ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY"

Transkrypt

1 TI/026/88/2015 Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00zł wpłacono w całości tel.: , fax: , Internet: 2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra opisany szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 3. Kod CPV: Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania 4. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 5-ciu miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Termin i miejsce składania ofert: do dnia r., do godz na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice, Katowice, ul. Olimpijska Informacje ogólne: 6.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 6.2 Finansowanie: Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 7. Warunki udziału w postępowaniu: 7.1 Wykonawcy, którzy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 7.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki: 1

2 7.2.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien przedstawić wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŝycie tj.: minimum jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody lub jednej koncepcji budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im waŝne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami), tj. osobami których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającymi wymogi, o których mowa o których mowa w art. 20a ustawy z dnia r. o samorządach zawodowych architektów oraz inŝynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 932). 8 Wykaz dokumentów i oświadczeń, które naleŝy dołączyć do oferty: 8.1 Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem nr Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS) - zgodnie ze wzorem nr Wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem nr 4. Do wykazu naleŝy dołączyć dowody potwierdzające naleŝyte wykonanie usługi. 8.6 Wykaz osób z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi - zgodnie z wzorem nr 5. Do oferty naleŝy dołączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 8.7 Wykonawca powinien przedłoŝyć ofertę jako cenę ryczałtową. 8.8 Wykonawca przed przystąpieniem do złoŝenia oferty moŝe przeprowadzić wizję lokalną w godzinach od do 14 00, po uprzednim telefonicznym skontaktowani się z kierownictwem SUW Kozłowa Góra, telefon kontaktowy: (32)

3 9 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy do składania oświadczeń woli umocowany jest pełnomocnik Wykonawcy, do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszystkie załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu. 10 Oferta, podpisanie, pakowanie, oznakowanie oferty: Ofertę składa się w formie pisemnej, w kopercie, uniemoŝliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, Katowice. Na kopercie naleŝy umieścić zapis: NIE OTWIERAĆ oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy. 11 Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu (32) Przesłany faksem dokument naleŝy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty. 12 Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia naleŝy składać do 4 dni przed terminem złoŝenia ofert. Na pytania złoŝone po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi. 13 Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie formuły: spełnia nie spełnia 14 Ocena i porównanie ofert: Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie stosował kryterium: cena oferty brutto waga kryterium 100%. Oferta cenowa brutto, będzie oceniana na podstawie poniŝszego wzoru: Cena brutto najniŝszej oferty A = x 100 pkt. Cena brutto ocenianej oferty gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę. 15 Przyznanie zamówienia: Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyŝszą ocenę punktową. 16 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę, poprzez Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 17 Osoby upowaŝnione do kontaktów z oferentami: w zakresie opisu przedmiotu zamówienia p. Waldemar Chłond Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych, telefon kontaktowy 3

4 stacjonarny (32) wew. 331 lub (32) , wew. 331 lub komórkowy w zakresie wizji na obiekcie: p. Józef Horzela Kierownik SUW Kozłowa Góra, telefon (32)

5 Wzór nr 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice FORMULARZ OFERTOWY... (pełna nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres siedziby Wykonawcy)... (organ rejestrowy oferenta i numer rejestru) NIP:..... REGON:... Odpowiadając na zapytanie ofertowe składamy niniejszą ofertę na: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra Cena oferty: netto zł, słownie. brutto...zł, słownie. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 5-ciu miesięcy od daty podpisania umowy. Ponadto oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i załączonym wzorem umowy i przyjmujemy ich treść bez Ŝadnych zastrzeŝeń. Osoba do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu (stacjonarny, komórkowy), fax, adres data podpis osoby/osób/ uprawnionej 5

6 Wzór nr 2... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentujemy spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych... data.. podpis osoby/osób/ uprawnionej 6

7 Wzór nr 3... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra Oświadczam, ze podmiot, który reprezentujemy, nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS). data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 7

8 Wzór Nr 4... (pieczęć firmowa wykonawcy) Wykaz wykonanych usług Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający (Odbiorca) Nazwa i adres Miejsce i daty wykonania Wartość brutto Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia przez przedłoŝenie wykazu wykonanych usług: minimum jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody lub jednej koncepcji budowy, przebudowy, rozbudowy instalacji technologicznych na stacjach uzdatniania wody W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty winny być złoŝone przynajmniej przez jeden podmiot. Do wykazu naleŝy dołączyć dowody potwierdzające, Ŝe w/w usługi zostały wykonane naleŝycie... data.. podpis osoby/osób/ uprawnionej 8

9 Wzór nr 5... (pieczęć adresowa oferenta) WYKAZ osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Nazwisko i Imię Wykształcenie Stanowisko Podstawa Uprawnienia* dysponowania Wymagane uprawnienia budowlane: co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych data podpis osoby/osób/ uprawnionej 9

10 UMOWA nr TI / / WZÓR zawarta w dniu roku w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice, zwaną dalej Zamawiającym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającą NIP , REGON , będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00 zł wpłacono w całości, którą reprezentują: z jednej strony, a, zwanego dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: z drugiej strony, o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty (stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy), Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, który stanowi: Opracowanie koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, zwanej dalej Koncepcją. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy), Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Umowy), zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC i przynaleŝności do właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa lub Architektów przez osoby realizujące przedmiot umowy. 2 Termin realizacji przedmiotu umowy: do 5-ciu miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia. Warunki odbioru Koncepcji są następujące: 3 10

11 1. Jako kompletną uznaje się Koncepcję zawierającą wszystkie elementy wyszczególnione w pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia w ilości, o której mowa w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia. 2. W trakcie opracowywania Koncepcji naleŝy na bieŝąco uzgadniać proponowane rozwiązania koncepcyjne z Kierownictwem SUW Kozłowa Góra i Wydziałami branŝowymi Zamawiającego. 3. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest protokół zdawczo odbiorczy potwierdzający kompletność i prawidłowość wykonanej Koncepcji zgodnie z Umową. 4. Strony uzgadniają, Ŝe termin określony w 2 Umowy oznacza termin podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin do 14 dni na przeprowadzenie weryfikacji przekazanej Koncepcji przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego. 5. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o zauwaŝonych wadach w wykonanej Koncepcji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 6. Zamawiający podpisze protokół zdawczo odbiorczy, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Umową w terminie do 14 dni od daty otrzymania Koncepcji, a w przypadku stwierdzenia wad w Koncepcji, termin 14 dni liczony będzie od daty usunięcia stwierdzonych wad. 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art Kodeksu cywilnego) za wykonanie przedmiotu umowy, wynikające z oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy), w wysokości: netto zł, (słownie: złotych); brutto: zł, (słownie: złotych) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego, zgodnie z 3 niniejszej Umowy, stwierdzającego opracowanie przedmiotu umowy bez wad. 2. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy bez wad. 3. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 6. NaleŜności wymienione w 4 niniejszej Umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji do końca realizacji Umowy. 11

12 6 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający ma prawo do obciąŝenia Wykonawcy karą umowną w przypadku: 2.1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 2.2. opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad przy odbiorze przedmiotu umowy, bądź w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 3. NiezaleŜnie od kar umownych Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie, gdy przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad trwa dłuŝej niŝ 30 dni. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŝeli kara nie pokrywa powstałej szkody. 5. Kary umowne są niezaleŝne i naleŝą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niŝ jedna kara umowna. 6. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezaleŝnie, kary te podlegają sumowaniu. 7. Strony Umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy o naliczone kary Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 1.1. realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienaleŝyty, sprzeczny z postanowieniami Umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa, 1.2. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 1.3. złoŝenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 1.4. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 3. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia na podstawie dokonanej przez Strony inwentaryzacji wykonanych prac oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego wyceny pod warunkiem, Ŝe wykonane przez Wykonawcę prace do dnia odstąpienia przestawiają wartość i nadają się do wykorzystania, zgodnie z celem jakiemu miały słuŝyć. 1. Strony wprowadzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Strony przewidują okres obowiązywania rękojmi na okres 3 lat liczonych od daty odbioru Koncepcji. 3. W ramach rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich błędów i braków w Koncepcji. 12

13 9 1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 3. Zmiana osób pełniących obowiązki Koordynatorów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie wzajemnego powiadomienia Stron Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŝności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość Umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym Umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na przedmiot umowy niŝ w dniu złoŝenia oferty. 4. Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia wynagrodzenia nawet, jeŝeli nie przewidział wszystkich niezbędnych kosztów, do przeprowadzenia procesu wykonania przedmiotu umowy. 5. W razie zaistnienia sporu, Strony podejmą niezbędne działania w celu polubownego rozwiązania sporu. 6. W razie niemoŝliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawy te zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: - Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 13

14 Załącznik nr 2 do umowy nr TI/../2015 Opis przedmiotu zamówienia wykonania Koncepcji modernizacji instalacji ozonowania na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra 1. Lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, adres: WYMYSŁÓW ul. Leśna 34, Dobieszowice. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Koncepcji modernizacji instalacji ozonowania Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra wraz z oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji składającej się z: 1) Części opisowej: załoŝenia ideowe, opis przyjętych rozwiązań; opis w zakresie technologii ozonowania i wyposaŝenia w urządzenia wraz z wytycznymi dla wszystkich branŝ; opis koncepcji w zakresie instalacji ozonowania; dyspozycje materiałowe, 2) Załączników graficznych: podstawowe rzuty i przekroje obrazujące instalacje ozonowania z rozmieszczeniem urządzeń i instalacji w budynku ozonowni; 3) Oszacowania kosztów realizacji inwestycji dla dwóch wariantów wg załoŝeń technologicznych, opisanych w punkcie 4 przy następujących załoŝeniach technologicznych: - max dobowa produkcja wody do m 3 /d - prowadzenie robót modernizacyjnych na czynnej SUW 3. Opis stanu istniejącego instalacji ozonowania i wykaz istniejących urządzeń: 3.1.Przygotowanie i uzdatnianie powietrza - 2 dmuchawy o tłokach obrotowych typu Roots - 2 chłodziarki typu GFR osuszacze powietrza typu DV Produkcja ozonu - 2 generatory ozonu typu MZI 176 o wydajności jednostkowej do 7 kg O 3 /godz. 3.3.Dyfuzja powietrza ozonowego - ozonowanie wstępne 4 inŝektory typu EM 560 obciąŝenie inŝektora wynosi max 700m 3 /godz., min 450 m 3 /godz. - ozonowanie pośrednie 70 dysków porowatych typu DPP Destrukcja ozonu resztkowego ozonowanie wstępne - destruktor typu FD 78 ozonowanie końcowe destruktor typu FD Wytwarzanie i dawkowanie ozonu maksymalna sumowa dawka ozonowania wstępnego i pośredniego wynosi: 7,0 g + 1,0 g = 8,0 g O 3 /m 3 ; 14

15 zapotrzebowanie maksymalne ozonu przy załoŝeniu max szczytowym przepływie wody 1500 m 3 /godz. wynosi: 8,0 g x 1500 m 3 = 12,0 kg O 3 /godz; minimalna sumowa dawka ozonowania wstępnego i pośredniego wynosi 2,5 g + 0,5 g = 3,0 g O 3 /m 3 ; zapotrzebowanie minimalne ozonu przy załoŝeniu minimalnego przepływu wody 250m 3 /godz. wynosi: 3,0 g x 250 m 3 = 0,75 kg O 3 /godz.; Obecnie wielkość mocy ozonatora nie pozwala na wytwarzanie mniej niŝ 1,8 kg O 3 /godz. Przy przepływie wody ok. 250 m 3 /godz. minimalna sumowa dawka ozonu nie wynosi 3gO 3 /m 3 a jest znacznie przekroczona ( wynosi ponad 7 go 3 /m 3 ) 4. ZałoŜenia technologiczne (wytyczne do opracowania Koncepcji) 1. Wariant I: Opracowanie koncepcji dla zaprojektowania i późniejszego wykonania dwóch inŝektorów o efektywnej pracy wprowadzania ozonu do wody surowej przy przepływie wody ok. 250 m 3 /godz. Dobór urządzeń i instalacji dla proponowanego wariantu leŝy w gestii Wykonawcy koncepcji z rozwiązaniem problemu znacznego przekroczenia dawki ozonu w okresach minimalnego zapotrzebowania. 2. Wariant II Opracowanie koncepcji dla zaprojektowania i późniejszego wykonania generatorów ozonu nowej generacji bazującej na czystym tlenie. Doprowadzi to do zmniejszenia rozmiarów aparatury, uproszczenia procesu ozonowania wody, spadku kosztów eksploatacyjnych. Dobór urządzeń i instalacji dla proponowanego wariantu leŝy w gestii Wykonawcy koncepcji. 3. Dla istniejącego systemu ozonowania wstępnego i pośredniego koncepcja powinna uwzględniać: Modernizację istniejących destruktorów ozonu resztkowego (grzałkowych) które charakteryzują się duŝą energochłonnością na destruktory katalityczne. 5. Obowiązki projektanta: Przedmiot zamówienia naleŝy realizować w oparciu o wizję lokalną, z uwzględnieniem ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach, Prawo Wodne oraz zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną. Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji: planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dla dwóch wariantów naleŝy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŝytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r Nr 130 poz wraz z późniejszymi zmianami). W trakcie opracowywania Koncepcji naleŝy na bieŝąco uzgadniać proponowane rozwiązania koncepcyjne z Kierownictwem SUW Kozłowa Góra i Wydziałami branŝowymi GPW.S.A. Przedmiot zamówienia naleŝy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach na nośniku elektronicznym (w wersji pdf ), przy czym Zamawiający wymaga aby szacunek kosztów realizacji inwestycji był na oddzielnym nośniku elektronicznym. 15

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach TR/288/ 494 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew ZAPROSZENIE Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

INSTRUKCJA. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INSTRUKCJA Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 23 /2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

TR/288/ 23 /2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE TR/288/ 23 /2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Zaprojektowanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Chorzowskiej 186 w Katowicach wraz z zaprojektowaniem indywidualnego

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 1623 /2012. Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze 71620000-0 Usługi analizy ZAPROSZENIE

TR/288/ 1623 /2012. Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze 71620000-0 Usługi analizy ZAPROSZENIE TR/288/ 1623 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego, wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego, 37 na wykonanie Ekspertyzy mykologicznej lokalu mieszkalnego nr 4, w Sosnowcu, ul. Wodociągi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/450/2015 Katowice, dnia 24.02.2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

TR/288/545/2012. Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE

TR/288/545/2012. Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE TR/288/545/2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na elektryczną ZUW Goczałkowice przyłącze nr 4 Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 06.05.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację chemikaliów

Bardziej szczegółowo

ZAPO/ZOS/385/2014 Katowice, dnia 3 listopada 2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/ZOS/385/2014 Katowice, dnia 3 listopada 2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/ZOS/385/2014 Katowice, dnia 3 listopada 2014r I. ZAMAWIAJĄCY ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 10.09.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

TI/026/ 1362 /2015 Katowice, dnia 02 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TI/026/ 1362 /2015 Katowice, dnia 02 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/ 1362 /2015 Katowice, dnia 02 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27.07.2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

Katowice, dnia 27.07.2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/1867/2015 Katowice, dnia 27.07.2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania kotłowni gazowych w budynkach zlokalizowanych przy Zbiorniku Wodnym Goczałkowice

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania kotłowni gazowych w budynkach zlokalizowanych przy Zbiorniku Wodnym Goczałkowice TR/288/1236/2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na w budynkach zlokalizowanych przy Zbiorniku Wodnym Goczałkowice Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/ 1751/2014 Katowice, dnia 15 lipca 2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 1242 /2013. Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych

TR/288/ 1242 /2013. Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych TR/288/ 1242 /2013 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

TI/026/ 3023/2015 Katowice, dnia 23 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

TI/026/ 3023/2015 Katowice, dnia 23 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY TI/026/ 3023/2015 Katowice, dnia 23 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

PT-211/255 /2012 Katowice, ZAPYTANIE OFERTOWE

PT-211/255 /2012 Katowice, ZAPYTANIE OFERTOWE PT-211/255 /2012 Katowice, 2012-03-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie operatu wodno-prawnego

Bardziej szczegółowo

TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE TI/288/297/2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Bardziej szczegółowo

TI/026/1200/2014. Kod CPV: Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

TI/026/1200/2014. Kod CPV: Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE TI/026/1200/2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu ujęcia wody Łagisza Stacji Uzdatniania Wody Będzin Kod CPV: 71350000-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR AZ/ / , które reprezentuje:..., o następującej treści:

WZÓR U M O W Y NR AZ/ / , które reprezentuje:..., o następującej treści: Załącznik do ZAPO/AZ/15/04/2014 WZÓR U M O W Y NR AZ/ /2014 zawarta w dniu....2014 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/ZOS/266/2014 Katowice, dnia 5 września 2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice 2011.10.10 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę n/w DOSTAWA polielektrolitu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1.....

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1..... Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 Załącznik do ZAPO/ 3 / 02 /2014 zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice

Bardziej szczegółowo

Projektu wykonawczego wraz z ocen

Projektu wykonawczego wraz z ocen TR/288/ 1624 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego, wg 37 Regulaminu Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na opracowanie: Projektu wykonawczego wraz z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Remont sklepienia zapłonowego w kotle WR 2,5 PN IV 3119 na terenie kotłowni

Remont sklepienia zapłonowego w kotle WR 2,5 PN IV 3119 na terenie kotłowni TR/026/1918/2011 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn: Remont sklepienia zapłonowego w kotle WR 2,5 PN IV 3119 na terenie kotłowni Górnośląskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TR/288/2296/2012. Modernizacja układu pomiarowego SUW Strumień dobór i wymiana przekładników prądowych

TR/288/2296/2012. Modernizacja układu pomiarowego SUW Strumień dobór i wymiana przekładników prądowych TR/288/2296/2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu dla zadania: Modernizacja układu pomiarowego SUW Strumień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr AZ/.../ /

Wzór umowy nr AZ/.../ / Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 ZAPO/05/03/2014 zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/28/06/2015. Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/28/06/2015. Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/28/06/2015 Katowice, dnia 13.07. 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: 40-026 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/18 /07/2013 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Stacja Uzdatniania Wody Czaniec Kobiernice ul.wodociągowa 1

ZAPO/AZ/18 /07/2013 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Stacja Uzdatniania Wody Czaniec Kobiernice ul.wodociągowa 1 ZAPO/AZ/18 /07/2013 Katowice 2013-07-04 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice złoŝenia oferty handlowej na dostawę szaf ubraniowych BHP loco;

Bardziej szczegółowo

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób )

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób ) TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: usługę szkolenia

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 339 /2011 OGŁOSZENIE

TR/288/ 339 /2011 OGŁOSZENIE TR/288/ 339 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontów pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice. Kod CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 1326 /2012. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę, wg 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na

TR/288/ 1326 /2012. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę, wg 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na TR/288/ 1326 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę, wg 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania pn. Modernizacja zasilania w energię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres prac: Podstawa prawna:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres prac: Podstawa prawna: PT-211/361/2011 Katowice,2011-03-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie opracowania: Podział

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kłodzko, dnia 18.03.2014 r. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko. 1. Rodzaj zamówienia: Prace

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych OGŁOSZENIE

Kod CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych OGŁOSZENIE TR/288/ /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Modernizację zasilania w energię elektryczną budynku administracyjnego wraz z hangarem na łodzie połoŝonego w Wiśle Wielkiej Kod CPV: 45311000-0

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Remont komina stalowego kotłowni SUW Strumień ZAPROSZENIE

Remont komina stalowego kotłowni SUW Strumień ZAPROSZENIE TR/288/ 725 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Remont komina stalowego kotłowni SUW Strumień Kod CPV: 45220000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/ 37/09/2014 Katowice, dnia 19 września 2014 ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY ZAPO/AZ/ 07/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Katowice, dnia 25 lutego 2015r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr 2 Wykaz osób Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): Imię i nazwisko Specjalność Proponowana

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

Modernizacja rozdzielni 6kV SUW Łazy poprzez zastosowanie automatyki SZR w polach zasilających, systemem projektuj i buduj ZAPROSZENIE

Modernizacja rozdzielni 6kV SUW Łazy poprzez zastosowanie automatyki SZR w polach zasilających, systemem projektuj i buduj ZAPROSZENIE TR/288/ 510 /2013 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu dla zadania: Modernizacja rozdzielni 6kV SUW Łazy poprzez

Bardziej szczegółowo

TR/288/1166/2012. Przyłączenie do sieci Vattenfall S.A. Gliwice budynków zakładowych na terenie OSM Mikołów system projektuj i buduj

TR/288/1166/2012. Przyłączenie do sieci Vattenfall S.A. Gliwice budynków zakładowych na terenie OSM Mikołów system projektuj i buduj TR/288/1166/2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu dla zadania: Przyłączenie do sieci Vattenfall S.A. Gliwice budynków

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/ 25 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Przepompownia Paprocany Tychy,ul.Bielska 213. telefon:

ZAPO/AZ/ 25 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Przepompownia Paprocany Tychy,ul.Bielska 213. telefon: ZAPO/AZ/ 25 /04/2011 Katowice 04.05.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/ 1378 /2014 Katowice, 10 czerwca 2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Konina OFERTA

Wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Konina OFERTA Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 44014-2008;

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14 ZDP.2020/AZ/80/14 Kłodzko, dnia 12.12.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/004/04/2012 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. lp Specyfikacja towarowa j.m

ZAPO/AZ/004/04/2012 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. lp Specyfikacja towarowa j.m ZAPO/AZ/004/04/0 Katowice 8.04.0 ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Wojewódzka 9, 40-06 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę niŝej wyspecyfikowanych towarów: lp Specyfikacja towarowa j.m Ilość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury.

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury. ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. szt 1. Wełna mineralna UNI-MATA gr. 5cm (1 rolka =19,2m² )

ZAPYTANIE OFERTOWE. szt 1. Wełna mineralna UNI-MATA gr. 5cm (1 rolka =19,2m² ) ZAPO/AZ/ 6 /11/011 Katowice 011-11-0 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 0-06 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę do niŝej wymienionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/126 /04/2011 Katowice, 07.04.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul.

ZAPO/AZ/126 /04/2011 Katowice, 07.04.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. ZAPO/AZ/126 /04/2011 Katowice, 07.04.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco: Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. pomieszczenia zamknięte ¹ pow. m². pomieszczenia otwarte ² pow. m ²

OGŁOSZENIE. pomieszczenia zamknięte ¹ pow. m². pomieszczenia otwarte ² pow. m ² AS/139/114/2011 Katowice, dnia 21.03.2011r OGŁOSZENIE O wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na : Wykonanie deratyzacji w okresie wiosennym 2011r w n/w obiektach Spółki

Bardziej szczegółowo

AZ/ 119 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.Kosa spalinowa STIHL FS 450 2,1 kw/2,9 KM. Stacja Uzdatniania Wody. telefon

AZ/ 119 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.Kosa spalinowa STIHL FS 450 2,1 kw/2,9 KM. Stacja Uzdatniania Wody. telefon AZ/ 119 /04/2011 Katowice 2011-04-27 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę n/w urządzeń; 1.Kosa

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014. Wzór umowy 2..

Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014. Wzór umowy 2.. Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014 Wzór umowy zawarta w dniu... 2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU OG/3293/2013 24.09.2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAP/24 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAP/24 /04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAP/24 /04/2011 Katowice 2011-.04-29 ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę n/w DOSTAWA FARB, LAKIERÓW i ROZPUSZCZALNIKÓW wg. załączonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

TI/026/2102/2015 Katowice, dnia 19 sierpnia 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

TI/026/2102/2015 Katowice, dnia 19 sierpnia 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY TI/026/2102/2015 Katowice, dnia 19 sierpnia 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 753-21-27-420 Nysa, 09.07.2013

Bardziej szczegółowo

Katowice 26 czerwca 2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

Katowice 26 czerwca 2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/ 24 /2014 Katowice 26 czerwca 2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I.ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon UMOWA../ /. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miejską w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez..zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. Nysa, 11.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/10/2015 Katowice, dnia 18 marca 2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPO/AZ/10/2015 Katowice, dnia 18 marca 2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY ZAPO/AZ/10/2015 Katowice, dnia 18 marca 2015r ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/33 /2013 Katowice 2013-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/33 /2013 Katowice 2013-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/33 /2013 Katowice 2013-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawy 40 ton wodnego roztworu

Bardziej szczegółowo