SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w al. Wojska Polskiego 80/82; Szczecin reprezentowany przez Lek. Jarosława Nowaka - Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz z późn. zm.) na Ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Znak sprawy: 10/2013 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze wszystkimi załącznikami) zatwierdzam... kierownik jednostki zamawiającej (data i podpis)

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ A INFORMACJE OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY 2. DORADCA UBEZPIECZENIOWY 3. PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 4. INFORMACJA O BRAKU ZAMIARU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANAWIANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ WYBORU OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 5. INFORMACJA NA TEMAT WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTĘPNE 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW 4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 5. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ 6. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 7. WADIUM 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 10. SKŁADANIE OFERT 11. OTWARCIE OFERT 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 13. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 15. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 16. ODRZUCENIE OFERT 17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 18. UMOWA 19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚĆ I. DANE O ZAMAWIAJĄCYM 1. NAZWA I ADRES, NIP, REGON, PKD 2. FORMA PRAWNA, PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI 3. SZKODOWOŚĆ CZĘŚĆ II. RODZAJE UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, NNW, AC, ASS. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH ROZDZIAŁ D - FORMULARZ OFERTY, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY, WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SYTUACJI FINANSOWEJ WYKONAWCY ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY Specyfikacja zawiera 36 ponumerowanych stron (w tym załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6). 2

3 ROZDZIAŁ A INFORMACJE OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w al. Wojska Polskiego 80/82; Szczecin Postępowanie przygotowuje i przeprowadza w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego Pełnomocnik: AKMA BROKERS Sp. z o.o, ul. Poleska 27, Katowice, nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U, Przedstawicielstwo w ul. Ku Słońcu 2/2; Szczecin 2. DORADCA UBEZPIECZENIOWY AKMA BROKERS Sp. z o.o, ul. Poleska 27, Katowice, nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U, Przedstawicielstwo w ul. Ku Słońcu 2/2; Szczecin Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem. 3. PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 1) Ilekroć niżej zastosowane jest pojęcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 2) Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie Ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Do niniejszego postępowania mają również zastosowanie obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz z późn. zm.). 4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy ubezpieczycielowi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy. do 10% wartości zamówienia. 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 3

4 4. INFORMACJA O BRAKU ZAMIARU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANAWIANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ WYBORU OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5. INFORMACJA NA TEMAT WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM Zamawiający zastrzega, iż ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamówienie może być powierzone podwykonawcom jedynie w zakresie dozwolonym zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 950). Wykonawca ma obowiązek wskazać - w pkt. 10 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) - część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust. 4 Ustawy). 6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są Ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w zgodnie z opisem zawartym w rozdziale C niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Opis przedmiotu zamówienia wymagania zamawiającego, obejmujące: - ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, ASS. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod wg CPV: , ,

5 ROZDZIAŁ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTĘPNE 1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:./2013. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 2) Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie Zamawiający należy pojęcie to odnosić również do pełnomocnika (brokera) w zakresie powierzonych mu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. 3) Zamówienie powinno być realizowane wg wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale C Opis przedmiotu zamówienia wymagania Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 5) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ zostały zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty. 6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca bez względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia komunikacyjne: 13 grudnia 2013 r. 20 października 2016 r. (początek i koniec okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów podane są w SIWZ i mieszczą się w tym okresie, przy czym okres ubezpieczenia dla każdego z pojazdów wynosi 24 miesiące w podziale na 2 okresy 12 miesięczne). 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące: a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż: 1) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2a - posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 22 sierpnia 2013 r., poz. 950) w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia; 2) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2b 2c Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tych warunków; 3) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2d zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U r., poz. 950): 5

6 posiada na dzień 31 grudnia 2012r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, posiada na dzień 31 grudnia 2012r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego, posiada na dzień 31 grudnia 2012r. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami. Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców, zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia. 4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 4.1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowiązany jest do załączenia do oferty: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może złożyć w miejsce w/w dokumenty, o których mowa w obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231) Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do załączenia do oferty: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólne), 2) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub innego dokumentu wystawionego przez uprawniony organ potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony w/w dokument dla każdego z nich). 3) oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. (W przypadku składania oferty 6

7 wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo wszyscy Wykonawcy wspólnie) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia W przypadku podmiotów, o których mowa powyżej przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4.3., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4) W przypadku podmiotów wymienionych powyżej w pkt 4.4. przekładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - w tym celu wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ (oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej) Do oferty zaleca się dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeżeli takie występują. Przez szczególne warunki ubezpieczenia zamawiający rozumie także dodatkowe klauzule włączające, określające zakres ochrony nie ujęty w OWU lub zapisy dostosowujące OWU do wymagań zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ, przy czym dołączenie takich szczególnych warunków ubezpieczenia jest wymagane dla ich obowiązywania. Nie jest konieczne dołączanie warunków ubezpieczenia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7

8 2) Od każdego z wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). 3) W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. Z umowy tej w szczególności powinno wynikać: a) ustalenie zasad współpracy pomiędzy wykonawcami występującymi wspólnie w przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych wykonawców, c) wskazanie lidera (pełnomocnika) w konsorcjum, d) uprawnienie lidera (pełnomocnika) do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji szkód do kwoty ,00 zł, e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie z art. 141 ustawy), f) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia, g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum. 5) Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać warunki udziału w postępowaniu niezbędne dla wykonawców indywidualnych określone w pkt. 3.1 ppkt 1) oraz w pkt ppkt. 2a) WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Warunki określone w pkt ppkt. 2b) 2d) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1) Zamawiający (pełnomocnik) urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Zamawiający (pełnomocnik) z wykonawcami porozumiewać się będzie w niniejszym postępowaniu w następujący sposób: a) Postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem punktu c). b) Pytania dotyczące SIWZ oraz informacje kierowane do Zamawiającego, składane są na piśmie w terminach określonych ustawą. c) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przy przekazywaniu następujących dokumentów: pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ, zmiany treści SIWZ, wezwania o których mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, wniosek o wyjaśnienie treści oferty i wyjaśnienie treści oferty, wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pytania oraz wyjaśnienia odnośnie rażąco niskiej ceny, zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie, 8

9 informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, kopię wniesionego odwołania przez wykonawcę, zawiadomienie Wykonawców o wniesionym odwołaniu wraz z jego kopią, przekazanie informacji przez wykonawcę o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy, przekazanie informacji przez zamawiającego wykonawcom, w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji określonej w pkt powyżej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zawiadomienia o unieważnieniu postępowania. d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłoczne potwierdzić fakt jej otrzymania (art. 27 ust. 2 Ustawy). e) Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą zarejestrowania. f) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. g) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na swojej stronie internetowej (www.krwiodawstwo.szczecin.pl). h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została udostępniona (art. 38 ust. 4 Ustawy). i) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej. j) Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Joanna Kowalik przedstawiciel brokera ubezpieczeniowego Akma-Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w, ul. Ku Słońcu 2/2, Szczecin, tel. (91) Dane do kontaktu: - pisemnie: Akma-Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w, ul. Ku Słońcu 2/2, 9

10 Szczecin - faxem: nr , - pocztą elektroniczną: UWAGA: zaleca się, by zainteresowani, którzy pobrali niniejszą SIWZ ze strony internetowej zamawiającego i chcą uzyskać status uczestnika postępowania (wykonawcy), przesłali do zamawiającego (pełnomocnika) pisemną (lub faksem albo pocztą elektroniczną) informację o pobraniu SIWZ oraz podali swoje dane (nazwę firmy, adres, numery telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej). 2) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 7. WADIUM Wniesienie wadium nie jest wymagane. 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Do oferty dołączone powinny być załączniki (w tym oświadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty na oba zadania powtarzające się załączniki do oferty wystarczy dołączyć w jednym egzemplarzu. 4) Do oferty zaleca się dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeżeli takie występują. Przez szczególne warunki ubezpieczenia zamawiający rozumnie także dodatkowe klauzule włączające, określające zakres ochrony nie ujęty w OWU lub dostosowujące OWU do wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ, przy czym dołączenie takich szczególnych warunków ubezpieczenia jest wymagane dla ich obowiązywania. Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 6) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 7) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczątkami. Zaleca się, aby nie podpisane strony oferty były parafowane. Dopuszcza się parafowanie nie podpisanej strony przez jedną z osób podpisujących ofertę. 8) Wymaga się, by pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania oferty było dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 9) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane. 10

11 10) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. 11) Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 12) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje się nie dotyczy. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z drukami i formularzami załączonymi do SIWZ. 13) Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zawierającym na jednej stronie oznaczenie: OFERTA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE RCKIK W SZCZECINIE oraz nie otwierać przed dniem r., przed godziną 10.15, a na drugiej stronie nazwę i adres wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 15) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 16) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w taki sam sposób, co oferta, a koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem ZMIANA bądź WYCOFANIE. 17) Powiadomienie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia o wycofaniu oferty, podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej / osób upoważnionych przez wykonawcę do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty. Upoważnienie do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty musi znajdować się w kopercie wraz z oświadczeniem o wycofaniu oferty. 18) Powiadomienie o zmianie oferty musi zawierać pisemne oświadczenie o zmianie oferty, określenie zakresu i rodzaju tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca musi dokumenty te umieścić w kopercie. 19) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 20) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje składane przez wykonawców w postępowaniu, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być oznaczone klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa nie udostępniać i nie złączone w sposób trwały z pozostałą częścią oferty. 10. SKŁADANIE OFERT 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika zamawiającego: Akma-Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w, ul. Ku Słońcu 2/2, Szczecin, do dnia r. do godziny ) Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie jeśli znajduje się w siedzibie pełnomocnika zamawiającego do daty i godziny składania ofert. 11

12 3) Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez pełnomocnika zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia. 4) Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego (pełnomocnika) po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 11. OTWARCIE OFERT 1) Zamawiający (pełnomocnik) otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu r. o godz w siedzibie pełnomocnika zamawiającego: Akma -Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w, ul. Ku Słońcu 2/2, Szczecin, 2) Otwarcie ofert jest jawne. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone: a) stan otwieranych ofert (koperty winny być nienaruszone do chwili otwarcia), b) nazwy i adresy wykonawców, c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, d) warunki płatności zawarte w ofertach. 5) Oferty oznaczone wycofanie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3 i OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) Ceną oferty w zakresie poszczególnych ubezpieczeń, jest składka obliczona przez wykonawcę dla danego ubezpieczenia. 2) Wykonawca określi całkowitą składkę ubezpieczeniową za wykonanie przedmiotu zamówienia, a także roczne składki ubezpieczeniowe za poszczególne rodzaje ubezpieczeń, zgodnie z tabelą w pkt 1 formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny każdej pozycji formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4) Ustalając składkę wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga się, aby składka w każdej pozycji zawierała w sobie ewentualne upusty i zniżki oferowane przez wykonawcę. 5) Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie. 6) Ceny powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy czym zaokrąglenia należy dokonać w sposób następujący: w górę, gdy 0,5 do 1 grosza, w dół, gdy < 0,5 do 0 grosza. 7) Ceną oferty przyjmowaną do oceny ofert jest zsumowana wartość poszczególnych pozycji tabeli w pkt. 1 formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ - z kolumny Składka w zł razem (za cały okres) z wiersza Składka w zł razem za cały przedmiot zamówienia. 8) Cena oferty przyjmowana do oceny ofert służyć będzie wyborowi najkorzystniejszej oferty, nie musi być jednakże ostateczną ceną, za którą zostanie zrealizowane zamówienie. Składka za ubezpieczenie może się zmienić w przypadkach opisanych w SIWZ, a w szczególności w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia. Stawki na podstawie których zostały wyliczone składki w ofercie (wg wzoru: suma ubezpieczenia x stawka = składka) będą wiążące. 12

13 13. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 1) Oceny ofert dokonuje pełnomocnik powołany przez Zamawiającego. 2) Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria: 100% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po uwzględnieniu wszystkich upustów); Wartość kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru: najniższa zaoferowana cena cena zaoferowana w badanej ofercie 100 pkt x 100% 3) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 4) W toku badania ofert zamawiający (pełnomocnik) dokona badania ważności ofert oceni spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i oceni oferty zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami. 5) Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne z SIWZ. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w ustalonym w SIWZ zakresie ubezpieczenia, w szczególności: a) zmiany treści klauzul, b) wprowadzanie limitów dla klauzul niższych niż przewidziane w SIWZ, c) ustalanie franszyz, udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyższych niż przewidziane w SIWZ, d) wprowadzanie dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności. 6) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7) Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 8). 8) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w szczególności w następujących przypadkach w opisany poniżej sposób: a) w formularzu ofertowym w tabeli (pkt 1 formularza, załącznik nr 1 do SIWZ) obliczona wysokość składki nie odpowiada % od sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń, przyjmuje się, że prawidłowo podano stawki %, (nie dotyczy składek ryczałtowych), b) jeżeli w formularzu ofertowym w tabeli (pkt 1 formularza, załącznik nr 1 do SIWZ) obliczona składka za 2 lata nie odpowiada sumie wartości składek za poszczególne roczne okresy w poszczególnych pozycjach przyjmuje się, że prawidłowo podano składki w poszczególnych pozycjach za roczne okresy; c) jeżeli w formularzu ofertowym w tabeli (pkt 1 formularza, załącznik nr 1 do SIWZ) obliczona składka łączna nie odpowiada sumie wartości składek poszczególnych pozycji przyjmuje się, że prawidłowo podano składki w poszczególnych pozycjach; d) w przypadku ewentualnych załączników do formularza oferty określających szczegółowe rozbicie stawek/składek zasady określone w punktach powyżej stosuje się analogicznie. Poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 13

14 10) Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Zamawiający zamieści te informacje także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Przy podpisaniu umowy zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 24 Ustawy. 16. ODRZUCENIE OFERT Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 89 Ustawy. 17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie przewidzianym w Ustawie. 18. UMOWA 1) Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 Ustawy. 3) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z zapisami we wzorach umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy dokumentowane będą aneksami lub polisami lub dodatkowymi dokumentami ubezpieczenia. 19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy (art g Ustawy). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 14

15 Ustawy. Odwołania Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy. W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. Skarga do sądu Na orzeczenie Izby wydane w postępowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 15

16 ROZDZIAŁ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO. Przedmiotem zamówienia są Ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w i, zgodnie z poniższym opisem, obejmujące: - ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS. CZĘŚĆ I DANE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 80/82 w, Szczecin Tel/fax.: (91) NIP: REGON: PKD 8690E (pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana) 2. Forma prawna, podstawa działalności Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawą działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w jest statut oraz ustawa o publicznej służbie krwi. 3. Szkodowość (od 2006r.) 2010r. - autoc-casco odszkodowanie 7.245,19 zł 2010r. - OC komunikacyjne odszkodowanie 4.947,23 zł 2012r. - OC komunikacyjne odszkodowanie zł 2012r. - autoc-casco odszkodowanie zł CZĘŚĆ II RODZAJE UBEZPIECZEŃ Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS. Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): /A/ Zakres ubezpieczenia: OC, NNW, AC, ASS. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 392), 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 3) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia - auto-casco (AC). 4) ubezpieczenie assistance (ASS). /B/ Przedmiot ubezpieczenia/ okres ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia/suma ubezpieczenia: 16

17 Marka, typ, model (1) Mercedes Benz / Zeszuta, 632/RSK, Travego 15 RHD (2) Citroen Berlingo 1.6I 110, multispace (3) Citroen Berlingo 1.4I (4) Citroen Berlingo 1.6l 16V, multispace Nr rej. ZS 0983Y ZS 0265N ZS 2655G ZS 6577E Typ, rodzaj specjalny, ambulatorium / laboratorium służby osobowy ciężarowy osobowy zdrowia Ilość miejsc Ładowność 0,598 0,8 - Rok produkcji 2012 r Pojemność cm Nr nadwozia, podwozia Okres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia AC w 1 roku ubezpieczenia Suma ubezpieczenia AC w 2 roku ubezpieczenia Zabezpieczenia przeciwkradzieżo we WEB r r., r r. VF77JNFUC r r.; r r. VF7GCKFWC r r.; r r. VF7GJNFUB r r.; r r.; OC, AC, NW OC, AC, NW, ASS OC, AC, NW, ASS OC, AC, NW, ASS (z VAT) (z VAT) (bez VAT) (z VAT) (z VAT) (z VAT) (bez VAT) (z VAT) Immobiliser, autoalarm, odcięcia na prądzie, standardowe zabezpieczenia autobusu Centralny zamek, auto-alarm, immobiliser, radioodbiornik Centralny zamek, auto-alarm, radioodbiornik Centralny zamek, auto-alarm, immobiliser, blokada skrzyni biegów Marka (5) Citroen Berlingo 1.6 HDI90 (6) Citroen NEMO, 1.4I X ES (7) Citroen Berlingo 1.6VTI EXCL. Nr rej. ZS 8316S ZS 974OW ZS 0669W Typ, rodzaj ciężarowy osobowy osobowy Ilość miejsc Ładowność 0,851 0,461 0,494 Rok produkcji Pojemność Nr nadwozia, podwozia Okres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia VF77D9HXCAJ VF7AJKFT0C VF77J5FS0BJ r r.; r r r r.; r r.; r r.; r r.; OC, AC, NW, ASS OC, AC, NW, ASS OC, AC, NW, ASS (bez VAT, w tym (z VAT) (z VAT) 17

18 Marka (5) Citroen Berlingo 1.6 HDI90 (6) Citroen NEMO, 1.4I X ES (7) Citroen Berlingo 1.6VTI EXCL. AC w 1 roku ubezpieczenia Suma ubezpieczenia AC w 2 roku ubezpieczenia Zabezpieczenia przeciwkradzież owe wartość agregatu zł) (bez VAT, w tym wartość agregatu zł) Centralny zamek, autoalarm, immobiliser (z VAT) (z VAT) Centralny zamek, auto-alarm, immobiliser Immobiliser, blokada skrzyni biegów CITROEN A NEMO o nr rej. ZS 974OW w leasingu, właściciel: PSA Finanse Polska Sp. z o.o. Oddział Szczecin, ul. Andre Citroena 1, Szczecin. 1. Okres ubezpieczenia: dla każdego z pojazdów 24 miesiące w podziale na 2 okresy 12 miesięczne. 2. Suma ubezpieczenia 2.1. Suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych minimum zgodnie z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 392) Suma ubezpieczenia NNW ,00 zł. (na osobę) Sumy ubezpieczenia auto-casco w wykazie zostały podane orientacyjnie i zostaną przed przyjęciem pojazdów do ubezpieczenia zweryfikowane do wartości rynkowej aktualnej na dzień przyjęcia pojazdów do ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia będą również aktualizowane do wartości rynkowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Składka ulegnie zmianie proporcjonalnie (wg zasady pro rata temporis za każdy dzień). Sumy ubezpieczenia auto-casco podane zostały wraz z wyposażeniem dodatkowym, jeżeli takie występuje Suma ubezpieczenia ASS minimum ,00 zł. 3. Zakres ubezpieczenia 3.1. Warunki szczególne do AC. 1) Zakres terytorialny: minimum Europa, w przypadku ryzyka KR dopuszcza się wyłączenie krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia). 2) Zakres ochrony od wszystkich ryzyk a) O ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia (w tym wyposażenia dodatkowego, jeżeli takie występuje) wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności szkody powstałe wskutek: zderzenia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, przedmiotami z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie (w tym włamania, wybicie szyb), pożaru, wybuchu, zatopienia, powodzi, uderzenia pioruna, opadów atmosferycznych, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania innych sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby przewożone w ramach udzielanej pomocy medycznej, uszkodzenia powstałe w następstwie zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. b) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: 18

19 - spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, - spowodowane działaniami wojennymi lub czynnym udziałem pojazdu w zamieszkach, rozruchach, aktach terroryzmu lub sabotażu bądź w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, strajkach itp. - powstałe wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji, - eksploatacyjne, w tym wynikające z naturalnego zużycia, - polegające na awarii (rozumianej jako nagłe zdarzenie uniemożliwiające prawidłowe działanie lub powodujące całkowite unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu spowodowane przypadkami wynikającymi z przyczyn wewnętrznych pojazdu), - polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, z zastrzeżeniem że ubezpieczeniem objęte są szkody w ogumieniu powstałe jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową bądź powstałych wskutek działania osób trzecich. Zamawiający dopuszcza inne wyłączenia określone w OWU wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej SIWZ. c) Ubezpieczyciel nie będzie stosował wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności, gdy do szkody doszło wskutek przekroczenia lub nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, wskutek samoczynnego otwarcia się pokrywy silnika w czasie jazdy, wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym, wskutek podnoszenia pojazdu celem dokonania naprawy lub diagnostyki, wskutek przewożenia prawidłowo zamocowanego ładunku lub bagażu, podczas załadunku i wyładunku, wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego, wskutek dostania się do wnętrza pojazdu wody, wskutek wjechania w nierówność na drodze. d) Wyłączenie szkód w sytuacjach: - gdy pojazd nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania technicznego, - gdy kierujący pojazdem był w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych itp., - gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, dopuszczone jest wyłącznie z zastrzeżeniem, iż wyłączenia te nie mają zastosowania, jeśli wymienione okoliczności nie miały wpływu na powstanie lub rozmiar szkody e) Ubezpieczyciel pokrywa także: - koszty holowania uszkodzonego pojazdu w wyniku zdarzeń objętych AC z miejsca zdarzenia do siedziby ubezpieczonego lub miejsca naprawy oraz koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu od momentu szkody co najmniej do czasu dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej kalkulacji szkody do limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, - koszty zastosowania podjętych środków w celu ratowania ubezpieczonego pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, - koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody. 3) Udział własny/franszyza redukcyjna brak. Franszyza integralna 200,00 zł. 4) Brak potrąceń związanych z amortyzacją części (dopuszcza się potrącenie zużycia eksploatacyjnego w przypadku szkód w ogumieniu), serwisowy system likwidacji szkód. Naprawa z zastosowaniem cen oryginalnych części serwisowych rekomendowanych przez producenta danego pojazdu i dystrybuowanych w autoryzowanych punktach sprzedaży/naprawy. 5) Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconych odszkodowań). 19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino reprezentowana przez Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do złożenia oferty w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający:

SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: współmałżonków i pełnoletnich dzieci SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: GK.271.4.2013.GG.I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Mikołów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Mikołowa ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: 32 324 85 00, fax: 32 324 84 00 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) numer sprawy: dla przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207. 0ZNACZENIE POSTĘPOWANIA: MPGM 02/03/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.000 Euro) na UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy: SM.2530.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ZADANIA: z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA KALETY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) numer sprawy: ZP. 271.1. 10.2014 dla przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO NAZWA ZADANIA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OLEŚNICA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia komunikacyjne (AC, NNW).

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia komunikacyjne (AC, NNW). SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 134.000 EURO NA UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.37.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo