Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania"

Transkrypt

1 Znak sprawy: AG-I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego Dyrektor Generalny Urzędu Sławomir Wasilczyk Łódź, dnia r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź Godziny pracy: Poniedziałek, środa piątek Wtorek II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania (7 central) - kod CPV : systemy alarmowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt urządzenia do siedmiu wskazanych lokalizacji na terenie województwa łódzkiego. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej wykorzystywanego obecnie sprzętu. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie; 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) nie zachodzi żadna z formalnych przesłanek wykluczenia ich na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1: 1) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 1, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż ,00 zł brutto każda, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 i 6 SIWZ;

3 2) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 2 jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ; 3) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 3 jeżeli wykaże, że nie zachodzi wobec niego żadna z formalnych przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 2, 3, 4 i 5 SIWZ. 4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a także Wykonawców, o których mowa w art. 24 b ust. 3 ustawy. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); 2) pojęcie przedsiębiorcy definicja zawarta w art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 3) pojęcie kontroli - definicja zawarta w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 6. W celu wykazania, iż nie zachodzi przesłanka wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca złoży oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 7. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wystarczy, że złoży je co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej (Konsorcjum), lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnianie; 2) oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy musi być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno podpisane przez wszystkich uczestników Konsorcjum; dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 3, 4 i 5 muszą być złożone przez każdego uczestnika konsorcjum osobno.. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -

4 złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - złożony zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; 3) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 4, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1 i pkt Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Ww. dokumenty muszą być wystawione: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie, o którym mowa w ust. 3; nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie, o którym mowa w ust. 3; nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i Dokumenty wskazane w ust. 7 i 8 należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 10. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, należy załączyć zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 11. W przypadku, o którym mowa w rozdz. V ust. 2 SIWZ i VI ust. 8 SIWZ jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (złożone przez podmiot składający zobowiązanie); 5) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. ust. 3, 4 i 5 SIWZ. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Nr faksu Zamawiającego (42) lub , adres poczty elektronicznej: 2. Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w ust. 1.

5 3. Zamawiający udostępnia dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać w formie faksu lub drogą elektroniczną. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) Rafał Tuga specjalista; 2) Agnieszka Głogowska starszy inspektor wojewódzki. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Do oferty muszą być dołączone dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ oraz opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń z podaniem producenta, modelu i typu, umożliwiający jego porównanie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, złożony zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy pisemnej. 4. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć umowę Konsorcjum, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 5. Oferta musi być umieszczona w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, posiadać nazwę, adres wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania". Znak sprawy: AG-I Nie otwierać przed 10 października 2014 r. godz UWAGA! W przypadku braku na kopercie ww. informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską jej nie otwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert. 6. Oferty przesłane pocztą należy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie i wysłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Łódź, ul. Piotrkowska 104, bud. E, pok. 118, z tym, że za datę złożenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty zgodnie z rozdziałem XI ust. 1 i ust. 2 SIWZ. 7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. W przypadku, gdy ofertę (formularz oferty oraz wszystkie dokumenty) podpisuje lub potwierdza za zgodność z oryginałem inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do właściwego rejestru, należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo szczególne należy złożyć w formie oryginału, natomiast pełnomocnictwo ogólne należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 10. Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem musi zawierać sformułowanie za zgodność z oryginałem lub podobne oraz czytelny podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (jeśli Wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis) lub inny podpis umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie dokumentu.

6 XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Wydziału Administracyjno- Gospodarczego, ul. Piotrkowska 104, I p., bud. E, pok Termin składania ofert upływa dnia 10 października 2014 r o godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Piotrkowska 104, I p., bud. E, pok Termin otwarcia ofert 10 października 2014 r o godz XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 1) podać cenę jednostkową netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wszelkie usługi, które należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia); 2) obliczyć cenę netto przedmiotu zamówienia poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość wynikającą z formularza oferty (kolumna 3 x kolumna 4); 3) obliczyć wartość podatku VAT wg stawki obowiązującej na dzień złożenia oferty; 4) obliczyć cenę brutto (cenę) oferty poprzez zsumowanie ceny netto i wartości podatku VAT 5) ceny i wartości, o których mowa w pkt 1-4 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza; 2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Kryterium Znaczenie kryterium Cena 60% Gwarancja 15% Wsparcie techniczne 15% Serwis 10% 2. Punkty (P) wyliczane będą wg następującego wzoru: Cena (C) C = (cena najniższa : cena badana) x 100 pkt x 100% Gwarancja (G) liczona w miesiącach: 24 miesiące 1 pkt, 36 miesięcy 4 pkt, 48 miesięcy 8 pkt, 60 miesięcy 15 pkt. Wsparcie techniczne (W) liczone w miesiącach (upgrade i aktualizacje oprogramowania i aplikacji) 24 miesiące 1 pkt, 36 miesięcy 4 pkt, 48 miesięcy 8 pkt, 60 miesięcy 15 pkt. Czas usunięcia awarii/usterki przez serwis (S) liczony w godzinach do 48 h 1 pkt, do 36 h 2 pkt, do 24 h 5 pkt, do 12 h 10 pkt. Ostateczna ocena punktowa: P = C + G + W + S 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Po wyborze oferty najkorzystniejszej należy przedłożyć do wglądu:

7 - w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną - umowę spółki w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ustępie 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej

8 operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Załączniki: Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Nr 2 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy; Nr 3 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 44 ustawy; Nr 4 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy; Nr 5 wykaz dostaw; Nr 6 formularz oferty; Nr 7 opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń; Nr 8 wzór umowy.

9 Załącznik Nr 1 Znak sprawy AG-I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis techniczny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń umożliwiających sterowanie wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania ludności z wykorzystaniem sieci IP zapewniających przy tym kompatybilność z istniejącym radiowym, systemem sterowania syrenami oraz urządzeniami radiowymi wykorzystywanymi przez dotychczasowy system na terenie województwa. Urządzenia powinny umożliwiać zdalne sterowanie syrenami elektronicznymi i elektromechanicznymi różnych producentów zlokalizowanymi na terenie województwa łódzkiego wchodzących w skład systemu. Awaria elementu cyfrowego nie może wpływać na możliwość uruchomienia systemu za pomocą dotychczasowych rozwiązań urządzeń radiowych. I. System ostrzegania ludności 1. Centrala miejska (7 sztuk): a) w pełni funkcjonalna centrala miejska posiadająca budowę modułową zapewniającą łatwą konfigurację i rozbudowę, b) posiada w pełni funkcjonalne stanowisko dostępowe umożliwiające w szczególności: zdalne sterowanie syren elektronicznych i elektromechanicznych różnych producentów (uruchamianie, wyłączanie, testowanie, podstawową diagnostykę) poprzez interfejs graficzny wyposażony w mapę cyfrową (w standardzie dostępnych rozwiązań open source owych np. Open Street Map lub inną mapę cyfrową dostarczoną przez wykonawcę) wizualizacje na mapie cyfrowej syren alarmowych wraz z ich lokalizacją, statusem i zasięgiem słyszalności, w tym aktualizacje stanu sprawności zobrazowanego graficzne po każdym testowaniu ręcznym i automatycznym możliwość uaktualniania rodzajów sygnałów dźwiękowych, generowanie komunikatów głosowych i ich przekazywanie do syren elektronicznych, zdalne testowanie (ręczne i automatyczne) poszczególnych syren, grup syren i wszystkich syren wchodzących w skład systemu, aktualizacja zbiorczej informacji o stanie syren automatycznie po każdym testowaniu ręcznym i automatycznym informacje o statusie syreny alarmowej zawierającej adres, dane identyfikacyjne, typ, moc, oraz sprawności, eksport raportów uruchamiania i testowania, historii pracy i pozostałych statystyk do formatu.xls,.cal lub.pdf filtrowanie statystyk pracy systemu za pomocą parametrów: daty, centrali alarmowej, statusu, syreny, testowania, uruchamiania, historii pracy itp. posiada charakter otwarty umożliwiający podłączenie innych urządzeń pomiarowych (np. stacji meteorologicznych, czujników skażeń itp.), ze względu na konieczność czytelnego obrazowania obiektów na mapie cyfrowej wyświetlacz/ekran interfejsu nie może być mniejszy niż 21 cali. c) zapewnia integralność i kompatybilność z istniejącym wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania ludności, d) umożliwia awaryjną rekonfigurację centrali miejskiej do pracy w systemie centrali wojewódzkiej w przypadku awarii centrali wojewódzkiej e) umożliwia zdalne, bezpieczne zarządzania i konfigurację poprzez Internet f) zapewnia integrację z systemem selektywnego sterowania syrenami DSP-50 (wykorzystywanym w OSP)

10 g) zawiera radiotelefon analogowo-cyfrowy zapewniający przygotowanie systemu do przyszłej integracji z cyfrowymi sieciami łączności radiowej pracujący w paśmie wykorzystywanym przez system, h) zapewnia zdalną obsługę i nadzór nad elementami systemu z poziomu dyspozytorskiej aplikacji komputerowej, umożliwiając awaryjne uruchomienie systemu w przypadku awarii stanowiska dostępowego i) generowanie raportów okresowych dotyczących stanu systemu alarmowego, historii pracy systemu, historii pracy centrali oraz zapamiętywanie tych danych przez okres minimum dwóch lat. j) zapasowe źródło zasilania min. 12 godzin, k) zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem poprzez zastosowanie standardowych sposobów szyfrowania oraz indywidualnych loginów i haseł dla użytkowników l) zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem pochodzącym z sieci w okresie wsparcia technicznego zaoferowanego w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę ł) umożliwia przechowywanie danych dotyczących punktów alarmowych w bazie danych i replikowanie ich w obu kierunkach, aby zmiana lub aktualizacja nie wymagała zmian w centrali wojewódzkiej i na odwrót II. Licencje Licencja użytkownika na wykorzystane oprogramowanie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nieodpłatnie protokół komunikacyjny wykorzystywany do komunikacji pomiędzy centralą miejską a wojewódzką. III. Dostawa Dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja central alarmowych (z centralą wojewódzką) we wskazanych lokalizacjach nastąpi w terminie 60 dni od daty podpisania umowy nie później niż do dnia 26 listopada 2014 r. Wykonawca zapewni przeszkolenie 30 pracowników w zakresie niezbędnym do obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania w siedzibie zamawiającego lub innej wskazanej pisemnie przez Zamawiającego. Po dostawie i zamontowaniu urządzeń nastąpi uruchomienie systemu w postaci treningu systemu (uruchomienie z centrali wojewódzkiej w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż do dnia 25 listopada 2014 r.) IV. Gwarancja Gwarancja na wszystkie elementy zamawianego systemu (min. 24 miesiące max. 60 miesięcy) Wykonawca zapewni nieodpłatną aktualizację/upgrade dostarczonych aplikacji i oprogramowania towarzyszącego w okresie min. 24 miesiące max. 60 miesięcy Wykonawca udostępni całodobowy punkt kontaktowy przeznaczony do zgłaszania awarii (adres e- mail i fax) Usunięcie awarii zgłoszonych do punktu kontaktowego w okresie gwarancyjnym nastąpi w czasie maksymalnie 48 godzin, a w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenie zastępcze W przypadku zaprzestania wspierania produktu przez Wykonawcę, likwidacji/zawieszenia działalności dostawca przekaże nieodpłatnie kody źródłowe do aplikacji na rzecz Zamawiającego V. Uwagi W lokalizacjach wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego przeznaczonych do instalacji central alarmowych zostanie zapewniony dostęp do sieci Internet (przez administratora, użytkownika obiektu) Zamawiający zapewni dostęp do sieci Internet w miejscach instalacji central alarmowych. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, schematy, karty katalogowe, deklaracje zgodności CE (zgodnie z wymogami) urządzeń wykorzystanych w przedsięwzięciu wykonane w języku polskim. Dopuszcza się możliwość wymiany/aktualizacji/modernizacji komponentów obecnie wykorzystywanych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego celem dostosowania rozwiązań będących przedmiotem dostawy do istniejącego systemu w przypadku braku technicznych możliwości integracji, za pisemną zgodą Zamawiającego.

11 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 2 Oświadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Należę / Nie należę* 2 do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 3 : itd (data) (podpis i pieczęć imienna) *4 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 należy wskazać listę podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej; * 4 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis. Załącznik Nr 3

12 ... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania (7 central) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. 1. posiadam wiedzę i doświadczenie; 2. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy przedstawiam/nie przedstawiam* 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania do mojej dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia/potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia (data) (podpis i pieczęć imienna) *3 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis. Załącznik Nr 4

13 ... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania (7 central) oświadczam, że: Nie zachodzi wobec mnie żadna z formalnych przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

14 Załącznik Nr 5... (pieczęć Wykonawcy) *1 WYKAZ DOSTAW do sprawy AG-I Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Data wykonania zamówienia Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonywana lub jest wykonywana UWAGA! Należy załączyć dowody określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 - odcisk pieczęci firmowej, jeśli Wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa Wykonawcy; * 2 - podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

15 ... (pieczęć wykonawcy) *1 FORMULARZ OFERTY do sprawy AG-I Załącznik Nr 6 Przystepując jako Wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę central alarmowych powiatowych/miejskich na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania składam następujacą ofertę: CENA Za wykonanie przedmiotu zamówienia Cena netto dla Cena netto Ilość Przedmiot zamówienia 1 sztuki (zł) sztuk (zł) (kol. 3 x kol. 4) Centrale alarmowe powiatowe/miejskie na potrzeby OC do systemu ostrzegania i 7 alarmowania... złotych netto... złotych podatku VAT... złotych brutto (słownie złotych:... brutto) Oświadczam, że na cenę oferty składa się również ewentualna wymiana/aktualizacja/modernizacja komponentów obecnie wykorzystywanych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego celem dostosowania rozwiązań będących przedmiotem dostawy do istniejącego systemu w przypadku braku technicznych możliwości integracji. GWARANCJA Oferowany okres gwarancji wynosi:... miesięcy. Uwaga! Okres gwarancji należy podać dla całego urządzenia. Wykonawca może zaoferować jeden z następujących okresów gwarancji: 24 miesiące; 36 miesięcy; 48 miesięcy; 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. WSPARCIE TECHNICZNE Oferowany okres wsparcia technicznego wynosi:. miesięcy. Uwaga! Wykonawca może zaoferować jeden z następujących okresów wsparcia technicznego: 24 miesiące; 36 miesięcy; 48 miesięcy; 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

16 SERWIS Oferowany czas usunięcia awarii/usterki przez serwis wynosi: do. godzin. Uwaga! Wykonawca może zaoferować następujący czas usunięcia awarii: do 48 h; do 36 h; do 24 h; do 12 h. Dane kontaktowe Wykonawcy: Adres:. Fax:. Adres (data) (podpis imienny)*² *¹- odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca sie nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *²- podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca sie nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

17 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 7 Opis oferowanych urządzeń z podaniem nazwy producenta, modelu oraz typu, umożliwiający ich porównanie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ Znak sprawy AG-I Producent, model i typ oferowanego urządzenia:... L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Centrala miejska (7 sztuk) a) posiada budowę modułową zapewniającą łatwą konfigurację i rozbudowę, posiada w pełni funkcjonalne wojewódzkie b) stanowisko dostępowe umożliwiające w szczególności: zdalne sterowanie syren elektronicznych i elektromechanicznych różnych producentów (uruchamianie, wyłączanie, testowanie, podstawową diagnostykę) poprzez interfejs graficzny wyposażony w mapę cyfrową (w standardzie dostępnych rozwiązań open source owych np. Open Street Map lub inną mapę cyfrową dostarczoną przez wykonawcę) wizualizacje na mapie cyfrowej syren alarmowych wraz z ich lokalizacją, statusem i zasięgiem słyszalności, w tym aktualizacje stanu sprawności zobrazowanego graficzne po każdym testowaniu ręcznym i automatycznym możliwość uaktualniania rodzajów sygnałów dźwiękowych, generowanie komunikatów głosowych i ich przekazywanie do syren elektronicznych, zdalne testowanie (ręczne i automatyczne) poszczególnych syren, grup syren i wszystkich syren wchodzących w skład systemu aktualizacja zbiorczej informacji o stanie syren automatycznie po każdym testowaniu ręcznym i automatycznym, informacje o statusie syreny alarmowej zawierającej adres, dane identyfikacyjne, typ, moc, oraz sprawności, eksport raportów uruchamiania i testowania, historii pracy i pozostałych statystyk do formatu.xls,.cal lub.pdf, filtrowanie statystyk pracy systemu za pomocą parametrów: daty, centrali alarmowej, statusu, syreny, testowania, uruchamiania, historii pracy itp.

18 posiada charakter otwarty umożliwiający podłączenie innych urządzeń pomiarowych (np. stacji meteorologicznych, czujników skażeń itp.), ze względu na konieczność czytelnego obrazowania obiektów na mapie cyfrowej wyświetlacz/ekran interfejsu nie może być mniejszy niż 21 cali, zapewnia integralność i kompatybilność z istniejącym c) wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwia awaryjną rekonfigurację centrali miejskiej d) do pracy w systemie centrali wojewódzkiej w przypadku awarii centrali wojewódzkiej, e) umożliwia zdalne, bezpieczne zarządzania i konfigurację poprzez Internet, zapewnia integrację z systemem selektywnego f) sterowania syrenami DSP-50 (wykorzystywanym w OSP), zawiera radiotelefon analogowo-cyfrowy g) zapewniający przygotowanie systemu do przyszłej integracji z cyfrowymi sieciami łączności radiowej pracujący w paśmie wykorzystywanym przez system, zapewnia zdalną obsługę i nadzór nad elementami h) systemu z poziomu dyspozytorskiej aplikacji komputerowej, umożliwiając awaryjne uruchomienie systemu w przypadku awarii stanowiska dostępowego generowanie raportów okresowych dotyczących stanu i) systemu alarmowego, historii pracy systemu, historii pracy centrali oraz zapamiętywanie tych danych przez okres minimum dwóch lat. zapasowe źródło zasilania min. 12 godzin, pozwalające na pełną funkcjonalność centrali i j) systemu w czasie pracy bez zasilania sieciowego w tym uruchomienie sygnałów alarmowych w punktach alarmowych zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem k) poprzez zastosowanie standardowych sposobów szyfrowania oraz indywidualnych loginów i haseł dla użytkowników zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem l) pochodzącym z sieci w okresie wsparcia technicznego zaoferowanego w postepowaniu przetargowym przez Wykonawcę umożliwia przechowywanie danych dotyczących ł) punktów alarmowych w bazie danych i replikowanie ich w obu kierunkach, aby zmiana lub aktualizacja nie wymagała zmian w centrali wojewódzkiej i na odwrót (data) (podpis imienny)*² *¹- odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca sie nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *²- podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca sie nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis

19 Załącznik Nr 8 AG-I Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy: Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, z upoważnienia którego występuje Dyrektor Generalny Urzędu Sławomir Wasilczyk, zwany dalej Zamawiającym a... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić fabrycznie nowe urządzenia umożliwiające sterowanie systemem z wykorzystaniem sieci IP, zwane dalej przedmiotem umowy. 2. Zaoferowane urządzenia muszą zapewnia integralność i kompatybilność z istniejącym wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania ludności. 3. System powinien umożliwiać zdalne sterowanie syrenami elektronicznymi oraz elektromechanicznymi różnych producentów, zlokalizowanymi na terenie województwa łódzkiego i wchodzących w skład systemu. 4. Awaria elementu cyfrowego nie może wpływać na możliwość uruchomienia systemu za pomocą dotychczasowych rozwiązań - radiowych urządzeń analogowych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 1 do umowy. 2 Wykonawca zobowiązuje się: 1. Dostarczyć na swój koszt, w opakowaniun fabrycznym, bezzwrotnym przedmiot umowy w terminie do 26 listopada 2014 r. 2. Zainstalować, uruchomić i zintegrować centrale alarmowe (powiatowe/miejskie) w siedmiu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie województwa łódzkiego. 3. Udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres..., licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego o którym mowa w 3 ust. 2 umowy. 4. Dostawca zapewni nieodpłatną aktualizację/upgrade dostarczonych aplikacji i oprogramowania towarzyszącego w okresie min. miesięcy. 5. Zapewnić całodobowy (7 dni w tygodniu) punkt kontaktowy przeznaczony do zgłaszania awarii (adres e- mail i fax). 6. Usunąć awarie zgłoszone do punktu kontaktowego w okresie gwarancyjnym w czasie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia awarii w powyższym terminie udostępnić nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenie zastępcze. 7. Zapewnić serwis pogwarancyjny na przedmiot umowy w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia. 8. Zapewnić bezpłatne przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy, o ile są wymagane przez producenta urządzenia. 9. Przeszkolić wskazanych pracowników w zakresie niezbędnym do obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 10. Dostarczyć licencję użytkownika na wykorzystane oprogramowanie. 11. Dostarczyć instrukcje obsługi, schematy, karty katalogowe, deklaracje zgodności CE (zgodnie z wymogami) urządzeń wykorzystanych w przedsięwzięciu wykonane w języku polskim. 12. W przypadku zaprzestania wspierania produktu przez dostawcę, likwidacji/zawieszenia działalności dostawca przekaże nieodpłatnie kody źródłowe do aplikacji na rzecz Zamawiającego.

20 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę... zł netto (słownie złotych:... netto) +... zł podatku VAT (słownie złotych:...), co daje kwotę... zł brutto (słownie złotych:... brutto). 2. Podstawą do wystawienia faktury w zakresie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo odbiorczy. 3. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 4. Fakturę należy wystawić na Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP , REGON Datą zapłaty jest data przyjęcia przelewu przez bank Zamawiającego. 6. Ze strony Zamawiającego, osobą uprawnioną do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonania przedmiotu umowy, w tym w zakresie dostawy przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu zdawczo odbiorczego jest 7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy urządzeń, co najmniej na 7 dni kalendarzowych wcześniej. 2. Zamawiający ustali konkretny dzień dostawy, nie później niż 4 dni kalendarzowe przed planowanym przez Wykonawcę terminem, o którym mowa w ust Przedmiot umowy musi być dostarczony wraz z kompletną dokumentacją użytkownika, zwłaszcza instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną, certyfikatami oraz atestami wydanymi przez uprawnione organy. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą być w języku polskim lub tłumaczone na język polski Strony zastrzegają zapłatę kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub inne niż wymienione w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, nienależyte wykonanie umowy, karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto; 3) w przypadku nieusunięcia awarii w terminie 48 godzin (lub terminie zadeklarowanych przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym) i niedostarczenia urządzeń zastępczych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w okresie trwania gwarancji. 2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100 % wartości umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 5. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy do dnia 26 listopada 2014 r., Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznania spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału każdy, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca Załącznikiem Nr 1 do umowy będzie szczegółowy opis przedmiotu umowy

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług poligraficznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług poligraficznych Znak sprawy: AG-I.273.2.6.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług poligraficznych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych Znak sprawy: AG-I.273.2.31.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/5/2015

Bardziej szczegółowo

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę central telefonicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym

Przetarg nieograniczony na Dostawę central telefonicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze Znak sprawy 32 /EZP/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę central telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo