ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI"

Transkrypt

1 Konin, dnia 25 sierpnia 2015 r. PWSZ-III/AGOO-P1/AG /2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn.: "Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349) Zamawiający udziela odpowiedzi na przysłane zapytania. ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Pytanie 1 SIWZ, Część VI Kryteria oceny ofert, str. 6 Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy PZP w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 października 2014 r. kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe kierując się specyfikacją przedmiotu zamówienia, które dotyczy świadczenia usług grupowego ubezpieczenia należy stwierdzić, że nie spełniają one warunku, o którym mowa w art. 91 ust. 2a w związku z czym w ww. postępowaniu cena nie może być jedynym kryterium oceny oferty. Wykonawca wnioskuje zatem o dokonanie stosownych zmian. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 października 2014 r. kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp nie precyzuje pojęć powszechnie dostępny oraz ustalone standardy jakościowe, niemniej jednak tożsame sformułowania normatywne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych, należałoby przypisać obu sformułowaniom takie samo znaczenie, uwzględniając jednocześnie specyfikę obu instytucji. Stosownie natomiast do treści art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W świetle zacytowanego przepisu, zamawiający może posłużyć się tym trybem wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są dwie wymienione w nim i interpretowane ściśle przesłanki, tj. przedmiotem zamówienia mogą być tylko dostawy lub usługi powszechnie dostępne na rynku, o znormalizowanych standardach, których wartość jest mniejsza od równowartości kwoty wyrażonej w złotych polskich, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw lub usług w odniesieniu do odpowiedniej kategorii zamawiających udzielających zamówień. Przez ustalone standardy jakościowe" pojmowane jako przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), odpowiadające przeciętnym wymaganiom" należy rozumieć zarówno standardy wynikające z przyjętych dla danych dostaw lub usług norm określonych przepisami 1

2 prawa, jak i wymagań przyjętych jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim. Istotną cechą produktów lub usług zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być więc ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju produktów czy usług, oferowanych przez różnych wykonawców, poprzez podanie nazwy produktu lub usługi i określenie podstawowych ich parametrów czy zakresu. Mając powyższe na uwadze oraz opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez zamawiającego, zawierający opis świadczeń standardowo dostępnych u wszystkich ubezpieczycieli, zamawiający podtrzyma zapis w SIWZ o kryterium oceny ofert. Pytanie 2 W związku z zapisem Załącznika nr 1 do SIWZ w części A, pkt 5.2 oraz w części C, pkt 5.1 Wykonawca informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) czynności polegające na pozyskaniu klienta stanowią czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. W związku z tym, iż wymienione czynności mają na celu pozyskiwanie klientów i zapisy mieszczą się w granicach pośrednictwa, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że pracownicy administracyjni Zamawiającego, którym miałoby być wypłacone wynagrodzenie, spełniają warunki określone w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W przypadku niespełnienia warunków Ustawy Wykonawca nie będzie miał podstaw prawnych do wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający zmieni zapis Załącznika nr 1 do SIWZ z części A, pkt 5.2 o brzmieniu: Wykonawca podpisuje odrębną umowę z osobą fizyczną (pracownik PWSZ w Koninie) na odpłatne prowadzenie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m.in. zbieranie składek, informowanie studentów o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosków itp. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki oraz z części B, pkt 5.1 o brzmieniu: Wykonawca podpisuje odrębną umowę z osobą fizyczną (pracownik PWSZ w Koninie) na odpłatne prowadzenie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m.in. zbieranie składek, informowanie pracowników o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosków itp. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki na zapis: Zamawiający wyznaczy pracowników Uczelni do prowadzenia wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m. in. zbieranie składek, informowanie o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosku itp., z którymi Wykonawca podpisze odrębne umowy na odpłatne prowadzenie ww czynności. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki. W przypadku, gdy zawarcie takiej umowy będzie niemożliwe z uwagi na niespełnienie przez wyznaczoną osobę warunków określonych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm., Wykonawca przekaże na rzecz Uczelni darowiznę w wysokości 5% zainkasowanej składki. Pytanie 3 Załącznik nr 1 do SIWZ, część B, pkt 3.1, str. 7 Czy Zamawiający potwierdza, że płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w terminie do 5-ego każdego miesiąca, za który jest należna? Załącznik nr 1 do SIWZ, część B, pkt 3.1, str Zamawiający potwierdza, że płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w terminie do 5-ego każdego miesiąca, za który jest należna. Pytanie 4 Załącznik nr 1 do SIWZ, część B, pkt 3.3, str. 7 Mając na uwadze zapisy pkt 3.1 płatność składki następować będzie do 5-go każdego miesiąca. Co Zamawiający rozumie zatem pod pojęciem rozliczenie składki z dniem 10-ego każdego miesiąca? Jest to odniesienie do pkt 5.1 str. 11, którego nowe brzmienie zawiera odpowiedź na pytanie 2. Wykonawca wypłaci wynagrodzenie osobie, z którą zawarł umowę lub przekaże darowiznę na rzecz Uczelni w wysokości 5% zainkasowanej składki do 10-go każdego miesiąca. Pytanie 5 Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 6.2 Czy Zamawiający potwierdza, że zaoczne orzekanie odbywa się na podstawie kompletnej dokumentacji medycznej. A w przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, na uzasadniony wniosek powoływana będzie komisja lekarska? Zamawiający podtrzymuje, że zaoczne orzekanie odbywa się na podstawie zgromadzonej dokumentacji 2

3 medycznej, a w przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska. Pytanie 6 Załącznik nr 4 do SIWZ oraz SIWZ pkt 8.2 Zamawiający wymaga podania informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania osobami dedykowanymi do wykonania zamówienia. Informacje te są danymi wrażliwymi (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Udostępnienie wskazanych danych przez Wykonawcę może spowodować naruszenie Ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego wnioskujemy o możliwość potwierdzenia spełnienia warunku zawartego w pkt 8.2 SIWZ poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego jego spełnienie w załączniku nr 3 do SIWZ lub czy Zamawiający dopuszcza ewentualne wskazanie osoby reprezentującej Wykonawcę? * Wyrok KIO z 12 stycznia 2015 r. (KIO 2784/14) ( ) to rzeczą wykonawcy, który decyduje się na korzystanie z określonych osób w postępowaniu i uczestniczy w procedurze opartej z założenia o zasadę pełnej transparentności, jaką jest postępowanie o zamówienie publiczne, ( ) jest ( ) podjąć środki zabezpieczające tę sferę, w szczególności odebrać od osób godzących się na współpracę odpowiednich oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych przez siebie czy przekazanie ich na zewnątrz, w szczególności w ramach oferty kierowanej w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie i rozpatrywanej w jawnym postępowaniu. Kwestia zabezpieczenia danych osobowych wynika z odpowiednich przepisów i pozostaje bez związku z tym, czy dana informacja wypełnia cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Te kwestie są odrębne i wypełnianie obowiązków w zakresie danych osobowych nie wpływa na to, czy konkretne informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie. Dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorstwa to odmienne kategorie, poddane innym zasadom. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą niezależnie od tego, czy przedmiot informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też nie. Wobec powyższego zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ o spełnieniu warunku z pkt 8.2. SIWZ. Pytanie 7 Zapis w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5 jest niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Wytyczne Komisji Nadzoru Finansów dla zakładów ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r. pkt 6 str. 8. na to pytanie została zamieszczona w odpowiedzi do pytania 2. Pytanie 8 Prosimy o przedstawienie zestawienia (zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia) wypłaconych odszkodowań, zawiązanych rezerw i zgłoszonych roszczeń dla wskazanych w SIWZ ubezpieczeń za trzy ostatnie okresy ubezpieczenia. SZKODOWOŚĆ W LATACH Wypadek Śmierć Wypadek Śmierć Wypadek Śmierć NNW studentów OC zawodów medycznych OC nauczycieli NNW Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych pracowników Do chwili obecnej w 2015 r. zgłoszonych zostało 37 wypadków. Nie posiadamy danych o szkodowości pracowników Uczelni, gdyż zwracali się oni bezpośrednio do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odmówił podania danych liczbowych za wspomniany okres, udzieli takich informacji po otrzymaniu oficjalnego pisma w tej sprawie. Niestety nie jesteśmy w stanie otrzymać tej odpowiedzi przed terminem składania ofert. 3

4 Pytanie 9 Czy wyrażają Państwo zgodę na przekazanie przez wykonawcę odpisu na rzecz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w wysokości 30% zainkasowanej składki brutto? Zamawiający wymaga, aby wysokość odpisu na rzecz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wynosiła 35%. Pytanie 10 Czy za pobyt w szpitalu w następstwie NNW wykonawca może zastosować zamiennie zasiłek dzienny za niezdolność do nauki będącej skutkiem NW wypłacanego w wysokości nie większej niż 30 zł dziennie, maksymalnie przez 30 dni? Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z klauzuli assistance i zastąpienie jej zwrotem poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów wizyt lekarskich, pielęgniarskich, kosztów dojazdu do lekarza, placówki medycznej oraz honorarium za wizytę u lekarza, pielęgniarki itp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie 12 Wykonawca prosi o określenie wieku przystąpienia do ubezpieczenia. W załączonej strukturze wiekowopłciowej pracowników (Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW pracownika, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe) są osoby przekraczające wiek 69 lat czy te osoby będą przystępować do ubezpieczenia? Ubezpieczenie NNW pracowników jest dobrowolną forma ubezpieczenia. Zamawiający nie może określić za pracownika, czy będzie chciał przystąpić do ubezpieczenia. Zamawiający zakłada, że w przypadku, gdy pracownik wyrazi chęć przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, będzie miał taką możliwość na warunkach określonych dla pozostałych pracowników. Pytanie 13 Wykonawca prosi o wykreślenie z Załącznika nr 1 SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW pracownika, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe) cz. B pkt 1.6 definicji kosztów leczenia oraz pkt 7.6, Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Wskazane przez Zamawiającego zdarzenia dotyczą ubezpieczeń majątkowych i nie mogą być przedmiotem zamówienia dotyczącego części na życie. Wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ części B pkt 1 definicja kosztów leczenia oraz pkt 7.6., zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku odnoszą się do leczenia szpitalnego określonego w pkt tabeli s. 13 oraz karty aptecznej pkt 33 tabeli s. 13. Pytanie 14 W Załączniku nr 1 do SIWZ cz. B pkt 2.4 s. 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW pracownika, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe) Zamawiający wskazał: Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta bez okresu karencji na wszystkie oferowane świadczenia. Jedną z podstawowych przesłanek stosowania karencji jest zabezpieczanie się zakładu ubezpieczeń przed ryzykiem antyselekcji, czyli przed sytuacją, że ubezpieczenie wykupią tylko ci klienci, którzy spodziewają się od razu z niego skorzystać, a następnie zrezygnują. Bez stosowania karencji zakład ubezpieczeń musiałby wziąć odpowiedzialność za zdarzenia pewne. Z przepisów prawa wynika, że zasadą w produktach ubezpieczeniowych ma być przypadkowość zdarzeń, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność (art KC oraz ustawa o odpowiedzialności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. art. 2). W związku z powyższym czy Zamawiający zaakceptuje, że Wykonawca nie będzie stosował karencji w stosunku do osób, które przystąpią do ubezpieczenia w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub daty zatrudnienia w przypadku nowo zatrudnionych pracowników? 4

5 Zamawiający akceptuje wskazane przez Wykonawcę rozwiązanie. Pytanie 15 W Załączniku nr 1 do SIWZ cz. B, tabela s.12-13, Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia objęte jest ryzyko trwałej niezdolności do pracy, a w pkt 7.2 trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W celu uniknięcia niejasności przy sporządzaniu oferty Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów dotyczących trwałego inwalidztwa i potwierdzenie, że w ramach ryzyka trwałej niezdolności do pracy Zamawiający zaakceptuje definicję: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy. Zamawiający akceptuje definicję niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji podaną przez Wykonawcę, która w pełni odzwierciedla oczekiwania Zamawiającego z Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 16 W ramach ubezpieczenia szpitalnego zakłady ubezpieczeń powszechnie stosują rozwiązanie polegające na ograniczeniu liczby dni, za które ponoszą odpowiedzialność. Jeżeli nie ma takiego warunku, koszty ubezpieczenia znacznie wzrastają. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się, że Wykonawca wypłaci świadczenie: 1/ w przypadku leczenia szpitalnego ubezpieczonego za każdy dzień pobytu w szpitalu zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabeli świadczeń l.p (s. 12) w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu, jeżeli pobyt ten pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, zwału serca lub krwotoku, a po tym okresie świadczenie będzie równe wysokości świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą lub 2/ w przypadku leczenia szpitalnego małżonka ubezpieczonego za każdy dzień pobytu w szpitalu zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabeli świadczeń l.p (s. 13) w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu, jeżeli pobyt ten jest pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy? Zamawiający akceptuje na rozwiązanie dotyczące leczenia szpitalnego ubezpieczonego. W przypadku proponowanego rozwiązania dotyczącego leczenia szpitalnego małżonka ubezpieczonego, Zamawiający wymaga, aby w przypadku dłuższego pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego niż 14 dni, świadczenie było równe wysokości świadczenia leczenia szpitalnego ubezpieczonego z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą (wysokość świadczenia z tabeli świadczeń l.p. 18, s.12). Pytanie 17 W Załączniku nr 1 do SIWZ cz. B, tabela świadczeń s. 12, Zamawiający wskazał: leczenie szpitalne min. 2 dni, natomiast w pkt wskazał, że świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem jest należne, o ile pobyt trwał dłużej niż 2 dni. W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie wymaganego minimalnego pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Zamawiający wskazuje, że świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem jest należne w przypadku, jeżeli pobyt w szpitalu trwał minimum 2 dni. Pytanie 18 W tabeli świadczeń Zamawiający wskazał ryzyko rekonwalescencja (świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego po pobycie w szpitalu). Zapisy te budzą wątpliwości interpretacyjne Wykonawcy przy takim zapisie nie jest określone jaki podmiot (kto) ma wydać zwolnienie lekarskie, nie jest określone, 5

6 że pobyt na zwolnieniu lekarskim ma odbyć się bezpośrednio po pobycie w szpitalu, ile powinien trwać pobyt w szpitalu. Jeżeli takie zwolnienie zostanie wydane przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne nie ma wątpliwości, że jest to rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, natomiast zwolnienie lekarskie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, może być zwolnieniem spowodowanym np. zwykłą grypą czy przeziębieniem. W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach tego ryzyka Zamawiający akceptuje definicję rekonwalescencji: rekonwalescencja trwający nieprzerwalnie 30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne. Świadczenie jest wypłacane o ile pobyt w szpitalu trwał najmniej 14 dni. Jednocześnie Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dobrze interpretuje zapis, że świadczenie z tytułu rekonwalescencji dotyczy tylko ubezpieczonego. Zamawiający nie akceptuje definicji rekonwalescencji podanej przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby rekonwalescencja - był to pobyt na ciągłym zwolnieniu lekarskim, bezpośrednio po minimum 14- dniowym pobycie w szpitalu. Zamawiający nie zgadza się, aby rekonwalescencja dotyczyła tylko zwolnień wystawionych przez oddział szpitalny, na którym odbywało się leczenie. Obecnie na oddziałach szpitalnych wystawiane są krótkie zwolnienia lekarskie 7 14 dniowe, a następnie pacjent kierowany jest do odpowiedniej poradni, mającej czuwać nad rekonwalescencją chorego. W takim wypadku w przypadku definicji podanej przez Wykonawcę, ubezpieczony byłby pozbawiony prawa do świadczenia z tytułu ryzyka rekonwalescencji, do czasu jej zakończenia. Zwolnienia lekarskie zawierają kod choroby, który pozwala zweryfikować podstawę wystawienia zwolnienia. Świadczenie z tytułu rekonwalescencji dotyczy tylko ubezpieczonego. Pytanie 19 W związku z tym, że wskazany w SIWZ zakres chorób w ryzyku utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego pod względem ich ciężkości i częstości występowania jest bardzo różny, czy Zamawiający dopuszcza, aby kwotę wskazaną w tabeli świadczeń w części B Załącznika nr 1 do SIWZ, s. 13 traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiej choroby? Zamawiający zgadza się, aby Wykonawca przyjął rozwiązanie podane w zapytaniu. Pytanie 20 W tabeli świadczeń w części B Załącznika nr 1 do SIWZ s. 13 Zamawiający wskazuje zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej terytorium RP oraz za granicą. Czy w związku ze specyfiką ryzyka operacji chirurgicznych, Zamawiający zgodzi się, aby zakres terytorialny w tym ryzyku obejmował terytorium RP albo, jeżeli Zamawiający nie wyrazi na to zgody, czy skłonny będzie ograniczyć zakres do terytorium Unii Europejskiej? Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku ryzyka operacji chirurgicznych, zakres terytorialny ograniczał się do terytorium Unii Europejskiej. Pytanie 21 Czy wysokości świadczeń podane w tabeli z zakresem ubezpieczenia (pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ s ) są wartościami skumulowanymi? Zamawiający potwierdza, że wartości podane w załączniku nr 1 do SIWZ tabela s są wartościami skumulowanymi. Pytanie 22 Prosimy w odniesieniu do ubezpieczenia OC studentów i OC pracowników dydaktycznych o wyjaśnienie, czy suma gwarancyjna zł jest sumą na wszystkich ubezpieczonych w danej grupie zł jest to suma gwarancyjna na 1 osobę w odniesieniu do OC studentów i OC pracowników dydaktycznych. 6

7 Pytanie 23 Prosimy o podanie definicji wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu OC studentów i OC pracowników dydaktycznych. Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu OC studentów i OC pracowników dydaktycznych jest to szkoda wyrządzona osobom trzecim lub szkoda wyrządzona na mieniu osób trzecich, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Ryzyko wypadku ubezpieczeniowego obejmuje szkody powstałe, ujawnione i zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Pytanie 24 Prosimy o podanie szczegółowego katalogu zawodów medycznych, których ma dotyczyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza, pielęgniarki, przedstawiciela innego zawodu medycznego dla około 500 studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Dotyczy to następujących zawodów: - fizjoterapeuta, - dietetyk. Pytanie 25 W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o rozszerzonym zakresie (ćwiczenia z użyciem broni) prosimy o opis strzelnicy, na której odbywają się opisywane ćwiczenia, sposób zabezpieczenia tej strzelnicy przed osobami, które nie mają prawa znajdować się na strzelnicy, procedur bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy, harmonogram i częstotliwość zajęć na strzelnicy. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż nie jest upoważniony do przekazywania informacji w imieniu podmiotu, który nie jest stroną w postępowaniu. Harmonogram zajęć jest w trakcie opracowywania i powstanie pod koniec września br. W poprzednim roku akademickim zajęcia na strzelnicy odbywały się raz w tygodniu przez 90 min. Pytanie 26 Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla około studentów pozostałych kierunków PWSZ, prosimy o wskazanie branż, miejsc, rodzajów praktyk, których będzie dotyczyło przedmiotowe ubezpieczenie. Praktyki będą odbywały się zgodnie z kierunkami studiów: - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, - Filologia, - Logistyka, - Pedagogika, - Praca socjalna, - Zarządzanie, - Wychowanie fizyczne, - Mechanika i Budowa Maszyn, - Budownictwo, - Inżynieria Środowiska, - Energetyka. Praktyki studenckie odbywają się w zakładach pracy, które zatrudniają osoby z wykształceniem z danego kierunku studiów, są to m. in.: - Policja, - Straż Pożarna, - Szkoły, - Przedszkola, - Domy Pomocy Społecznej, - Szpitale, - Elektrownie itp. 7

8 Pytanie 27 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do r. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Pytanie 28 Prosimy o udzielenie odpowiedzi, jaka jest prawidłowa liczba osób pracowników do ubezpieczenia na życie. W załączniku nr 1 do SIWZ niezgodna jest liczba porządkowa zgłoszonych do ubezpieczenia osób. Ubezpieczenie NNW pracowników jest dobrowolną forma ubezpieczenia. Zamawiający nie może określić za pracownika, czy będzie chciał przystąpić do ubezpieczenia. Przedstawiona struktura wiekowo-płciowa zawiera wszystkich pracowników Uczelni, nie jest to jednak jednoznaczne z ilością osób, które zechcą do ubezpieczenia przystąpić. W załączniku nr 1 do SIWZ rzeczywiście nie skopiowały się wszystkie dane, stąd Niezgodność numeracji. Poniżej brakujące elementy: 19. M K M M K M K M M M M M M M K M M M K M M M

9 41. M M K M K M K K K K M K M K K K M M K K M M K M K Pytanie 29 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia na życie pracowników nie obejmuje kosztów leczenia według definicji określonej w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.6. Uzasadnienie: koszty leczenia zdefiniowane w załączniku 1.6 nie zostały określone w warunkach i zakresie wyszczególnionym w punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie na życie pracowników obejmuje koszty leczenia zgodnie 9

10 z definicją zawartą w pkt. 1.6, a wyszczególnioną w pkt. 7.6 i Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 30 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany dotyczącej formy zawarcia ubezpieczenia zdefiniowanego w pkt. 2.4 załącznika nr 1 do SIWZ według poniższej treści: Jeżeli z dniem zawarcia ubezpieczenia przystąpi co najmniej dwudziestu Pracowników, okresów ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się w stosunku do Ubezpieczonych Pracowników, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz w stosunku do Pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od daty zatrudnienia u Ubezpieczającego? Zamawiający nie wyraża zgody na podaną definicję, natomiast w odpowiedzi na pytanie 14 Zamawiający zaakceptował zapis: Wykonawca nie będzie stosował karencji w stosunku do osób, które przystąpią do ubezpieczenia w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub daty zatrudnienia w przypadku nowo zatrudnionych pracowników Pytanie 31 Prosimy o doprecyzowanie punktu 5.1 załącznika nr 1 do SIWZ, czy wynagrodzenie pracownika PWSZ w Koninie za wykonywane czynności dotyczy ubezpieczenia NNW, czy ubezpieczenia na życie? Wynagrodzenie dla pracownika bądź darowizna na rzecz uczelni w wysokości 5% dotyczy zarówno NNW, jak i ubezpieczenia na życie, co zostało sprecyzowane w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5.2 części dot. studentów i w pkt 5.1 części dot. pracowników, a także doprecyzowane w odpowiedzi do pytania 2. Pytanie 32 Pytanie dotyczące pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii nieczytelne, scan nie zawiera całego pytania. Pytanie 33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w definicji czasowego zakresu ochrony i zakresu terytorialnego tj. poddanie się operacji przez ubezpieczonego w szpitalu działającego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zakładu opieki lecznictwa zamkniętego, zapewniającego świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pilśniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych podmiotów systemu lecznictwa, znajdujący się na terenie Polski, innych państw Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii oraz Australii? W odpowiedzi do pytania 20 Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku ryzyka operacji chirurgicznych, zakres terytorialny ograniczał się do terytorium Unii Europejskiej. Innych zmian w definicji czasowego i terytorialnego zakresu ochrony Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 34 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu tj. prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego według poniższej treści: prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt Pytanie 35 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia określony w punkcie 7.2 załącznika nr 1 do SIWZ jest tożsamy z pozycją 7 wykazu zakresu ubezpieczenia określonego w punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku definicja pkt

11 nie jest tożsame z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu l.p.7 tabeli str.12 Załącznika nr 1 do SIWZ. Definicja trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku została dookreślona w odpowiedzi do pytania 15. Pytanie 36 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia na życie pracowników nie obejmuje kosztów leczenia określonych w punkcie 7.6 załącznika nr 1 do SIWZ. Uzasadnienie: koszty leczenia zdefiniowane w punkcie 7.6 załącznika nr 1 do SIWZ nie zostały określone w warunkach i zakresie wyszczególnionym w punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia na życie pracowników obejmuje zwrot kosztów leczenia, co wynika jednoznacznie z zapisów pkt Załącznika nr 1 do SIWZ. Wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ części B pkt 1 definicja kosztów leczenia oraz pkt 7.6., zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku odnoszą się do leczenia szpitalnego określonego w pkt tabeli s. 13 oraz karty aptecznej pkt 33 tabeli s. 13. Pytanie 37 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień zawartych w punkcie 8.1 załącznika nr 1 do SIWZ, polegającą na wprowadzeniu wymogu partycypacji pracowników na poziomie nie mniejszym niż 50% wszystkich zatrudnionych pracowników. Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w zapytaniu zmianę zapisu pkt 8.1 Załącznika nr 1 do SIWZ. 11

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PN/2/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PN/2/2013 ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Szczecinie 70-952 Szczecin, ul. Kaszubska 42, tel. (0-91) 48 38 354; fax. (0-91) 48 38 333 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7.30 15.30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/166/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Warszawa, dnia 04.07.2012 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT FINANSÓW RESORTU R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. w Łodzi i członków ich rodzin 1. Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający:

SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: współmałżonków i pełnoletnich dzieci SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345

Bardziej szczegółowo

FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ (Frequently Asked Questions) FAQ (Frequently Asked Questions) najczęściej zadawane pytania związane z kluczowymi zagadnieniami przeprowadzonych szkoleń (zanotowane przez trenera) wraz z odpowiedziami Ustawa Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław telefon 71/784-17-54, faks 71/784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@am.wroc.pl Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Sygn. akt KIO 928/14 WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia komunikacyjne (AC, NNW).

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia komunikacyjne (AC, NNW). SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 134.000 EURO NA UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo