Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) ZP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) ZP.271.21.2012 2012-12-03"

Transkrypt

1 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Ostróda wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania z dnia r.: 1. SIWZ 3 pkt 4- prosimy określić % lub kwotowo o ile moŝe wzrosnąć wartość majątku 2. Załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczy części I zamówienia Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 1) Czy Zamawiający przewiduje moŝliwość wprowadzenie limitu na koszty poszukiwania miejsca powstania awarii w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 2) Co Zamawiający rozumie przez szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego (zawartej w definicji przepięcia)? Czy chodzi o przepięcia nie wynikające z wyładowań atmosferycznych? Prosimy o określenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 3) Jaki rodzaj środków obrotowych posiada Zamawiający?- prosimy o podanie 4) Zbiory biblioteczne- prosimy o ustalenie sumy/odszkodowania tj. ilość X średnia wartość woluminu 5) Czy Zamawiający posiada wykaz eksponatów muzealnych? 6) Czy Zamawiający posiada wycenę rzeczoznawcy na eksponaty muzealne? 7) Prosimy o podanie pełnej wartości posiadanych przez Muzeum eksponatów 8) Czy Zamawiający przewiduje zmianę w prędkości wiatru na 17,5 m/s 9) Prosimy o podanie mocy znamionowej maszyn elektrycznych, które mają być objęte ochroną. Prosimy o doprecyzowanie: jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są w maszynach elektrycznych, czy są sprawne, czy stan ich jest kontrolowany i adekwatne do zagroŝenia 10) Ile transportów rocznie przewiduje Zamawiający lub prosimy o podanie rocznego obrotu transportowego? 11) Jaki rodzaj mienia będzie transportowany? 12) Czy jest moŝliwa zmiana limitu na katastrofę budowlaną do wysokości 5 mln zł?

2 13) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do definicji katastrofy budowlanej w treści: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 2) uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 3) nie posiadających aktualnej KsiąŜki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 6) wyłączonych z eksploatacji, 7) połoŝonych na obszarach zagroŝonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóŝ lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub teŝ zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Limit odpowiedzialności określony w SIWZ w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 14) W klauzuli likwidacyjnej prosimy o zmianę w treści, Ŝe w przypadku gdy Zamawiający odstąpił od odbudowy lub naprawy ubezpieczonego w wartości ewidencyjnej brutto lub w wartości odtworzeniowej mienia szkoda zostanie wyliczona według wartości rzeczywistej 15) Klauzula drobnych robót budowlano-montaŝowych- Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do definicji Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montaŝem elementów wyposaŝenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót 16) Czy jest moŝliwość w prowadzenia dodatkowego zapisu do klauzuli raŝącego niedbalstwa w treści: 2

3 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uwaŝa się Prezydenta Miasta i jego pełnomocników tj. osoby posiadające pisemne upowaŝnienie do działania w jego imieniu 17) Limit podane w klauzulach są określone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- prosimy o potwierdzenie. 18) Czy ryzyko wandalizmu i dewastacji stanowi podlimit w ramach podanych sum ubezpieczenia mienia dla kradzieŝy z włamaniem i rabunku? Czy jest to dodatkowy limit na kaŝde z tych ryzyk? 19) Czy jest moŝliwość wykreślenia klauzuli likwidacyjnej dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem i rabunku? 20) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do klauzuli miejsc ubezpieczenia pod warunkiem posiadania zabezpieczeń co najmniej minimalnych określonych w OWU 21) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu do klauzuli zmian w odbudowie i klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy o ile koszty nie będą wyŝsze niŝ koszty odtworzenia w pierwotnej lokalizacji 22) Czy jest moŝliwość wyłączenia z ochrony budynków o konstrukcji drewnianej, domków campingowych, komórek i szaletów? 23) Czy stosowane są zabezpieczenia środkami ogniochronnymi obiektów drewnianych? 24) Czy jest moŝliwość wprowadzenia franszyz redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł oraz dla ryzyka poŝaru dla budynków o konstrukcji drewnianej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niŝ 5000,00 zł? 25) Proszę o podanie konstrukcji dla domków campingowych, komórek, szaletów? 26) Czy kładka piesza nad torami była poddawana remontom (proszę podać termin ostatniego remontu)? 27) Czy budynki mieszkalne poddawane są systematycznym remontom? 28) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zapisu dodatkowego do treści klauzuli zwykłej Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia w pomieszczeniu zabezpieczonym zgodnie z OWU, jednak pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieŝ zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Klauzula nie ma zastosowania dla wartości pienięŝnych i eksponatów muzealnych a jedynie do pozostałego mienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 29) Czy jest moŝliwość zastosowania definicji wypadku ubezpieczeniowego w treści: 3

4 wypadek ubezpieczeniowy- zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę; przyjmuje się, Ŝe: a) w razie wątpliwości za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje się dzień, w którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości; b) w przypadku wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę osobową za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeśli ustalenie daty powstania wypadku zgodnie z pkt. a powyŝej rodzi wątpliwości; c) za datę wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę seryjną uznaję się chwilę, w której miał miejsce pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych wynikłych z tej samej przyczyny, w tym pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych przez produkty posiadające taką samą wadę. 30) Czy Zamawiający zarządza wysypiskiem śmieci? 31) Jakie mienie jest przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Zamawiającego- prosimy podać rodzaj 32) Jakiego rodzaju usługi na mieniu osób trzecich wykonuje Zamawiający? 33) Czy jest moŝliwość wprowadzenia mniejszego limitu na szkody w pojazdach pracowników w wysokości ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenia zapisu: Zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzieŝ) a warunkiem udzielenia ochrony- pojazd musi być pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym 34) Prosimy o wykreślenie klauzuli 72 godzin 35) Prosimy o uszczegółowienie informacji o szkodowości szkoda po szkodzie od roku 2007 z następującymi informacjami: Data zdarzenia data zgłoszenia Kwota wypłaty Kwota rezerwy Krótki opis (okoliczności na czym polegała) (W celu dalszej obróbki danych, prosimy o tabele Excel z jednolitymi parametrami np. wpisywanie daty, wartości liczbowych) 36) Na jaki dzień stan na jest ww. szkodowość 37) Czy wykaz szkód w załączniku nr 9 obejmuje równieŝ szkody z tytułu zarządzanie drogami? 38) Czy ww. szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości. 4

5 39) Uzyskajmy potwierdzenie na piśmie, Ŝe: Zamawiający nie wie o innych: - jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego - jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 40) Prosimy o wykaz imprez w tym masowych. 41) Czy jest moŝliwość wprowadzenia zmiany franszyz: władztwo publiczne - 10% nie mniej niŝ zł pozostałe szkody rzeczowe zł. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 42) W jakiej wartości jest podana suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (odtworzeniowej czy księgowej brutto) 43) Prosimy o podanie wartości sprzętu w poszczególnych jednostkach, których sprzęt jest starszy niŝ 5 lat 44) W przypadku braku moŝliwości podania wartości sprzętu w poszczególnych jednostkach, których sprzęt jest starszy niŝ 5 lat prosimy o podanie wartości lub procentowego udziału sprzętu w wieku powyŝej 5 lat 45) Czy dane zawarte w zbiorach danych podlegają archiwizacji? 46) Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest w pojazdach samochodowych? prosimy podać rodzaj oraz wartość 47) Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest poza budynkami? - prosimy podać rodzaj oraz wartość 48) Prosimy o wyraŝenie zgody na włączenie klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uwaŝa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, uŝytkowania lub dostępności do nich, a takŝe powstałe w ich 5

6 następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, JednakŜe mimo wprowadzenia powyŝszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeŝeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia- szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 49) Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji- prosimy o dodanie zapisu w treści : Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montaŝu, a takŝe za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 50) Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji prosimy o dodanie zapisu: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. 51) Czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zwiększonych kosztów działalności na treść: 1) koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych, b) tymczasowego wynajęcia i uŝytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych, c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych, d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych), e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych). 2) koszty nieproporcjonalne - niezaleŝne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: a) jednorazowej procedury przeprogramowania, b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, 6

7 c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych. 52) Zwiększone koszty działalności prosimy o rozdzielenie kosztów na koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne 53) Czy Zamawiający przewiduje wprowadzić w kosztach proporcjonalnych franszyzę redukcyjną czasową np. 30 dni 54) Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzeniu zapisu dodatkowego do klauzuli zwiększonych kosztów działalności: 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą: 1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU, 2) powstałą w kaŝdego rodzaju liniach przesyłowych, 3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezaleŝne źródła energii). 2. Z zakresu ochrony wyłączone są równieŝ koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania. 1. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn: 1) decyzję władz publicznych, która uniemoŝliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację, 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego, 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, 4) zanieczyszczenie, skaŝenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów, 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieŝenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności. 55) Jaki Zamawiający przewiduje dla zwiększonych kosztów działalności okres odszkodowawczy? 56) Czy sumy ubezpieczenia podane na I ryzyko (dotyczy wszystkich ubezpieczeń wymienionych w części I SIWZ)- czy są to limity wspólne dla wszystkich jednostek Zamawiającego? 7

8 57) Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do Umowy (załącznik NR 6 do SIWZ) zapisu, który pozwala równieŝ Wykonawcy wypowiedzieć Umowę na koniec kaŝdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, bez podania przyczyny wypowiedzenia - oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złoŝone drugiej stronie w formie pisemnej najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem kaŝdego bieŝącego okresu ubezpieczenia 58) Czy istnieje moŝliwość wprowadzenia zapisu do umowy w formie klauzuli o treści wprowadzamy moŝliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia w sytuacji kiedy szkodowości (odszkodowania + rezerwy do składki przypisanej) przekroczy 60 %. 59) Prosimy o podanie okresów ubezpieczenia na poszczególne jednostki Zamawiającego? 60) Czy klient poczynił działania prewencyjne po szkodach? 61) Prosimy o wykazanie lokalizacji w których miały miejsce zdarzenia szkodowe z wykazaniem przyczyny szkody? 62) Prosimy o podanie przyczyny szkód w poszczególnych ryzykach 63) Przy jakiej franszyzie podana jest szkodowość w załączniku nr 10 do SIWZ 64) Z uwagi na krótki termin złoŝenia oferty wnioskuje o przesunięcie terminu skłania ofert na dzień 14 grudnia 2012r. Odpowiedzi: 1. Zamawiający informuje, Ŝe wzrost wartości majątku wynikający z aktualizacji o którym mowa w 3 pkt 4 SIWZ moŝe wynieść około 5% łącznej sumy ubezpieczenia w poszczególnym rodzaju mienia. 2.1 Zamawiający wyraŝa zgodę na proponowany limit odpowiedzialności do zł. 2.2 Zamawiający doprecyzowuje, Ŝe zakres obejmuje zarówno szkody przepięciowe powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych, jak równieŝ spowodowane działaniem prądu elektrycznego. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia wynosi: ,00 zł, na kaŝdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne. System pierwszego ryzyka. 2.3 Zamawiający informuje, Ŝe posiada m.in. następujące środki obrotowe: artykuły biurowe, środki czystości, opał, Ŝywność. 2.4 Zamawiający informuje, Ŝe łączna wartość zbiorów bibliotecznych posiadanych przez jednostki wynosi około ,00 zł. Zbiory biblioteczne ubezpieczane są w systemie pierwszego ryzyka na sumę ubezpieczenia ,00 zł. 2.5 Wykaz eksponatów muzealnych jakimi dysponuje Muzeum w Ostródzie zostanie przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy. 8

9 2.6 Zamawiający informuje, Ŝe eksponaty muzealne są wyceniane komisyjnie przez kustosza muzeum. 2.7 Zamawiający informuje, Ŝe w załączniku nr 1 do SIWZ została podana pełna wartość eksponatów posiadanych przez Muzeum. 2.8 Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 2.9 Zamawiający informuje, Ŝe w ramach ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych ochroną objęte są m.in. kotły CO. Systemem pierwszego ryzyka. Zamawiający nie jest w stanie przedstawić informacji, na temat mocy znamionowej maszyn Zamawiający informuje, ze klauzula dopełnia zakres ubezpieczenia w sytuacji zamiaru przenoszenia swojego mienia między lokalizacjami ubezpieczonego lub na róŝnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Planowana ilość transportów w ciągu roku: około Zamawiający informuje, Ŝe transportowane będą wyposaŝenie i urządzenia naleŝące do jednostek organizacyjnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe limity podane w klauzulach są określone na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia Zamawiający wyjaśnia, iŝ przewidział odrębne limity na dla ryzyka wandalizmu i dewastacji. Wysokość tych limitów została określona w treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie posiada informacji, czy we wszystkich obiektach drewnianych są zabezpieczenia środkami ogniochronnymi Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje informacje na temat konstrukcji szaletów oraz domków campingowych: Szalety-Budynek parterowy, nie podpiwniczony, przykryty kopertowym dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym gontem papowym. Konstrukcja budynków murowana. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Posadzki z płytek terakota. Okładziny ścian z płytek glazura. Elewacja z mieszanek mineralnych na podłoŝu z osiatkowanego styropianu. Domki campingowe- Dwa o konstrukcji drewnianej pozostałe o konstrukcji murowanej. 9

10 2.26 Kładka piesza pod torami remontowana jest na bieŝąco, np. w przypadku ubytków desek na kładce. Ostatni taki remont był przeprowadzony w 2011r Zamawiający informuje, Ŝe budynki mieszkalne poddawane są systematycznym remontom dzięki który budynki te są w naleŝytym stanie techniczny. Gmina przeznaczyła na ten cel w ostatnich 3 latach około zł Zamawiający wyjaśnia, iŝ pod pojęciem kradzieŝy zwykłej rozumie zabór mienia w celu przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Zamawiający wyraŝa zgodę na dopisanie do zakresu ubezpieczenia kradzieŝy zwykłej obowiązku niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu. Klauzula nie ma zastosowania dla wartości pienięŝnych i eksponatów muzealnych, a jedynie od pozostałego mienia Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający wyjaśnia, iŝ nie posiada/ zarządza/ administruje składowiskiem odpadów Zamawiający informuje, Ŝe mieniem przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym jest mienie osób trzecich przyjęte przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Ostróda. Jako przykład Zamawiający moŝe wskazać mienie uczniowskie przechowywane w szatniach szkół, eksponaty muzealne przechowywane i chronione przez Muzeum podczas wystaw Zamawiający nie wykonuje w tej chwili usług na mieniu osób trzecich, jednak w okresie ubezpieczenia takie ryzyko moŝe wystąpić, chociaŝby w Centrum Kultury w Ostródzie czy teŝ w Muzeum w Ostródzie Zamawiający nie wyraŝa zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności, jednocześnie informuje Ŝe zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzieŝ) a warunkiem udzielenia ochrony- pojazd musi być pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Informacja na temat szkodowości za okres od została podana w Załączniku Nr 10 do SIWZ. PoniŜej Zamawiający przedstawia wykaz szkód w latach r. 13 szkód OC ogólne 31081, zł 2007r. 3 szkody OC pojazdów zł 2007r. 2 szkody Autocasco 966 zł 2007r. 2 szkody Ogień i inne zdarzenia losowe 252 zł 2007r. 3 szkody szyby 777 zł 2008r. 9 szkód OC ogólne ,33 zł 2008r. 1szkoda elektronika 1 835,00 zł 2008r. 3 szkody Ogień i inne zdarzenia losowe ,74 zł 10

11 Zamawiający jest w stanie udzielić następujących informacji o przyczynach szkód: 2009 rok OC Działalności- Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (potknięcie się na chodniku)- 2 szkody; Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (poślizgnięcie się na śliskim chodniku)- 2 szkody; Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (poślizgnięcie się); Roszczenie do UM Ostróda- obraŝenia ciała (płyta chodnikowa) Roszczenie do UM Ostródauszkodzony pojazd (wyrwa)- 9 szkód, najechanie na studzienkę kanalizacyjną- 4 szkody, uszkodzenie pojazdu- niedroŝność studzienek kanalizacyjnych; uszkodzenie posesji i budynku mieszkalnego (zalanie- niedroŝność studzienek), Roszczenie Wspólnoty Mieszkaniowej do UM w Ostródzie (zalanie), Roszczenie w związku z zalaniem pawilonu handlowego- 2 szkody, roszczenie w związku z zalaniem lokalu mieszkalnego- 3 szkody; Zniszczenie mienia na skutek zalania- Roszczenie do UM Ostróda. Roszczenie do UM Ostróda- uszkodzony laptop, Roszczenie do SP 6 Ostróda- kradzieŝ butów z szatni; Sprzęt elektroniczny- Przepięcie- centralka alarmu Ubezpieczenie od ognia: uszkodzona centrala telefoniczna (dewastacja); W wyniku huraganu zniszczeniu uległ skalniak- nawierzchnia NabrzeŜa jeziora Drwęckiego; W wyniku huraganu zalaniu uległy stropy, podsufitka, ściany w szatniach, łazienkach, toaletach- ul. Piłsudskiego 4- hala sportowa Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji; W wyniku huraganu uszkodzona lampa oświetleniowa, zbity klosz- ul. Turystyczna 11; Zalanie w wyniku deszczu nawalnego- hala sportowa,ul. Kościuszki 22a; Zalanie w wyniku deszczu nawalnego- hala sportowa,ul. Kościuszki 22a; Zalanie w wyniku deszczu nawalnegoul. Kościuszki 22 Gimnazjum nr 2; zalanie ul. Chrobrego 3 Przedszkole nr rok OC Działalności: Poszkodowany poślizgnął się na nieodśnieŝonej ulicy i doznał obraŝeń ciała- 10 szkód, W wyniku wpadnięcia w wyrwę w chodniku poszkodowany doznał obraŝeń ciała; poszkodowany potknął się o nierówny chodnik- obraŝenia ciała- 2 szkody; W wyniku zarwania się spróchniałej deski molo, poszkodowana doznała obraŝeń ciała; najechanie na uszkodzoną nawierzchnie jezdni- uszkodzenie pojazdu- 6 szkód; W wyniku najechania na zapadnięta jezdnię doszło do uszkodzenia pojazdu; uczeń został pobity przez uczniów szkoły- roszczenie; Podczas meczu piłka kopnięta przez zawodnika TVP uderzyła i uszkodziła aparat fotograficzny znajdujący się na szyi poszkodowanego; 11

12 Mienie wszystkie ryzyka Zalane pomieszczenia biurowe, korytarz- sufity, ściany, podłogi; dewastacja szafek zasilających oświetlenie uliczne; dewastacja mostu drewnianego, Uszkodzone szyby przez nieznanych sprawców; W wyniku poŝaru uszkodzeniu uległ budynek (odmowa); Nieznani sprawcy zniszczyli wyposaŝenie w toalecie; Spaleniu uległ dach budynku; Zniszczenie rozdzielnicy oświetlenia ulicznego; zalanie (topnienie śniegu) KradzieŜ KradzieŜ Notebooka AC Najechanie na murek. Uszkodzony pojazd VW Passat Przepięcie: Uszkodzona skrzynka alarmowa. Przedszkole Miejskie nr rok OC Działalności: Uszkodzone auto na skutek nieodśnieŝonej jezdni (roszczenie); poszkodowany poślizgnął się i upadł w wyniku czego doznał obraŝeń ciała- 7 szkód; potknięcie się o nierówna jezdni i doznanie obraŝeń ciała- 2 szkody; wskutek odłamania się obrzeŝa schodka poszkodowana schodząc po schodach upadła; Dziecko spadło z konstrukcji przeznaczonej do wspinania się i huśtania w wyniku czego doznało obraŝeń ciała; W wyniku wjechania w wyrwę w jezdni doszło do uszkodzenia pojazd- 6 szkód; na skutek zalania samochodu wodą opadową (studzienki nie zdołały zbierać wody) uszkodzony został pojazd- 2 szkody; wskutek zatoru głównego kolektora instalacji burzowej zalana została piwnica; najechanie na studzienkę kanalizacyjną i uszkodzenie pojazdu- 3 szkody; poszkodowany uszkodził kurtkę o wystający element blachy; Ubezpieczenie od ognia: Spalony budynek mieszkalny. (Ostróda, ul. Gizewiusza 26a); AC: Kierowca cofając najechał na słup. Uszkodzony zderzak i lewa lampa w pojeździe Renault Sprzęt elektroniczny- Wyładowania atmosferyczne, przepięcia. (Przedszkole Miejskie nr 1) Ubezpieczenie od ognia: Nieznany sprawca stłukł szybę wysokim parterze w budynku szkoły. (Gimnazjum nr 2) zalanie- deszcz nawalny- (Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji) ; huragan - zerwany - uszkodzony neon adresowy (Ostródzkie Centrum Sportu I Rekreacji); W wyniku awarii wod-kan zalanie dwóch pięter budynku (Przedszkole nr 4,); 2012 rok 12

13 Ubezpieczenie od ognia: zalegający lód spowodował zniszczenie mola spacerowego; podczas bardzo silnej ulewy oraz nawałnicy huraganowej (spadające konary i połamane drzewa) zostały zniszczone linie energetyczne oraz drzewo zniszczyło oprawę oświetlenia parkowego przy, ul. Czarnieckiego 2.36 Zamawiający informuje, Ŝe szkodowość wykazana w załączniku nr 10, podana jest wg stanu na dzień r Zamawiający informuję ze szkodowość w załączniku nr 10, obejmuję w swoim zakresie równieŝ OC dróg W programie ubezpieczenia Gminy Miejskiej Ostróda w 2010r. funkcjonowały następujące franszyzy: ubezpieczenie OC- franszyza redukcyjna w szkodach osobowych- wysokość świadczenia ZUS ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania władzy publicznej- franszyza integralna dla szkód majątkowych 400 euro, ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych- franszyza redukcyjna- 500,00 zł, ubezpieczenia mienia w transporcie- franszyza redukcyjna- 500,00 zł, kradzieŝ zwykła - franszyza redukcyjna 500 zł, Natomiast w programach ubezpieczenia z 2011r. oraz 2012r. funkcjonowały następujące franszyzy: ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych franszyza redukcyjna 500,00 zł, ubezpieczenia mienia w transporcie franszyza redukcyjna 500,00 zł, ubezpieczenie OC franszyza integralna 100,00 zł w szkodach rzeczowych, franszyza redukcyjna w szkodach osobowych wysokość świadczenia ZUS ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania władzy publicznej franszyza integralna dla szkód majątkowych 400 euro, kradzieŝ zwykła - franszyza redukcyjna 500 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego udział własny 5% 2.39 Zamawiający wszystkie roszczenia przekazuje na bieŝąco swojemu Ubezpieczycielowi, potwierdzeniem tego jest wykaz szkodowości wykazany w załączniku nr 10. Zamawiający na tą chwilę nie wie o jakichkolwiek zgłoszonych roszczeniach, nie przekazanych do Ubezpieczyciela Zamawiający wyjaśnia, iŝ imprezy masowe podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów nie są przedmiotem zamówienia. Jednostki organizacyjne Zamawiającego organizują w ciągu roku kilkanaście imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, 13

14 artystycznych, okolicznościowych i innych, takich jak imprezy integracyjne, uroczystości i imprezy szkolne, zawody sportowe, festyny rodzinne, itp Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Sprzęt elektroniczny w przewaŝającej mierze został wykazany w wartości księgowej brutto. Wartość odtworzeniowa dotyczy pojedynczych przedmiotów przekazywanych jednostkom przez darczyńców za symboliczne kwoty. Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia moŝe zostać przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy Zamawiający nie jest w stanie przedstawić informacji, których oczekuje Wykonawca. Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia moŝe zostać przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia zostać przedstawiony przed wystawieniem polis na wniosek wybranego Wykonawcy Zamawiający informuje, Ŝe dane zawarte w zbiorach danych podlegają archiwizacji Zamawiający informuje, Ŝe ubezpieczany sprzęt elektroniczny nie jest zamontowany w pojazdach Zamawiający wyjaśnia, iŝ poza budynkami zamontowane są przede wszystkim elementy monitoringu. PrzybliŜona wartość tego sprzętu wynosi ok zł Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną treści klauzuli Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną treści klauzuli Zamawiający wyraŝa zgody na proponowaną treści klauzuli Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Program ubezpieczenia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ przewiduje tylko ubezpieczenie kosztów nieproporcjonalnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Program ubezpieczenia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ przewiduje tylko ubezpieczenie kosztów nieproporcjonalnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe dla zwiększonych kosztów działalności okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy Zamawiający informuje, Ŝe sumy ubezpieczenia podane na I ryzyko są limitami wspólnymi dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający nie wyraŝa zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe zarówno polisy majątkowe wspólne jak i indywidualne wystawione będą na okresy roczne, które będą się rozpoczynać z dniem 1 stycznia 14

15 kaŝdego roku. Okresy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów podane zostały w treści SIWZ Zamawiający informuję, Ŝe jeśli przyczyną szkody jest jakieś zaniedbanie ze strony Zamawiającego, np. wyrwa w jezdni to Zamawiający lub jego słuŝby niezwłocznie zabezpieczając to miejsce a następnie, usuwają niedobór w jezdni Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pkt Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pkt Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pkt Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę terminu otwarcia ofert Z powaŝaniem Burmistrz Miasta Czesław Najmowicz 15

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015 Strona 1 z 8 Wrocław, 26.11.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/20/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 10.06.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. MIENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. MIENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Nr. Ref. 9/U/Adm/2017 OKRES UBEZPIECZENIA 01.07.2017-30.06.2018 I. MIENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH BUDYNKI - system sum stałych, 1. Budynek mieszkalny 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska 47/48 - wartość

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Augustów, dnia 02-07-2015 r. Powiat Augustowski ul.3 Maja 29, 16-300 Augustów Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Liczba szkód. Przyczyna. Huraganuszkodzenie. budynku

Liczba szkód. Przyczyna. Huraganuszkodzenie. budynku Strona 1 z 8 Wrocław, 15.05.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wykonawcy WZP.271.1.134.2012 ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wrocław, 12.11. 2012r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Poznań, dnia 28 luty 2014 r. Sprawa nr: ZP.271.04.2013 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Zamawiający Gmina Pyzdry, działając

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 00 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 Dyrektor Piotr Marszałek tel. +48 22 529 87

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część II: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Prosimy o informację

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan Strona 1 z 9 Wrocław, 03.11.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, odmowy wypłaty odszkodowania, ustanowione rezerwy)

Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, odmowy wypłaty odszkodowania, ustanowione rezerwy) Załącznik nr 10 do SIWZ Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, odmowy, ustanowione rezerwy) Wg informacji uzyskanych od Ubezpieczycieli, w okresie od 2010 r. do 22.04.2015 r. zostały

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 do SIWZ PZP.271.1.28.2016 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Miasto Radomsko Adres siedziby: ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko Jednostki organizacyjne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące szkodowości z umów ubezpieczenia majątkowego

Szczegółowe informacje dotyczące szkodowości z umów ubezpieczenia majątkowego Zmieniony Załącznik nr 1d - szkodowość Szczegółowe informacje dotyczące szkodowości z umów ubezpieczenia majątkowego I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 07-03-2014r. INFORMACJA NR 5 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015 r.

Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo