spis treści Wykaz skrótów... 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treści Wykaz skrótów... 11"

Transkrypt

1

2 spis treści Wykaz skrótów Rozdział 1. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej [Mirosław Narolski] Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Jednostki budżetowe Instytuty badawcze Fundacje i stowarzyszenia Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe Uczelnie medyczne Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego Podmioty wykonujące działalność leczniczą jako praktykę zawodową Aneks Wzór umowy spółki partnerskiej lekarzy. Umowa spółki partnerskiej Rozdział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej [Jakub Goździkowski] Pojęcie zakładu opieki zdrowotnej Powstanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Kierownik i kadra kierownicza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Rada społeczna Zasady funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Mienie zakładu Ujemny wynik finansowy Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Świadczenia komercyjne Rozdział 3. Rejestry podmiotów wykonujących działalność leczniczą [Mirosław Narolski] Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej... 55

3 SPIS TREŚCI 3. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Dwa tryby postępowania rejestrowego Elektroniczna forma wniosku rejestrowego Wniosek o wpis do rejestru podmiotu wykonującego działalność leczniczą Treść wniosku rejestrowego o wpis podmiotu leczniczego Treść wniosku o rejestrację praktyki zawodowej lekarzy i pielęgniarek Dodatkowe oświadczenia i dokumenty Postępowanie rejestrowe Obowiązek zgłaszania zmian Wykreślenie wpisu z rejestru Aneks. Wzór oświadczenia załączonego do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rozdział 4. Podmioty lecznicze utworzone przez uczelnie medyczne (szpitale kliniczne) [Karolina Kołakowska] Uczelnia medyczna w ustawie o działalności leczniczej Obowiązki dostosowawcze Formy prowadzenia działalności leczniczej przez publiczne uczelnie medyczne Uczelniana spółka kapitałowa Obowiązki w zakresie dydaktyki Uczelniane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Skutki pozbawienia uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej statusu przedsiębiorcy Przekształcenie uczelnianego zakładu opieki zdrowotnej w uczelnianą spółkę kapitałową Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o przekształceniu Obligatoryjne przekształcenie w spółkę kapitałową Likwidacja uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Połączenie uczelnianych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Czasowe zaprzestanie działalności uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Działalność dydaktyczna podmiotów leczniczych Umowa udostępnienia Obowiązek przekazywania środków na prace dydaktyczne i badawcze... 91

4 SPIS TREŚCI 17. Ordynator i lekarz kierujący Kontrola i nadzór Rozdział 5. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą [Mirosław Narolski] Cele finansowane ze środków publicznych Programy zdrowotne i promocja zdrowia Szczególny charakter środków publicznych przyznanych na realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia oraz remonty i inwestycje Inne cele finansowane ze środków publicznych Środki unijne Umowa na realizację zadań ze środków publicznych Finansowanie w drodze dotacji zadań podmiotów wykonujących działalność leczniczą Dyscyplina finansów publicznych Rozdział 6. Zasady subkontraktowania świadczeń zdrowotnych [Anna Gąsecka] Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Podmioty lecznicze objęte regulacją Przesłanki dopuszczalności udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Procedura udzielania zamówienia Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Aneks Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Przykładowy formularz oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych Przykładowy regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Oświadczenie członka komisji Przykładowa umowa o świadczenie usług zdrowotnych Rozdział 7. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów medycznych od odpowiedzialności cywilnej i z tytułu zdarzeń medycznych [Marcin Drewicz] Zakres podmiotowy obowiązku ubezpieczenia Zakres przedmiotowy obowiązku ubezpieczenia

5 SPIS TREŚCI 3. Powstanie obowiązku ubezpieczenia Postępowanie likwidacyjne w razie ubezpieczenia OC obejmującego szkody będące następstwem udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego Skutki prawne braku terminowego opłacania składek ubezpieczenia Sumy gwarancyjne Dobrowolne ubezpieczenie OC Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC Sankcje za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC Rozdział 8. Zdarzenia medyczne [Dorota Brzezińska-Grabarczyk] Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Etap pierwszy postępowanie w przedmiocie ustalenia zdarzenia medycznego Zawieszenie i umorzenie postępowania przed wojewódzką komisją Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiej komisji Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji Etap drugi ustalanie wysokości odszkodowania Koszty postępowania przed wojewódzką komisją Konsekwencje ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzką komisją dla odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital Porównanie procedury dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed wojewódzką komisją i przed sądem powszechnym Rozdział 9. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych [Anna Gąsecka] Ogólne warunki przeprowadzania kontroli Szczególne uprawnienia kontrolne podmiotów prowadzących rejestr podmiotów leczniczych Uprawnienia kontrolne ministra do spraw zdrowia Uprawnienia kontrolne podmiotu tworzącego Szczegółowe warunki kontroli przez ministra do spraw zdrowia i przez organ tworzący

6 SPIS TREŚCI 6. Kontrola wykonywana przez podmiot przekazujący środki publiczne Aneks Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli Sprzeciw wobec czynności kontrolnych Odwołanie od decyzji administracyjnej Rozdział 10. Przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej [Dorota Brzezińska-Grabarczyk] Podjęcie decyzji o przekształceniu Wybór rodzaju spółki, w którą przekształca się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Czynności przygotowawcze Organ dokonujący przekształcenia Tryb przekształcenia Umowa (statut) spółki Wysokość kapitału zakładowego spółki Skutki przekształcenia Przekształcenie kilku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością art. 299 k.s.h Aneks Formularz KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formularz KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru Formularz KRS-WH Sposób powstania podmiotu Formularz KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki Formularz KRS-WM Przedmiot działalności Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oświadczenie członka zarządu Oświadczenie zarządu spółki w sprawie pokrycia kapitału zakładowego Oświadczenie zarządu spółki w sprawie adresu siedziby spółki Wzór podpisu członka zarządu

7 10 SPIS TREŚCI Rozdział 11. Regulacje w zakresie prawa pracy [Karolina Kołakowska] Czas pracy Równoważny rozkład czasu pracy Indywidualny rozkład czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy System równoważnego czasu pracy a godziny nadliczbowe i dni wolne od pracy Praca zmianowa Dyżur medyczny Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Zatrudnienie w podmiocie leczniczym utworzonym przez uczelnię medyczną

8 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 14 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 k.k. ustawa z dnia czerwca 1 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skar bowy (tekst jedn.: Dz. U. z 200 r. Nr 111, poz. 5 k.p. ustawa z dnia 2 czerwca 14 r. kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowa nia cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek han dlowych (Dz. U. Nr 94, poz p.d.g. ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz p.s.w. ustawa z dnia 2 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz p.u.n. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i na prawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 200 r. Nr 15, poz. 131 p.z.p. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 5 u.d.l. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654

9 12 Wykaz skrótów u.f.p. u.n.d.f.p. u.p.p. u.s.d.g. ustawa o KRS u.ś.o.z. u.u.o. u.z.l.l.d. u.z.o.z. u.z.p.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen ta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o swobodzie działalności go spodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i leka rza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz Inne KRS OSA OSNC Krajowy Rejestr Sądowy Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

10 wykaz skrótów 13 OSNP NFZ NSA SN sp zoz WSA zoz Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie Ubezpie czeń Społecznych i Spraw Publicznych Narodowy Fundusz Zdrowia Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Najwyższy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Wojewódzki Sąd Administracyjny zakład opieki zdrowotnej

11

12 Mirosław Narolski Rozdział 1 Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej Na gruncie obowiązujących do 30 czerwca 2011 r. przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne mogły być udzielane wyłącznie przez zakłady opieki zdrowotnej lub przez osoby wykonujące zawód medyczny albo przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych (art. 4 u.z.o.z). Artykuł 8 ust. 2 i 3 u.z.o.z. wyróżniał publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Kryterium tego rozróżnienia był rodzaj podmiotu, który tworzył zoz. Zakład, dla którego podmiotem tworzącym był minister lub cen tralny organ administracji rządowej, wojewoda, jednostka samorządu tery torialnego, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Cen trum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, posiadał status publicznego. Jeżeli natomiast zakład opieki zdrowotnej był tworzony przez inny podmiot, w tym kościół lub związek wyznaniowy, fundację, związek zawodowy, samo rząd zawodowy lub stowarzyszenie albo osobę fizyczną lub prawną, w tym także spółkę niemającą osobowości prawnej, posiadał status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. W tym miejscu warto poświęcić nieco uwagi rozumieniu tego pojęcia na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wydaje się, że może to mieć istotne znaczenie dla oceny praktycznych kon sekwencji zmian zaproponowanych przez ustawodawcę w zakresie organi zacji funkcjonowania podmiotów leczniczych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w art. 1 ust. 1 definiowała ogólnie zakład opieki zdrowotnej (zarówno publiczny, jak i niepubliczny) jako wy odrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony

13 16 ROZDZIAŁ I i utrzymywany przede wszystkim w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Owo wyodrębnienie oznaczało wydzielenie z majątku podmiotu tworzące go zakład opieki zdrowotnej tych składników (praw rzeczowych lub obliga cyjnych), które konieczne były do realizacji przez powstający zoz świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających status sp zoz-ów wyod rębnienie obejmowało m.in. nieruchomości i majątek Skarbu Państwa lub majątek komunalny, który mógł być przekazany zakładowi opieki zdrowot nej w nieodpłatne użytkowanie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przepis art. 53 u.z.o.z. w sposób rygorystyczny ograniczał swobodę w dysponowaniu własnymi aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez uzależnienia ich zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie, przekazania fundacji lub stowarzyszeniu, a także ich wniesie nia w formie aportu do spółki od uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zakład. W przypadku gdy spółka, fundacja lub stowarzyszenie prowadziły działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, dokonanie przez sp zoz takich czynności było całkowicie zakazane. Obowiązek organizacyjnego wyodrębnienia osób i środków, o którym mowa wyżej, dotyczył także niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wynikał on z regulacji ustawowych, które wymagały przedstawienia przez podmiot ubiegający się o uzyskanie statusu zakładu opieki zdrowotnej do wodów potwierdzających spełnianie warunków, od których organ rejestro wy (wojewoda lub minister zdrowia) uzależniał dokonanie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych. Dotyczyły one m.in. obligatoryjnego wykazania, że podmiot ubiegający się o uzyskanie statusu zakładu opieki zdrowotnej dys ponuje odpowiednim wyodrębnionym zespołem środków i urządzeń, które spełniają określone prawem wymagania w zakresie sanitarnych i fachowych standardów pomieszczeń i urządzeń, w których świadczenia miały być wyko nywane, oraz zespołem osób mających realizować świadczenia zdrowotne, które spełniają warunki wymagane przez przepisy prawa dla osób wykonu jących zawód medyczny, jak również określone wymagania zdrowotne. Warto zauważyć, że przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej po sługiwały się pojęciem zakładu opieki zdrowotnej w co najmniej dwojakim rozumieniu. Po pierwsze, nazywano tak podmioty wpisane do rejestrów za kładów opieki zdrowotnej jako zakłady opieki zdrowotnej (publiczne zakła dy opieki zdrowotnej, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowot

14 Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy nej, oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej). W tym rozumieniu były to zakłady opieki zdrowotnej sensu stricto. Po drugie, obok tych podmiotów ustawodawca uznał za zakłady opieki zdrowotnej także inne publiczne pod mioty i ich jednostki organizacyjne, nadając im w treści konkretnego prze pisu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej lub aktów wykonawczych do niej przymiot (nazwę) zakład opieki zdrowotnej. Zastosowanie tego rodzaju zabiegu w procesie legislacji i w kolejnych nowelizacjach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej musiało spowodować daleko idący zamęt terminologiczny, a w konsekwencji komplikacje w obro cie prawnym. Autorzy projektu ustawy o działalności leczniczej za jeden z celów no wej regulacji uznawali potrzebę uporządkowania i usystematyzowania ter minologii oraz stworzenie jasnych definicji podmiotów, które będą posiadały uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Efektem tych starań jest przyjęcie w tej ustawie nowej systematyki podziału podmiotów, które mają uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dla wszystkich tych podmiotów ustawodawca przyjmuje zbiorcze okre ślenie podmioty wykonujące działalność leczniczą. W tej grupie znajdują się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 u.d.l., a więc przedsiębior cy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, kościoły i kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, w takim zakresie, w jakim podmioty te wy konują działalność leczniczą, a ponadto osoby wykonujące praktykę zawo dową lekarzy i pielęgniarek, o których mowa w art. 5 u.d.l. Z powyższego zestawienia wynika, że ustawodawca zrezygnował z do tychczasowego dychotomicznego podziału podmiotów udzielających świad czeń zdrowotnych na publiczne i niepubliczne. W to miejsce przyjął podział na podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami, podmioty lecznicze niebę dące przedsiębiorcami (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki budżetowe) oraz pozostałe podmioty lecznicze (instytuty badaw cze, fundacje i stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe). Spod zakresu pojęcia podmiotu leczniczego ustawodawca wyłączył leka rzy i pielęgniarki, wykonujących swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w art u.d.l. Analiza przepisów ustawy o działalności leczniczej prowadzi do wniosku, iż ustawodawca posługuje się pojęciem podmiotu leczniczego w dwojakim

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r.

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r. Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (indywidualne, grupowe) w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: formy, zasady wykonywania zawodu w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Adwokat Kinga Krzyżewska Kubacka Kancelaria Adwokacka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 21 lok. 149 02-366 Warszawa tel.: 508 14 69 67 fax: (22) 472 40 47 Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Opracowany

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 44. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 44. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 44 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej

Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013) s. 57 67 Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie SPZOZ i innych podmiotów leczniczych Szanse i zagrożenia dla spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ

Przekształcanie SPZOZ i innych podmiotów leczniczych Szanse i zagrożenia dla spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ Przekształcanie SPZOZ i innych podmiotów leczniczych Szanse i zagrożenia dla spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ Grzegorz Mączyński, Adwokat Piotr Pawłowski, Adwokat Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi.

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. 1 Autorzy: Pod redakcją: Monika Joanna Swaczyna Rozdział I: Cyryl Szudra, Paulina Wołyniec Rozdział II: Anna Drozd Rozdział III: Joanna Siekiera Rozdział IV: Michał Wołangiewicz Rozdział V: Monika Joanna

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradcze Prawa Medycznego

Centrum Doradcze Prawa Medycznego Centrum Doradcze Prawa Medycznego Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-mail: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Polsce Wstęp W opracowaniu została

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne IV kadencja/druk nr 2720 1 Projekt USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK SPIS TREŚCI

WYJAŚNIENIA w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK SPIS TREŚCI TREŒÆ: Poz.: WYJAŚNIENIA PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 - Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.. 1 DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84 Spis treści Wstęp 5 1. Odpowiedzialność uczestników postępowania 12 2. Komisja przetargowa 18 3. Czynności wstępne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 25 3.1. Kompletowanie materiałów i dokumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Społeczny Komitet Ratowników Medycznych Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Spis treści: Wprowadzenie.. 2 Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wraz ze zmianami w przepisach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo