PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO"

Transkrypt

1

2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału: Tadeusz Kotela, MłodzieŜowy Dom Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, 2010 r.) Projekt okładki: Barbara Jankowska 2

3 SPIS TREŚCI Odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieŝy w placówkach wychowania pozaszkolnego I. Kształtowanie zainteresowań i rozbudzanie talentów w wieku przedszkolnym w placówce wychowania pozaszkolnego... 4 II. Kształtowanie poczucia własnej toŝsamości narodowej i zachowania tradycji regionalnych w działaniach artystycznych i kulturalnych placówki wychowania pozaszkolnego III. Współdziałanie placówki wychowania pozaszkolnego ze szkołą, instytucją kultury i organizacją pozarządową w rozwijaniu uzdolnień i talentów dzieci i młodzieŝy ze środowisk wiejskich i zaniedbanych wychowawczo IV. Efektywne i wszechstronne kształtowanie i rozwijanie talentów uczestników zajęć muzycznych w placówce wychowania pozaszkolnego na przykładzie MłodzieŜowego Domu Kultury w Opolu. Odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieŝy w placówkach wychowania pozaszkolnego V. Rozwijanie talentów plastycznych VI. Pogłębianie i rozwijanie naukowych zainteresowań młodzieŝy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w toku zajęć pozaszkolnych we współpracy z pracownikami naukowymi i pod patronatem wyŝszych uczelni (przedstawiona została działalność pracowni naukowych PM w Katowicach: Pracownia Fizyczno-Chemiczna, Pracownia Biologii Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Matematyki i Informatyki) VII. Teatr dziecięcy i młodzieŝowy - praca nie tylko z dzieckiem zdolnym. Z doświadczeń praktyka VIII. Edukacja proeuropejska i wymiana międzynarodowa, współpraca z europejskimi instytucjami czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, realizacja wspólnych wielostronnych projektów, wybrane formy rozwijania zainteresowań i talentów działania inicjowane przez młodzieŝ IX. Sport i edukacja prozdrowotna w placówce wychowania pozaszkolnego na przykładzie Pałacu MłodzieŜy w Bydgoszczy X. Model współpracy placówki z jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie województwa mazowieckiego

4 I. Kształtowanie zainteresowań i rozbudzanie talentów w wieku przedszkolnym w placówce wychowania pozaszkolnego Akademia Przedszkolaka jest formą zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia te mają charakter edukacyjno integracyjny, a głównym celem jest rozwój społeczny dzieci z duŝym naciskiem na indywidualizację potrzeb uczestników. Pałac MłodzieŜy im. Juliana Tuwima w Łodzi oferuje zajęcia integracyjne, teatralne, plastyczne, muzyczno- rytmiczne, zabawa uczy- nauka bawi, język angielski oraz zajęcia z tekstem literackim. Organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, zajęcia poza placówką. Współpracujemy z biblioteką oraz z przedszkolem integracyjnym NOVOCULUM, którego podopieczni uczestniczą w naszych zajęciach. Organizacja zadań edukacyjno wychowawczych Priorytetem naszych działań jest szeroko rozumiana elastyczność w postępowaniu, umiejętność twórczego reagowania, pomysłowość, wysoki poziom wiedzy nauczycieli, twórczość w formułowaniu problemów, samodzielność w poszukiwaniu nowych metod i środków, otwartość na problemy dzieci, wychowywanie ich na ludzi o szerokich horyzontach myślowych, aktywnie i twórczo przekształcających rzeczywistość. Realizując podstawę programową, realizujemy potrzeby dziecka do określenia swojej odrębności, przy konieczności jednoczesnego uwzględniania indywidualności innych. Obok standardowych elementów wyposaŝenia pracowni, najwaŝniejszym komponentem infrastruktury zajęć w placówkach zajęć pozaszkolnych, warunkującym sukces edukacyjny, jest w tym przypadku kultura Ŝycia codziennego przejawiająca się w dąŝeniu do zrozumienia dotychczasowych doświadczeń dziecka, poszanowaniu jego potrzeb, akceptowania wyraŝanych poglądów, ukierunkowaniu podejmowanych działań, rozpoznawania motywów postępowania, dyskretnym współuczestniczeniu w budowaniu swoistej hierarchii wartości Cele edukacyjne Ogólne cele edukacji przedszkolnej : wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, pozwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji itp.), wyzwalaniem w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości. Treści edukacyjne dotyczą następujących aktywności: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Podaje swoje dane osobowe Swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny Zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych Wykazuje inicjatywę w działaniu Uzasadnia swoje postępowanie Nazywa swoje emocje Zna zasady ustalone w grupie, stara się ich przestrzegać Swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i dorosłymi Jest zdolne do kompromisów, podejmuje działania zbiorowe Wykazuje się wiedza o miejscu zamieszkania, świecie i wszechświecie Pełni swoją role, jako dziecko, w Ŝyciu społecznym. 4

5 AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Przejawia wraŝliwość słuchową oraz uwaŝnie słucha rozmówcy Prawidłowo artykułuje głoski Swobodnie posługuje się mową dla wyraŝania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych Formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym W toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu Chętnie korzysta z ksiąŝek dla dzieci Zna nazwiska wybranych autorów i tytuły wybranych pozycji klasycznych literatury dziecięcej Recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty przejawia wraŝliwość wzrokową Rozumie znaczenia znaków i symboli graficznych Zna litery, czyta wyrazy i krótkie teksty dostosowane pod względem trudności do jego moŝliwości Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania Próbuje pisać na miarę swoich moŝliwości Rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji Mówiąc, czytając lub pisząc, przejawia podstawę twórczą AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami Twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach Chętnie mówi o swoich zainteresowaniach, poznaje upodobania innych osób Rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci Jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów Poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy Z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne Zna części ciała, poprawnie je nazywa Posługuje się określeniami dotyczącymi połoŝenia przedmiotów w przestrzeni Rozumie podstawowe określenia czasu Prawidłowo posługuje się liczebnikami Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny Nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody oŝywionej i nieoŝywionej Zna główne zagroŝenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA Muzyka Słuchanie i śpiewanie piosenek, nauka metodą ze słuchu, zbiorowe i indywidualne wykonywanie Gra na instrumentach perkusyjnych, zapoznanie się z wyglądem i sposobem gry, wykonywanie akompaniamentu do piosenek 5

6 Wykonywanie prostych, jedno, dwutaktowych tematów rytmicznych Wykonanie róŝnych instrumentów z dostępnych materiałów WyraŜanie muzyki ciałem, reagowanie na zmiany metrum i tempa Nauka wybranych tańców ludowych Rozwijanie aktywności muzycznej, układanie melodii do krótkich wierszy i rymowanek Rozwijanie wraŝliwości słuchowej, słuchanie dźwięków z róŝnych źródeł, rozpoznanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych Plastyka Obcowanie ze sztuka poprzez oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami Poznanie podstawowych terminów: obraz, rzeźba, portret, reprodukcja Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci Zwrócenie uwagi na barwy, nazywanie barw podstawowych Pojęcie barw ciepłych i zimnych Zabawy z barwna plamą, kreską figurą WyraŜanie emocji poprzez barwy Zabawy plastyczne: rysowanie, malowanie farbami z uŝyciem ręki lub pędzli, wycinanie, wydzieranie, obrysowywanie szablonów, lepienie z plasteliny, masy solnej, naklejanie Tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką Literatura Słuchanie czytanych przez nauczyciela literatury z odpowiednią intonacja, natęŝeniem głosu Poznawanie autorów ksiąŝek dla dzieci Teatr Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, poznanie wystroju teatru Uczestniczenie w zabawach naśladowczych - gesty, odgłosy ludzi i zwierząt Przygotowanie okolicznościowych przedstawień Film Oglądanie filmów dla dzieci- zwrócenie uwagi na róŝnice między filmem a teatrem Rozmowy na temat bohaterów filmowych, ocenianie ich zachowań, stosowanie określeń bohater pozytywny, negatywny Poznanie zawodów związanych z produkcja filmu W wyniku tej formy aktywności dziecko: Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki WyraŜa swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach Jest wraŝliwe na piękno otaczającej go rzeczywistości Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania Podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów Zabawy w działalności plastyczno-konstrukcyjnej Rozumie znaczenie literatury w Ŝyciu człowieka WyraŜa własne refleksje na temat obejrzanych przestawień teatralnych i filmów Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraŝa siebie w roli aktora Przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej 6

7 Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych Zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych Rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka Posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach ruchowych Jest sprawne ruchowo Rozumie zasady rywalizacji Sygnalizuje potrzebę odpoczynku Zna zasady dbałości o zdrowie Rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne otoczenie Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich Określa swoje samopoczucie Na szczególną uwagę zasługują zajęcia Słucham, rozumiem, wyobraŝam sobie. Odbywają się one na podstawie programu nauczania, którego autorką jest nauczyciel Pałacu MłodzieŜy p. Małgorzata Matecka Koncepcja tego programu polega na szczególnym uwzględnieniu potrzeb dzieci, które wykazują trudności w nauce lub słabo się integrują oraz dzieci szczególnie zdolnych. Program zakłada duŝy poziom współpracy w grupie, a co za tym idzie kształtowanie postaw prospołecznych i wspieranie integracji. Ponadto dla realizacji programu powstał ramowy plan tematyczny, według którego podczas zajęć realizowane są poszczególne zadania i zagadnienia dla kolejnych miesięcy w roku szkolnym Plan tematyczny wygląda następująco: WRZESIEŃ (,,Jestem przedszkolakiem; Jak bezpiecznie bawić się w przedszkolu; Bezpieczna droga do przedszkola; Wszyscy lubimy owoce; Poszukiwanie jesieni ) PAŹDZIERNIK (,,Warzywa- dary jesieni; Zapasy na zimę z owoców i warzyw; Jesień w lesie; Jesień w parku ) LISTOPAD (,,Odloty ptaków; Jak zwierzęta przygotowują się do zimy; W jaki sposób ludzie przygotowują się do zimy?; Szaruga jesienna ) GRUDZIEŃ (,,Opiekujemy się ptakami, które u nas zimują; W oczekiwaniu na święta; Tradycje świąteczne; Nadchodzi Nowy Rok ) STYCZEŃ (,,Zima zabawy zimowe; Zimowe krajobrazy; Moja babcia i mój dziadek; Kraina wiecznych mrozów- Eskimos ) LUTY (,,Zwierzęta domowe - dbamy o naszych przyjaciół; Zakładamy zielony ogródek; Gdy zima odchodzi; Gdzie pracuje moja mama ) MARZEC (,,Święto wszystkich kobiet; Przedwiośnie; Pierwsze kwiaty; Wiosenne zwyczaje ludowe ) KWIECIEŃ (,,Szukamy wiosny; Gdy potrzebny jest lekarz; Nasze zdrowie- nasze nawyki; Wszystko kwitnie ) MAJ (,,W naszym ogródeczku; Rola owoców w przyrodzie; Kwitnące sady; Nasza mama ) CZERWIEC (,,Święto dzieci; Moja rodzina; Kolorowe motyle; Wakacje ) Opracowała: Beata Klose-Jurczakowskaj Pałac MłodzieŜy im. Juliana Tuwima w Łodzi Łódź, Al. Kard. St. Wyszyńskiego 86, tel. (42)

8 II. Kształtowanie poczucia własnej toŝsamości narodowej i zachowania tradycji regionalnych w działaniach artystycznych i kulturalnych placówki wychowania pozaszkolnego. Misją Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka poprzez współdziałanie z nim w podejmowaniu róŝnych form aktywności w czasie wolnym. Głównym zatem działaniem w zakresie kształtowania poczucia własnej toŝsamości narodowej i regionalnej młodego człowieka będzie współdziałanie z młodzieŝą oraz wszystkimi instytucjami działającymi w tym zakresie. 1. Zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne Zespół Pieśni i Tańca grupa starsza Zespół Pieśni i Tańca Kociewie działa w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i skupia w swoich szeregach młodzieŝ z powiatu starogardzkiego. W swoim repertuarze posiada piosenki i tańce regionu Kociewie. Obecnie członkowie grupy realizują program, którego celem głównym jest promocja regionu wśród dzieci i młodzieŝy z małych miejscowości. Poprzez naukę piosenek i tańców kociewskich pragną pokazać swoim rówieśnikom jak cenna jest wiedza o najbliŝszym otoczeniu, jakie ciekawe zdarzenia kryją się w historiach Ŝycia najbliŝszych i jak waŝna jest miłość do małej ojczyzny. Zespół Pieśni i Tańca grupa młodsza Grupa młodsza zespołu folklorystycznego jest ambasadorem kultury kociewskiej szczególnie w środowisku szkół podstawowych. Poprzez swoją siłę, jaką czerpie z udziału w zespole, na scenie prezentuje to, co w tańcu i śpiewie jest najpiękniejsze, czyli radość i szczęście. Zielona Szkoła Zielona Szkoła to działania związane z rozwojem toŝsamości lokalnej mieszkańców Kociewia. Treścią zajęć jest połączenie edukacji regionalnej i ekologicznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieŝy. W trakcie kilkugodzinnego spotkania uczestnicy zapoznają się z przyrodą regionu, poznają zwyczaje i obrzędy, uczą się piosenek w gwarze i wykonują miniaturę instrumentów ludowych w regionie. 2. Konkursy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o Tematyce BoŜonarodzeniowej Na konkurs corocznie napływa około 800 prac z całej Polski. Zwycięskie prace są wydane drukiem w formie karty pocztowej. Konkurs jest regularnie zamieszczany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Informatorze o Ogólnopolskich Imprezach dla Dzieci i MłodzieŜy Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę BoŜonarodzeniową Konkurs na Szopkę BoŜonarodzeniową od lat cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych, uznanych artystów oraz osób niepełnosprawnych. Prace wykonywane 8

9 są przeróŝną techniką od bardzo prostych z tektury i plasteliny po misternie rzeźbione w drewnie czy odlewane w gipsie. Rokrocznie konkurs rozstrzygnięty zostaje podczas wernisaŝu Wystawy Szopek BoŜonarodzeniowych, gdzie zgłoszone na konkurs szopki oglądać moŝna przez cały okres świąteczny. Kociewski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy Krajobraz Kociewia tradycje i współczesność Celem konkursu jest rozwijanie poczucia przynaleŝności do Małej Ojczyzny i wraŝliwości na piękno Kociewia. Konkurs został zainicjowany w Roku Kociewskim 2006 jako element III Kongresu Kociewskiego. Kolandy Lólków Naszych Ogólnopolski Konkurs Kociewskich Kolęd i Pastorałek Kolandy Lólków Naszych są imprezą, która daje moŝliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością licznym zespołom regionalnym działającym na Kociewiu. Soliści i zespoły prezentują często zapomniane i nieznane szerszemu gronu pastorałki kociewskie. Konkurs stwarza teŝ okazję do prezentacji zespołów z innych regionów kraju, których zainteresowała tematyka kociewska. Olimpiada regionalna Gzubów pojancie ło Kociewiu Jest to konkurs dwuetapowy obejmujący cały powiat Olimpiada Regionalna Gzubów pojancie ło Kociewiu to sprawdzian umiejętności i wiedzy regionalnej nauczycieli i wychowanków. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbywa się w szkołach i placówkach kultury w kilku miejscowościach regionu. W finale spotykają się najlepsze druŝyny z regionu w OPP. W trakcie olimpiady uczniowie rozwiązują test z wiedzy ogólnej, wykonują prace manualne i prezentują teksty pisarzy i poetów kociewskich. Międzywojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Kociewskich BRZAD Festiwal Brzad daje moŝliwość konfrontacji szkolnych zespołów ludowych działających na terenie Kociewia. Jest on spotkaniem osób zaangaŝowanych w działalność regionalną, stwarza okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Nauczyciele bardzo chętnie zgłaszają zespoły i solistów do udziału w tym spotkaniu. Przygotowuje on młodych artystów do występów przed szerszą publicznością podczas licznych festynów i imprez w czasie wakacji, które prezentują kulturę kociewską w regionie jak i poza nim. Ogólnopolski Kociewski Konkurs na Pisankę Wielkanocną Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru kociewskiego związanego ze świętami wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej, wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek, a takŝe do promocji regionu Kociewie w kraju. Konkurs Plastyczny na Pisankę Wielkanocną z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Wszystkie prace nadesłane na konkurs biorą udział w wystawie, którą przez trzy tygodnie oglądać moŝna w OPP. Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny Stacja Drogi KrzyŜowej Celem konkursu jest przybliŝenie tematyki związanej z Drogą KrzyŜową, a takŝe Kociewiem jako regionem etnicznym bogatym w tradycje. Tematem konkursu jest jedna, dowolnie wybrana Stacja Drogi KrzyŜowej. Prace winny zawierać elementy obejmujące nasz region kociewski. 9

10 Konkurs Fotograficzny Piękno Naszej Małej Ojczyzny Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, którzy wykorzystując swój talent artystyczny prezentują za pomocą fotografii najpiękniejsze zakątki regionu. Działania te promują wśród młodzieŝy nieco zapomnianą sztukę fotografii. 3. Imprezy Czytamy dzieciom czytanie bajek i opowiadań regionalnych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański z okazji Dnia Dziecka Podsumowanie konkursu Młodzi dla Kociewia - Konkurs dla młodych felietonistów kociewskich. Impreza zorganizowana wspólnie z Kołem Naukowym Mozaika Uniwersytetu Gdańskiego Konkurs Poszukujemy zaginionych słów gwary kociewskiej - zorganizowany z Polska The Times Dziennikiem Bałtyckim oraz Klubem Mozaika Uniwersytetu Gdańskiego, zebrano około 1500 słów i powiedzeń nie występujących w słownikach gwary kociewskiej Lekcje o Kociewiu i prezentacje tematyczne dla uczniów z terenu Kociewia, województwa oraz międzynarodowe (Litwini, Niemcy, Francuzi) Powiatowe imprezy róŝnego typu, imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz innych świąt kalendarzowych, przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich, etc Dzień Kociewski w Parlamencie 4. Wydawnictwa i promocje Kuchnia Kociewska wedle odmian pór roku i zwyczaju spisana"- Wydanie kociewskiego kalendarza kulinarnego na rok 2008 oraz zawieszki ściennej. Treścią wydawnictwa są unikatowe przepisy kulinarne z regionu Kociewia zebrane przez literata, regionalistę, starostę i senatora RP - Andrzeja Grzyba. Pochodzą one z ksiąŝki zatytułowanej Kuchnia Kociewska wedle odmian pór roku i zwyczaju spisana". Całość zdobiona jest akwarelami Józefa Olszynki, artysty malarza od lat sławiącego region Kociewie na całym świecie. Słowniczek gwary kociewskiej wedle elementarza - Słowniczek wydany na podstawie tekstów zawartych w elementarzu gwary kociewskiej Gadómy po naszamó. PosłuŜył on jako źródło inspiracji do realizacji konkursu na zbieranie zaginionych słów i powiedzeń gwary kociewskiej. Pozycja została wydana wraz z Polska The Times Dziennikiem Bałtyckim. Elementarz Gwary Kociewskiej Gadómy po naszamó - Elementarz zawiera znane i nieznane teksty kociewskich autorów opisujące gwarą najpopularniejsze obrzędy regionu Kociewie, uporządkowane według pór roku począwszy od jesieni. Treść elementarza stanowi pomoc edukacyjną dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o mało znanym regionie Pomorza. Jest on równieŝ rodzajem dokumentu opowiadającego o gwarze i zwyczajach Kociewia. Dodatkowym atutem elementarza jest załączona płyta, zawierająca czytane teksty i piosenki ujęte w elementarzu. Promocja Słownika gwary kociewskiej i nie tylko Pani prof. Marii Pająkowskiej- Kensik Promocja twórczości lokalnych artystów i pisarzy 10

11 5. Projekty Organizacja warsztatów regionalnych dla Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia Aby zintegrować społeczność Kociewia zorganizowano dla przedstawicieli poszczególnych gmin międzypokoleniowe warsztaty regionalne, które obejmowały następujące dziedziny kultury ludowej Kociewia: gwarę i śpiew kociewskich piosenek i frantówek, poezję, florystykę, malowanie na szkle. Zajęcia w poszczególnych grupach warsztatowych odbywały się pod bacznym okiem plastyków, twórców ludowych, choreografów, muzyków i poetów. Projekt filmowy Skąd jestem? Prywatna historia Kociewia Projekt zrealizowany wraz z fundacją "Dobra Wioska" z Warszawy w ramach programu Akademia Orange. Celem programu była promocja wśród dzieci i młodzieŝy nowoczesnej edukacji o regionie. Sposobem realizacji było stworzenie dokumentu o losach osób zamieszkujących Kociewie. Autorami filmu są młodzi ludzie, którzy podczas warsztatów kierunkowych zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do wyprodukowania dokumentu; natomiast bohaterami są seniorzy, którzy dzielą się kawałkami swoich wspomnień. Realizacja filmu stała się pretekstem do spotkania międzypokoleniowego i próbą odnalezienia swojego dziedzictwa. Wędrówki historyczne po regionie Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieŝy szkolnej. Regionalizm dla tolerancji Projekt w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole Projekt to cykl imprez propagujących poczucie toŝsamości regionalnej i narodowej. Fascynować folklorem. Projekt współfinansowany ze środków MłodzieŜ w działaniu. Starsza młodzieŝ zafascynowana kulturą regionu poprzez szereg działań związanych z tańcem przekazuje swoją postawę młodszym kolegom i koleŝankom z terenów wiejskich. Zaostałe Kłosy Wieloletni cykl audycji radiowych w lokalnym radiu Głos mówiących o regionie Kociewie jego kulturze, historii i osobach znaczących dla regionu. Opracował: Grzegorz Oller Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Stargardzie Gdańskim Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 26, tel. (58)

12 III. Współdziałanie placówki wychowania pozaszkolnego ze szkołą, instytucją kultury i organizacją pozarządową w rozwijaniu uzdolnień i talentów dzieci i młodzieŝy ze środowisk wiejskich i zaniedbanych wychowawczo. MłodzieŜowy Dom Kultury w Kutnie juŝ od 12 lat realizuje zadania mające na celu wspieranie szkół wiejskich w dziedzinie edukacji kulturalnej. Czynimy to w róŝnych formach. Formy pracy stosowane w MłodzieŜowym Domu Kultury w Kutnie: 1. Zabawy przyjemne i poŝyteczne NajdłuŜej trwającą, bo realizowaną od roku 1998 do dziś jest nasz autorski program pt. Warsztaty artystyczne dla szkół Powiatu Kutnowskiego. W programie tym wyznaczyliśmy sobie następujące cele: pomoc i wsparcie szkół w realizacji przedmiotów artystycznych, w tym w edukacji regionalnej, rozwijanie zainteresowań, talentów, uzdolnień i umiejętności artystycznych w odniesieniu do szerokiego kręgu dzieci, w tym zwłaszcza z obszarów wiejskich, a takŝe zaniedbanych wychowawczo, rozwijanie umiejętności uczestniczenia dzieci w Ŝyciu kulturalnym środowiska i regionu. Program realizowany jest w postaci zajęć warsztatowych w trzech równolegle pracujących grupach: formy taneczne wraz z rytmiką z umuzykalnieniem, formy plastyczne, formy teatralne z elementami dramy. Obok treści ogólnoartystycznych eksponowane są wątki regionalne nawiązujące do folkloru i tradycji kulturowych wykształconych na styku Mazowsza i Kujaw. Podczas kaŝdego spotkania dzieci przechodzą cały cykl zajęć. W zajęciach taneczno - umuzykalniających program obejmuje rytmikę z umuzykalnieniem, ponadto dzieci poznają podstawowe techniki taneczne, tańce narodowe i dorobek kulturowy regionu. Istnieje korelacja z zajęciami plastycznymi, gdzie realizowana jest szeroka paleta technik twórczych tak w formach malarskich jak i innych dziedzinach plastyki, Zajęciami teatralnymi, gdzie dominuje forma dramy. Chodzi o jak najszybsze otwarcie się dzieci, tak, by moŝna było realizować rozmaite elementy sztuki scenicznej.. W zajęciach uczestniczą w formie hospitacji aktywnej nauczyciele ze szkół objętych programem tak, aby w okresie między zajęciami, w miarę moŝliwości utrwalać z dziećmi nabyte umiejętności. Nauczyciele ze szkół z terenu powiatu kaŝdorazowo informowani teŝ są o aktualnych ofertach w postaci wystaw, wernisaŝy, prelekcjach, koncertach innych placówek upowszechniania kultury w mieście JuŜ w drugim roku realizacji projektu pojawiły się pierwsze efekty. W szkołach objętych programem pojawiły się koła artystyczne, coraz więcej dzieci z obszarów wiejskich zaczęło zajmować znaczące miejsca w konkursach czy przeglądach artystycznych organizowanych na szczeblu powiatu. 12

13 2. Wyrównywanie szans Projekty grantowe W tym czasie placówka stanęła przed nowymi wyzwaniami, jakimi stał się ministerialny konkurs na zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieŝy ze środowisk wiejskich Janko Muzykant. Posiadaliśmy bardzo dobre rozeznanie w zakresie potrzeb poszczególnych szkół, które wcześniej podjęły z nami współpracę oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań, stąd odwaŝnie przystąpiliśmy do aplikowania w konkursie, w którym przez cały okres jego trwania otrzymaliśmy siedem grantów. Beneficjentami zadań grantowych w tym konkursie stawały się kolejno wiejskie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu kutnowskiego. Stało się oczywiste, Ŝe aby podejmowane działania przyniosły oczekiwane efekty, naleŝy wzbogacić je o współpracę z wysoko wyspecjalizowanymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Do współpracy tej szybko pozyskaliśmy Muzeum Zamek w Oporowie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Państwową Szkołę Muzyczną w Kutnie, a niebawem za sprawą rekomendacji MEN do współpracy dołączył Zamek Królewski w Warszawie, gdzie przystąpiliśmy do projektu Bernardo Bellotto. Istotne wsparcie otrzymaliśmy takŝe ze strony Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie. Efekty realizacji kolejnych zadań grantowych i ich kontynuacja pojawiły się szybko. JuŜ w 2002 r. powstał zespół pieśni i tańca skupiający dzieci i młodzieŝ szkół podstawowych, gimnazjów terenu powiatu kutnowskiego. Spontanicznie przyjął nazwę Janko Muzykant. Od momentu powstania zespół miał moŝliwość zaistnienia na wielu uroczystościach o charakterze lokalnym w swej gminie, uświetniał widowiska plenerowe w Oporowie, wielokrotnie dawał koncerty w Kutnie i innych miejscowościach Uczestniczył z powodzeniem w festiwalach w Brzegu i Gorzowie Wielkopolskim. W dorobku ma widowiska folklorystyczne: Rajowie, Janowa Nocka, Wyzwoliny wilka oraz Majówka Podmiejska. Uczestniczył w projekcie Bernardo Bellotto, gdzie prezentowane widowiska stały się ilustracją do wykładów dla nauczycieli o obrzędach ludu polskiego. Znamienne jest, Ŝe wiele szkół beneficjentów projektów zaczęło z powodzeniem samodzielnie aplikować do realizacji zadań grantowych, m.in. Gimnazjum w Oporowie w konkursie Janko Muzykant, gimnazjum w Strzelcach i Szkoła Podstawowa w Kaszewach w programie Szkoła Marzeń zaś Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie w ramach kontynuacji grantu powołał swój autorski projekt pogłębiania kompetencji kulturowych młodzieŝy p.n. Mistrz i Uczeń. Zadaniem uwieńczonym pełnym sukcesem był projekt Szeroki Gościniec zrealizowany w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE. Beneficjentami tego projektu stały się dzieci i młodzieŝ z rodzin zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, środowisk patologicznych i kryminogennych. Dzieci i młodzieŝ z tego kręgu większość czasu spędza na podwórkach, ulicach, nierzadko w pobliŝu ogródków piwnych, tworząc prędzej czy później niekorzystne wychowawczo i społecznie grupy nieformalne. Program stworzył zatem szanse i w efekcie pozwolił na pozyskanie do uczestniczenia w róŝnych formach edukacji nieformalnej choć części uczniów, którym taka formuła spędzania czasu była dotychczas obca. Pomoc dotarcia do przyszłych beneficjentów i ich pozyskania zadeklarowali kuratorzy dla nieletnich Sądu Rejonowego w Kutnie (wśród uczestników znajdowała się grupa wychowanków Ośrodka Kuratorskiego oraz podopieczni kuratorów sądowych), dyrektorzy 13

14 wszystkich typów szkół i placówek, zwłaszcza gimnazjów, a takŝe wychowawcy Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kutnie. Promocji programu podjęło się teŝ duchowieństwo. 3. Szlifowanie talentów Zadania zlecone Współdziałanie instytucji kultury w realizacji licznych przedsięwzięć grantowych szybko zaowocowało nawiązaniem wielu bezpośrednich kontaktów z wybitnymi artystami, autorytetami rekomendowanymi m.in. przez: Zamek Królewski w Warszawie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Muzyczną w Warszawie, Muzeum-Zamek w Oporowie i pozyskaniem ich do współpracy z placówką. W sferze organizacyjnej nadal aktywnie wspierało naszą placówkę Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie. Stworzyło to sytuację, w której moŝliwe stało się sięgnięcie po zdania zlecone Ministerstwa Edukacji Narodowej tak, aby poziom wykonawczy uczestników MDK podnieść na wyŝyny dające moŝliwość realizacji prezentacji wspólnych z artystami zawodowymi. W ten sposób pojawiło się zadanie pt. U źródeł mazurków Chopina i jego kontynuacja Chopin Tradycja i Duma. Projekt miał ukazać związki twórczości Chopina z polskim dziedzictwem kulturowym i cel ten został w pełni osiągnięty. Młodzi wykonawcy, w tym uczestnicy zajęć warsztatowych, ale przede wszystkim odkryci podczas realizacji zadań grantowych, dzieci i młodzieŝ ze środowisk wiejskich po intensywnych warsztatach doskonalących z artystami zawodowymi dostąpili zaszczytu prezentacji wspólnych dokonań twórczych z mistrzami. Trwający ponad dwa i pół roku projekt to seria koncertów zarówno w małych miejscowościach, jak i wielkich miastach. Znakomita współpraca z artystami o najwyŝszej próby kompetencjach dała teŝ moŝność realizowania innych wyzwań. Niezwykle spektakularnym wydarzeniem był wspólny koncert zespołu Janko Muzykant z renomowanym dziecięcym chórem IZUMI z Japonii. Młodzi wykonawcy wspólnie wyśpiewali chopinowskie śyczenie, zaś mali Japończycy nauczyli się podstawowych kroków poloneza. Kolejnym zadaniem zleconym, niezwykle istotnym w dziele rozwijania talentów uzdolnionej młodzieŝy był projekt pt. Artibus, w którym wyselekcjonowana grupa laureatów rozmaitych przeglądów, festiwali, konkursów czy innych zmagań artystycznych doświadczyła bezpośredniego spotkania z mistrzami, autorytetami w swych dziedzinach w formie warsztatów twórczych.. Znamienne jest to, Ŝe pośród ogółu uczestników blisko 60% stanowiła młodzieŝ ze środowisk wiejskich. Zadanie to zwieńczone zostało wspólnym wydarzeniem artystycznym, koncertem, w którym młodzi wykonawcy wraz ze swymi mistrzami popisali się nabytymi umiejętnościami. Koncert finałowy projektu Artibus odbył się w Sali Teatralnej Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie widownię tworzyli uczestnicy zamkowego programu Bernardo Bellotto równieŝ w przewaŝającej części dzieci i młodzieŝ ze środowisk wiejskich i małych miasteczek. Spektakularną kontynuacją projektu stało się zaproszenie utworzonego spośród uczestników męskiego kwartetu wokalnego do udziału w koncercie zrealizowanym w Filharmonii Narodowej w ramach projektu Agrafka, w którym pod kierunkiem Marii Pomianowskiej zaśpiewał z towarzyszeniem młodzieŝowej orkiestry symfonicznej. 14 Opracował: Wojciech Kowalczyk MłodzieŜowy Dom Kultury w Kutnie Kutno, ul. Staszica 8, tel. (24) ,

15 IV. Efektywne i wszechstronne kształtowanie i rozwijanie talentów uczestników zajęć muzycznych w placówce wychowania pozaszkolnego na przykładzie MłodzieŜowego Domu Kultury w Opolu. Odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieŝy w placówkach wychowania pozaszkolnego. Zajęcia muzyczne realizowane w MłodzieŜowym Domu Kultury w Opolu Oferta zajęć muzycznych jest skierowana do dzieci i młodzieŝy na wszystkich etapach edukacji oraz osób dorosłych. Zarówno uwarunkowanych na muzykę jako formę spędzania czasu wolnego, jaki i dla osób chcących zajmować się muzyką profesjonalnie. Dziecięcy zespól wokalny CORO PICCOLINO Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzone wg teorii E.E. Gordona. Zajęcia rozwijają słownik i wyobraźnię muzyczną, uczą audiacji i improwizacji, wspomagają naturalne zdolności wokalne, konstruktywnie spoŝytkują energię dziecka. Studio piosenki DEBIUT Zajęcia w Studiu Piosenki DEBIUT przeznaczone są dla dzieci i młodzieŝy. Zajęcia prowadzone są z zakresu dykcji, emisji głosu, interpretacji piosenek, warsztatu estradowego. Kształcenie obejmuje róŝne style i gatunki muzyczne, nagrania studyjne, a takŝe udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach wokalnych. Podczas zajęć prowadzona jest praca nad tekstem literackim, jego analiza, zrozumienie treści i przekaz, próba rozwijania sztuki estradowej, postawy wykonawcy, jego zdolności i moŝliwości twórczych. Dotychczasowe doświadczenia instruktorów Studia Piosenki DEBIUT wyraźnie pokazują, Ŝe najlepsze efekty osiąga się w wyniku indywidualnej pracy z solistami. Wokalne Studio Kształcenia Jazzowego Nadrzędnym celem istnienia Wokalnego Studia Kształcenia Jazzowego jest propagowanie jazzu oraz zachęcenie młodych ludzi do dokonywania prób interpretacji tego szlachetnego gatunki muzyki. Cel ten uczestnicy zajęć realizują poprzez: - poznawanie historii jazzu, - poznawanie jazzowych stylów muzycznych, - kształcenie warsztatu wokalisty jazzowego, - kształcenie umiejętności frazowania jazzowego, - kształcenie umiejętności improwizacji (scat), - poznawanie elementów harmonii jazzowej, - przygotowywanie recitali, - współpracę z zawodowymi muzykami jazzowymi. 15

16 Klub Sześciu Strun Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieŝy. Program zajęć obejmuje: - naukę gry na gitarze klasycznej, akustycznej lub elektrycznej, - naukę akompaniamentu i bić rytmicznych, - naukę czytania zapisu nutowego metodą tabulatury, - wprowadzenie do zasad harmonii i improwizacji, - naukę piosenek (rockowych, turystycznych, poezji śpiewanej), - dyskusje na tematy dotyczące nie tylko muzyki. Studio Instrumentów Klawiszowych Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieŝy w wieku od 6 do 14 lat. Główne cele zajęć to: - nabycie umiejętności wykonawczych w zakresie śpiewu, czytania nut głosem, gry na instrumencie, zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zasad muzyki i podstaw harmonii, - kształcenie słuchu, inspirowanie do własnej twórczości, kształtowanie wyobraźni, - nabycie umiejętności wartościowania i oceny utworów. Większość uczestników zajęć kontynuuje naukę gry w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu. Zespół muzyki etnicznej DZIEJBA Działalność zespołu DZIEJBA pozwala na bezpośredni kontakt ze sztuką, która oddziałuje na sferę emocjonalną człowieka, kształtuje i rozwija wraŝliwość na piękno. Inną formą działalności jest udział w róŝnego rodzaju prezentacjach. DuŜą rolę odgrywa w nich program, odpowiedni komentarz słowny oraz strój wykonawców. Zespół DZIEJBA przekazuje treści kulturowe właściwe dla epoki wczesnego średniowiecza z zakresu kultury duchowej, społecznej i materialnej. Kolejną formą działalności jest uświadamianie roli kultury ludowej w Ŝyciu człowieka i jej wpływu na kulturę narodową. W repertuarze znajdują się pieśni nawiązujące tematycznie do okresu średniowiecza opracowane w formie muzycznej typowej dla tego wieku. Chór kameralny cantores opolienses LEGENDA Zespół działa od 25 lat. Kontynuuje tradycje dziewczęcego chóru Schola Cantorum Opoliensis "LEGENDA", którego wysoki poziom artystyczny potwierdziły liczne nagrody i wyróŝnienia, zdobywane na konkursach w kraju i za granicą. Dzięki współpracy z Filharmonią Opolską skład chóru został rozszerzony o głosy męskie, i od 1994 r. chór wykonywał zarówno utwory a cappella, jak i wielkie dzieła oratoryjno-kantatowe z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Obecnie "LEGENDA" to kameralny chór mieszany, obejmujący ok. 20 członków. W skład zespołu wchodzą - obok uczniów i studentów - przedstawiciele róŝnych zawodów, zarówno amatorzy, jak i zawodowi muzycy. 16

17 Imprezy muzyczne organizowane przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu Miejski Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych SYNKOPA Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych MUZYKA Przeglądy są okazją do prezentacji dorobku szkolnych zespołów muzycznych, moŝliwością wymiany doświadczeń, formą popularyzacji twórczości polskich kompozytorów oraz folkloru Śląska oraz sposobem zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym szkoły i środowiska. W Przeglądzie MUZYKA biorą udział zespoły działające w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa opolskiego, natomiast w Przeglądzie MUZYKA uczestniczą zespoły działające w szkołach Opola. Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Celem imprezy jest promowanie dziecięcej aktywności artystycznej, rozwijanie umiejętności twórczych i scenicznych, kształtowanie poczucia własnej wartości uczestników festiwalu, wyłonienie uzdolnionych muzycznie dzieci. W festiwalu biorą udział soliści w wieku od 7 do 12 lat prezentujący na scenie jedną, wybraną przez siebie piosenkę o tematyce mikołajkowej, świątecznej lub zimowej. Finałowy koncert w świątecznej oprawie z Mikołajem jest niezapomnianym przeŝyciem dla dzieci i ich rodziców. Festiwal Piosenki Przedszkolnej Celem imprezy jest popularyzacja śpiewania piosenek przez dzieci oraz promowanie twórczości muzycznej dla dzieci W Festiwalu biorą udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczęszczające do opolskich przedszkoli. Wyłoniona przez jury grupa 15 finalistów uczestniczy w warsztatach muzycznych prowadzonych przez nauczycieli z MłodzieŜowego Domu Kultury, których efektem jest prezentowany na scenie z okazji Dnia Dziecka koncert finałowy Festiwalu mający formułę widowiska artystycznego. Chętne dzieci mają moŝliwość udziału w stałych zajęciach artystycznych proponowanych przez placówkę Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE Festiwal organizowany jest przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu od 15 lat. Celem imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych dziecięcych i młodzieŝowych, rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieŝy, a takŝe promowanie dziecięcej i młodzieŝowej twórczości muzycznej, inspirowanie do rozwijania własnej twórczości Uczestnikami Festiwalu są soliści i zespoły wokalne Jury w ocenia: dobór repertuaru, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny Organizatorzy do udziału w festiwalu zapraszają rokrocznie wybitnych muzyków i wokalistów, którzy nie tylko uczestniczą w pracach jury, ale równieŝ prowadzą warsztaty dla uczestników. 17

18 Giełda Piosenki Uczestnikami Giełdy są soliści i zespoły wokalne z województwa opolskiego występujący w kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Konkurs połączony z warsztatami wokalnymi jest jednocześnie kwalifikacją do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Piosenkobranie. Ogólnopolski Program rozwoju chórów szkolnych ŚPIEWAJĄCA POLSKA MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu od czterech lat uczestniczy w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Efektem projektu jest działalność chórów szkolnych, jakie powstały w opolskich szkołach wszystkich typów. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in.: dodatkowe lekcji śpiewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadzących chóry oraz doroczne przeglądy chórów szkolnych. Zbiorowy śpiew rozwija nie tylko muzycznie. Poprzez coraz lepszy warsztat wokalny udaje się poznawać ciągle nowe, ciekawsze i trudniejsze utwory; z czasem literaturę jednogłosową moŝna zastąpić wielogłosem, który uwraŝliwia na piękno współbrzmień a udane wykonania dają duŝo satysfakcji z podjętego wyzwania i wspólnie osiągniętego celu. Opracowali: Mariusz Ciska i Piotr Skrzypiec MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu Opole, ul. Strzelców Bytomskich, tel. (77)

19 V. Rozwijanie talentów plastycznych. Zajęcia plastyczne w Dziale Sztuki Wizualnej Pałacu MłodzieŜy w Gdańsku skierowane są do dzieci i młodzieŝy w wieku od 3 do 25 lat oraz do osób niepełnosprawnych. Celem zajęć jest rozwijanie talentów i zdolności dzieci i młodzieŝy w dziedzinie technik rysunkowych, graficznych, malarskich, rzeźbiarskich, technik przestrzennych i technik mieszanych. Nauczyciele pracują w oparciu o indywidualne plany pracy dostosowane do wieku, potrzeb, moŝliwości i zainteresowań uczestników. Zajęcia stałe Działu Sztuki Wizualnej Celem zajęć stałych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne. Tu uczestnicy: poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia plastyczne, rozwijają umiejętności obserwacji cech otoczenia (kształtów, proporcji, barw, światła, faktury, przestrzeni, rytmu), kształcą wyobraźnię i wraŝliwość estetyczną, uczą się swobodnego wyraŝania myśli i uczuć, zapoznają się z nietypowymi materiałami takimi jak: papier szary, tektura, siatka przemysłowa, drut, bandaŝ chirurgiczny, materiały ekologiczne oraz z narzędziami i organizacją warsztatu pracy, doskonalą umiejętności manualne w zakresie poznawanych technik w dziedzinie rysunku: rysunek piórkiem i tuszem, węglem, ołówkiem, w dziedzinie malarstwa posługując się farbami akwarelowymi, plakatówkami, akrylami, farbami olejnymi, technikami wodnymi mieszanymi z pastelami, technikami batiku, pasteli, mozaiki szklanej. W dziedzinie grafiki poznają technikę linorytu, monotypii, kalkografi, i technik mieszanych, tworzą formy przestrzenne z materiałów ekologicznych, tektur, ceramiki, rzeźby i witraŝu, poznają takŝe róŝnorodność rękodzieła ludowego, techniki wycinanki, wyszywania na płótnie i aksamicie motywów zdobniczych charakterystycznych dla wybranych regionów naszego kraju, ponadto nauczyciele czerpiąc inspiracje pochodzące z rękodzieła artystycznego nauczają praktycznego zastosowania technik decoupage, filcowania z wełny czesankowej, tkaniny artystycznej. Zajęcia praktyczne poprzedzone są odpowiednio do poruszanego tematu treściami z historii sztuki polskiej i europejskiej. Pracownia rysunku i malarstwa dla młodzieŝy opiera się na podejściu akademickim, gdzie studium martwej natury i modela słuŝy za narzędzie do poznania języka plastycznego. Na zajęciach plastycznych dla niepełnosprawnych tematy i treści dostosowane są do moŝliwości manualnych i intelektualnych osób, które po odnalezieniu się w nowym otoczeniu zyskują pewność siebie oraz zwiększa się ich samodzielność w podejmowaniu inicjatyw plastycznych. Przyjazna atmosfera w pracowniach sprzyja dobrym relacjom z nauczycielami, którzy motywują uczniów do aktywności twórczej. Uczestnicy uzdolnieni promowani są przez wysyłanie ich prac na konkursy o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie zdobywają liczne dyplomy, nagrody i medale 19

20 Zajęcia okresowe Są to systematyczne zajęcia plastyczne uzupełniające realizację podstawy programowej klas I-III szkół podstawowych miasta Gdańska w ramach zajęć interdyscyplinarnych. W ofercie zajęć są między innymi: zajęcia edukacyjne Taniec i plastyka oraz zajęcia pracowni regionalnej. Interesującą inicjatywą obydwu programów jest poszerzenie i uzupełnienie edukacji plastycznej o wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu muzyki. Zajęcia plastyczne prowadzone są takŝe z dziećmi i młodzieŝą Świetlicy Artystycznej o charakterze socjoterapeutycznym. Działania okazjonalne To warsztaty artystyczne zatytułowane Most zorganizowane we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Gdańsku, warsztaty podczas ferii zimowych, których celem jest twórcze i aktywne spędzenie wolnego czasu. Ponadto letnie plenery, które przyczyniają się do poznawania sztuki ludowej regionu Kaszub. W ramach Letniej Akademii Sztuki. Powstały dorobek artystyczny moŝna aktualnie podziwiać na wystawie podsumowującej warsztaty w Pałacu MłodzieŜy. Prace uczestników pracowni plastycznych prezentowane są na aukcjach i kiermaszach charytatywnych a takŝe ilustrują zagadnienia plastyczne w podręczniku do plastyki dla klas 4-6 Krystyny Onak pt: Do dzieła l (wyd. Nowa Era). Przedsięwzięcia zmierzające do wychowania świadomego odbiorcy sztuki to wyjścia z uczestnikami zajęć na wystawy do trójmiejskich galerii, zwiedzanie semestralnych wystaw w Akademii Sztuk Pięknych czy wystaw stałych lub okresowych w gdańskich muzeach. Prezentacji i popularyzacji działań plastycznych nie tylko z naszej placówki lecz takŝe z całej Polski słuŝy organizowany od dziesięciu lat przez Pałac MłodzieŜy Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy Morskie opowieści. Podsumowanie konkursu odbywa się w Centralnym Muzeum Morskim na wyspie Ołowiance a wystawa prezentowana jest w ładowniach statku Sołdek. Rozwijanie talentów i pasji plastycznych pielęgnowane w naszej placówce - Pałacu MłodzieŜy w Gdańsku, wszechstronnie kształtuje osobowość dzieci i młodzieŝy. Daje im szanse budowania wraŝliwości na piękno otaczającego świata, zamykania i utrwalania jej przez ekspresję własnej twórczości, a dzięki magicznemu językowi sztuk plastycznych kształtuje poczucie własnej wartości. Oferta dydaktyczno-wychowawcza Klub 2,3,4 latka - program oparty na pedagogice zabawy z wykorzystaniem pracowni plastycznej, rytmiki i tańca, gimnastyki korekcyjnej Pracownia malowania na szkle Pracownia haftu Pracownia technik plastycznych z wykorzystaniem odpadów /kartonu, plastiku/ Pracownia tańca i plastyki realizująca program Malujemy i tańczymy Teatr plastyczny Pracownia animacji komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania. Opracowała: Edyta Kondrackaj Pałac MłodzieŜy im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Gdańsk, ul. Ogarna 56, tel.(058) , 20

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 3 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 4 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA - PRZEDSZKOLA KOLUMBUS JEST OPARTA NA KONCEPCJI STWORZONEJ PRZEZ CELESTYNA FREINETA - PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA Działania, które

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im. Janusza Korczaka PLASTYCZNE SPOTKANIA

realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im. Janusza Korczaka PLASTYCZNE SPOTKANIA PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im. Janusza Korczaka PLASTYCZNE SPOTKANIA rok szkolny 2009/2010 1 PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Realizowany

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

I. Przedszkole dobre dla dziecka

I. Przedszkole dobre dla dziecka ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. Przedszkole dobre dla dziecka Cel ogólny: Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady

Bardziej szczegółowo

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Autor: mgr Małgorzata Wygoda nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MUZYCZNE WARIACJE REALIZOWANY W LATACH

PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MUZYCZNE WARIACJE REALIZOWANY W LATACH PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MUZYCZNE WARIACJE REALIZOWANY W LATACH 2010-2013 I Temat projektu: Muzyczne Wariacje II Cel główny projektu: - rozwijanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: a) czynne uczestniczenie w zajęciach, b) wykazywanie pozytywnej motywacji wobec

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej Gorzów 2007 REGULAMIN 15 18 czerwca 2007 PATRONAT Minister Edukacji Narodowej Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATORZY Kuratorium

Bardziej szczegółowo

OD INSPIRACJI DO KREACJI

OD INSPIRACJI DO KREACJI Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego OD INSPIRACJI DO KREACJI Publiczne Publiczne Przedszkole Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Przedstawione niŝej rozwaŝania są przedmiotem stałej troski i tematem dyskusji pedagogów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017 Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017 Podobnie jak w latach ubiegłych, podstawowym zadaniem, jakie będzie realizował Miejski Ośrodek Kultury, będzie edukacja kulturalna odbiorców dzieci,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 1 w Świerklanach 2012-2015

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 1 w Świerklanach 2012-2015 KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 1 w Świerklanach 2012-2015 ŚWIAT DZIECKA 1 I. Dziecko i społeczeństwo. Cel ogólny: rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W GOŁASZYNIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W GOŁASZYNIE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W GOŁASZYNIE 1. Wymagania edukacyjne dla dzieci 3 letnich 2. I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA podaje swoje dane osobowe ( imię, nazwisko)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY 1 KONCEPCJA - CZTERECH ŻYWIOŁÓW. KONCEPCJA PRZEDSZKOLA LOGICUS JEST OPARTA NA KONCEPCJI STWORZONEJ PRZEZ CELESTYNA FREINETA Pedagogika Celestyna Freineta

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot muzyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5,6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5,6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5,6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 1 Wymagania edukacyjne dla dzieci 3 letnich I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA podaje swoje

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Program Jak Zdobyć Zamek?

Program Jak Zdobyć Zamek? Program Jak Zdobyć Zamek? OPIS Program wypełnia gra fabularna, oparta na opowieści o podstępnym zdobyciu zamku w Miliczu przez Jana Luksemburskiego. Historyczne tło wydarzeń zostaje, adekwatnie do możliwości

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów jazz i muzyka

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2016 r. (poz...) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6 letni cykl

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Misja placówki: Dajemy dzieciom radość tworzenia. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 1. Integracja środowiska lokalnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU 2015-2018 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej Szkolny Program Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Agnieszka Chomicka - Bosy koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) przy Szkole

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram realizacji zadań programowych

Planowany harmonogram realizacji zadań programowych Tematyka zajęć zakres i sposób realizacji Osiągnięcia i umiejętności dzieci Termin realizacji Odpowiedzialne osoby Uwagi 1.Wycieczka do Siedliszowic zapoznanie z Kołem Gospodyń Wiejskich U Tatara oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 Nie wolno zostawić świata takim jakim jest Janusz Korczak - nasi uczniowie chętnie poznają swoją najbliższą okolicę,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N X GMINNEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - POSTOMINO 2012

R E G U L A M I N X GMINNEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - POSTOMINO 2012 R E G U L A M I N X GMINNEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - POSTOMINO 2012 ORGANIZATOR Zespół Szkół w Postominie TERMIN 31 marca 2012 godz. 9.00 UCZESTNICY Szkolne i pozaszkolne dziecięce

Bardziej szczegółowo