ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY"

Transkrypt

1 TI/026/88/2015 Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00zł wpłacono w całości tel.: , fax: , Internet: 2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra opisany szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 3. Kod CPV: Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania 4. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 5-ciu miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Termin i miejsce składania ofert: do dnia r., do godz na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice, Katowice, ul. Olimpijska Informacje ogólne: 6.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 6.2 Finansowanie: Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 7. Warunki udziału w postępowaniu: 7.1 Wykonawcy, którzy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 7.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki: 1

2 7.2.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien przedstawić wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŝycie tj.: minimum jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody lub jednej koncepcji budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im waŝne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami), tj. osobami których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającymi wymogi, o których mowa o których mowa w art. 20a ustawy z dnia r. o samorządach zawodowych architektów oraz inŝynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 932). 8 Wykaz dokumentów i oświadczeń, które naleŝy dołączyć do oferty: 8.1 Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem nr Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS) - zgodnie ze wzorem nr Wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem nr 4. Do wykazu naleŝy dołączyć dowody potwierdzające naleŝyte wykonanie usługi. 8.6 Wykaz osób z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi - zgodnie z wzorem nr 5. Do oferty naleŝy dołączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 8.7 Wykonawca powinien przedłoŝyć ofertę jako cenę ryczałtową. 8.8 Wykonawca przed przystąpieniem do złoŝenia oferty moŝe przeprowadzić wizję lokalną w godzinach od do 14 00, po uprzednim telefonicznym skontaktowani się z kierownictwem SUW Kozłowa Góra, telefon kontaktowy: (32)

3 9 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy do składania oświadczeń woli umocowany jest pełnomocnik Wykonawcy, do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszystkie załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu. 10 Oferta, podpisanie, pakowanie, oznakowanie oferty: Ofertę składa się w formie pisemnej, w kopercie, uniemoŝliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, Katowice. Na kopercie naleŝy umieścić zapis: NIE OTWIERAĆ oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy. 11 Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu (32) Przesłany faksem dokument naleŝy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty. 12 Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia naleŝy składać do 4 dni przed terminem złoŝenia ofert. Na pytania złoŝone po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi. 13 Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie formuły: spełnia nie spełnia 14 Ocena i porównanie ofert: Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie stosował kryterium: cena oferty brutto waga kryterium 100%. Oferta cenowa brutto, będzie oceniana na podstawie poniŝszego wzoru: Cena brutto najniŝszej oferty A = x 100 pkt. Cena brutto ocenianej oferty gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę. 15 Przyznanie zamówienia: Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyŝszą ocenę punktową. 16 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę, poprzez Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 17 Osoby upowaŝnione do kontaktów z oferentami: w zakresie opisu przedmiotu zamówienia p. Waldemar Chłond Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych, telefon kontaktowy 3

4 stacjonarny (32) wew. 331 lub (32) , wew. 331 lub komórkowy w zakresie wizji na obiekcie: p. Józef Horzela Kierownik SUW Kozłowa Góra, telefon (32)

5 Wzór nr 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice FORMULARZ OFERTOWY... (pełna nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres siedziby Wykonawcy)... (organ rejestrowy oferenta i numer rejestru) NIP:..... REGON:... Odpowiadając na zapytanie ofertowe składamy niniejszą ofertę na: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra Cena oferty: netto zł, słownie. brutto...zł, słownie. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 5-ciu miesięcy od daty podpisania umowy. Ponadto oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i załączonym wzorem umowy i przyjmujemy ich treść bez Ŝadnych zastrzeŝeń. Osoba do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu (stacjonarny, komórkowy), fax, adres data podpis osoby/osób/ uprawnionej 5

6 Wzór nr 2... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentujemy spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych... data.. podpis osoby/osób/ uprawnionej 6

7 Wzór nr 3... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra Oświadczam, ze podmiot, który reprezentujemy, nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS). data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 7

8 Wzór Nr 4... (pieczęć firmowa wykonawcy) Wykaz wykonanych usług Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający (Odbiorca) Nazwa i adres Miejsce i daty wykonania Wartość brutto Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia przez przedłoŝenie wykazu wykonanych usług: minimum jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody lub jednej koncepcji budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty winny być złoŝone przynajmniej przez jeden podmiot. Do wykazu naleŝy dołączyć dowody potwierdzające, Ŝe w/w usługi zostały wykonane naleŝycie... data.. podpis osoby/osób/ uprawnionej 8

9 Wzór nr 5... (pieczęć adresowa oferenta) WYKAZ osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Nazwisko i Imię Wykształcenie Stanowisko Podstawa Uprawnienia* dysponowania Wymagane uprawnienia budowlane: co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych data podpis osoby/osób/ uprawnionej 9

10 UMOWA nr TI / / WZÓR zawarta w dniu roku w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice, zwaną dalej Zamawiającym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającą NIP , REGON , będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00 zł wpłacono w całości, którą reprezentują: z jednej strony, a, zwanego dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: z drugiej strony, o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty (stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy), Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, który stanowi: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, zwanej dalej Koncepcją. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy), Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Umowy), zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC i przynaleŝności do właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa lub Architektów przez osoby realizujące przedmiot umowy. 2 Termin realizacji przedmiotu umowy: do 5-ciu miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia. Warunki odbioru Koncepcji są następujące: 3 10

11 1. Jako kompletną uznaje się Koncepcję zawierającą wszystkie elementy wyszczególnione w pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia w ilości, o której mowa w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia. 2. W trakcie opracowywania Koncepcji naleŝy na bieŝąco uzgadniać proponowane rozwiązania koncepcyjne z Kierownictwem SUW Kozłowa Góra i Wydziałami branŝowymi Zamawiającego. 3. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest protokół zdawczo odbiorczy potwierdzający kompletność i prawidłowość wykonanej Koncepcji zgodnie z Umową. 4. Strony uzgadniają, Ŝe termin określony w 2 Umowy oznacza termin podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin do 14 dni na przeprowadzenie weryfikacji przekazanej Koncepcji przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego. 5. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o zauwaŝonych wadach w wykonanej Koncepcji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 6. Zamawiający podpisze protokół zdawczo odbiorczy, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Umową w terminie do 14 dni od daty otrzymania Koncepcji, a w przypadku stwierdzenia wad w Koncepcji, termin 14 dni liczony będzie od daty usunięcia stwierdzonych wad. 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art Kodeksu cywilnego) za wykonanie przedmiotu umowy, wynikające z oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy), w wysokości: netto zł, (słownie: złotych); brutto: zł, (słownie: złotych) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego, zgodnie z 3 niniejszej Umowy, stwierdzającego opracowanie przedmiotu umowy bez wad. 2. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy bez wad. 3. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 6. NaleŜności wymienione w 4 niniejszej Umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji do końca realizacji Umowy. 11

12 6 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający ma prawo do obciąŝenia Wykonawcy karą umowną w przypadku: 2.1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 2.2. opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad przy odbiorze przedmiotu umowy, bądź w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 3. NiezaleŜnie od kar umownych Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie, gdy przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad trwa dłuŝej niŝ 30 dni. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŝeli kara nie pokrywa powstałej szkody. 5. Kary umowne są niezaleŝne i naleŝą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niŝ jedna kara umowna. 6. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezaleŝnie, kary te podlegają sumowaniu. 7. Strony Umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy o naliczone kary Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 1.1. realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienaleŝyty, sprzeczny z postanowieniami Umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa, 1.2. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 1.3. złoŝenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 1.4. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 3. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia na podstawie dokonanej przez Strony inwentaryzacji wykonanych prac oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego wyceny pod warunkiem, Ŝe wykonane przez Wykonawcę prace do dnia odstąpienia przestawiają wartość i nadają się do wykorzystania, zgodnie z celem jakiemu miały słuŝyć. 1. Strony wprowadzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Strony przewidują okres obowiązywania rękojmi na okres 3 lat liczonych od daty odbioru Koncepcji. 3. W ramach rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich błędów i braków w Koncepcji. 12

13 9 1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 3. Zmiana osób pełniących obowiązki Koordynatorów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie wzajemnego powiadomienia Stron Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŝności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość Umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym Umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na przedmiot umowy niŝ w dniu złoŝenia oferty. 4. Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia wynagrodzenia nawet, jeŝeli nie przewidział wszystkich niezbędnych kosztów, do przeprowadzenia procesu wykonania przedmiotu umowy. 5. W razie zaistnienia sporu, Strony podejmą niezbędne działania w celu polubownego rozwiązania sporu. 6. W razie niemoŝliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawy te zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: - Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 13

14 Załącznik nr 2 do umowy nr TI/../2015 Opis przedmiotu zamówienia wykonania Koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra 1. Lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, adres: WYMYSŁÓW ul. Leśna 34, Dobieszowice. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Koncepcji modernizacji instalacji ozonowania Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra wraz z oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji składającej się z: 1) Części opisowej: załoŝenia ideowe, opis przyjętych rozwiązań; opis w zakresie technologii ozonowania i wyposaŝenia w urządzenia wraz z wytycznymi dla wszystkich branŝ; opis koncepcji w zakresie instalacji ozonowania; dyspozycje materiałowe, 2) Załączników graficznych: podstawowe rzuty i przekroje obrazujące instalacje ozonowania z rozmieszczeniem urządzeń i instalacji w budynku ozonowni; 3) Oszacowania kosztów realizacji inwestycji dla dwóch wariantów wg załoŝeń technologicznych, opisanych w punkcie 4 przy następujących załoŝeniach technologicznych: - max dobowa produkcja wody do m 3 /d - prowadzenie robót modernizacyjnych na czynnej SUW 3. Opis stanu istniejącego instalacji ozonowania i wykaz istniejących urządzeń: 3.1.Przygotowanie i uzdatnianie powietrza - 2 dmuchawy o tłokach obrotowych typu Roots - 2 chłodziarki typu GFR osuszacze powietrza typu DV Produkcja ozonu - 2 generatory ozonu typu MZI 176 o wydajności jednostkowej do 7 kg O 3 /godz. 3.3.Dyfuzja powietrza ozonowego - ozonowanie wstępne 4 inŝektory typu EM 560 obciąŝenie inŝektora wynosi max 700m 3 /godz., min 450 m 3 /godz. - ozonowanie pośrednie 70 dysków porowatych typu DPP Destrukcja ozonu resztkowego ozonowanie wstępne - destruktor typu FD 78 ozonowanie końcowe destruktor typu FD Wytwarzanie i dawkowanie ozonu maksymalna sumowa dawka ozonowania wstępnego i pośredniego wynosi: 7,0 g + 1,0 g = 8,0 g O 3 /m 3 ; 14

15 zapotrzebowanie maksymalne ozonu przy załoŝeniu max szczytowym przepływie wody 1500 m 3 /godz. wynosi: 8,0 g x 1500 m 3 = 12,0 kg O 3 /godz; minimalna sumowa dawka ozonowania wstępnego i pośredniego wynosi 2,5 g + 0,5 g = 3,0 g O 3 /m 3 ; zapotrzebowanie minimalne ozonu przy załoŝeniu minimalnego przepływu wody 250m 3 /godz. wynosi: 3,0 g x 250 m 3 = 0,75 kg O 3 /godz.; Obecnie wielkość mocy ozonatora nie pozwala na wytwarzanie mniej niŝ 1,8 kg O 3 /godz. Przy przepływie wody ok. 250 m 3 /godz. minimalna sumowa dawka ozonu nie wynosi 3gO 3 /m 3 a jest znacznie przekroczona ( wynosi ponad 7 go 3 /m 3 ) 4. ZałoŜenia technologiczne (wytyczne do opracowania Koncepcji) 1. Wariant I: Opracowanie koncepcji dla zaprojektowania i późniejszego wykonania dwóch inŝektorów o efektywnej pracy wprowadzania ozonu do wody surowej przy przepływie wody ok. 250 m 3 /godz. Dobór urządzeń i instalacji dla proponowanego wariantu leŝy w gestii Wykonawcy koncepcji z rozwiązaniem problemu znacznego przekroczenia dawki ozonu w okresach minimalnego zapotrzebowania. 2. Wariant II Opracowanie koncepcji dla zaprojektowania i późniejszego wykonania generatorów ozonu nowej generacji bazującej na czystym tlenie. Doprowadzi to do zmniejszenia rozmiarów aparatury, uproszczenia procesu ozonowania wody, spadku kosztów eksploatacyjnych. Dobór urządzeń i instalacji dla proponowanego wariantu leŝy w gestii Wykonawcy koncepcji. 3. Dla istniejącego systemu ozonowania wstępnego i pośredniego koncepcja powinna uwzględniać: Modernizację istniejących destruktorów ozonu resztkowego (grzałkowych) które charakteryzują się duŝą energochłonnością na destruktory katalityczne. 5. Obowiązki projektanta: Przedmiot zamówienia naleŝy realizować w oparciu o wizję lokalną, z uwzględnieniem ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach, Prawo Wodne oraz zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną. Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji: planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dla dwóch wariantów naleŝy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŝytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r Nr 130 poz wraz z późniejszymi zmianami). W trakcie opracowywania Koncepcji naleŝy na bieŝąco uzgadniać proponowane rozwiązania koncepcyjne z Kierownictwem SUW Kozłowa Góra i Wydziałami branŝowymi GPW.S.A. Przedmiot zamówienia naleŝy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach na nośniku elektronicznym (w wersji pdf ), przy czym Zamawiający wymaga aby szacunek kosztów realizacji inwestycji był na oddzielnym nośniku elektronicznym. 15

TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE TI/288/297/2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Bardziej szczegółowo

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Istotne postanowienia umowy Rozdział 3: Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto Pabianice ul. Zamkowa 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku

Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2008 roku Zamawiający: Gmina Lędziny Adres zamawiającego: Lędzińska 55 41-143 Lędziny Lędziny 28.01.2008 r. Znak sprawy: ZI-3/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 206 000 EURO OGŁASZA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 206 000 EURO OGŁASZA BURMISTRZ SOŚNICOWIC SOŚNICOWICE, dnia 20.03.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 206 000 EURO BURMISTRZ SOŚNICOWIC zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.- Prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SOŚNICOWICE REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA UL. RYNEK 19, 44-153 SOŚNICOWICE tel. 032/238-71-91, fax. 032/238-75-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie sprawy: ZP/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo