Leasing trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła"

Transkrypt

1 Autor Projekt pn. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIS /13. Zamawiający: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola Nowy Sącz tel fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Leasing trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła prowadzonego zgodnie z Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE Numer zamówienia: JRP/ZS-PN/01/2014 Niniejsza SIWZ zawiera 10 stron. Zatwierdził: Nowy Sącz, dnia r. Nowy Sącz, kwiecień 2014

2 Spis treści I. Nazwa i adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia IV. Termin wykonania zamówienia V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu VII. Wadium VIII. Opis sposobu przygotowania oferty IX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty X. Miejsce i termin otwarcia ofert XI. Termin związania ofertą XII. Opis sposobu obliczania ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny XIII. Kryteria i sposób oceny ofert XIV. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.. 8 XV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XVI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy... 9 XVIII. Istotne postanowienia umowy... 9 XIX. Podwykonawstwo... 9 XX. Zmiana warunków postępowania XXI. Odwołanie postępowania XXII. Zamknięcie postępowania XXIII. Wykaz załączników

3 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22 tel.: +48 (018) fax: +48 (018) II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE (zatwierdzonej Uchwałą Zarządu nr 31/I/2014 z dnia r.) 2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) w odniesieniu do dostaw i usług, tj ,00 euro III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje leasing operacyjny z opcją wykupu trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła dla Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.. 2. Kody i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Samochody osobowe Pojazdy z napędem na 4 koła Usługi leasingu finansowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: 1 samochód musi zostać dostarczony najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2 samochody muszą zostać dostarczone najpóźniej w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Okres leasingu: 36 miesięcy 3

4 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków. O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać, którzy: 1. Spełniają warunki określone w 6 ust. 1 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE: a) Posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). b) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). d) Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 7 ust. 1 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE. 3. Ocena spełniania wymienionych wyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona zgodnie z opisem sposobu dokonania oceny spełniania każdego z warunków, na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 7 ust. 1 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE:, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 4

5 lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład Oferty należy złożyć w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa. VII. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe: a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; b) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; c) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy; d) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; e) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa; f) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści; g) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 2. Forma oferty: a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; b) Zaleca się złożenie oferty w formacie nie większym niż A4. Arkusze większe niż A4 powinny zostać złożone do formatu A4; c) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie; 5

6 d) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu; e) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie; f) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane; g) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę; h) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 3. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2, b) Pełnomocnictwo do reprezentowania (Wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik, c) Dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ. 4. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były złożone wraz z ofertą, jako odrębny plik dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. IX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Pola 22 w pokoju nr 15 (sekretariat). 2. Termin składania ofert upływa r. o godzinie 10:00 3. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 22, Nowy Sącz Oferta w postępowaniu Leasing trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła Numer zamówienia: JRP/ZS-PN/01/2014 6

7 Nie otwierać przed dniem: r., godz. 10:15 4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres. X. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Pola 22 w pokoju nr 15 (sala narad) w dniu: r. o godzinie 10:15. XI. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Termin związania ofertą, rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem. XII. Opis sposobu obliczania ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny. 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy. 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIII. Kryteria i sposób oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium: Cena waga 100 % 3. Ocena zostanie przeprowadzona wg następującego wzoru: C C min C bad 100 gdzie: C ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny C min najniższa oferowana cena brutto 7

8 C bad cena badanej oferty brutto 4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej (oferta z najniższą ceną). 5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIV. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: a) zostanie zawarta w formie pisemnej; b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego; c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; d) zakres świadczenia wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; XV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: a) wskazać osobę / osoby, które będą podpisywać umowę; b) przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów. XVI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marcin Mordarski Zespół ds. Zamówień publicznych 8

9 XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Istotne postanowienia umowy. Umowa musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 1. W zakresie leasingu: a) Okres leasingu: 36 miesięcy; b) Rodzaj rat: równe; c) Opłata wstępna: 10% wartości pojazdów; d) Wartość wykupu po zakończonej umowie: 1%; e) Oprocentowanie rat leasingowych: stałe; 2. Termin wykonania zamówienia: 1 samochód musi zostać dostarczony najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2 samochody muszą zostać dostarczone najpóźniej w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu samochodów. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w cenie leasingu ubezpieczenie GAP (Guaranteed Auto Protection); 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela i zawarcia we własnym zakresie umów ubezpieczenia OC, AC i NNW; 6. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć polisę ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia przekazania danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia, XIX. Podwykonawstwo. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. XX. Zmiana warunków postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania. XXI. Odwołanie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania. XXII. Zamknięcie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty. 9

10 XXIII. Wykaz załączników. 1) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 2) Załącznik nr 2 Wzór Formularza Ofertowego 3) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4) Załącznik nr 4 Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 10

11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Leasing samochodów osobowych z napędem na cztery koła I) Informacje ogólne 1. Przedmiot zamówienia obejmuje leasing operacyjny z opcją wykupu trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła dla Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia trzech samochodów tej samej marki i tego samego modelu. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zarejestrowane samochody wraz kompletem niezbędnych dokumentów do siedziby Zamawiającego (ul. Wincentego Pola 22, Nowy Sącz) II) Termin realizacji: Zamawiający wymaga dostarczenia 1 samochodu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, a pozostałych 2 w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy. III) Wymagania techniczno-eksploatacyjne: 1. Samochód musi być fabrycznie nowy; 2. Lakier: Zamawiający dopuszcza dowolne odcienie kolorów: biały, czarny, niebieski, szary, brązowy; 3. Rok produkcji: 2014; 4. Nadwozie 5-drzwiowe; 5. Pojemność silnika: cm 3 ; 6. Silnik o mocy min. 75 kw; 7. Wspomaganie układu kierowniczego; 8. Napęd na cztery koła z możliwością manualnego przełączania pomiędzy trybami 2WD i 4WD; 9. Prześwit: min. 190 mm; 10. Minimum 4 poduszki powietrzne; 11. Układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS); 11

12 12. Przednie światła przeciwmgielne; 13. Felgi stalowe lub aluminiowe; 14. Opony dedykowane do danego modelu samochodu letnie; 15. Koło zapasowe; 16. Klimatyzacja; 17. Centralny zamek sterowany pilotem; 18. Immobilizer; 19. Autoalarm; 20. Radioodtwarzacz CD; 21. Trójkąt odblaskowy; 22. Gaśnica; 23. Apteczka samochodowa; 24. Dywaniki gumowe w kabinie pasażerskiej oraz mata gumowa wodoodporna przestrzeni bagażowej; 25. Gwarancja mechaniczna na minimum 3 lata lub km; 26. Gwarancja na perforację blachy minimum 6 lat; 27. Autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego IV) Wymagania dotyczące leasingu: 1. Okres leasingu: 36 miesięcy; 2. Rodzaj rat: równe; 3. Opłata wstępna: 10% wartości pojazdów; 4. Wartość wykupu po zakończonej umowie: 1%; 5. Oprocentowanie rat leasingowych: stałe; 6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w cenie leasingu ubezpieczenie GAP (Guaranteed Auto Protection) 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela i zawarcia we własnym zakresie umów ubezpieczenia OC, AC i NNW 12

13 Załącznik nr 2 wzór Formularza Ofertowego FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o Nowy Sącz ul. Wincentego Pola Wykonawca: Dane wykonawcy 1 : Nazwa Adres Telefon REGON Faks NIP 3. Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres Oferta na: Leasing trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy w całości warunki w niej zawarte. 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w rozdziale XI SIWZ, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 3) Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. 4) Strony nr oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5) Nie zamierzamy powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcom / Zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom 2 : 1 W przypadku, gdy ofertę będą składać wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia należy wpisać dane wszystkich Wykonawców 2 Niepotrzebne skreślić

14 Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 1. 6) Oferujemy wykonanie przedmiotu za całkowite wynagrodzenie w kwocie: Cena netto zł (słownie: złotych) Stawka podatku VAT: % Cena brutto zł (słownie: złotych) zgodnie z poniższą kalkulacją: Opłata wstępna Rata leasingowa Kwota wykupu Razem W powyższej kwocie zawierają się wszelkie koszty i opłaty jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w ramach realizacji umowy. 7) Oferujemy następujące samochody: Marka:. Model:.. Jednocześnie oświadczamy, że oferowane pojazdy spełniają wszystkie wymogi, określone w SIWZ. Podpis(y): Lp. Nazwa Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Pieczęć Data 1.

15 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczy: Leasing trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła Lp. Nazwa Adres 1. Oświadczam(y) że: Spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia w zakresie: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podpis(y): Lp. Nazwa Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Pieczęć Data 1.

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia JRP/ZS-PO/01/2014 Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu dotyczy: Leasing trzech samochodów osobowych z napędem na cztery koła Lp. Nazwa Adres 1. Oświadczam(y) że: Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie 7 ust. 1 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE. Zgodnie z 7 ust. 1 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści Autor

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia JRP/ZS-PO/01/2014 majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podpis(y): Lp. Nazwa Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Pieczęć Data 1. Autor

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96...

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 Częstochowa, dnia. 07.05.2012 r. Oznaczenie sprawy: MSZ.ZP/08/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN ~L ~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: AZP-240 /PN-p14/058/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 KSAWERÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo