ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI"

Transkrypt

1 Konin, dnia 25 sierpnia 2015 r. PWSZ-III/AGOO-P1/AG /2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn.: "Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349) Zamawiający udziela odpowiedzi na przysłane zapytania. ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Pytanie 1 SIWZ, Część VI Kryteria oceny ofert, str. 6 Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy PZP w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 października 2014 r. kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe kierując się specyfikacją przedmiotu zamówienia, które dotyczy świadczenia usług grupowego ubezpieczenia należy stwierdzić, że nie spełniają one warunku, o którym mowa w art. 91 ust. 2a w związku z czym w ww. postępowaniu cena nie może być jedynym kryterium oceny oferty. Wykonawca wnioskuje zatem o dokonanie stosownych zmian. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 października 2014 r. kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp nie precyzuje pojęć powszechnie dostępny oraz ustalone standardy jakościowe, niemniej jednak tożsame sformułowania normatywne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych, należałoby przypisać obu sformułowaniom takie samo znaczenie, uwzględniając jednocześnie specyfikę obu instytucji. Stosownie natomiast do treści art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W świetle zacytowanego przepisu, zamawiający może posłużyć się tym trybem wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są dwie wymienione w nim i interpretowane ściśle przesłanki, tj. przedmiotem zamówienia mogą być tylko dostawy lub usługi powszechnie dostępne na rynku, o znormalizowanych standardach, których wartość jest mniejsza od równowartości kwoty wyrażonej w złotych polskich, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw lub usług w odniesieniu do odpowiedniej kategorii zamawiających udzielających zamówień. Przez ustalone standardy jakościowe" pojmowane jako przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), odpowiadające przeciętnym wymaganiom" należy rozumieć zarówno standardy wynikające z przyjętych dla danych dostaw lub usług norm określonych przepisami 1

2 prawa, jak i wymagań przyjętych jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim. Istotną cechą produktów lub usług zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być więc ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju produktów czy usług, oferowanych przez różnych wykonawców, poprzez podanie nazwy produktu lub usługi i określenie podstawowych ich parametrów czy zakresu. Mając powyższe na uwadze oraz opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez zamawiającego, zawierający opis świadczeń standardowo dostępnych u wszystkich ubezpieczycieli, zamawiający podtrzyma zapis w SIWZ o kryterium oceny ofert. Pytanie 2 W związku z zapisem Załącznika nr 1 do SIWZ w części A, pkt 5.2 oraz w części C, pkt 5.1 Wykonawca informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) czynności polegające na pozyskaniu klienta stanowią czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. W związku z tym, iż wymienione czynności mają na celu pozyskiwanie klientów i zapisy mieszczą się w granicach pośrednictwa, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że pracownicy administracyjni Zamawiającego, którym miałoby być wypłacone wynagrodzenie, spełniają warunki określone w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W przypadku niespełnienia warunków Ustawy Wykonawca nie będzie miał podstaw prawnych do wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający zmieni zapis Załącznika nr 1 do SIWZ z części A, pkt 5.2 o brzmieniu: Wykonawca podpisuje odrębną umowę z osobą fizyczną (pracownik PWSZ w Koninie) na odpłatne prowadzenie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m.in. zbieranie składek, informowanie studentów o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosków itp. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki oraz z części B, pkt 5.1 o brzmieniu: Wykonawca podpisuje odrębną umowę z osobą fizyczną (pracownik PWSZ w Koninie) na odpłatne prowadzenie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m.in. zbieranie składek, informowanie pracowników o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosków itp. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki na zapis: Zamawiający wyznaczy pracowników Uczelni do prowadzenia wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m. in. zbieranie składek, informowanie o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosku itp., z którymi Wykonawca podpisze odrębne umowy na odpłatne prowadzenie ww czynności. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki. W przypadku, gdy zawarcie takiej umowy będzie niemożliwe z uwagi na niespełnienie przez wyznaczoną osobę warunków określonych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm., Wykonawca przekaże na rzecz Uczelni darowiznę w wysokości 5% zainkasowanej składki. Pytanie 3 Załącznik nr 1 do SIWZ, część B, pkt 3.1, str. 7 Czy Zamawiający potwierdza, że płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w terminie do 5-ego każdego miesiąca, za który jest należna? Załącznik nr 1 do SIWZ, część B, pkt 3.1, str Zamawiający potwierdza, że płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w terminie do 5-ego każdego miesiąca, za który jest należna. Pytanie 4 Załącznik nr 1 do SIWZ, część B, pkt 3.3, str. 7 Mając na uwadze zapisy pkt 3.1 płatność składki następować będzie do 5-go każdego miesiąca. Co Zamawiający rozumie zatem pod pojęciem rozliczenie składki z dniem 10-ego każdego miesiąca? Jest to odniesienie do pkt 5.1 str. 11, którego nowe brzmienie zawiera odpowiedź na pytanie 2. Wykonawca wypłaci wynagrodzenie osobie, z którą zawarł umowę lub przekaże darowiznę na rzecz Uczelni w wysokości 5% zainkasowanej składki do 10-go każdego miesiąca. Pytanie 5 Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 6.2 Czy Zamawiający potwierdza, że zaoczne orzekanie odbywa się na podstawie kompletnej dokumentacji medycznej. A w przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, na uzasadniony wniosek powoływana będzie komisja lekarska? Zamawiający podtrzymuje, że zaoczne orzekanie odbywa się na podstawie zgromadzonej dokumentacji 2

3 medycznej, a w przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska. Pytanie 6 Załącznik nr 4 do SIWZ oraz SIWZ pkt 8.2 Zamawiający wymaga podania informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania osobami dedykowanymi do wykonania zamówienia. Informacje te są danymi wrażliwymi (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Udostępnienie wskazanych danych przez Wykonawcę może spowodować naruszenie Ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego wnioskujemy o możliwość potwierdzenia spełnienia warunku zawartego w pkt 8.2 SIWZ poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego jego spełnienie w załączniku nr 3 do SIWZ lub czy Zamawiający dopuszcza ewentualne wskazanie osoby reprezentującej Wykonawcę? * Wyrok KIO z 12 stycznia 2015 r. (KIO 2784/14) ( ) to rzeczą wykonawcy, który decyduje się na korzystanie z określonych osób w postępowaniu i uczestniczy w procedurze opartej z założenia o zasadę pełnej transparentności, jaką jest postępowanie o zamówienie publiczne, ( ) jest ( ) podjąć środki zabezpieczające tę sferę, w szczególności odebrać od osób godzących się na współpracę odpowiednich oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych przez siebie czy przekazanie ich na zewnątrz, w szczególności w ramach oferty kierowanej w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie i rozpatrywanej w jawnym postępowaniu. Kwestia zabezpieczenia danych osobowych wynika z odpowiednich przepisów i pozostaje bez związku z tym, czy dana informacja wypełnia cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Te kwestie są odrębne i wypełnianie obowiązków w zakresie danych osobowych nie wpływa na to, czy konkretne informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie. Dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorstwa to odmienne kategorie, poddane innym zasadom. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą niezależnie od tego, czy przedmiot informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też nie. Wobec powyższego zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ o spełnieniu warunku z pkt 8.2. SIWZ. Pytanie 7 Zapis w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5 jest niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Wytyczne Komisji Nadzoru Finansów dla zakładów ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r. pkt 6 str. 8. na to pytanie została zamieszczona w odpowiedzi do pytania 2. Pytanie 8 Prosimy o przedstawienie zestawienia (zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia) wypłaconych odszkodowań, zawiązanych rezerw i zgłoszonych roszczeń dla wskazanych w SIWZ ubezpieczeń za trzy ostatnie okresy ubezpieczenia. SZKODOWOŚĆ W LATACH Wypadek Śmierć Wypadek Śmierć Wypadek Śmierć NNW studentów OC zawodów medycznych OC nauczycieli NNW Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych pracowników Do chwili obecnej w 2015 r. zgłoszonych zostało 37 wypadków. Nie posiadamy danych o szkodowości pracowników Uczelni, gdyż zwracali się oni bezpośrednio do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odmówił podania danych liczbowych za wspomniany okres, udzieli takich informacji po otrzymaniu oficjalnego pisma w tej sprawie. Niestety nie jesteśmy w stanie otrzymać tej odpowiedzi przed terminem składania ofert. 3

4 Pytanie 9 Czy wyrażają Państwo zgodę na przekazanie przez wykonawcę odpisu na rzecz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w wysokości 30% zainkasowanej składki brutto? Zamawiający wymaga, aby wysokość odpisu na rzecz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wynosiła 35%. Pytanie 10 Czy za pobyt w szpitalu w następstwie NNW wykonawca może zastosować zamiennie zasiłek dzienny za niezdolność do nauki będącej skutkiem NW wypłacanego w wysokości nie większej niż 30 zł dziennie, maksymalnie przez 30 dni? Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z klauzuli assistance i zastąpienie jej zwrotem poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów wizyt lekarskich, pielęgniarskich, kosztów dojazdu do lekarza, placówki medycznej oraz honorarium za wizytę u lekarza, pielęgniarki itp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie 12 Wykonawca prosi o określenie wieku przystąpienia do ubezpieczenia. W załączonej strukturze wiekowopłciowej pracowników (Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW pracownika, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe) są osoby przekraczające wiek 69 lat czy te osoby będą przystępować do ubezpieczenia? Ubezpieczenie NNW pracowników jest dobrowolną forma ubezpieczenia. Zamawiający nie może określić za pracownika, czy będzie chciał przystąpić do ubezpieczenia. Zamawiający zakłada, że w przypadku, gdy pracownik wyrazi chęć przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, będzie miał taką możliwość na warunkach określonych dla pozostałych pracowników. Pytanie 13 Wykonawca prosi o wykreślenie z Załącznika nr 1 SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW pracownika, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe) cz. B pkt 1.6 definicji kosztów leczenia oraz pkt 7.6, Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Wskazane przez Zamawiającego zdarzenia dotyczą ubezpieczeń majątkowych i nie mogą być przedmiotem zamówienia dotyczącego części na życie. Wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ części B pkt 1 definicja kosztów leczenia oraz pkt 7.6., zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku odnoszą się do leczenia szpitalnego określonego w pkt tabeli s. 13 oraz karty aptecznej pkt 33 tabeli s. 13. Pytanie 14 W Załączniku nr 1 do SIWZ cz. B pkt 2.4 s. 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW pracownika, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe) Zamawiający wskazał: Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta bez okresu karencji na wszystkie oferowane świadczenia. Jedną z podstawowych przesłanek stosowania karencji jest zabezpieczanie się zakładu ubezpieczeń przed ryzykiem antyselekcji, czyli przed sytuacją, że ubezpieczenie wykupią tylko ci klienci, którzy spodziewają się od razu z niego skorzystać, a następnie zrezygnują. Bez stosowania karencji zakład ubezpieczeń musiałby wziąć odpowiedzialność za zdarzenia pewne. Z przepisów prawa wynika, że zasadą w produktach ubezpieczeniowych ma być przypadkowość zdarzeń, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność (art KC oraz ustawa o odpowiedzialności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. art. 2). W związku z powyższym czy Zamawiający zaakceptuje, że Wykonawca nie będzie stosował karencji w stosunku do osób, które przystąpią do ubezpieczenia w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub daty zatrudnienia w przypadku nowo zatrudnionych pracowników? 4

5 Zamawiający akceptuje wskazane przez Wykonawcę rozwiązanie. Pytanie 15 W Załączniku nr 1 do SIWZ cz. B, tabela s.12-13, Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia objęte jest ryzyko trwałej niezdolności do pracy, a w pkt 7.2 trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W celu uniknięcia niejasności przy sporządzaniu oferty Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów dotyczących trwałego inwalidztwa i potwierdzenie, że w ramach ryzyka trwałej niezdolności do pracy Zamawiający zaakceptuje definicję: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy. Zamawiający akceptuje definicję niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji podaną przez Wykonawcę, która w pełni odzwierciedla oczekiwania Zamawiającego z Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 16 W ramach ubezpieczenia szpitalnego zakłady ubezpieczeń powszechnie stosują rozwiązanie polegające na ograniczeniu liczby dni, za które ponoszą odpowiedzialność. Jeżeli nie ma takiego warunku, koszty ubezpieczenia znacznie wzrastają. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się, że Wykonawca wypłaci świadczenie: 1/ w przypadku leczenia szpitalnego ubezpieczonego za każdy dzień pobytu w szpitalu zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabeli świadczeń l.p (s. 12) w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu, jeżeli pobyt ten pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, zwału serca lub krwotoku, a po tym okresie świadczenie będzie równe wysokości świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą lub 2/ w przypadku leczenia szpitalnego małżonka ubezpieczonego za każdy dzień pobytu w szpitalu zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabeli świadczeń l.p (s. 13) w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu, jeżeli pobyt ten jest pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy? Zamawiający akceptuje na rozwiązanie dotyczące leczenia szpitalnego ubezpieczonego. W przypadku proponowanego rozwiązania dotyczącego leczenia szpitalnego małżonka ubezpieczonego, Zamawiający wymaga, aby w przypadku dłuższego pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego niż 14 dni, świadczenie było równe wysokości świadczenia leczenia szpitalnego ubezpieczonego z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą (wysokość świadczenia z tabeli świadczeń l.p. 18, s.12). Pytanie 17 W Załączniku nr 1 do SIWZ cz. B, tabela świadczeń s. 12, Zamawiający wskazał: leczenie szpitalne min. 2 dni, natomiast w pkt wskazał, że świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem jest należne, o ile pobyt trwał dłużej niż 2 dni. W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie wymaganego minimalnego pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Zamawiający wskazuje, że świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem jest należne w przypadku, jeżeli pobyt w szpitalu trwał minimum 2 dni. Pytanie 18 W tabeli świadczeń Zamawiający wskazał ryzyko rekonwalescencja (świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego po pobycie w szpitalu). Zapisy te budzą wątpliwości interpretacyjne Wykonawcy przy takim zapisie nie jest określone jaki podmiot (kto) ma wydać zwolnienie lekarskie, nie jest określone, 5

6 że pobyt na zwolnieniu lekarskim ma odbyć się bezpośrednio po pobycie w szpitalu, ile powinien trwać pobyt w szpitalu. Jeżeli takie zwolnienie zostanie wydane przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne nie ma wątpliwości, że jest to rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, natomiast zwolnienie lekarskie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, może być zwolnieniem spowodowanym np. zwykłą grypą czy przeziębieniem. W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach tego ryzyka Zamawiający akceptuje definicję rekonwalescencji: rekonwalescencja trwający nieprzerwalnie 30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne. Świadczenie jest wypłacane o ile pobyt w szpitalu trwał najmniej 14 dni. Jednocześnie Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dobrze interpretuje zapis, że świadczenie z tytułu rekonwalescencji dotyczy tylko ubezpieczonego. Zamawiający nie akceptuje definicji rekonwalescencji podanej przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby rekonwalescencja - był to pobyt na ciągłym zwolnieniu lekarskim, bezpośrednio po minimum 14- dniowym pobycie w szpitalu. Zamawiający nie zgadza się, aby rekonwalescencja dotyczyła tylko zwolnień wystawionych przez oddział szpitalny, na którym odbywało się leczenie. Obecnie na oddziałach szpitalnych wystawiane są krótkie zwolnienia lekarskie 7 14 dniowe, a następnie pacjent kierowany jest do odpowiedniej poradni, mającej czuwać nad rekonwalescencją chorego. W takim wypadku w przypadku definicji podanej przez Wykonawcę, ubezpieczony byłby pozbawiony prawa do świadczenia z tytułu ryzyka rekonwalescencji, do czasu jej zakończenia. Zwolnienia lekarskie zawierają kod choroby, który pozwala zweryfikować podstawę wystawienia zwolnienia. Świadczenie z tytułu rekonwalescencji dotyczy tylko ubezpieczonego. Pytanie 19 W związku z tym, że wskazany w SIWZ zakres chorób w ryzyku utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego pod względem ich ciężkości i częstości występowania jest bardzo różny, czy Zamawiający dopuszcza, aby kwotę wskazaną w tabeli świadczeń w części B Załącznika nr 1 do SIWZ, s. 13 traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiej choroby? Zamawiający zgadza się, aby Wykonawca przyjął rozwiązanie podane w zapytaniu. Pytanie 20 W tabeli świadczeń w części B Załącznika nr 1 do SIWZ s. 13 Zamawiający wskazuje zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej terytorium RP oraz za granicą. Czy w związku ze specyfiką ryzyka operacji chirurgicznych, Zamawiający zgodzi się, aby zakres terytorialny w tym ryzyku obejmował terytorium RP albo, jeżeli Zamawiający nie wyrazi na to zgody, czy skłonny będzie ograniczyć zakres do terytorium Unii Europejskiej? Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku ryzyka operacji chirurgicznych, zakres terytorialny ograniczał się do terytorium Unii Europejskiej. Pytanie 21 Czy wysokości świadczeń podane w tabeli z zakresem ubezpieczenia (pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ s ) są wartościami skumulowanymi? Zamawiający potwierdza, że wartości podane w załączniku nr 1 do SIWZ tabela s są wartościami skumulowanymi. Pytanie 22 Prosimy w odniesieniu do ubezpieczenia OC studentów i OC pracowników dydaktycznych o wyjaśnienie, czy suma gwarancyjna zł jest sumą na wszystkich ubezpieczonych w danej grupie zł jest to suma gwarancyjna na 1 osobę w odniesieniu do OC studentów i OC pracowników dydaktycznych. 6

7 Pytanie 23 Prosimy o podanie definicji wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu OC studentów i OC pracowników dydaktycznych. Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu OC studentów i OC pracowników dydaktycznych jest to szkoda wyrządzona osobom trzecim lub szkoda wyrządzona na mieniu osób trzecich, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Ryzyko wypadku ubezpieczeniowego obejmuje szkody powstałe, ujawnione i zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Pytanie 24 Prosimy o podanie szczegółowego katalogu zawodów medycznych, których ma dotyczyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza, pielęgniarki, przedstawiciela innego zawodu medycznego dla około 500 studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Dotyczy to następujących zawodów: - fizjoterapeuta, - dietetyk. Pytanie 25 W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o rozszerzonym zakresie (ćwiczenia z użyciem broni) prosimy o opis strzelnicy, na której odbywają się opisywane ćwiczenia, sposób zabezpieczenia tej strzelnicy przed osobami, które nie mają prawa znajdować się na strzelnicy, procedur bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy, harmonogram i częstotliwość zajęć na strzelnicy. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż nie jest upoważniony do przekazywania informacji w imieniu podmiotu, który nie jest stroną w postępowaniu. Harmonogram zajęć jest w trakcie opracowywania i powstanie pod koniec września br. W poprzednim roku akademickim zajęcia na strzelnicy odbywały się raz w tygodniu przez 90 min. Pytanie 26 Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla około studentów pozostałych kierunków PWSZ, prosimy o wskazanie branż, miejsc, rodzajów praktyk, których będzie dotyczyło przedmiotowe ubezpieczenie. Praktyki będą odbywały się zgodnie z kierunkami studiów: - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, - Filologia, - Logistyka, - Pedagogika, - Praca socjalna, - Zarządzanie, - Wychowanie fizyczne, - Mechanika i Budowa Maszyn, - Budownictwo, - Inżynieria Środowiska, - Energetyka. Praktyki studenckie odbywają się w zakładach pracy, które zatrudniają osoby z wykształceniem z danego kierunku studiów, są to m. in.: - Policja, - Straż Pożarna, - Szkoły, - Przedszkola, - Domy Pomocy Społecznej, - Szpitale, - Elektrownie itp. 7

8 Pytanie 27 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do r. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Pytanie 28 Prosimy o udzielenie odpowiedzi, jaka jest prawidłowa liczba osób pracowników do ubezpieczenia na życie. W załączniku nr 1 do SIWZ niezgodna jest liczba porządkowa zgłoszonych do ubezpieczenia osób. Ubezpieczenie NNW pracowników jest dobrowolną forma ubezpieczenia. Zamawiający nie może określić za pracownika, czy będzie chciał przystąpić do ubezpieczenia. Przedstawiona struktura wiekowo-płciowa zawiera wszystkich pracowników Uczelni, nie jest to jednak jednoznaczne z ilością osób, które zechcą do ubezpieczenia przystąpić. W załączniku nr 1 do SIWZ rzeczywiście nie skopiowały się wszystkie dane, stąd Niezgodność numeracji. Poniżej brakujące elementy: 19. M K M M K M K M M M M M M M K M M M K M M M

9 41. M M K M K M K K K K M K M K K K M M K K M M K M K Pytanie 29 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia na życie pracowników nie obejmuje kosztów leczenia według definicji określonej w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.6. Uzasadnienie: koszty leczenia zdefiniowane w załączniku 1.6 nie zostały określone w warunkach i zakresie wyszczególnionym w punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie na życie pracowników obejmuje koszty leczenia zgodnie 9

10 z definicją zawartą w pkt. 1.6, a wyszczególnioną w pkt. 7.6 i Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 30 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany dotyczącej formy zawarcia ubezpieczenia zdefiniowanego w pkt. 2.4 załącznika nr 1 do SIWZ według poniższej treści: Jeżeli z dniem zawarcia ubezpieczenia przystąpi co najmniej dwudziestu Pracowników, okresów ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się w stosunku do Ubezpieczonych Pracowników, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz w stosunku do Pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od daty zatrudnienia u Ubezpieczającego? Zamawiający nie wyraża zgody na podaną definicję, natomiast w odpowiedzi na pytanie 14 Zamawiający zaakceptował zapis: Wykonawca nie będzie stosował karencji w stosunku do osób, które przystąpią do ubezpieczenia w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub daty zatrudnienia w przypadku nowo zatrudnionych pracowników Pytanie 31 Prosimy o doprecyzowanie punktu 5.1 załącznika nr 1 do SIWZ, czy wynagrodzenie pracownika PWSZ w Koninie za wykonywane czynności dotyczy ubezpieczenia NNW, czy ubezpieczenia na życie? Wynagrodzenie dla pracownika bądź darowizna na rzecz uczelni w wysokości 5% dotyczy zarówno NNW, jak i ubezpieczenia na życie, co zostało sprecyzowane w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5.2 części dot. studentów i w pkt 5.1 części dot. pracowników, a także doprecyzowane w odpowiedzi do pytania 2. Pytanie 32 Pytanie dotyczące pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii nieczytelne, scan nie zawiera całego pytania. Pytanie 33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w definicji czasowego zakresu ochrony i zakresu terytorialnego tj. poddanie się operacji przez ubezpieczonego w szpitalu działającego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zakładu opieki lecznictwa zamkniętego, zapewniającego świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pilśniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych podmiotów systemu lecznictwa, znajdujący się na terenie Polski, innych państw Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii oraz Australii? W odpowiedzi do pytania 20 Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku ryzyka operacji chirurgicznych, zakres terytorialny ograniczał się do terytorium Unii Europejskiej. Innych zmian w definicji czasowego i terytorialnego zakresu ochrony Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 34 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu tj. prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego według poniższej treści: prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt Pytanie 35 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia określony w punkcie 7.2 załącznika nr 1 do SIWZ jest tożsamy z pozycją 7 wykazu zakresu ubezpieczenia określonego w punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku definicja pkt

11 nie jest tożsame z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu l.p.7 tabeli str.12 Załącznika nr 1 do SIWZ. Definicja trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku została dookreślona w odpowiedzi do pytania 15. Pytanie 36 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia na życie pracowników nie obejmuje kosztów leczenia określonych w punkcie 7.6 załącznika nr 1 do SIWZ. Uzasadnienie: koszty leczenia zdefiniowane w punkcie 7.6 załącznika nr 1 do SIWZ nie zostały określone w warunkach i zakresie wyszczególnionym w punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia na życie pracowników obejmuje zwrot kosztów leczenia, co wynika jednoznacznie z zapisów pkt Załącznika nr 1 do SIWZ. Wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ części B pkt 1 definicja kosztów leczenia oraz pkt 7.6., zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku odnoszą się do leczenia szpitalnego określonego w pkt tabeli s. 13 oraz karty aptecznej pkt 33 tabeli s. 13. Pytanie 37 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień zawartych w punkcie 8.1 załącznika nr 1 do SIWZ, polegającą na wprowadzeniu wymogu partycypacji pracowników na poziomie nie mniejszym niż 50% wszystkich zatrudnionych pracowników. Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w zapytaniu zmianę zapisu pkt 8.1 Załącznika nr 1 do SIWZ. 11

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

PAN ~'l'w01fa. Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014

PAN ~'l'w01fa. Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014 , PAN ~'l'w01fa ffyzsz.a SZKOLA ZAWODOWA "'~ 62-510 Konin, ul. Przyjazni 1 tel. 632497222. &x 6324.97211 Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ WOMP CP-L/DA/333/5/10 Łódź, dnia 25 listopada 2010 roku Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń. UA. 271.1.14.2011 Orli Staw, dnia 28 listopada 2011 roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, OC pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, OC pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, OC pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy w postępowaniu przetargowym uczestniczy broker lub inny pośrednik.

Pytanie 1: Czy w postępowaniu przetargowym uczestniczy broker lub inny pośrednik. D Y R E K T O R S Ą D U O K R Ę G O W E G O ul. Waryńskiego 45, 16-400 SUWAŁKI tel. (87) 56-31-300, fax. (87) 56-31-303 email: l.sobolewska@suwalki.so.gov.pl SG-220-4/13 Suwałki, dnia 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015 Strona 1 z 5 Wrocław, 12.11.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-DOO-P/ZP-290-4/2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Środa, 19 sierpnia 2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Źródło: http://www.pwsz.konin.bip-e.pl/kon/zamowienia-publiczne/przetargi/rok-2014/6198,ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-ubez pieczeniowe-dla-panstwowej-wyzszej-szkoly-zaw.html

Bardziej szczegółowo

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie.

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie. Gdynia, dnia 24.12.2013 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

b r o k e r u b e z p i e c z e n i o w y

b r o k e r u b e z p i e c z e n i o w y Toruń, dn. 29 czerwca 2012r. WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW Pytanie nr 1: Od czego zależy liczba osób przystępujących? Liczba osób przystępujących zależy zazwyczaj od warunków, jakie Wykonawca zaoferuje

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Ułęż: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/RJ/ 400/ 13 Katowice, dnia 09.12.2013 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027414663 EDU-A/P numer 034977

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dotyczy : postępowania nr 2/2013 pn. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ŁÓDZKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - rozstrzygnięcie przetargu. Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W E C E N T R U M B A D A Ń J Ą D R O W Y C H N a t i o n a l C e n t r e f o r N u c l e a r R e s e a r c h

N A R O D O W E C E N T R U M B A D A Ń J Ą D R O W Y C H N a t i o n a l C e n t r e f o r N u c l e a r R e s e a r c h Znak: ZP/11/2015 Otwock, dnia 03.03.2015r. Zamawiający Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/112/14 na: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Ja/ My niżej podpisany/i:. (reprezentacja zgodna

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-318-2326 /2013 Poznań 25.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 85/2017/N/CIĘŻKOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 85/2017/N/CIĘŻKOWICE Strona 1 z 5 Wrocław, 29.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek

Bardziej szczegółowo

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A.

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. 1 Niniejszy dokument opisuje proces obsługi świadczeń, w szczególności przedstawiając: strukturę organizacyjną pionu obsługi świadczeń; kanały zgłaszania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. zł (słownie:

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. zł (słownie: Nazwa Wykonawcy Adres siedziby Adres do korespondencji tel. - fax - E-mail: NIP - Załącznik nr 1 O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 14/18/02/2011/NO/Sopot

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 14/18/02/2011/NO/Sopot Strona 1 z 8 Wrocław, 23.02.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie s/y Oceania dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie struktury obrotu z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie struktury obrotu z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności. Dotyczy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku spółki oraz odpowiedzialności cywilnej Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców Część IV I. Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin NIP: 665-227-96-17 REGON: 311000031

1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin NIP: 665-227-96-17 REGON: 311000031 Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III/AGOO-P1/AG-29020-4/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036374593 EDU-A/P numer 042977

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie, tel. 015 8731879, faks 015 8731821.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie, tel. 015 8731879, faks 015 8731821. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Trzydnik Duży: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Rejonowego w Puławach Znak sprawy 6/03/Ż/NO/BU Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

Bardziej szczegółowo