SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dowóz gorącego posiłku dla około 280 osób tj. uczniów i dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym oraz dla osób skierowanych przez OPS w Kępicach w 2014 roku. o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych CPV CPV Kępice, dnia r. Zatwierdził Kierownik OPS w Kępicach mgr Marzanna Groś

2 Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, Kępice, tel./fax , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi: przygotowanie i dowóz gorącego posiłku dla około 280 osób tj. uczniów i dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym oraz osób dorosłych skierowanych przez OPS w Kępicach w 2014 roku. Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla uczniów szkół oraz dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym w dni nauki szkolnej oraz osób dorosłych z terenu gminy Kępice skierowanych przez OPS w okresie od r. do r. do niżej wymienionych placówek: Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Warcinie ok. 60 osób Zespołu Szkół z oddziałem przedszkolnym w Barcinie - ok. 40 osób, Zespołu Szkół z oddziałem przedszkolnym w Biesowicach ok. 50 osób, Zespołu Szkół z oddziałem przedszkolnym w Korzybiu ok. 40 osób, Zespołu Szkół w Kępicach ok. 45 osób, Gimnazjum w Kępicach ok. 45 osób, 1.2. Posiłki muszą posiadać wartość energetyczną zgodną z normą żywieniową, muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego (wg Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP) Posiłki powinny uwzględniać powszechnie uznane preferencje pokarmowe dzieci i winny być przygotowane z komponentów zakupionych przez Wykonawcę. Od poniedziałku do piątku posiłek składa się z dwóch dań tj.: I danie - zupa (250 ml) + chleb (50g), II danie - cztery razy w tygodniu danie mięsne lub rybne + kompot zawierające sztukę mięsa w sosie lub kotlet schabowy lub udziec z kurczaka lub kotlet z piersi drobiowej lub kotlet mielony lub pulpety lub schab pieczony lub filet rybny lub paluszki rybne ( min.150g) oraz dodatek w postaci ziemniaków, zamiennie ryż lub kasza (min. 200g), surówkę lub jarzyny gotowane (min. 100g), kompot lub napój(250 ml), jeden raz w tygodniu danie jarskie typu: naleśniki z serem lub konfiturą, kopytka w sosie, pierogi, pyzy, krokiety lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 250 g + napój lub kompot (250 ml) Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu dekady (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku Posiłki Wykonawca dostarczać będzie transportem spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i 2

3 zdrowotnych, na własny koszt, w przenośnych termosach z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posiłków. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków, oraz zadba o czystość termosów do transportu posiłków Szacunkowa liczba osób objętych dożywianiem to ok. 280 (liczba ta w trakcie roku 2014 może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu o ok. 10%). W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków Określona przez Zamawiającego liczba osób objętych posiłkiem jest wartością prognozowaną, ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego. W związku z tym Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu jadłospisu dekadowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach najpóźniej w czwartek na kolejny okres dekadowy Posiłki winne być dostarczone do poszczególnych placówek wyłącznie w dni nauki szkolnej, najpóźniej do godz Zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłek w formie cateringu musi zostać wydany w czasie do 4 godzin od momentu jego sporządzenia (wyprodukowania) Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorem szkoły lub wskazanym pracownikiem i kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej lub inną osobą upoważnioną w zakresie realizacji dożywiania (przyjmowanie zgłoszeń, rezygnacja z posiłków, itp.) Wykonawca zapewnia talerze i sztućce dla wszystkich wydawanych posiłków Zamawiający nie dopuszcza sztućców oraz talerzy z tworzyw sztucznych (plastiki, papierowe itp.) Dla zachowania bezpieczeństwa BHP wykorzystane naczynia i sztućce winny zostać usunięte z placówki niezwłocznie po zakończeniu posiłku UWAGA!. Zamawiający informuje Wykonawców, że obiekt kuchni i jadalni w Zespole Szkół w Kępicach jest w zarządzaniu przez podmiot zewnętrzny na zasadach najmu, w związku z czym należy ten fakt uwzględnić w sporządzanej ofercie, w szczególności w zakresie zapewnienia wyposażenia w postaci talerzy i sztućców. Bliższych informacji udziela Dyrekcja Zespołu Szkół w Kępicach, ul. Szkolna 1, Kępice telefon: (59) ; fax: (59) ; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

4 2. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług - zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie wyższej niż 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 4. Aukcja elektroniczna Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana. 5. Dynamiczny system zakupów Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów. 6. Wadium Zamawiający nie żąda wadium w postepowaniu. Rozdział II Instrukcja dla Wykonawców 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości Kępice Tel strona internetowa: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4

5 3. Termin wykonania zamówienia Od 03 lutego 2014r. do 31 grudnia 2014r. 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1.Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy: zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - oświadczenie; dysponują potencjałem technicznym do wykonania tj.: dysponują lokalem przystosowanym do sporządzania posiłków, zgodnie z wymogami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dokument potwierdzający; dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczenie; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - oświadczenie; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegają wykluczeniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; przedstawili oferty zgodne z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy i treścią niniejszej SIWZ; Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym oferty składane przez Spółki Cywilne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5

6 4.1.6 Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia i określi jakie obowiązki będzie pełnił Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt niespełnienie chociażby jednego warunku w SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą 5. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 5.1 Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1); 5.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2); 5.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3); 5.4 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych i/lub osób o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty (zał. nr 4). 5.5 Oświadczenie, w tym listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodną w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 5.6 Oświadczenie, w tym listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 5), 5.7 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert; 5.8 Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 6

7 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5.9 Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważny oryginał zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty; 5.10 Zaświadczenie z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków przygotowywania posiłków aktualne na dzień składania oferty, 5.11 W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w pkt SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa w pkt 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 w odniesieniu do tych podmiotów Przykładowy jadłospis dekadowy, który winien zawierać szczegółową kalkulację, tj. dokładna nazwa składnika, waga, cena jednostkowa, wartość energetyczna w KCL oraz całkowity koszt posiłku wraz z kosztem transportu; 5.14 Dokumenty, o których mowa w pkt pkt 5.10 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w załączeniu do ofert oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.3, 5.5, 5.6, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 5.3, 5.5, 5.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 7

8 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.17 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Dokumenty, o których mowa w pkt 5.17 ppkt 1 odnośnik nr 1 i 3 oraz ppkt 2 SIWZ lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 5.16 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.17 ppkt odnośnik nr 2 lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 5.18 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art kodeksu karnego. 8

9 6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 6.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w pkt 5 SIWZ należy złożyć w załączeniu do oferty w formie określonej w pkt 5.14 SIWZ. 6.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6.3 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.4 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: 6.8 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: 6.9 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, gdzie zamieszczono SIWZ Pytania Wykonawców można przesłać: pocztą na adres: 9

10 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości Kępice faksem: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego jest: Iwona Kucharska Inspektor ds. księgowokadrowych Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości Kępice pokój wew. 31 Kontakt w siedzibie Zamawiającego możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do Opis sposobu przygotowania oferty 8.1. Przygotowanie oferty Oferta powinna zawierać: Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), Dokumenty i oświadczenia (załączniki nr 2, 3, 4 i 5) potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i musi odpowiadać treści SIWZ Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, a wszystkie strony oferty, w tym załączniki, winny być podpisane przez Wykonawcę Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach, Wewnętrznej- opatrzonej adresem i nazwą Wykonawcy oraz zewnętrznej uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie opatrzonej następującym napisem: OFERTA NA DOŻYWIANIE W 2014 ROKU nie otwierać przed r. godz Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 10

11 powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu do składania ofert Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA lub WYCOFANIE Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 9.1. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości Kępice Pokój nr 121 do dnia r. do godz. 09: Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości Kępice Pokój nr 121 do dnia r. o godz. 09: Sesja otwarcia ofert Otwarcie ofert jest jawne. 10. Waluta Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 11. Opis kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 11

12 Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Nazwa kryterium Waga Cena: 60% Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Zamawiającego Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzymuje 60 pkt, pozostali punktację otrzymują wg wzoru: Cena najniższa C = x 60 % x 100 pkt Cena oferty badanej Nazwa kryterium Waga Klauzula społeczna: 40 % Podmiot oferujący usługę zatrudnił w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty osoby niepełnosprawne i/lub bezrobotne i/lub osoby o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej Oferent który wykaże zatrudnienie w/w osób otrzyma : 10 pkt za zatrudnienie 1 osoby, 20 pkt za zatrudnienie 2 osób, 30 pkt za zatrudnienie 3 osób. 40 pkt za zatrudnienie 4 i więcej osób Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i ceny ofert Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w SIWZ W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców i umieszcza pisemną informację na stronach internetowych Rozdział III Formularz cenowy 1. Opis sposobu obliczania ceny 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto cyfrą i słownie, zgodnie z obowiązującymi przepisami za jeden posiłek Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym również koszty transportu i zapewnienia talerzy oraz sztućców Cena może być tylko jedna Cena nie ulega zmianie przez okres zawarcia umowy. 12

13 1.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Rozdział IV Istotne dla stron postanowienia 1. Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 1.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie umieszczając pisemną informację na stronach internetowych Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy. 1.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Umowa 2.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 2.2 Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy. 2.3 Wzór umowy stanowi załącznik nr Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, a Wykonawcy potwierdzili fakt otrzymania, lub 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 2.5 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2.4, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 13

14 2.6 Warunkiem podpisania umowy jest obowiązek dostarczenia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie; sto tysięcy zł 00/100). 2.7 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 5. Nawiązując do pkt 4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy: w zakresie opisanym w rozdziale I pkt 1 SIWZ (przedmiot zamówienia - menu), zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, zmian niezależnych od stron wynikających z siły wyższej. 6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust Pozostałe postanowienia. 8.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8.2 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 14

15 8.3 W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w zakresie należytego wykonywania warunków umowy i przestrzegania istotnych jej elementów tj.: terminowość dostaw, norm jakościowych posiłków pod względem kalorycznym, norm jakościowych posiłków pod względem temperatury, norm jakościowych posiłków pod względem gramatury, zgodności posiłków z ustalonym i zaakceptowanym, przez upoważnione i wymagane osoby, menu, przestrzegania czystości, przepisów BHP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 8.5 W przypadku kiedy co najmniej dwa lub więcej z elementów, określonych w pkt 8.4, będzie realizowane z rażącym naruszeniem i zostanie odpowiednio udokumentowane, Zamawiający będzie miał prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia. 8.6 Należy mieć na względzie konsekwencje powyższej nienależytej realizacji zamówienia, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wyklucza wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. Rozdział V Załączniki do specyfikacji: 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnych z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych i/lub osób o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 5. Załącznik nr 5 - Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej. 6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy. Kępice, dnia r. Kierownik OPS w Kępicach mgr Marzanna Groś 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP 2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 81-155 Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Dyrektora SOSW Nr 1 Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne szkolenia informatyczne

Specjalistyczne szkolenia informatyczne Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 płk Rafał SMUSZKIEWICZ dnia 06.03.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia powyżej równowartości 134.000 euro

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo