma obowązek zawadomć Ubezpeczycela oraz mejscowe organa polcj o każdym wypadku pożaru, a także o każdej szkodze jaka mogła powstać wskutek przestępstwa. 35. Klauzula zastąpena dla budynków budowl W przypadku szkody całkowtej Ubezpeczony może zastąpć znszczone mene, także poprzez odtworzene w nnej lokalzacj, bez obowązku zachowana wymarów, konstrukcj, rodzaju zastosowanych materałów, jeżel zachowane dotychczasowych rozwązań jest technologczne, prawne lub ekonomczne neuzasadnone. Odszkodowane ne może przekroczyć sumy ubezpeczena przedmotu przyjętej do ubezpeczena, a jednocześne wysokość odszkodowana ne przekroczy kwoty, którą Ubezpeczycel zobowązany byłby wypłacć, gdyby uszkodzone bądź znszczone mene było przywrócone do poprzednego stanu w dotychczasowej lokalzacj. Odbudowa wnna nastąpć na terene RP, ne może odbywać sę na terenach zalewowych. 36. Klauzula zastąpena dla maszyn urządzeń W przypadku szkody całkowtej Ubezpeczony może zastąpć znszczone mene bez obowązku zachowana typu, modelu, parametrów techncznych, jeżel zachowane dotychczasowych rozwązań jest technologczne /lub ekonomczne neuzasadnone. Odszkodowane ne może przekroczyć sumy ubezpeczena przedmotu przyjętej do ubezpeczena. 37. Klauzula szkód zalanowych - lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel ponos odpowedzalność za szkody zalanowe spowodowane zalanam przez neszczelny dach, neszczelne złącza zewnętrzne budynków, neszczelną stolarkę okenną, pod warunkem, że do powstana szkody ne doszło na skutek złego stanu techncznego dachu lub nnych elementów budynku lub nezabezpeczena otworów dachowych, okennych lub drzwowych; ne dotyczy to szkód w menu znajdującym sę w pomeszczenach najmowanych, jeżel do obowązków Ubezpeczającego lub Ubezpeczonego ne należy dbane o stan technczny lub jeżel Ubezpeczający lub Ubezpeczony do dna powstana szkody ne wedzał o stnejących zanedbanach w tym zakrese albo też o nch wedzał posada dowody, że występował do wynajmującego z żądanem ch usunęca. 38. Klauzula ubezpeczena urządzeń zewnętrznych lmt odpowedzalnośc zł na jedno wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena, ustala sę, że Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową od ryzyka kradzeży urządzena zewnętrzne należące do Ubezpeczonego, zanstalowane na budynkach lub budowlach stanowących własność lub użytkowanych przez Ubezpeczonego lub Ubezpeczającego. Urządzena pownny być zanstalowane zabezpeczone w tak sposób, aby ch wymontowane ne było możlwe bez pozostawena śladów użyca sły lub narzędz. W ramach klauzul mają być chronone klmatyzatory, kamery przemysłowe umocowane na zewnątrz budynku. 39. Klauzula wypłaty odszkodowana Z uwag na fakt, że w umowe ubezpeczena zastosowano jako wartość ubezpeczenową wartość ksęgową brutto, ne będze mała zastosowana zasada proporcj przy nalczanu odszkodowana, jeżel suma ubezpeczena okaże sę nższa od wartośc faktycznej 8 z 19

9 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena (odtworzenowej bądź rzeczywstej), pod warunkem, że podane sumy ubezpeczena odpowadają wartoścom wynkającym z ksąg rachunkowych. 40. Klauzula - Ubezpeczene lamp od wszystkch ryzyk Ustala sę z zachowanem pozostałych nezmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena sprzętu elektroncznego, ż odpowedzalność Ubezpeczycel za utratę lub uszkodzene lamp zostaje rozszerzona na wszystke ryzyka na następujących warunkach: - przy szkodach spowodowanych dzałanem ogna, wody lub kradzeży z włamanem oraz rabunku, odszkodowane wypłacone będze w pełnej wartośc odtworzenowej, tak samo jak za pozostałe częśc ubezpeczonego przedmotu, - przy szkodach, które zostały spowodowane przez nne nż wymenone wyżej ryzyka wartość odtworzenowa będze zmnejszona z tytułu zużyca lamp do momentu wystąpena szkody zgodne ze współczynnkem zużyca podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odnesenu do tomografów komputerowych zgodne ze wzorem podanym w pkt. b). Tabela nr 1 Zmnejszene odszkodowana a) Oznaczene lamp (bez tomografów komputerowych patrz pkt. b) po okrese użytkowana mesęczny współczynnk Lampy rentgenowske (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 6 mesęcy 5,5 % Lampy rentgenowske-anodowe - w szptalach, oddzałach radologcznych, Lampy laserowe (w medycyne), Lampy elektronopromenowa (CRT) w zapse FOTO- (poza medycyną) 12 mesęcy 3,0 % Lampy analzujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycyne) Lampy kneskopowe (poza medycyną) Lampy wysokej częstotlwośc (poza medycyną) 18 mesęcy 2,5 % Rentgeny-lampy anodowe przy częścach rentgenologcznych (w medycyne ) Inne lampy projektowe (w medycyne) 24 mesące 2,0 % Lampy pamęcowe (poza medycyną) Lampy fotopowelaczy (poza medycyną) Lampy regulacyjne / stablzujące (w medycyne) Rentgenowske lampy wzmacnające obraz (w medycyne) Lampy analzujące / Kneskopy (w medycyne) Lampy akceleratora lnowego (w medycyne) 24 mesące 1,5 % Okres eksploatacj rozpoczyna sę z chwlą perwszego uruchomena aparatu obejmuje okresy eksploatacj u poprzednch posadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskch z obrotową anodą zdalne wyłączanych lamp płaskch w tomograf komputerowej, kwota odszkodowana ulega zmnejszenu o stawkę procentową oblczoną zgodne z następującym schematem: P x 100 PG x X x Y gdze: P = lczba (włączeń) godzn lub mesęcy eksploatacj realzowanej z użycem odnośnej lampy (włączne z okresem użytkowana przez poprzednego właśccela) przed wystąpenem szkody, zależne od tego, na której z powyższych metod oblczana zużyca oparte są warunk gwarancj producenta. PG = standardowy okres gwarancj udzelany przez producenta lamp obejmujący lczbę włączeń, godzn m-cy eksploatacj, X = współczynnk zależny od weku lamp oraz udzelonej gwarancj przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupone lampy na gwarancj producenta współczynnk 1; b) lampy na gwarancj producenta lecz dla których pozostało ne węcej nż 6 m-cy do zakończena okresu gwarancj współczynnk 0,75; c) lampy ne posadające gwarancj producenta współczynnk 0,30: Y = współczynnk lkwdacyjny a) lampy rentgenowske współczynnk 2 b) lampy zdalne wyłączane/lampy płaske współczynnk 3. 9 z 19

10 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Jeżel ne została udzelona gwarancja standardowa, wówczas zastosowane znajdują ndywdualne warunk udzelonej gwarancj. Klauzula - Ubezpeczene endoskopów oraz urządzeń do terap dożylnej Ustala sę z zachowanem pozostałych nezmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena sprzętu elektroncznego, ż Ubezpeczycel ponos odpowedzalność za szkody powstałe w urządzenach do endoskop oraz do terap dożylnej wyłączne pod następującym warunkam: w czase przeprowadzana badań zachowane zostaną warunk bezpeczeństwa, wymagane do zachowana urządzena w należytym stane, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stane kedy przewód endoskopu ne jest załamany w zgęcu, przestrzegane są każdorazowo zalecena producenta dotyczące odpowednego stosowana, mocowana dodatkowych narzędz, obsług, konserwacj przechowywana. Klauzula - Ubezpeczene sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala sę z zachowanem pozostałych nezmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena sprzętu elektroncznego, ż Ubezpeczycel rozszerza zakres ochrony ubezpeczenowej przyjmuje odpowedzalność za szkody powstałe w elektroncznym sprzęce przenośnym (równeż w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza mejscem ubezpeczena określonym w polse. W przypadku kradzeży z włamanem ubezpeczonych przedmotów z pojazdu Ubezpeczycel odpowada tylko wtedy gdy: - pojazd posada trwałe zadaszene (jednolta sztywna konstrukcja), - w trakce postoju podczas transportu pojazd został prawdłowo zamknęty na wszystke stnejące zamk włączony został sprawne dzałający system alarmowy, - kradzeż z włamanem mała mejsce pomędzy godzną 6.00 a (ogranczeń czasowych ne stosuje sę, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawony na parkngu strzeżonym lub w zamknętym garażu), - sprzęt pozostawony w pojeźdze jest newdoczny z zewnątrz, np. w bagażnku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym równeż telefonów ) w wynku kradzeży z włamanem lub rabunku Ubezpeczający ponos udzał własny w wysokośc 25% wartośc szkody, ne mnejszy jednak od ustalonego w polse. Ubezpeczycel ne odpowada za szkody objęte polsą Auto-Casco OC oraz powstałe wskutek newłaścwego, nezgodnego z zalecenam producenta opakowana lub jego braku PAKIET 2 Przewdywany okres ubezpeczena: 24 mesące, od do r. Ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej A. Obowązkowe ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej podmotu wykonującego dzałalność lecznczą Zakres ubezpeczena: odpowedzalność cywlna podmotu wykonującego dzałalność lecznczą na terytorum Rzeczypospoltej Polskej za szkody będące następstwem udzelana śwadczeń zdrowotnych albo nezgodnego z prawem zanechana udzelana śwadczeń zdrowotnych, wyrządzone dzałanem lub zanechanem Ubezpeczonego, które mało mejsce w okrese trwana ochrony ubezpeczenowej; - zgodne z Rozporządzenem Mnstra Fnansów z dna 22 grudna 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 293 poz. 1729) wydanym na podstawe art. 25 ust. 5 ustawy o dzałalnośc lecznczej z dna 15 kwetna 2011 r. Suma gwarancyjna: mnmalna, zgodna z Rozporządzenem Mnstra Fnansów z dna 22 grudna 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 293 poz. 1729) wydanym na podstawe art. 25 ust. 5 przytoczonej ustawy o dzałalnośc lecznczej z dna 15 kwetna 2011r. tj euro w odnesenu do jednego zdarzena oraz euro w odnesenu do wszystkch zdarzeń, których skutk są objęte umową ubezpeczena. 10 z 19

11 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Zakres terytoralny: RP KLAUZULE brak B. Dobrowolne ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej z tytułu prowadzonej dzałalnośc oraz posadana mena Zakres ubezpeczena: ubezpeczena obejmuje odpowedzalność cywlną delktową kontraktową w odnesenu do prowadzonej dzałalnośc oraz z tytułu posadana mena (z wyłączenem szkód osobowych będących następstwem udzelana śwadczeń zdrowotnych). Zakres ubezpeczena Suma gwarancyjna na jedno zdarzene w PLN Suma gwarancyjna na wszystke zdarzena w PLN Zakres podstawowy Rozszerzene zakresu o szkody wyrządzone pracownkom Ubezpeczonego, powstałe w następstwe wypadku przy pracy Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody powstałe w neruchomoścach, z których ubezpeczony korzystał na podstawe umowy najmu, dzerżawy, użytkowana, użyczena, leasngu lub nnej podobnej formy korzystana z cudzej rzeczy. Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpeczony korzystał na podstawe umowy najmu, dzerżawy, użytkowana, użyczena, leasngu lub nnej podobnej formy korzystana z cudzej rzeczy Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody w rzeczach wnesonych przez pacjenta w podmoce lecznczym wykonującym dzałalność lecznczą w rodzaju stacjonarne całodobowe śwadczena zdrowotne. Rozszerzene zakresu o szkody wyrządzone przez producenta w zwązku z wprowadzenem produktu do obrotu (OC za produkt) prowadzene żywena pacjentów Rozszerzene zakresu o szkody spowodowane przenesenem chorób zakaźnych Franszyzy udzały własne: Franszyza ntegralna brak Franszyza redukcyjna: w szkodach osobowych brak w szkodach rzeczowych brak Udzał własny: 10% w każdej szkodze Zakres terytoralny: RP 11 z 19

12 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena TRIGGER ( loss occurnce): Warunkem odpowedzalnośc Wykonawcy jest zajśce wypadku ubezpeczenowego w okrese ubezpeczena oraz zgłoszene roszczena z tego tytułu przed upływem termnu przedawnena. Wypadek ubezpeczenowy śmerć, uszkodzene cała, doznane rozstroju zdrowa, utrata, znszczene lub uszkodzene rzeczy, a w przypadku rozszerzena odpowedzalnośc o szkody polegające na powstanu czystej straty fnansowej równeż czysta strata fnansowa. KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 1. Klauzula czasu ochrony Nezależne od ustalonego w umowe ubezpeczena termnu zapłaty składk, odpowedzalność Ubezpeczycela rozpoczyna sę z chwlą określoną w umowe ubezpeczena, jako początek okresu ubezpeczena, z zachowanem klauzul prolongacyjnej. 2. Klauzula zapłaty składk Za datę opłacena składk ubezpeczenowej lub jej raty uznaje sę dzeń złożena dyspozycj przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składk ubezpeczenowej lub jej raty na właścwy rachunek Ubezpeczycela, pod warunkem, że na konce Ubezpeczającego znajdowała sę wystarczająca lość środków. 3. Klauzula rozlczena składek Z zachowanem pozostałych, ne zmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena, w tym określonym we wnosku ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpeczena strony uzgodnły, że rozlczena wynkające z nnejszej umowy zwązane ze zwrotem składek dokonywane będą w systeme pro rata. 4. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpeczającego drugej lub kolejnych rat składk w termne przewdzanym w umowe ubezpeczena, ne powoduje wygaśnęca (rozwązana) umowy, an zaweszena udzelanej ochrony ubezpeczenowej ne może być podstawą do wypowedzena przez Ubezpeczycela umowy ze skutkem natychmastowym. W sytuacj braku opłaty drugej raty lub kolejnych rat, Ubezpeczycel zobowązany jest wyznaczyć Ubezpeczającemu na pśme dodatkowy co najmnej 14 dnowy termn do zapłaty raty/ składk. W przypadku ne dokonana wpłaty w wyznaczonym termne, Ubezpeczycel może wypowedzeć umowę ubezpeczena ze skutkem natychmastowym. 5. Klauzula przekształcenowa W zwązku z możlwym przekształcenam prawnym ZOZ-ów (w tym przekształcena w spółkę prawa handlowego) za zgodną wolą Stron na wnosek Ubezpeczającego Ubezpeczycel dokona cesj wszelkch praw wynkających z zawartych umów ubezpeczena na nowy podmot, z zachowanem wszystkch warunków określonych w umowe ubezpeczena. Warunkem kontynuacj ochrony ubezpeczenowej jest, aby podmot posadał analogczny profl dzałalnośc, jak przed przekształcenem prawnym ne uległ zmane. Powyższe postanowena ne zwalnają Ubezpeczającego lub jego przedstawcela od obowązku zgłaszana Ubezpeczycelow zman okolcznośc, podanych w SIWZ lub przed zawarcem umowy w nnych psmach, zgodne z art. 815 Kodeksu Cywlnego. 6. Klauzula - Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody w rzeczach wnesonych przez pacjenta w podmoce lecznczym wykonującym dzałalność lecznczą w rodzaju stacjonarne całodobowe śwadczena zdrowotne. 1) Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń OWU, strony postanowły rozszerzyć zakres ubezpeczena o odpowedzalność cywlną za szkody w rzeczach wnesonych przez pacjenta w podmoce lecznczym oddanych na przechowane w zwązku z udzelanem śwadczeń zdrowotnych. 2) Przez rzeczy oddane na przechowane rozume sę rzeczy zwyczajowo posadane przez pacjenta przyjmowanego w zwązku z udzelanem śwadczeń zdrowotnych. 3) Rzeczy wnesone przez pacjenta oddane na przechowane muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomeszczenach, do których dostęp ma wyłączne osoba odpowedzalna przyjmująca rzeczy na przechowane. 4) Rzeczy wnesone przez pacjenta oddane na przechowane muszą być przyjęte na przechowane na podstawe kwtu, na którym zostaną wyszczególnone wszystke rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w zwązku z udzelenem śwadczeń zdrowotnych. 5) Ubezpeczycel ne odpowada za szkody powstałe w zwązku z prowadzenem przez podmot lecznczy depozytu. 6) Lmt odpowedzalnośc na jedno wszystke zdarzena w okrese ubezpeczena ,00 zł. 7. Klauzula wypowedzena w przypadku umów weloletnch Z zachowanem pozostałych, nezmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena strony uzgodnły, ż każda ze stron może wypowedzeć umowę ubezpeczena wyłączene z zachowanem 3-mesęcznego okresu wypowedzena ze skutkem na konec perwszego okresu ubezpeczena z zastrzeżenem, że Ubezpeczycel może tego dokonać wyłączne z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadnające wypowedzene umowy przez Ubezpeczycela uznaje sę wyłączne ponżej określone sytuacje: a) jeżel Ubezpeczający/ Ubezpeczony wyłudzł lub usłował wyłudzć śwadczene z umowy ubezpeczena, przy czym wyłudzene lub usłowane wyłudzena odszkodowana mus być potwerdzone prawomocnym orzeczenem sądowym, b) jeżel w zwązku z zawarcem lub wykonanem umowy ubezpeczena Ubezpeczający/ Ubezpeczony usłował popełnć przestępstwo, przy czym popełnene lub usłowane popełnena przestępstwa mus być potwerdzone prawomocnym orzeczenem sądowym z 19

13 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena PAKIET 3 Ubezpeczene ryzyk komunkacyjnych Przedmot ubezpeczena: pojazdy mechanczne, podlegające rejestracj na terene RP, stanowące własność Ubezpeczonego lub użytkowane na podstawe umów powerzena, leasngu, tp. Wykaz pojazdów zgodne z Załącznkem nr 11 do SIWZ A. Obowązkowe ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej posadacza pojazdów mechancznych za szkody powstałe w zwązku z ruchem tych pojazdów Zakres ubezpeczena: zgodny z Ustawą z dna o ubezpeczenach obowązkowych, Ubezpeczenowym Funduszu Gwarancyjnym Polskm Burze Ubezpeczycel Komunkacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm. ). Suma gwarancyjna na jeden pojazd - zgodna z w.w. Ustawą bez podwyższana Pojazdy mające być objęte ubezpeczenem: Lp. Środek transportu Nr rejestracyjny 1. Volkswagen L3528TA 2. Peugeot Boxer Wetmarscher 3. Renault Trafc 4. SAM Przyczepa 5. Belowar TV Volkswagen L35 7. Volkswagen L35 8. Mercedes-Benz 315 Sprnter 9. Volkswagen Crafter WMA R716 WMA WMA WMA 04AF WMA C447 WMA S899 WMA WMA WMA B. Ubezpeczene Autocasco Zakres ubezpeczena: - ochroną ubezpeczenową objęte są szkody powstałe w pojeźdze bądź w jego wyposażenu polegające na uszkodzenu pojazdu w zwązku z ruchem lub postojem wskutek: nagłego zadzałana sły mechancznej w momence zetknęca sę pojazdu z nnym pojazdem, osobam, zwerzętam lub przedmotam pochodzącym z zewnątrz pojazdu, powodz, zatopena, huraganu lub dzałana nnych sł przyrody, dzałana osób trzecch, w tym równeż włamana, pożaru /lub wybuchu, dzałana czynnka termcznego /lub chemcznego, użyca pojazdu w zwązku z przewozem osób, którym ma być udzelona pomoc lekarska, kradzeży pojazdu, jego częśc lub wyposażena albo uszkodzena pojazdu w następstwe jego zabrana w celu krótkotrwałego użyca lub kradzeży, - przy lkwdacj szkody częścowej w autocasco (AC) wypłata odszkodowana następuje na podstawe uprzedno uzgodnonych z Wykonawcą kosztów sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu przez warsztat samochodowy wykonujący 13 z 19

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał. 1922 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Tel.: (0-22) 568 20 00, Fax: (0-22) 568 23 90 e-mail: ichp@ichp.pl; www.ichp.pl Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo