SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA"

Transkrypt

1 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA W nnejszym Załącznku opsano zakres warunk ubezpeczena. Zamawający dopuszcza wprowadzane zman w klauzulach ubezpeczena, jedyne w wypadku jeśl ne ogranczają one odpowedzalnośc Wykonawcy. Złożene oferty zawerającej zapsy dotyczące wprowadzena warunku nedopuszczalnego bądź warunku zmenającego zakres ne podlegający zmanom spowoduje odrzucene oferty. Przedmotem zamówena jest usługa ubezpeczena SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W MAKOWIE MAZOWIECKIM (3 PAKIETY) Ubezpeczający/Ubezpeczony: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Mejsca ubezpeczena: 1. ul. W. Wtosa Maków Mazoweck 2. Fla POZ ul. Szkolna Karnewo PAKIET 1 Przewdywany okres ubezpeczena: 24 mesące, od do r. Ubezpeczene mena od wszystkch ryzyk Stan na dzeń r. Lp. Przedmot ubezpeczena System ubezpeczena Wartość ubezpeczena 1. Budynk (własne) Sumy stałe Rzeczywsta 2. Budowle (własne) Sumy stałe Rzeczywsta 3. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 3) (własne) 4. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 4) (własne) 5. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 5) (własne) 6. Środk trwałe maszyny urządzena (gr. 6) (własne) 7. Środk trwałe sprzęt elektronczny medyczny (gr. 8) (własne) 8. Środk trwałe sprzęt medyczny (gr. 8) (własne) Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Rzeczywsta Suma ubezpeczena w zł , , , , , , , ,41 1 z 19

2 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena 9. Środk obrotowe (lek, materały Sumy stałe Fakturowa/nabyca technczno-gospodarcze, tlen, palwa gazy, żywność, materały medyczne) 10. Wyposażene, w tym nskocenne Sumy stałe Rzeczywsta składnk majątku (własne) 11. Mene osób trzecch (tomograf Sumy stałe Rzeczywsta umowa użyczena) 12. Wartośc penężne w lokalu Sumy stałe Nomnalna 13. Nakłady adaptacyjne (dot. użyczonego lokalu na potrzeby POZ w Karnewe) Sumy stałe Rzeczywsta , , , , ,30 W odnesenu do mena określonego w powyższej tabel, ubezpeczonego w systeme sum stałych, ne będze mała zastosowana redukcja sumy ubezpeczena po wypłace odszkodowana. Zakres ubezpeczena na baze wszystkch ryzyk obejmuje wszelke szkody w ubezpeczonym menu powstałe w mejscu ubezpeczena, wynkające z nagłych nezależnych od wol Zamawającego (Ubezpeczającego/Ubezpeczonego) zdarzeń, w tym co najmnej szkody powstałe w wynku: pożaru, bezpośrednego pośrednego uderzena poruna, eksplozj, upadku statku powetrznego, uderzena pojazdu w ubezpeczony przedmot (w tym ogrodzene), huraganu (watr o prędkośc od 17,1m/ sek), deszczu nawalnego, naporu śnegu lub lodu, opadów śnegu, zamarzana wody, topnena mas śnegu lub lodu, powodz, podnesena sę wód gruntowych zalana (przez wydostane sę ceczy lub pary z urządzeń nstalacj c.o., wodno-kanalzacyjnych lub technologcznych wraz z kosztam naprawy uszkodzonej nstalacj), upadku drzew, budynków, budowl, gradu, trzęsena, zapadana, osuwana sę zem, dymu, sadzy, huku ponaddźwękowego, zaneczyszczena lub skażena ubezpeczonego mena w wynku zdarzeń objętych ubezpeczenem oraz akcj ratownczej prowadzonej w zwązku z ww. zdarzenam; kradzeży z włamanem, rabunku, dewastacj (znszczena lub uszkodzena mena spowodowanego przez osoby trzece); w odnesenu do wartośc penężnych także szkody w transporce powstałe w wynku rabunku nnych nagłych zdarzeń. Ubezpeczenem objęte są także wszelke szkody ne wymenone powyżej, które ne zostały wyłączone w mających zastosowane do umowy ogólnych warunkach ubezpeczena. Wykaz sprzętu elektroncznego zgodne z Załącznkem nr 10 do SIWZ LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI Lmty dla szkód powstałych w wynku kradzeży z włamanem, rabunku LP. RODZAJ LIMIT w zł SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Wyposażene od kradzeży z włamanem na perwsze ryzyko rabunku 2. Środk obrotowe od kradzeży z włamanem na perwsze ryzyko rabunku 3. Wartośc penężne w schowkach od kradzeży na perwsze ryzyko z włamanem 4. Wartośc penężne w lokalu od rabunku na perwsze ryzyko 5. Wartośc penężne od rabunku w transporce na perwsze ryzyko Pozostałe lmty LP. RODZAJ LIMIT w zł SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Przepęca na perwsze ryzyko 2. Dewastacja (wandalzm) na perwsze ryzyko 3. Kradzeż zwykła na perwsze ryzyko 2 z 19

3 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Pozycje zawarte w powyższych tabelach ubezpeczone zostają w systeme soldarne na perwsze ryzyko (z redukcją sumy ubezpeczena po wypłace odszkodowana). Franszyzy udzały własne: Franszyza ntegralna - nedopuszczalna dla dewastacj Franszyza ntegralna w pozostałych ryzykach zł Franszyza redukcyjna 400 zł Udzał własny nedopuszczalny, z wyjątkem sprzętu elektroncznego medycznego, dla którego udzał własny wynos 500 zł Do nnejszej umowy stosuje sę następujące defncje: Kradzeż zwykła - (bez śladów włamana), w tym równeż w odnesenu do mena znajdującego sę w pomeszczenach nezabezpeczonych zgodne z wymogam, zewnętrznych elementów stałych budynków budowl, jak w odnesenu do mena ruchomego, które ze względu na obowązujące przepsy prawa (szczególne przepsy przecwpożarowe) lub ze względu na ch przeznaczene (sprzęt ratownctwa) ne mogły zostać zabezpeczone w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpeczena. Ubezpeczycel ne odpowada za : - newytłumaczalne nedobory nwentarzowe brak spowodowane błędam urzędowym lub ksęgowym; - wyrządzone wskutek przywłaszczena, fałszerstwa, nadużyca lub nnego umyślnego dzałana ubezpeczającego, członków jego rodzny, jego pracownków albo nnej osoby, która pozostaje z ubezpeczającym we wspólnym gospodarstwe domowym, - wszelkego rodzaju straty pośredne włączne z karam, stratam spowodowanym przez zwłokę w wykonanu, newykonane lub utratę zlecena, szkody w wartoścach penężnych rozumanych jako krajowe zagranczne znak penężne (gotówka). Kradzeż zwykła objęta jest ochroną pod warunkem, że Ubezpeczający/Ubezpeczony powadom o tym fakce polcję nezwłoczne po stwerdzenu wystąpena takej szkody. Urządzena zewnętrzne - zanstalowane na budynkach lub budowlach stanowące własność lub użytkowanych przez Ubezpeczonego lub Ubezpeczającego. Przy czym urządzena pownny być zanstalowane zabezpeczone w tak sposób, aby ch wymontowane ne było możlwe bez pozostawena śladów użyca sły lub narzędz Dewastacja (wandalzm) - znszczene lub uszkodzene ubezpeczonego mena, spowodowane przez osoby trzece Franszyza redukcyjna przyjęta w umowe ubezpeczena wartość określona kwotowo, o jaką każdorazowo pomnejsza sę wysokość odszkodowana. Udzał własny przyjęta w umowe ubezpeczena wartość określona procentowo, o jaką każdorazowo pomnejsza sę wysokość odszkodowana. Franszyza ntegralna przyjęta w umowe ubezpeczena wartość określona kwotowo, do wysokośc której odszkodowane ne jest wypłacane. Powyżej wartośc franszyzy ntegralnej odszkodowane jest wypłacane w całośc. Zakres terytoralny: RP KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 1. Klauzula reprezentantów Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena ustala sę, że ochroną ubezpeczenową Ubezpeczycela ne są objęte szkody powstałe w wynku umyślnego dzałana lub zanechana lub rażącego nedbalstwa Ubezpeczającego lub Ubezpeczonego, przy czym za wnę umyślną lub rażące nedbalstwo osoby prawnej lub jednostk organzacyjnej ne będącej osobą prawną należy rozumeć wnę: 1) w przedsęborstwach państwowych dyrektora, jego zastępców; 2) w spółkach z ogranczoną odpowedzalnoścą spółkach akcyjnych członków zarządu, prokurentów; 3) w spółkach komandytowych komandytowo akcyjnych komplementaruszy, prokurentów; 4) w spółkach jawnych wspólnków, prokurentów; 5) w spółkach partnerskch partnerów, członków zarządu, prokurentów; 6) w spółkach cywlnych wspólnków; 7) w spółdzelnach, fundacjach stowarzyszenach członków zarządu, lub nnych osób wskazanych w postanowenach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpeczena. 2. Klauzula nowych mejsc Automatyczną ochroną będą objęte wszystke nowe lokalzacje, powstałe w wynku prowadzonej przez Ubezpeczonego dzałalnośc. Za szkody, na których welkość lub powstane mogą meć wpływ zabezpeczena przecwpożarowe lub przecwkradzeżowe, Ubezpeczycel ponos odpowedzalność pod warunkem posadana co najmnej mnmalnych zabezpeczeń przecwpożarowych lub przecwkradzeżowych jake stneją w lokalzacjach zgłoszonych na dzeń zawerana umowy. W ramach klauzul będze objęte ochroną 3 z 19

4 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena mene, które znajdowało sę wcześnej w posadanu Ubezpeczonego zostało zgłoszone do ubezpeczena, a które zostało przenesone do nowych lokalzacj powstałych w wynku prowadzonej dzałalnośc oraz mene nowo nabyte, które zostane rozlczone w ramach klauzul automatycznego ubezpeczena środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalzacj, które powstały w okrese od dna, na który podano dane do ubezpeczena do dna rozpoczynającego okres ubezpeczena. Ochrona ubezpeczenowa rozpoczyna sę od momentu przyjęca nowej lokalzacj w posadane, pod warunkem że nformacja o adrese nowej placówk wartośc znajdującego sę tam mena zostane przekazana Ubezpeczycelow w cągu 30 dn od daty przyjęca lokalzacj w posadane. Ochrona ubezpeczenowa ne obejmuje mena podczas transportu, na wystawach, pokazach targach. Maksymalny lmt odpowedzalnośc Ubezpeczycela na pojedynczą lokalzację wynos zł. Ochroną ubezpeczenową w ramach nnejszej klauzul objęte są wyłączne lokalzacje na terene RP 3. Klauzula automatycznego ubezpeczena środków trwałych Ubezpeczycel odstępuje od zasady proporcj stosując automatyczną ochronę dla wszystkch własnych powerzonych: nowonabytych środków trwałych wyposażena, środków trwałych wyposażena przejętych wskutek łączena sę placówek oraz środków trwałych wyposażena, których wartość wzrosła w okrese ubezpeczena wskutek wykonywanych nwestycj, a także noworozpoczętych nwestycj z dnem przejśca na Ubezpeczonego ryzyka zwązanego z posadanem tych środków. Ochroną zostaną równeż objęte środk trwałe nabyte w okrese od dna, na który podano stan majątku do dna rozpoczynającego okres ubezpeczena, pommo neuwzględnena ch wartośc w podanych sumach ubezpeczena. Lmt odpowedzalnośc w stosunku do automatyczne ubezpeczanego mena na mocy nnejszej klauzul ogranczona jest do wysokośc 20% wartośc łącznej sumy ubezpeczena. Składka wynkająca z zastosowana klauzul zostane wyrównana wg wzoru: S = (a - b) * s * 50% gdze: S składka, a wartość środków trwałych na konec rocznego okresu ubezpeczena, b suma ubezpeczena wynkająca z polsy, s stawka efektywna wynkająca ze złożonej oferty. Równeż w przypadku zmnejszena wartośc mena będącego pod kontrolą Ubezpeczonego w okrese ubezpeczena do rozlczena składk zostane zastosowana analogczna formuła. Termn rozlczena 30 dn po zakończenu rocznego okresu ubezpeczena. 4. Klauzula czasu ochrony Nezależne od ustalonego w umowe ubezpeczena termnu zapłaty składk, odpowedzalność Ubezpeczycela rozpoczyna sę z chwlą określoną w umowe ubezpeczena jako początek okresu ubezpeczena, z zachowanem klauzul prolongacyjnej. 5. Klauzula zapłaty składk Za datę opłacena składk ubezpeczenowej lub jej raty uznaje sę dzeń złożena dyspozycj przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składk ubezpeczenowej lub jej raty na właścwy rachunek Ubezpeczycela, pod warunkem, że na konce Ubezpeczającego znajdowała sę wystarczająca lość środków. 6. Klauzula rozlczena składek Z zachowanem pozostałych, ne zmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena, w tym określonym we wnosku ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpeczena strony uzgodnły, że wszelke rozlczena wynkające z nnejszej umowy, a w szczególnośc zwązane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systeme pro rata za każdy dzeń ochrony ubezpeczenowej z zastrzeżenem rozlczeń wynkających z art.816 Kodeksu Cywlnego. 7. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpeczającego drugej lub kolejnych rat składk w termne przewdzanym w umowe ubezpeczena, ne powoduje wygaśnęca (rozwązana) umowy, an zaweszena udzelanej ochrony ubezpeczenowej ne może być podstawą do wypowedzena przez Ubezpeczycela umowy ze skutkem natychmastowym. W sytuacj braku opłaty drugej raty lub kolejnych rat, Ubezpeczycel zobowązany jest wyznaczyć Ubezpeczającemu na pśme dodatkowy co najmnej 14 dnowy termn do zapłaty raty/ składk. W przypadku ne dokonana wpłaty w wyznaczonym termne, Ubezpeczycel może wypowedzeć umowę ubezpeczena ze skutkem natychmastowym. 8. Klauzula płatnośc rat po odszkodowanu W przypadku uznana przez Ubezpeczycela roszczena z tytułu szkody objętej polsą, Ubezpeczycel ne potrac z wypłacanego odszkodowana kwoty rat pozostałych do zapłacena, an ne może zobowązać Ubezpeczającego do regulowana pozostałej do zapłacena częśc składk przed ustalonym termnem płatnośc kolejnych rat pod warunkem, że ne dotyczy to szkody całkowtej. 9. Klauzula przekształcenowa W zwązku z możlwym przekształcenam prawnym ZOZ-ów (w tym przekształcena w spółkę prawa handlowego) za zgodną wolą Stron na wnosek Ubezpeczającego Ubezpeczycel dokona cesj wszelkch praw wynkających z zawartych umów ubezpeczena na nowy podmot, z zachowanem wszystkch warunków określonych w umowe ubezpeczena. Warunkem kontynuacj ochrony ubezpeczenowej jest, aby podmot posadał analogczny profl dzałalnośc, jak przed przekształcenem prawnym ne uległ zmane. Powyższe postanowena ne zwalnają Ubezpeczającego lub jego przedstawcela od obowązku zgłaszana Ubezpeczycelow zman okolcznośc, podanych w SIWZ lub przed zawarcem umowy w nnych psmach, zgodne z art. 815 Kodeksu Cywlnego. 10. Klauzula ogranczena zasady proporcj Wyłączona zostaje zasada stosowana proporcjonalnej redukcj odszkodowana w przypadku, gdy wartość przedmotu ubezpeczena, przy uwzględnenu rodzaju zadeklarowanej wartośc będącej podstawą do ustalena sumy ubezpeczena, w dnu szkody ne przekracza 130 % sumy ubezpeczena tego przedmotu. W przypadku zanżena sumy ubezpeczena redukcja odszkodowana ne ma także zastosowana, jeśl wysokość szkody ne przekracza 30% sumy ubezpeczena. 4 z 19

5 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena 11. Klauzula ubezpeczena szkód powstałych w wynku przepęca - lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową szkody powstałe w wynku przepęca spowodowane zarówno wyładowanem atmosferycznym, jak powstałe wskutek nnych nezależnych od Ubezpeczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepęce należy rozumeć krótkotrwały (mpulsowy) wzrost napęca przekraczający maksymalne dopuszczalne napęce robocze lub ndukcyjne wzbudzene sę nszczących sł elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzena losowe pozostają objęte ochroną ubezpeczenową pod warunkem odpowednego do zagrożena zabezpeczena mena poprzez zanstalowane ograncznków przepęca (odgromnk, ochronnk, warystory, fltry). Z ochrony ubezpeczenowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawska wewnętrzne wynkłe ze stanów awaryjnych, a ponadto szkody powstałe w zabezpeczenach przepęcowych reagujących na przepęca zewnętrzne. Lmt odpowedzalnośc na jedno wszystke zdarzena w okrese ubezpeczena wynos: - dla szkód wskutek bezpośrednego uderzena poruna: do pełnych sum ubezpeczena - dla szkód wskutek pośrednego uderzena poruna: ,00 zł - dla szkód wskutek nnych zewnętrznych nezależnych od Ubezpeczonego przyczyn: ,00 zł 12. Klauzula dewastacj lmt odpowedzalnośc zł zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena, ustala sę, że Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową szkody powstałe wskutek dewastacj/wandalzmu, za które uważa sę rozmyślne znszczene lub uszkodzene ubezpeczonego mena, spowodowane przez osoby trzece. Ochrona ubezpeczenowa ne dotyczy obektów opuszczonych newykorzystywanych przez okres dłuższy nż 30 dn. 13. Klauzula zabezpeczeń Ubezpeczycel ośwadcza, ż jest mu znany, w momence zawerana umowy ubezpeczena, stan zabezpeczeń przecwpożarowych, przecwkradzeżowych przecwprzepęcowych ubezpeczanego majątku uznaje je za wystarczające ne będze powoływał sę na zapsy OWU dotyczące mnmalnych wymogów dotyczących zabezpeczeń, o le stan ten w momence powstana szkody ne ulegne pogorszenu w stosunku do opsanego w materałach przekazanych Ubezpeczycelow w dokumentacj przetargowej. Powyższe ne zwalna Ubezpeczonego z ewentualnych wynkających z OWU obowązków ubezpeczonego dotyczących utrzymywana mena środków jego zabezpeczeń w dobrym stane techncznym, dbana o ch konserwację, stosowana sę do norm zaleceń organów admnstracj dotyczących bezpeczeństwa prowadzonej dzałalnośc oraz nnych podobnych obowązków. Zabezpeczena uważa sę za wystarczające o le spełnają one jednocześne wymog określone odpowednm przepsam prawa. 14. Klauzula uderzena pojazdu własnego Odpowedzalnoścą objęte są szkody spowodowane uderzenem pojazdu używanym przez Zamawającego lub przez osoby, za które ponos odpowedzalność. Lmt odpowedzalnośc: zł na jedno na wszystke zdarzena 15. Klauzula ubezpeczena maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych Agregat prądotwórczy o mocy znamonowej 200 kva=44kw Ubezpeczycel rozszerzy ochronę ubezpeczenową dla maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych obejmując szkody powstałe w wynku: zanku napęca, zwarca (spęca), uszkodzena zolacj, nezadzałana zabezpeczeń chronących maszyny, przepęca, bezpośrednch pośrednch wyładowań atmosferycznych, przegrzana, okopcena. Ubezpeczenem ne są objęte szkody : mechanczne, chyba że powstały w następstwe szkody elektrycznej, w okrese gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, chyba że neguje on swój obowązek naprawy, powstałe w czase naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebce zolacj, na obcążene, na nagrzewane sę maszyny, tp.) z wyjątkem prób dokonywanych w zwązku z okresowym badanam eksploatacyjnym (oględznam przeglądam), we wszelkego rodzaju mernkach (woltomerzach, amperomerzach, ndykatorach, tp.) lcznkach, we wszelkego rodzaju bezpecznkach elektrycznych, stycznkach odgromnkach oraz żarówkach, grzejnkach, lampach tp., w maszynach elektrycznych, w których - w okrese bezpośredno poprzedzającym szkodę - ne przeprowadzono okresowego badana eksploatacyjnego (oględzn przeglądu) stosowne do obowązujących przepsów lub warunków konserwacj, w elektroenergetycznych lnach przesyłowych. Warunkem stnena odpowedzalnośc Ubezpeczycela za szkody elektryczne jest przestrzegane przez Ubezpeczonego ogólne obowązujących przepsów o budowe eksploatacj urządzeń elektroenergetycznych oraz wykonywanu dozoru nad tym urządzenam, zapewnene właścwego zgodnego z przeznaczenem wykorzystana maszyny oraz przeprowadzane przeglądów oględzn w termnach zgodnych z obowązującym przepsam wymogam producenta. Lmt odpowedzalnośc: zł na jedno na wszystke zdarzena Franszyza redukcyjna: 5% szkody ne mnej nż 300,00 zł 16. Klauzula ubezpeczena kosztów usunęca pozostałośc po szkodze Ubezpeczycel pokrywa ponad sumę ubezpeczena uzasadnone udokumentowane koszty uprzątnęca pozostałośc po szkodze ponesone w zwązku z zastnałą szkodą objętą umową ubezpeczena. Łączne z ww. kosztam Ubezpeczycel pokrywa także koszty 5 z 19

6 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena rozbórk / demontażu częśc nezdatnych do użytku oraz koszty zwązane z ch wywozem, składowanem lub utylzacją. Ochrona obejmuje równeż koszty demontażu ponownego montażu neuszkodzonych częśc ubezpeczonego mena, jeżel czynnośc take są nezbędne w celu przeprowadzena naprawy mena dotknętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpeczenową do lmtu odpowedzalnośc w wysokośc 10% wartośc szkody, jednak ne węcej nż ,00zł w okrese ubezpeczena. Ochrona ubezpeczenowa ne dotyczy kosztów zwązanych z usunęcem zaneczyszczeń wody lub gleby jej rekultywacją. W przypadku nedoubezpeczena mena, śwadczene wypłacane przez Ubezpeczycela tytułem zwrotu kosztów wymenonych w nnejszej klauzul jest zmnejszane w takm stosunku jak odszkodowane tj. proporcjonalne do stopna zanżena sumy ubezpeczena mena. Ochrona ubezpeczenowa udzelana na podstawe nnejszej klauzul stanow nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w grancach sumy ubezpeczena w podstawowym zakrese ubezpeczena mena. 17. Klauzula znszczena przez obekty sąsadujące Ochroną ubezpeczenową objęte są równeż szkody powstałe w ubezpeczanym menu w zwązku z uderzenem przez przewrócone obekty (lub oderwane ch częśc), sąsadujące z ubezpeczanym menem, take jak drzewa, maszty, komny tp. 18. Klauzula lkwdacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopeń umorzena ksęgowego lub zużyca techncznego danego środka trwałego odszkodowane wypłacane jest w pełnej wysokośc do wartośc brutto lub odtworzenowej utraconego środka trwałego, bez potrącena umorzena ksęgowego, zużyca techncznego, jednak ne węcej nż do wysokośc zadeklarowanej sumy ubezpeczena. W przypadku szkody częścowej odszkodowane pownno uwzględnać faktyczne ponesone koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materałów oraz koszty roboczny transportu a w momence neodtwarzana środka trwałego wypłata odszkodowana nastąp na podstawe protokołu szkody do wartośc brutto danego środka trwałego lub jeśl jego odtworzene jest w nższej wartośc to do odtworzenowej danego środka trwałego. W przypadku szkody całkowtej wypłata odszkodowana nastąp w wysokośc sumy ubezpeczena według wartośc ksęgowej brutto lub jeśl jego odtworzene jest w nższej wartośc to do odtworzenowej danego środka trwałego. 19. Klauzula lkwdacyjna w sprzęce elektroncznym Jako wysokość szkody przyjmuje sę: - przy szkodze częścowej wartość nezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmotu z uwzględnenem kosztów transportu, montażu, demontażu, cła oraz nnych opłat, o le zostały zgłoszone do ubezpeczena, - przy szkodze całkowtej wartość kosztów nabyca nowego przedmotu tego samego rodzaju lub o takch samych lub podobnych parametrach techncznych (wartość wymany) z uwzględnenem kosztów transportu, montażu, demontażu, cła oraz nnych opłat, o le zostały zgłoszone do ubezpeczena, - w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmotu albo jego wymana ne jest możlwa wartość kosztów, które byłyby ponesone w zwązku z naprawa klub wymana, ne wyższe jednak nż rzeczywsta wartość przedmotu na dzeń powstana szkody. 20. Klauzula aktów terroryzmu lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel odpowada za szkody powstałe w ubezpeczonym menu w wynku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpeczenową oraz akcj ratownczej prowadzonej w zwązku z tym zdarzenam, będącym bezpośrednm następstwem aktów terroryzmu, za które uważa sę wszelkego rodzaju dzałana mające na celu wprowadzene chaosu, zastraszene ludnośc lub dezorganzację życa publcznego dla osągnęca określonych skutków ekonomcznych, poltycznych, relgjnych, deologcznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnenem lub wystawenem na dzałane substancj toksycznych, chemcznych lub bologcznych, jak równeż wszelke szkody spowodowane atakem elektroncznym, włączając w to włamana komputerowe lub wprowadzene jakejkolwek formy wrusa komputerowego. Franszyza redukcyjna: 10% wartośc szkody, ne mnej nż 5.000,00 zł 21. Klauzula kosztów ewakuacj lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową koszty ewakuacj pacjentów oraz sprzętu medycznego, ponesone w wynku zagrożena aktem terroryzmu w rozumenu ww. Klauzul, pod warunkem, ż nebezpeczeństwo to będze wydawało sę realne. Za koszty ewakuacj uważa sę ponesone udokumentowane koszty zwązane z: 1. transportem pacjentów, 2. transportem sprzętu medycznego, 3. magazynowanem/przechowywanem sprzętu medycznego w czase konecznym dla czynnośc ewakuacyjnych, 4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalzowane podmoty, 5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okrese do jednej doby lcząc od momentu zakwaterowana, z zastrzeżenem ż koszty pobytu jednego pacjenta ne mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Ubezpeczycel pokrywa powyższe koszty wyłączne w sytuacj, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecene Polcj, Straży Pożarnej, Straży Mejskej, Dyrektora Szptala lub nnej osoby umocowanej przez Dyrektora do podejmowana decyzj podczas jego neobecnośc oraz odbywała sę pod kerunkem lub w obecnośc ww. służb lub osób. 22. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmastowej naprawy w celu zachowana cągłośc śwadczena usług dopuszcza sę możlwość bezzwłocznego dokonana naprawy przez Ubezpeczającego/ Ubezpeczonego, bądź przez wyspecjalzowane frmy zewnętrzne dzałające na jego zlecene, pod warunkem że szkoda zostane udokumentowana w sposób umożlwający określene jej przyczyny oraz wysokośc. 6 z 19

7 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentam wymaganym zgodne z warunkam ubezpeczena, Ubezpeczający lub Ubezpeczony zobowązany jest do sporządzena przedłożena Ubezpeczycelow dokumentacj zdjęcowej z mejsca szkody oraz zachowana do dyspozycj Ubezpeczycela elementów uszkodzonych podlegających wymane. 23. Klauzula składowana - lmt odpowedzalnośc 20% sumy ubezpeczena środków obrotowych W przypadku szkód powstałych w skutek zalana mena, Ubezpeczycel ponos odpowedzalność za mene składowane w pomeszczenach ponżej gruntu składowane bezpośredno na podłodze. Klauzula ma zastosowane wyłączne w odnesenu do mena, którego składowane na podłodze było uzasadnone z uwag na jego specyfkę lub właścwośc. 24. Klauzula kosztów dodatkowych lmt odpowedzalnośc zł na jedno wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel rozszerza zakres ochrony ubezpeczenowej o nezbędne uzasadnone koszty dodatkowe ponesone przez Ubezpeczającego bezpośredno w konsekwencj zastnałej szkody objętej ochroną ubezpeczenową. Koszty, o których mowa w nnejszej klauzul, obejmują: 1. koszty zwązane z wynagrodzenem należnym archtektom, nspektorom, nżynerom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpeczający/ Ubezpeczony jest zobowązany poneść w celu odtworzena lub zastąpena ubezpeczonego mena uszkodzonego, znszczonego lub utraconego w wynku zastnena zdarzena losowego objętego umową ubezpeczena, 2. koszty ekspertyz rzeczoznawców zwązane z ustalenem przyczyny, zakresu rozmaru szkody, 3. odtworzena maszyn, urządzeń lub ch elementów wykonanych na specjalne zamówene, powstałe w wynku trudnośc z ch ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem. 4. koszty zabezpeczena ubezpeczonego mena przed uszkodzenem w przypadku bezpośrednego zagrożena zastnena zdarzena objętego zakresem ubezpeczena, 5. zwązane z ratowanem ubezpeczonego dotknętego szkodą mena, mające na celu nedopuszczene do zwększena strat. Ochrona ubezpeczenowa na podstawe nnejszej klauzul stanow nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w zakrese podstawowym zgodne z OWU. 25. Klauzula poszukwana mejsca uszkodzena nstalacj lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena Ochrona ubezpeczenowa obejmuje koszty poszukwana mejsca uszkodzena nstalacj wodno-kanalzacyjnej, sec elektrycznej gazowej oraz usunęca skutków takch poszukwań. 26. Klauzula restytucj mena lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena W przypadku wystąpena zdarzena objętego zakresem ubezpeczena Ubezpeczający może skorzystać z pomocy podmotu zajmującego sę profesjonalne restytucją mena, bez uprzednej zgody Ubezpeczycela. Sporządzony przez ten podmot kosztorys zostane przez Ubezpeczycela zweryfkowany ne późnej nż w cągu 4 dn roboczych od jego dostarczena Ubezpeczycelow, z zastrzeżenem, że powołane takego podmotu będze ekonomczne uzasadnone. 27. Klauzula ubezpeczena drobnych robót budowlanych lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena, ustala sę, że zakres ubezpeczena zostaje rozszerzony o szkody powstałe w zwązku z prowadzenem w mejscu ubezpeczena: a) prac zemnych b) robót budowlanych, na które zgodne z prawem budowlanym wymagane jest pozwolene na budowę oraz z zastrzeżenem, że ch realzacja ne wąże sę z naruszenem konstrukcj nośnej budynku/budowl lub konstrukcj dachu, Ochrona ubezpeczenowa obejmuje ryzyka wskazane w umowe ubezpeczena udzelana jest dla mena będącego przedmotem robót budowlanych. W pozostałym menu stanowącym przedmot ubezpeczena do pełnej sumy ubezpeczena. 28. Klauzula katastrofy budowlanej lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena Ochroną ubezpeczenową objęte są szkody powstałe w ubezpeczonym menu wskutek nezamerzonego, gwałtownego znszczena obektu budowlanego lub jego częśc, w rozumenu Prawa budowlanego. Nnejsza klauzula ne obejmuje szkód w obektach: - których wek przekracza 50 lat, - ne posadających odboru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowana, - użytkowanych nezgodne z przeznaczenem. Franszyza redukcyjna 5% wartośc szkody, ne mnej nż zł 29. Klauzula termnu dokonana oględzn W przypadku zajśca szkody Ubezpeczycel zobowązany jest do dokonana oględzn w termne ne dłuższym nż 3 dn robocze od momentu zgłoszena szkody. 7 z 19

8 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena 30. Klauzula podatku VAT Jeżel suma ubezpeczena zawerała podatek VAT, to odszkodowane płatne będze z podatkem VAT, o le Ubezpeczający ne odlcza podatku VAT. 31. Klauzula 48 godzn Wszystke szkody powstałe w czase następujących po sobe 48 godzn na skutek cągłego oddzaływana tego samego pojedynczego zdarzena losowego Ubezpeczycel uzna jako pojedynczą szkodę w odnesenu do sumy ubezpeczena oraz franszyzy określonych w umowe ubezpeczena. 32. Klauzula odtworzena dokumentacj lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ustala sę, że Ubezpeczycel pokrywa ponad sumę ubezpeczena uzasadnone udokumentowane koszty odtworzenem dokumentacj produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, znszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłączne koszty roboczny ponesone na take odtworzene dokumentacj z włączenem przeprowadzena nezbędnych badań analz oraz koszty odtworzena nośnków, na których dokumentacja była zawarta. Ochrona ubezpeczenowa udzelana na podstawe nnejszej klauzul stanow nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w grancach sumy ubezpeczena w podstawowym zakrese ubezpeczena mena. 33. Klauzula powadomena o szkodze W każdym przypadku zastnena szkody Ubezpeczony nezwłoczne, ne późnej nż w cągu 7 dn od chwl uzyskana wadomośc o szkodze, ma obowązek powadomć Ubezpeczycela o jej zastnenu, podając rodzaj rozmar szkody. Natomast nezwłoczne, ne późnej jednak nż w cągu 3 dn roboczych Ubezpeczony ma obowązek zawadomć Ubezpeczycela oraz mejscowe organa polcj o każdym wypadku pożaru, a także o każdej szkodze jaka mogła powstać wskutek przestępstwa. 34. Klauzula nezawadomena w termne o szkodze W każdym przypadku zastnena szkody Ubezpeczony nezwłoczne, ne późnej nż w cągu 7 dn od chwl uzyskana wadomośc o szkodze, ma obowązek powadomć Ubezpeczycela o jej zastnenu, podając rodzaj rozmar szkody. Natomast nezwłoczne, ne późnej jednak nż w cągu 3 dn roboczych Ubezpeczony ma obowązek zawadomć Ubezpeczycela oraz mejscowe organa polcj o każdym wypadku pożaru, a także o każdej szkodze jaka mogła powstać wskutek przestępstwa. 35. Klauzula zastąpena dla budynków budowl W przypadku szkody całkowtej Ubezpeczony może zastąpć znszczone mene, także poprzez odtworzene w nnej lokalzacj, bez obowązku zachowana wymarów, konstrukcj, rodzaju zastosowanych materałów, jeżel zachowane dotychczasowych rozwązań jest technologczne, prawne lub ekonomczne neuzasadnone. Odszkodowane ne może przekroczyć sumy ubezpeczena przedmotu przyjętej do ubezpeczena, a jednocześne wysokość odszkodowana ne przekroczy kwoty, którą Ubezpeczycel zobowązany byłby wypłacć, gdyby uszkodzone bądź znszczone mene było przywrócone do poprzednego stanu w dotychczasowej lokalzacj. Odbudowa wnna nastąpć na terene RP, ne może odbywać sę na terenach zalewowych. 36. Klauzula zastąpena dla maszyn urządzeń W przypadku szkody całkowtej Ubezpeczony może zastąpć znszczone mene bez obowązku zachowana typu, modelu, parametrów techncznych, jeżel zachowane dotychczasowych rozwązań jest technologczne /lub ekonomczne neuzasadnone. Odszkodowane ne może przekroczyć sumy ubezpeczena przedmotu przyjętej do ubezpeczena. 37. Klauzula szkód zalanowych - lmt odpowedzalnośc zł na jedno na wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Ubezpeczycel ponos odpowedzalność za szkody zalanowe spowodowane zalanam przez neszczelny dach, neszczelne złącza zewnętrzne budynków, neszczelną stolarkę okenną, pod warunkem, że do powstana szkody ne doszło na skutek złego stanu techncznego dachu lub nnych elementów budynku lub nezabezpeczena otworów dachowych, okennych lub drzwowych; ne dotyczy to szkód w menu znajdującym sę w pomeszczenach najmowanych, jeżel do obowązków Ubezpeczającego lub Ubezpeczonego ne należy dbane o stan technczny lub jeżel Ubezpeczający lub Ubezpeczony do dna powstana szkody ne wedzał o stnejących zanedbanach w tym zakrese albo też o nch wedzał posada dowody, że występował do wynajmującego z żądanem ch usunęca. 38. Klauzula ubezpeczena urządzeń zewnętrznych lmt odpowedzalnośc zł na jedno wszystke zdarzena w rocznym okrese ubezpeczena Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena nnych postanoweń umowy ubezpeczena, ustala sę, że Ubezpeczycel obejmuje ochroną ubezpeczenową od ryzyka kradzeży urządzena zewnętrzne należące do Ubezpeczonego, zanstalowane na budynkach lub budowlach stanowących własność lub użytkowanych przez Ubezpeczonego lub Ubezpeczającego. Urządzena pownny być zanstalowane zabezpeczone w tak sposób, aby ch wymontowane ne było możlwe bez pozostawena śladów użyca sły lub narzędz. W ramach klauzul mają być chronone klmatyzatory, kamery przemysłowe umocowane na zewnątrz budynku. 39. Klauzula wypłaty odszkodowana Z uwag na fakt, że w umowe ubezpeczena zastosowano jako wartość ubezpeczenową wartość ksęgową brutto, ne będze mała zastosowana zasada proporcj przy nalczanu odszkodowana, jeżel suma ubezpeczena okaże sę nższa od wartośc faktycznej 8 z 19

9 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena (odtworzenowej bądź rzeczywstej), pod warunkem, że podane sumy ubezpeczena odpowadają wartoścom wynkającym z ksąg rachunkowych. 40. Klauzula - Ubezpeczene lamp od wszystkch ryzyk Ustala sę z zachowanem pozostałych nezmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena sprzętu elektroncznego, ż odpowedzalność Ubezpeczycel za utratę lub uszkodzene lamp zostaje rozszerzona na wszystke ryzyka na następujących warunkach: - przy szkodach spowodowanych dzałanem ogna, wody lub kradzeży z włamanem oraz rabunku, odszkodowane wypłacone będze w pełnej wartośc odtworzenowej, tak samo jak za pozostałe częśc ubezpeczonego przedmotu, - przy szkodach, które zostały spowodowane przez nne nż wymenone wyżej ryzyka wartość odtworzenowa będze zmnejszona z tytułu zużyca lamp do momentu wystąpena szkody zgodne ze współczynnkem zużyca podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odnesenu do tomografów komputerowych zgodne ze wzorem podanym w pkt. b). Tabela nr 1 Zmnejszene odszkodowana a) Oznaczene lamp (bez tomografów komputerowych patrz pkt. b) po okrese użytkowana mesęczny współczynnk Lampy rentgenowske (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 6 mesęcy 5,5 % Lampy rentgenowske-anodowe - w szptalach, oddzałach radologcznych, Lampy laserowe (w medycyne), Lampy elektronopromenowa (CRT) w zapse FOTO- (poza medycyną) 12 mesęcy 3,0 % Lampy analzujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycyne) Lampy kneskopowe (poza medycyną) Lampy wysokej częstotlwośc (poza medycyną) 18 mesęcy 2,5 % Rentgeny-lampy anodowe przy częścach rentgenologcznych (w medycyne ) Inne lampy projektowe (w medycyne) 24 mesące 2,0 % Lampy pamęcowe (poza medycyną) Lampy fotopowelaczy (poza medycyną) Lampy regulacyjne / stablzujące (w medycyne) Rentgenowske lampy wzmacnające obraz (w medycyne) Lampy analzujące / Kneskopy (w medycyne) Lampy akceleratora lnowego (w medycyne) 24 mesące 1,5 % Okres eksploatacj rozpoczyna sę z chwlą perwszego uruchomena aparatu obejmuje okresy eksploatacj u poprzednch posadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskch z obrotową anodą zdalne wyłączanych lamp płaskch w tomograf komputerowej, kwota odszkodowana ulega zmnejszenu o stawkę procentową oblczoną zgodne z następującym schematem: P x 100 PG x X x Y gdze: P = lczba (włączeń) godzn lub mesęcy eksploatacj realzowanej z użycem odnośnej lampy (włączne z okresem użytkowana przez poprzednego właśccela) przed wystąpenem szkody, zależne od tego, na której z powyższych metod oblczana zużyca oparte są warunk gwarancj producenta. PG = standardowy okres gwarancj udzelany przez producenta lamp obejmujący lczbę włączeń, godzn m-cy eksploatacj, X = współczynnk zależny od weku lamp oraz udzelonej gwarancj przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupone lampy na gwarancj producenta współczynnk 1; b) lampy na gwarancj producenta lecz dla których pozostało ne węcej nż 6 m-cy do zakończena okresu gwarancj współczynnk 0,75; c) lampy ne posadające gwarancj producenta współczynnk 0,30: Y = współczynnk lkwdacyjny a) lampy rentgenowske współczynnk 2 b) lampy zdalne wyłączane/lampy płaske współczynnk 3. 9 z 19

10 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Jeżel ne została udzelona gwarancja standardowa, wówczas zastosowane znajdują ndywdualne warunk udzelonej gwarancj. Klauzula - Ubezpeczene endoskopów oraz urządzeń do terap dożylnej Ustala sę z zachowanem pozostałych nezmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena sprzętu elektroncznego, ż Ubezpeczycel ponos odpowedzalność za szkody powstałe w urządzenach do endoskop oraz do terap dożylnej wyłączne pod następującym warunkam: w czase przeprowadzana badań zachowane zostaną warunk bezpeczeństwa, wymagane do zachowana urządzena w należytym stane, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stane kedy przewód endoskopu ne jest załamany w zgęcu, przestrzegane są każdorazowo zalecena producenta dotyczące odpowednego stosowana, mocowana dodatkowych narzędz, obsług, konserwacj przechowywana. Klauzula - Ubezpeczene sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala sę z zachowanem pozostałych nezmenonych nnejszą klauzulą postanoweń ogólnych warunków ubezpeczena sprzętu elektroncznego, ż Ubezpeczycel rozszerza zakres ochrony ubezpeczenowej przyjmuje odpowedzalność za szkody powstałe w elektroncznym sprzęce przenośnym (równeż w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza mejscem ubezpeczena określonym w polse. W przypadku kradzeży z włamanem ubezpeczonych przedmotów z pojazdu Ubezpeczycel odpowada tylko wtedy gdy: - pojazd posada trwałe zadaszene (jednolta sztywna konstrukcja), - w trakce postoju podczas transportu pojazd został prawdłowo zamknęty na wszystke stnejące zamk włączony został sprawne dzałający system alarmowy, - kradzeż z włamanem mała mejsce pomędzy godzną 6.00 a (ogranczeń czasowych ne stosuje sę, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawony na parkngu strzeżonym lub w zamknętym garażu), - sprzęt pozostawony w pojeźdze jest newdoczny z zewnątrz, np. w bagażnku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym równeż telefonów ) w wynku kradzeży z włamanem lub rabunku Ubezpeczający ponos udzał własny w wysokośc 25% wartośc szkody, ne mnejszy jednak od ustalonego w polse. Ubezpeczycel ne odpowada za szkody objęte polsą Auto-Casco OC oraz powstałe wskutek newłaścwego, nezgodnego z zalecenam producenta opakowana lub jego braku PAKIET 2 Przewdywany okres ubezpeczena: 24 mesące, od do r. Ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej A. Obowązkowe ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej podmotu wykonującego dzałalność lecznczą Zakres ubezpeczena: odpowedzalność cywlna podmotu wykonującego dzałalność lecznczą na terytorum Rzeczypospoltej Polskej za szkody będące następstwem udzelana śwadczeń zdrowotnych albo nezgodnego z prawem zanechana udzelana śwadczeń zdrowotnych, wyrządzone dzałanem lub zanechanem Ubezpeczonego, które mało mejsce w okrese trwana ochrony ubezpeczenowej; - zgodne z Rozporządzenem Mnstra Fnansów z dna 22 grudna 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 293 poz. 1729) wydanym na podstawe art. 25 ust. 5 ustawy o dzałalnośc lecznczej z dna 15 kwetna 2011 r. Suma gwarancyjna: mnmalna, zgodna z Rozporządzenem Mnstra Fnansów z dna 22 grudna 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 293 poz. 1729) wydanym na podstawe art. 25 ust. 5 przytoczonej ustawy o dzałalnośc lecznczej z dna 15 kwetna 2011r. tj euro w odnesenu do jednego zdarzena oraz euro w odnesenu do wszystkch zdarzeń, których skutk są objęte umową ubezpeczena. 10 z 19

11 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Zakres terytoralny: RP KLAUZULE brak B. Dobrowolne ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej z tytułu prowadzonej dzałalnośc oraz posadana mena Zakres ubezpeczena: ubezpeczena obejmuje odpowedzalność cywlną delktową kontraktową w odnesenu do prowadzonej dzałalnośc oraz z tytułu posadana mena (z wyłączenem szkód osobowych będących następstwem udzelana śwadczeń zdrowotnych). Zakres ubezpeczena Suma gwarancyjna na jedno zdarzene w PLN Suma gwarancyjna na wszystke zdarzena w PLN Zakres podstawowy Rozszerzene zakresu o szkody wyrządzone pracownkom Ubezpeczonego, powstałe w następstwe wypadku przy pracy Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody powstałe w neruchomoścach, z których ubezpeczony korzystał na podstawe umowy najmu, dzerżawy, użytkowana, użyczena, leasngu lub nnej podobnej formy korzystana z cudzej rzeczy. Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpeczony korzystał na podstawe umowy najmu, dzerżawy, użytkowana, użyczena, leasngu lub nnej podobnej formy korzystana z cudzej rzeczy Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody w rzeczach wnesonych przez pacjenta w podmoce lecznczym wykonującym dzałalność lecznczą w rodzaju stacjonarne całodobowe śwadczena zdrowotne. Rozszerzene zakresu o szkody wyrządzone przez producenta w zwązku z wprowadzenem produktu do obrotu (OC za produkt) prowadzene żywena pacjentów Rozszerzene zakresu o szkody spowodowane przenesenem chorób zakaźnych Franszyzy udzały własne: Franszyza ntegralna brak Franszyza redukcyjna: w szkodach osobowych brak w szkodach rzeczowych brak Udzał własny: 10% w każdej szkodze Zakres terytoralny: RP 11 z 19

12 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena TRIGGER ( loss occurnce): Warunkem odpowedzalnośc Wykonawcy jest zajśce wypadku ubezpeczenowego w okrese ubezpeczena oraz zgłoszene roszczena z tego tytułu przed upływem termnu przedawnena. Wypadek ubezpeczenowy śmerć, uszkodzene cała, doznane rozstroju zdrowa, utrata, znszczene lub uszkodzene rzeczy, a w przypadku rozszerzena odpowedzalnośc o szkody polegające na powstanu czystej straty fnansowej równeż czysta strata fnansowa. KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 1. Klauzula czasu ochrony Nezależne od ustalonego w umowe ubezpeczena termnu zapłaty składk, odpowedzalność Ubezpeczycela rozpoczyna sę z chwlą określoną w umowe ubezpeczena, jako początek okresu ubezpeczena, z zachowanem klauzul prolongacyjnej. 2. Klauzula zapłaty składk Za datę opłacena składk ubezpeczenowej lub jej raty uznaje sę dzeń złożena dyspozycj przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składk ubezpeczenowej lub jej raty na właścwy rachunek Ubezpeczycela, pod warunkem, że na konce Ubezpeczającego znajdowała sę wystarczająca lość środków. 3. Klauzula rozlczena składek Z zachowanem pozostałych, ne zmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena, w tym określonym we wnosku ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpeczena strony uzgodnły, że rozlczena wynkające z nnejszej umowy zwązane ze zwrotem składek dokonywane będą w systeme pro rata. 4. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpeczającego drugej lub kolejnych rat składk w termne przewdzanym w umowe ubezpeczena, ne powoduje wygaśnęca (rozwązana) umowy, an zaweszena udzelanej ochrony ubezpeczenowej ne może być podstawą do wypowedzena przez Ubezpeczycela umowy ze skutkem natychmastowym. W sytuacj braku opłaty drugej raty lub kolejnych rat, Ubezpeczycel zobowązany jest wyznaczyć Ubezpeczającemu na pśme dodatkowy co najmnej 14 dnowy termn do zapłaty raty/ składk. W przypadku ne dokonana wpłaty w wyznaczonym termne, Ubezpeczycel może wypowedzeć umowę ubezpeczena ze skutkem natychmastowym. 5. Klauzula przekształcenowa W zwązku z możlwym przekształcenam prawnym ZOZ-ów (w tym przekształcena w spółkę prawa handlowego) za zgodną wolą Stron na wnosek Ubezpeczającego Ubezpeczycel dokona cesj wszelkch praw wynkających z zawartych umów ubezpeczena na nowy podmot, z zachowanem wszystkch warunków określonych w umowe ubezpeczena. Warunkem kontynuacj ochrony ubezpeczenowej jest, aby podmot posadał analogczny profl dzałalnośc, jak przed przekształcenem prawnym ne uległ zmane. Powyższe postanowena ne zwalnają Ubezpeczającego lub jego przedstawcela od obowązku zgłaszana Ubezpeczycelow zman okolcznośc, podanych w SIWZ lub przed zawarcem umowy w nnych psmach, zgodne z art. 815 Kodeksu Cywlnego. 6. Klauzula - Rozszerzene zakresu odpowedzalnośc o szkody w rzeczach wnesonych przez pacjenta w podmoce lecznczym wykonującym dzałalność lecznczą w rodzaju stacjonarne całodobowe śwadczena zdrowotne. 1) Z zachowanem pozostałych ne zmenonych nnejszą klauzulą postanoweń OWU, strony postanowły rozszerzyć zakres ubezpeczena o odpowedzalność cywlną za szkody w rzeczach wnesonych przez pacjenta w podmoce lecznczym oddanych na przechowane w zwązku z udzelanem śwadczeń zdrowotnych. 2) Przez rzeczy oddane na przechowane rozume sę rzeczy zwyczajowo posadane przez pacjenta przyjmowanego w zwązku z udzelanem śwadczeń zdrowotnych. 3) Rzeczy wnesone przez pacjenta oddane na przechowane muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomeszczenach, do których dostęp ma wyłączne osoba odpowedzalna przyjmująca rzeczy na przechowane. 4) Rzeczy wnesone przez pacjenta oddane na przechowane muszą być przyjęte na przechowane na podstawe kwtu, na którym zostaną wyszczególnone wszystke rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w zwązku z udzelenem śwadczeń zdrowotnych. 5) Ubezpeczycel ne odpowada za szkody powstałe w zwązku z prowadzenem przez podmot lecznczy depozytu. 6) Lmt odpowedzalnośc na jedno wszystke zdarzena w okrese ubezpeczena ,00 zł. 7. Klauzula wypowedzena w przypadku umów weloletnch Z zachowanem pozostałych, nezmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena strony uzgodnły, ż każda ze stron może wypowedzeć umowę ubezpeczena wyłączene z zachowanem 3-mesęcznego okresu wypowedzena ze skutkem na konec perwszego okresu ubezpeczena z zastrzeżenem, że Ubezpeczycel może tego dokonać wyłączne z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadnające wypowedzene umowy przez Ubezpeczycela uznaje sę wyłączne ponżej określone sytuacje: a) jeżel Ubezpeczający/ Ubezpeczony wyłudzł lub usłował wyłudzć śwadczene z umowy ubezpeczena, przy czym wyłudzene lub usłowane wyłudzena odszkodowana mus być potwerdzone prawomocnym orzeczenem sądowym, b) jeżel w zwązku z zawarcem lub wykonanem umowy ubezpeczena Ubezpeczający/ Ubezpeczony usłował popełnć przestępstwo, przy czym popełnene lub usłowane popełnena przestępstwa mus być potwerdzone prawomocnym orzeczenem sądowym z 19

13 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena PAKIET 3 Ubezpeczene ryzyk komunkacyjnych Przedmot ubezpeczena: pojazdy mechanczne, podlegające rejestracj na terene RP, stanowące własność Ubezpeczonego lub użytkowane na podstawe umów powerzena, leasngu, tp. Wykaz pojazdów zgodne z Załącznkem nr 11 do SIWZ A. Obowązkowe ubezpeczene odpowedzalnośc cywlnej posadacza pojazdów mechancznych za szkody powstałe w zwązku z ruchem tych pojazdów Zakres ubezpeczena: zgodny z Ustawą z dna o ubezpeczenach obowązkowych, Ubezpeczenowym Funduszu Gwarancyjnym Polskm Burze Ubezpeczycel Komunkacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm. ). Suma gwarancyjna na jeden pojazd - zgodna z w.w. Ustawą bez podwyższana Pojazdy mające być objęte ubezpeczenem: Lp. Środek transportu Nr rejestracyjny 1. Volkswagen L3528TA 2. Peugeot Boxer Wetmarscher 3. Renault Trafc 4. SAM Przyczepa 5. Belowar TV Volkswagen L35 7. Volkswagen L35 8. Mercedes-Benz 315 Sprnter 9. Volkswagen Crafter WMA R716 WMA WMA WMA 04AF WMA C447 WMA S899 WMA WMA WMA B. Ubezpeczene Autocasco Zakres ubezpeczena: - ochroną ubezpeczenową objęte są szkody powstałe w pojeźdze bądź w jego wyposażenu polegające na uszkodzenu pojazdu w zwązku z ruchem lub postojem wskutek: nagłego zadzałana sły mechancznej w momence zetknęca sę pojazdu z nnym pojazdem, osobam, zwerzętam lub przedmotam pochodzącym z zewnątrz pojazdu, powodz, zatopena, huraganu lub dzałana nnych sł przyrody, dzałana osób trzecch, w tym równeż włamana, pożaru /lub wybuchu, dzałana czynnka termcznego /lub chemcznego, użyca pojazdu w zwązku z przewozem osób, którym ma być udzelona pomoc lekarska, kradzeży pojazdu, jego częśc lub wyposażena albo uszkodzena pojazdu w następstwe jego zabrana w celu krótkotrwałego użyca lub kradzeży, - przy lkwdacj szkody częścowej w autocasco (AC) wypłata odszkodowana następuje na podstawe uprzedno uzgodnonych z Wykonawcą kosztów sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu przez warsztat samochodowy wykonujący 13 z 19

14 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena naprawę bez uwzględnana ubytku wartośc częśc/amortyzacj, bez redukcj sumy ubezpeczena po wypłace odszkodowana, - wypłata odszkodowana ne będze pomnejszona w przypadku naruszena powszechnych przepsów ruchu drogowego w trakce poruszana sę jako pojazd uprzywlejowany (z wyłączenem szkód spowodowanych umyślne przez Zamawającego lub nną osobę uprawnoną do korzystana z pojazdu lub rozporządzana nm, powstałe podczas kerowana pojazdem przez Zamawającego lub nną osobę uprawnoną do korzystana z pojazdu: w stane netrzeźwośc lub w stane po spożycu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancj psychotropowych lub środków zastępczych w rozumenu przepsów o przecwdzałanu narkoman lub ne posadającego, wymaganych prawem uprawneń do kerowana pojazdem, powstałe podczas kerowana pojazdem ne zarejestrowanym lub pojazdem ne posadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badana techncznego jeżel w odnesenu do tego pojazdu obowązuje wymóg rejestracj dokonywana okresowych badań techncznych), - ne ma zastosowana wymóg zabezpeczena pojazdu w trakce trwana podejmowana czynnośc ratownctwa medycznego. Ubezpeczene obejmuje ponad sumę ubezpeczena koszty holowana lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub do sedzby Ubezpeczającego do wysokośc 10% sumy ubezpeczena określonej w umowe ubezpeczena, jednak ne mnej nż 500 zł. Ubezpeczenem objęte są także wszelke szkody, ne wymenone powyżej, które ne zostały wyłączone w mających zastosowane do umowy ogólnych warunkach ubezpeczena. Pojazdy mające być objęte ubezpeczenem: Lp. Środek transportu Nr rejestracyjny Suma ubezpeczena w zł 1. Volkswagen L3528TA 2. Peugeot Boxer Wetmarscher 3. Renault Trafc 4. Volkswagen L35 5. Volkswagen L35 6. Mercedes-Benz 315 Sprnter 7. Volkswagen Crafter WMA R716 WMA WMA WMA S899 WMA WMA WMA , , , , , , ,00 Franszyzy udzały własne Franszyza ntegralna 400 zł Franszyza redukcyjna znesona Udzał własny znesona Zakres terytoralny: RP UWAGA! Sumy ubezpeczena dla ryzyka autocasco podane w zestawenu pojazdów (w Załącznku nr 11 do SIWZ) mają tylko znaczene porównawcze dla oceny złożonych ofert ne są zobowązujące dla Wykonawcy w momence rzeczywstego zawerana ubezpeczena. Prosmy o przygotowane oferty na baze podanych sum ubezpeczena tylko ten sposób pozwol na rzetelne porównane ofert w kryterum cena. W przypadku wygrana przetargu Wykonawca będze uprawnony zobowązany do określena wartośc pojazdów do ubezpeczena we własnym zakrese na własny koszt w odnesenu do każdego rocznego okresu ubezpeczena. Wykonawca zobowązany jest podać stawk efektywne oraz oblczyć podać składk dla poszczególnych pojazdów. Ustalona przez Ubezpeczycela suma ubezpeczena zostane przyjęta do ubezpeczena po uprzednm zaakceptowanu jej przez Ubezpeczającego. 14 z 19

15 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Zamawający jest płatnkem podatku VAT neuprawnonym do jego odlczana wypłacone odszkodowane mus uwzględnać wartość podatku VAT KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 1. Klauzula czasu ochrony Nezależne od ustalonego w umowe ubezpeczena termnu zapłaty składk, odpowedzalność Ubezpeczycela rozpoczyna sę z chwlą określoną w umowe ubezpeczena, jako początek okresu ubezpeczena, z zachowanem klauzul prolongacyjnej. 2. Klauzula zapłaty składk Za datę opłacena składk ubezpeczenowej lub jej raty uznaje sę dzeń złożena dyspozycj przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składk ubezpeczenowej lub jej raty na właścwy rachunek Ubezpeczycela, pod warunkem, że na konce Ubezpeczającego znajdowała sę wystarczająca lość środków. 3. Klauzula rozlczena składek Z zachowanem pozostałych, ne zmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena, w tym określonym we wnosku ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpeczena strony uzgodnły, że wszelke rozlczena wynkające z nnejszej umowy, a w szczególnośc zwązane z dopłatą składek dokonywane będą w systeme pro rata, za każdy dzeń ochrony ubezpeczenowej z zastrzeżenem rozlczeń wynkających z art.816 Kodeksu Cywlnego. 4. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpeczającego drugej lub kolejnych rat składk w termne przewdzanym w umowe ubezpeczena, ne powoduje wygaśnęca (rozwązana) umowy, an zaweszena udzelanej ochrony ubezpeczenowej ne może być podstawą do wypowedzena przez Ubezpeczycela umowy ze skutkem natychmastowym. W sytuacj braku opłaty drugej raty lub kolejnych rat, Ubezpeczycel zobowązany jest wyznaczyć Ubezpeczającemu na pśme dodatkowy co najmnej 14 dnowy termn do zapłaty raty/ składk. W przypadku ne dokonana wpłaty w wyznaczonym termne, Ubezpeczycel może wypowedzeć umowę ubezpeczena ze skutkem natychmastowym. 5. Klauzula czasu ochrony dla nowonabytych/przyjętych pojazdów Ochroną ubezpeczenową zostaną objęte nowonabyte lub przejmowane z leasngu pojazdy począwszy od dna zakupu (na podstawe faktury) lub z dnem zawarca stosownej umowy pod warunkem zgłoszena pojazdu do ubezpeczena w dnu przejśca ryzyka na Ubezpeczającego. Objęce ochroną ubezpeczenową pojazdów w zakrese auto casco jest uzależnone od przedstawena Ubezpeczycelow pojazdu do oględzn. Dla ustalena ochrony ubezpeczenowej wymóg przedstawena pojazdu do oględzn ne dotyczy: - pojazdów fabryczne nowych, które są odberane bezpośredno od autoryzowanego sprzedawcy obejmowane ochroną od daty perwszej rejestracj pod warunkem zgłoszena najpóźnej w dnu rejestracj pojazdu, - pojazdów używanych, jeżel zgłoszene do ubezpeczena zostane dokonane najpóźnej w ostatnm dnu obowązywana umowy ubezpeczena auto casco pod warunkem jednoczesnego dostarczena Ubezpeczycelow kop dokumentu ubezpeczena potwerdzającego fakt zawarca umowy ubezpeczena. 6. Klauzula wypłaty zalczk Ustala sę, że w przypadku wystąpena szkody objętej ochroną ubezpeczenową Ubezpeczycel wypłac poszkodowanemu zalczkę w termne 14 dn od daty zawadomena o szkodze, po dostarczenu do Ubezpeczycela pełnej dokumentacj oraz po dokonanu oględzn, w wysokośc 50 % szacowanej bezspornej częśc szkody. 7. Klauzula termnu dokonana oględzn W przypadku zajśca szkody Ubezpeczycel zobowązany jest do dokonana oględzn w termne ne dłuższym nż 3 dn robocze od momentu zgłoszena szkody. 8. Klauzula warunków taryf W przypadku doubezpeczena, uzupełnena lub podwyższena sumy ubezpeczena lub lmtu odpowedzalnośc w okrese ubezpeczena, zastosowane będą mały warunk umowy oraz stawk ubezpeczenowe obowązujące w oferce Ubezpeczycela. 9. Klauzula płatnośc rat po odszkodowanu W przypadku uznana przez Ubezpeczycela roszczena z tytułu szkody objętej polsą, Ubezpeczycel ne potrac z wypłacanego odszkodowana kwoty rat pozostałych do zapłacena, an ne może zobowązać Ubezpeczającego do regulowana pozostałej do zapłacena częśc składk przed ustalonym termnem płatnośc kolejnych rat pod warunkem, że ne dotyczy to szkody całkowtej. 10. Klauzula zabezpeczeń antykradzeżowych Ubezpeczycel uznaje zabezpeczena zamontowane w pojazdach zgłoszonych do ubezpeczena za wystarczające, o le zabezpeczena są sprawne zaopatrzone w ne pojazdy były w mjającym okrese ubezpeczone w auto-casco, w tym ryzyka kradzeży. 11. Klauzula nezawadomena w termne o szkodze W przypadku nedopełnena przez Ubezpeczający obowązku zgłoszena szkody w termne określonym w umowe ubezpeczena, Wykonawca ne odmów wypłaty należnego odszkodowana an go ne ogranczy, o le nezawadomene w termne ne mało wpływu na ustalene przyczyn, okolcznośc skutków szkody. 15 z 19

16 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena 12. Klauzula przewłaszczena mena W przypadku przewłaszczena na zabezpeczene składnków majątkowych Ubezpeczającego, ochrona ubezpeczenowa ne wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówą sę naczej. 13. Klauzula badań techncznych Ubezpeczyce wypłac odszkodowane równeż w sytuacj, gdy w momence powstana szkody pojazd ne posadał ważnego badana techncznego, o le brak badań techncznych ne mał wpływu na powstane szkody. C. Ubezpeczene NNW kerowców pasażerów Zakres ubezpeczena: szkody będące następstwem neszczęślwego wypadku kerowców pasażerów powstałe w zwązku z ruchem ubezpeczonych pojazdów: Pojazdy mające być objęte ubezpeczenem: Lp. Środek transportu Nr rejestracyjny Suma ubezpeczena 1. Volkswagen L3528TA 2. Peugeot Boxer Wetmarscher 3. Renault Trafc 4. Belowar TV Volkswagen L35 6. Volkswagen L35 7. Mercedes-Benz 315 Sprnter 8. Volkswagen Crafter WMA R716 WMA WMA WMA C447 WMA S899 WMA WMA WMA ,00 zł na osobę ,00 zł na osobę ,00 zł na osobę ,00 zł na osobę ,00 zł na osobę ,00 zł na osobę ,00 zł na osobę ,00 zł na osobę Śwadczene za zgon 100% sumy ubezpeczena Franszyzy udzały własne Franszyza ntegralna znesona Franszyza redukcyjna znesona Udzał własny znesony Zakres terytoralny: RP KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 1. Klauzula czasu ochrony Nezależne od ustalonego w umowe ubezpeczena termnu zapłaty składk, odpowedzalność Ubezpeczycela rozpoczyna sę z chwlą określoną w umowe ubezpeczena, jako początek okresu ubezpeczena, z zachowanem klauzul prolongacyjnej. 2. Klauzula zapłaty składk Za datę opłacena składk ubezpeczenowej lub jej raty uznaje sę dzeń złożena dyspozycj przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składk ubezpeczenowej lub jej raty na właścwy rachunek Ubezpeczycela, pod warunkem, że na konce Ubezpeczającego znajdowała sę wystarczająca lość środków. 3. Klauzula rozlczena składek Z zachowanem pozostałych, ne zmenonych nnejszą klauzulą, postanoweń umowy ubezpeczena, w tym określonym we wnosku ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpeczena strony uzgodnły, że wszelke rozlczena wynkające z nnejszej umowy, a w szczególnośc zwązane z dopłatą składek dokonywane będą w systeme pro rata, za każdy dzeń ochrony ubezpeczenowej z zastrzeżenem rozlczeń wynkających z art.816 Kodeksu Cywlnego. 4. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpeczającego drugej lub kolejnych rat składk w termne przewdzanym w umowe ubezpeczena, ne powoduje wygaśnęca (rozwązana) umowy, an zaweszena udzelanej ochrony ubezpeczenowej ne może być podstawą do wypowedzena 16 z 19

17 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena przez Ubezpeczycela umowy ze skutkem natychmastowym. W sytuacj braku opłaty drugej raty lub kolejnych rat, Ubezpeczycel zobowązany jest wyznaczyć Ubezpeczającemu na pśme dodatkowy co najmnej 14 dnowy termn do zapłaty raty/ składk. W przypadku ne dokonana wpłaty w wyznaczonym termne, Ubezpeczycel może wypowedzeć umowę ubezpeczena ze skutkem natychmastowym. 5. Klauzula przewłaszczena mena W przypadku przewłaszczena na zabezpeczene składnków majątkowych Ubezpeczającego, ochrona ubezpeczenowa ne wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówą sę naczej PAKIET 1 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termn realzacj zamówena: 24 mesące Przewdywany termn realzacj zamówena: od r. do r. PAKIET 2 Termn realzacj zamówena: 24 mesące Przewdywany termn realzacj zamówena: od r. do r. PAKIET 3 Termn realzacj zamówena: 24 mesące Przewdywany termn realzacj zamówena: od r. do r. Przez pojęce termn realzacj zamówena rozume sę przedzał czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpeczena dla poszczególnych ubezpeczeń. Termn realzacj zobowązań Wykonawcy wobec Zamawającego może wykraczać poza termn realzacj Umowy, zgodne z obowązującym przepsam prawa OKRES UBEZPIECZENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI ZAMÓWIENIA PAKIET 1 Przewdywany okres ubezpeczena: od r. do r. od r. do r. Sposób forma płatnośc: przelewem, w ośmu ratach kwartalnych, w odnesenu do całego okresu ubezpeczena, zaokrąglonych do pełnego złotego. PAKIET 2 Przewdywany okres ubezpeczena: od r. do r. od r. do r. Sposób forma płatnośc: przelewem, w ośmu ratach kwartalnych, w odnesenu do całego okresu ubezpeczena, zaokrąglonych do pełnego złotego. PAKIET 3 Przewdywany okres ubezpeczena (ndywdualny dla poszczególnych pojazdów): Lp. Środek transportu Nr OC AC NNW rejestracyjny Volkswagen L3528TA WMA R Peugeot Boxer WMA z 19

18 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Wetmarscher Renault Trafc WMA SAM Przyczepa Belowar TV-521 Volkswagen L35 Volkswagen L35 Mercedes-Benz 315 Sprnter Volkswagen Crafter WMA 04AF WMA C447 WMA S899 WMA WMA WMA Ne dotyczy Ne dotyczy Ne dotyczy Sposób forma płatnośc: przelewem, w czterech ratach półrocznych (ndywdualne dla poszczególnych pojazdów), w odnesenu do całego okresu ubezpeczena, zaokrąglonych do pełnego złotego POSTANOWIENIA WSPÓLNE Zapsy SIWZ oraz wypełnonego przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznk nr 3 do SIWZ) mają perwszeństwo nad postanowenam Ogólnych Warunków Ubezpeczena danego Wykonawcy, które stanową uzupełnene oferty regulują kweste neokreślone w wyżej wymenonych dokumentach. Stawk składk (gdy brak stawk) roczne określone przez Wykonawcę w Załącznku nr 3 do SIWZ pozostaną bez zman przez cały okres obowązywana umowy. W przypadku ubezpeczena o nnym nż podany w SIWZ okrese ubezpeczena składka zostane wylczona proporcjonalne do lośc dn udzelonej ochrony bez stosowana składk mnmalnej. Zapsy ne dotyczą ubezpeczena odpowedzalnośc cywlnej wskazanych w PAKIECIE 2. Załącznk nr 3 do SIWZ stanow dokument wymagany w oferce zgodne z SIWZ, zaś przyjęty w oferce zakres zostane ocenony przez brokera ubezpeczenowego frmę TAMAL Sp. z o.o., zgodne z kryteram opsanym w SIWZ. Jeżel w treśc OWU znajdują sę zapsy dotyczące szerszego zakresu ochrony nż opsany w Załącznku w złożonej oferce, to automatyczne zostają one włączone do ochrony ubezpeczenowej. 18 z 19

19 SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena Ne mają zastosowana postanowena ogólnych warunków ubezpeczena/warunków ubezpeczena, klauzul Wykonawcy tp., ogranczające czasową odpowedzalność Ubezpeczycela w stosunku do określonej w Szczegółowym opse przedmotu zamówena, na przykład poprzez wprowadzene tzw. daty początkowej, okresu karencj na wybrane ryzyka tp. Wszystke podane sumy ubezpeczena, sumy gwarancyjne, lmty podlmty stanową lmt (o le ne zostało to naczej opsane) odpowedzalnośc Wykonawcy odnoszący sę do rocznego okresu ubezpeczena na jedno wszystke zdarzena. Przyjęce warunków postępowana przetargowego jest jednoznaczne z przyjęcem wzoru umowy stanowącym odpowedno Załącznk nr 4 /lub nr 5 /lub nr 6 do SIWZ. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzena wzj lokalnej ubezpeczanego obektu oraz wybranych albo wszystkch rzeczy ruchomych neruchomych, określonych, jako przedmot ubezpeczena celem oceny ryzyka zapoznana sę ze stanem zabezpeczeń. Termn wzj lokalnej szczegóły technczne jej przeprowadzena wymagają telefoncznego uzgodnena z Zamawającym. Uznaje sę, ż każdy Wykonawca, który ne skorzysta z uprawnena do przeprowadzena wzj lokalnej, a następne złoży ofertę, dokonał właścwej oceny ryzyka oraz zabezpeczeń we własnym zakrese posada wedzę, co do ryzyka stanu zabezpeczeń wystarczającą do złożena prawdłowej zobowązującej oferty, zgodne z postanowenam nnejszej SIWZ oraz wszystkch jej załącznków. Wykonawca uzna za wystarczające stnejące zabezpeczena przecwkradzeżowe, przecwprzepęcowe przecwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracj przed złożenem oferty. Powyższe ne zwalna Zamawającego z ewentualnych wynkających z OWU obowązków ubezpeczonego dotyczących utrzymywana mena środków jego zabezpeczeń w dobrym stane techncznym, dbana o ch konserwację, stosowana sę do norm zaleceń organów admnstracj dotyczących bezpeczeństwa prowadzonej dzałalnośc oraz nnych podobnych obowązków. Wszelke dane nformacje zawarte w nnejszym Załącznku podano według stanu na dzeń r. (o le ne podano nnej daty). 19 z 19

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZADANE DNIA r. PRZEZ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW ORAZ ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA ZADANE DNIA r. PRZEZ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW ORAZ ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PISMO nr 01/10/2010 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, nr sprawy 02/ZP/2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPZOZ ZZLOiZ im. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w MAKOWIE MAZOWIECKIM Znak sprawy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, h ttp://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej: Kraków, dnia 13.04.2011 znak postępowania: AI.271-10/2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo