Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr. 223, poz z 2007 r. tekst jedn.z późn.zm., na wywóz nieczystości stałych niewyselekcjonowanych z nieruchomości administrowanych przez AN Łódź Bałuty Centrum w ilości 4 318,08m³ CPV , Zawartość specyfikacji: ROZDZIAŁ 1. Informacje ogólne i opis przedmiotu zamówienia ROZDZIAŁ 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ROZDZIAŁ 3. Informacje dotyczące sposobu przygotowania ofert ROZDZIAŁ 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ 5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz sposób udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmianw treści SWIZ ROZDZIAŁ 6. Termin związazania ofertą ROZDZIAŁ 7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ROZDZIAŁ 8. Opis kryteriów oraz ich wartość przy wyborze oferty. ROZDZIAŁ 9. Warunki odrzucenia oferty ROZDZIAŁ 10. Unieważnienie przetargu ROZDZIAŁ 11. Informacja o wyniku przetargu ROZDZIAŁ 12. Zawarcie umowy ROZDZIAŁ 13. Ponowny wybór oferty ROZDZIAŁ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej ROZDZIAŁ 15. Załączniki Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera stron : 6 I. Informacje ogólne i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Łódź reprezentowana przez Administrację Nieruchomościami Łódź-Bałuty Centrum Łódź ul. Drewnowska 5 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art PZP (Dz. U. Nr Nr. 223, poz z 2007 r. tekst jedn.z późn.zm.), zwane dalej Ustawą. 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych niewyselekcjonowanych w nieruchomościach administrowanych przez AN Łódź-Bałuty Centrum zgodnie z załącznikiem nr 3, opróżnienie pojemników z odpadami biodegradacji, a pojemników zawierających szkło surowce, wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi na podstawie uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia z poźn. zm. a także, jeżeli podczas realizacji zamówienia zajdzie konieczność usunięcia odpadów, na które wykonawca nie posiada zezwolenia, np. odpadów niebezpiecznych, to ma obowiązek zlecić na własny koszt usunięcie tych odpadów podwykonawcy, posiadającemu stosowne uprawnienia w tym zakresie. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych jak i również ofert równoważnych 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy. 4.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 5. Zamawiający nie wymaga złożenia WADIUM oraz zabezpieczenia należytego wykonania usług 6. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: r. II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać następujące warunki: 1. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniać wymóg art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

2 obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. posiadać zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów z terenu Łodzi (art. 7 Ustawy z dnia r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. nr 132 z 1997 roku, poz. 622 z późniejszymi zmianami). a przede wszystkim odpady ujęte w podgrupie 2003 inne odpady komunalne ( ,200307) i ujęte w podgrupie 2002 z ogrodów i parków ( ) oraz ujęte w podgrupie odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie z wyłączeniem odpadów oznaczonych jako niebezpieczne. Klasyfikacji należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 4. posiadać określony status prawny przedsiębiorstwa; 5.nie zalegać z opłatami składek ZUS i podatków w Urzędzie Skarbowym. 6.posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 7. dysponować niezbędnym sprzętem i pojemnikami w ilości koniecznej do sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem postanowień 21 i 23 Uchwały Rady Miasta nr LXIII/1185/06 z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi; 8.posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej ,00zł. 9.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 10.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, ze skazaniem ( firm) proponowanych podwykonawców. III. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały kolejno ponumerowane kartki. 4. Do oferty należy załączyć wszystkie wyszczególnione w rozdziale dokumenty i oświadczenia. W razie braku choćby jednego z nich, bądź złożenia ich w niewłaściwej formie po uprzednim wezwaniu w określonym przez Zamawiającego terminie na podstawie art. 26 ust 3 ustawy, oferent zostanie wykluczony z postępowania. W zawiadomieniu o wykluczeniu Zamawiający poda uzasadnienie prawne i faktyczne. Stosowną informację w tym zakresie Zamawiający przekaże wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów art. 92 ust. 1 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Oferta, formularz cenowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisu i reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (- podpis poświadczony przez Notariusza. 6. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w odpisach (kopiach, fotokopiach) poświadczonych za zgodność z oryginałem sporządzone w sposób umożliwiajacy identyfikację podpisu np.wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającą kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty muszą być oznaczone klauzulą dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu konkurencji Dz.U. Z 1993r. Nr 47, poz.211 z póź.zm.. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert. 9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w podmiocie występującym wspólnie. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które strona będzie zaangażowana. 10. Wprowadzenie własnych warunków w treści oferty spowoduje jej odrzucenie. 11.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznaczenia oferty lub jej nieprawidłowego opakowania. IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Ofertę złożoną według wzoru załącznika nr Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikające z art. 24 i 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych według załącznika nr 2.

3 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Umowę spółki, a w przypadku konsorcjum także umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeżeli takie występuje. 5. Zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz roślinnych od właścicieli nieruchomości. 6. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 7. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej okres realizacji usług a w przypadku, gdy wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC lub na okres krótszy, do oferty należy dołączyć zobowiązanie mówiące o ubezpieczeniu usług przed podpisaniem umowy lub o przedłużeniu ważności ubezpieczenia, zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej ,00zł.. Za zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym ponosi odpowiedzialność oferent zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego z dnia r ( Dz. U. nr 126, poz. 615). W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający wymaga spełnienia warunków oddzielnie dla każdego z partnerów w pkt. 2, 3, 7. Natomiast pozostałe dokumenty składają wspólnie. V. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz sposób udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian w treści SWIZ 1. Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje między uczestnikami postępowania muszą być przekazywane stronom w formie pisemnej bądź faxu pod nr Zamawiajacy wyklucza możliwość porozumiewania się wykonawcy drogą elektroniczną lub strony internetowej. 3. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich oferentów. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 5.Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia wyjaśnień i zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 6. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: 1. Mirosława Mucha w zakresie procedury przetargowej orazw zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. nr tel VI. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany w okresie 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na złożenie oferty. VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie na adres: w siedzibie zakładu tj. AN Łódź-Bałuty Centrum ul.drewnowska 5 2. Termin składania ofert upływa r., o godz. 8: Ofertę należy włożyć w kopertę zapieczętowaną i oznaczoną Oferta na wywóz nieczystości stałych niewyselekcjonowanych - Przetarg nieograniczony. 4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na

4 wniesienie protestu. 5. Oferty przesłane faxem lub elektronicznie nie będą rozpatrywane. 2. Zmiana i wycofanie oferty 1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić /zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 2. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone oraz dodatkowo podpisane zmiana lub wycofanie. 3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego /pokój nr 16/. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Komisja ds. zamówień publicznych podejmie czynności związane ze sprawdzaniem,badaniem, porównaniem i oceną złożonych ofert, zgodnie z zobowiązującym regulaminem pracy Komisji /Zarządzenie Dyrektora Administracji nr 8 z dnia r./ 4. Tryb otwarcia ofert 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z określonymi w art.87 ust 2 ustawy zawiadamiając o tym wykonawcę. VIII. Opis kryteriów oraz ich wartość przy wyborze oferty 1. Opis obliczenia ceny oferty 1. Oferent określi cenę wywozu nieczystości stałych za 1m³ odpadów komunalnych Cena ta ma być stała dla wszystkich miesięcy, które obejmuje niniejsze zamówienie. 2. Oferent obliczy wartość oferty zgodnie z wskazówkami wynikającymi z załączonego wzoru formularza cenowego. 3. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy, nie będzie podlegała waloryzacji i ma charakter ceny maksymalnej, ostatecznej. 2. Kryterium wyboru oferty 1. Badanie i porównanie i ocena złożonych ofert odbywa się wyłącznie na podstawie warunków i wymagań określonych w SWIZ. 2. Kryterium ceny oceniane będzie w skali 100 punktowej. Ilości punktów zostaną obliczone wg n/w wzoru, przy czym maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej przeliczonej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej: c.cena minimalna x 100 punktów x 100% wagi c. nastepnej ofery Wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbywać się będzie w ramach stawki za wywóz nieczystości stałych IX. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust 2 pkt. 3; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu oferty Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 ustawy, informuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. X. Unieważnienie przetargu 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w przypadkach określonych art. 93, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z roku z późniejszymi zmianami.

5 W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne. XI. Informacja o wyniku przetargu. 1. Oferenci o wyborze oferty zostaną poinformowani poprzez : pisemne zawiadomienie oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania ogłoszenie w portalu internetowym UZP ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego 2. Ogłoszenie zawierać będzie nazwę, adres firmy, która została wybrana oraz uzasadnienie wyboru oferty a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych złożonych ofert, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub wykluczone podajac uzasadnienie prawne i faktyczne. XII. Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.,po spełnieniu formalności zawartych zgodnie z art..92, art. 93, art. 94 ustawy. 2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, gdy wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy dotyczące: zmiany formy własności nieruchomości, zmiany zarządcy. 3.Dopuszcza się zmianę stawki VAT w wyniku zmiany stawek tego podatku obowiązującego w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy (zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). XIII. Ponowny wybór ofert W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający na prawo do ponownego wyboru oferty spośród ofert pozostałych, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.u. Nr 223 poz z 2007r. tekst jedn.z późn. zm. ) XV. Załączniki: 1. formularz ofertowy 2. oświadczenie z art.22 i 24 upzp 3. wykaz nieruchomości / harmonogram wywozu nieczystości w roku wzór umowy Specyfikacje zatwierdzono i podpisano w dniu r.

służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. numer sprawy : MZŻ.T.262.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna : ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2013 r., poz. 1473) I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

4. Protokół okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektu mostowego - zał. nr 1.2 SIWZ

4. Protokół okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektu mostowego - zał. nr 1.2 SIWZ 2 S P I S Z A W A R T O Ś C I 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część opisowa 2. Specyfikacja Techniczna (ST) - zał. nr 1 SIWZ 3. Wykaz obiektów mostowych - zał. nr 1.1 SIWZ 4. Protokół okresowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207. 0ZNACZENIE POSTĘPOWANIA: MPGM 02/03/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.000 Euro) na UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH Znak sprawy: AG-I.272.1.2.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo