PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO"

Transkrypt

1

2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału: Tadeusz Kotela, MłodzieŜowy Dom Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, 2010 r.) Projekt okładki: Barbara Jankowska 2

3 SPIS TREŚCI Odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieŝy w placówkach wychowania pozaszkolnego I. Kształtowanie zainteresowań i rozbudzanie talentów w wieku przedszkolnym w placówce wychowania pozaszkolnego... 4 II. Kształtowanie poczucia własnej toŝsamości narodowej i zachowania tradycji regionalnych w działaniach artystycznych i kulturalnych placówki wychowania pozaszkolnego III. Współdziałanie placówki wychowania pozaszkolnego ze szkołą, instytucją kultury i organizacją pozarządową w rozwijaniu uzdolnień i talentów dzieci i młodzieŝy ze środowisk wiejskich i zaniedbanych wychowawczo IV. Efektywne i wszechstronne kształtowanie i rozwijanie talentów uczestników zajęć muzycznych w placówce wychowania pozaszkolnego na przykładzie MłodzieŜowego Domu Kultury w Opolu. Odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieŝy w placówkach wychowania pozaszkolnego V. Rozwijanie talentów plastycznych VI. Pogłębianie i rozwijanie naukowych zainteresowań młodzieŝy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w toku zajęć pozaszkolnych we współpracy z pracownikami naukowymi i pod patronatem wyŝszych uczelni (przedstawiona została działalność pracowni naukowych PM w Katowicach: Pracownia Fizyczno-Chemiczna, Pracownia Biologii Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Matematyki i Informatyki) VII. Teatr dziecięcy i młodzieŝowy - praca nie tylko z dzieckiem zdolnym. Z doświadczeń praktyka VIII. Edukacja proeuropejska i wymiana międzynarodowa, współpraca z europejskimi instytucjami czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, realizacja wspólnych wielostronnych projektów, wybrane formy rozwijania zainteresowań i talentów działania inicjowane przez młodzieŝ IX. Sport i edukacja prozdrowotna w placówce wychowania pozaszkolnego na przykładzie Pałacu MłodzieŜy w Bydgoszczy X. Model współpracy placówki z jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie województwa mazowieckiego

4 I. Kształtowanie zainteresowań i rozbudzanie talentów w wieku przedszkolnym w placówce wychowania pozaszkolnego Akademia Przedszkolaka jest formą zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia te mają charakter edukacyjno integracyjny, a głównym celem jest rozwój społeczny dzieci z duŝym naciskiem na indywidualizację potrzeb uczestników. Pałac MłodzieŜy im. Juliana Tuwima w Łodzi oferuje zajęcia integracyjne, teatralne, plastyczne, muzyczno- rytmiczne, zabawa uczy- nauka bawi, język angielski oraz zajęcia z tekstem literackim. Organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, zajęcia poza placówką. Współpracujemy z biblioteką oraz z przedszkolem integracyjnym NOVOCULUM, którego podopieczni uczestniczą w naszych zajęciach. Organizacja zadań edukacyjno wychowawczych Priorytetem naszych działań jest szeroko rozumiana elastyczność w postępowaniu, umiejętność twórczego reagowania, pomysłowość, wysoki poziom wiedzy nauczycieli, twórczość w formułowaniu problemów, samodzielność w poszukiwaniu nowych metod i środków, otwartość na problemy dzieci, wychowywanie ich na ludzi o szerokich horyzontach myślowych, aktywnie i twórczo przekształcających rzeczywistość. Realizując podstawę programową, realizujemy potrzeby dziecka do określenia swojej odrębności, przy konieczności jednoczesnego uwzględniania indywidualności innych. Obok standardowych elementów wyposaŝenia pracowni, najwaŝniejszym komponentem infrastruktury zajęć w placówkach zajęć pozaszkolnych, warunkującym sukces edukacyjny, jest w tym przypadku kultura Ŝycia codziennego przejawiająca się w dąŝeniu do zrozumienia dotychczasowych doświadczeń dziecka, poszanowaniu jego potrzeb, akceptowania wyraŝanych poglądów, ukierunkowaniu podejmowanych działań, rozpoznawania motywów postępowania, dyskretnym współuczestniczeniu w budowaniu swoistej hierarchii wartości Cele edukacyjne Ogólne cele edukacji przedszkolnej : wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, pozwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji itp.), wyzwalaniem w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości. Treści edukacyjne dotyczą następujących aktywności: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Podaje swoje dane osobowe Swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny Zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych Wykazuje inicjatywę w działaniu Uzasadnia swoje postępowanie Nazywa swoje emocje Zna zasady ustalone w grupie, stara się ich przestrzegać Swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i dorosłymi Jest zdolne do kompromisów, podejmuje działania zbiorowe Wykazuje się wiedza o miejscu zamieszkania, świecie i wszechświecie Pełni swoją role, jako dziecko, w Ŝyciu społecznym. 4

5 AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Przejawia wraŝliwość słuchową oraz uwaŝnie słucha rozmówcy Prawidłowo artykułuje głoski Swobodnie posługuje się mową dla wyraŝania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych Formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym W toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu Chętnie korzysta z ksiąŝek dla dzieci Zna nazwiska wybranych autorów i tytuły wybranych pozycji klasycznych literatury dziecięcej Recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty przejawia wraŝliwość wzrokową Rozumie znaczenia znaków i symboli graficznych Zna litery, czyta wyrazy i krótkie teksty dostosowane pod względem trudności do jego moŝliwości Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania Próbuje pisać na miarę swoich moŝliwości Rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji Mówiąc, czytając lub pisząc, przejawia podstawę twórczą AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami Twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach Chętnie mówi o swoich zainteresowaniach, poznaje upodobania innych osób Rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci Jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów Poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy Z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne Zna części ciała, poprawnie je nazywa Posługuje się określeniami dotyczącymi połoŝenia przedmiotów w przestrzeni Rozumie podstawowe określenia czasu Prawidłowo posługuje się liczebnikami Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny Nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody oŝywionej i nieoŝywionej Zna główne zagroŝenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA Muzyka Słuchanie i śpiewanie piosenek, nauka metodą ze słuchu, zbiorowe i indywidualne wykonywanie Gra na instrumentach perkusyjnych, zapoznanie się z wyglądem i sposobem gry, wykonywanie akompaniamentu do piosenek 5

6 Wykonywanie prostych, jedno, dwutaktowych tematów rytmicznych Wykonanie róŝnych instrumentów z dostępnych materiałów WyraŜanie muzyki ciałem, reagowanie na zmiany metrum i tempa Nauka wybranych tańców ludowych Rozwijanie aktywności muzycznej, układanie melodii do krótkich wierszy i rymowanek Rozwijanie wraŝliwości słuchowej, słuchanie dźwięków z róŝnych źródeł, rozpoznanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych Plastyka Obcowanie ze sztuka poprzez oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami Poznanie podstawowych terminów: obraz, rzeźba, portret, reprodukcja Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci Zwrócenie uwagi na barwy, nazywanie barw podstawowych Pojęcie barw ciepłych i zimnych Zabawy z barwna plamą, kreską figurą WyraŜanie emocji poprzez barwy Zabawy plastyczne: rysowanie, malowanie farbami z uŝyciem ręki lub pędzli, wycinanie, wydzieranie, obrysowywanie szablonów, lepienie z plasteliny, masy solnej, naklejanie Tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką Literatura Słuchanie czytanych przez nauczyciela literatury z odpowiednią intonacja, natęŝeniem głosu Poznawanie autorów ksiąŝek dla dzieci Teatr Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, poznanie wystroju teatru Uczestniczenie w zabawach naśladowczych - gesty, odgłosy ludzi i zwierząt Przygotowanie okolicznościowych przedstawień Film Oglądanie filmów dla dzieci- zwrócenie uwagi na róŝnice między filmem a teatrem Rozmowy na temat bohaterów filmowych, ocenianie ich zachowań, stosowanie określeń bohater pozytywny, negatywny Poznanie zawodów związanych z produkcja filmu W wyniku tej formy aktywności dziecko: Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki WyraŜa swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach Jest wraŝliwe na piękno otaczającej go rzeczywistości Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania Podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów Zabawy w działalności plastyczno-konstrukcyjnej Rozumie znaczenie literatury w Ŝyciu człowieka WyraŜa własne refleksje na temat obejrzanych przestawień teatralnych i filmów Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraŝa siebie w roli aktora Przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej 6

7 Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych Zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych Rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka Posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA W wyniku tej formy aktywności dziecko: Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach ruchowych Jest sprawne ruchowo Rozumie zasady rywalizacji Sygnalizuje potrzebę odpoczynku Zna zasady dbałości o zdrowie Rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne otoczenie Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich Określa swoje samopoczucie Na szczególną uwagę zasługują zajęcia Słucham, rozumiem, wyobraŝam sobie. Odbywają się one na podstawie programu nauczania, którego autorką jest nauczyciel Pałacu MłodzieŜy p. Małgorzata Matecka Koncepcja tego programu polega na szczególnym uwzględnieniu potrzeb dzieci, które wykazują trudności w nauce lub słabo się integrują oraz dzieci szczególnie zdolnych. Program zakłada duŝy poziom współpracy w grupie, a co za tym idzie kształtowanie postaw prospołecznych i wspieranie integracji. Ponadto dla realizacji programu powstał ramowy plan tematyczny, według którego podczas zajęć realizowane są poszczególne zadania i zagadnienia dla kolejnych miesięcy w roku szkolnym Plan tematyczny wygląda następująco: WRZESIEŃ (,,Jestem przedszkolakiem; Jak bezpiecznie bawić się w przedszkolu; Bezpieczna droga do przedszkola; Wszyscy lubimy owoce; Poszukiwanie jesieni ) PAŹDZIERNIK (,,Warzywa- dary jesieni; Zapasy na zimę z owoców i warzyw; Jesień w lesie; Jesień w parku ) LISTOPAD (,,Odloty ptaków; Jak zwierzęta przygotowują się do zimy; W jaki sposób ludzie przygotowują się do zimy?; Szaruga jesienna ) GRUDZIEŃ (,,Opiekujemy się ptakami, które u nas zimują; W oczekiwaniu na święta; Tradycje świąteczne; Nadchodzi Nowy Rok ) STYCZEŃ (,,Zima zabawy zimowe; Zimowe krajobrazy; Moja babcia i mój dziadek; Kraina wiecznych mrozów- Eskimos ) LUTY (,,Zwierzęta domowe - dbamy o naszych przyjaciół; Zakładamy zielony ogródek; Gdy zima odchodzi; Gdzie pracuje moja mama ) MARZEC (,,Święto wszystkich kobiet; Przedwiośnie; Pierwsze kwiaty; Wiosenne zwyczaje ludowe ) KWIECIEŃ (,,Szukamy wiosny; Gdy potrzebny jest lekarz; Nasze zdrowie- nasze nawyki; Wszystko kwitnie ) MAJ (,,W naszym ogródeczku; Rola owoców w przyrodzie; Kwitnące sady; Nasza mama ) CZERWIEC (,,Święto dzieci; Moja rodzina; Kolorowe motyle; Wakacje ) Opracowała: Beata Klose-Jurczakowskaj Pałac MłodzieŜy im. Juliana Tuwima w Łodzi Łódź, Al. Kard. St. Wyszyńskiego 86, tel. (42)

8 II. Kształtowanie poczucia własnej toŝsamości narodowej i zachowania tradycji regionalnych w działaniach artystycznych i kulturalnych placówki wychowania pozaszkolnego. Misją Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka poprzez współdziałanie z nim w podejmowaniu róŝnych form aktywności w czasie wolnym. Głównym zatem działaniem w zakresie kształtowania poczucia własnej toŝsamości narodowej i regionalnej młodego człowieka będzie współdziałanie z młodzieŝą oraz wszystkimi instytucjami działającymi w tym zakresie. 1. Zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne Zespół Pieśni i Tańca grupa starsza Zespół Pieśni i Tańca Kociewie działa w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i skupia w swoich szeregach młodzieŝ z powiatu starogardzkiego. W swoim repertuarze posiada piosenki i tańce regionu Kociewie. Obecnie członkowie grupy realizują program, którego celem głównym jest promocja regionu wśród dzieci i młodzieŝy z małych miejscowości. Poprzez naukę piosenek i tańców kociewskich pragną pokazać swoim rówieśnikom jak cenna jest wiedza o najbliŝszym otoczeniu, jakie ciekawe zdarzenia kryją się w historiach Ŝycia najbliŝszych i jak waŝna jest miłość do małej ojczyzny. Zespół Pieśni i Tańca grupa młodsza Grupa młodsza zespołu folklorystycznego jest ambasadorem kultury kociewskiej szczególnie w środowisku szkół podstawowych. Poprzez swoją siłę, jaką czerpie z udziału w zespole, na scenie prezentuje to, co w tańcu i śpiewie jest najpiękniejsze, czyli radość i szczęście. Zielona Szkoła Zielona Szkoła to działania związane z rozwojem toŝsamości lokalnej mieszkańców Kociewia. Treścią zajęć jest połączenie edukacji regionalnej i ekologicznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieŝy. W trakcie kilkugodzinnego spotkania uczestnicy zapoznają się z przyrodą regionu, poznają zwyczaje i obrzędy, uczą się piosenek w gwarze i wykonują miniaturę instrumentów ludowych w regionie. 2. Konkursy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o Tematyce BoŜonarodzeniowej Na konkurs corocznie napływa około 800 prac z całej Polski. Zwycięskie prace są wydane drukiem w formie karty pocztowej. Konkurs jest regularnie zamieszczany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Informatorze o Ogólnopolskich Imprezach dla Dzieci i MłodzieŜy Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę BoŜonarodzeniową Konkurs na Szopkę BoŜonarodzeniową od lat cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych, uznanych artystów oraz osób niepełnosprawnych. Prace wykonywane 8

9 są przeróŝną techniką od bardzo prostych z tektury i plasteliny po misternie rzeźbione w drewnie czy odlewane w gipsie. Rokrocznie konkurs rozstrzygnięty zostaje podczas wernisaŝu Wystawy Szopek BoŜonarodzeniowych, gdzie zgłoszone na konkurs szopki oglądać moŝna przez cały okres świąteczny. Kociewski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy Krajobraz Kociewia tradycje i współczesność Celem konkursu jest rozwijanie poczucia przynaleŝności do Małej Ojczyzny i wraŝliwości na piękno Kociewia. Konkurs został zainicjowany w Roku Kociewskim 2006 jako element III Kongresu Kociewskiego. Kolandy Lólków Naszych Ogólnopolski Konkurs Kociewskich Kolęd i Pastorałek Kolandy Lólków Naszych są imprezą, która daje moŝliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością licznym zespołom regionalnym działającym na Kociewiu. Soliści i zespoły prezentują często zapomniane i nieznane szerszemu gronu pastorałki kociewskie. Konkurs stwarza teŝ okazję do prezentacji zespołów z innych regionów kraju, których zainteresowała tematyka kociewska. Olimpiada regionalna Gzubów pojancie ło Kociewiu Jest to konkurs dwuetapowy obejmujący cały powiat Olimpiada Regionalna Gzubów pojancie ło Kociewiu to sprawdzian umiejętności i wiedzy regionalnej nauczycieli i wychowanków. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbywa się w szkołach i placówkach kultury w kilku miejscowościach regionu. W finale spotykają się najlepsze druŝyny z regionu w OPP. W trakcie olimpiady uczniowie rozwiązują test z wiedzy ogólnej, wykonują prace manualne i prezentują teksty pisarzy i poetów kociewskich. Międzywojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Kociewskich BRZAD Festiwal Brzad daje moŝliwość konfrontacji szkolnych zespołów ludowych działających na terenie Kociewia. Jest on spotkaniem osób zaangaŝowanych w działalność regionalną, stwarza okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Nauczyciele bardzo chętnie zgłaszają zespoły i solistów do udziału w tym spotkaniu. Przygotowuje on młodych artystów do występów przed szerszą publicznością podczas licznych festynów i imprez w czasie wakacji, które prezentują kulturę kociewską w regionie jak i poza nim. Ogólnopolski Kociewski Konkurs na Pisankę Wielkanocną Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru kociewskiego związanego ze świętami wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej, wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek, a takŝe do promocji regionu Kociewie w kraju. Konkurs Plastyczny na Pisankę Wielkanocną z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Wszystkie prace nadesłane na konkurs biorą udział w wystawie, którą przez trzy tygodnie oglądać moŝna w OPP. Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny Stacja Drogi KrzyŜowej Celem konkursu jest przybliŝenie tematyki związanej z Drogą KrzyŜową, a takŝe Kociewiem jako regionem etnicznym bogatym w tradycje. Tematem konkursu jest jedna, dowolnie wybrana Stacja Drogi KrzyŜowej. Prace winny zawierać elementy obejmujące nasz region kociewski. 9

10 Konkurs Fotograficzny Piękno Naszej Małej Ojczyzny Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, którzy wykorzystując swój talent artystyczny prezentują za pomocą fotografii najpiękniejsze zakątki regionu. Działania te promują wśród młodzieŝy nieco zapomnianą sztukę fotografii. 3. Imprezy Czytamy dzieciom czytanie bajek i opowiadań regionalnych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański z okazji Dnia Dziecka Podsumowanie konkursu Młodzi dla Kociewia - Konkurs dla młodych felietonistów kociewskich. Impreza zorganizowana wspólnie z Kołem Naukowym Mozaika Uniwersytetu Gdańskiego Konkurs Poszukujemy zaginionych słów gwary kociewskiej - zorganizowany z Polska The Times Dziennikiem Bałtyckim oraz Klubem Mozaika Uniwersytetu Gdańskiego, zebrano około 1500 słów i powiedzeń nie występujących w słownikach gwary kociewskiej Lekcje o Kociewiu i prezentacje tematyczne dla uczniów z terenu Kociewia, województwa oraz międzynarodowe (Litwini, Niemcy, Francuzi) Powiatowe imprezy róŝnego typu, imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz innych świąt kalendarzowych, przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich, etc Dzień Kociewski w Parlamencie 4. Wydawnictwa i promocje Kuchnia Kociewska wedle odmian pór roku i zwyczaju spisana"- Wydanie kociewskiego kalendarza kulinarnego na rok 2008 oraz zawieszki ściennej. Treścią wydawnictwa są unikatowe przepisy kulinarne z regionu Kociewia zebrane przez literata, regionalistę, starostę i senatora RP - Andrzeja Grzyba. Pochodzą one z ksiąŝki zatytułowanej Kuchnia Kociewska wedle odmian pór roku i zwyczaju spisana". Całość zdobiona jest akwarelami Józefa Olszynki, artysty malarza od lat sławiącego region Kociewie na całym świecie. Słowniczek gwary kociewskiej wedle elementarza - Słowniczek wydany na podstawie tekstów zawartych w elementarzu gwary kociewskiej Gadómy po naszamó. PosłuŜył on jako źródło inspiracji do realizacji konkursu na zbieranie zaginionych słów i powiedzeń gwary kociewskiej. Pozycja została wydana wraz z Polska The Times Dziennikiem Bałtyckim. Elementarz Gwary Kociewskiej Gadómy po naszamó - Elementarz zawiera znane i nieznane teksty kociewskich autorów opisujące gwarą najpopularniejsze obrzędy regionu Kociewie, uporządkowane według pór roku począwszy od jesieni. Treść elementarza stanowi pomoc edukacyjną dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o mało znanym regionie Pomorza. Jest on równieŝ rodzajem dokumentu opowiadającego o gwarze i zwyczajach Kociewia. Dodatkowym atutem elementarza jest załączona płyta, zawierająca czytane teksty i piosenki ujęte w elementarzu. Promocja Słownika gwary kociewskiej i nie tylko Pani prof. Marii Pająkowskiej- Kensik Promocja twórczości lokalnych artystów i pisarzy 10

11 5. Projekty Organizacja warsztatów regionalnych dla Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia Aby zintegrować społeczność Kociewia zorganizowano dla przedstawicieli poszczególnych gmin międzypokoleniowe warsztaty regionalne, które obejmowały następujące dziedziny kultury ludowej Kociewia: gwarę i śpiew kociewskich piosenek i frantówek, poezję, florystykę, malowanie na szkle. Zajęcia w poszczególnych grupach warsztatowych odbywały się pod bacznym okiem plastyków, twórców ludowych, choreografów, muzyków i poetów. Projekt filmowy Skąd jestem? Prywatna historia Kociewia Projekt zrealizowany wraz z fundacją "Dobra Wioska" z Warszawy w ramach programu Akademia Orange. Celem programu była promocja wśród dzieci i młodzieŝy nowoczesnej edukacji o regionie. Sposobem realizacji było stworzenie dokumentu o losach osób zamieszkujących Kociewie. Autorami filmu są młodzi ludzie, którzy podczas warsztatów kierunkowych zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do wyprodukowania dokumentu; natomiast bohaterami są seniorzy, którzy dzielą się kawałkami swoich wspomnień. Realizacja filmu stała się pretekstem do spotkania międzypokoleniowego i próbą odnalezienia swojego dziedzictwa. Wędrówki historyczne po regionie Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieŝy szkolnej. Regionalizm dla tolerancji Projekt w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole Projekt to cykl imprez propagujących poczucie toŝsamości regionalnej i narodowej. Fascynować folklorem. Projekt współfinansowany ze środków MłodzieŜ w działaniu. Starsza młodzieŝ zafascynowana kulturą regionu poprzez szereg działań związanych z tańcem przekazuje swoją postawę młodszym kolegom i koleŝankom z terenów wiejskich. Zaostałe Kłosy Wieloletni cykl audycji radiowych w lokalnym radiu Głos mówiących o regionie Kociewie jego kulturze, historii i osobach znaczących dla regionu. Opracował: Grzegorz Oller Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Stargardzie Gdańskim Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 26, tel. (58)

12 III. Współdziałanie placówki wychowania pozaszkolnego ze szkołą, instytucją kultury i organizacją pozarządową w rozwijaniu uzdolnień i talentów dzieci i młodzieŝy ze środowisk wiejskich i zaniedbanych wychowawczo. MłodzieŜowy Dom Kultury w Kutnie juŝ od 12 lat realizuje zadania mające na celu wspieranie szkół wiejskich w dziedzinie edukacji kulturalnej. Czynimy to w róŝnych formach. Formy pracy stosowane w MłodzieŜowym Domu Kultury w Kutnie: 1. Zabawy przyjemne i poŝyteczne NajdłuŜej trwającą, bo realizowaną od roku 1998 do dziś jest nasz autorski program pt. Warsztaty artystyczne dla szkół Powiatu Kutnowskiego. W programie tym wyznaczyliśmy sobie następujące cele: pomoc i wsparcie szkół w realizacji przedmiotów artystycznych, w tym w edukacji regionalnej, rozwijanie zainteresowań, talentów, uzdolnień i umiejętności artystycznych w odniesieniu do szerokiego kręgu dzieci, w tym zwłaszcza z obszarów wiejskich, a takŝe zaniedbanych wychowawczo, rozwijanie umiejętności uczestniczenia dzieci w Ŝyciu kulturalnym środowiska i regionu. Program realizowany jest w postaci zajęć warsztatowych w trzech równolegle pracujących grupach: formy taneczne wraz z rytmiką z umuzykalnieniem, formy plastyczne, formy teatralne z elementami dramy. Obok treści ogólnoartystycznych eksponowane są wątki regionalne nawiązujące do folkloru i tradycji kulturowych wykształconych na styku Mazowsza i Kujaw. Podczas kaŝdego spotkania dzieci przechodzą cały cykl zajęć. W zajęciach taneczno - umuzykalniających program obejmuje rytmikę z umuzykalnieniem, ponadto dzieci poznają podstawowe techniki taneczne, tańce narodowe i dorobek kulturowy regionu. Istnieje korelacja z zajęciami plastycznymi, gdzie realizowana jest szeroka paleta technik twórczych tak w formach malarskich jak i innych dziedzinach plastyki, Zajęciami teatralnymi, gdzie dominuje forma dramy. Chodzi o jak najszybsze otwarcie się dzieci, tak, by moŝna było realizować rozmaite elementy sztuki scenicznej.. W zajęciach uczestniczą w formie hospitacji aktywnej nauczyciele ze szkół objętych programem tak, aby w okresie między zajęciami, w miarę moŝliwości utrwalać z dziećmi nabyte umiejętności. Nauczyciele ze szkół z terenu powiatu kaŝdorazowo informowani teŝ są o aktualnych ofertach w postaci wystaw, wernisaŝy, prelekcjach, koncertach innych placówek upowszechniania kultury w mieście JuŜ w drugim roku realizacji projektu pojawiły się pierwsze efekty. W szkołach objętych programem pojawiły się koła artystyczne, coraz więcej dzieci z obszarów wiejskich zaczęło zajmować znaczące miejsca w konkursach czy przeglądach artystycznych organizowanych na szczeblu powiatu. 12

13 2. Wyrównywanie szans Projekty grantowe W tym czasie placówka stanęła przed nowymi wyzwaniami, jakimi stał się ministerialny konkurs na zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieŝy ze środowisk wiejskich Janko Muzykant. Posiadaliśmy bardzo dobre rozeznanie w zakresie potrzeb poszczególnych szkół, które wcześniej podjęły z nami współpracę oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań, stąd odwaŝnie przystąpiliśmy do aplikowania w konkursie, w którym przez cały okres jego trwania otrzymaliśmy siedem grantów. Beneficjentami zadań grantowych w tym konkursie stawały się kolejno wiejskie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu kutnowskiego. Stało się oczywiste, Ŝe aby podejmowane działania przyniosły oczekiwane efekty, naleŝy wzbogacić je o współpracę z wysoko wyspecjalizowanymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Do współpracy tej szybko pozyskaliśmy Muzeum Zamek w Oporowie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Państwową Szkołę Muzyczną w Kutnie, a niebawem za sprawą rekomendacji MEN do współpracy dołączył Zamek Królewski w Warszawie, gdzie przystąpiliśmy do projektu Bernardo Bellotto. Istotne wsparcie otrzymaliśmy takŝe ze strony Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie. Efekty realizacji kolejnych zadań grantowych i ich kontynuacja pojawiły się szybko. JuŜ w 2002 r. powstał zespół pieśni i tańca skupiający dzieci i młodzieŝ szkół podstawowych, gimnazjów terenu powiatu kutnowskiego. Spontanicznie przyjął nazwę Janko Muzykant. Od momentu powstania zespół miał moŝliwość zaistnienia na wielu uroczystościach o charakterze lokalnym w swej gminie, uświetniał widowiska plenerowe w Oporowie, wielokrotnie dawał koncerty w Kutnie i innych miejscowościach Uczestniczył z powodzeniem w festiwalach w Brzegu i Gorzowie Wielkopolskim. W dorobku ma widowiska folklorystyczne: Rajowie, Janowa Nocka, Wyzwoliny wilka oraz Majówka Podmiejska. Uczestniczył w projekcie Bernardo Bellotto, gdzie prezentowane widowiska stały się ilustracją do wykładów dla nauczycieli o obrzędach ludu polskiego. Znamienne jest, Ŝe wiele szkół beneficjentów projektów zaczęło z powodzeniem samodzielnie aplikować do realizacji zadań grantowych, m.in. Gimnazjum w Oporowie w konkursie Janko Muzykant, gimnazjum w Strzelcach i Szkoła Podstawowa w Kaszewach w programie Szkoła Marzeń zaś Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie w ramach kontynuacji grantu powołał swój autorski projekt pogłębiania kompetencji kulturowych młodzieŝy p.n. Mistrz i Uczeń. Zadaniem uwieńczonym pełnym sukcesem był projekt Szeroki Gościniec zrealizowany w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE. Beneficjentami tego projektu stały się dzieci i młodzieŝ z rodzin zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, środowisk patologicznych i kryminogennych. Dzieci i młodzieŝ z tego kręgu większość czasu spędza na podwórkach, ulicach, nierzadko w pobliŝu ogródków piwnych, tworząc prędzej czy później niekorzystne wychowawczo i społecznie grupy nieformalne. Program stworzył zatem szanse i w efekcie pozwolił na pozyskanie do uczestniczenia w róŝnych formach edukacji nieformalnej choć części uczniów, którym taka formuła spędzania czasu była dotychczas obca. Pomoc dotarcia do przyszłych beneficjentów i ich pozyskania zadeklarowali kuratorzy dla nieletnich Sądu Rejonowego w Kutnie (wśród uczestników znajdowała się grupa wychowanków Ośrodka Kuratorskiego oraz podopieczni kuratorów sądowych), dyrektorzy 13

14 wszystkich typów szkół i placówek, zwłaszcza gimnazjów, a takŝe wychowawcy Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kutnie. Promocji programu podjęło się teŝ duchowieństwo. 3. Szlifowanie talentów Zadania zlecone Współdziałanie instytucji kultury w realizacji licznych przedsięwzięć grantowych szybko zaowocowało nawiązaniem wielu bezpośrednich kontaktów z wybitnymi artystami, autorytetami rekomendowanymi m.in. przez: Zamek Królewski w Warszawie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Muzyczną w Warszawie, Muzeum-Zamek w Oporowie i pozyskaniem ich do współpracy z placówką. W sferze organizacyjnej nadal aktywnie wspierało naszą placówkę Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie. Stworzyło to sytuację, w której moŝliwe stało się sięgnięcie po zdania zlecone Ministerstwa Edukacji Narodowej tak, aby poziom wykonawczy uczestników MDK podnieść na wyŝyny dające moŝliwość realizacji prezentacji wspólnych z artystami zawodowymi. W ten sposób pojawiło się zadanie pt. U źródeł mazurków Chopina i jego kontynuacja Chopin Tradycja i Duma. Projekt miał ukazać związki twórczości Chopina z polskim dziedzictwem kulturowym i cel ten został w pełni osiągnięty. Młodzi wykonawcy, w tym uczestnicy zajęć warsztatowych, ale przede wszystkim odkryci podczas realizacji zadań grantowych, dzieci i młodzieŝ ze środowisk wiejskich po intensywnych warsztatach doskonalących z artystami zawodowymi dostąpili zaszczytu prezentacji wspólnych dokonań twórczych z mistrzami. Trwający ponad dwa i pół roku projekt to seria koncertów zarówno w małych miejscowościach, jak i wielkich miastach. Znakomita współpraca z artystami o najwyŝszej próby kompetencjach dała teŝ moŝność realizowania innych wyzwań. Niezwykle spektakularnym wydarzeniem był wspólny koncert zespołu Janko Muzykant z renomowanym dziecięcym chórem IZUMI z Japonii. Młodzi wykonawcy wspólnie wyśpiewali chopinowskie śyczenie, zaś mali Japończycy nauczyli się podstawowych kroków poloneza. Kolejnym zadaniem zleconym, niezwykle istotnym w dziele rozwijania talentów uzdolnionej młodzieŝy był projekt pt. Artibus, w którym wyselekcjonowana grupa laureatów rozmaitych przeglądów, festiwali, konkursów czy innych zmagań artystycznych doświadczyła bezpośredniego spotkania z mistrzami, autorytetami w swych dziedzinach w formie warsztatów twórczych.. Znamienne jest to, Ŝe pośród ogółu uczestników blisko 60% stanowiła młodzieŝ ze środowisk wiejskich. Zadanie to zwieńczone zostało wspólnym wydarzeniem artystycznym, koncertem, w którym młodzi wykonawcy wraz ze swymi mistrzami popisali się nabytymi umiejętnościami. Koncert finałowy projektu Artibus odbył się w Sali Teatralnej Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie widownię tworzyli uczestnicy zamkowego programu Bernardo Bellotto równieŝ w przewaŝającej części dzieci i młodzieŝ ze środowisk wiejskich i małych miasteczek. Spektakularną kontynuacją projektu stało się zaproszenie utworzonego spośród uczestników męskiego kwartetu wokalnego do udziału w koncercie zrealizowanym w Filharmonii Narodowej w ramach projektu Agrafka, w którym pod kierunkiem Marii Pomianowskiej zaśpiewał z towarzyszeniem młodzieŝowej orkiestry symfonicznej. 14 Opracował: Wojciech Kowalczyk MłodzieŜowy Dom Kultury w Kutnie Kutno, ul. Staszica 8, tel. (24) ,

15 IV. Efektywne i wszechstronne kształtowanie i rozwijanie talentów uczestników zajęć muzycznych w placówce wychowania pozaszkolnego na przykładzie MłodzieŜowego Domu Kultury w Opolu. Odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieŝy w placówkach wychowania pozaszkolnego. Zajęcia muzyczne realizowane w MłodzieŜowym Domu Kultury w Opolu Oferta zajęć muzycznych jest skierowana do dzieci i młodzieŝy na wszystkich etapach edukacji oraz osób dorosłych. Zarówno uwarunkowanych na muzykę jako formę spędzania czasu wolnego, jaki i dla osób chcących zajmować się muzyką profesjonalnie. Dziecięcy zespól wokalny CORO PICCOLINO Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzone wg teorii E.E. Gordona. Zajęcia rozwijają słownik i wyobraźnię muzyczną, uczą audiacji i improwizacji, wspomagają naturalne zdolności wokalne, konstruktywnie spoŝytkują energię dziecka. Studio piosenki DEBIUT Zajęcia w Studiu Piosenki DEBIUT przeznaczone są dla dzieci i młodzieŝy. Zajęcia prowadzone są z zakresu dykcji, emisji głosu, interpretacji piosenek, warsztatu estradowego. Kształcenie obejmuje róŝne style i gatunki muzyczne, nagrania studyjne, a takŝe udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach wokalnych. Podczas zajęć prowadzona jest praca nad tekstem literackim, jego analiza, zrozumienie treści i przekaz, próba rozwijania sztuki estradowej, postawy wykonawcy, jego zdolności i moŝliwości twórczych. Dotychczasowe doświadczenia instruktorów Studia Piosenki DEBIUT wyraźnie pokazują, Ŝe najlepsze efekty osiąga się w wyniku indywidualnej pracy z solistami. Wokalne Studio Kształcenia Jazzowego Nadrzędnym celem istnienia Wokalnego Studia Kształcenia Jazzowego jest propagowanie jazzu oraz zachęcenie młodych ludzi do dokonywania prób interpretacji tego szlachetnego gatunki muzyki. Cel ten uczestnicy zajęć realizują poprzez: - poznawanie historii jazzu, - poznawanie jazzowych stylów muzycznych, - kształcenie warsztatu wokalisty jazzowego, - kształcenie umiejętności frazowania jazzowego, - kształcenie umiejętności improwizacji (scat), - poznawanie elementów harmonii jazzowej, - przygotowywanie recitali, - współpracę z zawodowymi muzykami jazzowymi. 15

16 Klub Sześciu Strun Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieŝy. Program zajęć obejmuje: - naukę gry na gitarze klasycznej, akustycznej lub elektrycznej, - naukę akompaniamentu i bić rytmicznych, - naukę czytania zapisu nutowego metodą tabulatury, - wprowadzenie do zasad harmonii i improwizacji, - naukę piosenek (rockowych, turystycznych, poezji śpiewanej), - dyskusje na tematy dotyczące nie tylko muzyki. Studio Instrumentów Klawiszowych Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieŝy w wieku od 6 do 14 lat. Główne cele zajęć to: - nabycie umiejętności wykonawczych w zakresie śpiewu, czytania nut głosem, gry na instrumencie, zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zasad muzyki i podstaw harmonii, - kształcenie słuchu, inspirowanie do własnej twórczości, kształtowanie wyobraźni, - nabycie umiejętności wartościowania i oceny utworów. Większość uczestników zajęć kontynuuje naukę gry w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu. Zespół muzyki etnicznej DZIEJBA Działalność zespołu DZIEJBA pozwala na bezpośredni kontakt ze sztuką, która oddziałuje na sferę emocjonalną człowieka, kształtuje i rozwija wraŝliwość na piękno. Inną formą działalności jest udział w róŝnego rodzaju prezentacjach. DuŜą rolę odgrywa w nich program, odpowiedni komentarz słowny oraz strój wykonawców. Zespół DZIEJBA przekazuje treści kulturowe właściwe dla epoki wczesnego średniowiecza z zakresu kultury duchowej, społecznej i materialnej. Kolejną formą działalności jest uświadamianie roli kultury ludowej w Ŝyciu człowieka i jej wpływu na kulturę narodową. W repertuarze znajdują się pieśni nawiązujące tematycznie do okresu średniowiecza opracowane w formie muzycznej typowej dla tego wieku. Chór kameralny cantores opolienses LEGENDA Zespół działa od 25 lat. Kontynuuje tradycje dziewczęcego chóru Schola Cantorum Opoliensis "LEGENDA", którego wysoki poziom artystyczny potwierdziły liczne nagrody i wyróŝnienia, zdobywane na konkursach w kraju i za granicą. Dzięki współpracy z Filharmonią Opolską skład chóru został rozszerzony o głosy męskie, i od 1994 r. chór wykonywał zarówno utwory a cappella, jak i wielkie dzieła oratoryjno-kantatowe z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Obecnie "LEGENDA" to kameralny chór mieszany, obejmujący ok. 20 członków. W skład zespołu wchodzą - obok uczniów i studentów - przedstawiciele róŝnych zawodów, zarówno amatorzy, jak i zawodowi muzycy. 16

17 Imprezy muzyczne organizowane przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu Miejski Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych SYNKOPA Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych MUZYKA Przeglądy są okazją do prezentacji dorobku szkolnych zespołów muzycznych, moŝliwością wymiany doświadczeń, formą popularyzacji twórczości polskich kompozytorów oraz folkloru Śląska oraz sposobem zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym szkoły i środowiska. W Przeglądzie MUZYKA biorą udział zespoły działające w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa opolskiego, natomiast w Przeglądzie MUZYKA uczestniczą zespoły działające w szkołach Opola. Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Celem imprezy jest promowanie dziecięcej aktywności artystycznej, rozwijanie umiejętności twórczych i scenicznych, kształtowanie poczucia własnej wartości uczestników festiwalu, wyłonienie uzdolnionych muzycznie dzieci. W festiwalu biorą udział soliści w wieku od 7 do 12 lat prezentujący na scenie jedną, wybraną przez siebie piosenkę o tematyce mikołajkowej, świątecznej lub zimowej. Finałowy koncert w świątecznej oprawie z Mikołajem jest niezapomnianym przeŝyciem dla dzieci i ich rodziców. Festiwal Piosenki Przedszkolnej Celem imprezy jest popularyzacja śpiewania piosenek przez dzieci oraz promowanie twórczości muzycznej dla dzieci W Festiwalu biorą udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczęszczające do opolskich przedszkoli. Wyłoniona przez jury grupa 15 finalistów uczestniczy w warsztatach muzycznych prowadzonych przez nauczycieli z MłodzieŜowego Domu Kultury, których efektem jest prezentowany na scenie z okazji Dnia Dziecka koncert finałowy Festiwalu mający formułę widowiska artystycznego. Chętne dzieci mają moŝliwość udziału w stałych zajęciach artystycznych proponowanych przez placówkę Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE Festiwal organizowany jest przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu od 15 lat. Celem imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych dziecięcych i młodzieŝowych, rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieŝy, a takŝe promowanie dziecięcej i młodzieŝowej twórczości muzycznej, inspirowanie do rozwijania własnej twórczości Uczestnikami Festiwalu są soliści i zespoły wokalne Jury w ocenia: dobór repertuaru, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny Organizatorzy do udziału w festiwalu zapraszają rokrocznie wybitnych muzyków i wokalistów, którzy nie tylko uczestniczą w pracach jury, ale równieŝ prowadzą warsztaty dla uczestników. 17

18 Giełda Piosenki Uczestnikami Giełdy są soliści i zespoły wokalne z województwa opolskiego występujący w kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Konkurs połączony z warsztatami wokalnymi jest jednocześnie kwalifikacją do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Piosenkobranie. Ogólnopolski Program rozwoju chórów szkolnych ŚPIEWAJĄCA POLSKA MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu od czterech lat uczestniczy w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Efektem projektu jest działalność chórów szkolnych, jakie powstały w opolskich szkołach wszystkich typów. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in.: dodatkowe lekcji śpiewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadzących chóry oraz doroczne przeglądy chórów szkolnych. Zbiorowy śpiew rozwija nie tylko muzycznie. Poprzez coraz lepszy warsztat wokalny udaje się poznawać ciągle nowe, ciekawsze i trudniejsze utwory; z czasem literaturę jednogłosową moŝna zastąpić wielogłosem, który uwraŝliwia na piękno współbrzmień a udane wykonania dają duŝo satysfakcji z podjętego wyzwania i wspólnie osiągniętego celu. Opracowali: Mariusz Ciska i Piotr Skrzypiec MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu Opole, ul. Strzelców Bytomskich, tel. (77)

19 V. Rozwijanie talentów plastycznych. Zajęcia plastyczne w Dziale Sztuki Wizualnej Pałacu MłodzieŜy w Gdańsku skierowane są do dzieci i młodzieŝy w wieku od 3 do 25 lat oraz do osób niepełnosprawnych. Celem zajęć jest rozwijanie talentów i zdolności dzieci i młodzieŝy w dziedzinie technik rysunkowych, graficznych, malarskich, rzeźbiarskich, technik przestrzennych i technik mieszanych. Nauczyciele pracują w oparciu o indywidualne plany pracy dostosowane do wieku, potrzeb, moŝliwości i zainteresowań uczestników. Zajęcia stałe Działu Sztuki Wizualnej Celem zajęć stałych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne. Tu uczestnicy: poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia plastyczne, rozwijają umiejętności obserwacji cech otoczenia (kształtów, proporcji, barw, światła, faktury, przestrzeni, rytmu), kształcą wyobraźnię i wraŝliwość estetyczną, uczą się swobodnego wyraŝania myśli i uczuć, zapoznają się z nietypowymi materiałami takimi jak: papier szary, tektura, siatka przemysłowa, drut, bandaŝ chirurgiczny, materiały ekologiczne oraz z narzędziami i organizacją warsztatu pracy, doskonalą umiejętności manualne w zakresie poznawanych technik w dziedzinie rysunku: rysunek piórkiem i tuszem, węglem, ołówkiem, w dziedzinie malarstwa posługując się farbami akwarelowymi, plakatówkami, akrylami, farbami olejnymi, technikami wodnymi mieszanymi z pastelami, technikami batiku, pasteli, mozaiki szklanej. W dziedzinie grafiki poznają technikę linorytu, monotypii, kalkografi, i technik mieszanych, tworzą formy przestrzenne z materiałów ekologicznych, tektur, ceramiki, rzeźby i witraŝu, poznają takŝe róŝnorodność rękodzieła ludowego, techniki wycinanki, wyszywania na płótnie i aksamicie motywów zdobniczych charakterystycznych dla wybranych regionów naszego kraju, ponadto nauczyciele czerpiąc inspiracje pochodzące z rękodzieła artystycznego nauczają praktycznego zastosowania technik decoupage, filcowania z wełny czesankowej, tkaniny artystycznej. Zajęcia praktyczne poprzedzone są odpowiednio do poruszanego tematu treściami z historii sztuki polskiej i europejskiej. Pracownia rysunku i malarstwa dla młodzieŝy opiera się na podejściu akademickim, gdzie studium martwej natury i modela słuŝy za narzędzie do poznania języka plastycznego. Na zajęciach plastycznych dla niepełnosprawnych tematy i treści dostosowane są do moŝliwości manualnych i intelektualnych osób, które po odnalezieniu się w nowym otoczeniu zyskują pewność siebie oraz zwiększa się ich samodzielność w podejmowaniu inicjatyw plastycznych. Przyjazna atmosfera w pracowniach sprzyja dobrym relacjom z nauczycielami, którzy motywują uczniów do aktywności twórczej. Uczestnicy uzdolnieni promowani są przez wysyłanie ich prac na konkursy o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie zdobywają liczne dyplomy, nagrody i medale 19

20 Zajęcia okresowe Są to systematyczne zajęcia plastyczne uzupełniające realizację podstawy programowej klas I-III szkół podstawowych miasta Gdańska w ramach zajęć interdyscyplinarnych. W ofercie zajęć są między innymi: zajęcia edukacyjne Taniec i plastyka oraz zajęcia pracowni regionalnej. Interesującą inicjatywą obydwu programów jest poszerzenie i uzupełnienie edukacji plastycznej o wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu muzyki. Zajęcia plastyczne prowadzone są takŝe z dziećmi i młodzieŝą Świetlicy Artystycznej o charakterze socjoterapeutycznym. Działania okazjonalne To warsztaty artystyczne zatytułowane Most zorganizowane we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Gdańsku, warsztaty podczas ferii zimowych, których celem jest twórcze i aktywne spędzenie wolnego czasu. Ponadto letnie plenery, które przyczyniają się do poznawania sztuki ludowej regionu Kaszub. W ramach Letniej Akademii Sztuki. Powstały dorobek artystyczny moŝna aktualnie podziwiać na wystawie podsumowującej warsztaty w Pałacu MłodzieŜy. Prace uczestników pracowni plastycznych prezentowane są na aukcjach i kiermaszach charytatywnych a takŝe ilustrują zagadnienia plastyczne w podręczniku do plastyki dla klas 4-6 Krystyny Onak pt: Do dzieła l (wyd. Nowa Era). Przedsięwzięcia zmierzające do wychowania świadomego odbiorcy sztuki to wyjścia z uczestnikami zajęć na wystawy do trójmiejskich galerii, zwiedzanie semestralnych wystaw w Akademii Sztuk Pięknych czy wystaw stałych lub okresowych w gdańskich muzeach. Prezentacji i popularyzacji działań plastycznych nie tylko z naszej placówki lecz takŝe z całej Polski słuŝy organizowany od dziesięciu lat przez Pałac MłodzieŜy Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy Morskie opowieści. Podsumowanie konkursu odbywa się w Centralnym Muzeum Morskim na wyspie Ołowiance a wystawa prezentowana jest w ładowniach statku Sołdek. Rozwijanie talentów i pasji plastycznych pielęgnowane w naszej placówce - Pałacu MłodzieŜy w Gdańsku, wszechstronnie kształtuje osobowość dzieci i młodzieŝy. Daje im szanse budowania wraŝliwości na piękno otaczającego świata, zamykania i utrwalania jej przez ekspresję własnej twórczości, a dzięki magicznemu językowi sztuk plastycznych kształtuje poczucie własnej wartości. Oferta dydaktyczno-wychowawcza Klub 2,3,4 latka - program oparty na pedagogice zabawy z wykorzystaniem pracowni plastycznej, rytmiki i tańca, gimnastyki korekcyjnej Pracownia malowania na szkle Pracownia haftu Pracownia technik plastycznych z wykorzystaniem odpadów /kartonu, plastiku/ Pracownia tańca i plastyki realizująca program Malujemy i tańczymy Teatr plastyczny Pracownia animacji komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania. Opracowała: Edyta Kondrackaj Pałac MłodzieŜy im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Gdańsk, ul. Ogarna 56, tel.(058) , 20

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 1 rozporządzenia)

(Załącznik nr 1 rozporządzenia) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik nr 1 rozporządzenia) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo