Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Usługi Komunalne TRZEBINIA Sp. z o.o Trzebinia, Rynek 18, Tel/Fax / , NIP: , REGON: , nr KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy, adres 2. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego: jednej sztuki używanej koparko-ładowarki :rok produkcji nie starsza niż 2008r. Wymogi dotyczące koparko-ładowarki używanej rok produkcji - nie starsza niż 2008r. - rok produkcji: nie starsza niż 2008r. - koparko ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym - przebieg: nie więcej niż mtg - silnik wysokoprężny, turbodoładowany o mocy nie większej niż 75 kw - napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie - koła przednie małe w rozmiarze 20, koła tylne duże w rozmiarze 26 - stopień zużycia opon: nie większy niż 50% - przednia oś skrętna, wspomagana hydrauliczne z możliwością awaryjnego sterowania maszyną - zewnętrzna średnica zawracania bez hamowania: nie większa niż 8,2 m - zewnętrzna średnica zawracania z hamowaniem: nie większa niż 7 m - mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego - kąt przechyłu osi przedniej nie mniej niż 16 o (stopni) - rozstaw osi: nie więcej niż 2,20 m - skrzynia biegów manualna - wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika w kolumnie kierownicy - układ hydrauliczny z pompą zębatą, ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym nie mniej niż 250 bar - wyjście hydrauliczne wysokiego ciśnienia do podpięcia młota wyburzeniowego - stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacja luzu - kabina operatora spełniająca normy bezpieczeństwa ROPS-FOPS - kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, sygnał dźwiękowy, lusterka zewnętrzne, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, licznik motogodzin - fotel operatora obrotowy, regulowany, wyposażony w pas bezpieczeństwa - oświetlenie drogowe, oświetlenie robocze-halogeny z przodu i z tyłu maszyny - maszyna po przeglądzie: wymienione oleje w silniku i skrzyni biegów oraz filtry paliwa i powietrza Osprzęt ładowarkowy koparko- ładowarki - łyżka ładowarkowa w systemie z dwoma równoległymi siłownikami przechylania, zapewniająca samopoziomowanie łyżki - układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu, przejazdu - łyżka ładowarkowa dzielona otwierana, wielofunkcyjna, umożliwiająca: spychanie, rozściełanie, wyrównywanie, ładowanie, chwytanie, kopanie 1

2 - szerokość łyżki ładowarkowej nie mniej niż 2,35 m - pojemność łyżki ładowarkowej nie mniej niż 1m 3 - wysokość załadunku ładowarki nie mniej niż 3,2 m - wysokość wyładunku ładowarki 2,74 m - widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej Osprzęt koparkowy koparko ładowarki - koparka z łyżką podsiębierną z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika - ramię koparkowe bez luzów po regeneracji - układ sterowania za pomocą dźwigni - ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym - maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 5,90 m - zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia nie mniej niż 6,50 m - kąt obrotu łyżki koparki nie mniej niż 200 o (stopni) - łyżka koparkowa o szerokości nie mniej niż 600 mm - łyżka do skarpowania o szerokości nie mniej niż 1500 mm Wyposażenie dodatkowe - trójkąt ostrzegawczy - gaśnica - apteczka - klucz do kół - pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego Termin realizacji dostawy nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy leasingu finansowego Pozostałe wymagania Zamawiającego Wykonawca nie później niż w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu n/w dokumenty: - świadectwa homologacji na pojazdy określone w pkt. 3 wydane przez Ministra Infrastruktury (w przypadku, gdy wymagane będą przez organ rejestrujący pojazdy) lub innych równoważnych dokumentów pozwalających na rejestrację pojazdów, a tym samym potwierdzających dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych przez właściwy wydział komunikacji w postaci: - oświadczenia importera lub producenta dokonującego jednostkowej zabudowy pojazdu w ilości jednej sztuki w danym roku kalendarzowym wraz z aktualnymi badaniami potwierdzającymi zgodność wykonania potwierdzoną przez właściwą okręgową stację kontroli pojazdów lub - zaświadczenia o zwolnieniu z czynności homologacyjnych wydane przez Ministra Infrastruktury aktualne na dzień protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy) Ponadto pojazd winien posiadać: - niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające do ruchu w Polsce i umożliwiające ich eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego Dodatkowe wymagania dotyczące pojazdu w zakresie gwarancji: Wymogi dotyczące gwarancji na używaną koparko-ładowarkę, nie starszą niż 2008r. co najmniej 6 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do: - niezwłocznego przyjęcia pojazdu do serwisu tj. do 24 godzin, - podjęcia naprawy pojazdu w ciągu 48 godzin, od zgłoszenia Zamawiającego (telefon lub faks), Wykonawca zapewni szkolenie obsługi u Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania pojazdu. W dniu dostawy pojazdu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia Usługi Komunalne Trzebinia Sp. z o.o., Rynek 18, Trzebinia. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do ww. miejsca dostawy po stronie Wykonawcy. 2

3 Przekazanie do użytkowania oraz potwierdzenie zgodności parametrów techniczno-eksploatacyjnych pojazdów z specyfikacją SIWZ odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego w dniu odbioru Wymagania dotyczące leasingu 1. Rodzaj leasingu: leasing finansowy, Zamawiający dokonuje amortyzacji przedmiotu zamówienia. 2. Okres leasingu 48 miesięcy. 3. Opłata wstępna nie więcej niż 20%. Opłata wstępna będzie miała charakter kaucji terminowej która zostanie zakwalifikowana przez Wykonawcę w poczet zapłaty pierwszej raty leasingowej na podstawie podpisanego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia określonego w pkt Raty leasingowe: czterdzieści osiem miesięcznych równych rat leasingowych. 5. Możliwość wcześniejszej spłaty rat leasingowych. 6. Preferowany okres spłaty rat leasingowych dziesięć ostatnich dni każdego miesiąca. 7. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów w postaci prowizji, opłat przygotowawczych oraz pozostałych. 8. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu oraz po dokonaniu zapłaty ostatniej raty leasingowej Zamawiający na podstawie art. 709 K.C. staje się właścicielem prawnym przedmiotu zamówienia. Waluta leasingu polski złoty, raty leasingowe oraz inne wartości są równe w okresie leasingowania przy czym koszt oprocentowania oparty będzie na zmiennej stawce referencyjnej WIBOR 1M z dnia podpisania umowy leasingu. Cenę zamówienia brutto należy obliczyć przyjmując stawkę referencyjną WIBOR 1M z dnia r. 9. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Finansującego (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego Art. 709 traktujący o leasingu. Zamawiający zaakceptuje stosowany wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu stosowany przez Finansującego stosowany w obrocie gospodarczym jeśli ich treść nie będzie w sprzeczności z warunkami specyfikacji SIWZ oraz będzie zawierała istotne postanowienia umowy określone przez Zamawiającego w Załączniku nr Zamawiający będzie ponosił koszty podatku drogowego w okresie trwania umowy leasingu w wysokości kosztu poniesionego przez Wykonawcę na podstawie otrzymanej refaktury bądź noty obciążeniowej. 11. Zamawiający poniesie jednorazowe koszty rejestracji pojazdu w wysokości rzeczywistego kosztu poniesionego przez Finansującego na podstawie otrzymanej refaktury bądź noty obciążeniowej. 12. Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NW w okresie trwania umowy leasingu ponosi Zamawiający po uprzednim zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia proponowanymi przez Wykonawcę. Koszty ubezpieczenia o których mowa powyżej nie stanowią składnika rat leasingowych oraz ceny zamówienia brutto, tym samym nie stanowią przedmiotu oceny wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części Usługi leasingu finansowego Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Termin realizacji zamówienia : - nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy 3

4 8. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji co najmniej trzech dostaw o podobnym zakresie na podstawie umowy leasingu finansowego,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie Przystępujący do udziału w postępowaniu powinni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4

5 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 8.7 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8.8 Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zobligowany jest do złożenia pisemnych oświadczeń (wg zał. nr 3 i 3a), że : 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiada wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wymagane dokumenty, poza oświadczeniem określonym w pkt 9 s.i.w.z: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 5

6 przed upływem terminu składania ofert ;a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. e) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. f) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - należy dołączyć dowód wpłaty/przelewu Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Ponadto składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt.9.1 ppkt. a, b, c, d, e oraz pisemne (tj. w oryginale) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. UWAGA: Dokumenty wymienione w pkt (lub 9.2, 9.3) przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6

7 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami. Jadwiga Sośnierz, tel w. 19 lub Zbigniew Filipek, tel w Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca nie wymaga wnoszenia wadium. 13. Termin związania ofertą: Termin wiązania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 14. Opis sposobu przygotowania oferty. a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem, na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 b) Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę oraz poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. c) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na s.i.w.z; d) Załączniki powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w s.i.w.z.; e) Oferta winna być podpisana przez wykonawcę. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. f) Ofertę należy umieścić w kopercie, która: winna być zaadresowana na adres: Usługi Komunalne Trzebinia Sp. z o.o Trzebinia Rynek 18 oraz posiadać odpowiednio oznaczenia: Oferta na dostawę na podstawie umowy leasingu finansowego jednej sztuki używanej koparkoładowarki :rok produkcji nie starsza niż 2008r. i nie otwierać przed r., godz. 11:30 ; Poza oznaczeniami podanymi wyżej, na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wykonawcy, aby można 7

8 było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia; g) Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer otrzymała jego oferta. Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie określonym w pkt. 15 ppkt a), zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte; h) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem otwarcia ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować, opieczętować i oznaczyć zgodnie z postanowieniem pkt. 14 ppkt. f), a koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniami: ZMIANA lub WYCOFANIE i) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. a) Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Trzebini, Rynek 18, II piętro, sekretariat, nie później niż do dnia r. do godz. 11:00. b) Otwarcie ofert: Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Trzebini, Rynek 18, Sala narad. 16. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (tj. podatki, opłaty celne, koszty transportu itp.) Cenę należy wpisać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia wynikające z wykonania umowy dokonywane będą w złotych polskich. 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Cena % Sposób oceny ofert. Cena do wyboru oferty będzie brana pod uwagę cena ryczałtowa brutto za całość przedmiotu zamówienia, największą ilość punktów otrzyma cena najniższa, pozostałe ceny zostaną przeliczone proporcjonalnie do najniższej ceny. Cena - max 100 pkt. x 100% - oferta z najniższą ceną -100 pkt. cena najniższa - następna badana oferta = x 100 x 100% cena badana 8

9 19. Wyjaśnienia treści ofert. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych). 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty o : - wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenionych wykonawcach, - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej i w publicznie dostępnym miejscu w swojej siedzibie informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenionych wykonawcach. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem,po upływie ustawowych terminów na składanie środków ochrony prawnej. 3) Po rozstrzygnięciu postępowania wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, na pisemną prośbę zamawiającego winien wskazać osoby umocowane do podpisania umowy, bank i numer konta, na które będzie przekazywane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. 21. Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia przyszłej umowy zawarte są w załączniku nr 4 do siwz. 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z póż. zm.) 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się :w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 5. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 9

10 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 Częstochowa, dnia. 07.05.2012 r. Oznaczenie sprawy: MSZ.ZP/08/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę stołów operacyjnych

Przetarg nieograniczony na Dostawę stołów operacyjnych Znak sprawy 196 /EZP/13 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę stołów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy:

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96...

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy SE.271.7.2014 ZAMAWIAJĄCY :

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo