Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) ZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) ZP.271.21.2012 2012-12-03"

Transkrypt

1 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Ostróda wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania z dnia r.: 1. SIWZ 3 pkt 4- prosimy określić % lub kwotowo o ile moŝe wzrosnąć wartość majątku 2. Załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczy części I zamówienia Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 1) Czy Zamawiający przewiduje moŝliwość wprowadzenie limitu na koszty poszukiwania miejsca powstania awarii w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 2) Co Zamawiający rozumie przez szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego (zawartej w definicji przepięcia)? Czy chodzi o przepięcia nie wynikające z wyładowań atmosferycznych? Prosimy o określenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 3) Jaki rodzaj środków obrotowych posiada Zamawiający?- prosimy o podanie 4) Zbiory biblioteczne- prosimy o ustalenie sumy/odszkodowania tj. ilość X średnia wartość woluminu 5) Czy Zamawiający posiada wykaz eksponatów muzealnych? 6) Czy Zamawiający posiada wycenę rzeczoznawcy na eksponaty muzealne? 7) Prosimy o podanie pełnej wartości posiadanych przez Muzeum eksponatów 8) Czy Zamawiający przewiduje zmianę w prędkości wiatru na 17,5 m/s 9) Prosimy o podanie mocy znamionowej maszyn elektrycznych, które mają być objęte ochroną. Prosimy o doprecyzowanie: jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są w maszynach elektrycznych, czy są sprawne, czy stan ich jest kontrolowany i adekwatne do zagroŝenia 10) Ile transportów rocznie przewiduje Zamawiający lub prosimy o podanie rocznego obrotu transportowego? 11) Jaki rodzaj mienia będzie transportowany? 12) Czy jest moŝliwa zmiana limitu na katastrofę budowlaną do wysokości 5 mln zł?

2 13) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do definicji katastrofy budowlanej w treści: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 2) uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 3) nie posiadających aktualnej KsiąŜki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 6) wyłączonych z eksploatacji, 7) połoŝonych na obszarach zagroŝonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóŝ lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub teŝ zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Limit odpowiedzialności określony w SIWZ w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 14) W klauzuli likwidacyjnej prosimy o zmianę w treści, Ŝe w przypadku gdy Zamawiający odstąpił od odbudowy lub naprawy ubezpieczonego w wartości ewidencyjnej brutto lub w wartości odtworzeniowej mienia szkoda zostanie wyliczona według wartości rzeczywistej 15) Klauzula drobnych robót budowlano-montaŝowych- Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do definicji Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montaŝem elementów wyposaŝenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót 16) Czy jest moŝliwość w prowadzenia dodatkowego zapisu do klauzuli raŝącego niedbalstwa w treści: 2

3 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uwaŝa się Prezydenta Miasta i jego pełnomocników tj. osoby posiadające pisemne upowaŝnienie do działania w jego imieniu 17) Limit podane w klauzulach są określone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- prosimy o potwierdzenie. 18) Czy ryzyko wandalizmu i dewastacji stanowi podlimit w ramach podanych sum ubezpieczenia mienia dla kradzieŝy z włamaniem i rabunku? Czy jest to dodatkowy limit na kaŝde z tych ryzyk? 19) Czy jest moŝliwość wykreślenia klauzuli likwidacyjnej dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem i rabunku? 20) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do klauzuli miejsc ubezpieczenia pod warunkiem posiadania zabezpieczeń co najmniej minimalnych określonych w OWU 21) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do klauzuli zmian w odbudowie i klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy o ile koszty nie będą wyŝsze niŝ koszty odtworzenia w pierwotnej lokalizacji 22) Czy jest moŝliwość wyłączenia z ochrony budynków o konstrukcji drewnianej, domków campingowych, komórek i szaletów? 23) Czy stosowane są zabezpieczenia środkami ogniochronnymi obiektów drewnianych? 24) Czy jest moŝliwość wprowadzenia franszyz redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł oraz dla ryzyka poŝaru dla budynków o konstrukcji drewnianej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niŝ 5000,00 zł? 25) Proszę o podanie konstrukcji dla domków campingowych, komórek, szaletów? 26) Czy kładka piesza nad torami była poddawana remontom (proszę podać termin ostatniego remontu)? 27) Czy budynki mieszkalne poddawane są systematycznym remontom? 28) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu dodatkowego do treści klauzuli zwykłej Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia w pomieszczeniu zabezpieczonym zgodnie z OWU, jednak pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieŝ zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Klauzula nie ma zastosowania dla wartości pienięŝnych i eksponatów muzealnych a jedynie do pozostałego mienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 29) Czy jest moŝliwość zastosowania definicji wypadku ubezpieczeniowego w treści: 3

4 wypadek ubezpieczeniowy- zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę; przyjmuje się, Ŝe: a) w razie wątpliwości za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje się dzień, w którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości; b) w przypadku wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę osobową za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeśli ustalenie daty powstania wypadku zgodnie z pkt. a powyŝej rodzi wątpliwości; c) za datę wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę seryjną uznaję się chwilę, w której miał miejsce pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych wynikłych z tej samej przyczyny, w tym pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych przez produkty posiadające taką samą wadę. 30) Czy Zamawiający zarządza wysypiskiem śmieci? 31) Jakie mienie jest przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Zamawiającego- prosimy podać rodzaj 32) Jakiego rodzaju usługi na mieniu osób trzecich wykonuje Zamawiający? 33) Czy jest moŝliwość wprowadzenia mniejszego limitu na szkody w pojazdach pracowników w wysokości ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenia zapisu: Zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzieŝ) a warunkiem udzielenia ochrony- pojazd musi być pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym 34) Prosimy o wykreślenie klauzuli 72 godzin 35) Prosimy o uszczegółowienie informacji o szkodowości szkoda po szkodzie od roku 2007 z następującymi informacjami: Data zdarzenia data zgłoszenia Kwota wypłaty Kwota rezerwy Krótki opis (okoliczności na czym polegała) (W celu dalszej obróbki danych, prosimy o tabele Excel z jednolitymi parametrami np. wpisywanie daty, wartości liczbowych) 36) Na jaki dzień stan na jest ww. szkodowość 37) Czy wykaz szkód w załączniku nr 9 obejmuje równieŝ szkody z tytułu zarządzanie drogami? 38) Czy ww. szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości. 4

5 39) Uzyskajmy potwierdzenie na piśmie, Ŝe: Zamawiający nie wie o innych: - jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego - jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 40) Prosimy o wykaz imprez w tym masowych. 41) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zmiany franszyz: władztwo publiczne - 10% nie mniej niŝ zł pozostałe szkody rzeczowe zł. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 42) W jakiej wartości jest podana suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (odtworzeniowej czy księgowej brutto) 43) Prosimy o podanie wartości sprzętu w poszczególnych jednostkach, których sprzęt jest starszy niŝ 5 lat 44) W przypadku braku moŝliwości podania wartości sprzętu w poszczególnych jednostkach, których sprzęt jest starszy niŝ 5 lat prosimy o podanie wartości lub procentowego udziału sprzętu w wieku powyŝej 5 lat 45) Czy dane zawarte w zbiorach danych podlegają archiwizacji? 46) Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest w pojazdach samochodowych? prosimy podać rodzaj oraz wartość 47) Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest poza budynkami? - prosimy podać rodzaj oraz wartość 48) Prosimy o wyraŝenie zgody na włączenie klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uwaŝa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, uŝytkowania lub dostępności do nich, a takŝe powstałe w ich 5

6 następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, JednakŜe mimo wprowadzenia powyŝszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeŝeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia- szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 49) Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji- prosimy o dodanie zapisu w treści : Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montaŝu, a takŝe za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 50) Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji prosimy o dodanie zapisu: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. 51) Czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zwiększonych kosztów działalności na treść: 1) koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych, b) tymczasowego wynajęcia i uŝytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych, c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych, d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych), e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych). 2) koszty nieproporcjonalne - niezaleŝne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: a) jednorazowej procedury przeprogramowania, b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, 6

7 c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych. 52) Zwiększone koszty działalności prosimy o rozdzielenie kosztów na koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne 53) Czy Zamawiający przewiduje wprowadzić w kosztach proporcjonalnych franszyzę redukcyjną czasową np. 30 dni 54) Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzeniu zapisu dodatkowego do klauzuli zwiększonych kosztów działalności: 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą: 1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU, 2) powstałą w kaŝdego rodzaju liniach przesyłowych, 3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezaleŝne źródła energii). 2. Z zakresu ochrony wyłączone są równieŝ koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania. 1. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn: 1) decyzję władz publicznych, która uniemoŝliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację, 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego, 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, 4) zanieczyszczenie, skaŝenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów, 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieŝenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności. 55) Jaki Zamawiający przewiduje dla zwiększonych kosztów działalności okres odszkodowawczy? 56) Czy sumy ubezpieczenia podane na I ryzyko (dotyczy wszystkich ubezpieczeń wymienionych w części I SIWZ)- czy są to limity wspólne dla wszystkich jednostek Zamawiającego? 7

8 57) Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do Umowy (załącznik NR 6 do SIWZ) zapisu, który pozwala równieŝ Wykonawcy wypowiedzieć Umowę na koniec kaŝdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, bez podania przyczyny wypowiedzenia - oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złoŝone drugiej stronie w formie pisemnej najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem kaŝdego bieŝącego okresu ubezpieczenia 58) Czy istnieje moŝliwość wprowadzenia zapisu do umowy w formie klauzuli o treści wprowadzamy moŝliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia w sytuacji kiedy szkodowości (odszkodowania + rezerwy do składki przypisanej) przekroczy 60 %. 59) Prosimy o podanie okresów ubezpieczenia na poszczególne jednostki Zamawiającego? 60) Czy klient poczynił działania prewencyjne po szkodach? 61) Prosimy o wykazanie lokalizacji w których miały miejsce zdarzenia szkodowe z wykazaniem przyczyny szkody? 62) Prosimy o podanie przyczyny szkód w poszczególnych ryzykach 63) Przy jakiej franszyzie podana jest szkodowość w załączniku nr 10 do SIWZ 64) Z uwagi na krótki termin złoŝenia oferty wnioskuje o przesunięcie terminu skłania ofert na dzień 14 grudnia 2012r. Odpowiedzi: 1. Zamawiający informuje, Ŝe wzrost wartości majątku wynikający z aktualizacji o którym mowa w 3 pkt 4 SIWZ moŝe wynieść około 5% łącznej sumy ubezpieczenia w poszczególnym rodzaju mienia. 2.1 Zamawiający wyraŝa zgodę na proponowany limit odpowiedzialności do zł. 2.2 Zamawiający doprecyzowuje, Ŝe zakres obejmuje zarówno szkody przepięciowe powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych, jak równieŝ spowodowane działaniem prądu elektrycznego. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia wynosi: ,00 zł, na kaŝdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne. System pierwszego ryzyka. 2.3 Zamawiający informuje, Ŝe posiada m.in. następujące środki obrotowe: artykuły biurowe, środki czystości, opał, Ŝywność. 2.4 Zamawiający informuje, Ŝe łączna wartość zbiorów bibliotecznych posiadanych przez jednostki wynosi około ,00 zł. Zbiory biblioteczne ubezpieczane są w systemie pierwszego ryzyka na sumę ubezpieczenia ,00 zł. 2.5 Wykaz eksponatów muzealnych jakimi dysponuje Muzeum w Ostródzie zostanie przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy. 8

9 2.6 Zamawiający informuje, Ŝe eksponaty muzealne są wyceniane komisyjnie przez kustosza muzeum. 2.7 Zamawiający informuje, Ŝe w załączniku nr 1 do SIWZ została podana pełna wartość eksponatów posiadanych przez Muzeum. 2.8 Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 2.9 Zamawiający informuje, Ŝe w ramach ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych ochroną objęte są m.in. kotły CO. Systemem pierwszego ryzyka. Zamawiający nie jest w stanie przedstawić informacji, na temat mocy znamionowej maszyn Zamawiający informuje, ze klauzula dopełnia zakres ubezpieczenia w sytuacji zamiaru przenoszenia swojego mienia między lokalizacjami ubezpieczonego lub na róŝnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Planowana ilość transportów w ciągu roku: około Zamawiający informuje, Ŝe transportowane będą wyposaŝenie i urządzenia naleŝące do jednostek organizacyjnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe limity podane w klauzulach są określone na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia Zamawiający wyjaśnia, iŝ przewidział odrębne limity na dla ryzyka wandalizmu i dewastacji. Wysokość tych limitów została określona w treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie posiada informacji, czy we wszystkich obiektach drewnianych są zabezpieczenia środkami ogniochronnymi Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje informacje na temat konstrukcji szaletów oraz domków campingowych: Szalety-Budynek parterowy, nie podpiwniczony, przykryty kopertowym dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym gontem papowym. Konstrukcja budynków murowana. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Posadzki z płytek terakota. Okładziny ścian z płytek glazura. Elewacja z mieszanek mineralnych na podłoŝu z osiatkowanego styropianu. Domki campingowe- Dwa o konstrukcji drewnianej pozostałe o konstrukcji murowanej. 9

10 2.26 Kładka piesza pod torami remontowana jest na bieŝąco, np. w przypadku ubytków desek na kładce. Ostatni taki remont był przeprowadzony w 2011r Zamawiający informuje, Ŝe budynki mieszkalne poddawane są systematycznym remontom dzięki który budynki te są w naleŝytym stanie techniczny. Gmina przeznaczyła na ten cel w ostatnich 3 latach około zł Zamawiający wyjaśnia, iŝ pod pojęciem kradzieŝy zwykłej rozumie zabór mienia w celu przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Zamawiający wyraŝa zgodę na dopisanie do zakresu ubezpieczenia kradzieŝy zwykłej obowiązku niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu. Klauzula nie ma zastosowania dla wartości pienięŝnych i eksponatów muzealnych, a jedynie od pozostałego mienia Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający wyjaśnia, iŝ nie posiada/ zarządza/ administruje składowiskiem odpadów Zamawiający informuje, Ŝe mieniem przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym jest mienie osób trzecich przyjęte przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Ostróda. Jako przykład Zamawiający moŝe wskazać mienie uczniowskie przechowywane w szatniach szkół, eksponaty muzealne przechowywane i chronione przez Muzeum podczas wystaw Zamawiający nie wykonuje w tej chwili usług na mieniu osób trzecich, jednak w okresie ubezpieczenia takie ryzyko moŝe wystąpić, chociaŝby w Centrum Kultury w Ostródzie czy teŝ w Muzeum w Ostródzie Zamawiający nie wyraŝa zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności, jednocześnie informuje Ŝe zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzieŝ) a warunkiem udzielenia ochrony- pojazd musi być pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Informacja na temat szkodowości za okres od została podana w Załączniku Nr 10 do SIWZ. PoniŜej Zamawiający przedstawia wykaz szkód w latach r. 13 szkód OC ogólne 31081, zł 2007r. 3 szkody OC pojazdów zł 2007r. 2 szkody Autocasco 966 zł 2007r. 2 szkody Ogień i inne zdarzenia losowe 252 zł 2007r. 3 szkody szyby 777 zł 2008r. 9 szkód OC ogólne ,33 zł 2008r. 1szkoda elektronika 1 835,00 zł 2008r. 3 szkody Ogień i inne zdarzenia losowe ,74 zł 10

11 Zamawiający jest w stanie udzielić następujących informacji o przyczynach szkód: 2009 rok OC Działalności- Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (potknięcie się na chodniku)- 2 szkody; Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (poślizgnięcie się na śliskim chodniku)- 2 szkody; Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (poślizgnięcie się); Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (płyta chodnikowa) Roszczenie do UM Ostródauszkodzony pojazd (wyrwa)- 9 szkód, najechanie na studzienkę kanalizacyjną- 4 szkody, uszkodzenie pojazdu- niedroŝność studzienek kanalizacyjnych; uszkodzenie posesji i budynku mieszkalnego (zalanie- niedroŝność studzienek), Roszczenie Wspólnoty Mieszkaniowej do UM w Ostródzie (zalanie), Roszczenie w związku z zalaniem pawilonu handlowego- 2 szkody, roszczenie w związku z zalaniem lokalu mieszkalnego- 3 szkody; Zniszczenie mienia na skutek zalania- Roszczenie do UM Ostróda. Roszczenie do UM Ostróda- uszkodzony laptop, Roszczenie do SP 6 Ostróda- kradzieŝ butów z szatni; Sprzęt elektroniczny- Przepięcie- centralka alarmu Ubezpieczenie od ognia: uszkodzona centrala telefoniczna (dewastacja); W wyniku huraganu zniszczeniu uległ skalniak- nawierzchnia NabrzeŜa jeziora Drwęckiego; W wyniku huraganu zalaniu uległy stropy, podsufitka, ściany w szatniach, łazienkach, toaletach- ul. Piłsudskiego 4- hala sportowa Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji; W wyniku huraganu uszkodzona lampa oświetleniowa, zbity klosz- ul. Turystyczna 11; Zalanie w wyniku deszczu nawalnego- hala sportowa,ul. Kościuszki 22a; Zalanie w wyniku deszczu nawalnego- hala sportowa,ul. Kościuszki 22a; Zalanie w wyniku deszczu nawalnegoul. Kościuszki 22 Gimnazjum nr 2; zalanie ul. Chrobrego 3 Przedszkole nr rok OC Działalności: Poszkodowany poślizgnął się na nieodśnieŝonej ulicy i doznał obraŝeń ciała- 10 szkód, W wyniku wpadnięcia w wyrwę w chodniku poszkodowany doznał obraŝeń ciała; poszkodowany potknął się o nierówny chodnik- obraŝenia ciała- 2 szkody; W wyniku zarwania się spróchniałej deski molo, poszkodowana doznała obraŝeń ciała; najechanie na uszkodzoną nawierzchnie jezdni- uszkodzenie pojazdu- 6 szkód; W wyniku najechania na zapadnięta jezdnię doszło do uszkodzenia pojazdu; uczeń został pobity przez uczniów szkoły- roszczenie; Podczas meczu piłka kopnięta przez zawodnika TVP uderzyła i uszkodziła aparat fotograficzny znajdujący się na szyi poszkodowanego; 11

12 Mienie wszystkie ryzyka Zalane pomieszczenia biurowe, korytarz- sufity, ściany, podłogi; dewastacja szafek zasilających oświetlenie uliczne; dewastacja mostu drewnianego, Uszkodzone szyby przez nieznanych sprawców; W wyniku poŝaru uszkodzeniu uległ budynek (odmowa); Nieznani sprawcy zniszczyli wyposaŝenie w toalecie; Spaleniu uległ dach budynku; Zniszczenie rozdzielnicy oświetlenia ulicznego; zalanie (topnienie śniegu) KradzieŜ KradzieŜ Notebooka AC Najechanie na murek. Uszkodzony pojazd VW Passat Przepięcie: Uszkodzona skrzynka alarmowa. Przedszkole Miejskie nr rok OC Działalności: Uszkodzone auto na skutek nieodśnieŝonej jezdni (roszczenie); poszkodowany poślizgnął się i upadł w wyniku czego doznał obraŝeń ciała- 7 szkód; potknięcie się o nierówna jezdni i doznanie obraŝeń ciała- 2 szkody; wskutek odłamania się obrzeŝa schodka poszkodowana schodząc po schodach upadła; Dziecko spadło z konstrukcji przeznaczonej do wspinania się i huśtania w wyniku czego doznało obraŝeń ciała; W wyniku wjechania w wyrwę w jezdni doszło do uszkodzenia pojazd- 6 szkód; na skutek zalania samochodu wodą opadową (studzienki nie zdołały zbierać wody) uszkodzony został pojazd- 2 szkody; wskutek zatoru głównego kolektora instalacji burzowej zalana została piwnica; najechanie na studzienkę kanalizacyjną i uszkodzenie pojazdu- 3 szkody; poszkodowany uszkodził kurtkę o wystający element blachy; Ubezpieczenie od ognia: Spalony budynek mieszkalny. (Ostróda, ul. Gizewiusza 26a); AC: Kierowca cofając najechał na słup. Uszkodzony zderzak i lewa lampa w pojeździe Renault Sprzęt elektroniczny- Wyładowania atmosferyczne, przepięcia. (Przedszkole Miejskie nr 1) Ubezpieczenie od ognia: Nieznany sprawca stłukł szybę wysokim parterze w budynku szkoły. (Gimnazjum nr 2) zalanie- deszcz nawalny- (Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji) ; huragan - zerwany - uszkodzony neon adresowy (Ostródzkie Centrum Sportu I Rekreacji); W wyniku awarii wod-kan zalanie dwóch pięter budynku (Przedszkole nr 4,); 2012 rok 12

13 Ubezpieczenie od ognia: zalegający lód spowodował zniszczenie mola spacerowego; podczas bardzo silnej ulewy oraz nawałnicy huraganowej (spadające konary i połamane drzewa) zostały zniszczone linie energetyczne oraz drzewo zniszczyło oprawę oświetlenia parkowego przy, ul. Czarnieckiego 2.36 Zamawiający informuje, Ŝe szkodowość wykazana w załączniku nr 10, podana jest wg stanu na dzień r Zamawiający informuję ze szkodowość w załączniku nr 10, obejmuję w swoim zakresie równieŝ OC dróg W programie ubezpieczenia Gminy Miejskiej Ostróda w 2010r. funkcjonowały następujące franszyzy: ubezpieczenie OC- franszyza redukcyjna w szkodach osobowych- wysokość świadczenia ZUS ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania władzy publicznej- franszyza integralna dla szkód majątkowych 400 euro, ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych- franszyza redukcyjna- 500,00 zł, ubezpieczenia mienia w transporcie- franszyza redukcyjna- 500,00 zł, kradzieŝ zwykła - franszyza redukcyjna 500 zł, Natomiast w programach ubezpieczenia z 2011r. oraz 2012r. funkcjonowały następujące franszyzy: ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych franszyza redukcyjna 500,00 zł, ubezpieczenia mienia w transporcie franszyza redukcyjna 500,00 zł, ubezpieczenie OC franszyza integralna 100,00 zł w szkodach rzeczowych, franszyza redukcyjna w szkodach osobowych wysokość świadczenia ZUS ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania władzy publicznej franszyza integralna dla szkód majątkowych 400 euro, kradzieŝ zwykła - franszyza redukcyjna 500 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego udział własny 5% 2.39 Zamawiający wszystkie roszczenia przekazuje na bieŝąco swojemu Ubezpieczycielowi, potwierdzeniem tego jest wykaz szkodowości wykazany w załączniku nr 10. Zamawiający na tą chwilę nie wie o jakichkolwiek zgłoszonych roszczeniach, nie przekazanych do Ubezpieczyciela Zamawiający wyjaśnia, iŝ imprezy masowe podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów nie są przedmiotem zamówienia. Jednostki organizacyjne Zamawiającego organizują w ciągu roku kilkanaście imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, 13

14 artystycznych, okolicznościowych i innych, takich jak imprezy integracyjne, uroczystości i imprezy szkolne, zawody sportowe, festyny rodzinne, itp Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Sprzęt elektroniczny w przewaŝającej mierze został wykazany w wartości księgowej brutto. Wartość odtworzeniowa dotyczy pojedynczych przedmiotów przekazywanych jednostkom przez darczyńców za symboliczne kwoty. Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia moŝe zostać przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy Zamawiający nie jest w stanie przedstawić informacji, których oczekuje Wykonawca. Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia moŝe zostać przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia zostać przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy Zamawiający informuje, Ŝe dane zawarte w zbiorach danych podlegają archiwizacji Zamawiający informuje, Ŝe ubezpieczany sprzęt elektroniczny nie jest zamontowany w pojazdach Zamawiający wyjaśnia, iŝ poza budynkami zamontowane są przede wszystkim elementy monitoringu. PrzybliŜona wartość tego sprzętu wynosi ok zł Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną treści klauzuli Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną treści klauzuli Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną treści klauzuli Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Program ubezpieczenia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ przewiduje tylko ubezpieczenie kosztów nieproporcjonalnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Program ubezpieczenia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ przewiduje tylko ubezpieczenie kosztów nieproporcjonalnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe dla zwiększonych kosztów działalności okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy Zamawiający informuje, Ŝe sumy ubezpieczenia podane na I ryzyko są limitami wspólnymi dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe zarówno polisy majątkowe wspólne jak i indywidualne wystawione będą na okresy roczne, które będą się rozpoczynać z dniem 1 stycznia 14

15 kaŝdego roku. Okresy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów podane zostały w treści SIWZ Zamawiający informuję, Ŝe jeśli przyczyną szkody jest jakieś zaniedbanie ze strony Zamawiającego, np. wyrwa w jezdni to Zamawiający lub jego słuŝby niezwłocznie zabezpieczając to miejsce a następnie, usuwają niedobór w jezdni Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pkt Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pkt Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pkt Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę terminu otwarcia ofert Z powaŝaniem Burmistrz Miasta Czesław Najmowicz 15

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Oznaczenie sprawy: WGM.271.01.0006.2013.RŚ Kalisz, dnia 26 listopada 2013r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr pisma: BZP.271.32.2014-6 Swarzędz, dnia 23.10.2014r. Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Miejska Tychy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ nr pisma: BZP.2421.23.2011.EH Wrocław, dnia 06.10.2011r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.23.2011.EH

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MSZ.ZP.3411/2/2015. Częstochowa, dnia 10.04.2015 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo