Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia w następującym zakresie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia w następującym zakresie:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia w następującym zakresie: ZADANIE nr 1 ubezpieczenie mienia Część A - ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Część B - ochrona ubezpieczeniowa od uszkodzeń (all risks) sprzętu elektronicznego i aparatury medycznej będącego własnością lub w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: ZADANIE nr 2 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część A - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, Część B - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej ZADANIE nr 3 ubezpieczenie pojazdów Część A - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Część B ubezpieczenie auto-casco, Część C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część D ubezpieczenie assistance OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1

2 ZADANIE nr 1 Część A : ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: 1. zaistnienie jakiegokolwiek zdarzenia losowego m.in.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, szkody wodociągowe lub centralnego ogrzewania, wydostanie się mediów z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, upadek drzew lub budowli, szkody przepięciowe, szkody elektryczne, katastrofa budowlana, dewastacja/wandalizm, oraz akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową oraz zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, 2. system ubezpieczenia : sumy stałe/pierwsze ryzyko (dla mienia osób trzecich, dla kradzieży, szyb, niskocennych środków trwałych, dewastacji/wandalizmu) 3. sumy ubezpieczenia (wartość księgowa brutto wg stanu na r.): budynki : ,69 zł w tym inwestycje w obcych środkach : ,85 zł budowle : ,12 zł kotły i maszyny energetyczne : ,44 zł maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania : ,41 zł w tym sprzęt komputerowy : ,79 zł (z wyłączeniem sprzętu obejmowanego ochroną w zakresie awarii o wartości księgowej brutto ,64 zł), maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe : ,08 zł urządzenia techniczne : ,38 zł pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji : ,35 zł narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : ,02 zł (z wyłączeniem sprzętu obejmowanego ochroną w zakresie awarii o wartości księgowej brutto ,79 zł), łącznie : ,39 zł środki obrotowe (leki, towary, pozostałe zapasy): ,00 zł (przewidywany maksymalny stan w okresie ubezpieczenia), mienie osób trzecich (użyczenie, dzierżawa, itp.): ,00 zł limity dla kradzieży z włamaniem i rabunku: - maszyny, urządzenia, wyposażenie : ,00 zł limit dla szyb od stłuczenia : ,00 zł limit dla ryzyka dewastacji / wandalizmu z włączeniem graffiti: ,00 zł limit dla niskocennych składników majątku (o wartości jednostkowej do zł) : ,00 zł 4. minimalny limit dla ryzyka katastrofy budowlanej : ,00 zł 5. minimalny limit dla szkód przepięciowych : ,00 zł 6. limit dla automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia : ,00 zł. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 2

3 Część B: ochrona ubezpieczeniowa od uszkodzeń (all risks) sprzętu elektronicznego i aparatury medycznej będącego własnością lub w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ: 1. wszystkie ryzyka, z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku 2. system ubezpieczenia : sumy stałe / limit odpowiedzialności 3. sumy ubezpieczenia (wartość księgowa brutto /odtworzeniowa) sprzęt komputerowy (przenośny i stacjonarny): ,63 zł aparatura medyczna: ,79 zł łącznie: ,42 zł koszty odtworzenia danych i nośniki danych : limit zł (m.in.: HIPOKRATES, Koma HR, CERES, MAAT, Centura Pakiet Świadczeniodawcy, Mssql Płatnik, WF magazyn) ZADANIE nr 2 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie : Szpital Lecznictwo Zamknięte, Przychodnie Specjalistyczne oraz pozostała działalność zapisana w Regulaminie Organizacyjnym. Odpowiedzialność Cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności - działalność podstawowa i uboczna zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Ubezpieczającego (załącznik nr 3 do SIWZ) - z włączeniem: Część A: Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na podstawie art. 136 b ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 3, poz. 10) Suma gwarancyjna: ,00 EUR na jedno zdarzenie i ,00 EUR na wszystkie zdarzenia. Część B: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela zostaną objęte roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 3

4 poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielenie tych świadczeń, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (tzw. nadwyżka). Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów warunków ubezpieczenia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych o ile w warunkach ubezpieczenia takie wyłącznie jest zawarte. Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności związanej z udzielaniem świadczeń medycznych oraz posiadanym mieniem w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi oraz osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej (także utracone korzyści) w tym m.in.: a) szkody powstałe w związku z czynnościami o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związane z zarządzaniem Szpitalem i majątkiem Szpitala, b) odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaną aparaturą medyczną i świadczonymi na jej bazie usługami medycznymi, c) szkody związane z użytkowaniem nieruchomości (budynki na terenie Szpitala) i mienia ruchomego (aparaty medyczne wraz z oprogramowaniem, itp.), z których Szpital korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, d) szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu, i innych mediów lub urządzeń związanych z dostarczaniem oraz przetwarzaniem energii elektrycznej, e) szkody powstałe w związku z użytkowaniem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, f)szkody z tytułu prowadzonej działalności medycznej wraz z ryzykami przeniesienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV i WZW, g) szkody wynikające z faktu nie wykonania, zaniechania wykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych, h) szkody powstałe w związku z posiadanym mieniem, i) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego o ile odpowiedzialność ustawową za szkodę ponosi Szpital, j)szkody powstałe na skutek zarażenia czerwonką, salmonellą lub innym zatruciem pokarmowym o ile winę ponosi Szpital, k) szkody będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetaczania krwi lub preparatów krwiopochodnych, l) szkody wyrządzone przez formalinę, formaldehyd, antykoncepcyjne środki hormonalne, m) szkody spowodowane wadą dostarczonych towarów lub wadliwym wykonaniem robót i usług, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 4

5 n) szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz leczenia izotopami, o) szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowywania, której przedmiotem są rzeczy pacjenta i osób odwiedzających złożone na przechowanie z racji wykonywanych świadczeń medycznych, w tym szatnia, p) szkody związane z zakażeniem wewnątrzszpitalnym w tym gronkowcem złocistym, q) szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami, za które Szpital ponosi odpowiedzialność ustawową w ramach łączącego strony stosunku prawnego, w tym np. słuchacze, studenci, wolontariusze, osoby odpracowujące karę pozbawienia wolności, stażyści, pracownicy skierowani z powiatowego Urzędu Pracy, r) szkody wyrządzone osobom, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w sytuacji kiedy staną się pacjentami Szpitala, s) szkody wyrządzone osobom bliskim pacjentów Szpitala, t)szkody powstałe w związku z działalnością apteki szpitalnej (działającej wyłącznie na potrzeby pacjentów) i szkody wyrządzone przez farmaceutów z rozszerzeniem o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, u) szkody wynikłe z niedotrzymania ustalonych terminów świadczeń medycznych, v) szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego będące następstwem wypadków przy pracy i zakażeń szpitalnych, w) szkody wynikłe z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, x) szkody związane z organizacją konferencji, spotkań, sympozjów zarówno na terenie Szpitala jak i poza jego terenem, y) szkody powstałe podczas przeprowadzania w Szpitalu badan klinicznych o ile będzie istniała odpowiedzialność Szpitala jako ośrodka badawczego, na terenie którego prowadzone są badania kliniczne, z) szkody wyrządzone w pojazdach znajdujących się na parkingach Szpitala, w tym w pojazdach należących do osób, za które odpowiedzialność ponosi Szpital bez względu na formę zatrudnienia. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ZADANIE nr 3 Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ: Część A: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. Suma gwarancyjna: zgodna z aktualnymi zapisami w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, na dzień wystawienia polis. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 5

6 Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony godzina na okres 12 miesięcy jednakże z włączeniem klauzuli pozwalającej na wyrównanie okresów ubezpieczenia do dnia 31 grudnia 2011 roku godzina Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać stawki / składki zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Część B: Ubezpieczenie Auto-Casco Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są wybrane pojazdy floty pojazdów należące do Ubezpieczającego określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony do dnia 31 grudnia 2011 roku godzina Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać stawki i składki zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Składka ubezpieczeniowa będzie stanowiła iloczyn sumy ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu oraz obowiązującej stawki dla danego pojazdu. Sumy ubezpieczenia wartości pojazdów określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami z bieżącego okresu ubezpieczenia i stanowić będą podstawę do wyboru oferty. Na kolejny okres ubezpieczenia sumy ubezpieczenia wartości pojazdów będą zaktualizowane a składka zostanie naliczona na podstawie stawek podanych w ofercie. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu w szczególności wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (np. dewastacja, włamanie), c) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, zassania, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, d) kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia Wymagane warunki dodatkowe: rozliczenie szkody: kosztorysowe wartość pojazdów: brutto (z VAT) wykupiony udział własny i amortyzacja. Część C : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 6

7 pasażerów pojazdu mechanicznego Zakres ubezpieczenia Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowiu) związane z ruchem pojazdów, a także: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas wykonywania naprawy pojazdu na trasie jazdy, podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu. Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również trwałe następstwa powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego wskutek zawału serca oraz udaru mózgu. Suma ubezpieczenia: zł na każde miejsce w pojeździe. Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać stawki / składki zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Część D: Ubezpieczenie Assistance Polska Przedmiot ochrony Organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielonej osobom podróżującym pojazdem wskutek: uszkodzenia pojazdu, kradzieży części składowych, dewastacji, awarii technicznej pojazdu. Dotyczy wyłącznie pojazdów objętych ubezpieczeniem AC. Zakres ochrony Podstawowy Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać stawki i składki zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jeżeli składka wliczona jest w stawkę ubezpieczenia AC Ubezpieczyciel winien wskazać to w ofercie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 7

8 ISTOTNE POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści umów ubezpieczenia ZADANIE nr 1 Część A - przedmiotem umowy jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk mienia będącego własnością lub w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Część B- przedmiotem umowy jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego będącego własnością lub w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Część A : zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (all risks) m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód wodociągowych lub centralnego ogrzewania, wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, upadku drzew, budynków lub budowli, szkód przepięciowych, szkód elektrycznych, katastrofy budowlanej oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także w wyniku zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu/dewastacji, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również budynki, budowle wyłączone z eksploatacji. Zakres ubezpieczenia all risks obejmuje wszelkie ryzyka za wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia a nie zostały włączone lub zmodyfikowane na podstawie klauzul i postanowień dodatkowych. a) przedmiot i sumy ubezpieczenia wartość księgowa brutto: budynki : ,69 zł w tym inwestycje w obcych środkach : ,85 zł budowle : ,12 zł kotły i maszyny energetyczne : ,44 zł maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania : ,41 zł w tym sprzęt komputerowy : ,79 zł (z wyłączeniem sprzętu obejmowanego ochroną w zakresie awarii o wartości księgowej brutto ,64 zł), maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe : ,08 zł urządzenia techniczne : ,38 zł pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji : ,35 zł OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 8

9 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : ,02 zł (z wyłączeniem sprzętu obejmowanego ochroną w zakresie awarii o wartości księgowej brutto ,79 zł), łącznie : ,39 zł środki obrotowe (leki, towary, pozostałe zapasy): ,00 zł (przewidywany maksymalny stan w okresie ubezpieczenia), mienie osób trzecich (użyczenie, dzierżawa, itp.) : ,00 zł limity dla kradzieży z włamaniem i rabunku: - maszyny, urządzenia, wyposażenie : ,00 zł limit dla szyb od stłuczenia : ,00 zł limit dla ryzyka dewastacji / wandalizmu z włączeniem graffiti: ,00 zł limit dla niskocennych składników majątku (o wartości jednostkowej do zł) : ,00 zł b) franszyza integralna nie ma zastosowania franszyza redukcyjna maksymalnie 200,00 zł, z zastrzeżeniem franszyz określonych w klauzulach dodatkowych c) klauzule dodatkowe obligatoryjne (teksty w załączeniu): klauzula reprezentantów, klauzula lokalizacji nieczynnych, klauzula automatycznego pokrycia limit zł, klauzula lokalizacji, klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia, klauzula katastrofy budowlanej limit ,00 zł, klauzula likwidacji szkody, klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą limit 10% max ,00 zł, klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie limit 10% max ,00 zł, klauzula przepięciowa limit minimalny zł, klauzula początku okresu odpowiedzialności, klauzula prolongaty zapłaty składki, klauzula przelewu bankowego, klauzula odkupienia urządzeń, klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, klauzula wartości księgowej brutto, klauzula potrącenia rat, klauzula prac remontowych limit zł, klauzula kosztów ewakuacji limit zł, klauzula aktów terroryzmu limit zł, klauzula różnicy wartości ubezpieczonego mienia limit zł, klauzula ubezpieczonego mienia limit zł na jedną szkodę i zł na wszystkie szkody, klauzula ważnych powodów wypowiedzenia, klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, klauzula zmiany prawdopodobieństwa wypadku, klauzula wyłączenia regresu. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 9

10 Część B : zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje : szkody w ubezpieczonym mieniu sprzęcie elektronicznym i aparaturze medycznej - powstałe w wyniku wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku (przedmiot ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) a) przedmiot i sumy ubezpieczenia (wartość księgowa brutto dla sprzętu): sprzęt komputerowy (przenośny i stacjonarny): ,63 zł (z zastrzeżeniem, iż dla pozycji nr 73 i 78 wykazu wartość odtworzeniowa) aparatura medyczna: ,79 zł łącznie : ,42 zł koszty odtworzenia danych i nośniki danych: ,00 zł (limit odpowiedzialności) b) franszyza integralna max 300,00 zł udział własny dla sprzętu o jednostkowej wartości pow zł max zł udział własny dla pozostałego sprzętu 10% wartości szkody min. 300 zł i max zł c) klauzule dodatkowe obligatoryjne (teksty w załączeniu): klauzula reprezentantów, klauzula automatycznego pokrycia limit zł, klauzula lokalizacji, klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia, klauzula likwidacji szkody, klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą limit 10% max ,00 zł, klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie limit 10% max ,00 zł, klauzula początku okresu odpowiedzialności, klauzula prolongaty zapłaty składki, klauzula przelewu bankowego, klauzula odkupienia urządzeń, klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, klauzula wartości księgowej brutto, klauzula potrącenia rat, klauzula ochrony sprzętu przenośnego, klauzula ochrony dla sprzętu/części od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji, klauzula ochrony dla endoskopów i urządzeń do terapii dożylnej, klauzula ochrony dla lamp elektronowych, klauzula ważnych powodów wypowiedzenia, klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 10

11 klauzula zmiany prawdopodobieństwa wypadku, klauzula wyłączenia regresu. ZADANIE nr 2 Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności - działalność podstawowa i uboczna zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Ubezpieczającego załącznik nr 3 do SIWZ z włączeniem: Część A : Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na podstawie art. 136 b ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 3, poz. 10) Suma gwarancyjna: ,00 EUR na jedno zdarzenie i ,00 EUR na wszystkie zdarzenia. Część B : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela zostaną objęte roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielenie tych świadczeń, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (tzw. nadwyżka). Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów warunków ubezpieczenia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych o ile w warunkach ubezpieczenia takie wyłącznie jest zawarte. Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 11

12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności związanej z udzielaniem świadczeń medycznych oraz posiadanym mieniem w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi oraz osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej (także utracone korzyści) w tym m.in.: a) szkody powstałe w związku z czynnościami o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związane z zarządzaniem Szpitalem i majątkiem Szpitala, b) odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaną aparaturą medyczną i świadczonymi na jej bazie usługami medycznymi, c) szkody związane z użytkowaniem nieruchomości (budynki na terenie Szpitala) i mienia ruchomego (aparaty medyczne wraz z oprogramowaniem, itp.), z których Szpital korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, d) szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu, i innych mediów lub urządzeń związanych z dostarczaniem oraz przetwarzaniem energii elektrycznej, e) szkody powstałe w związku z użytkowaniem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, f)szkody z tytułu prowadzonej działalności medycznej wraz z ryzykami przeniesienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV i WZW, g) szkody wynikające z faktu nie wykonania, zaniechania wykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych, h) szkody powstałe w związku z posiadanym mieniem, i) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego o ile odpowiedzialność ustawową za szkodę ponosi Szpital, j)szkody powstałe na skutek zarażenia czerwonką, salmonellą lub innym zatruciem pokarmowym o ile winę ponosi Szpital, k) szkody będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetaczania krwi lub preparatów krwiopochodnych, l) szkody wyrządzone przez formalinę, formaldehyd, antykoncepcyjne środki hormonalne, m) szkody spowodowane wadą dostarczonych towarów lub wadliwym wykonaniem robót i usług, n) szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz leczenia izotopami, o) szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowywania, której przedmiotem są rzeczy pacjenta i osób odwiedzających złożone na przechowanie z racji wykonywanych świadczeń medycznych, w tym szatnia, p) szkody związane z zakażeniem wewnątrzszpitalnym w tym gronkowcem złocistym, q) szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami, za które Szpital ponosi odpowiedzialność ustawową w ramach łączącego strony stosunku prawnego, w tym np. słuchacze, studenci, wolontariusze, osoby odpracowujące karę pozbawienia wolności, stażyści, pracownicy skierowani z powiatowego Urzędu Pracy, r) szkody wyrządzone osobom, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w sytuacji kiedy staną się pacjentami Szpitala, s) szkody wyrządzone osobom bliskim pacjentów Szpitala, t)szkody powstałe w związku z działalnością apteki szpitalnej (działającej wyłącznie na potrzeby pacjentów) i szkody wyrządzone przez farmaceutów z rozszerzeniem o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, u) szkody wynikłe z niedotrzymania ustalonych terminów świadczeń medycznych, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 12

13 v) szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego będące następstwem wypadków przy pracy i zakażeń szpitalnych, w) szkody wynikłe z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, x) szkody związane z organizacją konferencji, spotkań, sympozjów zarówno na terenie Szpitala jak i poza jego terenem, y) szkody powstałe podczas przeprowadzania w Szpitalu badan klinicznych o ile będzie istniała odpowiedzialność Szpitala jako ośrodka badawczego, na terenie którego prowadzone są badania kliniczne, z) szkody wyrządzone w pojazdach znajdujących się na parkingach Szpitala, w tym w pojazdach należących do osób, za które odpowiedzialność ponosi Szpital bez względu na formę zatrudnienia. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Franszyzy/udziały własne: zniesione ZADANIE nr 3 Przedmiotem umowy jest ochrona ubezpieczeniowa pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wyszczególnionych w wykazie w załączniku nr 5 do SIWZ. Zostanie zawarta jedna Generalna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach określonych w Części A, B, C, D, przedmiotowej części SIWZ. Generalna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych zawarta zostanie na okres od dnia 01 stycznia 2011r. godz do 31 grudnia 2010r. godzina 24.00, z zastrzeżeniem, iż na okres ubezpieczenia dla każdego pojazdu zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa z okresem ubezpieczenia od dnia następnego po dacie ekspiracji bieżącej polisy godzina do 31 grudnia 2011r. godzina z uwzględnieniem klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia dla ubezpieczeń obowiązkowych i naliczeniem składki w systemie pro rata za każdy dzień ochrony. Płatność składki nastąpi jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia. Składka dla ubezpieczenia AC, NNW, Assistance, naliczana będzie proporcjonalnie za każdy dzień faktycznie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 13

14 Rozliczenie składki nastąpi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności (dla ubezpieczeń dobrowolnych). Do Generalnej Umowy Ubezpieczeń Komunikacyjnych będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe: a) klauzula prolongaty zapłaty składki, b) klauzula przelewu bankowego, c) klauzula ważnych powodów wypowiedzenia, d) klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, e) klauzula wyłączenia regresu Część A : Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów Mechanicznych Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. Suma gwarancyjna: zgodna z aktualnymi zapisami w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na dzień wystawienia polis. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony godzina na okres 12 miesięcy jednakże z włączeniem klauzuli pozwalającej na wyrównanie okresów ubezpieczenia do dnia 31 grudnia 2011 roku godzina Część B : Ubezpieczenie Auto-Casco Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są wybrane pojazdy floty pojazdów należące do Ubezpieczającego określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony do dnia 31 grudnia 2011 roku godzina Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać stawki i składki zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Składka ubezpieczeniowa będzie stanowiła iloczyn sumy ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu oraz obowiązującej stawki dla danego pojazdu. Sumy ubezpieczenia wartości pojazdów określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami z bieżącego okresu ubezpieczenia i stanowić będą podstawę do wyboru oferty. Na kolejny okres ubezpieczenia sumy ubezpieczenia wartości pojazdów będą zaktualizowane a składka zostanie naliczona na podstawie stawek podanych w ofercie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 14

15 Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu w szczególności wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (np. dewastacja, włamanie), c) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, zassania silnika, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, d) kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia Postanowienia dodatkowe jakie będą miały zastosowanie do ubezpieczenia AC: naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, w szczególności mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania. kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia. przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia. likwidacja szkód następować będzie na podstawie rachunków lub kosztorysów (wyceny) albo w Autoryzowanych Serwisach Obsługi. udział własny Ubezpieczającego w szkodzie i/lub franszyza redukcyjna zniesione. Franszyza integralna 100 PLN. Ubezpieczyciel obejmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody. nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia). szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC i nie będą uwzględniane przy wyliczeniu szkodowości. Suma ubezpieczenia Przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się stałą w czasie trwania umowy ubezpieczenia kwotę odpowiadającą wartości ubezpieczonego pojazdu w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia pojazdu będzie stanowiła: dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto (z VAT, o ile nie zostanie odliczony), dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Ubezpieczającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (w zależności od OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 15

16 wniosku z VAT o ile nie ma podstaw do jego odliczenia). W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu. W terminie 30 dni od daty zawarcia umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się dokonać wyceny pojazdów lub potwierdzić wycenę otrzymaną od Ubezpieczającego. Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkuje uznaniem podanych do ubezpieczenia sum za odpowiadające wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Warunki likwidacji szkód likwidacja szkód w trybie bezgotówkowym, na wniosek Ubezpieczającego w trybie gotówkowym. oględziny uszkodzonego pojazdu nie później niż 48 godzin po zgłoszeniu (dotyczy również oględzin dodatkowych). Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego, przy czym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanych Serwisach Obsługi. Część C : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Zakres ubezpieczenia Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowiu) związane z ruchem pojazdów, a także: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas wykonywania naprawy pojazdu na trasie jazdy, podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu. Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również trwałe następstwa powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego wskutek zawału serca oraz udaru mózgu. Suma ubezpieczenia zł na każde miejsce w pojeździe, z zastrzeżeniem, iż w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest 100% sumy ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony do dnia 31 grudnia 2011 roku godzina Część D : Ubezpieczenie Assistance Polska Przedmiot ochrony Organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielonej osobom podróżującym pojazdem wskutek: uszkodzenia pojazdu, kradzieży części składowych, dewastacji, awarii technicznej pojazdu. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 16

17 Dotyczy wyłącznie pojazdów objętych ubezpieczeniem AC. Zakres ochrony Podstawowy Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać stawki/składki zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jeżeli składka wliczona jest w stawkę ubezpieczenia AC Ubezpieczyciel winien wskazać to ofercie. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony do dnia 31 grudnia 2011 roku godzina KLAUZULE DODATKOWE OBLIGATORYJNE: AR klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia w zakresie all risks (Zadanie nr 1, Część A), EEI klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (Zadanie nr 1, Część B), KOM klauzula ma zastosowanie do ubezpieczeń floty pojazdów (Zadanie nr 3, Część A, B, C, D). Klauzula reprezentantów Rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów uważa się Dyrektora Szpitala i jego Zastępców. (do AR i EEI) Klauzula lokalizacji nieczynnych Ochroną ubezpieczeniową objęte są również lokalizacje (obiekty), w których działalność nie była prowadzona lub zaprzestano prowadzenia działalności, bez względu na długość okresu wyłączenia z eksploatacji. (do AR) Klauzula automatycznego pokrycia Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości mienia, wynikający z nabycia lub modernizacji środków trwałych w okresie ubezpieczenia. Wzrost wartości mienia nie wymaga zgłoszenia przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zmiany w posiadanym mieniu w terminie 45 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, co może stanowić podstawę do naliczenia składki. Składka naliczana będzie na zasadzie pro rata składki rocznej od wartości nowo nabytych lub zmodernizowanych środków trwałych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do kwoty ,00 zł. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 17

18 Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. (do AR) Klauzula automatycznego pokrycia Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości mienia, wynikający z nabycia lub modernizacji środków trwałych w okresie ubezpieczenia. Wzrost wartości mienia nie wymaga zgłoszenia przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zmiany w posiadanym mieniu w terminie 45 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, co może stanowić podstawę do naliczenia składki. Składka naliczana będzie na zasadzie pro rata składki rocznej od wartości nowo nabytych lub zmodernizowanych środków trwałych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do kwoty ,00 zł. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. (do EEI) Klauzula lokalizacji Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na terenie Polski, w których znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczonego oraz znajdujące się pod jego kontrolą lub w pieczy, a także wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczony prowadzi działalność. (do AR i EEI) Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia W ramach niniejszej umowy Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową doubezpieczenie wynikające z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w terminie wyznaczony przez Ubezpieczyciela nie krótszym jednak niż 14 dni. Składka dodatkowa będzie naliczana w systemie pro rata. (do AR i EEI) Klauzula katastrofy budowlanej Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek katastrofy budowlanej. Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia ustala się, iż: 1. katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 2. nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności : ,00 zł. (do AR) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 18

19 Klauzula likwidacji szkody Ubezpieczyciel nie może powoływać się na fakt braku pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeżeli nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania lub przywrócenia działalności, dostaw energii elektrycznej, cieplnej, itp. po sporządzeniu pisemnego protokołu zawierającego: datę sporządzenia, skład komisji, datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody(jeśli jest to możliwe), wykaz uszkodzonego mienia, krótki opis zdarzenia, szacunkową wartość szkody, dokumentację fotograficzną. (do AR i EEI) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Ubezpieczyciel uznaje, iż kosztem ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobiegania szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody jest również koszt zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia, bez względu na to czy szkoda w tym mieniu faktycznie powstała. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie kosztów ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ubezpieczyciel pokryje dodatkowo te koszty w ramach limitu dodatkowego w wysokości 10% sumy ubezpieczenia mienia uszkodzonego lub bezpośrednio zagrożonego szkodą jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. (do AR) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Ubezpieczyciel uznaje, iż kosztem ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobiegania szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody jest również koszt zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia, bez względu na to czy szkoda w tym mieniu faktycznie powstała. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie kosztów ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ubezpieczyciel pokryje dodatkowo te koszty w ramach limitu dodatkowego w wysokości 10% sumy ubezpieczenia mienia uszkodzonego lub bezpośrednio zagrożonego szkodą jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. (do EEI) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel, w ramach limitu dodatkowego (ponad sumę ubezpieczenia) wynoszącego 10% wysokości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia zwróci Ubezpieczającemu udokumentowane koszty dodatkowe, będące konsekwencją straty lub szkody objętej zakresem ubezpieczenia i polegające na: 1. złomowaniu, usunięciu rumowiska lub ubezpieczonego mienia, 2. rozmontowaniu, rozłożeniu lub rozebraniu ubezpieczonego mienia, 3. oszalowaniu lub umocnieniu ubezpieczonego mienia. (do AR) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel, w ramach limitu dodatkowego (ponad sumę ubezpieczenia) wynoszącego 10% wysokości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia zwróci Ubezpieczającemu udokumentowane koszty dodatkowe, będące konsekwencją straty lub szkody objętej zakresem ubezpieczenia i polegające na: 1. złomowaniu, usunięciu rumowiska lub ubezpieczonego mienia, 2. rozmontowaniu, rozłożeniu lub rozebraniu ubezpieczonego mienia, 3. oszalowaniu lub umocnieniu ubezpieczonego mienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 19

20 (do EEI) Klauzula przepięciowa W odniesieniu do maszyn, urządzeń i aparatów technicznych oraz instalacji rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć. Za przepięcie uznaje się nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany między innymi wyładowaniami atmosferycznymi. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny, urządzenia i aparatu technicznego i instalacji a łącznie nie może przekroczyć podanego w umowie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności, opłacając składkę uzupełniającą liczoną wg stopy składki określonej w umowie ubezpieczenia proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach (woltomierzach, amperomierzach itp.), we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach itp., w maszynach i urządzeniach, w których - w okresie poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów, w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami). Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje w okresie ubezpieczenia. (do AR) Klauzula początku okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki), odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. (do AR, EEI, KOM) Klauzula prolongaty zapłaty składki Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. (do AR, EEI, KOM) Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. (do AR, EEI, KOM) Klauzula odkupienia urządzeń W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 20

21 (do AR i EEI) Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia przeciwpożarowe w funkcjonujących lokalizacjach oraz we wszystkich nowych lokalizacjach wprowadzanych do umowy ubezpieczenia w czasie jej trwania za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel może zażądać wprowadzenia w danym obiekcie minimalnych zabezpieczeń wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, przepisów ppoż. i bhp. (do AR i EEI) Klauzula wartości księgowej brutto. W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w wartości księgowej brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku nieprawidłowego zadeklarowania wartości księgowej brutto przez Ubezpieczonego. (do AR i EEI) Klauzula potrącenia rat. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą wypłaty odszkodowania nieopłacone raty nie zostaną potrącone z odszkodowania ani też Ubezpieczyciel nie wezwie Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych rat w terminach innych niż określone w umowie. (do AR i EEI) Klauzula prac remontowych Rozszerza się ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym: 1) przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia, 2) przedmiotem robót budowlano-montażowych do kwoty ,00 zł na jedno zadanie w okresie ubezpieczenia w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: a) realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, b) roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji. W przypadku, gdy łączna wartość robót budowlano-montażowych w rocznym okresie ubezpieczenia przekracza limit podany w klauzuli tj ,00 zł, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela. Franszyza redukcyjna dla przedmiotu robót budowlano-montażowych: 1.000,00 zł. Franszyza redukcyjna dla przedmiotu ubezpieczenia- ogólna. (do AR) Klauzula ochrony sprzętu przenośnego Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu. W razie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży z włamaniem z pojazdu, dodatkowo ustala się, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 21

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie Nr 2 ubezpieczenie mienia.

Ubezpieczenie mienia Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie Nr 2 ubezpieczenie mienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 2 ubezpieczenie mienia. Część A Ubezpieczenie majątkowe Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Część B

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera /IMP/KP/RK/2015/12/94 Łódź, dnia 29 grudnia 2015r. REKOMENDACJA Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 91-348 Łódź Dotycząca: Obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne.

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne. Gdańsk, dnia 11.07.2017r. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk NIP: 584-22-64-707 REGON: 191474505 Zmodyfikowane

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1. Okres ubezpieczenia - 1.04.2017 31.03.2018. Opłata składki dwie raty. Wypłacone odszkodowania oraz ich wysokość w ostatnich trzech latach we wszystkich rodzajach ubezpieczeń: 2013 uszkodzenie dachu na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo